Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Γι καρδιολόγοι διαφωνούν με Δικοινοτικὀ Κέντρο στην Πράσινη Γραμμή foro οΤης Π. Ανδρέου ΙΣΤΑΝΤΑΙ οι απόψεις των Κυπρίων καρδιολό- γων για τη δημιουργία ενός Δι- κοινοτικού Κέντρου Καρδιο- λογίας, το οποίο ευνοείτο νε- οσυσταθἑν Ἵδρυμα Καρδιολο- γίας, υπό τις ευλογίες του Τα- µείου Ενίσχυσης γιατους πρὀ- σφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα µε πληροφορίες μας, κατάτην πρόσφατη γενική συνέλευση της Καρδιολογικής. Ἐταιρίας Κύπρου, οι Κύπριοι καρδιολόγοι συζήτησαν το θὲ- μα και οι περισσότεροι διαφώ- νησαν στη δημιουργία ενός Δι- κοινοτικού Κέντρου Καρδιο- λογίας στην Πράσινη Γραμμή. ΄Ἔθεσαν θἐὲμαπολιτικὠνπροε- κτάσεων και όσο κι αν φαίνεται πολύ ευνοϊκό για την πρὀοδο της καρδιολογίας στην Κύπρο, δεθα΄θελαν τώραναεξυπηρε- τούν πολιτικἀ συμφέρονταπου. κρύβονται πίσω απὀ µια λύση του Κυπριακού. Εξάλλου και Τούρκοι καρδιολόγοι εξέφρα- σαν την άποψη, ότι ἑνα δικοι- γοτικὀ νοσοκομείο στην Πρά- own Γραμμή, στην περιοχή Μακεδονίτισσας δε θα εξυπη- ρετούσετις τουρκικές στρατι- ωτικὲς θέσεις. Ἕνα ἆλλο σοβαρό θέµαπου συζήτησαν οι καρδιολόγοι στη γενική τους συνέλευση, εἶναι τα κριτήρια εισδοχής και εγ- γραφής νέων επιστημόνων µε ειδικότητα καρδιολογίας. Το- γίστηκε ὁτιστο Ιατρικό Συμβού- λιο πρέπει να γίνεται έλεγχος, ώστε οι υποβάλλοντες αἴτηση να ἐχουν τα προσόντα σύμφω- να µε τη νοµοθεσία. Στη συνέχεια έγιναν αρχαι- ρεσἰες για την εκλογή του νέ-- ου Διοικητικού Συµβουλίου. της Καρδιολογικής Εταιρίας. Κύπρου. Εξελέγησαν: Πρόε- ὄρος Κ. ζαμπάρτας, αντιπρόε-. ὄρος Π. Νικολαΐδης, γραμματέ- ας Α. Συρίµης, ταμίας Φ. Στυλι- ανού και µέλη Ε. Νικολαΐδης και Π. Ζαρβός. Mn μεταφέρετε τῃ ὀικτατόρευση I 7 Η ΕΤΥΚκαλείτην εργοδοτι- κἡ πλευρά του Συνεργατικού. Κινήματος (Παγκύπρια Συνερ- γατική Συνομοσπονδία ΛΤδ) να µην προσπαθεί να μεταφέρει Τη δικτατόρευση και στο χώρο της ΕΤΥΚ, διότι δε θα τα κατα- φέρει. Τα πιο πάγω αναφἑρει σε σχετική ανακοϊνωσή της η ΕΤΥΚ, η οποία διαφωνεί µε το γεγονός ότι µια µικρή ομάδα τείνει να το καταστήσει «ΟΙΚο- Υεγειακό» µε όλες τις αρνητι- κες συνέπειες και επιπτώσεις. στην προσφορά και το σκοπό της ἱδρυσής του. Η ΕΤΥΚ ζητά απὀ τη Συνο- µοσπονδία να απαντήσει: 9 Ποιος Εἰναι εργοδότης στην περίπτωση των Συνεργατικὠν Ἱδρυμάτων. (τραπεζικών epya- σιών). 9 Ποιος εἶναι εργοδοτούµε- γος στην περίπτωση των Συ- εργατικών Ιδρυμάτων (τραπε- Υποκράτηση δυο ἄτομα χώρο µας, λέγει η ΕΤ]. ζικών εργασιών). Επίσης, η οργάνωση ερωτά τους κυρίους της Συνοµο- σπονδίας και τους ἴδιους τους δασκάλους, να µας πουν: 9 Εἶναι δίκαιο, δημοκρατικό και συνταγµατικὀ δικαίωµα των. υπαλλήλων του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου των Δασκάλων. να συνδικαλίζονται στη Συντε- Χνία της αρεσκείας τους 9 Εἶναι αλήθεια ότι οἱ ἰδίοι υπάλληλοι του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου των Δασκάλων. ἦταν µέλητης ΕΤΥΚγΙα 13 ολό- κληρα χρόνια και μάλιστα υπο- γράφηκαν και συλλογικὲς συµ- βάσεις μεταξύ ΕΤΥΚ και Συ- νεργατικού Ταμιευτηρίου των Δασκάλων 9 Είναι ἡ όχι υπό δικτατόρευ- ση η Επιτροπείατου Ταµιευτη- ρίου των Δασκάλων Αποφασϊ- ζει µόνη της ἡ καθ υπόδειξη ἄλλων αφανών παραγόντωντης Εργοδοσίας του. Συνεργατι- σμου. για υπὀθεση ναρκωτικών ΠΑΦΟΣ, (Γραφεία «Σ»).---Το Ἐπαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εξέδωσε χθες διάταγμα τε- τραήµερης κράτησης των Αἱμί- λιου Χ΄΄ Αλεξάνδρου 31 χρό- γων, µάγειρα απὀ την Κ. Πάφο και Θεόκλητου Κούτα 30 χρό- γων σερβιτόρου, επίσης απὀ την Κάτω Πάφο σχετικἀ µε διε- ρευνώμενη υπόθεση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών. Την περασμένη Πέμπτη το πρωί, στο Κεντρικό Ταχυδρο- μείο Πάφου, έφθασε and To Λονδίνο φάκελος χωρίς απο- στολέα και µε προορισμό τον Κούτα. Ο φάκελος θεωρήθηκε ύποπτος απὀ τους υπεύθυ- γουςτου Ταχυδρομείου καιει- δοποιήθηκε η Αστυνομία καιτο Τελωνείο. Παρουσία του Κού- λαανοίχθηκε οφάκελος Kal HE σα σε µια ευχετήρια κάρτα, υπήρχαν ένα μικρό άσπρο χαπά- κικαι φαιά ουσία 21/2γραμμα- ρίων, που πιστεύεται πως εἶναι ναρκωτικά Ανακρινόμενος απὀ την Αστυνομία, ο Κούτας οµολό- γησε πως το φάκελο. τού τον έστειλε ο Αιμίλιος Χ΄ Αλε- ξάνδρου, αλλά δε γνώριζε Ti- ποτε γιατοπεριεχόμενο.ΟΧ Αλεξάνδρουτις τελευταίες μὲ- ρες βρισκόταν διακοπές στην Αγγλία. τη A αλλά σε Κατάλληλο χρόνο Ἡ Κύπρος θα µποι ui καταστεί πλήρες μέλος ης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Κυπριακό. πρόβλημα θα μπο- Ρούσε να λυθεί στον κατάλλη- λο χρόνο, δήλωσε ο πρέσβης της Γερμανίας στην Κύπρο Χέγιγκ Λεοπόλτ Βον Χάσελ. «Επιθυμώ να δω και Ta duo να πραγματοποιούνται στον κατάλληλο. χρόνο», εἶπε χαρα- κτηριστικἁ ο ψὲος Γερμανός πρέσβης σε συνέντευξή του στο Κυπριακὀ Πρακτορείο Ει- δήσεων, Τη πρώτη αφότου ανάλαβε επίσημα τι a ki a τά τοῦ ‘ABT Koy. Σε ερώτηση αν ἑ η ένταξη Κύπρου στην Κοινότητα es πρέπει να προηγηθεί της λύ- σης του Κυπριακού, προβλήμα- =orenvy mpopaniae τος ἡ το αντίστροφο, εἶπε ότι δε θα έπαιρνε οποιαδήποτε. θέση στο θέµα αυτό, Σημείωσε ὠστόσο, ότι τα δώδεκα κράτη - μέλη της Κοινότητας θα μπορούσαν να συζητήσουν το θέµα και γα ὅουν τι θα µπο- ροῦσε να γίνει. Αναφερόμενος στην ευρω- παϊκὴ υπόσταση της Κύπρου και στην υγιή οικονομία της ΕΙΠΕ χαρακτηριστικά ὁτι «ορα- οσα τη στιγµή που η υπρος θα γίνει μὲλ Κοινότητας», ae Γιατο Κυπριακὀ, υποστή 3 , ριξε Ότι η ομοσπονδία αποτελεί μια καλή λύση και ὁτιο Κυπριακός. λαός θα πρέπει να Npoodiopi- σει πὠς εργάζεται ἑνα τέτοιο. στα “μφσται Ένα ΤΕΤΟΙΟ. | Enyévouv omy εδρα Τους ONO THY copadion tou OFA «Καμιάζημιάδε σημει στις φυτείες Maange SUNS and thy προχτεσινή ελα- Φριά χιονόπτωση και τον naye- Τό των τελευταίων ημερὠν, Δευτερά» δήλωσε re Φθαρτοπαραγωγός και μέλος της Τοπικής Επιτροπής Παρα- γὠγων κηπευτικών. Όιφθαρτο- Παραγωγοί επιμένουν αµετακ[ YNTOL omy Εξαΐρεση των κῃ. πευτικών, απὀ τη νοµοθεα. που προνοεί KaTaBoAn Cana λιστρων (3%) OTOV OFA. On, a υποστηρίζουν, Τα λαχανικά, δὲ σµης δεν υ απολύτως Φίστανται καμιά χαρακτηρίζουν χαράτσι και αδιανόητη την ΠΟ] μ[0ἱ ηπειηκώι Acurepac ασφἀλισή τους. Οι Φθαρτοπαραγωγοί Bpi- σκονται εν αναμονή της απὀ- φΦασης της Επιτροπής Γεωργί- ας της Βουλής, που αναμένε- Ται γα συνέλθει την ερχόμενη Πέμπτη και ν΄ αποφασίσει επἰ του θέματος. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτή- µατα τους, πληροφορίες μας αναφέρουν ότιθα εξαγγείλουν. γέα δυναμικά µέτρα. Στο μεταξύ, αὗριο Δευτέρα πραγματοποιείται παγκύπρια συγκέντρωση των. παραγωγών δέσµης. στο Λιοπέτρι Στη συγ- Κεντρωση αναμένεται να πα- ραστούν και βουλευτές. Η Ομόνοια 3-0 τον MeZonopiko στο Μακάρειο Σ τα ὅυο χθεσινά παιχνίδια της Ί6ης αγωνιστικής μὲ- ρας του πρωταθλήματος Α Κατηγορίας, η Ομόνοια νίκησε στο Μακάρειοτον Πεζοπορικὀ 3-0 και ο ΄Αρης στο ΓΣΖ την ΕΠΑ 1-0. Να σημειωθεί ότι ο Άρης νίκησε και Ππριγ Ίρεις.... μέρες την ΕΠΑ στο ἴδιο γήπε- ὅο 3-2 για το Κύπελλο. 3 Ἡ Ομδνοϊδ, δυδιδότικη κι παραγωγικἡ στο β᾽ ημίχρονο, σηµειωσε µια σηµαντικἡ και ενθαρρυντική για το μέλλον της ομάδας νίκη απέναντι σ ἑναν Πεζοπορικὀ που υπέκυ- Ψε φυσιολογικά. Δυο γκολ για την Ομόνοια πέτυχε ο Οὐύγ- γρος σέντερ - φορ Τζιούρίακ, που Τώρα εἶναι πρὠτος στον πίγακα των σκὀρερ µε 15 τὲρ- Hata έναντι 14 του Γκόουζιλ που παίζει αὗριο µε την ΑΕΛ εναντίον του Ευαγόρα στο Παφιακό. Ο Τζιούριακ σκόραρε στο. 55° Kat oro 81° ενώ το 2--0 πέτυχε ο Ευαγόρας Χριστοφή στο 57° ο Στο ΓΣΖ έγινε ἑνα ισορρο- πηµένο παιχνίδι που κέρδισε τελικἀ ο Άρης μ᾽ ἑνα γκολ του Αντώνη Αντωνίου στο 83’. Αυτή η νίκη εἶναι πολώσηµαν. τικἡ για τον ΄Αρη απὀ βαθµο- λογικής πλευράς, δεδομένου ότι η ομάδα της Λεμεσού απομακρύνθηκε οριστικά μάἀλ- λον απὀ την επικίνδυνη ζώνη της διαβάθμισης. ο Για τη 18η αγωνιστική µέρα του πρωταθλήματος Α΄ Εθνι- κἠς Κατηγορίας ο Παναθηναϊ- κὀς νίκησε εκτός ἑδρας την Κόρινθο 2-0 µε τέρματα των Σαραβάκου (55΄) και Φραντζέ- σκου (54/) Προετοιμάζονται οι Φιλελεύθεροι Συνήλθε προχθές ὑπό την Προεδρία του Προέδρου του κόμματος κ.Νίκου Α. Ῥολάνδη, το Πολιτικό Γραφείο του κοµ” µατος των Φιλελευθέρων. Το Πολιτικό Γραφείο αποφᾶ- σισε μεταξύ άλλων, τη σύσταση: ευρείας επιτροπής uno my προεδρία του Αντιπροέδρου του κόμματος κ. Σοφοκλἠ Μού- σουλου για την προώθηση της οργανωτικής εργασίας του Ἔπεσε η στόγη! ΛΕΜΕΣΟΣ (Γραφεία «Σ))---- ΕΡΟΣ της στέγης του υπό ανέγερση οικήµα- τος του ιδρύματος καθυστε- ρηµένων παιδιών «Άγιος Στέ- φανος» κατἑρρευσε προψές µε αποτέλεσµανα προκληθούν ζημιὲς αρκετών χιλιάδων λιρών (φωτογραφία). Το οἴκημα που υπολογίζεται να κοστίσει περὶ- που 700 χιλιάδες λίρες ανεγεί- ρεταιαπὀ ιδιωτική εργοληπτική εταιρία και η επίβλεψη γίνεται απὀ το Τµήµα Δημοσίων Ἔρ- γων. Συγκεκριµένα, κατέρρευσε τοτµήµατης στέγης που καλύ- πτει µεγάλη αἴθουσα εκδηλώ- σεων, και που αποτελείται απὀ σιδερένιους δοκούς και ὀχι μπετόν. Θεωρείται ευτύχηµα το γεγονός ότι οι σιδεροδοκοί έπεσαν σε ώραπου δεν υπήρ- χαν εργάτες στην αἴθουσα, αφού σε εναντία περιπτώση θα κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές. 9 Τααίτιαπου προκάλεσαντην πτώση, διερευνώνται. κόμματος τοσο στο κεντρικο ὁσο καιστα επαρχιακά, επίπεδα. Το κόμμα, αναφἑρει ανακοΐνω- ση, ἔχει να διαδραματίσει σο- βαρὀ ρόλο στις προσεχείς Προεδρικές Εκλογές και η πιο. ορθολογιστικἡ συγκρότηση των διαφόρων τμημάτων του εἶναι απαραίτητη τόσο λόγω των πιο πάγω εκλογών όσο και προς εξυπηρέτηση των στόχων. και επιδιώὠξεών του και της μελλοντικής του πορείας.