Back

Όχι στην πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας

Όχι στην πλαστογράφηση της [στορίας της Μακεδονίας Του Αρχιμανδρίτη Χαρίτωνα Εγκλειστριώτη «Ἔἔστιν ουν Ἑλλάς και η vahsovie ANAIOTEPA Εκφρίσαµε την ευχἠ τα Σκόπια γα/έπαυαν να ανακινούν θέµα «Νακεδονικὀ». Όμως τον τελευ - ιο καιρό γἱ- Υαμε µάρτυρες µιας σκευωρὶ αν εοήρις για τον Ελληνισμό ολόκλη Συμπαραστά- ιοτελὲς, δεν εἶναι ἄλλος δυστυχὼς απὀ Tov Mana και ier Επέκταση το κ άτος Τὸυ Βατικανού. ίνεταιτο πραγματικό προσωπεῖο του αιώ- νιου εχθρού της Ορθοδοξι arenes p Οξίας και του της ἀμεμπτος και νο α Η ιστορία των. Σκοπίὼν ἦταν και εἶναι µια αδιάλλακτη σκευωρία τόσο στον amano στικο Τοµέα, 60 Kat GTOV MDAITIKO. Μιαν αναδρομή θα επιχειρήσουµε. Το 1941 οιΒούλγαροικατέλίβαν τη Νότια Σερβία καιγιανα πετύχούν πρὀσἀρτησήτης στη Βουλγαρική Εξαρχία εξεδωξαν το μη- τροπολίτη Σκοπίων Ἰωσήφ. ᾿Οἷαν µετά απὀ πόλεμο η περιοχή περιήλθε σίη Γιουγκοσ- λαβία, οι αρχές δεν επέτρεψα την επανα- Φορα του επισκόπου των Σκοπίων στη θέση του. Το Μάρτιο του 1945. μια ληρικολαϊκή συνέλευση στα Σκόπια διατΊπωσε: καθαρά την απόφαση γιατην απὀσχισ]της Ν. Σερβἰ- ας µε το όνοµα «Μακεδονίαι απὀ το Πατρι- αρχείο Σερβίας. Π Κλήμης σε αντιπερόπασμὀ προς τον ΄Άγιο Σάββα τιν ιδρυτή και προστάτη της Σερβικής Εκκλησίας. Η αντί- ὅραση του Πατριαρχείου Μίσχας υπὴρξὸ αποφασιστική. Η κατάσταση πιρέµεινε αξε- καθάριστη. Το 1958 τα πράγµαα οξύνθηκαν ἐτιπεραιτέρω, ὅταν ἄλλη κληριολαϊκή συνέ- λευση, προχώρησε στην ανέκήρυξη της «Εκκλησίας της Μακεδονίας) και μάλιστα Ὀρθόδοξης. Πραξικοπηματικἁ εξέλεξαν επισκόπους και ὀρισαν και Καιαύτατικὀ. Γιατο ότι εἰναιαντικανονική η ὁἵτω καλού - µενη Εκκλησία των Σκοπίων καίδι πράξεις της παράνομες εἰναιηλίου φαεινίτερο. Βέ- βαια πρόβαλαν τα επιχειρὴματάτους, τα οποία απὀ ορθοδόξου απόψεως (ναι αβά- σιµα. Βέβαια το ευχάριστο εἶναι ὁτδεν έχει αναγνωρίσει κανεῖς την ο ροκ Σκο- ΡΟΣΤΑΤΗΣ της ορίσηκε ο ΄Αγιος πίων παρἀ µόνο ο Πάπας, που το Έκανε για λόγους αντιορθόδοξους και μόνο Ύστερα βέβαια «μετανόησε». | Η πρὠτη φάση αρχίζει µε την ανἀήρυξη στις 2 Αυγούστου 1944 καιη τελικήστις 30 Απριλίου 1945 απὀ τον Τίτο, Tou ojponov- δου κρατιδίου της «Λαϊκής» και αβότερα «Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας Μακεῶνίας». Αυτή η νεοφανής «Δημοκρατία τη! ΄Μακε- δονίας», απέκτησε πολίτες που πλη ρή- θηκαν ότι ανήκουν στο (τότε ἀγνωσρ) Kpa- τος της «Μακεδονίας» καιη γλὠσα τους εἶναι η µακεδονικἠ. Α ΠΡΑΓΜΑΤΑ δεν εἶναι υπόθεση εσωτερική της Γιουγκοσλαβίας. Η Γιουγκοσλαβία οικειοποιείται ελλη- νικό ὀνομα, το ὀνοµατης Μακεδονίας καιτα παρἀγωγάτης, Παραποιεί βάναυσα και προ- κλητικἁ και προσδίδει εθνολογικὀ περιεχά- µενο. Σφετερίζεται όλη η Ἱστορία ενός εκλεκτού τμήματος του Ελληνισμού,που η Ἱστορία της εἶναι 23 αιώνων. Το ὁτι εἶναι Ἑλληνικὴ μαρτυρείται απὀ την Ιστορία καιτα όσα ανακάλυψε η αρχαιοελληνικἠ σκαπάνη εἰναιαδιάψευστοι μάρτυρες. Η Ελληνικότη- τάτης ἐχειτονιστεῖ σε διεθνή συνέδρια. Τα κατασκευάσµατα της Γιουγκοσλαβίας εἶναι πλαστά. Οι στὀχοιτης εἰναιπολιτικοῖκαιδεν εἶναι εξαντλἠσιµοι στην τακτοποίηση εσω- τερικὠν προβλημάτων. ΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ξαφνικά κάτι που «προὐπήρχε» στους αιώνες. ΄Έστω κιαν οιαιώνες δε γνώρισαν ποτέ και πουθενά αυτό το ψευδώνυμο έθνος. Στα Σκόπια, ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, γλωσσολό- γοι, δυστυχώς, σκηνοθέτησαν και αναπαρά- γουν μύθους. Αφελληνίζουν ενσυνειδήτως τη Μακεδονία, ξεχνώντας ότι καιη περιοχή των Σκοπίων εἶναι ελληνικής υφής και τα πήρε η γιουγκσολαβία όταν διαχωρίζονταν τα σύνορα της Ελλάδας µε τους γείτονές, της. Γαλουχούν µε τη «μεγάλη ιδέα» της δήθεν καταγωγής τους απὀ τοὺς αρχαίους, Μακεδόνες και τα συνεπακὀλουθά της. Ἓνας λαός βουλγαρίζουσας συνείδησης πληροφορήθηκε κάποιο πρωϊ ότι έχει ἀλλο όνομα, ἄλλην εθνική συνείδηση. Τα πάντα επανερμηγεύονται, απὀ το Μ. Αλέξανδρο, ως τους αυταδέλφους φωτιστὲς των Σλά- βων, Κύριλλο και Μεθόδιο, και ωςτο Μάρκο Μπότσαρη. ΄Ὅμως προς τιαυτόὸς οθόρυβος, ἑνα κρᾶ- τος να στήνει ἑνα μύθο και να δαπανά υπέ- ρογκα ποσά για να διεξαγάγει µιαν πλαστή προπαγάνδα, τη στιγµή που τα οικονομικά του εἰναιπενιχρά Εἰναιφανερό ότι δεν εἶναι ο μύθος γιατο μύθο. Αυτό το κατασκεύασμα εἶναι το ιδεολογικό, πολιτικό και ΨυΧΟΛλΟΥΙ- κὀ υπόστρωμα ενός ἔντεχνα καλλιεργημέ- νου αλυτρωτισμού.Οιελεύθεροι «Μακεδό- νες» που έχουν δούλους αδελφούς καιδού- λα εδάφη στην Ελλάδα (και στη Βουλγαρία) και πρέπει να τους ελευθερώσουν ταν οι συνθήκες εἶναι κατάλληλες. Αυτός ο αλυ- τρωτισμὸς εἶναι σήµερα διάχυτος στο Γι- ουγκοσλαβικὀ Νότο: Εμπεδώνεται απὀ το εκπαιδευτικὀ σύστημα, απὀ τα μαζικά µέσα ενημέρωσης. Διεκδικούν και περιμένουν. Τα δρώμενα εξάγονται σ᾿ όλες τις χώρες ὁπου μετανάστευσαν πολίτες καταγόµενοι απὀ την περιοχή των Σκοπίων. ΙΝΑΙΠ ώραπου ο Ελληνισμός ενωμέ- FE νος να αγωνισθεί να ανατρέψει τα σατανικἀ σχἑδια εις βάρος του. Ας µην κυριαρχήσει το συναΐσθηµα της καλής γειτονίας καιναλυγἰσειή να δείξει ολιγωρία, Ἐὐχομαικαιπροσεύχοµαιη αρραγής ενότη- τατων Ελλήνων να ανατρἑψειτα σχέδια των Σκοπίων. %