Back

ΣΚΟΠΙΑ: «Ποντίκι που... βρυχάται»

ΣΚΟΠΙΑ: «Ποντίκι που... βρυχάταυ) Ο αυτοκίνητο µε τον Ὑπουργόὸ Εσωτερικών της κυβερνήσεως των Σκοπίων Μιάλκοβ βρέθηκε προ εβδομάδων στο βάθος µιας χαράδρας, µε τη βελόνα του κοντὲρ καρ- φωμένη στα 150 χιλιόμετρα ava wpa και τους επιβάτες του νεκρούς. Η επίσηµη εκδοχἠ του γεγονότος ἦταν φυσικά «δυ- στύχημµα». Οι επίσημοι κυβερνητικοί παρά- ΄Ύοντες σε σχετικἀ ερωτήματα απαντούσαν: «Ετρεχε πολύ, ο δυστυχής...». Όμως οι φήμες έλεγαν διαφορετικἀ πράγματα. Ουδείς μπορούσε να απαντήσει µε βεβαιότητα απὀ πού ερχόταν ο Μιάλκοφ. Αλλοι ἐλεγαν απὀ Βελιγράδι και άλλοι απὀ Σόφια. Ο ισχυρισμός --- ανεπιβεβαίωτος όμως — mou έκανε τη µεγαλύτερη εντύπωση ἦταν ὁτι εἶχε μεταβεί κρυφά στη Βουλγαρία, ώστε να συνεννοηθεί µε εκείἰ αξιωματού- χους για την παραχώρηση όπλων προς τα ἔνοπλα σώματα που σκόπευε να δηµιουρ- γήσει. ΄Ἠδη ἄλλωστε απὀ το περασμένο καλοκαίριστο όρος Πὲλιστερλειτουργούσε ἑνα παραστρατιωτικὀ εκπαιδευτικό συγ- κρότηµα του κόμματος του ΝΜΒΟ (στο οποίο και ανήκε ο Μιάλκοφ), αλλά η προσέλευση εθελοντών ἦταν αριθμητικά ελάχιστη. ΄Ἠταν λοιπόν έντονες οιυποψἰες ότι κάποια μυστική υπηρεσία «βοήθησε» το ὀχημα να παρεκκλίνει της πορείας του και να βρεθεί στον γκρεμό. ἩΗ πραγματικότητα βέβαια πολύ λίγες δυνατότητες αφήνει σε όποιους ονειρεύ- ονται να δημιουργήσουν κάποια στρατιω- τικἠ δύναμη στα Σκόπια. Η πρόσκληση εφέδρων στα Τµήµατα Εδαφικἠς ΄Αμυνας και η ανασυγκρότηση της Πολιτοφυλακής, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, µε την αμελητέα αριθμητική τους δύναμη, την ἔλλειψη αξιωματικών και γενικώς έμπειρου. προσωπικού, θυμἰζουν έντονα το «ποντίκι που βρυχάται» και τίποτε περισσότερο. ! κ.κ. Γκλιγκόροφ και ΄Αντοφ, οι οποίοι έχουν σήµερα τη σηµαντι- κότερη επιρροή στα Σκόπια, γνω- ρἶζουν πολύ καλά ὅτι η όποια απόπειρα να συγκροτήσοσυν κάτι που να μοιάζει µε πραγµατικό στρατό, µε βαρύ οπλισμὀ και πλήρη οργάνωση, θα πρόσφερε επιχειρή- µατα στο Βελιγράδι χωρίς να βελτιώνει την ασφάλειά τους οὖτε κατά το ελάχιστο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ΄ EAAnvec διπλωμάτης: «Ποιους θᾳ εξοπλίσοιιω. λλη πως τους Αλβανούς του Τέτοβο ἡ κάποιους. απὀ τις άλλες εθνότητες που θέλουν να αποτρέψουν την ανεξαρτησία των. Σκοπί- ων». Τελικώς, οι κινήσεις για την εισαγωγή ὁπλων στη Δημοκρατία των Σκοπίων υπο- δεικνύουν µόνο ότι μπορεί να αποβεί ἑνα «κράτος-ταχαροποιός», που θα υπονομεύ- ειτη σταθερότητα της περιοχής... Οι διπλωματικές διεργασἰες, ενόψει της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών την 8η και 4η Φεβρουαρίου, συνεχἰζοντται πάντως αμείωτες, χωρίς να βελτιώνονται ιδιαίτερα οι δυνατότητες της ελληνικής πλευράς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπέικερ, κατά τη συνάντησή του µε τον κ. Σαμαρά, άκουσε προσεκτικἁ τα όσα του εἶπε ο EAAnvacg ομόλογόὸς του. Στην απἀντησή του σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν επαρκή τη δήλωση Μπους για το απαραβίαστο των συνόρων στα Βαλκάνια. Πάντως το ΣτἑιτΝτιπάρτµεντ έχει αναφέρει ότι δε θεωρεί τον ὁρο «Μακεδονία» ως πρόβλημα επαρκές να εμποδίσει την αναγνώριση των Σκοπίων. Γἐπίσκεψη του πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, άφησε στους συνοµι- λητὲς του την αἴσθηση ὁτι η Ρώμη θα εἶναι πιο προσεκτική το επόμενο διάστηµα, κυρίως σε ότι αφορά τις διαδικασίες. Παράλληλα κατεγράφησαν και ορισμένες αποχρώσεις που υποδεικνύουν ότι ἴσως οἱ διπλωμάτες να επέβαλαν στον κ. Τζιάνι ντε Μικὲλις την επανεξέταση του θέματος. Σε αντίρροπη κατεύθυνση βρίσκονται όμως οἱ πιέσεις του Βατικανού, το οποίο φέρεται να εκτιμά ὁτι η ανεξάρτητη κρατική υπό- σταση΄ των Σκοπίων θα διευκολύνει τον ἐλεγχο απὀ την πλευρά της τοπικής Εκ- κλησίας και τη δημιουργία ενός καθολικού προγεφυρώματος σε µια παραδοσιακά ορθόδοξη περιοχή. Το Λονδίνο, ἑνας εκ των συμμάχων της Αθήνας σε όλη την προηγούµενη περίοδο της (Γιουγκοσλαβικής) κρίσεως, επίσης θεωρεί την όλη διαμάχη περἰτου ονόματος ως ασκοπη εµπλοκἠ.Ο Πορτογάλος Υπουρ- yoc Εξωτερικών κ. Ζοάο ντε Πινέιρο, προεδρεύων σήµερα στην Κοινότητα, εξέ- Φρασε ἴσως καλύτερα όλων τη βρετανική θὲσή (γνωστές εἶναι ἄλλωστε οι παραδο- σιακα αρμονικότατες σχέσεις της Λισαβό- γας µε το Φὀρεῖν ᾿Οφις), όταν εξέφρασε. την Ελπίδα ότι η Κοινότητα θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των Σκοπίων, χωρίς ταυ- τόχρονα να θιγούν τα PARRA γ συμφέροντα της ο