Back

Έναρξη του ελληνοτουρκοικού διαλόγου με τη «ραφοποίοηση» του Κυπριακού

See ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΝΤΕΜΙΡΕΛ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ Ἔναρξητου ελληνοτουρκικού διαλόγου µε Τη ((ραφοποἱηση) του Κυπριακού © Tou Κ. Βενιζέλου ΝΑΡΞΗ ελληνοτουρκι- Kou διαλόγου µε «ραφο- ποίηση» εκ νέου του Κυπρια- κού, φαΐνεται να συμφώνησαν Μητσοτάκης και Ντεμιρέλ κα- Ta ™ διάρκεια της χθεσινής. συνἀντησής τους στο Νταβός, Αυτό συνάγεται τόσο απὀ το κοινό ανακοινωθέἑν ὁσο καιαπὀ τις ὅηλώσεις των δυο Πρωθυ- πουργὠν, οι οποίοι συζήτησαν και αποφάσισαν τη δρομολό- ynon σύναψης ενός Συμφώ- νου Φιλίας και Συνεργασίας το οποίο αναμένεται να υπογρα- φεί το καλοκαίρι κατά την επἰ- σκεψη Μητσοτάκη στην Ay- κυρα Για το Κυπριακό µέσα απὀ µια γενικἠ τοποθέτηση αναφέ- ρεται ότι υποστηρίζεται η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Το Κυπριακό έχει αποσυνδεθεί απὀ το διάλογο Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ αναφέρεται πως το πρόβλημα εἶναι χωριστό καιθα συζητείται παράλληλα. Πολιτικοί παρατη- ρητὲς σηµείωναν χθες ότι η χθεσινή συνάντηση αποτελεί χειρότερη ἐκδοση του Νταβός του 1988. Ο Τούρκος Πρωθυ- ΝΤΑΒΟΣ (Του απεσταλμένου µας Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ).--- Α ΠΟ το παγωμένο Νταβὸς της Ελβετίας ξεκινά µια εντυπωσιακή µεν, αλλά αμφίβολη εξέλιξη της αναθέρµανσης των ελληνοτουρκικὠν σχέσεων. Στη συνάντηση που εἶχαν χθες το μεσημέρι στο Παγκόσμιο: Οικονοµικὀ Φόρουμ οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας αποφάσισαν καταρχήν να προχωρήσουν σε Σύμφωνο Φιλίας και Καλἠς Γειτονίας. ύμφωνα µε έγκυρες πληροφοσίες οι οποίες πιθανόν να διαψευστούν για λόγους σκοπιμότητας, αλλά εἶναι απόλυτα έγκυρες, ο Πρόεδρος Βασιλείου φαίνεται να έχει αιφνιδιαστεί απὀ αυτή την εξέλιξη. Σε δηλώσεις που εἶχε κάνει Χθες το πρωΐ ο Πρόεδρος Βασιλείου πριν απὀ τη πουργὸς ἦταν πάντως ξεκάθα- υπογραφεί πριν την επίλυση συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών, εἶχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι θεωρούσε τη συνάντηση αυτή ως απλό θέµα. Είχε πει χαρακτηριστικἁ ὁτι εἶναι λανθασμένη η Εκτίμηση ὅτι το Νταβός περιορίζεται στη συνάντηση των δύο Πρωθυπουργών. Το Φόρουμ, εἶπε, πάει πολύ πιο μακριά απὀ το θέµα µιας απλἠς συνάντησης των δύο Πρωθυπουργών, εννοώντας τις επαφὲς που πραγµατοποι- οὗνται στα πλαΐσια του Νταβός και τις δυνατότητες διευρύνσεως των προοπτικών τόσο για την Ελλάδα ὁσο και για την Κύπρο. Σύμφωνα µε τις ἴδιες πληροφορίες, μέχρι τις 4 μ.μ. (τοπικἡ ὥρα), ο κ. Βασιλείου δεν εἶχε δει ακόµη τον κ. Μητσοτάκη, τον οποίο εἶχε πει ότι θα συναντούσε αμέσως μετά τη συνἀντησἡ του µε τον κ. Ντεμιρέλ. Τον αναζητούσε δε επιµόνως, μόλις ανακοινώ- θηκε η υπογραφἡ του Συμφώνου. you και αυτὴ για το Κυπριακό αποφυγή αντεγκλήσεων την ρος στις δηλώσεις του τόσο πριν --- κατά τη διάρκεια ανοι- κτὴς συγκέντρωσης --- όσο και μετά: «Το Κυπριακό, εἶπε, εἶναι θέµα των δυο κοινοτήτων», επιχειρώντας να απαλλάξει τη χώρα του από τις ευθύνες σαν κατοχικἠ δύναμη. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός δήλωσε πως το Σύμφωνο θα των προβλημάτων και πως θα αποτελέσει πλαίσιο αντιμετώ- πισής τους. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε, ωστόσο, ότιη κατά- ληξη του Συμφώνου µε την Τουρκία θα εξαρτηθεί απόλυτα µε την πρὀοδο στο Κυπριακό. Οιδυο διαδικασίες θαπροχωρή- σουν παράλληλα, αυτή δηλαδή του ελληνοτουρκικού διαλό- πουθα διεξάγουν οιαξιωματού- χοι του ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται πως μόλις προχθὲς ο κ. Μη- τσοτάκης δήλωνε ὅτι η πρὀο- δος στις σχἑαεις µε την Τουρ- kia εξαρτάται απὀ τη λύση του Κυπριακού. Παράλληλα, καιπέ- ρα απόὀτο κοινό ανακοινωθέν οι δυο Πρωθυπουργοί συμφώνη- σαν σε ἑνα «μορατόριουμ» για περίοδο αυτή για να µη δηλη- τηριαστούν οι σχέσεις τους Πάντως, ο Ἓλληνας Πρωθυ- πουργός ανέφερε πως η Τουρκία γνωρίζει πως το Κυ- πριακόὀ αποτελεί εμπόδιο για την ἑνταξή της στην ΕΟΚ. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός ανέφερε πως στη συζήτηση εγέἐρθηκαν πολλά προβλήµατα προς συζήτηση, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε χρόνος για συζήτηση ουσίας. Για το Κυ- πριακὀ ανέφερε ὅτι όντως συ- ζητήθηκε και πως αποφάσισαν να βοηθήσουν, εἶναι όμως θέ- µα των δυο κοινοτήτων. Το κοινό ανακοινωθέν περι- λαμβάνει και τα εξής: Ἐπαναλαμβάνουν τη δὲ- σµευσή τους να συμβάλουν το ταχύτερο δυνατό στην επίλυση, του Κυπριακού προβλήματος στηρίζοντας την προσπάθεια που αναλαμβάνει ο νρος Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι Επιβεβαιώνουν, επίσης, την προηγούµενη δἐσµευσή τους (στη συνάντηση Μητσοτάκη - Γιλμᾶζ στο Παρίσι) να προχωρή- σουν στην υπογραφή ενός Συμφώνου Φιλίας, Καλής Γει- τονίας και Συνεργασίας, την προετοιμασία του οποίου ανα- θεσαν στους δυο Υπουργούς Εξωτερικών κ.κ. Σαμαρά και Τσετίν. Υπενθυμίζουν ότι βάση του Συμφώνου αυτού αλλά και των διμερών σχέσεων αποτελεί ο σεβασμὀ της εδαφικής ακε- ραιότητας των ὅυο χωρών κα- θώς επίσης καιο σεβασμός των διεθνὼν συνθηκών και των αρ- χὠν του διεθνούς δικαίου