Back

ΛΑΚΩΝΙΚΑ

Luvevwon ΠΑΦΟΣ ἐχειφτιάξει μια πανίσχυρη, ομάδα πετόσφαιρας, που αποτελεί καμάρι και κόσµηµα για ολόκληρη την επαρχία. Η περίπτωση αυτή, υποβάλλει ότιμε συνένωση δυνάμεων καιστοποδό- σφαιρο, η Πάφος θα ἔχει µια πολύ καλύ- τερη πορεία στην πιο µεγάλη αθλητική διοργάνωση που διεξάγεταιστην Κύπρο, δηλαδή στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας. Ειλικρινά, αδυνατούµε ν᾿ αντιληφθούμε για ποιους λόγους δεν µπορεί να υπαρ- ξει συνεννόηση, ὥστε Ευαγόρας και ΑΠΟΠ να έχουν κοινή ποδοσφαιρική εκ- προσώπηση, για να προβάλλουν καλύ- τερα την επαρχία τους και για να ξεφύ- γουν απὀ το συνεχές ανεβοκατέβασµα, μεταξύ Α΄ και Β΄ κατηγορίας. Βέβαια και πολλές ἄλλες κοινότητες στην Κύπρο, μπορούν νασυνενώσουντις ποδοσφαιρικἐς τους δυνάμεις, για να ἔχουν καλύτερη απὀδοση και οὐσιαστι- κότερη προσφορά στον κυπριακό αθλη- τισµὀ. Ν᾿ αναφέρουμε μερικά ονόματα μεγάλων κοινοτήτων Αραδίππου, Δάλι, Λύμπια, Λακατάμια, Αθηαΐνου. Δε λέμε ότι πρέπει να διαλυθούν σωματεία µε ιστορία και παράδοση για να δηµιουργη- Βούν νέα. Μπορούν όμως τα σωματεία ο ή να συνεργαστούν στον καθαρώς αθλητικό τομἒα, γιατῖ ἄλλωστε αυτή εἶναι η φύση του αθλητισμού: Να συνε- γὠνεικαινα µας φέρνειπιο κοντᾶ. Χρειά- ζεται προσπάθεια, προγραμματισμὸς και καλή θέληση για να γίνουν αυτά. Χρειάζεται ὅμως και µεθοδική παρό- Tpuvon απὀ τον ΚΟΑ. Ο Ολυμπιακὸς EA διοικητικἠ δοκιμασία για τον ακριτικό Ολυμπιακό. Τα ὅσα ὅδια- δραματίζονται στον Τακτακαλᾶ, θλίβουν τους φίλους του σωματείου αλλά καιγε- νικότερα τους φιλάθλους του τόπου µας. Πέραν της αθλητικής παρουσίας και προσφοράς του, ο Ολυμπιακός έχει μιαν ιστορία σ᾿ αυτό τον τόπο, και σε καιρούς χαλεπούς κράτησε ὀρθια την Ελληνική Ψυχἠ. Πιστεύουμε ὁτιοιπολλοί και αμέτρητοι φίλοι του θα ὅραστηριο- ποιηθούν καιθα δώσουν όλο τον εαυτό τους, γιανα στηρίξουν το σωμµατείοτους καινατο ενισχύσουν. Ο Ολυμπιακός πρέ- πει να βγει πιο δυνατός µέσα απὀ τη σηµερινή κρίση. Το επιβάλλει στα µέλη καιτους φίλους του, η µεγάλη ιστορική. παράδοση του σωματείου. Πώς θοηθούν Ε αφορμή την περίπτωση του Όλυ- μπιακοῦ, θα προεκτείνουµε τις σκέψεις καιτους συλλογισμούς µας, για ναπούμε ότι:Σ᾽ όλα γενικάτα σωματεία, Επωμἰζονται το βάρος της ευθύνης και της δουλειάς, ελάχιστοι άνθρωποι. Πα- ραμελούν πολλές φορες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, για να προσφέρουν στα σωματεία τους και τους αθλούμενους. Η μᾶζα των µελών και φίλων, παραμένουν θεατές και απὀ καθέδρας κριτές, ἔχοντας µόνο απαιτῆ- σεις και ζητώντας επιτυχίες. Πώς βοη- θούν ὅμως έμπρακτα, ώστε να διευκολύ- γουν την πραγματοποίηση των επιτυχι- ὧν Έχουμε υπόψη µας ὅτι σε διάφορα σωματεία, αρκετά µέλη που κρίνουν κι επικρίνουν µε τόση ευκολία, αμελούννα καταβάλουν και την τυπική συνδρομή Tous. Eivat op86 va έχουν απαιτήσεις, αλλά ορθότερο εἶναι να ενισχύουν ἐμ- πρακτα και αποφασιστικἁ τα Διοικητικά Συμβούλια. Διότι το κάθε σωματείο Sev Κάθε κυριακή ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ σχολιάζει ελεύθερα πην επικαιρότητα εἶναι υπόθεση που αφορα το εκάστοτε Συμβούλιο, αλλά όλα τα µέλη. Ιδιαίτερα όταν όλα τα σωματεία κι όλα τα Διοικητι- ka Συμβούλια στην Κύπρο, αντιµετωπί- ζουν τεράστια οικονομικά προβλήµατα. Διερευνητική... Ε µεγάλη ευκολία διατυπώγονται αὀριστες καταγγελίες για «κυ- κλώματα» και «στημένα» πρωταθλήµα- τα. Και διερωτάσαι: Υπάρχει ακόµη η Δι- ερευνητική Επιτροπή Τι κάνει Η απἀν- τηση εἶναι απλἠ: Δυστυχώς η επιτροπἡ έχει καταντήσει απλώς µια ταμπέλα. Δεν έχει τους ανάλογους όρους εντο- λής και οι αξιολογότατοι ἀνθρωποι που την απαρτίζουν, αδυνατούν να επιτελέ- σουν τορόλοτους. Μήπως θαήταν προ- τιμότερο να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραϊτησής τους για να ταράξουν ταλι- μνάζοντα νερά Npoepyacia ΤΗ διάρκεια συζήτησης στο Ράδιο Πρώτο για τα προβλήµατα της ὅιαι- τησίας, διαπιστώθηκε ὅτι οι κανονισμοί p που διέπουν τη λειτουργίατης ΤΕΔ χρή- ζουν πολλών βελτιώσεων. OA’ avrinpo- εδρος της ΚΟΠ Πάμπος Χαραλάμπους δήλωσε σχετικά, ότι µε τη λήξη της πα- ρούσας ποδοσφαιρικής περιόδου, θα συγκληθεί ευρεία σύσκεψη γιανα συζη- τηθούν όλες οι εισηγήσεις και να παρ- θούν αποφάσεις. Εμείς θα λέγαμε ὀτιῃ ΚΟΠ ορθό και πρέπον θα ἦταν, γ᾿ αρχί- σει απὀ τώρα να συζητά µε την TEA και τον ΚΟΑ, ὥστε να διευκολυνθείη εργα- σία του καλοκαιριού. Ας µπουν κατω οἱ απόψεις καιιδέες, για να τύχουν KaTGA- ληλης επεξεργασίας. Πρέπει δηλαδή να προετοιμαστεί το ἔδαφος. Φανατισμὸς... ΠΑΡΧΕΙ ἑνας οξυμµένος pavari- σμὸς μεταξύ οπαδών ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωσης. Φανατισμὸς που απεικονί- ζεται µέσα απὀ επιστολές, που εδώ και αρκετές μέρες κατακλύζουν τον Τύπο. Βέβαια, μὲχρι ενός σημείου ο φανατι- σμὸς σ᾿ ἑνα πρωτάθλημα εἶναι δικαιολο- γηµένος. Υπάρχει έντονος συναγωνι- σμὸς και εἰναιεπόμενο τα «γρᾶδα» όλων ο ατα παπα ααα -.---- γ᾿ ανεβαίνουν. Εδώ ὅμως τα πράγματα ἔχουν ξεφύγει απὀ τα επιρεπτά mAai- σια. Ας κάνουν λοιτην αυτοκριτική Tous κιας καλμάρουν. Δεν ἐχουμε την πολυ τέλεια να ζούμε σε «πολεμικές» συνθή' κες κάθε χρόνο, ανάμεσα στους οπα- δούς ομάδων που διεκδικούν τον τίτλο. Ενας λαός υπό ηµικατοχή κιένας, τόπος κουρσεμένος απὀ τον Αττίλα, πρέπεινα δίνει τους αγώνες του στα γήπεδα και τους στίβους, µε αξιοπρέπεια και λε- Bevria. Na dnpooionoiouvTal Τεχνική Επιτροπή. Διαιτησίας ἔχει την ευχἑρεια να τιμωρεί διαιτητές που αποτυγχάνουν καιναµηντους αξιο- λογεί για κάποιες. αγωνιστικές ηµέρες. Κρίνουμε ὁτι η Επιτροπή θα πρέπειν αποκτήσει καιτην εξουσία, ώστενα δη- µοσιοποιεί αυτέςτις αποφάσεις της, για να πληροφορείταιτο φίλαθλο κοινό ποι- οι διαιτητές τιμωρούνται και για πόσο. χρονικό διάστηµα. Αυτήη τακτική θα κά- νειπιο υπεύθυνους καιτους ἴδιους τους διαιτητές αλλά και θα ικανοποιεί ευρύ- τερα το δημόσιο αἴσθημα. Πρέπει ο φί- λαθλος να γνωρίζει πὸσο εἶναι το «κό- στος» για τον κάθε διαιτητή που ταλαι- πωρεί το ποδόσφαιρο.