Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ θηκαν» κυριολεκτικό. Ὁ πρώτος ενεπνεύσθη από το εξαιρετικό έδεσμα «Ὀυόβας Στοριόντ Μπελούγκας» που εἶναι η ρωμαϊκή ονομασία του ρωσικού χα- ροκ ο. _ 4 κατάλυση ήταν ακαριαία: Τρώγοντας. κσθηµερινό ρωσικό χαβιάρ στη ρωμο]κή Ά]λλα της Νέας Υόρκης ο κ. Ανδρέας Χρι- στοφΙδῃς µλησε κα! για το ρόλο της Ρωσίας στο Κυπριακό... Ο δεύτερος, ο Χατζηκωστής, προπμούσε ΤΟ ορεκτικό «Σπαγγέτουμ ΓΠουτανόρουμ». ΚΙ εδώ τα αποτελέσµατα ήσαν πρόγµασπ θαυ- ματουργά: Τρώγοντας «Πουτανόρουμ» στη Νέα Υόρκη τα κόνεις όλα ... onayérm στην Κύπρο! Ο/ πληροφορίες µου από τη Νέα Υόρκη. αναφἑρουν ακόµη ότι οἱ ὅυο άνδρες χρησι- μοποιούσαν το Ιδιο αλατοπίπερο. Ηταν το «Σώλτιουμ Αντιακέλικουμ» που, όπως δια- σαφην/ζετα! στο λεξικό, παράγετα στο Σωλτ Λέηκ Σπυ... xx O£0 0 évac¢ (ox, Xpioropidns) 600 Kalo ὄλλος (ο κ. Χατζηκωστής) προπιμούσαν σαν κύριο πιάτο τους το «Όργια Πομπέα Po- μάνα Νπεζιντερόντα» που το λεξικό µου δεν ... αποκρυπτογραφε/ στα ελληνικά! Απ᾽ ότι όμως ανπλαµβόνετα! ο καθένας͵ η καταλυτι- κή ενέργεια του πιάτου ήταν τόσο µεγόλη. ώστε κα! ο ἕνας κα! ο όλλος να... οργιάζουν Σπαγγέτουµ Πουτανόρουµ και Σώλτιουμ Αντιακέλικουμ στον Τύπο. Κ αυτό σρκετές µέρες µετό τις επισκέψεις τους στη ρωμα[κή βΙλλστης Νέας Υόρκης. ἩΗ πιθανή εξήγηση εἶναι µια: Ο κ. Χριστο- Φίδης κα! ο κ. Χατζηκωστής πρέπει να έχουν Φέρει µαζί! τους από τη Νέα Υόρκη αρκετές ποσότητες «Σπαγγέτουμ Πουτανόρουµμ» και ««Όργια Πομπέα». Ετσι, τρώγοντας σαν ορε- κγικό το “Πουτανόρουμ» κα σαν κύριο πιότο ΤΟ «Όργια» ὁιατηρούν ακµαιότατες Τις πνευ- µατικές εκείνες δυνάμεις που είνα! αναγκα/ες σεκόθε γνήσιο απόγονο Των αρχαίων Ελλή- νων γΙα να διεξάγει τον αγώνα υπἐρ βωμών και εστιών. Και -- το κυριότερο -- προετοιµά- ζοντα! πυρετωδώς για το νέο - τον Τρίτο -- γύρο Των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών στη ρωμα[κή β]λλα της Νέας Υόρκης. πο ος Α ΜΕ ξαναρωτήσετε βέβαια τί σχέση μπορεί να έχει η ρωμαϊκή βἰλλα, το «Σπαγγέτουμ Πουτανόρουμ» και το «Όργια Πομπέα» µε την πρωτοβουλία Κουεγιάρ κα! το Κυπριακό. Και πόλι λάθος κάνετε! Είναι ολοφάνερο. πως av dev εἶχαμε τα «Πουτανόρουμ» πώς θα αντἐχαµε τόσους γύρους συνομιλιών ΄Η κα αντίστροφα: Αν δεν εἶχαμε τόσους γύρους συνομιλιών πώς Θα απολαμβάναµε τόσες - καταλυτικές - δόσεις «Πουτανόρουμ» των Χριστοφ/δη - Χατζηκωστή, ΣΥΝΗΛΘΕ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Συνήλθε πρόσφατα υπό την προεδρίατου διευθυντή Εργασί- ας Ώρα Αντώνη Πρωτοπαπά η Μόνιμη Τριµερής Επιτροπή Ανεργίας η οποία μελέτησε τις εκθέσεις για την ανεργία του 1983 και του πρώτου εξαμήνου του 1984. Ύστερα από ανταλλαγή από- ψεων η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανεργιακή κατάσταση για το πρώτο εξάµηνο του 1984 παρου- σίασε µια σχετική αύξηση στον αριθµό των ανέργων σε σύγκρι- ση µετην αντίστοιχη περίοδοτου 1983 δηλαδή κατά 446 άτοµα. ο συνολικός αριθµός των γραμμµέ- νων ανέργων ανήλθε σε 7,855 άτοµα ή 3.38 του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Τέλος η Επιτροπή υπέβαλε συγκεκριµένες εισηγήσεις για την περαιτέρω µείωση της ανερ- γίας προς την κυβερνητική επι- τροπή που µελετά σε βάθος το θέµα. Για το σκοπό αυτό συµφω- νήθηκενα γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις στα αρμόδια κυβερ νητικά σώματα για να ενταθούν ακόµη περισσότερο οι προσπά- θειες για αύξηση της κινητικότη- τας του εργατικου δυναμικού. 900 λίρες πρόστιμο γιατί έπαιζαν ζάρι ΛΕΜΕΣΟΣ, 9 (Του ανταποκρ!ι- τή µας). --- Το Επαρχιακό Δικα- στήριο Λεμεσού, καταδίκασε 9 πρόσωπα σε πρόστιμο Ε100:το καθένα και φυλάκιση 2 µηνών µε αναστολή τριών χρόνων για το ότι ἐπαιζαν ζάρι. ΕΚΤΟΞΕΥΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΛ’Ι:ΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣΙ, (ΑΠΕ, ΓΑΛΛ/ ΠΡΑΗΤ., Ρ.). ---Εκτοξεύθηκε σή: μερα µε καθυστέρηση 25 λεπτώ ο ευρωπαϊκός πύραυλος «Αριαν»] από την Γαλλική Γουϊάνα. Δέκα οκτώ λεπτά στά την] εκτόξευση του ο πύραυλος τέθη- υπεράνω του Ἰσιμερινοῦ. Ὁ πύραυλος μεταφέρει δυο τη- λεπικοινωνιακούς δορυφόρους, ο ἕνας από τους οποίους είναι αμερικάνικος. Όπως ανακοινώθηκε η εκτό- ξευση υπήρξε «απόλυτα επιτυ- χής». Ο «Αριαν» κόστισε 50 εκα- τομμύρια δολλάρια περίπου. KINAYNEYOYN ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ANO AAKOOAOYXO ποτο ΝΕΑ ΔΕΛΧΗ, (ΑΠΕ, ΗΝ. ΤΥΠΟΣ, ΓΑΛΛ. ΠΡΑΚΤ.). -- Εί- κοσι άτοµα πέθαναν και εικοσιξ- να άλλα εισήχθησαν στο νοσο- κοµείο γιατί ήπιαν επικίνδυνο ποτό βιοτεχνικής παραγωγής το. οποίο παρασκευάστηκε µε βάση, τη µεθυλική αλκοόλη, ανακοί- νωσε σήµερα η αστυνομία. Όπως έγινεγνωστό, ακόµα και στην περίπτωση που οι εισαχθέν- τες στο νοσοκομείο επιζήσουν, οι περισσότεροι από αυτούς θα πα- ραμείνουν τυφλοί. :Η καρδιά και τοι παθήσεις της στο «Λιόγερμα» ΛΑΡΝΑΚΑ, {Του avranoxpi- τή µας). - Οργανώνεται την Πέμπτη στη Μπουότ «Λιόγερ- μα» διόλεξη µε θέµα «ΟΙ κδρσι- αγγειακές παθήσεις κα! η πρό- ληψη τους». Οµιλητής ο Δρ. Βό- σος Θ. Οικονόμου. ~ Ok. ΚΑΤΙΣΕΛΛΗΣ ΤΕΛΕΣΕ ΤΑ ΕΓΚΛΙΝΙΛ Κο!νοτικός παιδοκοµικός σταθµός στην Περιστερώνα Ὁ υπουργός Παιδείας, κ. Στ. Κατσελλής, τέλεσε, χθες το από- Ύευμα, τα εγκαίνια του κοινοτι- κού παιδοκομικού σταθμού ΠΠε- ριστερώνας. Μιλώντας κατά τα εγκαίνια ο κ. Κατσελλής είπε πως η κυβέρ- νηση «μέσα στα πλαίσια της γενι- κής της πολιτικής για ΟρΘΟλΟΥΙ- στική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων γενικά των περιοχών της Κύπρου, ἔχεισανιδιαπερους στό- Χους α) την ενθάρρυνση της επαγγελματικής απασχόλησης της γυναίκας, η οποία θα αναπτύ- ξει αριθμητικά και ποιοτικά το εργατικό δυναμικό, β) την αὔξη- ση του οικογενειακού εισοδήµα- τος και τη γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γ) την υγιή ΟΣ.Ι.Σ.Α. Πραγματοποιήθηκε, την Πέμ- mm 1 NoepBpiov 1984, ota ypa- Φεία της Ὁμοσπονδίας ΕρΥΟδο:- τών δι Βιοµηχάνων (ΟΕΒ), έκτα- κτη γενική συνέλευση των µελών. του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συ- νεργείων Αυτοκινήτων (Σ.Ι.Σ.Α.) Λευκωσίας. Το κυριώτερο θέµα που απα- σχόλησε την Συνέλευση ήταν η παράνοµη άσκηση της μηχανικής από µη προσοντούχα άτοµα καιη κατοχύρωση του επαγγέλµατος. Μετά απὀ ευρεία ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκαν σύμ- Φωνα µε σχετική ανακοίνωση τα πιο κάτω: «1. Ο Σύνδεσμος καταγγέλλει την άσκηση της μηχανικής απόµη προσοντούχα άτοµα αποτέλεσµα του οποίου είναι η εκμετάλλευση: των αυτοκινητιστών καιη σε µεγά- λη κλίµακα φοροδιαφυγή. 2 Ο Σύνδεσμος κατέχειονόµα- ο τα υπαλλήλων οργανισμών που φυχοκοινωνική ανάπτυξη και απασχόληση των παιδιών». Ἡ ανέγερση του σταθμού στοί- χισε 21,600 λίρες, από τις οποίες τις Ε16,000 ἔδωσετο συγκρότηµα. των εταιρειών Ε.Μ.Ε. -- ΚΕΟ, 23,000 προήλθαν από έρανο και 22,000 προσφέρθηκαν µετη µορ- Φή εθελοντικής εργασίας. Ο εξο- πλισµός έγινε µε κρατική χορη- γία ύψους 2,500. Ο Σταθμός λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1983 µε προσω- πικό που πληρώνεται από το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερί- ας Περιστερώνας και, παρέχει διηµερεύουσα Φροντίδα σε 24 παιδιά εργαζόμενων µητέρων και. Έχει δυνατότητες για εξυπηρέτη- ση 50 παιδιών. καταγγέλλει MH ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΙΑΣΚΟΥΝ Γ0 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ζητείτα κατοχύρωση του επαγγέλματος. ασκούν την μηχανική στα onina τους σαν δεύτερο επάγγελμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι αθέµιτος. ανταγωνισμός, που οδήγησε αρ- κετά συνεργεία σε κλείσιμο. Ο Σύνδεσμος προειδοποιεί ότι αν δεν θεραπευθεί αυτή η κατά- σταση 8” αναγκαστεί να καταγ- γείλει επίσηµα και επώνυμα του παρανομούντες. 3 ΟΣύνδεσμοςπροχώρησεσ᾽ αλλαγή του ονόματος του, ώστε να καταστεί πιο αντπροσωπευτι- κός και από τώρα καιστο εξής θα είναι } λυστός µε την οωοµασία Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Συνερ- γείων Αυτοκινήτων (Σ..Σ.Α.) ευκωσίας. 4 Το Διοικητικό Συμβούλιοτου. Συνδέσμου αποτελούν οι κ.κ. Ν. Αδαμίδης πρόεδρος, Α. /Λευκά- της αντιπρόεδρος, Ν. Φυλακτού γραμματέας, Στ. Σταύρου ταµίας και Π. Ππρης, Β. Χαραλάμπου και Α. Παστός, σύμβουλοι». ποφά Ο δικἁστής κ. Ανδρέας Λο-- ζου απέρριψε την αἴτηση του Χ. Ττοουλιά, απὀ το Καϊμακλί για άδεια να υποβάλει αἴτηση για ἔκ- δοση διατάγματος εεπίοταΠ που να ακυρώνει το κατηγορητήριο που καταχωρήθηκε Ἐναντίον του και το οποίο εκκρεμούσε yi ακρόαση στο επαρχιακό δικαστή: ριο Λευκωσίας, όπως και τη δια- δικασία που οδήγησε στην κατα: χώρηση του κατηγορητηρίου αυ: τού. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να εκδό- σει τέτιο διάταγμα εναντίον κα: παχωρήσεως κατηγορη ιρίου από τον Γενικό Εισαγγελέα ή και την Αστυνομία γιατί, ο Γενι- κός Εισαγγελέας κατά την άσκη- ση της εξουσίας του βάσει του Άρθρου 114.2 του Συντάγματος να κινεί, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω της Αστυνομίας, οιανδήπο- τε διαδικασία ή να διατάσσει ποι- νική. δίωξη οιουδήποτε προσώ- που για αδικήματα δεν θεωρείται νομικά ὡς όργανο. δικαστικό. Τέλος το Δικαστήριο θεώρη: σε, ότι ούτε η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τις Στρατιω: τικές Αρχές υπόκειται εἰς ἔλεγχο µε δΜάταγµα certiorari yiari obre αυτές µπορούν να θεωρηθούνως όργανο δικαστικό κατά τη διεξα: γωγή. στρατιωτικής ανάκρισης βάσει του άρθρου 11δίἱ) του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου του 1964. Ο Δικαστής κ. Γ. Μαλαχτός απέρριψε την προσφυγή του Α. Κωνσταντινίδη και άλλου εναν- τίον της αποφάσεως της Emtpo- πῄς Εκπαιδευτικής, Ὑπηρεσίας. σεις Αν. Δικαστηρίου περί προαγωγής άλλων αντί αυ- τών στη θέση Διευθυντή Μέσης Εκπαιδεύσεως. Το Ανώτατο αποφάνθηκε, ότι οι αιτητές απέ- τυχαν να αποδείξουν καταφανή υπεροχή ἔναντι των προαχθέν- των, η δε επίδικη απόφαση ήταν απόλυτα αιτιολογηµένη. Ο δικαστής κ. Ανδρέας Λο-- ζου εξέδωσε τις ακόλουθες απο- φάσεις: Απέρριψε την αἴηση της Ντ. Μαυρογένους και άλλης, από τη Λεμεσό, εναντίον της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου να απορρίψει ἔνσταση τους κατά προτιθέµενης απαλλοτρίωσης περιουσίας τους στον Αγιο Αθα- νάσιο Λεμεσού για σκοπούς κα- τασκευής βιομηχανικής περιο- χής. Απέρριψε την αἴηση για éx- δοση διατάγματος certiorari yia αποφυλάκιση του Α. Ρασιήντ, από τη Συρία, ο οποίος είχε προ- Φυλακιστεί µε διάταγμα του επαρχιακού δικαστηρίου Λάρ: νακας για να εκδοθεί στη Δυτική Γερμανία λόγω ισχυριζοµένης διάπραξης αδικηµάτων εκεί. μια δε Sides Pili Ee Paes