Back

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ

Bee Se Ss SS Ss Ss ew Ss eS eS ee ee ee See eee eT Μετά τα κακαρίσματα για «απομόνωση» ονειρεύονται τώρα «ρήγματα», «τάσεις»... Δυό στό | σεις στό Κόμμα | ΑΛΕΠΟΥΛΕΣ ΣΚΟΠΙΜΗ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΕΨΟΥΙΝ ΑΛΛΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠ0 ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ λογής - λογής περιθωρειακοί και χωρίς εκτόπισμα πολιτικοί κύκλοι της Κύπρου συνεχίζουν µε αμείώτη ένταση την αντιακελι- κή, αντικομμουνιστική υστερία. Χθες, στους «τροβαδούρους του αντιακελισμού» προσετέθη και «Ο Αγών» του κ. Ν. Κόσιη, ο οποίος ανακάλυψε («κατ᾽ αποκλειστικότητα» φυσικά...) «ρήγμα στο ΑΚΕ/» και «δυο τάσεις στο κόµµα»... Ετσι προσετέθη στο τροπάρι περί «απομόνῶώσης» νέα στροφή για να προσδώσει προ- φανώς λήο χρώμα και ποικιλία στους ήχους τής κακόφωνης χορωδίας. Ανώτατο στέλεχος του ΑΚΕΛ που κλήθηκε από τη «ΧτΔ» να σχολιάσει το χθεσι- νό κακέκτυπο ομοίωμα πολιτικού ρεπορτάζ του «Αγώνα» δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για γκαιµπελικής έµπνευσης Φανταστικό και ψευδέστατο δηµοσίευµα, µετο οποίο οι μικρές αλεπούδες που κρύβονται πίσω του εκφράζουν σίγουρα µόνο τις απόκρυφες επιθυμίες τους». Ὁ εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ πρόσθεσε πως το δηµοσίευµα του «Αγώνα» είναι τόσο εµφα- νώς ψευδές που δεν αξίζει τον κόπο να σχολιαστε(. χθεσινό, ρεπορτάζ της εφημερίδας, η Ἱστορία της οποίας είναι γνωστή, υποστη- ρίζει ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ ε[- ναι «διχασμένη για τη γραµµή που πρέπει να ακολουθηθεί». Οι συντάκτες του φανταστικού, δημοσιεύµατος ονειρεύονται «πτέρυγες µέσα στο κόμμα που «υποστηρίζουν» διαφορε- τικά πράγματα: H µια ότι δεν πρέπει να καταγγελθεί το Μίνι- µουμ Πρόγραμμα και η άλλη, ακριβώς το αντίθετο, ότι πρέπει να καταγγελθεί η δημοκρατική, συνεργασία ΔΗΚΟ---ΑΚΕΛ. Πολιτικοί παρατηρητές από το περιβάλλον της Αριστεράς ερμηνεύουν τα αλλεπάλληλα κρούσματα αντιακελισμού (σε διάφορες εκδόσεις) σαν µια καλά προγραμματισμένη και σκόπιµη απόπειρα των περι- θωρειακών πολιτικών κύκλων να µεταθέσουν το βάρος των εξελίξεων από τις συζητήσεις εν. όψειτου γ΄ γύρου των συνοµι- λιών της Νέας Υόρκης σεάλλα, άσχετα και ανύπαρκτα ζητήµα- τα. @ Στόχος των κύκλων αυτών ---ἔλεγε στην εφημερίδα µας πολιτική προσωπικότητα της Αριστεράς --- εἶναι να στρέ- ψΨουν την προσοχή από τη σει- ρά σοβαρότατων διαβουλεύ- σεων που αρχίζουν σήµερα και της ανάγκης για όσο το δυνατό πληρέστερη και συλλογική συ- ζήτηση των κρίσιμων θεμάτων που τίθενται µπροστά µας. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ Ὁ ίδιος επέσυρε την προσο- χή στο γεγονόςπως, πέραν από τα κακαρίσµατα περί «απομό- νωσης: του ΑΚΕΛ (που ανέ- κραξεν ο διευθυντής της «Ση- µερινής» Κ. Χατζηκωστής) και πέραν από το χθεσινό δηµοσί- ευµα περί «ρηγμάτων» και «τά- σεων»-στο ΑΚΕΛ ενορχηστρώ- νεται ακόµη µια εκστρατεία κα- τά του κόµµατος της εργατικής τάξης της νήσου. Είναι η εκστρατεία διαστρέ- Βλωσηςτης πρόσφατηςοµιλίας του ΒΓΓτου ΑΚΕΛΑ. Φάντη,η οποία Φτάνει µέχρι το σηµείο να βάζει στο στόµα του από- Ψειςκαι Φράσειςπου δεν ἐχουν λεχθεί! Είναι χαρακτηριστική από αυτή την πλευρά η «ερμηνεία» που ἔδωσαν οι εφημερίδες των απορριπτικών κύκλων (και σι- γόνταρεη «Ελευθεροτυπία») σε απόσπασμα της ομιλίας που μιλούσε για την ενηµέρωση των κομμάτων πάνω στις συ- νομιλίες της Νέας Υόρκης, Είπε στην ομιλία του ο ΒΓΓ του ΑΚΕΛ: @ «Τοκύριο εμπόδιο και οκύ- ριοςλόγοςγ/ατον οποΙο δεν σημµειώθηκεκαμιά πρόοδος στις συνομιλίες σύμφωνα -με την ενηµέρωση που-ἑ- χουμε - εἶναι η τουρκική σδιαλλαξία κα σκαµψία, η επ/µονή σε σξιώσεις κα θέ- σεις απαράδεκτες». Ἡ Φράση αυτή («σύμφωνα µε την ενηµέρωση που ἔχου- με») κακοποιήθηκε από τη «Ση- µερινή», ενώ χθεςη «Ελευθερο- τυπία» αφιέρωσε µακροσκελές σχόλιο της για να τον χαρακτη- ρίσει σαν «απρεπή υπαινι- Υµό...». Να σημειωθεί ότι η «Σημερι- νή» διαστρέβλωσε άγρια και άλλες περικοπές της ομιλίας του Α. Φάντη για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί «εκβιασμού» του Προξ- ὁρουκ!) πράγμα Φυσικά που ανταποκρίνεται πλήρως στις Φαντασιώσεις της εφημερίδας του κ. Χατζηκωστή,