Back

«Δεν είμαι διατεθειμένος να συστεγάζομαι μαζί τους και γι ' αυτό παραιτούμαι»

9 Του Κ. Βενιζέλου Παύλος Δίγκλης υπέβα- λε την παραίτησή του απὀ την Προεδρία του ΑΔΗ- ΣΟΚ.επειδἠόπως αναφἑρεισε χθεσινἠ δἠλωσήτου, «δεν εἶναι διατεθειμένος να συστεγάζε- ταιστο ἴδιο κόμμα µετουςπο- λέμιους του σοσιαλισμού και τους κήρυκες του βελτιωμέ- γου σοσιαλισμού». Ἡ προψεσινἠ συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ἦταν καθοριστικἡ για το μέλλον του Προέδρου του κόμματος. Ησύ- νοδος του Ανωτάτου η οποία το περασμένο Σάββατο anep- ριψετις εισηγήσεις του κ. Δίγ- κλη γιατοιδεολογικό, δροµολό- γησε τις εξελίξεις που εἰχαν σαν αποτέλεσµατην παραίτηση του, ἑνα µήναπριν το συνἑδριο. του κόµµατος Σύμφωνα µε πληροφοριες Ο ΔΙΓΚΛΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΔΗΣΟΚ ((ΔεΝ εἶμαι διατεθειµέγος να συστεγάζοµα! μαζίτους Καὶ γΙ αυτό παραιτούμαι) της «Σ», µε πρωτοβουλίατου κ. Λούη Ηγουμενίδη της «Σοσια- λιστικής Πλατφόρμας», πρα- γματοποιήθηκε πριν τη συνε- δοίαση της Πολιτικής Επιτρο- πῆς άτυπη συνάντηση των Δίγ- κλη, Ζιαρτίδη, Παπαπέτρου, µε σκοπό ἑστω και την υστάτη να γεφυρωθούν οι διαφορές. Οι εισηγήσεις του κ. Ηγουμενίδη για παραμονή του κ. Δίγκλη στην προεδρία, τη συζήτηση του θέματος Αριστερής Πτέ- ρυγας στο συνέδριο και την αναστολή της προηγούμενης απόφασης, δεν έγιναν αποδε- κτὲς οὗὖτε απὀ τον κ. Δίγκλη OUTE and τους υπόλοιπους. Στη συνεδρίαση της Πολιτι- κής Επιτροπής, οι Λούης Ηγουμενίδης και Χριστίνα Βα- λανίδου υποστήριξαν την πα- ραμογή Δίγκλη. Ωστόσο απότις τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής, διαφάνηκε πως η παραίτηση Δίγκλη έγινε απο- δεκτή. Η συζήτηση διεξήχθη μέσα σε κλίμα ήρεμο και όπως προέκυψε, όλες οἱ πλευρές ἦταν προετοιµασμένες επίτου συγκεκριμένου θέματος. Ο κ. Δίγκλης, ο οποίος σε χθεσινές δηλώσεις του απέ- κλεισε το ενδεχόμενο επανό- δου του στο ΑΚΕΛ, ανάφερε πως «σαφώς υπάρχουν δυο ὅι- αφορετικές ιδεολογίες στο ΑΔΗΣΟΚ: Εκείνη, βάσει της οποίας ιδρύθηκε καιη νέαιδε- ολογία προς την οποία κατα- βάλλεται προσπάθεια να εκτραπεῖ». Ο κ. Δίγκλης κατη- γορεί ευθέως στη γραπτή δή- λωσή του την πλειοψηφία, ότι αποφάσισαν να χρησιµοποιή- σουντο ΑΔΗΣΟΚσαν διαµετα- κομιστικὀ σταθμό για να διεκ- περαιώσουν το στὀχοτους, την ἵδρυση δηλαδή κεντρώου κόμ- ματος. Αναφορικά µετην παραμονή του και στο ΑΔΗΣΟΚ σαν μέ- λος, οκ. Δίγκλης εἶπεπως αυτο, θα εξαρτηθεί απὀ τις αποφα- σεις του συνεδρἰου,ενώ υπο- γράµµισε πως θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στα κοινά, Η Πολιτική Επιτροπή σε ανα- κοϊνωσή της αφού εκφράζειτη λύπη της γιατην παραίτηση του Παύλου Δίγκλη, Τον ευχαριστεί για ΤΗΥ. ουσιαστική προσφορά του. Η Πολιτική Επιτροπή στη συνέχεια αναφἑρει ὁτι ῃ απο- δοχή των ιδεολογικών απόψε- ωντου Π. Δίγκλη, θα εξέτρεπε το Κίνημα απὀ τις προγραµµα- τικὲς και καταστατικὲς αρχές του καιθα στένευε τα περιθώ- ρια ανάπτυξής του.Η μέχριτώ- ρα δράση του ΑΔΗΣΟΚ, αναφέ- ρει η Πολιτική Επιτροπή, δίνει αποστοµωτική απάντηση στους αστήριχτους ισχυρισμούς περί «δεξιὰς στροφής». ο Καθἠκονταπροέδρου µεβά- ση το καταστατικὀ, ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Παπα- πέτρου