Back

Οι αναγνώστες μας γράφουν...

Αγαπητή «Χαραυγή», Στα τελευταία χρόνια, µια σει- ρά χώρες, όπως η Γαλλία, η Ελλά- δα, η Ισπανία καιη Τουρκία (πα- λαιότερα) ανέδειξαν κυβερνή- σεις εοοσιαλδηµοκρατικές». Εδώ. στην Κύπρο η «σοσιαλιστική». EAEK δεν ξεπέρασε το φράγμα του ΒΙ Ανεξάρτητα όµως, απ᾿ αυτό, δηλαδή την αποτυχία της EAEK, εγείρονται αρκετά ερω- τηµατικά για τις επιτυχίες των άλλων κομμάτων. Η απάντηση είναι απλή: Όι κυβερνήσεις αυ- πών των χωρών, που λέγουν ότι Δωρεάν εκπαίδευση και εσωτερικό ταμείο Αγαπητή σύνταξη, Πριν ἑνα χρόνο περίπου, στην. ἔκδοση σας 42.84, δημοσιεύσατε μιαν επιστολή µου µετον πιο πά- vw τίτλο µε την οποία σας ἔλεγα ότι ενώ τα δίδακτρα της κόρης µου ήταν ϱ30 µου επέβαλαν να πληρώσω 848 Εσωτερικό Ταμείο και ρωτούσα τον τότε υπουργό. Παιδείας αν πράγματι υπάρχει δωρεάν παιδεία καθώς επίσης ποιοι είναι οἱ σκοποί του Eowre- ρικού Ταμείου που δεν μπορούν να αντιµετωπισθούν από το πιο πάνω υπουργείο. Τα δίκαιο αίτημα, τόσον εμένα όσον και χιλιάδων άλλων γονι- ών, βρήκε ανταπόκριση από το Ἐκτελ. Γραφείο της ΠΕΟ µε την. αξίωση της, µε σχετικό υπόµνηµα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τα λύματα στο Δασούῦδι Αγαπητή σύνταξη, Αναφέρομαι στις απόψεις που εκφράστηκαν από την Επιτροπή της ΄Ένωσης Επιστημόνων Έπε- ξεργασίας νερού (ΕΕΕΝ) στον καθημερινό Τύπο σχετικά µε το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων που υιοθέτησεοΚΟΤ στο Δασού- διΛεμεσού καιπαρακαλώναµου επιτραπεί να διατυπώσω τις ακό- λουθες θέσεις: Αποτελεί γενικά θέµα επαγ- γελµατικής και επιστημονικής ηθικής όταν ἑνας επιστήμονας καλείται να εκφράσει τη γνώµη του πάνω σε ἕνα πρόβλημα να Φροντίζεινα παίρνει όλεςτις σχε. Ἁτικές πληροφορίες και στοιχεία πριν διατυπώσει τις απόψεις του Θιαφορετικά οἱ απόψεις που εκ- Φράζει είναι ατελείς και αμφίβο- λης επιστηµονικής αξίας Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επι- κρπής δεν ζήτησε τις απόψεις που ΚΟΤ και ἔτσι οι απόψεις που δημοσίευσε χαρακτηρίζονται από ἔλλειψη πληροφόρησης, Θαπρέπει επίσης να παρατηρή σω, ότιη ΕΕΕΝ µετο δημοσίευμα της δεν ανταποκρίθηκε, όπως πσχυρίζεται, σε παράκληση (πολ. λών) ιδιοκτητών κτιριακών συγ. κροτηµάτων στην περιοχή «Λα σούδυ Λεμεσού αλλά σε παρά. κληση ενός και µόνου ιδιοκτήτη. Στο δηµοσίευµα της ΕΕΕΝ αν- τιµετωπίζει το συγκεκριµένο Ερ- γο του ΚΟΤ σαν κάτι νέο. Την πληροφορώ, λοιπόν, ότι το σύ- στηµα αποχέτευσης που επικρί νειλειτουργεί στο Δασούδι χωρίς ουσιαστικό πρόβλημα από το 1979. H EEEN, βέβαια, δεν αγνοεί ότι η ακτή και η περιοχή γενικά «Δασούδ.» Λεμεσού είναι ίσως η. πιο καθαρή ή, αν προτιμά, η λιγό- τερο µολυσµένη παραθαλάσσια περιοχή σ᾿ όλητην αναπτυγμένη παραλίατης Δεμεσού. Σίγουρα, όµως, θα αγνοεί ότι το σύστηµα που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1979 και απλώς κατασκευάστηκε σε νέα θέση το 1984 για να βελτιωθεί η απόδοση του και να αυξηθεί η απόσταση που από τη θάλασσα, ἔχει µελε πηθεί από ιδιώτες συμβούλους. ν Na σταματήσουµετον κατἠφορο Αγαπητή «Χαραυγή», Θαήθελα νααναφερθὠστοθέ- μα της περιβόητης λιτότητας για την οποία, τόσο συχνά, γίνεται λό- γος και όλστ ανεξάρτητα καλού- μαστε να ακολουθήσουμε. Είναι κοινό μυστικό, όπιτους παχυλούς ᾿μισθούς και την καλοπέραση την γεύονται µόνο οι δημόσιοι υπάλ. ΄ληλοικαιοι εργαζόµενοισε ψηλές. Εέσεις Ιδιωπκών ή ηµικρατκών επιχειρήσεων. Αντίθετα, ο πε. ρισσότερος εργαζόμενος κόοµος παίρνει μισθούς πείνας και µε πολλές στερήσεις κατορθώνει να επιβιώσει. ὤ, ότι οἱ εργα όμενοι, ος για στάσεις εργασίας απεργίες ᾽απόμέρους ανώτατων. δημοσίων υπαλλήλων, µε πύριο απημα. την περαπέρω. αύξηση των μισθών τους, Το λιγότερο που μπορῶναπω, είναι ότι eg ται πικρία και απονοήσσισπίαν υγ. κρίνουν. τους δικούς τους μισθούς μεαυτούςπου δημοσιεύονται στις εφημερίδες για τους δημόσιους υπαλλήλους και, έχοντας ακόμη δι αναγνώὠστεί µοί γράφουν | Οι «σοσιαλδηµμοκράτες» προωθούν τον σοσιαλισμό, κα: τόρθωσαν να αναδειχθούν γιατί στήριξαν την προπαγάνδα τους. σ᾿ αυτή τη θεωρία: Τον σοσιαλι- σµό. Ὑποσχέθηκαν στους ψηφο- Φόρους «ἔξοδο από το ΝΑΤΟ», κατάργηση των ιµπεριαλιστικών. Βάσεων και κοινωνικές µεταρρυ- θµίσεις. Γι’ αυτό και µόνο, λόγω του απάνθρωπου προηγούμενου. καθεστώτος στο οποίο έζησαν οι λαοί αυτών των χωρών, υποχρε- ώθηκαν να ψηφίσουν υπέρ του. «οοσιαλδημοκρατισμού». Αμφιβάλλω αν οι κυβερνήσεις (Καραυγή 8.284) για ολοκλήρω- ση της δωρεάν παιδείας µε κα- τάργηση Εσωτερικών Ταμείων. Δυστυχώς το υπόµνηµα έμενε. στα χαρτιά ενώ οι γονείς άρχισαν αυτές τις μέρες να παίρνουν την απάντηση, ο καθένας χωριστά και προσωπικά µε τα νέα ποσά Ύια Εσωτερικό Ταμείο. Ἐνώτα δίδακτραφέτοςγιατην Δ΄ τάξη (φοιτά ο γιός μου) είναι 930 µου ζητούν Εσωτερικό Τα- pelo £60(!) δηλαδή 200/0των διδά- κτρων, Και απ᾿ ό,τι ἔχω ακούσει από πολλούς άλλους, το Έσωτε- ρικό Ταμείο κυµένεται από £55— Ἑδίαπό αυτάπου έχω μάθει εγώ). Μήπως εφέτος δύναται ο κ. υπουργός Παιδείας να µας πλη- ροφορήσει ποιοί οι σκοποί του µηχανολόγους µε παράλληλη, γνωμοδότηση και συμβουλή των. αρμόδιων υπηρεσιών και Συμβού- λων του κράτους σε θέµατα ano- Χέτευσης. Σημειώνω απλώς και για ενημέ ρωσή της ΕΕΕΝ, ότι κανένας απὀ. τους πιο πάνω Συμβούλους δια νοήθηκε ποτέ να χαρακτηρίσειτο. οὐστημα αυτό απαράδεκτο. Επίσης ουδέποτε διέγνωσε ή εκ των υστέρων Εστω διαπίστωσε μόλυνση είτε µέρους εἶτε ολό- κληρης της περιοχής. Ουδέποτε δε διέγνωσε ή διαπίστωσε αρνη- τικες επιπτώσεις γνα τα υποστα. πικά του ΚΟΤ, προπάντων δεγια όλους τους κατοίκους της περιο- χής. Ας µου επιτραπεί δε να ση- μειώσω, ότι κανένας δεν ὃιαµαρ- τυρήθηκε για το σύστημα αυτό μέχρι σήµερα γιατί δεν συντρέχει κανένας λόγος επειδή το σύστη- μα είναι ἁρτιώπατο. Ῥέβαια η ΕΕΕΝ γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα τα συστήµατα απο- χέτευσης περιέχουν τον κίνδυνο. κάποιας περιπλοκής ή προβλή- µατος στη λεπουργία τους, µε συνέπειατη διαφυγή σσμώνήτην σε κάποιο βαθµό μόλυνση του περιβάλλοντος, Από τον κανόνα αυτό δεν ξεφεύγουν ούτε οἱ στα θµοί βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Τις ατέλειες τους, τα προβλήματα τους όπως και τις αξιόλογες βελτιώσεις τους τις Ὑνωρίοαμε στα τελευταία χρόνια Πρέπει να παραδεχτούμε πως όλοι οι βιολογικοί σταθμοί σε κά. ποια φάση της λειτουργίας τους. παρουσιάζουν προβλήµατα µό- Ἄυνσης του περιβάλλοντος, ὅπως και ότι η ζωή τους είναι το πολύ 8---10 χρόνια. Γι’ αυτό στις αναπτυγμένες περιοχές σαν µό- νη ορθή λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης παραμένει το κεν τρικό σύστηµα αποχέτευσης Av- μάτων και όχι το ατομικό βιολο- γικό σύστημα επεξεργασίαςλυµά- πων. Avagépopar όµως και στον κίνδυνο καθίζησης των κτιρίων. και την πιθανότητα ρωγμών σ᾿ αυτάπου επικαλείαιη Επιτροπή, Πώς είναι όµως δυνατό η επιτρο’ πή να µη έχει αντιληφθεί, ότι τα κατά νου, την πρόσφατη Tpayw- δία του λαού µας, καταβάλλονται από δέος. Και ερωτούν: ΓΙού πά: µε Ποιός θαβάλειφρένοσ αυτή την κατάσταση, Ασφαλέστατα, πρόκειται για βλαβερό κατήφορο που, αν του ακολουθήσουμε, οπωσδήποτε δενθαµας βγάλεισεκαλό δρόµο. Τα ελλείμματα µας και οἱ περιο ρισµένοι προὔπολογισμοίμας θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο, µε αποτέλεσµα το μέλλον της Οἰκο- νοµίας µας να διαγράφεται ζωφε- po. Αν επιβάλλεται να ακολουθη- Βε{ πολιτική λιτότητας αυτή pe πει να προέλθει κατά κύριο λόγο. από τους ανθρώπους που παίρ- νουν παχυλούς μισθούς. a εργα: ζόμενοι καθημερινά ακολουθούν την πολιτική λιτότητας εξ ανάγ- Ίκης. Πολλοί νέοι είναι άνεργοι, Ἱδιαπερα οι νέοι επιστήμονες, και ενώοι τελευταίοι φυτοζωούν, βλέ πουμε δηµόσιους υπαλλήλους να αξιώνουν χίλιες και δυο χιλιάδες. αυτών των χωρών είναι σίγουρες. για το μέλλον τους. Γιατί οι λαοί δεν ξεχνούν τις υποσχέσεις που. τους ἔδωσαν. Και στην κατάλλη- λη στιγµή θα απαντήσουν µετην ψήφο τους πολύ διαφορετικά. Όσον αφορά την Κύπρο, ο λαός µας Φαίνεται πολύ πιο ώριμος. Ἐλείει τα αυτιά του μπροστά στις σειρήνες της «σοσιαλιστικής» ΕΔΕΚ καιτο µόνο που εμπιστεύ- εται είναι το γνήσιο Κόμμα της. Εργατικής Τάξης --- το ΑΚΕΛ. ΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑ Λεμεσός Ταμείου που δεν µπορεί να ανα- λάβειτο υπουργείο του ως επίσης και ποια τα κριτήρια για τον ορι- σμό του ποσού των Εσωτερικών. Ταμείων Μετά τιµής ΠΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ Κοντοβάθκια, Δεμεσός Υ Γ.: Ξέχασα να αναφέρω και το «κόλπο» των Σχολικών Έφορει- ών. Στην επιστολή τους αναφξ- ρουν ότι γίνονται δεκτές ενστά- σεις εντός 15 ηµερών, οὕτως ώστε ένα γονιός, υποχρεµένος έτσι ή αλλοιώς, υποχρεωμένος. ἔτσι ή αλλοιώς να πληρώσει το επιβαλλόμενο ποσό, να μένει ευ- χαριστηµένος όταν του αποκό- ψουν 55--10 µετά την ἔνσταση. του. πλησιέστερα κτίρια (για τα οποία θεωρεί ότι υπάρχει τέτοιος κίν- δυνος), είναι ήδη θεμελιωμένα. στη στάθµη των υπόγειων νερών, στη στάθµη ---3.00 µ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους Σε ποιάν υγρασία ή αλλίωση υγρα. σίας αναφέρεται η ΕΕΕΝ όταν η σύσταση του υπεδάφους είναι καθαρή άµµος και στο αναφερό- μενδ βάθος δεν υπάρχει πιθανό- τητα τῆς ελάχιστης διαφυγήςτης. άμμου Είναι πραγματικά απα- ραίτητο να υποδείξω ότι η υγρα- σία σε αμμώδη εδάφη, µετις υπό αναφορά συνθήκες, αποτελεί στοιχείο που ασήμαντα επηρεά- ζει τη συνεκτικότητα του εδά Φους, Δεν Βα επεκταθώ άλλο για να σχολιάσω τα όσα σκόπιμα και αστήρικτα παραθέτει η ΕΕΕΝ. Είμαι όµως υποχρεωμένος να υπιοδείξω ότι υπό ορισμένες συν θήκες εἶναι ἴσως κατανοητό για ἕνα επιστήµονα να χαλαρώνει λίγο την επιστημονική του θεώ- ρηση Ύια να εξυπηρετήσει µέσα σε ανεκτά όρια τα συμφέροντα που πελάτη του. ΄Οταν όµως η επιστημονική θεώρηση κακοποι επαι στην προσπάθεια εξυπηρέ τησης άλλων συµφερόντων, τότε πιστεύωπως πρέπει να ανησυχού. µε Ιδιαπερα όταν αυτή υιοθετεί- ται απὀ σώμα επιστημόνων και χαρακτηρίζεται απὀ συλλογική συμμετοχή και ευθύνη. Θα τελειώσω µε µια αναφορά. στη νοµική πλευρά του θέματος. Ο ΚΟΤ προχώρησε στην υιοθέ- τηση της λύσης αυτής ύστερα από σχετικές διαβουλεύσεις µε την αρμόδια αρχή κα! τους Συµ- βούλους του κράτους όπως ανέ Φερα από το 1979. Αν τώρα για άλλους λόγους επιβάλλεται σή μερα η τροποποίηση του υφιστά- μενου συστήµατος ή ακόµα καιη ανέγερση σταθμού βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων, ο ΚΟΤ δεν ἔχει λόγο να αρνηθεί, αλλά θα συμμορφωθεί µε τις τε- λικές υποδείξεις της Αρµόδιας {ο ο Μ9 ρχής. Πι Με τιµή ot Π. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, 14 Αρχιτέκτονας KOT. 46 44 32 27 μισθό τον µήνα, έστω και αν µερι- κοί από αυτούς ἔχουν δυο και τρεις δουλιές, Στενά συνδεμένο µε το υπό αναφορά θέµα είναι και αυτό της. ρε Φορολογίας, Ο εργαζόμενος κα- ie ταβάλλει ήδη αυξημένη Φορολο-| ος γία, ενώ οἱ επιχειρηματίες κατα- σα φεύγουν µε πολλούς τρόπους στη. η Φοροαποφυγή. Η κυβέρνηση έχει καθήκον να επιβάλει φορολογική. Ἰσομέρεια. Μόνο έτσιθα μπορούν. οἱ εργαζόµενοι να λέγουν, ότι έχουµε πραγματική δημοκρατία και δίκαιη κατανοµή του εθνικού. εισοδήματος. Πρέπει να εκλεί- ψουν οἱ διακρίσεις σ᾿ όλους τους τοµείς. Οι προσλήψεις στο δηµό- σιο τοµέα και στα σώματα ασφα- λείας δεν πρέπει να είναι φέουδο της Δεξιάς, Η Αριστερά ἔχει το 34% αυτού του πληθυσμού και έχει, πιστεύω, κάθε δικαίωµα στο. θέµα των προσλήψεων σ΄ όλους τους τοµείς. ΚΩΣΤΑΣΓ. ΚΑΠΕΛΛΟΣ Αραδίππου