Back

Ο νέος στάθμος της ΑΗΚ και η δικαίωση της «Σ»

Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΡΙΝ τρία χρόνια ξεκινούσε να συζητείται έντονα το θέµα ανέγερσης του νέου πηλεκτροπαραγωγού σταθμού της ΑΗΚ. Η «Σ» αγωνίστηκε σχεδὀν µόνη της εναντίον σε σκο- τεινὲς διαδικασίες, ὕποπτους μηχανισμούς και γενικά την άρνηση ορισμένων κυκλωμάτων πης Αρχής να µας πείσουν ὅτι η λογική () ms ave- γερσης του νέου σταθμού, την οποία χρησιµο- ποιούσαν, ἦταν η σωστή. Σήµερα, τρία χρόνια μετά, τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ἀρχὴή και οι αποφάσεις που λήφθηκαν, δυστυ- χώς δικαιώνουν τους ενδοιασμούς που εἶχε η «Σ» και υλοποιούν τις εισηγήσεις µας. Κάνοντας µια αδρἡ αναδρομή στους αγώνες που εἶχε κάνει η «Σ» για το θέµα του νέου στα- θμού θα σταματήσουμε σε ορισμένα κύρια ση- µείαπου κατάτην ἄποψη µας μπορούν ναµετρή- σουν καινα αποδείξουν ὁτι η κριτική την οποία η «Σ» άσκησε εναντίον της Αρχής δεν ἦταν απλώς για χάρη εντυπώσεων αλλάγιατο δημόσιο συμφέ- pov. 1 Σταθμὀς διπλής καύσης: Η . «Σ» έθεσε πρὠτη την εισήγηση για δηµι- ουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού σταθμού διπλής καύσης το Μάιο του 1988 όταν κανείς στην Αρχή δε μιλούσε για κάτι τέτοιο. Η εισήγηση της «Σ». έγινε µετά απὀ την επίσκεψη µας στον ηλεκτρο- παραγωγό σταθμό της Χαντέρα στο Ισραήλ. Από εκείνη την εποχή η «Σ» καλλιεργούσε την εισή- γηση για σταθμό διπλἠς καύσης. Η πρώτη δικαϊω- ση ἦλθε όταν μαζί µε αντιπροσωπίατης ΑΗΚΕΠπι- σκεφθήκαµε διάφορους σύγχρονους ηλεκτρο- παραγωγούς σταθμούς την Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία οι οποίοι ἦταν όλοι διπλής καύσης. Η Αρχή εἶχε πάρει το μήνυμα ότι δεν μπορεῖ να στηρίζει ἑνα σταθµὀ της ισχύος των 360 ΜΝΜ/ πάνω σε µια καύσιμη ύλη εἴτε αυτό ἦταν γκάζι ή πετρέλαιο ἡ άνθρακας. Σήµερα, η Αρχή ὀχιμόνο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ανέγερσης στα- θμού διπλἠς καύσης αλλά σύμφωνα µετονπρὀε- ὄρο της «η Αρχή κλίνειπρος τη δηµιουργία στα- θμού διπλής καύσης». 2 Χρησιμοποίηση γκαζιού. se Οταν η «Σ» εἶχε εισηγηθεί τη διεξαγωγή µελέτης για φυσικό αέριο (γκάζι) εἶχε πάρει ως απάντηση ότι«ηλύση του γκαζιού εἶναι απλώς µια ρομαντική σκέψη: Κανείς δεν εξηγούσε τότε για- tin AHK 6a έπρεπε να εἰχε παραμείνει αµετακί- νητη στην αρχικἡ απόφαση για ανθρακικὀ σταθμό και γιατί ὅεν έπρεπε να υπάρξει ευρύτερη µελέ- τη. Σήµερα αποδεικνύεται ὁτι το φυσικό αέριο εἶναι νέα καύσιμη ὕλη που κερδίζει ἔδαφος στην Ευρώπη. Μάλιστα οι χώρες παραγωγής του φυσι- κού αερίου υποστηρίζουν ότι έχουν αποθέµατα πέραν των εκατό χρόνων, πολύ περισσότερα δη- λαδἠ απὀ το πετρέλαιο. Την περασμένη Τρίτη ακούσαμε διά στόματος τουπροέδρουτης ΑΗΚκ. Παντζιαρή ὀτισύμφωνα µε µια πρὀχειρη µελέτη η επιλογή του γκαζιοῦ εἰναιφθηνότερη καιαπὀ το πετρέλαιο καιαπὀτον άνθρακα. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότιτο γκάζιδε μολύνεισχεδὀν καθόλου τοπεριβάλλον τότε αυτά τα δυο στοιχεία εἶναιτόσο δυνατάπου δεν μπορεῖ να ανατραπούν απὀ τίποτε. Ακόμη και αν οικεφαλαιουχικές δαπάνες γιαανέγερση ενὸς σταθμούὐπουλειτουργείκαιµε γκάζι εἶναι μεγαλύ- τερες απὀ ἑνα πετρελαϊκό ἡ ανθρακικό σταθμό και πάλι δεν πρέπει να αλλάξει η απόφαση. Η συνεχἠς οικονομία απὀ την κατανάλωση καυσἰ- µων για τις δεκαετίες λειτουργίας του σταθμού θα πρέπει να μετρήσει περισσότερο. Ἔπειτα ας µην ξεχνούμε ότι το κέρδος απὀ την αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος θα εἶναι τερᾶ- στιο σ᾿ ἑνα χώρο όπου Eva µόνο χιλιόμετρο πάρα πέρα θαβρἰσκονται κέντρατου ΚΟΤ, κατασκηνώ- σεις και αθλητικά κέντρα. 3 Οιτιμὲς καυσίμων: Η Αρχή Ηλε- ® KTpIONOU εἶχε δώσει εντολή στη Διεθνή Τράπεζαγίατη διεξαγωγἠ µελέτης γιατην πορεία που αναμενόταν να εἶχαν οι τιμές του άνθρακα καιτου πετρελαίου. Από τα πρώτα χρόνια φάνηκε ὁότιτο αποτέλεσµατης μελέτης αὐτής ἦταν λαν- θασμένακαιστις ὅυο κατευθύνσειςτους Ouren τιµή του πετρελαίου ανέβηκε στα ὕψη. αλλά οὖτε καιο άνθρακας παρέμεινε στις ἴδιες τιμές. Απε- ναντίας η τιµή του πετρελαίου έπεσε (µε εξαίρε- Ο/ Χημικὲς Βιοµηχαν[ες, δίπλα (αριστερά) απὀ τις οπο]ες θα ανεγερθε] ο νέος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός. 0Ο νέος σταθμός της ΑΗΚ και η δικαίωση της «Σ) Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της Μονής σε µια πανοραμική Φωτογραφίατης «Σ». Ο σταθμός της Μονἧς θα συνεχίσει να Λειτουργεί µέχρι το 2011. ση την κρίση στον Κόλπο) ενώ ητιµήτου άνθρακα ανέβηκε. Μάλιστα οι πιθανότητες για περαιτέρω. αὐξηση στην τιµήτου ἀνθρακα είναι μεγαλύτερες. τώρα καθώς ὁλοι οἱ ανθρακὠρύχοι στον κόσμο διεκδικούν αυξημένα ηµερομίσθια. Η «Σ» εἰχε επίσης εκφράσειτις αμφιβολίεςτης στις προσπάθειες της ΑΗΚ να µας πείσει ότιο άνθρακας ἠταν... «θησαυρός» 4 Οι μελέτες: Ο μεγάλος παραλογι- ® OOS εκµέρους της Αρχής ξεκινούσε and το θέµα μελέτες. Το σκεπτικὀ της Αρχής ήταν. «Αποφασίσαμε ότι θα κάνουµε ἑνα σταθμὀ στο Βασιλικό και ὀτιθαλειτουργεῖ µε άνθρακα. Αυτόν λοιπόν το σταθμό θα πρέπει να τον περιβάλουµε µε διάφορες μελέτες οι οποίες θα έχουν στὀχο ναπείσουν ότιῃ απόφαση µας είναι σωστή!!! »Αυ- τὸς ἦταν ολόγος που έφερε καιτην κωμική εκεί- vn παραίτηση του πρὠην προέδρου της ΑΗΚ Μουσιούττα µε μεγάλο πρωτεργάτη τον Υπουργό Εμπορίου κ. Νέμιτσα. Η «Σ» υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να εἶχε αποφασιστεί το αποτέλεσµα και μετάνα γίνουν μελέτες, αλλάτο αποτέλεσµατων μελετών να µας οδηγούσε στην τελική επιλογἡ Ευτυχώς ο νέος πρὀεδρος της ΑΗΚ δεν ακο- λούθησε την καταστροφική για την Αρχή πορεία που έσυρε ο Υπουργός Εμπορίου. Είναι μάλιστα. ευτύχηµα που ο κ. Νέμιτσας κατάλαβε έστω και Έκτων υστέρων ὅτι όποτε αναμιγνυόταν στο ανα- πτυξιακὀ έργο της ΑΗΚ έφερε καταστροφικά αποτελέσµατα. Ο ετσιθελισμός του µε δηλώσεις Τύπου «ο σταθμὸς θα ανεγερθεῖ στο Βασιλικό και το θέµα αυτό δε χωρεί οὗτε συζήτηση οὗτε διαπραγμάτευση» (Νέµιτσας 14.2.1989) ἔφεραν σε δυσμενή θέση την ΑΗΚ. Οκ. Νέ- µιτσας λοιπὀν δεν ήθελε οὗτε μελέτες οὗὖτε συζήτηση οὖτε διαπραγμάτευση. Τέτοια ἦταν η... κατάρτιση του επί του ἔργου, που παρουσιαζόταν και υπεράνω των εµπειρο- γνωμόνων! Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο κ. Νέμιτσας θα παραμείνει µακριά απὀ την Αρχή Ηλεκτρισμού αν. θέλει να προχωρήσει ομαλά στο έργο της. Είναι στην πίστωση του κ. Παντζιαρή που συνειδητο- ποίησε τόσο ταλάθητου Υπουργού Εμπορίου και κατ᾽ επέκταση της πλειοφηφίαςτου Συµβουλίου, που που υὑπάκουε τυφλά στον κ. Νέμιτσα και προχώρησε στη σωστή διαδικασίαπου ἐέπρεπενα ακολουθηθεί. Δηλαδή να γίνουν οι µελέτες και μετὰ ναληφθεί η απόφαση. Σήµερα υπαρχούν οι ενδοιασμοί απὀ πλευρᾶας των κοινοτήτων του Βασιλικού. Κανένας δε θέλει το σταθμό ότην περιοχή του. κτεµεῖς αν εἵμαστε στη θέση των κοινοτήτων Θα διαμαρτυρόματε: Κανείς δε µπορεί να µας πείσει ότιο σταθμός δε θα μολύνει την ατμόσφαιρα ἑστω και λίγο αφού δεν μπορεῖ να εκπέμπει... ροδόσταγµα. Εκείνο που πρέπει να γίνει, εἶναι να αρχίσει µια προσπᾶ- θεια προσέγγισης μεταξύ των δυο πλευρών για µια συναινετικἠ λύση και όχι απλά µια επιβολή. κάποιων αποφάσεων. al