Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τα διδασκαλικά αιτήµατα στον υπόυργό Παιδείας | ΣΗΜΕΡΑ Τῦ Δ.Σ. THE MOEA Ἡ Γραμματείατης ΠΟΕΔ. είχε προχθές συνάντηση µε τον υπουργό Παιδείας κ. Στ. Ἱατσελλή, µετον οποίο συζή- τησε, μεταξύ άλλων, τα ακό- Ἄουθα θέµατα: «1. Συγχώνευση διευθυντι- κών θέσεων και δηµιουργία μίας θέσης Α/ντή: Ὁ υπουργός Παιδείας διαβε- βαΐωσε τους εκπροσώπους της ΠΟΕΔ, ότι καταβάλλει κάθε δυ- νατή προσπάθεια, ώστε το αἴτη- μα για συγχώνευση των Θ/ντι- κών θέσεων να σταλείστο άµεσο μέλλον στη Βουλή των Αντιπρο- σώπων για ψήφιση του σε νόµο, όπως ἔχει εγκριθεί πρόσφατα από το Ὑπουργικό Συμβούλιο. 2. Ανωμαλία στη µισθοδο- σίατου Β. Διευθυντή. Όπως εἶναι γνωστό, µετά την «Αξιολόγηση» οι Β. Ἀ/ντές που. προάχτηκαν µετά το 1981, αμεί- βονται ψηλότερα από τους Β. Ὀ/ντές που έχουν περισσότερα χρόνια στη θέση του Β, Α/ντή, ἡ και περισσότερα χρόνια συνολι- κής υπηρεσίας, Ο υπουργός ΠΠαι δείας τόνισε ότι αναγνωρίζει το δίκαιοτου αιτήµατος και υποσχέ- θηκε να παρουσιάσει το πρόβλη- μα στην επόµενη σύσκεψη του Ὑπ. Συμβουλίου για να δοθεί Ὑραπτή απάντηση στην Όργά- won. 8. Πλήρωση κενών Δ/ντι- κών θέσεων. Η Γρ/τείατης ΠΟΕΔ απαίτησε την άµεση πλήρωση επτά Δ/ντι- κών θέσεων που κενώνονταιτην. 31.12.84, wore µετην έναρξη του. νέου έτους να λεπουργήσουν ομαλά τα σχολεία Δημ. Ἐκπαί- δευσης, ο δε υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε ότιτο απηµα θα ικα- νοποιηθεί. Κανονισμός µεταθέσεων: Ἡ Γρ/τεία της ΠΟΕΔ διαµαρ- τυρήθηκε για την παρατηρούμε- νη καθυστέρηση στην προώθηση του κανονισμού µεταθέσεων και Έθεσε προς τον υπουργό χρονο- διαγράµµατα ολοκλήρωσης του, µε στόχο οι επόμενες μεταθέσεις. να γίνουν µετον εκσυγχρονισμέ- νο κανονισμό µεταθέσεων. Ο υπουργός Παιδείας επέδειξε εν- Βιαφέρον και υποσχέθηκε, ότι θα. δώσειοδηγίες για επιτάχυνση της, διαδικασίας προώθησης και ἐγ- κρισης του νέου κανονισμού µε- παθέσεων. Ακολούθως συζητήθηκαν Θέ- µατα σχετικά µε το ὠράριο των αποσπασµένων στην εκπα!δευ- τική τεχνολογία, το πρόβληµα της ανωτατοποίησης της Παιδα- γωγικής Ακαδημίας Κύπρου και πο θέµα του νέου αναλυτικού προγράµµατος της. Η Γρ/τεία πης MOEA διαμαρτυρήθηκε προς τον υπουργό για τη διαδι- κασία και την σπουδή που ακο- λουθείται στο θέµα του εκσυγ- χρονισμού του αναλυτικού προ- Ὑράμματος της ΠΑΚ και ζήτησε. Ἑπιτακτικά, όπως πριν από την. εισαγωγή στην εκπαίδευση οποι- αοδήποτε καινοτομίας λαμβάνε- ται σοβαρά υπόψη η θέση της ΠΟΕΔ και όχι αυτή να πληροφο- ρείται εκ των υστέρων και να Βρίσκεται προ τετελεσµένων γε- Ὑονότων. Ο υπουργός Παιδείας υποσχέ- θηκε να διερευνήσει το θέµα και να απαντήσει σύντομα στην Ορ- γάνωση. Ἡ Γρ/τεία εξέφρασε τις ευχα- ριστίες της προς τον υπουργό Παιδείας για τις άοκνες προσπά- θειες που καταβάλλει για προώ- pat των aimpdtwy tou KAd- ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ TO AE THE MOEA Συνέρχεται σήµερα Πέμπτη και ώρα 9 3ῦπ μ. σε σύσκεφη το Διοικ. Συµβούλιοτης ΠΌΕΔ για να μελετήσει τα ακόλουθα θέµα- τα: 1. Προσφυγικά. 2. Ἐπαναξιολόγηση. Χάραξη, Ὑραμμής µε την ευκαιρία της, Έναρξης διαπραγματεύσεων για. την Επαναξιολόγηση πάνω στις προτάσεις της Επίσηµης Πλευ- ράς και τις ανππροτάσεις της ΠΟΕΔ. «3. Επιδόματα προσόντων - εἰ- δικών συνθηκών. ---“Δασκάλοι µε επιπρόσθετα προσόντα. --Ώ/λοι µονοθέσεων και διθέ- σεαν σχολείων. --Ά/λοι ειδικών µαθηµάτων. ---Ἀ/λοι ειδικών σχολών. 4. Απόρριψη αιτημάτων. 5. Ταμείο Αγώνα 6. Καθορισμός ημερομηνίας yia σύγκληση Ἐπαρχ. Συνελεύ- σεων καιτης Παγκύπριας Συνδιά- σκεψης. 7. Διάφορα. ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΝΙΟ Ἡ σηµερινή Εππροπή της έσχης /πποδρομιών σνπτίθετα! στη µεταηροπή σηµανπκής περιοχής της Αθαλάσσας σεΙππόδροµο. ἄλλων αναπτυξιακών ἔργων Σή- μερα, πρόσθεσε, αντιµετωπίζοµε. προβλήµατα χώρου, στίβου, σταύλων και άλλα και είναι γι᾽ αυτό που αναζητούμε κατάλληλο. Τη δήλωση αυτή έκαµε προς την εφημερίδα µας μέλος της Ἐπιτροπής της Λέσχης ἵπποδρο- μιών αναφερόμενος σε χθεσινή µας είδηση, ότι η Λέσχη επιμένει στη μετατροπή της Αβαλάσσας σε Ιππόδρομο. Το ἴδιο µέλος της Επιτροπής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση μας, είπε ότιτο σημερινό Συµβού- Ἄιο της Λέσχης αέβεται την αντί- περιοχή της Αθαλάσσας, γι’ αυ- λου κατάλληλου χώρου για τη Νέος χώρος, είπε, πρέπει να προ- φέρεται για τη δηµιουργία ὄχι μόνο νέου Ἱπποδρόμου αλλά και βιώσαντος. νοια που να δίνει σε επαρχιακό δι καστήριο άλλο από εκείνο που εξέ τας του διατάγματος. σηµαίνει ότι δημιουργείται νοµικό κώλυμα που παρεμποδίζει οποιον. δήποτε να αμφισβητήσει την εγκυ- ρότητα του διατάγματος. Αναθεώ- ρηση του διατάγματος εἶναι δυνατή. μόνο απὀ πρόσωπα που ἔχουν ἁμε: σο συμφέρον, όπως ο υιοθετούµε- νος, οἱ θετοί γονείς και οἱ ΦυσιΔοί Ὑονείς. Το Δικαστήριο υπέµνησε ότι, σε προηγούµενη διαδικασία ὅραση τῆς κοινής γνώμης για τη. µεταφορά του Ἱπποδρόμου στην πό βρίσκεται σε αναζήτηση ἆλ- μετακίνηση του Ἱπποδρόμου. Ο Το Εφετείο, στην ομόφωνη από. φαση του, που εξέδωσε ο δικαστής κ. Γεώργιος Μ, Πικής, αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχειστο νόµο καμιά πρό δωσε το διάταγμα υιοθεσίας εξου- Ola για διερεύνηση της εγκυρότη- Το διάταγμα υιοθεσίας, τόνισεο κ. Πικής, ἔχει την ισχύ δικαστικής απόφασης που επενεργεί ἔναντι όλων και είναι δεσµευτικό όχι µόνο για τα ενδιαφερόμενα µέρη αλλά καιγιατο κοινό, γενικότερα. Τούτο. χώρο. Ὁ ἴδιος απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση µας αν κατά την προχθεσινή συνάντηση µελών. της Επιτροπήςτης Λέσχης µετον υπουργό Εσωτερικών κ. Βενιαμίν συζητήθηκε και το θέµα της µε- τακίνησης του Ἱπποδρόμου. Συ- ζητήσαμε, είπε, διάφορα προβλή- µαταπου αντιμετωπίζοµεσαν Λέ- σχη και σαν Ιππόδρομος, i H&nAwon, navtwc, péAooems Ἐπιτροπής ότι το σημερινό Συµ- βούλιοτης Λέσχης εἰναικατάτης. μετακίνησης του Ἱπποδρόμου στην Αθαλάσσα, θα γίνει δεκτή, µε µεγάλη ικανοποίηση από την κοινή γνώµη τηςη οποίαθέλεινα. πιστεύει ότι το θέµα αυτό θεωρεί- ται λήξαν, ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Το διάταγμα υιοθεσίας έχει την ισχύ δι- καστικής απόφασης Το Εφετείο, απαρτιζόµενο από. τους δικαστές κ.κ. Λώρη, Στυλιανί- δη και Πική, απέρριψε την ἔφεση του Λάμπρου Νικολα΄δη, διαχει- ριστή της περιουσίας του ΄Όμηρου Δημητριάδη, τέως από την Πάφο, εναντίον απόφασης του Επαρχία κού Δικαστηρίου Πάφου, µε την. οποία είχε απορριφθεί αγωγή του. εφεσείονταγιαακύρωση του διατά: Ύματος υιοθεσίας της Μαρίνας Γε ρολεμή απὀ τη θυγατέρα του απο ενώπιον του, εἶχε αποφασιστεί ορι στικά ότιη εφεσίβλητη ήταν νόμιμη διακιούχος στην περουσία του αποβιώσαντος και η επαναφορά του θέματος προσέγγιζετα όριατης κατάχρησης της εξουσίας του Αν’ καστηρίου. Δικηγόρος Εφεσίοντα: Ε. Κωμο: δρόμος, Δικηγόροι Ἐφεσείβλητης: A. Τριανταφυλλίδης και Στ. Μακ pnpdivt se KAAAITEXNIDES ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Οι καλλιτέχνιδες Ἐταπήϊοϊι Sa- Ἰα, 46 χρονών, από τη Συρία, Μα- ria Voyiadji, 35 xoovdy, and my Ἀίγυπτο, και η Οικοκυρά Maissa Ali Mohamed Chara, 46 xpovav, από το Ισραήλ, ποὺ μένουν στη Λεμεσό, κατηγορήθηκαν στο Ἐπαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για επίθεση και πρόκληση πρα- Ὑματικής σωματικής Βλάβης omy Attiyat Khames Shehada, από την Αίγυπτο, και πρόκληση, ανησυχίας σε δημόσιο µέρος στη Λεμεσό την περασμένη Τετάρτη Όλες οι κατηγορούµενες αφέ- θησαν ελεύθερες µε 500 εγγύη: ση η κάθε µια, για να παρουσια- στούν αύριο, 13.12.84, στο ἴδιο Δικασπήριο.