Back

Πανεπιστήμιο για την Κύπρο και γαι όλο τον Ελληνισμό

Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού α΄ ΗΝ εισήγηση δεύτερης επε- ΕΠ ο ΟΠηρίδάς εκπαι- | η δευτικών (κατα- λόγου διοβίστέων) ειση-' γείται σε συνἑντευξἡ του στη «Σ» ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολἠς του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ἀνδρέας Βοσκός. Ο κ. Βοσκός, δικαιολογώντας την εισἠγησή του, υπο- στηρίζει ὅτι η δεύτερη επετηρίδα θα πρέπει να γίνει για να προωθηθούν αριστούχοι απόφοιτοι του κυπριακού πανεπιστημίου. που θα λειτουργήσει απὀ το νἑο χρόνο, Η ενδιαφέρουσα συνέντευ- ξητου κ. Βοσκού στη «Σ» έχει ως εξής: Το θέµα του Πανεπιστηµίου. της Κύπρου μπορούμε να το τοποθετήσουµε ξεκινώντας απὀ το γεγονός ὅτι αυτό το Πανεπιστήµιο 6a διαδραματί- σει σημαντικότατο ρόλο στην Παιδεία του τόπου µε τη στε- γότερη και την ευρύτατη ση- µασία. Το µόνο Πανεπιστήµιο που θα υπάρχει στην Κύπρο, θέλουμε δε θέλουµε θα επη- ρεάσει σηµαντικότατα όχι μό- γο την κυπριακή εκπαΐδευση αλλά και τη ζωή του τόπου γενικἀ. Πρέπει λοιπόν να εξα- σφαλίσουµε γι΄ αυτό το Πανε- πιστήµιοτις συνθήκες εκείνες οι οποίες Θα το καταστήσουν αληθινά πολύτιμο, πνευματική ηγεσία καί φάρο του τόπου. Δεν αγνοώ ότι το πρόβλημα του Πανεπιστημίου της Κύ- πρου --- εφόσο μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο --- εἶναι αδύνατο ν΄ αποσυνδεθεἰ απὀ το ὁλο κυπριακό πρόβλημα: Υπάρχει Φυσικά και η τουρκοκυπριακή κοινότητα που απαιτεί το µε- ρἰδιό της. ΄Οµως εἶναι λάθος γα συγχύζουµε τα ὅυο αυτά πράγματα. Είναι λάθος να αγνοούμε ὅτι εφόσο το πανε- πιστήµιο θα πρέπει να εἶναι ο πνευματικός φάρος του τόπου πρέπει να έχει αποστολή να µορφώσει τον τόπο αύριο. Η γλώσσα Στο Πανεπιστήµιο της Κύ- πρου θα πρέπει να αναµένου- µε ότι θα φοιτήσει το μέγιστο µέρος των αυριαγών εκπαι- δευτικών. Ξέροντας ὅτι ένα σημαντικότατο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν Το πρὀ- βληµα της γλώσσας, ας μου επιτραπεί να πω πως εἶναι αληθινά φασιστικὀ να θέλεις εν ονόματι κἀποιας συνύπαρ- ξης συνεννόησης ἡ κάποιων άλλων όρων να ανθελληνίσεις οὐσιαστικά --- το ἴδιο ισχύει και για τους Τουρκοκυπρίους --- το λαό, Δεν μπορείς να διδάξεις τους αυριανούς δασκάλους που θα διδάξουν τα Ελληνό- πούλα και Τουρκόπουλασε µια τρίτη γλώσσα, την αγγλική. Μα εἶναι τόσο ψηλό το επίπεδο της γλὠσσας µας σήµερα που διδασκόµαστε εμείς στα ελλη- γικἀ και να πούμε δεν πειράζει ας θυσιάσουµε λίγο απὀ το επίπεδο της γλώσσας να τους διδάξουµε τους αυριανούς δασκάλους µας στα αγγλικά Δεν πειράζει θα διδάξουν µα- θηµατικά ἡ φυσική, να µπουν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΣΚΟΣ πρὸ ie Og DD vee Ws Ae στα σχολεία µε ορολογία και τα πάντα στα αγγλικά και να ισχυριζόµαστε ὁτι δε θα πέσει το γλωσσικό επίπεδο Να Ισχυ- ριζόµαστε ότισε κάποια χρόνια όταν αυτοί που διδάσκονται στ᾽ αγγλικά θα διδάσκουν τα παιδιά µας σε κάποια γλὠσσα επηρεασμένη απὀ αγγλικές ορολογίες Αυτά τα παιδιά θα΄ρθουν µε τη σειρά τους να διδαχθούν στ᾽ αγγλικά και να πάνε να διδάξουν σε κάποιες γενιές, δε θα ἔχουν ἑνα σο- βαρότατο πρόβλημα γλώσσας και πρόβλημα ταυτότητας Σ᾽ αυτό το θέµα θα πρέπει γα γίνει κατανοητό πως βρι- σκόµαστε στα τέλη του 20ού αιώνα και εἶναι παγκόσμια απαίτηση να σέβεσαι πάνω απ όλα την ατοµικότητα, και την προσωπικότητα του καθενός Av γίνει κατανοητό αυτό το πράγµα νομίζω ότι θα γίνει εὔκολα αντιληπτό πως πρέπει γα σταματήσει αυτή η ὅλη παραφιλολογία και παρασυζή- τηση που γίνεται γιατη γλὠσσα του Πανεπιστηµίου. Γίνεται ακόµη, δεν το αγνοώ. Αυτό δε σημαϊνειότιεφόσον θέλει να κάµεις ένα πανεπι- στήµιο υψηλού επιπέδου, δε θα απαιτήσεις απὀ τους τρο- φίµους τους να διδάσκονται όχι σε µια αλλά και δυο και τρεις ξένες γλὠσσες σε τέτοιο επίπεδο που νατους επιτρέπει να διαβάζουν τη διεθνἠ βιβλι- ογραφία και να την χρησιµο- ποιούν στο εξωτερικό. Να γνω- piZouv µια δεύτερη γλὠσσα γιατί δυστυχώς η δική µας γλὠσσα απευθύνεταισελίγους ανθρώπους στον κόσμο. “Ao, λοιπόν, γλὠσσα διδα- σκόµενη καί ἆλλο γλὠσσα δι- δασκαλίας. Δεσμοί Προσδοκώ λοιπόν πως αυτό το Πανεπιστήμιο της Κύπρου πἑρα απὀ το ότι θα εἶναι ο πνευματικός φόρος του τό- που, θα κρατήσει και τους δεσμούς µε την Ελλάδα και τους δεσμούς των Τούρκοκυ- πρίων γιατί όχι µε την Τουρκία Προσδοκώ ὁτι οι σχέσεις του Πανεπιστημίου της Κύπρου µε την Ελλάδα θα εἶναι και πρέπει va εἶναι ιδιαίτερα στενές. Προσδοκώ επίσης ότι οι ανταλ- λαγές φοιτητών, ιδεών κλπ. δε θα σταματήσουν τη ζωντανή παρουσία Των φοιτητών µας στην Ελλάδα µε τα ευεργητικά αποτελέσµατα που θα έχουν, Αντίθετα πιστεύω ὁτι αν γίνει ἑνα σωστὸ πρόγραµµα που φοιτητές µας οργανωμέ- vol μπορούν ὀχι µόνο να επι- σκέπτονται την Ελλάδα αλλά γα ενισχύουν τις σπουδές τους µε παρουσία στην Ελλά- δα. Από την εκεί παρουσία θα μείνουν τα ευεργετικά αποτε- λέσματα, πλεονεκτήματα και θα φύγουν κάποια µειονεκτή- µατα που προκύπτουν στη σχέση Κυπρίων - Ελλαδιτών µε Πανεπιστή την παρουσία των φοιτητών µας κατά χιλιάδες σε µια πε- ρίοδο της ηλικίας τους που το συναΐσθηµα πολλές φορές παρασύρει σε ενέργειες ἡ σε λόγια που οδηγούν ακόµη και σε προβλήματα. Ἡ ΕΟΚ µέσα στις άλλες δυνατότητες που παρέχει εἷ- Ναι και προγράµµατα εκπαι- δευτικἁ ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρόγραµµα «Εράσµους» εππρέπεισε φοιτητές οποιασ- δήποτε χώρας - μέλους της ΕΟΚ να φοπήσουν σε πανετι- στήµιο ἄλλης χώρας µε αρκετά απὀ τα ἐξοδάτους καλυμμένα και η φοίτηση αυτή να συνυ- πολογιστεΐστις σπουδές τους. Προσδοκώντας σε στενότε- ρη σύσφιξη των σχέσεων Κύ- πρου - ΕΟΚκαιγιατίόχιἐνταξή της στην ΕΟΚ και προσδο- κωντας ὅτι µπορεί να Υπει µια ειδική συμφωνία Κύπρου - Ελλάδας για το στάδιο αυτό που το Κυπριακό εἶναι προς επίλυση, µπορεί να γίνει µια πρόνοια τέτοια που πολλοί Ελλαδίτες φοιτητές να έρχον- ταινα φοιτούν στο Πανεπιστή- μιο Κύπρου για κάποια εξάµη- να και Κύπριοι να περνούν ἑστω και ἑνα εξάµηνο απὀ Πανεπιστήμια ελληνικά. Μπορούμε να πάρουμε τέ- τοια µέτρα ώστε η ἵδρυση του Πανεπιστημίου να αποβεί για το καλό του τόπου και του Ελληνισμού σ᾿ όλους τους τοµείς. — Ἔχετε κάμει κάποια εἰ- σήγηση στο Υπουργείο Παιδείας -- Όλες αυτὲς οἱ εισηγἠ- σεις εἶναι γνωστές στο Υπουρ- γείο Παιδείας και συζητούνται. Επίσης εἶναι υπόψη και του ελληνικού αντίστοιχου Ynoup- γείου Κίνητρα --- Ποιο πιστεύετε ὁτι πρέ- πεινα εἶναιτο κίνητροπου θα πρέπει να προσφέρει η Κυπριακἡ Κυβέρνηση στους φοιτητές ώστε να επιλέξουν το Κυπριακό Πανεπιστήμιο αντί ἑνα ελ- ληνικό ἡ ξένο -- Τα κίνητρα δεν αρκεί να εἶναι ἑνα αλλά πολλαπλά. Θα πρέπει να τους πείσουν απὀ την αρχἡ ὁτι το επίπεδο σπουδών και το κύρος του Πανεπιστηµίου θα εἶναι υψη- Ao. Δηλαδή παίρνοντας ἑνα πτυχὶο του Κυπριακού Πανε- πιστηµίου δε θα μειονεκτούν από τους άλλους πτυχιούχους άλλων χωρών. Ἓνα δεύτερο κίνητρο ἡ κίνητρα που θα μπορούσε να δοθούν θα εἶναι κίνητρα που θα επιτρέπουν ν΄ αντιµετωπί- ζονται αυτά Τα Πιο πάνω προ- jo yuo thy Komp βλήματα. ΄Οταν θέλεις να στε- ριώσεις ἑνα νἑο Πανεπιστήµιο πρέπει να δώσεις και ΕΠαΥΥελ- µατικἀ κίνητρα στους τροφἱ- µους αυτού του Πανεπιστημί- ου. Παράδειγμα. Η Παιδαγωγι- κἡ Ακαδημία Κύπρου στἑριω- σε, κρατήθηκε σε υψηλό eni- πεδο, σε ζηλευτό επίπεδο σε σχέση µε τις ελληνικές Παι- δαγωγικές Ακαδημίες. Γιατί υπήρχε το κίνητροτης άμεσης πρόσληψης και του καλού μισθού. ΄Εχουν ελκυστεί μ΄ αυτό τον τρόπο στο επάγγελµα του δασκάλου προσωπικότη- τες, παιδιά µε ιδαπερα προ- σόντα. Δίνουν χιλιάδες άτοµα εξετάσεις και παίρνουν κατά µέσο 690 100 κάθε χρόνο Μόλις τελειώσουν διορίζονται. Έτσι θα μπορούσε ν΄ αντι- µετωπιστεί και ένα πρόβλημα µε Ἱτρόπο που ενώ φαίνεται στην αφετηρία αντιδηµοκρατι- κός, καταλήγει στο τέλος ή εἶναι δημοκρατικός. Φυσικάτο ναστερείς το δικαϊωμαναπάνε και στην Ελλάδα να σπουδά- σουν στις Παιδαγωγικές Ακα- δηµίες ἄλλοι δάσκαλοι κλπ. εἶναι κατά ένα τρόπο αντιδη- µοκρατικό. Περιορίζεις την ελευθερία των νέων, περιορί- ζεις την παιδείατους. Από την άλλη όμως, δηµοκρατικότατο καταλήγει να ΄ναι όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν ταλαιπωρούν- ται όπως ταλαιπωρούνται χιλι- άδες άλλοι απόφοιτοι του /Πα- νεπιστηµίου. Αυτοί οι άνθρω- ποι εἶναι υψηλού επιπέδου και βοηθούν ώστε η δημοτική εκπαΐδευση της Κύπρου να κρατιέται σε ζηλευτὀ επίπεδο µε αποτέλεσµα να διακρίνον- ται ὁπου και αν πάνε σε δια- γωνισμούς, εκθέσεις κλπ. Συμβαίνει το ἴδιο για παράδει- Ύμα και µε τοὺς φιλόλογους ἡ τους φυσικούς ἡ τους µαθη- ματικούς Είναι δημοκρατικό να Ταλαι- πωρείς ἑναν άνθρωπο μἐχριτα 35 ἡ 40 του χρόνια μέχρι να διοριστεί Είναι δημοκρατικό va Ταλαιπωρείς τα παιδιά δἰ- γοντάς τους πολύ χαμµηλότε- ρες δυνατότητες παιδείας απὀ εκείνες πουθατους ἐδινες αν συνέβαινε κάτι ἆλλο Τι εἶναι δημοκρατία εἶναι πάντα αντι- λαμβάνεστε ζητούμενο γιατί κανένας δεν µπορεί ναλέει ὅτι η δημοκρατία εἶναι ἑνα απλό πράγμα στην καθημερινή πρα- γµατικότητα. Καταλαβαίνω βὲ- βαια ότι στο άμεσο μέλλον θα προκύψει ἑνα σοβαρότατο πρόβλημα µε τις ήδη υπερ- φορτωµένες επετηρίδες στη Μέση Εκπαϊΐδευση (κατάλογος διοριστέων) Επετηρίδες Είναι ἑνα πρόβλημα που non αντιμετωπίζεται και πριν απὀ την ἱδρυση του Πανεπιστημίου. σης yx vor και για όλο τον Ελληνισμό καιτο αν θα έπρεπε να δοθούν κάποια κίνητρα σε αξιόλογους. νέους να πάνε να φοιτήσουν σε καθηγητικὲς σχολές να διοριστούν νἑοι, να µπουν όσοι ἔχουν τον ενθουσιασμὀ και πρόσφατες τις γνώσεις καιτην. έφεση να διδαχθούν διδα- σκώμενοι, να εξελιχθούν, να επιμορφωθούν καινα προσφέ- ρουν στην Παιδεία του τόπου. Να εἶναι σε µια ηλικία τέτοια που να ΄ναι κοντά στα παιδιά κάποιοι Εκπαιδευτικοί και τα καταλαβαίνουν περισσότερο και διατηρείται η ανακύκλωση των ιδεών. Διατηρείται επίσης η επικοινωνία διαφορετικών Munday εκπαιδευτικών μεταξύ τους, ώστε να δένονταιη πείρα και τα γιάτα και να δίνουν το άριστο δυνατό αποτέλεσµα. Είναι φανερό λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνεισ΄ αυτήτην περίπτωση, Μια λύση που ούτε τα συµ- φέροντα αυτών που υπάρχουν. τώρα να τα διαγράψει. Θα εισηγούµουν µια δεύτερη επετηρίδα γι΄ αυτούς τους ανθρώπους που δε θα πρέπει να΄ναι τόσοι πολλοί κατά κα- τηγορίες ώστε να καλύψουν απὀ μόνοι τους τις ανάγκες διορισμού. Θα΄λεγα πως θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια σ΄ αυτή την επετηρίδα και για τους λίγους, τους αριστού- χους, πραγματικά τους κα- vous που θα προσληφθούν µε αυστηρότατους διαγωνισμούς καιθα µπουν σε µια ξεχωριστή δεύτερη επετηρίδα. Αλλιώς το πρόβλημα θα διαιωνίζεται, οι απόφοιτοι του Κυπριακού Πα- νεπιστημίου θα μπουν σε µια επετηρίδα ατέλειωτα, αλλιώς δε θα ανέβει το επίπεδο των. αυριανών επιστημόνων που εργάζονται στα σχολεία. Ευνοιοκρατία — Kupte Booxé, στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε πάντοτε το πρόβλημα της ευνοιο- κρατίας της εκάστοτε Κυ- βέρνησης. Οι κατάλογοι διοριστέων έχουν γίνει ώστε να µην υπάρχουν οι ευγοικρατικοί διορισµοί εκπαιδευτικών. Καταρ- γώντας λοιπὀν αυτούς τους καταλόγους θα επι- στρέψουµε πίσω στους ευνοιοκρατικούς διορι- σμούς µε βάση κομματικά ἡ προσωπικά κριτήρια των κυβερνώντων. ---Εἰναιπρόβλημαπου υπάρχει καιστην Ελλάδα. Είναιτο κύριο πρόβλημα για To οποίο αντι- δρούν πολλοί στην κατάργηση της επετηρίδας και συζητείται ευρύτατα. Εκείνο που συζη- τείται στην Ελλάδα και µπορεί va συζητηθεί και στην Κύπρο. εἶναι ἑνα μεικτό σύστηµα αλλά κυρίως ἑνα σύστημα τἑτοιο το οποίο θα πρέπει να αποτρέπει την ευνοιοκρατία. Να πω ἑνα παράδειγµα, Πριν µπουν οι πανελλαδικὲς εξετά- σεις µε κλειστούς φακέλους µε τα γραπτᾶ να ανακατεύον- ται και να στέλλονται σε κάθε γωνιά της Ἑλλάδα και κανένας να µην Έέρει πού πήρε το γραπτό του παιδιού τους, υπήρχε ἕνα ἀλλο σύστημα Τα πανεπιστήμια αναλάμβαναν το καθενά πόσους και ποιους Θέλουν να πάρουν στη Φιλο- σοφικἠ Σχολή Αθηνών κλπ. Εκεί ἦταν πραγµατικἡ ευνοιο- κρατία, εκεῖ ἔμπαιναν τα µέσα τα πολλά γιατί εξαρτώνταν απὀ την προσωπική επέµβαση και την υποκειμενική κρίση του κάθε ανθρώπου. Αν λοιπόν κατοχυρωθεί αυτό µε ἑνα αδιάβλητο τρόπο π.χ. εκείνοι που 6éAouv να µπουν. σ΄ αυτή την επετηρίδα περ- γούν αυστηρότατες εξετάσεις πριν πάνε να φοιτήσουν. Οι πρώτοι τέσσερις κάθε επαγ- γέλματος κάθε χρόνο έχουν δικαίωμα να μπουν στη δεύτε- ρη επετηρίδα. Να γνωρίζεις ότι έχεις κάποιους ανθρώπους που εἰναιικανοί,θα ελκυστούν, θα ρθουν και θα πάνε αὗριο να διοριστούν φιλόλογοι, µαθη- ματικοί, φυσικοί κλπ. Θα γίνουν µ΄ ἄλλα λόγια αδιάβλητες δι- αδικασίες. -- Εδώ μιλάμε για λειτουργία του Πανεπιστηµίου το 1992 και δεν έχουµε επιλέξει το χώρο ανἐγερσής του. — Δεν εἶναι µόνο αυτή η εκκρεμότητα που υπάρχει. Θα΄λεγα ότι εµεὶς που ζούμε στην Ελλάδα και βλέπουμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε κάθε καινούργιες εξελίξεις και καινούργιους θεσμούς λέ- µε ότι ἡδη βρισκόμαστε στην Κύπρο σε éva αρκετά ικανο- ποιητικό πεδίο ἡ επίπεδο ὅι- εργασιών προς την ἵδρυση Πανεπιστηµίου. Είναι ἑνα πρόβλημα ο χώρος του Πανεπιστηµίου, που προ- éxuwe γιατὶ υπάρχουν δυο απαιτήσεις διαφορετικὲς και υπάρχουν και δυο τόποι που ἐχουν επιλεγεί και ἐχοι!ν υπο- στηριχτεί µε βάσιµα πλεονε- κτήματα ἡ και μειονεκτήματα, µε βάσιμα επιχειρήματα και απὀ τη µια και απὀ την άλλη πλευρά. Ο χώρος µέσα στην πόλη, κοντά στην πράσινη γραμμή, που να επιτρέπει στο. Πανεπιστήµιο να εἶναι αὗριο. κοινοτικὀ. Κατά την προσωπική µου γνώμη ο χώρος του Πανεπι- στηµίου πρέπει να εἶναι κοντά στην πόλη και αν εἶναι δυνατό σε ἑνα χώρο που να επιτρέπει στο Πανεπιστήµιο και την πα- νεπιστηµιακή κοινότητα ν΄ αναπτυχθεί και αυτόνομα και σε σχέση µε την κοινωνική ζωή του τόπου. Την Αθαλάσσα θα την έβλεπα σαν ἑνα τέτοιο τόπο και πιστεύω ότι θα µπο- ρούσαν κάλλιστα να παραµερι- στούν όλες εκείνες οι αντι- ὅράσεις οἱ οικολογικές κλπ, αν λαμβάνονταν τέτοια µέτρα ώστε να υπάρξει σεβασμὸς προς το περιβάλλον, ΄Ὅμως δεν αγνοώ ὁτι undp- χουν και ἀλλοι λόγοι που οδη- γουν προς την άλλη λύση του, Β.Μ.Η. που επιβάλλει να γίνει πραγματικά µια συζήτηση απὀ τη Βουλή σύντομα και να οδη- γήσει σε άµεση επἰλυση του προβλήματος και να γίνει κα- τανοητό απὀ όλους ότι η κάθε λύση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονγεκτήματά της και ότι όποια λύση και αν βρεθεί µπορεί να εξυπηρετήσει το αυριαγό Πανεπιστήµιο της Κύπρου, ο ΑΥΡΙΟ: Το Β΄ Μέρος.