Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε ὕστερα απὀ συνάντηση αντιπροσω- πειών του Κ.Κ.Ε. µε επικεφαλής τον Χ. Φλωράκη και του Κ.Κ. Τουρκίας µε επικεφαλής τον Γ.Γ. της Κ.Ε. Χαϊντάρ Κοντλού αναφέρεται και στο Κυπριακό. ως ακολούθως: «Με την ανακήρυξη του παράνομου τουρ- κοκυπριακού. ψευδοκράτους το Κυπρισκό πρόβλημα µπήκε σε µία νέα, πιο περίπλοκη Φάση. Οι αντιπροσωπείες των ὅωο κοµµότων κα- ταδίκασαν την ενέργεια αυτή που αποτελεί ἕνα νέο βήμα για την προώθηση των τούρκι- κων και αμερικανονατοϊκών σχεδίων για ὅι- χοτόµηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντάσσεται στα γενικότερα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ στο χώρο της Μ. Ανατολής. Κοινό ανακοινωθὲν ΚΚΙ ΚαΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Ἡ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥ. Έ κα ΚΚ Τουρκίας Το Κ.Κ.Ε.καιτο Κ.Κ:Τ.τον/ζουν την ανάγκη. για την πιο πλατιά διεθνοποίηση του Κυπρια- κοῦ στην κατεύθυνση της σύγκλησης µιας ᾽ανηπροσωπευτικής διεθνούς διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ Ἐκφράζουν τη σταθερή αλληλεγγύη τοὺς στον αγώνα του κυπριακού λαού, Ελληνοκυ- πρίων και Τουρκοκυπρίων, για µια Κύπρο αδέ- σµευτη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη, δίχως πουρκικά και άλλα ξένα στρατεύματα και χω- ρίς ξένες στρατιωτικές βάσεις». Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι στην συνάντηση των δυο αντιπροσωπειών έγινε αμοιβαία ενηµέρωση για την κατά- σταση στις 6u0 χώρες και την πάλη των. δυο κομμάτων, εξετάστηκαν τα προβλή- µατα των ελληνοτουρκικών θέσεων κα- θώς καιτο Κυπριακό. Πελεκάνος. Ἡ. Εβδομάδα Μεσογειακής Αναιμίας αποτελεί ἕνα θεσμό που καθιερώθηκε για Χρόνια τώρα µε σκοπό τη διαφώτιση του κοινού γύρω από το σοβα- ρό ιατροκοινωνικό πρόβλημα της Μεσογειακής Αναιμίας. «Για την επίτευξη των στό- χων --- είπε ο κ. Υπουργός --- δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή µε τις κλινικές µεσο- γειακής αναιµίας στα Νοσοκο- μεία και την Ιδρυση του Αντια- ναιμικού Κέντρου στη Λευκω- σία, ἑνα κέντρο που σήµερα τυγχάνει διεθνούς αναγνώρι- σης. Στον τοµέα της πρόληψης --- πρόσθεσε --- εισήχθη η προ- γεννητική εξέταση καὶ το προ- γαμιαίο πιστοποιητικό τα οποία μαζί µε τη μαζική εξέταση του πληθυσμού για τη διαπίστωση του στίγµατος συνέβαλαν στον αποτελεσματικό ἔλεγχο της. μεσογειακής αναιµίας. Γιατην καλύτερη θεραπευ:- κή αγωγή επανδρώθηκαν σω- στά από επιστημονικό προσω- πικό οἱ κλινικές και εισήχθησαν νέες σύγχρονες μέθοδοι θερα- πείας. Μεταξύ άλλων χορηγε(- ται πάνω σε γενική βάση το Φάρμακο αποσιδήρωσης (ΏΕ- SFERAL) και αναλήφθηκε µια πραγματική σταυροφορία για την εξασφάλιση επαρκών πο- σοτήτων αίματος για τις απαι- Έκρηξη στη Λεμεσό Γύρω. στα µεσάνυκτα τοι Σαββάτου προς την Κυριακή, σημειώθηκε Έκρηξη στη αυλή του σπιτιού που διαμένει η Κυ. ριακή Γεωργίου, ἄλλως Κούλα, στην οδό Τσιφλικουδιών στη. εμεσό, Από την ἔκρηξη προ- κλήθηκαν ελαφρές ζημιές στην. πόρτα και το παράθυρο του σπιτιού. O εμπειρογνώµονας της 5]. Αστυνομίας, που κλήθηκε στον. 2} τόποτης έκρηξης, αποφάνθηκε. -} ότι αυτή οφειλόταν σε µικρή ποοότητα δυναµῄηδας Ἡ υπόθεση διερευνάται από. την Αστυνομία. πούμενες µεταγγίσεις». Ὁ Ὑπουργός Ὑγείας υπο- γράμμισε στο χθεσινό μήνυμα του: «Τα θετικά αποτελέσµατα που έχουµε επιτύχει µέχρι σή- -.ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΒΛΏΙΜΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΛΙΜΙΑΣ «cKavéva mardi µε μεσογειακή αναιμία» ΦΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟ τρία παιδιά γεννήθηκαν φέτος µε μεσογειακή αναιμία ενώ πριν. το 1974 γεννιόντουσαν κάθε χρόνο περισσότερα από πενήντα -- ανέφερε χθες σε µήνυµα του µε την ευκαιρία της έναρξης της Όης Εβδομάδας Μεσογειακής Αναιμίας (12-18. 11.54) ο υπουργός Υγείας 4ρ. Τάκης μερα, πολιτεία και κοινωνικό σύ- νολο, µας παρέχουν τη δικαιο- λογημένη ελπίδα πως σύντομα ο τελικός στόχος µας «κανένα παιδί µε μεσογειακή αναιμία να µη γεννιέται θάναι µια πρα- Υματικότητα». Παπανδρέου - Βασιλέας Χουσσε΄ί:ν υπέρ δίκαιης λύσης του Κυπριακού AMMAN, 11 (P.). — O βασιλέας της lopSaviac Χουσσε-Ών και ο Πρωθυ- πουργός της Ἑλλάδας Αν- δρέας Παπανδρέου είχαν. σήµερα συνομιλίες, οι οποίες πιστεύεται ότι κάλυ- φαν το Μεσανατολικό, το Παλαιστινιακό και τον πό- Ἄλεμο μεταξύ ]ράν --- Ιράκ. Το επίσημο ιορδανικό πρα- κτορείο ειδήσεων «ΠΕΤΡΑ» μετέδωσε ότι στις συνομιλίες, οι οποίες διεξήχθησαν στη δι. άρκεια γεύματος που παρατέ- θηκε προς τιµή του Ἑλληνα, Πρωθυπουργό, πήραν επίσης μέρος οπρίγκηπας Χασσάν και ο Πρωθυπουργός Αχμέντ Ομ. πεϊντάτ. Δεν έδωσε όμως άλλες λεπτομέρειες Χθες τη νύκτα, εξ άλλου, οι Πρωθυπουργοί Παπανδρέου και Ὀμπείντάτ συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας µετα- ξύ Ἑλλάδας και Ιορδανίας στους τοµείς του εμπορίοὺ και πων μεταφορών. Ὁ Ἑλληνας Πρωθυπουργός, αναχώρησε σήµερα (χθες) επι- στρέφοντας στην Αθήνα, 9 Σε κοινό ανακοινωθέν τους που δόβηκε στον Τύπο ύστερα από την αναχώρηση του κ. Παπανδρέου, οι δυο πλευρές ζητούν τη δίκαιη και συνολική λύση του Κυπριακού καιτου Παλαιστινιακού. «Ὁ µό- νος τρόπος για τη δίκαιη και συνολική λύση του Κυπριακού προβλήματος --αναφέρεται --- είναι ο σεβασμός της ανεξαρ- τησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας καιτου. αδέσµευτου της Δημοκρατίας. της Κύπρου». ΑΠΑΝΤΗΣΗ Τ. 1414 ΣΤΗΝ ΕΚ4 Εκτιμούνται οι ζημιές τῶν γεωργοκτηνοτρόφων από τις πλήμμυρες Ὁ Πρόεδρος της Βουλής πων Αντιπροσώπων κ. Γ. Λαδάς σε απαντητική em- στολήτουπροςτον Γ.Γ.της EKA, βουλευτή Χαμπή Μι- χηλίδη, ανάφερε ότι «ώστε- ρα από συνεννόηση µε το υπουργείο Γεωργίας οἱ ζη- μιές που υπέστησαν οι γε- ωργοκτηνοτρόφοι από τις πρόσφατες πλήμμυρες εκτιµούνται». Στην ἴδια επιστολή ο κ. λα: δάς προσθέτει ότι καν χρειαστεί, θα παρασχεθεί βοήθεια στους πληγέντες γεωργοκτηνότρό. ους», Όπως εἶναι γνωστό, το όλο. θέµα ἔθεσε ενώπιον του Προξ- δρουτης Βουλής εκµέρουςτου. Κεντρικού Συµβουλίου της EKA ο ΓΙΓ. της οργάνωσης Χ. Μιχαηλίδης, Περδίκια, λαγοί και... παπαγἆλοι ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 (Ανταπόκριση Σπ. Χριστοφόρου]. --- Σύμφωνα µε στοιχεία που πήραμε από τον Πρόεδρο. της Παγκύπριας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας κ. Μιχα- λάκη Πουπάζη και από άλλους κυνηγετικούς παρά- Ύοντες, το κυνήγι στην επαρχία Λάρνακας --- Αμμο-. Χώστου ήταν ικανοποιητικό. Ὑπήρξαν περιπτώσεις που πόρα πολλο! κυνηγοί! επέστρειµαν ue Aayous Kar ye nepdinia. Mra ομάδα σπὀό τον γιατρό Πογιαγζή, τον Πόρι, Κωστή, ΓΠαντελόκη, Mavixo xai Kupidxo πέτυχαν εννιό. λαγούς και 13 περδίκια. Υπήρξαν και περιπτώσεις που κυνηγο! επέστρεψαν µόνο µε 2-3 πραχήλες ἤ εντελώς «παπαγάλο». ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΛΑΘΡΟΚΥΝΗΓΩΝ Ο ΟΠΕ Αμμοχώστου κατήγγε]λε τον Κώστα Γεωργίου Κων- στανγ/νου σπό το Πσρσλ]μνι ότι κυνηγούσε στην τοποθεσία «Κών-- νος» Ἁγίας Νόπας χωρίς σκοσκοχωμένη πέρδικο, ὁ δεια κυνηγίου, Κατεσχέθησαν µια φρε- Φυσίγγια του. “ὈἸραχήλες, το κυνηγετικό όπλο και τα Ke yor ος, spare μαθητή Αδόµο Γεωργίου Πο- Φυσήγιακαπσσχέθῃκαν. ο ὖσεχωρίς ὄδεια Όπλο και Ο Ίθχρονος µαθη Α καταγγέλθηκε όγ κυνήγι όύμος Ππιρ/λλής απὀ το Παραλίμν i Aylac Nanas. Ondo xai 3 Ανηρέας Νικόλα Μουλα, νηγούσε στην τοποθεσία Άνα, ΤηγορΙα κοι κατασχέθηκαν το Ο ΟΠΕ εκτός από τι τες των όπλων. ος ya πο κυνήγι λαγού και ne καὶ εισέπραξαν 3] κλιάδ μας ο εχωρίς άδεια ση υσήγγιο κοτασχέθµιω σα Mater KUNG, Krome. 17 5 - Ku outa is χρονών, που. όπλο Kai ra gu ταγγέλθηκε µετην Ί6ιᾳ κα: σήγγια του. ‘ 0 Φ3χρΟΝΩΣ ΚΩΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Τα κυριότερα προβλήματα είναι τα πιο κάτω @ Στοβρμενοχώριοι κάτοικοι σπούν την επιδιόρθωση του δρόµου και την υλοποίηση της υπόσχεσης που έδωσεπριν’ ένα χρόνο ο υφυπουργός Εσωτερι- κών για ζεστό νερό. Εννιά από τις 37 οικογένειες του χωριού δεν έχουν µπάνια. Οἱ κάτοικοι ζητούν να τοπο- πρόσφυγες που κατοικούν στο Αρμενοχώρι και στη Μουτταγιάκα. Τα προβλήµατα αυτών των χωριώντα εξέθεσαν οι εκπρόσωποι της Χωριτικής Αρχής του κάθε χωριού στο Β.Γ.Γ.του ΑΚΕΛ και βουλευτή Αμ- µοχώστου Α. Φάντη, που επισκέφθηκε τις κοινότη- τες αυτές το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου συνοδευόµενος από τον υπεύθυνο του Επαρχιακού θετηθούν λάμπες για βελήωση του οδικού φωτισμού και διευ- κρίνιση του χρέους του χωριού προς την ΑΗΚ. Απηµα τους εἷ- ναικαιη επίσπευση της αυτοστέ- γασης για την οποία υπάρχουν τώρα περίπου 35 εγκριµένεςαι- τήσεις, Γιατο θέµατης υδατοπροµή- θειας, της συντήρησης και της επισκευής της µηχανής καιτης. Ιδιοκτήτης βίντεο-κλαμπ σε πενθήµερή κρἀτήησή για υπόθεσή ἐμπρησμού ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 (Tou av- ταποκριτή µας). - Το Επαρ- χισκό Δικαστήριο ᾿Ἰόρνα- κας εξέδωσε σργό το από- γευµα του Σαββότου ὅιά- ταγµα πενθήµερης κράτη- σηςτου Κώστα Παναμή 39 ετών από την Αραδίππου σχετικό µε υπόθεση εμ- πρησμού, αδίκημα που ὅι- απρόχθηκε µεταξύ 9-10 Νοεμβρίου 1984. Ζητώντας την οχταήµερη κράτηση του υπόπτου, ο λοχί- αςτου ΤΑΕ Λάρνακαςκ. Κυριά- κος Πισιόφτας ανεφἑρε µεταξύ άλλων: «Ο ύποπτος συνελήφθη σήµερα δυνάµει δικαστικού εν- τάλµατος, και η περιουσία η οποία έχει εµπρηστεί είναι ἑνα βίντεο - κλαμπ και ανήκει στον ἴδιο. Όλοσχερώς έχουν κατα- στραφεί αρκετές βιντεοκασέτ- τεςκαιµια συσκευή β/ίντεο. Δεν υπάρχει άλλη πιθανή αιτία για την πυρκαγιά εκτός από τον εμπρησμό». Στη συνέχεια ο κ. Πισιόφτας είπε ότι από τις ἔρευνες που έχουν γίνει στο βίντεο - κλαμπ του υὑπόπτου βρέθηκαν κοµµά- τια σπασµένης Φιάλης και ένα πζάµι σπασμένο. Ο ύποπτος ἐχειασφαλισμένοτοκλαμπτου για το ποσό των (35,000. Καταλήγοντας ο κ. Πισιό- Φτας είπε ότι από τις προκα- ταρκτικές ἔρευνες διαπιστώ- θηκε ότιο ύποπτος δεν εἶναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα δε µε ισχυρισμό που ἔδωσε στην Αστυνομία, κατα- στράφηκαν όλες οι αποδείξεις που αφορούσαντην επιχείρηση του, και για την συμπλήρωση, της υπόθεσης θα ληφθούν αρ- κετές καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα». Οσυνήγοροςτουυπόπτουκ. Αντρέας Κουκούνης ανέφερε ότι οκτώ μέρες κράτησης του πελάτη του ήταν υπεραρκετές για τη λήψη των καταθέσεων και την συμπλήρωση των GA- λων ερευνών. Τελικά το Δικαστήριο υπέ- γραψε διάταγµα κράτησης για πέντε µέρες. 9 Επίσηςτο Σάββατο γύρω. στις5 .30το απόγευμα προκλή- θηκε από διαρροή υγραερίου πυρκαγιά στην κουζίνα του οι- κήµατος της ΠΑΣΥΔΥ στη Λε- µεσό. Απότη πυρκαγιά προκλή- ϐθηκαν ελαφρές ζημιές στην κουζίνα. Επιτόπια εξεταση τους απὀ τον βουλευτή Α. Φάντη ΠΟΛΛΑ ΚΛΙ ΣΟΒΛΡΛ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ - ΜΟΥΤΤΛΓΙΑΚΛ ΠΟΛΛΑ και σοβαρά προβλήµατα αντιμετωπίζουν οι Αγροτικού Γραφείου της Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λεμεσού Χρ. Σουτζιή και το στέλεχος της Επαρχιακής Επιτροπής Προσφύγων Λεμεσού Γ. Κυθραιώτη. Οἱ εκπρόσωποι της Χωριτικής Αρχής των δυο κοινοτήτων αφού ευ- χαρίστησαν το Β.Γ.Γ. του ΑΚΕΛ και βουλευτή Α. Φάντη και τους συνοδούς του εξέθεσαν τα προβλή- µατατους. αλλαγής της διασωλήνωσης ζη- τεῄπαι επιβεβαίωση ότι θα πιλη- ρωθεί ποσό από το ΕΤΑ. Ζητείαι επίσης η σύνδεση του χωριού µε την Μουτταγιά- κα, κατασκευή δεξαμενής για λούσιμο προβάτων, ο εξοπλι- σµός του ιατρείου για το οποίο υπάρχει ήδη έτοιμο δωµάτιο, η επιδιόρθωση µερικών στεγών και ανέγερση πρόσθετων δω- µατίων σε οικογένειες που αυξή- θηκαν τα µέλη τους. Τέλος, στο Αρμενοχώριοι κά- τοικοι ζητούν την εγκατάσταση. τηλεφώνων στα σπίτια γιατί το κοινοτικό τηλέφωνο δεν Άλει- τουργεί. @ Στη Μουταγιάκα ζητείται η διαπλάτυνση και ευθυγράµµιση του δρόµου προς το χωριό. Για τον οδικό φωτισμό υπάρχει ένα χρέος δυο χιλιάδων λιρών πε- ρίπου και ζητείταιη βοήθειατης κυβέρνησης για την αποπλη- ρωμήτου. Ζητούνται, επίσης, δικαιώµα- τα από τα ξενοδοχεία που κτί- στηκαν σεχώµατης Μουτταγιά- κας, δηµιουργία πεζόδροµων. στους συνοικισμούς Α, Β, Γ, και οικονομική ενίσχυση για τη δη- μιουργία γηπέδου. Οικάτοικοι ανησυχούν γιατις αγωγές γιατις µάντρες και τον{- ζουν ότι για την ανέγερση τους. εἶχαν την έγκριση γεωργικού λειτουργού. Μερικά σπίτατης Γ΄ φάσης. δεν παίρνουν κανονικά νερό. ΟΒ Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Α. Φάν- της εξέτασε µε προσοχή αυτάτα προβλήματα και υποσχέθηκε στους εκπροσώπους των δυο κοινοτήτων ότι θα τα θέσει υπό- ψη των αρμοδίων για να προω- θηθεί λύση τους το συντοµότε- ρο δυνατό. Περιφερειακή αγροτική σύσκεψη στην Περιστερώνα Πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στις 7 μ.μ. στην Περι- “στερώνα (Μόρφου) πλατειά περιφερειακή σύσκεφη των παραγωγών εσπεριδοειδών και Φθαρτών. Η σύσκεφη θα ασχοληθείµεταπροβλήματα διάθεσης, κόστους και τιµών των προϊόντων αυτών. Θα παρευρεθοέν και οἱ Γ.Γ. της EKA xai mo MEK X Mixan- λίδης και Μ. Λύτρας αντί- στοιχα. Από κυνήγι µε καλλιτέχνιδες κατέληξε στο Ψοσοκομείο Πήγαν για κυνήγι αλλά εκτός από ταόπλακαιταφυσ{γγιαπήραν μαζί τους και δυο καλλιτέχνιδες. για να Φωτογραφηθούν. Στο τρά βηγµα όµως της Φωτογραφίας εκ πυροοκρότησετοόπλοπου κρατού- σε η µια από τις καλλιέχνιδες και τραυμάτισε τον Κακουλλή Γεωργί ου από τα Λύμπια Κυνηγός βρήκε µια Ύρια νεκρή ΗΕλένη Αδάµου, 78 χρονών, από τη Λεμεσό, που έλειπε από to onin της απότην περασμένη Πέμπτη, βρέθηκε χθες το πρωί από κυνηγό νεκρή στην τοπο- θεσία «Λιβανούντεο» της περι- οχής του χωριού Παλώδια. Η σορός της Αδάµου µεταφέρθη ke στο Νοσοκομείο Λεμεσού, σ᾿ αυτή δε θα γίνει νεκροψία σήµερα. Ἡ υπόθεση διερευνά ται από την Αστυνοµία Λεμε σού --—