Back

«ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ μπορούμε, και μπορούμε για όλα»

44 ONESORVA της Κυριακής Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΑΖΙ ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ μπορούμε και µπο- < ροῦμε για όλα». Αυτό L τονίζει στη «Σ» ο Ανα- πληρωτής. Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνογερμού κ. Γιαννάκης, Μάτσης ενόψει των δημοτικών εκλογών. της 22ας του Δε- κεµβρίου. Ο κ. Μάτσης, αναφερόμενος επίσης στον ισχυρισμό του ΑΚΕΛ ὁτι μετη συνεργασία ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ προωθείται η πόλωση, υπογραμμίζει ὁτι «μόνο όσοι πι- στεύουν ὁτι στην Κύπρο ο κομμουνιαμὸς ακόµη ζει και προάγεται και έχει μέλλον δικαιολογοῦνται να προβάλλουν. την ιδέα της πόλωσης. Η συνέντευξη του κ. Μάτση στη «Σ» έχει ως εξής: Ώ Πώς βλέπεται να εξελίσσετε η συνεργασία ΔΗΣΥ --- ΔΗΚΟ Ἡ) Εἶμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατην εξέ- λιξη της συνεργασίας μεταξύ των δυο κομμάτων. Είμαστε θαἐλεγα ενθουσιασµένοιµετην ποιότη- τααυτής της συγεργασίας, στους στόχους καιτις. προοπτικὲς της. Από τα ανώτατα επίπεδα, της ηγεσίας των δυο κομμάτων µέχρι τα απλά. μέλη µας στη βάση, πιστεύουμε. ὁτιθα επιτύχουμε πλή-- ρῶς στους στόχους µας. Το µήνηµα που κυριαρχεί σήµερα στα ευρύτε- ρα στρώματα των υποστηρικτών µας απὀ τη βάση μέχρι την κορυφἠ εἶναι τούτο «Μαζι ΔΗΣΥ- ΔΗΚΟ μπορούμε», Και μπορούμε για όλα. Συνειδητοποιούν οι οπαδοί µας ότιο διαχωρι- σμός και η αντιπαράταξῃ του παρελθόντος απο- στέρησε τον τόπο απὀ τη. δημιουργική παρουσία. και συνεργασία της µεγάλη αυτής ομοιογενοὺς πλειοψηφίας του Κυπριακού Ελληνισμού. Γι΄ αυ- τὸ και η ειλικρίνεια, η αποφασιστικότητα και η συνέπεια µε την οποία προχωρούµε προς τις δη- µοτικὲς εκλογές εξασφαλίζει εκ προοιµίου και την επιτυχία µας. Θα ἠθελα όμως ταυτόχρονα va τονίσω ὁτι η. αποκατάσταση της συγεργασίας του οµοιογε- ναούς βασικά ιδεολογικού χώρου που καλύπτουν, τα συνεργαζόµενα κόμματα, δεν αποσκοπεί στον. εκμηδενισµὀ ἡ την απομόνωση κανενός. Αντίθε- τα, πιστεύουμε ὅτι µέσα στο ελεύθερο πολυκοµ-- µατικό µας σύστημα όλοι έχουν θέσῃ και ρόλο και επαφίεταιστην υπευθυνότητατου λαού γενικά να τοποθετηθεί διάτης ψήφου του προς τη µιαήτην ἄλλη θέση. Πόλωση © AMG x. Maron, αναφέρεται συγέχεια ὁτιτα πράγματα οδηγοῦνται προς πόλωση. Τι έχετε να πείτε Ἡ) Δε συμφωνώ καθόλου µε αυτή τη θέση. Εἶναι αναχρονιστική και δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα. Καιρωτώ. Τιείναι επιτέλους πό - λωση Τιπεριεχόµενο δίνουμε σήµερα στη λέξη. «πόλωση» Πιστεύω τι η πόλωση εἶχε περιεχόµενο και σημασία όταν υφίστατο ο ιδεολογικός και πολΙτι- κοοικονοµικός διαχωρισμός μεταξύ των δυο υπερδυνάµεων καιόταν ο ψυχρός πόλεμος κυρι- αρχούσε σο ολόκληρη την υφήλιο. Η κατάρρευση όμως του κομμουνισμού διαφοροποίησε το παγ- κόσµιο σκηνικό και ἄλλαξε και τη σημασία της. πόλωσης στο ευρύτερο περιεχόµενότης. Σήµερα επικρατεί σε ολόκληρη την υφήλιο η ελεύθερη διακίνηση των Ιδεών και κανένας δεν. µπορεί να οικειοποιηθεί και να µονοπωλήσει αυ - τὲς τις ιδέες. Ζούμε σε καθεστώς πολυκομµατι- κό, δηµοκρατικὀ µέσα στα πλαίσια ελεύθερης. αγοράς και οικογοµίας. Μέσα΄στα πλαίσια αυτού του πολιτικού σκηνι- Kou επαφίρταιστην ικανότητατης πολιτικής ηγε- -- Giag τουτόπου να υιοθετεῖκαινα προσαρμόζεται προς εκείνες τις θὲσεις καιτις ιδέες που αποτε- λεσματικότερα εξυπηρετούν το σύνολο του λαού ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΤΣΗΣ | «ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ μπορούμε, και μπορούμε για όλα και δε στιγµατίζονται εἶτε αποκλίνουν αριστερὀ- τερα εἴτε δεξιότερα εφόσον κρἰνονται αναγκαίες και προσαρμόζονται προς την εξυπηρέτηση του συνόλου. Μόνο ὁσοι πιστεύουν ὅτι στην Κύπρο ο κοµ- μουνισμός ακόµα ζει καιπροάγεται και ἔχει μὲλ- λον δικαιολογούνται να προβάλλουν την Ιδέατης. πόλωσης, Και µόνο απὀ αυτή τη σκοπιά εἶναι δι- καιολογημένοι. Στην πραγματικότητα εἶναι ava- Χρονιστικοί και δεν αντιλήφθηκαν το νέο πυεύµα που διαπνἐειολόκληρη την υφήλιο καιαρνοῦνται να προσαρμοστούν προς το µέλλον. Η Λευκωσία Ώ] Από το σύνολο των 18 Δήμων στις ελεύθε- ῤες περιοχές σε ποιον αποδίδετε περισσὀ- τερη σημασία και καταβάλλετε τη μεγαλύ- τερη προσπάθεια Ἡ Νομίζω ὁτι όλοι οι Δήμοι ἔχουν την ειδική τους αξιολόγηση και η «μάχη» δίνεται για την κατάκτηση όλων των δηµαρχείων χωρίς εξαιρέ - σεις. Δεν μπορώ όμως να µην σχολιάσω την ἴδιαι- τερότητα του Δήμου Λευκωσίας, ὀχι µόνο διότι εἶναι ο πρῶτος Δήμος της Κύπρου, αλλά και για τις εἰδικὲς συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξά- Ύεται ο προεκλογικός αγώνας για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου. Ώ]ποιες εἶναι αυτὲς οι ειδικὲς συνθήκες Να σας πω. Πιστεύουμε ὁτι η πρωτεύουσα χρειάζεται ανανέωση. Να έλθουν άνθρωποι µε νέεςιδέες, µε νο πρόγραµµα και στόχους γιανα. χαράξουμε το ὄρόμο για µια νέα εποχή, για µια καλύτερη Λευκωσία. Ὑποψήφιός µας για να πραγματοποιήσει αυ- τοὺς τους στόχους εἶναι ο Μανώλης Χριστοφί- δης, αγωνιστής του απελευθερωτικού µας αγώνα, αρχηγός της νεολαίας µας για πολλά χρόνια, πρώην βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, που πρόσφερε απὀ πολλές. θέσεις τις υπηρεσίες του στους δηµότες της Λευκωσίας και γενικά του Κυπριακό λαό. Ὁ κ. Χριστοφίδης ο οποίος πιστεύω ὁτι µετις Εκτιμήσεις µας θα εξασφαλίσει άνετα τη δηµαρ- Χίατης Λευκωσίας, θα πλαισιωθεί µε τους Δημο- τικοὺς Συμβούλους που θα εκλεγούν και απὀ τα δυο κόµµατα και οι οποῖοι ασφαλώς θα αποτελέ- σουν την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι των συ- γεργαζοµένων κομμάτων Θα μπορούν μαζί να προγραμµατίσουν και να προωθήσουν τα ἔργα που εξαγγέλλουµε για τη Λευκωσία στα προε- Κλογικἁ µας προγράµµατα. Πρέπει να παραδε- Χτούμε ὅτιῃ Λευκωσία δεν εἰναιασφαλώς µόνο η, Βιπρίνα του κέντρου της πόλης, αλλά και ο ευρύ- τερος δημοτικός χώρος συμπεριλαμβανομένων. των κάτω ενοριών, της Παλουριώτισσας και του, Καϊμακλίου, που ομολογουμένως δεινοπαθούν. από την αδυναμία µέχρι σήµερα της αντιµετώπι- σης των προβλημάτων τους. Ἁγτίπαλος του κ. Χριστοφίδη εἶναι ο νυν Δή- µαρχος Λευκωσίας κ. Λέλλος Δημητριάδης. Χω- Ρἰς να θέλω καθόλου ναυποτιµήσωτην προσφορά του κ. Δημητριάδη στο Δήμο, δεν μπορώ παρᾶ ταυτόχρονα να υποδείξω ότι στη Λευκωσία θα από όσα παρουσιάζεται ὁτι ἐγιναν͵ ΄Άλλωστε και εκεἰνα που έγιναν, έγιναν µε την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων σε ἑνα Anuon- κὀ Συμβούλιο που ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ: Εἶχαν την. πλειοψηφία. Οκ. Δημητριάδης Ώ Δηλαδή κ. Μάτση, θεωρεῖτε ότιο κ. Δημη- πριάδης δεν ἦταν ἑνας επιτυχημένος Δή- Hapxog Ἡ Δε θα ἦθελα καθόλου να υποτιµήσω το έργο. του κ. Δημητριάδη ως Δημάρχου Λευκωσίας, όπως ανέφερα Επειδή όμως πιστεύω ὅτι υπηρέ- τησε για τόσα πολλὰ χρόνια σαν Δήμαρχος την πρωτεύουσα, έπρεπε ἴδιος να άφηνε ελεύθερο Το ἔδαφος για αλλαγή καιανανέωση. Εἰναιτουλά- Χιστον υπερβολικό γα επιμένει ότι παρά τα 20 χρόνιατης δημαρχίας του, χρειάζεται ακόμα ἄλλα 5 Ὑια να συμπληρώσει το ἔργο του. Ὑπάρχουν όµως και πολλοί λόγοι που επιβάλ- λουν αυτήτην αλλαγή. Εὰν εκλεγείο κ. Δημητριά- δης, θαστηρἰζετο περισσότερο στη συµπαράστα- ση της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου που θα αντιπροσωπεύεται απὀ τους Δημοτικοῦς Συμβούλους του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ που τον. υποστηρίζουν. Αλλά το AKEA To 1986 napousia- σε σωρεία επιχειρημάτων για να πείσει. τους Ψη- φοφόρους της Λευκωσίας να καταψηφίσουν τον. κ. Δημητριάδη, υπογραμμίζοντας τι η. ανανέωση, έπρεπε να πραγµατοποιηθεί απὀ τότε και η νέα πνοή και η αλλαγή έπρεπε να εἶχε γίνει τότε. Όσο και εἄν ο κ. Δημητριάδης: παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος, στην ουσία υποστηρίζεται απὀ το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ και κανένας δεν. μπορεί να αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα. Ὁ σοβαρότερος ὅμως λόγος που. πρέπει να προβληματίσει διπλά τον κάθε Ψηφοφόρο που ανήκειστην τάξη των συνεργαζοµένων κομμάτων. εἶναι το γεγονός ότι η υποιηφιότητα του κ. Δη- μητριάδη και ο ἴδιος, χρησιμοποιείται απὀ το, ΑΚΕΛΥιανατορπιλίσειτην ιστορική, γιατις πολι-- τικὲς µας εξελίξεις, πραγματικότητα της ουνερ.- Ὑασίας μεταξύ του ΔΗΣΥ καιτου ΔΗΚΟ. Β Πώς, δηλαδή, βλέπετε το ρόλοτου κ. Δηµη- τριάδη µε την υποστήριξη που του δίνει το ΑἈκελσήμερα Ἡ Ολλέλλος Δημητριάδης καταντά----ἴσως ἀθελά του ---το ὀργανο µέσωτου οποίου το ΑΚΕΛπρο- σπαθεί να ανατρέψει τη συνεργασία του ΔΗΣΥ- ΔΗΚΟ. Και εἶναιάχαρος ο ρόλος του. αυτός. Διότι πλήττειτη συνεργασία που. επιδιώξαµε µε πολλή, υπομονή και επιμονή να επιτύχουμε και η οποῖα αποτελείτη σημαντικότερη εξέλιξη σταεσωτερι- κἀ πολιτικά µας πράγματα. Τη συνεργασία αυτή εμείς την epunvevoupe σαν αποκατάσταση και οµαλοποίηση της εσωτε- Ρικής µας πολιτικής σκηνής που ανοϊγει σταθερά το δρόμο που οδηγεί και προς τις Προεδρικές Εκλογὲς. Η Λεμεσός Ώ Πῶς βλέπετε την εκλογικἡ αναμέτρηση στο μεγαλύτερο Δήμο της Κύπρου, αυτό της ιδὲα της πόλωσης. την ΕΔΕΙΚ. Ἡ Ἔχουμε επίγνωση της σηµασίας του Δήμου Λεμεσού καιτα μικτά επιτελείατων ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ συνεργάζονται αρμονικά και επιδιώκουν µε απο- φασιστικότητα την επανεκλογἡ του κ. Χ᾿᾿ Παύ- λου. Γνωρίζουμε παράλληλα ότι το ΑΚΕΛ κατα- Βάλλει έντονες προσπάθειες για την ανάδειξη. του δικού του υποψηφίου. Από τα μηνύματα, όμως που συγκεντρώνουµε καθημερινά, απὀ τα. εκλογικά µας επιτελεία απὀ όλες τις ενορίες του Δήμου Λεμεσού, εἵμαστε βέβαιοι ότι οι Λεμεσια- νοί ψηφοφόροι θα επανεκλέξουν για δεύτερη πενταετίατον κ.Χ΄΄ Παύλου Δήμαρχοτης πόλης. Ὑπάρχει γενικά η διαπίστωση, ὁτι η ἄλλοτε πα- ραμελημένη πόλη της Λεμεσού άρχισε ἑνα ση- μαντικὀ και µακρόπνοο πρόγραµµα ανάπτυξης, Εξωραϊσμού και εξυπηρέτησης όλων των ὅημο- τῶν, το οποίο έχει ήδη αρχίσει απὀ το σημερινό δήμαρχο καιτο δημοτικό συμβούλιο καιαναµένε- ταινα συμπληρωθεί στην επόµενη πενταετία. Γι. αυτό καιπιστεύουµε οι δημότες της Λεμεσού θα. τον υπεριηφίσουν, ανανεώνοντας την εμπιστοσύ-- νητους.στο πρόσωπο του κ.Χ-᾿ Παύλου. Ὁ Μήπωςζ κ. Μάτση, διαπιστώνετε και κροὺ- σµατα απειθαρχίας μεταξύ των µελών των. δυο κοµµάτωγ Μόνο ὁσοι πιστεύουν ότι στην Κύπρο ο κομμουνισμός ακόµη ζει και προάγεται και ἔχει μέλλον δικαιολογούνται να προβάλλουν την Οσο και αν ο κ. Δημητριάδης παρουσιάζεται ανεξάρτητος στην ουσία υποστηρίζεται απὀ το ΑΚΕΛ και Η συνεργασία οδηγεί στην οµαλοποίηση της εσωτερικής µας πολιτικής σκηνής, που ανοίγει σταθερά το δρόµο που οδηγεί στις Προεδρικές Εκλογές. 8 Δεκεμβρίου 199] ταπόκριση που βρίσκουμε μεταξύ των οπαδών και των στελεχών µας απὀ τη βάση µέχριτην κορυφή. σε αυτή µας την Προσπάθεια. Συνεργαζόµαστε µε πλήρη ειλικρίνεια και δια-- Φάνεια µε την ηγεσία του ΔΗΚΟ χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, Η κατάσταση ὅμως εἶναι ὀχι απλώς Εντυπωσιακή, αλλά και πολύ συγκινητική στη βάση των ὅυο κομμάτων. Αγωνίζονταιτα απλά μέλη µας να αναδεῖξουν Δημάρχους τοὺς υπο- Ψηφίους του ΔΗΚΟ καιτην ἴδια ακριβῶς προσπά- θεια καταβάλλουν καια απλά µέλη του ΔΗΚΟ για τους δικούς µας υποψηφίους Δημάρχους. Στις συγκεντρώσεις που έχω παρευρεθεἰτόσο του ΔΗΚΟ ὁσο καιτου ΔΗΣΥ διαπιστώνωτη µεγά- λη ανακούφιση που αισθάνονταιοι οπαδοί καιτων. δυο κομμάτων γιατην επίτευξη αυτής της συνερ- Ὑασίας. Τα Ελάχιστα και μεμονωμένα κρούσματα απει- Θαρχίας προς την πολιτική αυτή του κόµµατος µειώγονται σταθερά και στην ουσῖα θα έλεγα ὁτι δεν υπάρχουν. Ο ενθουσιασμός που διαπιστώ- νουµε να επικρατεί µέσα στο ευρύτερο φάσμα της συνεργασίας εἰναιτόσος που πιστεύω ὁτιθα αποβεί καρποφὀρος καιθα εξασφαλίσει αποτελέ- σµατα που Θα ξεπεράσουν και τις δικές µας. ἔπρεπε να εἶχαν γίνει πολύ ουσιαστικότερα ἔργα Λεμεσοι Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι απὀ την αν- Προσδοκίες.