Back

Διάγνωση -θεραπεία στο... σαλόνι!

Διάγνωση -θεραπεία στο... σαλόνι 1) Για να δηµιουσγη- πρ. θούν τα μικτογενἠ ανι- ος, χνντικἁ κύτταρα. οι επιστήμονες κάνουν ἑνε- ση οἳ ἕνα ποντίκι µε αν- θρώπινη ορμόνη 1Η. Το, ανοσολογικὸ σύστημα του ποντικού αμύνεται παράγοντας ειδικά αντι- ώς, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. -- ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ενδιαφέ- ρονται περισσότερο παρά ποἵε γιατην ὑγείατους. Επιπλέον θέ- λουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. ΟΙ δυο αυτές τάσεις συν- δυάζονται µε τη νέα ιατρική τε- χνολογία και δημιουργούν προϊόντα µε τα οποία είναι ὃυ- νατή ηΥ διάγνωση στο σπίτι Σήµερα οι Αμερικανοί διαθέ- τουν 100 εκατομμύρια δολλά- ρια το χρόνογια να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα που χωρί- ζονται σε ὅυο κατηγορίες: τα «κιτς», κουτιά µε τα απαραίτη- τα, που επιτρέπουν στους ὅια- βητικούςνα μετρήσουν τη στά- Ἓθμη του σακχάρου στο αἷμα τους και τα «κιτς» που περιέ- χουν τα υλικά για τη κήγνωση σώματα για να εξουδετε- ρώσονν την ορμόνη OU «οΐδαλε, Ὅταν µαζεν τοῦν πολλά αντισώματα, εξάγεται η σπλήνα τον ποντικοῦ και σνλλέγο- vrai τα κύτταρα πον εἶ γαι πλούσια σε αντισώ- para. ase . 2) Οι σνυγχωνεύουν τα χύττα αιξάνεται γρήγορα χαι σνομάζεται μνέλιωμα. ote ο» ee ) youOarvod σχεδόν ποούτητες της εγκυμοσύνης στο σπίτι Τώρα δεκάδες καθιερωμένες εταιρείες πιστεύουν ότι µπο- ρούν να διαθέσουν στην αγορά διαγνωστικά προϊόντα για το σπίτι σε συμφέρουσες τιμές και για µια ποικιλία από εξετάσεις που άλλοτε γίνονταν αποκλει- στικά στο νοσοκομείο ἡ στοια- τρείο Ετσι, όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούννα αγοράσουν απότο Φαρμακείο τα κουτάκια µε τα anapaimra για να ελέγξουν τυχόν Φλεγμονές του ουροποι- ητικού συστήµατος, κολπίτι- δες, την πίεση του αίματος, τη στάθµη του σοδίου στα οὖρα. Μια εξέταση που παρουσιά- ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιστήμονες ΄ 3) Το αποτέλεοµα εἷ- ναι ἕνα μικτογενὲς κὖτ. ταρο πον σνομάζεται µο- αντισώμα (ΜΟΑ). Αυτό μπορεί να δημιονργήσει το ειδικό αντισώμα και να αγαπα ραχθεῖ σε απεριόριστες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 4) Οι επιστήμονες σνλ- λἔγουν τα χύτταρα πον παράγουν το αντισώµα για την ορμόνη 1Η χαι τα ενέσουν σε ἕνα ἆλλο, ποντῖκι. Τα κύτταρα, µι μοῦμενα το μνίλωμα, Οία αλασικὶς a να See ανξάνονται µε ταχύτητα Όδους χαλυμμένες pe | i πα να σχηματίσουν ἕνα :ἁπισώμααϊΗ ον ip rx ὄγκο γεμάτο µε αντισῷ- oy i δοκιμαστικό. τον έλεγχο Των γεννήσεων είναι και η διάγνωση της ηµέραςτης ὠωορρηξίας της γυναίκας. Η εξέ- ταση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµα- σία για τις γυναίκες που επιθυ- μούν να συλλάβουν, αλλά και για τις καθολικές που δεν χρη- σιμοποιούν άλλα ανπσυλλη- πτικά µέτρα καθώς και για τις εργαζόµενες που θέλουν να ρυθμίζουν αυτές πότε θα pel- νουν έγκυες, “H Μονοκλόναλ Αντιµπόντις Ίνκ., στην Καλιφόρνια, εἶναι η πρώτη εταιρεία που διέθεσε στην αγορά ἑνα τεστ ωορρηξί- ας µε την ονομασία Οβουστίκ Το τεστ αυτό δεν θα ήταν δυ- νατό χωρίςτην ευαισθησία της σχετικά νέας βιοτεχνολογίας των. μονοκλωνικών αντσωµά- 5) Το κουτί we ta ba | ο, Υνωστικά εργαλεία. πε- ϐ) Τοτεστ γίνεται ὅου τῶντας τη ράδδο σε ἕνα σωλήνα πον περιέχει ανθρώπινα οὖφα και χημιχὲς ουσίες που απαιτούνται για το τεστ. Αγ υπάρχει ορμόνη, 7} Ο συνδυασμός ος- μόνης και αντισώματος αλλάζει χρώμα όταν η ράδδος δυθίζεται σ΄ tva δεῦτερο σωλήνα που πε οιἔχαι ἕνα ειδικό διόλν’ Α) Οι ρἀδδοι διατίθε- vrai Taga μόνο μέσω ) Τ των γιατρών και κοστῖ- Ὁ) ζουν περίπου 230 ὅραχ- « μὲς ο καθένας. Η εται- {- οεἷα ελαῖζει ὅτι σὔγτομα Βα μπορεί να διαθέτει, απευθείας στους xata- 5 ναλωτὲς το κοντί µε τα ο των Τα μονοκλωνικά αντισώματα εἶναι µικτογενή κύτταρα που προορίζονταινα αναγνωρίζουν ειδικές ουσίες που ονομάζονται αντιγόνα και ἔχουν σχέση απο- κλειστικά µε ορισμένες ορµό- νες ή βακτηρίδια ή άλλα χημικά σώματα. Άλλος τομέας όπου προβλέπεται ότιθα έχουν µεγά- λη επιτυχία τα προϊόντα ιατρι- κής διάγνωσης στο σπίτι είναι τα αφροδίσια νοσήµατα H γονόρροια, ο ἕρπης και η σύφιλις εἶναι η αγορά του μέλ- λοντος αν και εκφράζονται αμ- ΦιΙβολίες για τη δυνατότητα του ασθενούς να λάβει µόνος του τα κατάλληλα δείγματα από τον οργανισμό του για.να τα εξετάσει.