Back

Γιατί είναι καταδικασμένη σε αποτυχία η γραμμής της Σημερινής και τα αντιακελικά σχέδια της

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» µε κύριο άρθροτηςτην Ίητου Νιό- Bpn µε τίτλο «Ακελική τυραν- ία» χύνει µε όλο της το µένος πο αντιακελικό καιαντικομμου- Νιστικό της Φαρµάκι. Στόχος αυτής της ενορχηστρωµένης εκστρατείαςτης αντίδρασης εί- Ναι να αποπροσανατολίσει το λαό από τα σοβαρά προβλήμα- τα που τον απασχολούν καινα δημιουργήσει ἕνα κλίμα ἕντα- σης, µια αντιακελική, σε τελευ- ταία ανάλυση, υστερία. Δεν πρωτοτύπησε καθόλου η «Σημερινή» και σ᾿ αυτό το άρθροτης. Κατηγορείτο ΑΚΕΛ λέγοντας ότι«οκ. Κληρίδης είχε πειότιτο ΑΚΕΛ δεν είναι κόμμα. εσωτερικού αλλά εξωτερι- κού»!! Δυστυχώς για τη Φυλλάδα πρέπει να της υπενθυµίσουµε πως αυτό το παραμύθι περί «ξενοκίνητου κόμματος είναι Χιλιοειπωμένο από άλλους ιδε- ολογικά ὁμοιουςµετη «Σηµερι- νή» πολύ πριν η «Σ» γεννηθεί. Τοτροπάρι του «ξενοκίνητου κόμματος» το έλεγαν ο Χίτλερ και οι Ναζί. Το ίδιο επαναλάµ- βανε ο δικτάτορας Παπαδό- πουλοςστην Ελλάδα, τοίδιολέ- ει τώρα ο Πινοσέτ στη Χιλή. Ὁ λαός έχει µια σοφή παροι- µία: «Όλοι οι σκύλοι, µια γενιά». Γι) αυτό θα µαρ éxave €xnAn- ξη αν η «Σ» δεν επαναλάµβανε µαϊμουδίζοντας, τη φασιστική αυτή Φρασεολογία... xx YEIKA δεν περιμένουμε τίποτα άλλο κι ούτε θα θέλαμε ποτέ να µας παινέσει µια εφημερίδα που υποστήριζε επανειλημμένα και µε πάθος Φαρδιά - πλατιά ότιτοπραξικό- πηµα ήταν «επάναγκες». Οτισε τελευταία ανάλυση ήταν αναγ- καίο µια πειρατική ομάδα στις Ίδτου Ιούλητου '74 µετρόπο «αμερικανικό», να καταλύσει µια δημοκρατία σπέρνοντας τον θάνατο κα!τον εξευτελισμό από τη µια, ενώ από την άλλη άνοιγε τις πόρτες στον Αττίλα. Κι όλα αυτά όχι βέβαια για το συμφέρον του κυπριακού λα- οὗ, αλλά για το συμφέρον των Αμερικανών αφεντικών τους. Αν η «Σ» παρεξηγηθεί ότι την EMMBAAAETAI H SYSMEIPQIH TON EYPYTEPQN NATPIOQTIKQN AYNAMEQN Γιατί εἶναι καταδικασμένη. σ5 αποτυχία η γραµµή της «Σδηµερινής» και τα αντιακελικἁ σχέδια της κατηγορούµε πως έχει αφεντι- κά, ας µας πει πως να δικαιολο- γήσουµε αυτό που γράφει, ότι δηλαδή «όσο χρόνο το ΑΚΕΛ. θα συγκυβερνά και θα κορδα- κίζεται ότι συγκυβερνά, οδυτι- κός παράγοντας θα µας φα- σκελώνει». Κατ αρχήτο ΑΚΕΛ δενσυγ- κυβερνά γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο Πολλά πράγματα 6a ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι εἶναι σήµερα. Όσο για το δυτι- κό παράγοντα ας µαςπειητόσο ευρηµατική στα ψέματα «Σ» όταν έγινεη εισβολή ποιοιήταν στην κυβέρνηση -- «ελέω» προδοτικού πραξικοπήματος Φυσικά. Δεν ήταν τα Φασιστοειδή τσιράκια των Αμερικανών Και πιέκανεο δυτικός παράγοντας Τους κλώτσησε όπως κλωτσάς στο ὄρόμο σου µια λεμονό- κουπα στυµμµένη. Αλλά δεν σταματά εκεί µόνο η γελοιότητα της «Σ». «Το έθνος», λέει, «καιτα ιδεώδη του. έχουν συρρικνωθεί στο Μίνι- μουμ Πρόγραµµα». Τα περί «ἔθνους», «δεωδών». κλπ., τα έχουµε ξανακούσει και ἔχουμε µπουχτίσει. Από πρά- ξεις πατριωτικές έχουµε ἑλλει- wal Ὁ πατριωτισμός δεν είναι τα παχιά λόγια που αφειδώς προ- σφέρει η «Σ». Ο πατριωτισμός αποδείχνεται στην πράξη, µέσα στη ζωή και κάτι τέτοιοη «Σ» και Υ Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ όσοι κρύβονται πίσω απ᾿ au- τήν, ὀχι µόνο δεν µας το ἔχουν αποδείξει αλλά μάλλον το αν- τίθετο συμβαίνει Γιατίκάτι «πατριώτες» και κά- τι «σωτήρες» που ὑμνείη «Σ» ήταν πάντα αυτοί που Φέρναν την καταστροφή. Ἐμείςτοξέρουµεπωςτο δίκιο είναι µε το µέρος µας και δεν είναι ανάγκη να Φωνάζουμε, γιατί αυτό το δίκιοτο γνωρίζειο. κυπριακός λαός και γι αυτό έχει βάλει το κόµµα της εργατι- κής τάξης στο ψηλότερο ση- µείο. Αυτό είναι που η «Σ» δεν µπορεί να χωνέψει, αυτό είναι που την ενοχλεί, αυτό είναι ο εφιάλτης της. Όσο για το Μίνιµουμ Πρό- Ύραμμα, επειδήη «Σ»κάθετόσο το αφορίζει λέγοντας ότι είναιη πιο «κλασική διασπαστική ενέργεία», ρωτάμε να µας πει έστω και µια αράδα and To Mi- νιµουμ Πρόγραμµµαπουνα δεί- Χνει διασπαστική ενέργεια. Πολλές φορές ἐχειγράψειη «Σ» ότι διαφωνεί, όµως ποτέ δεν έχει αναφερθεί πού Φυσικά αν νομίζει η «Σ» πως πουλάει «φίκια για µεταξωτές κορδέλλες είναι γελασµένη. Αυτό που την ενοχλεί είναι ότι το Μίνιµουµ Πρόγραµµα βάζει Φραγμό σε νοσταλγούς µιας άλλης εποχής ανεπίστρεπτης. Κάτι τέτοιο Φαίνεται ότι την ενοχλεί αφάνταστα. Όλοι ἔχουν δικαίωµα να µι- λούν σ᾿ αυτό τον τόπο, αυτοί όμως που εκθειάζουν τους προδότες του λαού, όχι µόνο δεν ἔχουν δικαίωμα να μιλάνε αλλά κανονικά θα έπρεπε να λογοδοτήσουν για αυτή τους τη στάση. xk ΕΛΟΥΜΕ να πούμε τού- το κλείνοντας: Πολλοί προσπάθησαν να κτυπήσουν το ΑΚΕΛ πισώπλατα. Αλλά κά- θε φορά το ΑΚΕΛ έβγαινε ακό- pa πιο δυνατό, ακόµα πιο ατσαλωμένο κι αυτό γιατί είναι βαθιά ριζωμένο στη συνείδηση του κυπριακού λαού γιαΤ! είναι κομμµάτιτου. Κάθε λοιπόν πρόσπάθεια συκοφάντησηξ του κόμματος της εργατικής τάξης γίνεται μπούμεραγκ «Ο1Ιδέες µας», ἔλεγεο Λένιν, «είναι σαν το καρφί. Όσοτις κτυπάς τόσο πιο βαθιά µπα(- νουν» Ευτυχώς που υπάρχει το ΑΚΕΛ σήµερα γιατί αλλοίμονο. σ᾿ αυτό τον τόπο αν δεν υπήρ- χε Όμως από το άρθρο της «Σ» Βγαίνει και ένα άλλο συµπέρα- σµα πολύ ουσιαστικό. Γράφει στοτέλοςη-Σ»: «Εἰναικαιρόςη Ακελική τυραννία να εκπνεύ- σει. Μόνο έτσι θα μπορέσει να οικοδομηθεί εθνική ενότης» Αυτό, το τελευταίο επιβε- βαιώνει απόλυτα τις θέσεις της απόφασης της Ε΄ τακτικής ολοµέλειας του κόµµατος µας που λέει ότι: «Η Ε΄ Ολομέλεια καταγγέλ- λει ότι µε την έμπνευση, την καθοδήγηση και την ενθάρ- ρυνση του ιµπεριαλιστικού παράγοντα καταβάλλουν ἔντο- νες προσπάθειες και διεξάγον- ται συνεννοήσεις για σύμπηξη ενός αντικομμουνιστικού, αν- πιακελικού μετώπου. Στόχος αυτούτου μετώπου είναιόχιµό- Νο η καταστροφή της Δημο- κρατικής Συνεργασίας, η απο- µόνωση του ΑΚΕΛ και το κτύ- πηµα των προοδευτικών δηµο- κρατικών δυνάµεων, αλλά καιη επιβολή αµερικανονατοϊκής λύ- σης στο Κυπριακό» Τα σχέδια όλων αυτών των νοσταλγών του αντικομμµουνι- σμού - αντιακελισμού δεν θα περάσουν. Η απόφαση της Ε΄ τακτικής ολομέλειας τονίζει πά- ρα κάτω: «Η απάντηση του Κόμματος µας σ᾿ αυτά τα ύπουλα ανπ- λαϊκά σχέδια των εχθρών της Κύπρου εἶναι η ἔνταση των προσπαθειών του για τη συ- σπείρωση των ευρυτέρων πα- τριωτικών δημοκρατικών δυνά- μεων του κυπριακού λαού» Αυτή εἶναι η απάντηση µας