Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σχετικά µε την. πολιτική για τα αποθέµατα σε χρυσό ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Κ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ _H ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΟΙΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ρύλος δεν πρέπει - λέγει - να συγχύζεται µε τις επιδιώξεις «εμπόρων» και «μπακάληδων» Η Κεντρική Τράπεζα της Ἐύπρου µε χθεσινή ανακοί- νωσητης αναφέρεταισε πρό- σφατα δημοσιεύματα στον. Τύπο σχετικά µε την πολιτι- κή για τα αποθέματα σε χρυσό. Σύμφωνα µε την ανακοίνωση στα ΠΙΟ πάνω δημοσιεύματα οι ᾽αρθρογράφοι είχαν ισχυριστε[ότι το κράτος έχει «ζημιώσει πολλά. εκατομμύριώ» γιαή δεν µετέτρε- Ψε τα αποθέµατα χρυσού σε δολ. λάρια όταν η τιµή του χρυσού εἶχε. Προωθούνται προβλήµατα φτάσει τα 850 δολλάρια την ουγ- γία. Καιη ανακοίνωση προσθέτει: «Ἡ. Κεντρική Τράπεζα δεν προῄθεται να αναφερθεί στις πολλές ανακρίβειες των άρθρων. αναφορικά µετα στοιχεία που δη- μμοσιεύονται. Θα περιοριστεί στο ρόλο που διαδραµαήζει σαν Κεν- τρική Τράπεζα καιειθικότερα στο ρόλο του χρυσού στα εξωτερικά κρατικά αποθέματα, στοιχεία που Φαίνεται να αγνοούν οι συντάκτες. των εν λόγω δημοσιευμάτων. των παραγωγών κουµανδαρίας -. ΛΕΜΕΣΟΣ, 11 (Του ανταπο- κριτή µας) -- Πραγματοποιήθη- κε το περ, Σάββατο στο οίκημα που ΣΠΟΛΓΙ, στη Λεμεσό, σύ: σκεψη των επιτρόπων των Σν- νεργατικών Εταιρειών καιάλλων. “παραγόντων των κουµανδαρο- παραγωγικών χωριών της επαρ- σχίας, που κλήθηκε από τις αγρο- τικές οργανώσεις ΕΚΑ και ΠΕΚ. Ἡ σύσκεψη ασχολήθηκε µε το πρόβλημα τῆς διάθεσης της κου- µανδαρίας και τη µελέτη του προοχεδίου διατάγματος για την. εγγραφή της κουµανδαρίας ως προϊόντος ποιότητος µε ονοµα. σία προέλευσης. Εισήγηση και για τα δυο θέµα- τα κατέθεσε ο Ε. Γ. της ΕΚΑ Λε- μεσού και µέλος της Συµβουλευ- τικής Επιτροπής του ΣΑΠ κ. Ν. Ἠλία. Προήδρευσε ο Ε. Γ. της ΠΕΚ κ. Η. Δημοσθένους, Απομέρουςτου ΣΑ[ΠΙπαρευρέ- θη ο Διεθυντής κ. Ν. Ροδάς, που απάντησε σε αρκετά ερωτήματα πων παραγωγών για το σχετικό προσχέδιο διατάγματος Ὑστερααπό δημιουργική συζή- πηση εγκρίθηκε υπόμνημα προς τους υπουργούς Εμπορίου και Βιομηχανίας και Γεωργίας καιτο ΣΑΠ. Στο υπόμνημα, αφού σηµειώ- νεται ότι λόγω των πολλαπλών προβλημάτων στη διάθεση κου- µανδαρίας, η παραγωγή του. προϊόντος μειώθηκε το 1983 σε 4878 γοµάρια απὀ 9.766 που ἦταν το 1979, υποβάλλονται οι πιο κάτω εισηγήσεις, 1. Να καταβληθούν εντατικές Προσπάθειες απὀ την κυβέρνηση για την εξεύρεση αγορών διάθε- σης της κουµανδαρίας. Η εκτε: Aeon αναπτυξιακών Epywy pe αντάλλαγμα. αμπελουργικά προϊόντα να προτιµηθεί. 2. Να παρέμβει η κυβέρνηση Η ΓΙΕΝΗ ΝΤΟΥΖΕΝ σε κύριο άρθρο της αναφέρεται στις δυο. ἐπιστολές που έστειλε ο κ. Ντεν- κτάς σχετικά µε το αεροδρόµιο του Λευκονοίκου και επαναλαμ. βάνει τη θέση, ότι το αεροδρόμιο. θα χρησιµοποιηθεί από τις ΗΓΙΑ. Η εφημερίδα αναφέρεται και στο αεροδρόμιο της Πάφου και, κα ταλήγοντας, γράφει «Ο κ. Ντενκτάς που υπέγραψε τη συμφωνία κορυφήςστου 1973,η. οποία προνοεί αποστρατικοποί ηση της Κύπρου, θα έπρεπε να ᾽αντδρούσε πρώτος στις στρατ!: ωτικές επενδύσεις στον βορρά καιτο νότο, Θαπρέπειλοιπόν να ο Επικίνδυνη ΠΛΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ «ΜΠΑΎ'ΡΑΙ»: διοσταθµός της Αγκυρας Σάββατο παρεµβλήθηκαν παρά αιτα στις εκπομπές Του ΤουβΧΙ- κού ραδιοφώνου κα! της τουρχ- κής τηλεόρασης καθώς και οτι: εκπομπές του ραδιοσπαθµού την τηλεόραση “Μπαῦράκ Τούρκοι επίσημοι στην κατεχό- µενη Λευκωσία, δήλωσαν ὅτι η παρεμβολή των παρασίτων απο- τελεί ἕνα εἶδος πολιτικής επίθε- σης και ότι αυτό εἶναι ενάντια στῖς αρχές της διεθνούς ραδιοφων/- ας. Οἱ ίδιοι επίσημο! πρόσθεσαν, ότι οι Τουρκοκύπριοι θα πάρουν τα αναγκαία µέτρα αν συνεχισθεί η παρεμβολή παρασίτων. 0 ρα- TO AEPOAPOMIO AEYKONOIKOY ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΠΟ ΤΙΣ “ΗΠΑ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η «Γ. ΝΤΟΥΖΕΝ» Ύια να επαναληφθεί και να συνε- Χισθεί κανονικά η κατασκευή και παραλαβή της κουµανδαρίας στα χωριά που ἔχει διακοπεί και γενικά σ᾿ όλα τα κουµανδαρο- χώρια. 3. Na καθορισθεί τιµή ασφά- λειας για την κουµανδαρία όπως. Ὑίνεταιµε τα άλλα αμπελουργικά προϊόντα. 4. O1 κουµανδαροπαραγωγι- κές περιοχές να µπουν στη ζώνη, πων εκλεκτών καιτα πλεονάσµα- πα σταφυλιών να παραλαµβά- νονται χωρίς μετοχές. 5. Ίνα καλύπτονται από τον. ΟΓΑ τα σταφύλια που προορί- ζονται για κουµανδαρία όταν εἷ- ναι εκτεθειμένα για αφυδάτωση. Στο υπόμνημα χαιρετζεται επίσης και επικροτείται η ενέρ- γεια γία εγγραφή της κουµανδα- ρίας ως προϊόντος ποιότητας µε ονομασία προέλευσης, απόφαση, που κανοποιεί παλαιό αἴτημα των αγροτικών οργανώσεων. Σεσυνάρτηση µετην πιο πάνω απόφαση ζητείται να αναθεωρη- θούν οι εκτάσειςπου εξαιρούνται 'από την ζώνη παραγωγής κου µανδαρίας, το κατώτατο πωµέ μετά την αφυδάτωση να εἶναι 18. Β. για τα άσπρα σταφύλια, 20 β. για τα μαύρα και 19 β. για τα µι- κτά, να αυξηθεί η. στρεµµαική επιχορήγηση και να καλύπτει επίσης τα αμπέλια που φυτεύθη- καν µετά το 1968, να δοθούν αποζημιώσεις σε περίπτωση αν- τικατάστασης πιεστηρίων συνε χούς λειτουργίας, να προστατευ. θείη εμπορία αυτούσιας κουµαν- δαρίας χωρίς ενδυνάμωση ή και ανάμιξη µε άλλα οινικά προϊόντα, καιη παυτική οξύτητα να είναι 1,2. αλλά να υπάρχει ανοχή ως δυο δέκατα κατά την παράδοση της κουµανδαρίας στις οινοβιοµηχα. νίες. αναζητηθούν οἱ λόγοι για τους οποίους ο κ. Ντενκτάς προσπα- Βεί να δικαιολογήσει τις επενθύ. σεις αυτές». Ἡ εφημερίδα ΓΙΕΝΗ ΝΤΟΥ΄ ΖΕΝ δεν προσκλήθηκε να επι σκεφθεί το αεροδρόμιο Λευκο: νοίκου. Όπως γράφει η εφημερί δα, σχετικές προσκλήσεις εἶχαν. σταλεί στους Τουρκοκύπριους και ξένους δημοσιογράφους. Εί. ναι δύσκολο, προσθέτει, να εξῃ γηθείη στάση αυτή των «αρχών», Ιδιαίτερα µετά τις επιστολές του κ. Ντενκτάς προς τη διεύθυνση. της Γιενή Ντουζέν στις οποίες ανέφερε ότιη εφημερίδα μπορού: σενα επισκεφθεί το αεροδρόμιο. ΠΛΡΑΣΙΤΩΝ διοσταθµός της Άγκυρας peré- δωσε επίσης, ότι Ελληνοκύπριοι παρακολουθούν τα προγράµµα- τα της ραδιοφωνίας κα! της τηλεό- ρασης καθώς και του «Μπαῦ- pane Επίσης οἱ τ/κ εφημερίδες της Κυριακής έγραψαν ότι για πρώτη. Φορά, ὕστερα από 20 χρόνια, οἱ Ελληνοκύπριοι έβαλαν παράσιτα στις εκπομπές Του «Μπαῦράκ» την περασμένη Παρασκευή ενώ µεταδιδόταν πολιτικό σχόλιο. Οι Σκοπός της Κεντρικής Τράπε- ζας, όπως σαφέστατα απορρέει απότο σχετικό νόµο, εἴναιη διατή- pron συνθηκών νομισματικής σταθερότητας και εµπισιοσύνης. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής γίνεται πολύμορφη επέν- Svan Ίων αποθεμάτων συµπερι- λαμβανομµένης της επένδυσης σε χρυσό. Ἡ επιδίωξη µιάς Κεντρι- κής Τράπεζας µε κανένα Ἱρόπο δεν πρέπει να συγχίζεται µε τις επιδιώξεις «εμπόρων» και «μπια- κάληδων». ᾿Παρεξηγηµένη επίσης φαίνεται, να εἶναιη αντίληψη των αρθρογρά- φων αναφορικά µε το ρόλο που. διαδραματίζει ο χρυσός στα κρα- τικά αποθέματα. Θα πρέπει να τονισθεί ότιο χρυσός, σαν µέρος. ων αποθεµάτων ενός κράτους, θεωρείται μακροπρόθεσμομέτρο. προστασίας και ασφάλεκις σεπε- ριόδους διεθνούς πολιτικής κρί. σης, νομισματικής αστάθειας και πληθωρισμού και δεν πρέπει να παυτίζεται µε τις ενέργειες ιδιω- πών επενδυτών (σπεκουλαδό- ων). Από τα στοιχεία που παρα- τίθενται από το Διεθνές Νοµισµα- τικό Ταμείο συνεπάγεται το συμ. πέρασμα ότι οι Κεντρικές Τράπε- ζες αποφεύγουν να διαθέτουν το ασφαλέστερο αυτό στοιχείο ενεργητικού, εκτός σε καταστά- ΝΙπόρχε: Όι ΗΠΑ έτοιµες να εισθάλουν στη Νικαράγουα ΤΑΣΣ: Πρελούντιο επιδροµής οι ασκήσεις ΗΠΑ - Ονδούρας ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞ ΚΟΥ, 11 (ΑΣΣ) -- On Ἠνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες κάτω από οποιο- δήποτε πρόσχημα να εξαποστείλουν τις ἔνο- πλες τους δυνάµεις ενάν- πια στη Νικαράγουα. Αυτό κατάγγειλε ὁξ συνέντευ- ξη του προς τη µεξικανική εφη- µερίδα «Ὀύνο µας Οὐύνο ο Λόγω έλειψης µέτρων ασφαλείας υπουργός Εσωτερικών. της Νἱ- καράγονα κ. Τόμας Μπόρχε. Οι Νικαραγουανοί, είπε ο κ. Μπόρχε, πιστεύουν ότι το θέµα της επιδροµής των ΗΠΙΑ βρίσκε- ταιακόµα στην ημερήσια διάταξη καιετοιµάζονταινατην αποκρού- σουν, Αυτή η επιδροµή ἔχει απο- τραπεί µέχρι στιγµής από µια Ἰσχυρή αντίθεση τόσο µέσα στις Ίδιες της ΗΠΙΑ όσο και αλλού, Ὑπάρχουν δυνάμεις µε επιρροή, 01 ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΒΗΡΥΤΟ Η. Συντεχνία Χειριστών και Μηχανικών Πτήσεων των Κυ: πριακών Αερογραμμών (ΟΑΡ- ΕΕΤΙ) µε τηλεγράφημα της προς την ΙΕΑΓΡΑ Τητεί να απαγορεύσει τις πτήσεις προς. πο διεθνές αεροδρόμιο της Βη- ρυτού λόγω της Έλλειφης εκεί στοιχειωδών µέτρων ασφάλει ΑΜΑΧΟΥΣ 2KOTONE! σεις ἑσχατης ανάγκης. O1 απότομες αυξομειώσεις ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 11 (Ρ.- ΑΠΕ) -- Ισ- στην τιµή του χρυσού οφείλονται ραηλιτικά αεροπλάνα βομβάρ- σε µεγάλο βαθµό στους ιδιώτες επενδυτές, των οποίων οι ενέρ- Ύειες πολλές φορές δημιουργούν. αποσταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά χρυσού καικατ᾽ επέ- οι πµές θα μεταβάλλονταν πιο βί- αια και θα αναστρέφονταν κατά τον ἴδιο τρόπο. Το διεθνές νοµι- οματικό σύστημα Θα επλήττετο, Ίσως ανεπανόρθωτα καιθα επήρ- χετο ευρύτερη καταστροφή. Γι” αυτό και το Διεθνές Νομισματικό. Ταμείο, του οποίου καιη Κύπρος. εἶναι µέλος, καταδικάζει αυτού του είδους τις ενέργειες και καλεί όλους να διαφυλάξουν τη νοµι σµατική σταθερότητα και το διε τα θα εἶχε βαρύτατες συνέπειες. στη μακροπρόθεσμη Φερεγγυό- τητα και πίστη αυτούτου [διουτου κράτους στους διεθνείς νοµισµα- πκούς κύκλους. Επανεξελέγη ο Ασσαντ AAMAEKOE, 11 (AME- AM. ΠΡΑΚΤ]- Ο Χάφεζ Αλ Ασαντ επσνεξελέγη χθες Πρόεδρος της Συριακής «Δημοκρατίας γιο µια τρίτη επταετή θητεία. Όπως ανσκοΐνωσε σήµερα ο Σύρος υπουρός Εξωτερικών Να- στρεντίν Νάσερ, ο κ. ΆἈσσαντ ἐλαβε ποσοστό 99.9730 του συ- νολικού αριθμού των ψήφων. Κοινοτική συγκέντρωση για το εργοστάσιο λυμάτων Λεμεσού ΛΕΜΕΣΟΣ, 11 (Του avrano- κριτή µας) --- Γκα τοθέµα του ερ. Ὑοστασίου επεξεργασίας λυμά- των του αποχετευτικού θα συγ- κροτηθεί την ερχόµενη Πέμπτη 142.86 και ώρα 7 μ.μ. στον σὖλ. Aoyo AEM Μονοβόλικου παγ- κοινοτική συγκέντρωση των κα- τοίκων Μονοβόλικου, Κουτσου- λιών και του προσφυγικού συ- νοικισμού ΄Άγιος Νικόλαος. ἩΗ συγκέντρωση θα εκφράσει ακόµα µια φορά την αντίθεση των κατοίκων της περιοχής για ανέγερση τουεργοστασίουλυµά. των στην περιοχή της βιοµηχανι κής περιοχής. λαγκούβα στον τουριστικό δρόμο Κ. Πάφου ΠΑΦΟΣ, (Της ανταποκρίτριας, μας) --- Αγανάκτηση ένιωσαν οἱ Παφίτες όταν το Σαββατοκυρία κο που πέρασε, πηγαίνοντας στην καθιερωμένη βόλτα τους στην παραλία της Κάτω Πάφου, «σκόνταψαν» στην τεράστια, βα. θιά λαγκούβα που κόβει στα δυο τον τουριστικό δρόµο Πάφου -- Ἐ. Πάφου. Ακριβώς στο τέλος του κατηφορικού μέρους του δρύ- µου, η λαγκούβα αυτή εἶναι εἰ κίνδυνη για τις ζωές των οδηγών τουρκοκυπριακές εφημερίδες. υπενθυμἰζουν ὁτι οι δυο πλευρές. ἔβαλαν παράσιτα η µια σης εκ- πομπές τῆς ἀλλης κατά την περί 060 1964 - 1965 και επιβατών αυτοκινήτων. Αν. δεν διορθωθεί ἔγκαιρα, υπάρχει, κίνδυνος να συμβούν σοβαρά αποχήματα φθη και τέθηκε υπό κράτηση ο δισαν σήµερα παλαιστινκακές θέ- σεις στο Λίβανο κατά µήκος του. δρόμου που συνδέει την Βηρυτό. µετη Δαμασκό. Πρόκειται κα τη δεύτερη ae- aan στο όλο διεθνές νοµισµατ- ro olornua. Avra nod ent Bem enfbean wc rehevraes ΄δονταν σετέτοιου είδους πράξεις, Όπως ισχυρίστηκε Ισραηλίτης στρατιωτικός εκπρόσωπος, στό χοςτης σημερινής επίθεσης ήταν. ΛΝέα επιδρομή στο Λίβανο ας, ὅπως απέδειξε η τελευταία. κατάληψη αεροπλάνου των Ἐυπριακών Αερογραμμών. Ἡ Ἐυντεχνία επισηµαίνειτην παν- τελή ἕλλειψη µέτρων για την. προστασία των αεροσκαφών, πων πληρωμάτων και των επι βατών από παράνομες επεµβά- σεις. ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ TO IXPAHA Ένας αριθµός σκηνών και καλύ- Βων που χρησιμοποιούντο ως δι- οικητήρια από τους αντιφρο- Ννούντες του Αμπού Μούσα, που αντιτίθενται στην ηγεσίατου Γκά- σερ Αραφάτ σπιν ΟΑΠΙ. Στη Δαμασκό, ωστόσο, στρα πιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι 4 ισραηλιτικά αεροπλάνα βομβάρδισαν κατοικημένες πε ριοχές µε αποτέλεσµα τον θάνα: το πολλών αµάχων, περιλαµβα- νομένων και παιδιών. Ο κ. ΓΛ. ΛΠιχαηλίδης Πρόεόρος του /7.1.2. KAI O ΔΡ. Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ θνές νομισµατικὀ σύστηµα. Τέλος, οι κερδοσκοπικές : ενέργειες και η αποξένωση του Σὔμφωνα µε ανακοίνω- χρυσού από τα κρατικἀ αποθέµα- ση του Παγκύπριου larpi- κού Συλλόγου, το νέο Συµ- Βούλιοτου Ιατρικού Σώμα- τος απαρτίζουν οι ακόλου- θοι: Γλαύκος Μιχαηλίδης πρόὀε- δρος, Γιαννάκης Ιωαννίδης γραμματέας, Δώρος Χριστοδου- λίδης ταμίας, Νίκος Ἰωάννου, Κωνσταντίνος Προτέστος, Βεα- τρίκη Σαββίδου, Μηνάς Χατζη- μηνάς, Στέλιος Στυλιανού, Χρι- στόδουλος Μέσης, Κυριάκος Ἀνδρέου, Δημήτρης Kovriéns, Κωστάκης Κυριακίδης, Κυριάκος, Παπαγεωργίου, Μιχάλης Ευστα Βιάδης, Πανίκος Παπαγεωργίου, Άκης Χριστοδουλίδης, Βάσω Παναγιώτου και Αντώνης Σιδε- ράς µέλη Το Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι ακόλουθοι: Άρης απίθης, Μίκης Κωνσταντινίδης, και Βάσος Πούππης. Εξ άλλου στις εκλογές που έγι- ναν το περ. Σάββατο ο ὄρ. Νίκος. Ἰωάννου εκλέγηκε πρόεδρος του Ἰατρικού Συλλόγου «Ιπποκρά της» Λευκωσίας. Επίσης σαν µέλη. που «Ιπποκράτη» εξελέγησαν οἱ Άνδρεας Κωνσταντινίδης, Σοφο- κλής Λοιζίδης, Ανδρέας Κλεάν. Θους, Γιώργος Μενελάου, Κώ- στας Κωνστανηνίδης, Ανδρέας Σισµάνης. Τραυματισµο/ σε Οὁό/κά ὁυστυχήματα Γύρω στις 5.50 μ.μ. του περα- σµένου Σαββάτου, ο Ὀδυσσέας Ὀνυράνιος, 4 χρονών, απότην Πά. Φο, παρααύρθηκε σε δρόµο του χωριού Κούκλια, και τραυματί- σθηκε κρίσιµα απὀ αυτοκίνητο 0 Εκπρύσωπος για τις απειλές των «Μαύρων Ταξιαρχιών» Απαντώντας χθες σε ερώτηση σχετικά µε δημοσιεύματα ότι οι «Μαύρες Ταξιαρχίεο απείλησαν ότι θα κτυπήσουν κυπριακούς. στόχους, αν δεν απολυθούν οι δυο Άραβες κατάδικοι, ο κυβερ. νητικός εκπρόσωπος εἴπε ότι ἔχει υπόψη του τις απειλές και ότι οι Αρχές της Δημοκρατίας λαμβά νουν όλα τα αναγκαία µέτρα. Η. περίπτωσῃ των δυο Αράβων κα- ταδίκων αντιμετωπίζεται µε τη συνήθη διαδικασία που ακολου- θείται για κρατούμενους από Εὲ Νες χώρες ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ. ΔΥ0 ΠΡΟΣΩΠΑ Μεδικαστικό ἔνταλμα συνελή. Γεώργιος Ορνιθάρης, 38 χρο: νών, απὀ το Γουδί, για απρεπή συμπεριφορά σε δημόσιο µέρος, Ἐξάλλου, η Αστυνομία συνέ λαβε προχθές και έθεσε υπό κρά- που οδηγούσε η Ἑλένη Μιλτιά: δους, από το ῄδιο χωριό. Ότραυ- µατίας μεταφέρθηκε στο Νοσο- κοµείο Πάφου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω: σίας, ὅπου κρατήθηκε για περί- θαλψη. Εξάλλου γύρω στις 5.10 μ.μ προχθές, αυτοκίνητοπου οδηγού- 'σεο Ζαχαρίας Μακρυνικόλα από την Πάφο, συγκρούστηκε µεταξύ, του δου --- 6ου μιλιοδείκτη του κύριου δρόμου Λεμεσού --- Πά- Φου, µε αυτοκίνητο που οδηγού: σε ο Ανδρέας Σωτηρίου, από τη. Λεμεσό. Από τη σύγκρουση πραυµατίσθηκαν και οι δυο οδη- γοί ως επίσης και οιμΜαρικκού Λεωνίδα, 80 χρονών, Σάββας Ζαχαρία, 3 χρονών, και Ανδρού: λα Ζαχαρίου, 27 χρονών, όλοι από την Πάφο, που επέβαιναν. του πρώτου αυτοκινήτου. ΞΕΡΡΙΖΩΝΟΝΤΑΙ 01 ΚΕΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ. Σάββα, απὀτον Κάμπο --επισκέ ὀθηκε χθες το πρω΄ἵ. τα γραφεία της εφημερίδας µας, κουβαλών. τας μαζί του 4---5 ξερριζωμένες! κερασιές, στις ρίζες των οποίων φαίνονταν πολλά «καρκινώμα τα». Όπως προσέξαµε, τα «καρ- κινώµατα» αυτά ἔχουν τα ἴδια συμπτώματα µε τη γνωστή ασθέ νεια του καρκίνου, στον άνθρω. πο, δηλαδή την παρασιτική διόγ- Κωση σε σηµείο που, όταν τα καρκινώµατα µεγαλώσουν, αφαιρούν όλη τη ζωηρότητα του Ton tov Χριστάκη Χαραλάμ. πους Ανεµο, 55 χρονών, απὀ τη Λεμεσό, σχετικά µε επίθεση εναντίον αστυνομικού κατά την Εκτέλεση του καθήκοντος του. δένδρου, µε αποτέλεσµα την ξή. ρανση του Οκ. Σάββα παραπονέθηκε, ότι τόσον ο ἴδιος όσον και άλλοι δενδροκαλλιεργητές του. Κάμ- που και της Τσακκίστρας ἔχουν. υποστεί τεράστια ἔξοδα (ἔκαμαν. ισοπεδώσεις, άνοιξαν δκιτρή σει, πλήρωσαν µεροκάµατα κλπ.) και τελικά υποχρεώνονται να ξερριζώνουν τα δένδρα τους Anaimon όλων είναι να ενδκα- Φερθεί άµεσα το υπουργείο Γε ωργίας και να δώσει στους MAN γέντες δενδροκαλλιεργητές ανά- λοχες αποζημιώσεις. Όλα τα δένδρα παραχωρήθηκαν στους. δενδροκαλλιεργητές από το ov: πώριο Λευκωσίας. Συνολικά στην περιοχή Φυτεύθηκαν κάπου 2.000 κερασιᾶς, οι οποίες σταδια- κά ξηραίνονται. Ἡ ασθένεια, όπως παρατηρήθηκε, εἶναι µετα. δοτική καιπροσβάλλει επίσηστις αμυγδαλιές τις ροδακινιές και τις πουρνελιές. Μέχρι τώρα ξερρι ζώθηκαν αρκετά δένδρα που εἰ χαν Πλικία 3,4 µέχρι και 7 χρό- vw. περιλαμβανομένων και δυτικο- ευρωπαίων συμμάχων της Ουά- σικτων, που αντιτίθενται στα επεμβατικά σχέδια. Είναι γι’ αυτό, συνέχισε ο Νι- καραγονανός υπουργός Έσωτε- ρικών, που η κυβέρνηση Ρήγκαν περιμένειτην ευκαιρία. Οι Ἠνωμέ- vec Πολιτείες ελπίζουν να στραγγαλίσουν τη Νικαράγουα µετην πείνα, Στο Λευκό Οἴκο ελ- πίζουν ότι, οι επιδρομές συµµορι- πών που κατευθύνονται και χρη- μαιοδοτούνται απὀ τη ΣΙΑ, κα- θώς επίσης και η πολιτική, οικο- νομική και ιδεολογική πίεση θα δημιουργήσουν συνθήκες για νί- κητων αντεπαναστατώνή τουλά: χιστον τη δηµιουργία µιας κυ- βέρνησης ανδρεικέλων σε νικα- ραγουανό ἔδαφος. ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΣΣ Στο μεταξύ, το σοβιετικό πρα- κτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ, σχολιά- Tovtac ta πλατιάς κλίµακας οτρατωτικά γυμνάσια ΗΠΙΑ --- Ονδούρας που άρχισαν στο ἔδα, Φος της τελευταίας, τα χαρακτη- ορίζει ως πρελούντιο επιδρομής. ευρείας κλίµακας ενάντια στη Νικαράγουα. «Αυτό, αναφέρει το ΤΑΣΣ, φαίνεται από πολλά γεγονότα, Ιδιαίτερα απὀ το γεγονός οτι µο- νάδες του στρατού των ΗΠΑ εί ναι αναμιγµένες σε γυμνάσια κοντά στα νικαραγουανά αύνο- ρα, καθώς και το γεγονός οτι Π Άδη και η 10]η αερομεταφερόμι vec μεραρχίες των ΗΠΑ, οι οποί- ες ἐπαιξαν ἕνα απαίσιο ρόλο στη διάρκεια της αμερικανικής επι- δρομµής στη Γρενάδα, το Φθινό- πωροτου 1983, συμμετέχουν στις ασκήσεις». Διαμαρτυρία για την απαγόρευση των ξώθεργων ΛΑΡΝΑΚΑ, 11 (Του ανταπο- κριτή µας) --- Αντιπροσωπεία πων κοινοτήτων Ορεινής Λάρ. νακας θα έχει αύριο (σήμερα) συ- νάντηση µε τον υπουργό Έσωτε- ρικών µε τον οποίο θα συζητήσει το θέµα της απαγόρευσης του κυνηγίου της τζήκλας µε ξώβερ- Ὑα. Την αντιπροσωπεία Βα συνο- δεύουν οι Γ.Γ. της ΕΚΑ και ΠΕΚ. Χ. Μιχαηλίδης, βουλευτής και Μ Λύτρας. Οι κάτοικοι των χωριών της Ὀρεινήςτης Λάρνακας διαμαρτύ- ρονται για την κυβερνητική απὀ- Φαση καισημειώνουν ότι μ᾿ αυτή. πλήττονταιτα οικονομικά συμφξ ροντα πολλών οικογενειών, NPOBAHMATA ΘΙΚΟΛΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ. γοδοτών στα Ταμεία Προνοίας και η ανάγκη λήψης νομικών µέτρων για εἴσπραξη των κα. Βυστερημένων ποσών. ---Να χρησιµοποιηθεί το κύ ρος του υπουργείου Εργασίας, ώστε να επιτευχθεί αποκὲν. τρωση των ετηοίων αδειώντων. εργαζομένων. «Ὁ κ. Ὑπουργός --καταλή Ύει η ανακοίνωση της Συντε xvlag — αφού ευχαρίστησε τους αντιπροσώπους των Όι κοδόµων ΠΕΟ για την ετοιµό- τητα τους για συνεργασία, υποσχέθηκε ότι θα. επιληφθεί των πιο πάνω θεμάτων που τέ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ άννου στις 12 Δεκεμβρίου και να του πε! ότι ἔκλεισε το Κυ- πριακόν. Αυτό που του εἶπε, όπως εἶπε σε ὁλους, εἶναι ὅτι, εἶχε διευθετηθε! το θέµα της συνάντησης υψηλού επιπὲ- δου. Θαήτο εκτός πραγµατικό- τητος νό λέει κανε]ς ότι Πρό- εδρος της Δημοκρατίας εἶπε στις 12 ΔεκεμβρΙου ότι έκλεισε. το Κυπρισκό-. Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ είναι εξώ- Φθαλμη και όταν γίνεται από ἕνα ΦΙλόλογο, οπως εἶναι ο κ. Χρι- στοφίδης, δεν µπορεί παρά να γίνεται εσκεμμένα. Ο Παπαϊωάν- νουποτέ δεν είπε ότι ο Κυπρια- vou Tou εἶπε «εκλείσαμε το Κυ- πριακό» Ο Γ.Γ.του ΑΚΕΛ δήλω- σε ότι ο Πρόεδρος του eine «εκλείσαµε και είναι το καλύτερο που μπορούσα- µε να έχουµε». Είναι προφα- νές, ότιῃ δήλωση αυτή αφορού- ΄σετη συμφωνία για τῃ συνάντη- ση κορυφής και όχι το Κυπριακό. σαν σύνολο. λέξη «το Κυπρια- κό» που προσθέτει ο κ. Χριστο- Φίδης στη λέξη -εκλείσαμε» είναι ὄικη του εφεύρεση. ΄Όπως δεν εἶναι τυχαία και η εκ µέρους του παράλειψη τῆς φράσης «και εἶναι 1ο καλύτεροπου µπορούσαμµενα ἔχουμε, διότι ίσως αντιλήφθηκε ὅτι δέν μπορούσε να τα διαψεύ- σει όλα. Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΧΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ TO ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΤΕΡΟ όµως εἶναι το γεγονός ότιο Ιδιοςοκ Χριστοφίδης επιβεβαίωσε όσα ανέφερε Παπαϊωάννου, οτι του είπε ο κ. Κυπριανού. Στις 12 “Δεκεμβρίου ο εκπρόσωπος μετὲ- διδε στον κυπριακό Τύπο από τη Νέα Υόρκη τα εξής, “Ἡ συνάντηση κορυφής. θα διεξαχθε/ κότω σπὀ τις καλύτερες προῦ- ποθέσεις͵ χάρη στα πο- Αύ ουσιαστικό anore- A€opara nou είχε η τε- λευταία Φάση των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών. Ὑπήρξε σηµαντική peraxi- νηση των τουρκικών Θέ- σεων σεκαίριες πτυχέςτου Κυπριακού. Συγκεκριµένα η τουρκική πλευρά εγκατέ- λειψε την αξίωση για βέτο ΟΜΙΛΙΑ ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ τη βοήθεια των ντόπιων συνερ. γατών του και εξασφάλισε στρα- τηγικά πλεονεκτήματα µε τα ας. ροδρόµια Λευκανοίκου και Πά: Φου, επιδιώκει να αναθέσει τιν Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία στα χέριατου ΝΑΤΟ. Αναζητούν ένα νατοϊκό αντίτου κ. Κυπριανού, ο οποίος. κατά τη γνώµη τους, ἔσφαλλε επειδή. συνεργάστηκε µε το ΑΚΕΛ. Αν στη Βόρεια Κύ προ εκλεγεί ο κ. Ντενκτάς, και πετύχουν να φέρουν στην εξου- οἵα καιστο νότο ένα νατοϊκό, θα συμπληρωθεί η εικόνα που θέ λουν και δεν θα χρειασθεί να ep ουν την εγκαθίδρυση µιας. ομοσπονδιακής δημοκρατίας. Προς το παρόν όµως θεωρούν σκόπιμο να κερδίσουν χρόνο µε διάφορα τεχνάσματα. Αντιλαμ. βανόμαστε Την τακτική του ιµπε ριαλισμού, ο οποίος επιδιώκει να σταθεροποιηθεί περισσότερο στην πατρίδα µας», ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣΟ Τουρκοκύ, πριος πολιτικός, εἶπε ότι µε την υπόσχεση των «εκλογών» στήνε ταιπαγίδα στολαό, τον οποίο κά. λεσε σε επαγρύπνηση. «Ο Ιµπε ριαλισμός, τόνισε, προσπαθεί va πετύχει µέσο του Κόμματος Εθνι κής Ενότητας και των Κομμάτων Δημοκρατικού Λαϊκού, Αναγέν νησης, Κοινοτικής Προόδου και Κυπριακού Κόμματος Δημοκρα πίας, τα οποία είναι τα δεκανίκια που Κόμματος Εβνικής Ενότητας, Ὁ κ. Ντενκτάς προσπαθεί να ου: νενώσει τα Κόμματα αυτά για να πάρειτις ψήφους του, Ὁ κ. Οὔγκιούρ είπε επίσης ότι Είναι απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα στα κόμματα Κοινωνι- κής Απελευθέρωσης και Ρε πουμπλικανικού Τουρκικού. «Εἴ- μαστε, εἶπε, υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε ανθυποψήφιο του λαού για την αντιμετώπιση. του υποψήφιου της µπουρζουα ζίας Ντενκτάς», «Αν στις «εκλογές», συνέχισε, πετύχουν οι ειρηνόφιλες δηµο: κρατικές δυνάμεις δεν θα σταµα- τήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Άν όµως κερδίσει η µπουρζουα ζία θα προσπαθήσει να διευρύνει το διαχωρισμό, να καταστήσει αδύνατη τη λύση και να Φέρει στην ημερήσια διάταξη τη διπλή Ένωση. Στο εσωτερικό θα περι ορίσει ακόµη περισσότερο τα δη µοκρατικά δικαιώµατα και 8” ανοίξει τη βόρεια Κύπρο στην Εκμετάλλευση των πολυεθνικών εταιρειών. Αν κερδίσει η µπουρ ζουαζία, δεν υπάρχει καμιά αμϕι Βολία ότιθα εξασφαλίσει όλες τις οτρατιωτικές διευκολύνσεις στον Ιµπεριαλισµόν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗ.ΣΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ δική µας ή εκείνη της ἱεράς Συνό- δου γίνεται --- όπως αναφερει η. εγκύκλιος ---- κακούσια ἡ εκούσια. υπηρέτης και τροφοδότης της πολιτικής προπαγάνδας καὶ των επιδιώξεων του εχθρού», ἐχειήδη κρίνει και αποφασίσει ο λαός Αυτός ο λαός, που η Ἱερά Σύνο δος τον κατηγορεί ότι έχει «Kop ματικές παρωπίδες». Ἡ Ἱερά Σύνοδος, προτού εκ δώσει την εγκύκλιο της, είχεν ενημερωτική συνάντηση µε τον κ. Κυπριανού. Θα ήταν λιγότερο, ανεύθυνη η πολιτική συµπεριφο ρά της αν η Ἱερά Σύνοδος, προ τού καταλήξει στα συμπεράσµα τατης, τουλάχιστον όσον αφορά τη συνάντηση κορυφής, είχεν ενημερωτικές συναντήσεις καιµε τους αρχηγούςτων άλλων «τερά των» --- όπως αποκαλεί τα κὀμ. µατα ---καιδεν περιορίζετοµόνο, θησαν υπόψη του». ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ. παποκρίνεται επάξια στα δύσκο λα καθήκοντα που πηγάζουν από τις κρίσιµες πολιτικές συνθήκες που περνά ο τόπος µας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ. ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΟΛΕΑΣ H περιφερεκική σύσκεψη της Κ.Ο. Σολέας στο ψήφισμα της προς την Κ.Ε. του ΑΚΕΛ: Ύπο στηρίζει τους σωστούς χειρι σμούς του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για τις Πολιτικές εξελίξεις, όπως διαμορφώθηκαν μετά το ναυάγιο της συνάντησης κορυφής. Όι αποφάσεις του FLT. tov ΑΚΕΛ, τονίζεται, γίνονται µε Ἱκανοποίηση δεχτές απὀ τὸ κομ ματικό σύνολο γιατί µε αποφασι στικότητα, τόλμη και σαφήνεια, Ξεσκεπάζουν τους λανθασμέ νους χειρισμούς που έγιναν και χαράσσουν την πορεία για να Άγει ο τόπος από το επικίνδυνο αδιέξοδο. ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ. ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Με τις πολιτικές εξελίξεις ασχολήθηκε και πλατιά συγκέν. πρωση µελών και φίλων του ΑΚΕΗ στον προσφυγικό συνοι κισµό αυτοστέγασης Ορόκλινης, που σε ψήφισμα της προς την Κ.Ε. τονίζει µεταξύ άλλων. 9 Εκφράζει την υποστήριξη της στην απόφαση του Π.Γ. του ΑΚΕΛ για την κατανομή ευθυ- νών σχετικά µε το ναυάγιο της συνάντησης κορυφής, Καταδικάζει, δηλαδή, την αδι άλλακτη στάση του Ντενκτάς που, µε την επίµονη άρνηση του να δεχθεί συζήτηση εµπόδισετην επιτυχή κατάληξη της συνάντη. σης κορυφής. 9 Καταδικάζει, επίσης, την. τακτική που ακολούθησε ο πρόε: δρος, Η επιµονή του, δηλαδή, να. επαναδιαπραγµατευθεί ουσια. στικά τα πάντα ἔδωσε τη δυνατό- τητα στο Ντενκτάς νατηρήσειτη γνωστή αδιάλλακτη στάση του. και να προχωρήσει σε νέα τετε: λεσμένα. 9 Η συγκέντρωση µελών και Φίλων του ΑΚΕΛ προσφύγων Ορόκλινης πιστεύειπέραν πάσης, αμϕιβολίας ότι ο πρόεδρος δεν κατέβαλε ουσιαστική. προσπά θεια να σώσει τη συνάνπηση κο- ρυφής, σε ενηµέρωση από τον αρχηγό, Δεν επικοινώνησε µε τους αρ χηγούς των πολιτικών κομμάτων. όπως εἶχε υποσχεθεί Αρνήθηκε µε µια ανεξήγητη, επιμονή την αποστολή διακοµ. µατικής, αποστολής στη Ν. Ὑόρ. xn και ἔδειξε ουσιαστικά µια πα. ράλογη υποτίµηση των κινθύνων που προμηνούσε το ναυάγιο της ουνάντησης κορυφής Η Κ.Ο. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ Ἡ Κ.Ο. προσφυγικού ουνοικ σμού στις Κόκκινες στο μήνυμα της προς την Κ.Ε. λέγει µεταξύ άλλων 9 Εκφράζουµε την ολόψυχη, και αμέριστη υποστήριξη pac στην απόφαση του Π/Γ. του κόµ. µατος της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων. H na πριωτική αυτή απόφαση πιστεύ ουμε ακράδαντα ότι υιοβετείται από το ευρύτερο λαϊκό κίνηµα και την καταπληκτική πλειοψη φία των προσφύγων του συνοικι σμού µας 9 Καταδικάζουµε τους λαν θασμένους χειρισμούς του προξ δρου που συνέβαλαν στο ναυά γιοτης συνάντησης κορυφήςτης Ίτης Γενάρη. Χειροκροτήμα µπορεί να δέχεται τώρα ο Κυπρι ανού µόνο από το «απορριπτικό μέτωπο», που δεν είναι άλλοι από αυτούς που αντιτίθενται oe ono: εοδήποτε συνομιλίες, που δεν εί ναι άλλοι απὀ αυτούς τους αντι κομμουνιστικούς κύκλους που πολέμησαν µε λύσσα τη Δημο: κρατική Συνεργασία και το Μίνι µουμ Πρόγραµµα ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ Εξάλλου, σύσκεψη µελών και Φίλων του ΑΚΕΛ, που ἔγινε στο Μενεού, µε επιστολή της προς την Κ.Ε. του Κόμματος 1.Εγκρίνειομόφωνατις αποφά σειςτου Π/Γ. και διαδηλώνει την εμπιστοσύνη υποστήριξη στην δοκιμασμένη ηγεσία του κόμματος. 2. Εκφράζει την αναγάκτηση της για τις υβριστικές δηλώσεις. του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενάντια στο ΑΚΕΛ και τη δήλω ση του ότι η θέση των Ιµπεριαλι στών είναι καλύτερη απὀτη θέση του κόμματος. και 8. Ὑποστηρίζουμε ενίσχυση της πρωτοβουλίας Κουεγιάρ για μια νέα συνάντηση κορυφής και Ύια επίτευξη µιας συνολικής λύ του. μειοψηφούντος ΔΗΚΟ. Ἂν αντικειμενικά, υπερκοµµα πικά καιεθνικά Εκρινετα γεγονό- τα η Ἱερά Σύνοδος και αν ειλικρι νά επεδίωκετην καθολική ενότη: τα και αγωνιστική συστράτευσγ δενθα περιορ επαφές µό- νο µε τον κ. Κυπριανού, my pia πλευρά, και δεν θα εξέδιδε την Εγκύκλιο που εξέδωσε κόμματος Κήρυγμα εθνικά ανεύθυνο και κήρυγμα. μίσους και διχασμού ἑκαμεηἹερά Σύνοδος µετην εγκύ κλιο της. Εριξε λάδι στη φωτιά. Και πολύ φοβούμεθα ότιη φωτιά μεταπήδησε και στους κόλπους της Εκκλησίας, ενώ ήταν µέχρι χθες περιορισμένη στον πολιτικό κομματικό χώρο. Τώρατιλέον, μετά την προσπάθεια τους να κομµατικοποιήσουν. τους. ιερείς καιτουςιερούς χώρους, έχουν να σβήσουν και φωτιά στον Οἶκο τους οι Άγιοι Πατέρες». ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΝΤΛΙ ΟΙΑΠΟΦΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ σης του κυπριακού τος προβλήμα: Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ Σ Σύσκεψη µελών και φίλων του ΑΚΕΛ έγινε και amy Kosi που µε ψήφισμα της προς Κ.Ε. τονίζει Ἐγκρίνουμε ομόφωνα τη θέση του κόμματος για τον καταµερι on εὐθυνών και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ναυάγιο της συνάντησης κορυφής. επι µονή του προέδρου να χειρίζεται μόνος του τα σοβαρά προβλήμα: ταπου ἔχουν σχέση µετο παρόν την καιτο μέλλον της Κύπρου χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις από- ψεις της πλειοψηφίας του κυπρι ακού λαού καθώς και η δκαφωνία τουπάνωστη γραµµή καιταχτική, λύσης του Βυπριακού οδήγησαν σε ναυάγιο τῃ συνάντηση στην οποία στηρίζαµε σοβαρές ελπί δες για λύση του Κυπριακού ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΣΙΑΚΚΙΛΕΡΗΣ Ἐπίσης, από συγκέντρωση µε λών και Φίλων του ΑΚΕΛ εγκρί θηκε ψήφισμα προς την Κ.Ε. στο οποίο τονίζεται: Τα μέλη καιοιφίλοιτου ΑΚΕΛ. Τσιακκιλερής (που είναι η συν τριπτική πλειοψηφία των κατοί Κων του συνοικισμού) εκθρά ζουν πλήρη συμφωνία µε την ἀπό, φαση της Όλομέλειας του Π,Γ τηςΚ.Ε.του ΑΚΕΛ αναφορικά µε τους χειρισμούς του Πολιτικού µας προβλήματος Για την αποτυχία της συνάν τῆσης κορυφής επιρρίπτουµε ευ θύνες τόσο στον κ. Ντενκτάς που ήθελε τη συνάντηση κορυ Φής σαν µια απλή τελετή για την υπογραφή εγγράφων χωρίς συζή, τηση. Ευθύνη επιρρίπτουµε, επί σης και στον κ. Κυπριανού για τους λανβασμµένους χειρισμούς στη συνάντηση κορυφής, και για την άρνηση του να δεχθεί την µε: τάβασῃ διακοµµατικής αντιπρο- σωπείας, που θα τον βοηθούσε στις κρίοιµες αυτές σηγμές που περνούμε Πρέπει επιτέλους ο κ. Κυπρια. νού να αρθεί στο ύψος των περι στάσεων και να αντιληφθεί ότι δεν εἶναι δημοκρατικό να παρα γνωρίζει τη θέληση της συντρι πτικής πλειοψηφίας του λαού και να αποφασίζει µόνος του την τύ χη αυτού τοι τόπου. ΓΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ στην εκτελεστική εξουσία, ενώ για το θέµα των Bapw- σίων διαβεβαίωσε ότι θα υποβάλει νέο χάρτη, που θαπροβλέπει για απελευθέ- Ῥωση μεγαλύτερης ἕκτα- σης απὀ εκείνη που πρό- Άλεπε ο χάρτης Ντενκτάς του 1981”. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ: Ο Παπαῖω- άννου ἔκαμε την αποκάλυψη του στις 5 Φεβρουαρίου, σε ομιλία. του στον Στρόβολο. Παρόλοπου. αφοραύσε προσωπικά τον ἴδιο τον Πρόεδρο, ο κ. Κυπριανού ενώ μίλησε επανειλημμένα δεν. πόλμησε να τη διαψεύσει. Χρειά- στηκε να περάσει µια βδομάδα. για να σκεφθεί πώς θα αντιµετω- πίζονταν οι εντυπώσεις στην κοι- νή γνώµη. Και το ἔργο αυτό δεν το ανέλαβε ο Ἴδιος, όπως όφειλε, αλλά το ανέθεσε στον εκπρόσω- ποτου ΓΙ’ ΑΥΤΟ το τελευταίο υπάρ- χει και ἕνας ειδικός λόγος: Εχουμε πληροφορίες ότι ο Πα- παϊωάννου προέβη στην ἴδια αποκάλυψη και στην κοϊνή αὔ- σκεψη των κομμάτων στις 4 Φε- Βρουαρίου, χωρίςο Πρόεδροσνα τον διαψεύσει ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ETON KAHPIAH Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρόσω- πος σχολίασε επίσης αποσπά- σµατα τηςομιλίαςπουοκ Γλα- κος Κληρίδης έκαµε την περ. Κυ- ριακή, επαναλαμβάνοντας τις γνωστές θέσεις του κ. Κυπρια- νου. Μεταξύ άλλων ο κ. Χριστο Φίδης εἴπε «Οκ. Κληρίδης προειδοποιεί ότιθα αποκαλύψει ή πρότεινε κατά τις ὅυο συναντήσεις µε τον Προέδρο Κυπριανού Οκ. Κληρίδης καλείται νααποκαλύ- wer ti πρότεινε την πρώτη νύ- κτατης συνάντησης και πρό- τεινε τῃ δεύτερη νύκτα για το Κυπριακό. Αν ο ἴδιος δεν το πράξει τότε θα μελετηθεί το ενδεχόµενο να αποκαλυ- Φθούν οι προτάσεις του από της πλευράς του Προέδρου» Οι δημοσιογράφοι υπέβαλαν. σε σχέση μ᾽ αυτό τις ακόλουθες. ερωτήσεις στον εκπρόσωπο. ΕΡ.: Ο Πρόεδρος θα απο- καλύψει και τις δικές του προτάσεις προστον κ. Κληρί- δη ΑΠ.: Ο Πρόεδρος δεν έχει τί- ποτε να κρύψει από τις συζητή- σεις που έγιναν µε τον κ. Κληρί- én ΕΡ.: Εγράφη στον Τύπο χωρίς να διαψευσθε!, ὅτι ο κ. Κυπριανού πρότεινε διάφορα πράγματα -- υπουργεία, θὲ- σεις σε ημικρατικούς οργανι- σμούς κλπ. --- στον Συναγερ- μό ΑΠ.:Ο Πρόεδραςείπεότισυζή- TOE He TOV x. Κληρίδη το Κυπρι- ακὀ και το θέµα τῆς συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων τους. ΕΡ.: Είναι ψέματα αυτά που δημοσιεύτηκαν Τα διαψεύ- Sere ΑΠ.: Εγώ αναφέρομαι σης προτάσεις του κ. Κληρίδη για το Κυπριακό, ΕΡ.: Εμείς ζητούµε να µά- θουμε και για τις προτάσεις του κ. Κυπριανού πάνω στα άλλα Θέματα. Μπορείτε να μας πείτε AM: “Oxi. ΄Εχειτην ευχέρεια ο κ. Κληρίδης να αποκαλύψει ό,τι βέλει ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ έκαμε τέλος και µια άλλη διαστρέβλωση, αναφερόμενος σε δηλώσεις των. κ.κ. Κληρίδη και Α. Φάντη Eine «Ὁ ισχυρισμός ότι κατά την κοινή σύσκεψη στην Αθήνα μεταξύ του Προέδρου Κυπρι ανοῦ, του Προέδρου Καρα µανλή και του Πρωθυπουρ. you x. Παπανδρέου εἶχε λη- Φθεί Θετική απόφαση για το ἔγγραφο Κουεγιάρ και µετά δύο ὧρες η απόφαση αυτή άλλαξε, εἶναι εντελώς ανυπό στατος και αποτελεί αποκύη μα φαντασίας». ΤΙ εἶπε όµως ο κ. Φάντης στην προχθεσινή οµιλία του στο Πε λέντρι «Είναι ανεπίτρεπτο --- εἶπε σε µια σύσκεψη (Καραµαν. λή--- Παπανδρέου Κυπρια vou) va αποφασίζεται µια θὲ ση και σε νέα σύσκεψη µετά από μερικές ώρες οι Κυπρια- νοῦ --- Παπανδρέου µε σχετι κὲς δηλώσεις τους να ανατρὲ πουν τις θέσεις της προηγού µενης σύσκεψης των τριών» Όπως εἶναι γνωστό, το ανα κοϊνωθέν της σύσκεψης των τρι ἔλεγε δύο πράγματα: Να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία του Κουεγιάρ και να επικρατήσει ενότητα στην Κύπρο. Δεν έλεγε πουθενά ότι υποστηρίζεται η στά ση Κυπριανού, σε αντίθεση µε όσα είπε ο κ. Παπανδρέου. Σε σχέση µε το Ιδιο θέμα ο κ Κληρίδης εἶπε τα εξής «O πρωθυπουργόςτης Ελλά: Sac δεν ακολούθησε τη σώ. ρονα τακτική του Προέδρου. της Ελλάδας κ Κ. Καραμανλή, που στην ανακοίνωστη του, μετά τη συνάντηση που εἴχεμε τον κ. Κυπριανού και τον κ. Παπανδρέου περιορίσθη να τονίσει την ανάγκη συνέχισης της πρωτοβουλίας του κ. Κου εγιάρ και της καθολκής ενότη τας στην Κύπρο, »Ανήτούτου οκ. Παπανδρέ ου, ενώ εγνώριζε ότι η πλειο ψηφία τυ κυπριακού λαού, όπως εκφράζεται µέσω των. κομμάτων που τον εκπροσω Nowy, διαφωνεί προς τη στρα τηγική, την τακτική και Τους χειρισμούς του κ. Κυπριανού, ο ἴδιος επροχώρησε va cup Φωνήσει πλήρως µαζί του, χωρίς να καλέσει για ν΄ ακού σεικαιτους ἄλλους πολιτικρύς. αρχηγούς της Κύπρου» KALE’ AYTO Aoinév ro Bépa 0 κ. Χριστοφίδης αποδεικνύεταινα παραποιεί εσκεμμένα δηλώσεις και γεγόνοτα, ελπίζοντας να ψα- ρέψει µέσα στα νερά ποὺ θολώ- νει ίδιος. Προσφέρει όµως χεί ριστην υπηρεσία τόσο σ᾿ εκεί- νους πού υποτίθεται ότι υπερα- σπίζεται όσο και στον Ιδιο τον κυπριακό λαό