Back

Για εκστρατεία εναντίον του ΡΙΚ μιλούν ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ

ee Tia exorpareia svavTiov TOU PIK YETHMATIKH exoTpa- τεία εναντίον του ΡΙΚ, δι- απιστώνουν οι συντεχνίες Των υπαλλήλων ΕΥΡΙΚκαιΣΥΤΥΡΙΚ σε χθεσινή ανακοΐνωση που εξἐδωσαν. Συγκεκριµένα, οἱ ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ κατηγο” ρούν τους επικριτές του ΡΙΚ ότι 1. Η κριτική που ασκούν εναντίον του ΡΙΚ, στις περισσό- τερες περιπτώσεις δεν. πηγά- ζει απὀ γνήσιο ενδιαφέρον για το Ίδρυμα και στερείται καλής πίστης. Αυτό αποδεικνύεται και απὀ το ότι σε πλείστες πε- ριπτώσεις η κριτική εδράζεται σε ασήμαντα γεγονότα. ΟιΣυν- τεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ καταδικάζουν έντονα το ΥΕΥΟ” γός ὁτιη διεξαγόµενη εκστρα- τεία θίγει την επαγγελματική επάρκεια και την ανθρώπινη. αξιοπρέπεια τῶν υπαλλήλων του Ιδρύματος. 2. Πίσω αὁ την έντονη κριτι- κἡ που ασκείται τον τελευταίο καιρό, βρίσκονται οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, που αποσκοπούν στο διασυρμό του ΡΙΚκαιτην οικονομική και άλλη εξουθἐνωσή του για δικό τους κέρδος, στο συγκεκριµένο επιχειρηματικό χώρο, που έχουν ὅραστηριοποιηθεί. 3. Για το γεγονός ότι η Ιδιω- τική ραδιοφωνία δε βρήκε την ανταπόκριση που ανέμεναν, δεν πρέπει να µέμφονται µε κανένα τρόπο το ΡΙΚ. Ας ανα- ζητηθούν οι λόγοι εκεί που πραγματικά υπάρχουν. Και γιατί όταν κλείει µιας μικρής κυ- κλοφορίας εφημερίδα, δεν ευ- θύνονται οι μεγάλης κυκλοφο- i ρίας εφημερίδες Μήπως απ: δέχονται την ἀποψη αυτή, αὐ- τοΐπου υποστηρίζουν ότι ευθύ- γεταιτο ΡΙΚγιατο κλείσιµοτου Ράδιο Σούπερ Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ θέλουν να καταστή- σουν σαφὲς ότι θεωρούν την ιδιωτική. ραδιοφωνία χρήσιμο και απαραίτητο θεσμό για την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της πολυφωνίας και ανα- γνωρίζουν τη συμβολή της omy καθόλα ανάπτυξη της ρᾳ- διοφωνίας. Πιστεύουν ότι η Ιδιωτική ραδιοφωνία μπορεί να συνυπάρξει µε τη δημόσια ρα- διοφωνία. 5. Ωστόσο, οι συντεχνίες EYPIK και ΣΥΤΥΡΙΚ καταδικά- ζουν έντονα Την προσπάθεια που καταβάλλεται να περιορι- στεῖ η δημόσια ραδιοφωνία σε δευτερεύοντα ρόλο. 6. Το ΡΙΚ έχει προσφέρει και εξακολουθεί να προσφέρει ανεκτίµητη κοινωνική και εθνι- κἡ υπηρεσία, η οποία επανει- λημμένα έχει τύχει αναγνώρι- σης. Η βράβευση ὅυο ταινιών. του απὀ το πρόγραµµα ΝΝοΓΙά Βθρογί του ΟΝΝ είναι ενδεικτι- κἡ του εἴδους των υπηρεσιών καιτης ποιότητας προγραμμά- των που εἶναι σε θέση να προ- σφἑρει. Το γεγονός επίσης ότι ταπρογράμματατου ΡΙΚ. έχουν τη µεγαλύτερη ακροαματικό- τητα µε διαφορά είναι ἐνδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφει το κοινό προς το Ίδρυμα. μιλούν ΕΥΡΙΚ και LYTYPIK 7.Οιδυο συντεχνίες δέχον- ταιότιστο ΡΙΚυπάρχουν τρωτά και που πρέπει να εκλείψουν. Προς πην κατεύθυνση: αυτή οἱ Συντεχνίες εργάζονται συστη- µατικά, χωρίς να κοινοποιούν πάντοτε προς τα έξωτις ενἑρ- γειές τους γιατί πιστεύουν ὅτι η βελτίωση θα επέλθει µέσω της καθιερωµένης διαδικασίας. και όχι µε δημόσιες ανακοινώ- σεις που απλώς προσφέρουν τροφή σε κακόπιστους και εξ επαγγέλματος επικριτές του ΡΙΚ. Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ. και ΣΥΤΥΡΙΚ εἶναι αντίθετες µε την τακτική που ακολουθείται από µέλη του προσωπικού του ΡΙΚ, οιοποίοι δίνουν στον Τύπο υπηρεσιακές ἡ λλες επιστο- λές, πριν ακόµα συμπληρω- θούν οι υπηρεσιακές διαδικα- σίες και αντιμετωπιστούνταθέ- µατα που αναφέρονται. Είναι φανερό ότι η μερίδα αυτή του προσωπικού χωρίς να το. θέλει γίνεται συνεργός στα όσα συ- στηματικά χρησιμοποιούνται εναντίον του ΡΙΚ, αφού χρησι- μοποιούνται επιλεκτικά δικές τους θέσεις, χωρίς προς τούτο. οι ἴδιοι να το επιδιώκουν. Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ - ΣΥ- ΤΥΡΙΚ µετην ευκαιρία αυτή δι- ευκρινίζουν ὁτιπολλές. and Tig θέσεις που εἶδαν το φως της Δημοσιότητας, τον τελευταίο. καιρό απὀ µέλη του προσώπι- κού, δεν εκφράζουν τις θέσεις των Συντεχνιών,που εκπροσω- ΄ πούν το σύνολο του προσώπι- κού του ΡΙΚ, αλλά µόνο τους συντάκτες των επιστολών. 8. Οι Συντεχνίες ΕΥΡΙΚ και ΣΥΤΥΡΙΚ καλούν το λαό, τη Βουλή καιτο Κράτος να συνει- δητοποιήσουν τη σηµασία της κοινωνικής και εθνικής απο- στολής του ΡΙΚ, να θέσουν στη διἀθεσή του τα µέσα για να λύ- σειταπροβλήµαταπου αντιµε- τωπίζει και να επαυξήσει και βελτιώσει προσφοράτου προς το κοινό. Αυτό εἰναιχρέος της πολιτείας που απὀ καιρό έπρε- πε να γίνει κατανοητό, και να συνάδει µε τα ευρωπαϊκά και ἄλλα διεθνή δεδομένα. Είναι αδιανόητο, όλοι να θέ- λουν το ΡΙΚ να λειτουργεί στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ρα- διοτηλεοπτικὠν Ιδρυμάτων αλ- λά την ἴδια ώρα να µη αποδέ- χονται τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη και στον τοµέα της παροχής των οικονοµικών πό- ρων προς το ᾿Ίδρυματης Δημό- σιας Ραδιοτηλεόρασης του τό- που.