«Ἠμουν 17 χρονών --λέειο Γιάννης Σοφόκλη, πρώην Ε.Γ. του ΑΚΕΛ Πάφου --- όταν µετο σύνθημα του Κόμματός µας, που καλούσε όσους µπορού- σαν να καταταγούν στο στρατό Ύια να πολεμήσουν το φασισμό, κατατάγηκα εθελοντής στρα: πιώτης, ᾿Μετά την κατάταξη, µας µετάφεραν στην Παλαιστί- νη. Ἠμουν στην πρώτη κοµπα. νία µεταγωγικών µαζί µε ἆλ- λους Κύπριους, Ἑλληνες και Τούρκους, όπου µας προετοί- patay για συμμετοχή σε πολε- µικά μέτωπα. Ἡ εκπαίδευσή µας συνεχίστηκε στο Λίβανο, απ᾿ όπου το Μάρτη του 1944 Φύγαμε µε πλοία για την Ιταλία Ταξιδεύαμε µε νηοπομπή απὀ τις 11 ωςτις 24 του Μάρτη, οπό- τε φτάσαμε στην Ἰταλία. Την Ίδια περίπου εποχή έφτασαν και άλλοι Εύπριοι µε διάφορες κομπανίες. Μετά από ὄµηνη, συνεχή πε Τοπορία, ᾠτάσαμε στο μέτωπο LD του Κασίνο, Απότη θέση εκείνη προφοδοτούσαμε για ἕνα µήνα, συνέχεια τα προχωρημένα φυ- λάκια του στρατού, που µάχον ταν ενάντια στους Γερμανούς. Κάθε νύκτα κάναμε Βωρη ὅνα- δρομή, µεταφἔροντας πολεµο- Φόδια και τρόφιμα στους στρα- πιώτες των φυλακίων. Ἡ στρατιωτική αντιφασιστι- κή οργάνωση, που εἶχεήδη δη- µιουργηθεί, παρότρυνε τους στρατιώτες να παίρνουν µέρος. στις επιχειρήσεις ενάντια στο. φασισμό. Ἡ οργάνωσή µας αυ: τή διαδραμάτισε σπουδαίο ρό- Ἂο στην αντφασιστική διαπαι- δαγώγηση των στρατιωτών. Τα στελέχη της οργάνωσης κατά ™ διάρκεια της µάχης του Κα: σΐνο ἔπαιρναν εθελοντικά μέ- ροςστις στρατιωτικές επιχειρή- σεις κάθε βράδυ. Το γεγονός, αυτό βοηθούσε τη δουλιά µας στο στρατό πάρα πολύ. Τέλος, εκδιώχθηκαν οι Γερ μανοί και απελευθερώθηκε το Μασίνο. Από εκεί συνεχίσαµε ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΕ Μήνας αλληλεγγύης µετο λαότης Κορέας ΗΝ. ΚΟΡΕΑ ΕΣΤΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΝΥΝΟΥ Το Παγκόσμιο Συμβούλιο. Ειρήνης προκήρυξε την πε- ρίοδο 25 Ἰουνίου μέχρι 27 Ιουλίου 1985, σαν µήνα αλ- ληλεγγύης µε τον λαό της Κορέας. Στην ανακοίνωση του, το ΠΣΕ. αναφερει μεταξύ άλλων. «Ἡ κατάσταση στη χερόνησο της Κορέας ἔχει πάρει µια τροπή προς το χειρότερο, µετην κλιµά- κωση τών εξοπλισμών, από μὲ ρουῦςτων Αμερικανών, στη Νότια, Κορέα. Ἑκτός απὀ τις 40.000 στρατιω- τών που διαμένουν εκεί, οἱ ΗΠΑ. διαθέτουν ένα οπλοστάσιο στην. Ν. Κορέα, που όπως είναι γνω. στό περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα, πυρηνικές πολεμικές κε φαλές για τα καταδιωκτικά --- Ῥομβαρδιστικά Γ--4, πυρηνικά Ῥλήματα για κανόνια των 8 ιν' πζών ή των 155 χιλιοστών. Σύμφωνα µε τελευταίες πλη ροφορίες, οἱ ΗΠΑ ἔχουν perage per amy Nor. Κορέα βόμβες νε τρονίου Exe ανακοινωθεί ότι οἱ ΗΠΑ προγραμµατίζουν την το: ποβέτηση στο έδαφοςτης Ν. Κο ρέας πυραύλων Κρούιζ και Πέρ- σιγκ, που αποτελούν πυρηνικά όπλα πρώπου πλήγµατος. Οιφετινές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ --- Νοτ. Κορέας, γνωστές σαν «Ομαδικό Πνεύμα ----Βδν, ἔχουν περαιτέρω επιδει- νώσει τον κίνδυνο. Η ειρήνη και ασφάλεια µπορεί να εξασφαλι- στεί στην Κορέα και στην Ανατο- λική Ασΐα, αν ο!ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματα και τα πυρηνικά και συμβατικά τους όπλα απὀ τη Ν. Κορέα και διαλύσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις που βρίσκονται εκεί Ὁ Μήνας Αλληλεγγύης -- ᾽αναφέρειτο ΠΣΕ ---θα δώσει ευ- καιρία στις εθνικές επιτροπές, στην κάθε χώρα, να βρουν τρό: πους να εκφράσουν την αλλη: λεγγύη τους µε τον κορεάτικο λαό, για ειρηνική επανένωση της, χώρας του, χωρίς ξένες επεµβά- EIQ» Λε ασπίδα αἱµοδοσίας θατιµηθείη ΕΛΔΥΚ Ἡ Συντονιστική. Επιτροπή Αιμοδοσίας εξέδωσε την ακό- λουθη ανακοίνωση «Η Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας Διαφώτισης, µέσα στα πλαίσια της οργάνωσης της εθελοντικής αἰμοδοσίας και της απονοµής τίµής στα οργανωμένα σῦνολα ποὺ προ- σφέρουν προγραμματισμένα και εθελοντικά αίμα, προτίθε- ται να τιμήσει µε ασπίδα αιµο- δοσίαςτην ΕΛΔΥΚ.Η ΕΛΔΥΚ. εδώ και χρόνια πρωτοστατεί στην εθελοντική. αἱμοδοσία και η τεράστια προσφορά της επεκτείνεται, πέρα από τον εθνικό, και στον κοινωνικό το- μέα, Οι οπλίτες και οι αδιωµα- τικοί της ΕΛΔΥΚ. για χρόνια πολλά ἔχουν δημιουργήσει µια αξιόλογη. παράδοση αλτρουι- σμού και εθελοντικής προσφο- ράς στο κοινωνικό σύνολο. Μια από τις πιο αξιόλογες προσφορές τους στον κόσμο της Κύπρου είναικαι η εθελον- τική προσφορά αίματος. Γι αὖ- τό και την Τετάρτη, 26 Ιουνίου και ώρα 9 µ.µ., οργανώνεται στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ. στην Ἀθαλάσσα, εκδήλωση στην οποία θα τιµηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή ΑΠΟ” ο Συνελήφθη για απάτη Ἡ αστυνομία συνέλαβε µε δι καστικὀ ένταλμα και ἔθεσε ὑπό κράτηση τον Κώστα Συγκρασί τη, 48 χρονών, απὀ τη Λεμεσό, για διευκόλυνση των ανακρίσε. ὧν σχετικά μεδιερευνώµενη υπό θεση εξασφάλισης πίστωσης πο σού ΔΑ, 370 µε ψευδείς παραστά οἱ Συνέλευση Κ. Νεότητας Σωτήρας Την προσεχή Δευτέρα καιώρα 7:80 μ.μ. θα πραγµατοποιηθεί η ετήσια. γενική συνέλευση του Κέντρου Νεότητας «Ὀνήσιλοῳ, Σωτήρας. ΘΕΜΑΤΑ: Λογοδοσία, ταµει ακή ἔκθε αρχαιρεσίες δοσίας Διαφώτισης οι εθελον- τές αιµοδότες της ΕΛΔΥΚ. Ἡ εκδήλωση. περιλαμβάνει απονομή, τιµητικών. διπλωµά- των σε εθελοντές αιµοδότεςτης ΕΛΔΥΚ. απονομή τιµητικής ασπίδας στον Διοικητή της ΕΛΔΥΚ κ. Αγγελάκη και εθε- λοντική αιμοδοσία Π00 και πλέ- ον ανδρών της ΕΛΔΥΚ. Επικε- φαλής των εθελοντών αιµοδο- τών θα είναι ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Χρ. Ζαχαράκης και ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ κ. Αγγελάκης Αναφέρεται ακόµα ότι, 100 συνολικἀ άνδρες της ΕΛΔΥΚ θα προσφέρουν εθελοντικά αἷ- Ίνα κατά τη διάρκεια τουθέρους µε βάση σχετικό πρόγραµµα που ἔχει καταρτισθεί. Την εκδήλωση ἐχουν προ- σκληθεί να τιμήσουν µε την παρουσία τοὺς η Ἐπίτιμη Πρό- τδρος του ΠΑΣ αὐζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κα, Μιμή Κυπριανού, ο ὑπουρ- γός Ὑγείας Δρ. Τάκης Πελεκά- νος και ο υπουργός Άμυνας και Πρόεδρος τῆς Παγκύπριας ΣΕΑΛ κ. Στέλιος Κατσελλής κατω Πρέσβης της Ελλάδας κ Χρ. Ζαχαράκης, 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΤΣΙ ΠΟΛΕΜΗΣΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡΟΦΛΣΙΣΝ0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΕΛΙΣΤΩΝ Αφηγείται ο αγων/στής ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ την πορεία µας µε τα πόδια και λάβαμε µέρος στις μάχες που γίνονταν στις περιοχές του ΡΙ μινι, του Σαν Μαρίνο και στα Απένινα, Στο μεταξύ, συνδεθή. καµεµετους Ιταλούς αντάρτες Όταν φτάσαμε στα Απένινα τε An του 1944, αρχές του 1945, αποκαταστήσαµε επαφή pe όλες τις κομπανίες των εκπρο- 'σώπων της ΑΣΟ (Αντιφασιστι κή Στρατιωτική Οργάνωση). Προς το τέλος του πολέμου. εἶχαμε πληροφορίες πως οι Αγ- Ύλοι θα µας µετάφερναν στην. Τεργέστη, για να κτυπήσουµε τους Γιουγκοσλάβους. Η οργά- νωση τότε έκαμε ἕκτακτη διά- ΄σκεψη όλων των κομμάτων και αποφασίστηκε τι αν µας πά ρουν στην Τεργέστη, να προ- σχωρήσουµε στις παρτιζάνικες. δυνάμεις. Τελικά, όµως, δεν. µας πήραν στην Τεργέστη, Ανάμεσα στους σι, κπτιώτες µε την επιρροή της ΑΣΟ επι κρατούσε η γνώµη πως οι Αγ. Ύλοι πρέπει να ελευθερώσουν μετά τον πόλεμο την Κύπρο, όπως εἴχαν υποσχεθεί. Γι’ αυ- τό, οἱ Αγγλοι µας πίεζαν µεδδιά- Φορους τρόπους για ν᾿ σλλά- Ἔουμε διαθέσεις. Όταν τέλειω- σε ο πόλεμος, πριν φύγουμε από την Ιταλία, γκα να αντιµε- πωπίσουμε τις πιέσεις των Αγ. Ύλων, κηρύξαµε στην κοµπα- νία µας απεργία πείνας. Οἱ ΑΥ γλοι τότε-μας έκλεισαν σε ἕνα στρατόπεδο μαζί μεΓερμανούς. αιχμαλώτους. Στο στρατόπεδο. προσπάθησαν µε κάθε τρόπο να κάµψουν το ηθικό των στρατιωτών. Μείναμε oto στρατόπεδο αυτό 3 βδομάδες. και µετά φύγαμεγιατην Κύπρο µε νησποµπή. Σταθμεύσαμε στην Αίγυπτο. Όλοι οι Κύπριοι στρατιώτες μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο και την Πᾶλαι στίνη. Δεν µας αποστράτευαν, Ὑπατί ήθελαν να µας στεῖλουν στην Απω Ανατολή για να πο- λεμήσουμε ενάντια στους Ασιά- τες. Κάτω an’ αυτές τις συνθή- κες άρχισε ο αγώνας για την ᾽αποστράτευση. Ὁ αγώνας αυτός εξαπλώθη- κε και στην Κύπρο, εκτός από την Παλαιστίνη και την Αίγυ- πτο. Οι Αγγλοι έκλεισαν σεφυ- λακές και στρατόπεδα της Αιγύ πτου εκατοντάδες Κύπριους στρατιώτες, για να διασπάσουν. και να διαλύσουν τον αγώνα Ύπα αποστράτευση, Ξεχώρισαν από κάθε κομπανία τα στελέχη της ΑΣΟ και µας συγκέντρω σαν σε στρατόπεδα στην έρημο. μεταξύ Καΐρου και Αλεξάν δρειας. Τελικά, ο αγώνας για την αποστράτευση Πέτυχε και ποκαλοκαίριτου ]ΐθμας από. λυσανν. Το Τμήμα Ἐπ. Λευκωσίας της Σνντεχνίας Εργατών Γε- ωργίας - Δασών και Γενικών Εργατών Κύπρου (ΠΕΟ) ανα- κοινώνει προς όλατα µέλητου, ὅτι από αύριο Δευτέρα αρχίζει τη συγκέντρωση φίσιων επισή- µαν αργιῶν για εξαργύρωση, Ἡ συγκέντρωση φίσιων θα γίνετει στα Γραφεία του Τµή- µατος, στο Μέγαρο της ΠΕΟ, στη Λευκωσία, κατάτις ηµέρες εργασίας μέχρι της 10 π.μ. Σε ορισμένα χωριά ὁπι πάρχει μεγάλος αριθµός μελών (ὔα γίνουν διευθετήσεις ὕστερα ΒΕΡΟΛΙΝΟ. (ΑΝΤΝ Γιούρκεν Καΐτιγκ). ---Η Δ.Δ Γερμανίας εἶναι αποφασισμέ- νη να λύση το οικιστικό πρό- Ῥχημα σαν ἕνα απὀ τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ὣς το. τέλος της δεκαετίας του “80 Αυτό επιβεβαιώθηκε απότοδο συνέδριο των οικοδόµων της χώρας που μόλις ἔληξε στο Βε- Ῥολίνο, Μεταξύ 1986-90 πάνω από ἕνα εκατομμύριο οἰκισ κές µονάδες θα οικοδομηθούν ἦθα εκσυγχρονιστούν. Ἐκσυγ- χρονισμός σηµαίνει να δοθούν στα διαμερίσματα αυτά όλες οἱ σύγχρονες ανέσεις, περιλαµ- βανομένου μπάνιου και θὲρ- μανσης. Ἡ. καπιταλιστική, εκμετάλ- χενση, οἱ προετοιµασίε Ἰμπεριαλιστικές επιδροµ δυο παγκόσμιοι πόλεμοι άρχισαν amd to γερμανικό ἔδαφος άφησαν στη Δ.Δ. Γερ- μανίας σοβαρό οικιστικό πρὀ- Banna cay a oud Kara στραμµένων και παλιών σπιτι- ών. Πολλοί άνθρωποι εἶναι κα- ταχωρημένοι στον κατάλογο αναμονής για να πάρουν σπίτι για να παντρευτούν. Οικονοµι- κά εμπόδια, όπως στη Δυτική Γερμανία δεν υπάρχουν στη Λ.Δ. Γερμανίας. Τα βασικά τρό- Φιμα, η ενέργεια, τα ναύλα και τα ενοῖκια επιχορηγούνταϊ από το κράτος κοινωνικούς λό- γους. Τα ενοίκια αντιπροσωπεύ- οὐ προῖ ουν nepinov ro 5% t λογισμού µιας οικογένειας Ὁ Γιάννης Σοφόκλη. Αμέσως μετά την κατάταξη στον στρατό. Συγκέντρωση φίσιων επι- σήμων αργιών Συντεχνίας Εργατών Γεωργίας-Λλασών Νέα διαμερίσματα για 10 εκατ. πολίτες στη Λ.Δ. Γερμανίας από σχετική γνωστοποίηση), η συγκέντρωση φίσιων να γΐνει επί τόπου. Παρακαλούνται όλα τα µέκη να προσέξουν ότιπέραν απότις 15 Ιουλίου δεν θα παραλαµβά- γονται φίσιες. Γιαυτό να κατα- βληθούν απὀ όλους προσπᾶ- θειες να παραδώσουν ἔγκαιρα φίσιεςτους για να διευθετη- Bei σε σύντομο χρονικό διά- -στηµα να αρχίσουν οι πληρω- pes. Ἡ έναρξη των πληρωμών θα ανακοινωθεί στον Τύπο, Για την καλύτερη, κάλυψη των απαιτήσεων για σπίτιτο ἕο συνέδριο του Ἐνιαίου Σοσια- λιστικοῦ Κόμματος της Γερ- μανίας ενέκρινε το 1981 πλατι- ἄς κλίμακας οικιστικό πρό- γραµµα που το θεώρησε το βα- σικό πυρήνα του κοινωνικοπο- Χιτικοῦ του προγράµµατος. Ως hoc tow 1985 2.4 exar. dia- μερίσματα θα οικοδομηθούν ή Qa εκμοντερνιστούν ια να προστεθούν σε ἑνα εκατομμύ- 0 Χύνεκερ χαιρετίζει τη 10η επέτειο της Τελικής Πράξης του Ελαίνκι “ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΠΛΑ ΛΕΝ ΟΛΗΓΟΥΝ Σε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΛΛΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΑΝΤΝ/ -- «Η Ά. Δ. Γερμανίας χαιρετίζει τη συγκρότηση --- µε την ευκαιρία πης Ίθης επετείου της Τελικής Πράξης του Ελαίνκι --- συγκὲν- Τρωσης αντιπροσώπων των κρα- τών που την υπέγραψαν και εκτ- μάττις ὑπηρεσίες που πρόσφερε στη διαδικασία αυτή η κυβέρνη- σητης Φινλανδίας», εἴπε οηγέτης, της χώρας κ. Χόνεκερ σε ομιλία του σε συνεδρία του Κρατικού Συμβουλίου Το Συμβούλιο μελέτησε ἔκθε- ση του υπουργού Εξωτερικών κ. Όσκαρ Φίσιερ για τη δράση της. Α. Δ. Γερμανίας στα πλαίσια της. Διάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη καιγια πη συμβολή της στην εφαρµογή. πης Τελικής Πράξης του Ελσίνκι «ΗΛ. Δ. Γερμανίας ἔχειτη γνώμη πως η τελική πράξη πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά στη μακρά προοπτική της για να ενισχύσει Ty ύφεση. Ἡ σημαντικότερη αξία της Τελικής Πράξης βρίσκε- Ίαι στην επιβεβαίωση τωνπολ!τι- κών καιεδαφικών πραγµατικοτή- Ίων στην Ευρώπη, σαν αποτέλε. σµα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ- ΑΛ ΦΑΤΑΧ: ΤΥΝΙΔΑ, 21 (ΟΥΑΦΑΙ. -- H Κεντρική Επιτροπή του Παλαι- στινιακού. Εθνικοσπελευθερωτι- κού Κινήματος (Φάταχ] εξέφρα- σε τις επιφυλάξεις της για τη συμφωνία που επετεύχθη πρόὀ- σφατα στη Δαμασκό ανάμεσα -στο κίνηµα των Σιητῶν ΑΜΑΛ, το Δημοκρατικό Μέτωπο του βάνου και το Παλαιστινιακό Μέ- πωπο Εθνικής Σωτηρίας, για τον. περματισµό των μαχών στην πε- ριοχή των παλαιστινιακών προ- σφυγικών καταυλισμών της Βη- ρυτού Ἐκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής της Φάταχ δήλωσε ὅτι η συμφωνία της Δαμασκού απο- τελεί βήμα τακτικής µε απώτερο. 'σκοπόνα µαταιωβούν οιπροσπά- Κυκλοφόρησε ετήσια ἔκθεση, του Ἱνστπούτου. Γεωργικών Ἐρευνών, οι δραστηριότητες του οποίου αποβλέπουν στην ορθο: λογιστική αύξηση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής µε την ανάπτυξη ή προσαρμογή νέας, τεχνολογίας. Όπως αναφἑρεται στην ἔκθεση, το 1984 ο κλάδος αυτός συνέχισε, μεταξύ άλλων, τις εργασίες για τη βελτίωση ὄκα- Φόρων ποικιλιών σιτηρών, οσπρίων και χορτοδοτικών Φυ- τών, Παράλληλα. ο Συνέχισε το πρόγραµµα βελτίωσης του κριθαριού και αι ταριού µε διασταυρώσεις, και τη. δοκιμή νέων εισαγόμενων ποικι Aude, ο Λιαπίστωσε ότι η προσβο- λή των σιτηρών από ασθένειες ἦταν μέτρια στις ξηρικές περιο- xtc ο Αρχισε τη δοκιµή µεγαλό- καρπων ποικιλιών φασολιών (γί ᾽αμερίσµατα ως το 1990. χα λόγια, Ιθεκατ. από τα 167 εκατ. κατοίκους της Λ.Δ. Γερμανίας θα ἐχουν µετακινη- θεί σε νέα διαμερίσματα σε δυο δεκαετίες. Όταν ἄρχισε η εφαρµογή του οικιστικού προ- γράμματοςτο Ι/των υφισταμέ- γων τότε διαμερισμάτων είχε ανεγερθεί ύστερα από το τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου λέμου, μεταξύ των δυο πολέ- µων ἡ και προτύτερα. Το 1990: πάνω από τα μισά διαμερίσμα- τα θα εἶναι ηλικίας μικρότερης των 20 χρόνων Το πρόγραµµα απαίτησε εἰ- δικές προσπάθειες μεταξύ 1971 και 985, όταν επενδύθηκαν 2θῇδισεκ. μάρκα στο οικιστικό πρόγραµµα. Πρόκειται για πο- αὐ μεγαλύτερο τοῦ σημερινού ετήσιου προὐπολογισμού που περιλαμβάνει επενδύσεις στην κρατική οικονομία και ὄλεςτις δαπάνες για εκπαίδευση καὶ κοινωνικές και ιατρικές υπη- ρεσίες. et Ύαντες) και συνέχισε τα πειράµα τα ποικιλιών φυστικιών. 9 Συνέχισε µε ψηλές αποδό- μου και των µεταπολεμικών εξε- λίξεων, Αποτελεί πικρή εμπειρία. Ύια Τους λαούς της Ευρώπης, ὁτι η ασφάλειά τους είναι αξεχώρι στη από την ασφάλεια των εἰ ρωπαικών συγόρων», εἴπεο κ. Χ γεκερ. «Όποιος θα ήθελε να αµ- Φισβητήσει αυτέςτιςπραγµατικό-- τητες, αγγίζειτοπιο ζωτικό γεύρο. των λαών της Ευρώπης και απει- λείτην ευρωπαϊκή και την παγκό- σμια ασφόλειο». Ἀναφερόμενος σε τοπικά θὲ- µατα, ο κ. Χόνεκερ είπε πε- Ῥισσότερα όπλα δεν οδηγούν σε µεγαλύτερη ασφάλεια και εξέ- Φρασετην ελπίδα πωςοι ΗΠΑ θα. ακολουθήσουν την ἴδια εποικο- δοµητική θέση στις συνομιλίες της Γενεύης, όπως και η Σοβιετική Ένωση. Τερματισµόςτηςτοποθὲ- Ίησης νέων πυραύλων στη Δ Ευρώπη Θα ήταν χειρονομία κα- λής θέλησης και λογική απάντη- ση στο µονομερὲς µορατόριουµ που κήρυξεῃ ΕΣΣΔ ωςτο Νιόβρη. του 1986. Ο Χόνεκερ υποστήρι- Έε την πρόταση της Συνάντησης της Στοκχόλμηςγια συμφωνίαμη επίθεσης. «Βήμα τακτικής η συμφωνία για τερματισμό των μαχών στους συνοικισμούς Βηρυτού» Θειες που καταβάλλονται για ™ σύγκληση αραβικής Διάσκεψης Κορυφής. και αποσκοπεί επίσης στον αφοπλισμό των Παλαιστι- γίων, στην µεταφορά τους στην κοιλάδα Μπεκάα καιστην υπονό- μευση του παλαιστινιακού ἕνο- πλου αγώνα Ό διος εκπρόσωπος τόνισε ότι ηΚ.Ε τάχθηκε ξανά υπέρτης κα: τάπαυσης του πυρός και επανα- βεβαίωσε την προσήλωση τηςσε ὄλεςτις συμφωνίες που υπογρά- Φηκαν ανάμεσα στην ΟΑΠ και τον Λίβανο, τονίζοντας ότι οποι- αδήποτε άλλη συμφωνία δεν δε- σμεύειτην ΟΑΠ, Π οποία είναι ο μόνος νόµιµος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού ANO TO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Αρχισε η δοκιμή νέων ποικιλιών βαµβα- κιού --- καλαμποκιού ΚΑΙ ΦΑΣΟΛΙΩΝ -- ΓΙΓΑΝΤΩΝ σεις τη δοκιμή ελαιούχων Φυτων (ατρακτυλίδα, ηλίανθος, σόγια) 9 Αρχισε πι δοκιµή νέων ποικιλιών βαμβακιού και καλαμ- ποκιού Πέρσι, επίσης, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών συνέχισε τα πειράµατα ποικιλιών και υπΟΚΕΙ μένων αβοκάτο στην περιοχή Πά Φου, τη δοκιμή ποικιλιών εππρα. πέζιων και οινοποιήσιµων στα- Φυλιών, καθώς και τα πειράµατα. ποικιλιών φράουλας, αγκινάρας, ᾽σπαραγγιού, πατατών, κ.ά. Ανα: Φέρεται, ακόµα, ὅτι συνεχίστηκε το συνεργατικό σχέδιο Ἰνστιτού- του --- Γερμανικού Οργανισμού Τεχνικής Συνεργασίας(ΟΤΖ) για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση θερµοκηπίων και την καλύτερη διαχείριση θερµαν νόµενων θερµοκηπίων. Σε σχέση, τέλος, µετην εδαφο λογία και τη χρήση νερού αναφε ρεται ότι οἱ κυριότερες εξελίξεις ἦταν η ανάληψη ενός νξου προ γράμματος για χρήση εξαγνισµέ: νων λυμάτων αποχέτευσης Ύνα άρδευση,