Back

Ενας Ελληνας νευρολόγος κατά της μυικής ατροφίας

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣΡΡΜΝΙΑ Ενας Ελλήνας νευρολόγος κατά τής μυικής ατροφῖας ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ. -- ΧΑΡΗ στα εμβόλια Σαλκ και Σέιµπιν͵, ο κόσμος δεν αν- τιμετωπίζει πια την απειλή της πολιομυελίτιδας. Για τα 300.000 όµως ζωντανά θύματα αυτής της ασθένειας παραμέ- νει µια ηχώ της παράλυσης που τους καθήλωσε πριν από δεκαετίες.’ Αυτή η «δεύτερη, κατάρα», όπως την ονοµά- ζουν µερικοί, εἶναι η µεταπο- λιομυελιτική µυική ατροφία (ΡΡΜΑ) που εκδηλώνεται µε αδυναμία των μυών και ανεξή- Ύητη κούραση. Εκτός από τη σχέση της µετην παιδική πο- λιομυελίτιδα, η αιτία της δεν. είναι γνωστή και δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία. Ένας από τους πιο προχῶ- ρημένους ερευνητές για το θέ- μα αυτό είναι ο Ἑλληνας Δρ. Μαρίνος Δαλάκας, 36 χρο- νών, νευρολόγος στα Εθνικά Ἰνστιτούτα Ὑγείας της Μπε- τεσντά. Ο Δρ. Δαλάκας που γεννήθηκε στην Αθήνα, ασκήθηκε στη νευρολογία στο Πανεπιστήµιο Ράτγκερς καιστη συνέχεια ειδικεύθηκε στις νευρομνικές ασθένειες. Φέτος συμπληρώνει τρία χρό- νια έρευνας στο θέµα της µε- ταπολιομυελιτικής µυικής ατροφίας και έδωσε την ακό- λουθη συνέντευξη σε αµερι- κανικό περιοδικό. Ασθένεια των μυών — Τι ακριβώς είναι η µε- ταπολιομυελιτική µυική ατροφία «Είναι µια ασθένεια που εμφανίζεται σε µερικά αλλά όχι όλα τα άτοµα που κάποτε προσβλήθηκαν από πολιομυ- ελίτιδα. Μπορεί να προσβά- λειτους μυώνες των χεριών ή των ποδιών, ενώ προσβάλλει έναν ειδικό μυώνα ο οποίος µπορεί να είχε ή να µην είχε προσβληθεί προηγουμένως. από την πολιομιυελίτιδα, Δεν είναι σοβαρή ασθένεια αλλά Ο Δρ Αλμπερτ Σέιµπιν (δεξιά), που καταπολέμη- σετην πολιοµυελίτδα, µετον Δρα Μαρίνο Δαλά- καπου αγων/ζεται να νικήσει τη. Ἑπποομοσς τική µυική ατροφία. δημιουργεί φόβο στους αν- θρώπους που ἔχασαν ήδη μέ- ροστης µυικής τους δύναμης εξαιτίας της πολιομιελίτι- δας». — Tota είναι τα συμπτώ- para «Ο ασθενής µπορεί να αι- σθανθεί μηικό πόνο σε ένα χέ- ριγια παράδειγµα. ΄Η µπορεί να δυσκολεύεται να κάνει κά- τι, π.χ. να ανέβει σκαλοπάτια ή να ανοίξει ένα βάζο. Ο πό- νος δεν είναι πολύ δ αλλά είναι ενοχλητι «λοι λένε ότι αισθάνονται να αδυνάτισε µια ειδική µυική ομάδα. Αλλο σύμπτωμα είναι η κούραση». --- Πότε κτυπάει η ΡΡΜΑ: «Συνήθως εμφανίζεται µε- τά 30 χρόνια αφ ότου το άτομο αρρώστησε από πολι- ομυελίτιδα». --- Τι ποσοστό θυμάτων της πολιομυελίτιδας προσβάλ- λεται από ΡΡΜΑ: «Ἑνα ποσοστό περίπου 15ος. Υπάρχει όµως κίνδυνος η ΡΡΜΑ να μιμηθεί άλλες ασθένειες, όπως είναι η συµ- πίεση ενός νεύρου. Για τον λόγο αυτό η διάγνωση πρέπει να γίνεται από νευρολόγο, κατά προτίµηση ειδικευμένο στις νευρομνικές ασθένειες». -- Ἡ ΡΡΜΑ ἔχει σχέση µε τη λεγόμενη ασθένεια του Λου Γκέριγκ «Καμιά. Ἡ PPMA προ- σβάλλει τα ἴδια κύτταρα στο σώμα, αλλά δεν. ακολουθεί την πορεία της ασθένειας του Λου Γκέριγκ (πλάγια αμνυ- στροφική σκλήρυνση ἡή ΑΙ:5). Ἡ ΡΡΜΑ δεν σκοτώ- νει». Δύσκολη πρόβλεψη -- Πώς προοδεύει η ασθέ- νεια: «Όπως και οι άλλες νευρο- λογικές ασθένειες δεν εἶναι εὔκολο να προβλεφθεί η πρό- οδος της. Ο πόνος, η κούρα- ση και η µυική αδυναμία μπορεί να χειροτερεύουν κά- θε δυο ή τρία χρόνια ή να πα- ραμένουν στην ἴδια στάθμη για πολλά χρόνια». --- Ὑπάρχει θεραπεία «Οχι ακόµη, Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε ιντερφερό- νη σε µια πειραματική θερα- πεία, αλλά είναι ακόµη στην αρχή»- --- Τι πρέπει να κάνει ἕνα θύμα της πολιομυελίτιδας που υποπτεύεται ότι τώρα πάσχει από τη ΡΡΜΑ: «Οι ασθενείς που παραπο- νιούνται ότι αισθάνονται νέ- οὓς μυικούς πόνουςθα πρέπει να ζητούν τη συμβουλή εἰδι- κούγιατρούγια να εξακριβω- θεί αν η αιτία είναι ΡΡΜΑ ή κάτι άλλο. Το κυριότεροπου ἔχω να προσφέρω είναι να δι- αβεβαιώσωτους ασθενείς ότι η ασθένεια δεν απειλείτη ζωή τους, οὖτε προκαλεί αναπη- ρία. Οι ασθενβείς θα συνεχί- σουν να λειτουργούν εντελώς κανονικά, άρα δεν είναι 'δεύ- τερη κατάρα”.». 9 Μια τραγική ειρωνεία ἔφερε πέρσι στη µονάδα όπου εργάζεται ο Δρ Δαλάκας, τον. εφευρέτη του εμβολίου κατά της πολιομυελίτίδας Apa Άλμπερτ Σέιµπιν, που υπέφε- pe ano µια ασθένεια που ἔμοιαζε µε την παράλυση της πολιομνελίτιδας. Οι δυο για- τροί συνεργάζονται τώρα συ- χνά για το θέµα της µεταπο- λιομυελιτικής µυικής ἔρευ- vac.