Back

Προ του τέλους

µερον την «ανάγκην» ως την πε- ριχαράσσουν αι Τουρκικαί προ- Οχι. Διότι τοιαύτη υ ότιθα εδημιούργει ίδια εις την Νήσον, θα ὠδήγει µε ιστορικήν, ἔστω, ακρίβειαν εις την τουρκοποίησιντης Κύπρου μετά απὀ μίαν µεταβατικὴν περίοδον. Αλλά διατίθα ωδήγει εις τουρκοποίησιν Διότι, η µειονότης διαθέτουσα κυρίαρχον κρατίδιον θα πλέγχετο ΑΠΟΛΥΤΩΣ απὀ την ΄Αγκυραν. Η Άγκυρα δεν θα εἶχε λόγον τινά διά να µην επιδιώξη επανᾶ- κτησιν της Νήσου εφ᾽ όσον θα ηδύνατο. Αλλά θα ηδύνατο Καθ᾽ ηµάς θα ηδύνα- το. Διότι ενώ η Ελλάς, ενώο Ελληνισμός δεν θαήλεγχετο Ελληνοκυπριακὸν κρά: τος της Κύπρου, δεν θα κατηύθυνε, δεν θα εἰχε την πολιτικἠν και ιστορικήν του ευθύνην, η Τουρκία εξ αντιθέτου. θα προητοΐµαζε -- εγκαθισταµένη τύπω και ουσία δι΄ όλων της των διαστάσεων εις Κύπρον --- ημέραν προς ημέραν την κατάρρευσίν µας. Διότι θα διέθετε την ισχύν. Την εὔστροφον διπλωματίαν. Tov ἀκρατον και ακράτητον σωβινισμὀν. Τα απωθημένα ένστικτα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ταυτοχρονῶς την Π ΡΕΠΕΙ, λοιπόν, να δεχθώμεν σή- κλητικαί θέσεις αποδοχἠ πέραν τοι δύο διάφορα κρατ! Προ του πἠν των Μεγάλων. ΑΛΛΑ εἶναι δυνατόν να διαγοηθή τις τοιαύτην εξέλιξιν εν έτει 19668 Και δια- νοητή και νοητή εἶναι και πιθαγἡ εἶναι. Καιΐσως σχεδόν βεβαία εἶναι. Διατί Διό- τι (Α) Ανάλυσις της εμπειρίας των τε- λευταίων ετὠν και σύνθεσις των πορι- αμάτων της δίδει το συμπέρασμα, ότι η Τουρκία κατ έτος επετύγχανε προς ὀφελός της σταδιακἠν διάλυσιν της Κύ- πρου. (Β) Η πολιτικἠ και στρατιωτικἡ ισχύς της δεν πρὀκειταινα υπόχωρήσουν κατά τας προσεχείς τουλάχιστον δεκαετίας. (Γ) Αι Ζώναι Επιρροής --- παρέχουσαι εις την Τουρκίαν ευκαιρίας καρποφὀ- ρων εκβιασμών -- δεν φαίνεται ότι κατά τας αυτὰς δεκαετίας θα λάβουν νέαν µορφήν και νέον περιεχόµενον. (Δ) Ουδείς Μεγάλος ενδιαφέρεται σοβαρώς ἡ συναρτά τα συμφἑροντάτου µε το εάν αυτή η Νήσος, ἦτις λέγεται Κύπρος, εἶναι τουρκική ἡ ελληνική. Συ- νεπώς ουδείς θα διαταράξη τον ύπνον του, διά να ανταποκριθἠ, εν δεδομένη στιγµή, εις τας τελευταίας τραγικάς. κραυγἁς που θα εκπέµψη η Κύπρος. TA ενδεικτικἁ όμως αυτά επιχειρήµα- τα δεν δύνανται να υποστηρίξουν την ἀπογψμιν ὁτι άμεσος πρέπει να εἶναι η λύ- σις του Κυπριακού Δηλαδή αποδεχόµε- γὸς τις την δύναμιν των επιχειρημάτων αυτών δεν πρέπει να σκεφθή ὅτι αφού οὕτως ἔχουσι τα πράγματα πρέπει το ταχύτερον να διασφαλιστή λύσις του Κυπριακού αποτρέπουσα την τουρκο- ποίησιν ΕΙξτοσηµείον τούτο χρειάζεταιη ορ- θή εκτίµησις. Καιη εντεύθεν ορθή ιστο- pik απὀφασις. Εάν η κοινἠ εκτίµησις της σημερινής ηγεσίας του Ελληνισμού εἶναι ὅτι ΟΥΔΕΙΣ τρόπος υπάρχει προς αποτροπήν χειροτέρων των μἐχριτούδε δεινών, παρά η λύσις του Κυπριακού κα- τά τας Τουρκικάς αξιώσεις, τότε χωρίς χρονοτριβήν πρέπει να υπάρξει η υπο- ταγή. Εάν, όμως, υφίστανται τρόποι αν- τιστάσεως και εις το ΠΑΡΟΝ και εις το τέλους ΜΕΛΛΟΝ, τότε ουδεμία δικαιολογία υπάρχει γα προσφερθή γη και ύδωρ εις την Τουρκίαν σήμερον. ΤΑΠΕΙΝΗ µας άποψις εἶναι ὅτι υπάρ- χουν τρόποι αντιδράσεως, ακριβώς διότι υπάρχουν ἡ δύνανταινα αναζητηθούντα δξοντα όπλα. Ποῖα εἶναι (Α) Η Δύναμις του Δικαίου µας. Η δύ- ναµις αυτή δύναται να αντιπαρατάξη υπερφυσικἠν αντίστασιν. (Β) Η δύναμις που δίδει το πραγµατι- κὸν γεγονός ὁτι αποτελούµεν την συγ- τριπτικήν πλειοψηφίαν αυτού του τό- που. Η δύναµις αὗτη ἐχειλησμονηθή. Η. έχει πολλαπλὠς υποτιμηθή. (Γ) Η δύναμις που δίδει η ελπίς ότι η Ελλάς θα δυνηθἡ κάποτε να αντιτάξη. ΟΧΙ εις τον προκλητικὀν ετσιθελισμόν της Αγκύρας, ετοίµη να δεχθἠή και τας συνεπείας του. Διότι η Ελλάς οὕτως ἡ ἄλλως δεν δύναται παρά να ζήση καινα προχωρήση µε την Κύπρον και το Κυ- πριακὀν. Πάσα εν προκειμένω ἄλλη εκτίµησις και ψευδαίσθησιν συνιστά και ἄγγοιαν των στοιχειωδών διδαγµάτων της Ἱστορίας των λαών. Και του Ἑλληνι- κού λαού ειδικώτερον. (Δ) Η δύναμις, η κολοσσιαία δύναμις που προσφέρει η ψυχή. Η αδούλωτη, η ανανεωμένη, η ανυπότακτος ψυχή. Oxi αυτή που υπάρχει σήμερον! Η απόφασις, που λαμβάνεται απότην ψυχἠν εγός λα- οὐ να ζήση ελεύθερος. Καιλυτρωμένος. Οὗτε συμμαχικαὶ σκπιµότητες, οὗτε ισχύς της Αγκύρας, οὖτε πρὀσκαιρος αδυναμία της Ελλάδος, οὖτε εκβιασμοί δύνανται να κάµψουν την ψυχἠν λαού αποφασισµένου να αντισταθεί ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ. ΙΔΟΥ τα ὁπλα µας. Ιδού διατὶ υπάρ- χουν τρόποι αποτροπἠς της τουρκοποιῆ- σεως της Νήσου. Ιδού διατί πρέπει να λυθή ειρηνικῶς το Κωπριακόν αλλ᾽ ὄχι µε Τουρκικήν λύσιν. Ιδού διατίπρέπεινα εξελίσσωνται αι ενδοκυπριακαί συνοµι- λίαι αλλ᾽ όχι προς την κατεύθυνσιν του μονίµου κατατεμαχισμού της Νήσου. Ιδού διατί η «λύσις» του Κυπριακού δεν πρέπεινα εἴναιο αυτοσκοπός. Ιδού διατί ο αυτοσκοπός πρέπει να εἶναι η αντί- στασις κατά του τουρκικού σχεδίου επανατουρκοποιήσεωςτης Νήσου! Καιη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ δικαΐωσις των τόσων µαρ- τυρικὼν και εφιαλτικὠν Κυπριακών αιῶ- γωγ. Ιδού διατί αι επερχόµεναι Κυπρια- καὶ γενεαί δύνανται να ζήσουν εις Κύ- προν Ελληνικήν. Κ.Ν. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ 23.12.1968 ΣΗΜ: Τοπιο πάνω ἄρθρο εἶχεσδημοσι- ευθε] πριν 24 χρόνια [6 χρόνιο πριν την τουρκικἠ εισβολἠ του 174). Ολα τότε προδιἐγραφαν την τουρκική κατὀκτηση, αλλά η ηγεσίατων Ελλήνων σδυνατοῦσε να συλλάβει τα μηνύμστα. Σάρ- κσζε τις προειδοποιήσεις... Η Τουρκοποίηση ὀλης της Κύπρου ἦταν και εἶναι αμετάθετος στόχος της Τουρκίας. Απόφαση των τουρκικών αξιώσεων για «Όμο- σπονδία», ισοδυναμεί µε επιτό- χυνση της τουρκοπο/ησης. Τότε ο) ηγέτες δεν ἄκουαν. Τώρα οὗτε ακοῦουν οὐτεβλέπουν το επερχό- evo φρικτό τέλος Δυστυχώς 24 Χρόνια σιμστηρώὠν εμπειριών δεν συνέτισαν, αδιαφορίαν ἡ την ανοχἠν ἡ την προτρο- Oe