Back

Για εκστρατεία εναντίον του ΡΙΚ μιλούν ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΙΡΙΚ

Για εκστρατεία εναντίον του ΡΙΚ μιλούν ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΙΡΙΚ ΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ εκστρα- τεία εναντίον του ΡΙΚ, δι- απιστώνουν οι συντεχνίες Των υπαλλήλων ΕΥΡΙΚκαιΣΥΤΥΡΙΚ. σε χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσαν. Συγκεκριµένα, οἱ ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ κατηγο- ρούν τους επικριτές του ΡΙΚ. ότι 1. Ἡ κριτική που ασκούν εναντίον του ΡΙΚ, στις περισσό - τερες περιπτώσεις δεν πηγἁ- ζει απὀ γνήσιο ενδιαφέρον για το Ίδρυμα και στερείται καλής πίστης. Αυτό αποδεικνύεται και απὀ το ότι σε πλείστες πε- ριπτώσεις η κριτική εδράζεται σε ασήμαντα γεγονότα. ΟιΣυν- τεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ καταδικάζουν έντονα το γεγο- νὸς ότιη διεξαγόµενη εκστρα- τεία θίγει την επαγγελματική επάρκεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των υπαλλήλων, του Ιδρύματος. 2. Πίσω αὁ την έντονη κριτι- κἡ που ασκείται τον τελευταίο καιρό, βρίσκονται οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, που αποσκοπούν στο διασυρµό του Ῥικκαιτην οικονομική και άλλη εξουθἐνωσή του για δικότους κέρδος, στο συγκεκριµένο επιχειρηματικό χώρο, που έχουν ὅραστηριοποιηθεί. 3. Για το γεγονός ότι η ιδιω- τική ραδιοφωνία δε βρήκε την ανταπόκριση που ανέμεναν, δεν πρέπει να µέμφονται µε κανένα τρόπο το ΡΙΚ. Ας ανα- ζητηθούν οι λόγοι εκεί που πραγματικά υπάρχουν. Και γιατί όταν κλείει µιας μικρής κυ- κλοφορίας εφημερίδα, δεν ευ- θύνονται οι μεγάλης κυκλοφο- ρίας εφημερίδες Μήπως απο- δέχονται την ἀποψη αυτή, αυ τοΐπου υποστηρίζουν ότι ευθύ- γεταιτοβΙκγιατο κλείσιμοτου Ράδιο Σούπερ Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ θέλουν να καταστή- σουν σαφές τι θεωρούν την Ιδιωτική ραδιοφωνία χρήσιμο και απαραίτητο θεσμό για την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της πολυφωνίας και ανα- γνωρίζουν τη συμβολή πης στην καθόλα ανάπτυξη της ρα” διοφωνίας. Πιστεύουν ότι η ιδιωτική ραδιοφωνία µπορεί να συνυπάρξει µε τη δηµόσια pa- διοφωνία. 5. Ωστόσο, οι συντεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ καταδικά- ζουν έντονα την προσπάθεια που καταβάλλεται να περιορι- στεί η δηµόσια ραδιοφωνία σε δευτερεύοντα ρόλο. 6. To ΡΙΚ έχει προσφέρει και εξακολουθεί να προσφέρει ανεκτίμητη κοινωνική και εθνι- κἡ υπηρεσία, η οποία επανει- λημμένα ἐἑχει τύχει αναγνώρι- σης. Η βράβευση δυο ταινιών. του απὀ το πρόγραµµα ΝΜογ]ά Βθρογίτου ΟΝΝ εἶναι ενδεικτι- kf του εἶδους των υπηρεσιών καιτης ποιότητας προγραμμά- των που εἶναι σε θέση να προ- σφἑρει. Το γεγονός επίσης ότι ταπρογρἀμματατου ΡΙΚ έχουν τη µεγαλύτερη ακροαματικὀ- τητα µε διαφορά εἶναι ἑνδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφει το κοινό προς το ᾿Ίδρυμα. 7.Οιδυο συντεχνίες δέχον- ταιότιστο ΡΙΚυπάρχουν τρωτά και που πρέπει να εκλείψουν. Προς την κατεύθυνση αυτή οι Συντεχνίες εργάζονται συστη- µατικά, χωρίς να κοινοποιούν πάντοτε προς τα έξωτις ενἑρ- γειές τους γιατί πιστεύουν ὅτι η βελτίωση Θα επέλθει µέσω της καθιερωµένης διαδικασίας και όχι µε δημόσιες ανακοινώ- σεις που απλὠς προσφέρουν. τροφή σε κακόπιστους και εξ επαγγέλματος επικριτές του ΡΙΚ. Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ εἶναι αντίθετες µε την τακτική που ακολουθείται απὀ µέλη του προσωπικού του ΡΙΚ, οιοποίοι δίνουν στον Τύπο υπηρεσιακὲς ἡ ἄλλες επιστο- λές, πριν ακόµα συµπληρω- θούν οι υπηρεσιακές διαδικα- σίες καιαντιμετωπιστούνταθέ- µατα που αναφέρονται. Είναι φανερό ότι η μερίδα αυτή του προσωπικού χωρίς να το θέλει γίνεται συνεργός στα όσα συ- στηµατικἁ χρησιμοποιούνται εναντίον του ΡΙΚ, αφού χρησι- μοποιούνται επιλεκτικἁ δικές τους θέσεις, χωρίς προς τούτο οι ἴδιοι να το επιδιώκουν. Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ - ΣὺΥ- ΤΥΡΙΚ µε την ευκαιρία αυτή δι- ευκρινίζουν ὁτιπολλές απότις θέσεις που εἶδαν το φως της Δημοσιότητας, τον τελευταίο. καιρό από µέλη του προσωπι- κού, δεν εκφράζουντις θέσεις των Συντεχνιών,που εκπροσω- ~ πούν το σύνολο του προσωπι- κού του ΡΙΚ, αλλά µόνο τους συντάκτες των επιστολών. 8. Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ καλούν το λαό, τη Βουλή καιτο Κράτος νασυνει- δητοποιήσουν τη σημασία της. κοινωνικής και εθνικής απο- στολής του ΡΙΚ, να θἐσουν στη διἀθεσή του τα µέσα για να λύ- σειταπροβλήµαταπου αντιµε- τωπίζει και να επαυξήσει και βελτιώσει προσφοράτουπρος το κοινό. Αυτό εἶναι χρέος της πολιτείας που απὀ καιρό έπρε- πε να γίνει κατανοητό, και να συνάδει µε τα ευρωπαϊκά και ἄλλα διεθνἠ δεδοµένα. Εἰναι αδιανόητο, όλοι να θέ- λουν το ΡΙΚ να λειτουργεί στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ρα- διοτηλεοπτικὠν Ιδρυμάτων αλ- λά την ἴδια ώρα να µη αποδέ- χονται τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη και στον τοµέα της παροχής των οικονομικών πό- ρωνπροςτο ᾿Ίδρυματης Δημό- σιας Ραδιοτηλεόρασης του τὸ- που.