Back

ΛΑΚΩΝΙΑ

«Παραξενιές») ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ µε την προ εβδομάδας δήλωση Ιορτανέσκου, ότι το πρωτάθλημα όσον αφορά τη «μᾶ- χη» του τίτλου τέλειωσε. Εκτιμούμε ὅτι θα τελειώσει αν το ΑΠΟΕΛ καταφἑρει να κερδίσει την Ομόνοια. Αν ὅμως ηττη- θεί και παράλληλα η Ανόρθωση νικήσει τον ΑΡΗ στο Τσΐρειο, η μάχη του τίτλου. θα ξαναρχίσει και θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία αγωγιστικἠ. Ασφαλώς η δήλωση Ιορτανέσκου έγινε υπὀ το κρά- τος απογοήτευσης και στηρίζεται στο στιγμιαίο συναίσθηµα παρά στην ψυχρή λογική των αριθμών. Υπ᾿ αυτή την έννοια είναι δικαιολογημένη. Εξάλλου τα πράγματα στον πυθµένα ὅπου εξελίσσεται η μάχη της διαβάθµι- σης, παίρνουν φωτιᾶ. Στις πέντε αγωνι- στικὲς που απομένουν, να εἴστε ἐτοιμοι να ζήσετε τις πιο απίθανες «παραξενι- ἐς» που μπορούν να συμβούν στο ποδό- σφαιρο. «Παραξενιές» για τις οποίες πρέπει καινα γελᾶς αλλά και να κλαις... Αθλητοπρέπεια ΜΟΝΟΙΑ και ΑΠΟΕΛ συναντώνται σήµερα στο κλασικὀ ντέρπι του Μακαρείου Σταδίου. Εἵμαστε βέβαιοι ότι οι ποδοσφαιριστές των δυο μεγάλων σωματείων της Λευκωσίας θα δώσουν για µια ακόµη φορά δείγματα αθλητοπρέ- πειας καιθατιµήσουντο Κυπριακό ποδό- σφαιρο. Η επικράτηση αθλητοπρέπειας ΛΑΚΩΝΙΑ µέσα στον αγωνιστικὀ χώρο, θαεπηρεά- σει θετικά και το γενικότερο κλίµα στις κερκἰδες. Το ποδόσφαιρο δεν εἶναι πό- λεμος, αλλά µια µεγάλη λαϊκή ψυχαγω- γική εκδήλωση. Ἔτσι πρέπει να προ- σεγγίζεται. Τις χρειαζόμαστε... 1ΝΑΙ ενθαρρυντικὲς οι εκτιμήσεις του ΚΟΑ ὅτι υπάρχει έδαφος συ- νεννόησης μεταξύ ποδοσφαιριστών και ΚΟΠ, αναφορικά µε το µεταγραφικὀ πλαίσιο. Το ποδὀσφαιρὀ µας δεν έχει την πολυτέλεια απεργιακών κινητοποιή- σεων. Ο ΚΟΑ διαθέτει και τα µέσα και τους τρόπους να φἑρειτα δυο µέρη πιο κοντά, ὥστε να επιτευχθεί συμφωνία που Θα ικανοποιεί όλους. Καλούμε τα σωματεία να μελετήσουν µε θετική προδιάθεση τις νέες βελτιωμένες θὲ- σεις των ποδοσφαιριστών και να ὅημι- ουργήσουν νέες συνθήκες στα θέµατα μεταγραφών, στηριγµένες στις σὔγχρο- γες πραγματικότητες. Τις χρειαζόµα- OTE... Εθνική Ελλάδας ΑΦΙΞΗ στην Κύπρο των εθνικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Ελλά- δας --- ελπίδων καιαγδρὠν --- εἰναιαξιο- σηµείωτο γεγονός. Την Τρίτη καιΤετὰρ- τη Θ᾽ αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες κυπριακὲς ομάδες και προσδοκούμε ότι το φἰλαθλο κοινό θα σπεύσει μαζικά στο γήπεδο αφού, συντοις άλλους, οιεισπρά- εις θα διατεθούν για την ενίσχυση της ἁμυνάς µας. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαΐτε- ρη σημασία στην κάθοδο των εθνικών. της ομάδων στην Κύπρο, γι’ αυτό καιτις συνοδεύουν ο πρὀεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΠΟ. Οι Κύπριοι φίλα- θλοιπρέπει και επιβάλλεται να ανταπο- κριθοῦν ανάλογα. Δεν µπορεί να περνά σαν συνηθισμένο γεγονός η ἄφιξη της αντιπροσωπευτικής ποδοσφαιρικής ομά- δας της Ελλάδας στο νησί µας. Να παταχθούν ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου εξέδωσε πρόσφατα µακροσκελἠ avakoi- νωση αναφορικἀ µε την επικρατούσα κατάσταση στο χώρο της καλαθόσφαι- ρας. Προβαίνει σε σειρἀ καταγγελιών και προειδοποιεί ότι: «Οι ασθένεις της παραγοντίασης και διαιτησίασης ἔχουν προσβάλει και την καλαθόσφαιρα κι αν δε ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα θε- κάθε Κυριακή ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ σχολιάζει ελεύθερα ρ πην Επικαιρότητα ραπευτικά µέτρα, θα κλάψουµε πικρά». Σε αρκετά σηµεία συμφωνούμε µε τις διαπιστώσεις του Κεραυνού, για τις οποίες ἄλλωστε κι εμεῖς εἶχαμε κάνει λόγο πιο πριν, όταν κάποια ὕποπτα φαινό- μενα ἑτειναν να εξυπηρετήσουν συγκε- κριµένες σκοπιμότητες. Φαινόμεναπου ἔχουν κλονίσει τις έννοιες του δικαίου και τις ισότητας, µε αποτέλεσµα να ει- σχωρεὶ σιγἁ - σιγἁ και στο χώρο αυτό, η καχυποψίακιη προκατάληψη. Αν η κατά- σταση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποφασιστικά κι αν τα νοσηρά προειδο- ποιητικά ατοπήµατα δεν παταχθούν στη γἐνεσήτους, η συνέχεια θα εἰναιπολύ - πολύ δύσκολη για όλους. ΄Ἔχουν ευθύ- γες τα σωματεία, η Ομοσπονδία, η διαι- τησία κι η Δικαστική, να κρατήσουν την καλαθόσφαιρα µακριά απὀ το γνωστὸ αρνητικό κλίμα που εισήλασε προ και- POU GTO χώροτου ποδοσφαίρου και έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας... «Καΐει). ΤΟΝ Ευρωπαϊκό χώρο καιιδιαίτερα στην Αγγλία, ο αποκλεισμός της ἑδρας σε περίπτωση επεισοδίων, θεω- ρείται πλέον ξεπερασμένη ποινή. Στη θέση της έχει εισαχθεί το δραστικό μέ- τρο της αφαίρεσης βαθμών, που «καίει» καιτα σωματεία αλλά καιτους οπαδούς τους. Ας μελετήσουν το θέµα κι οι δικα- στικὲς επιτροπὲς στην Κύπρο για να προσαρµόσουν ανάλογα τη θέση τους. Με µια ὅμως βασικἡ προὐπόθεση: Να µας πείσουν ότι θα ενεργούν πάντοτε µε την ἴδια αυστηρότητα και συνέπεια. Μέχρι σήµερα έχουν αποτύχουν να εµ- πεδώσουν αυτό το συναϊσθημαστις πλα- τιὲς μάζες των φιλάθλων. Τσίρειο - Ολύμπια Ά ΟΣΑ εἶδαν το φως της ὄημοσι- ότητας στα «Πρωινά Νέα» τις duo τελευταῖες βδομάδες σχετικἀ µε το Τσΐρειο καιτην αἴθουσα «Ολύμπια» εἶναι αρκετά σοβαρά και αρκούντως αποκα- λυπτικά. Και στις δυο περιπτώσεις --- ὅπως καταγγέλλεται ---ηλειτουργίατων δυο αθλητικών χώρων συνεχἰζεταιπαρά- γοµα αφού δεν έχουν εκδοθεί οι αναγ- καΐες άδειες. Επειδἠ και οι στήλες αυ- τὲς ἔχουν επανειλημμένα ασχοληθείµε το θέµα του Τσιρείου κι επειδή πρὀκει- ταιγια ἑνα τεράστιο ατιμώρητο σκάνδα- λο, ορθό κιπρέπον εἰναιναεπισπευσθεί η όρευνατης ειδικής επιτρο! ρισε το τωρινό Δ.Σ. του Koa gue: apxicouv va EexaGapi 4 orn ξ ρίζουν τα πράγμα. Ν᾿ αξιοποιούνται.., ΑΚΩΣ αγνοούὐνταιαπότα κ οι παλιοί ποδοσφαιριστές, ee και λόγο να εκφἑροῦν και ρόλο ος a Spayarioouv. O1 eyneipies toug grow. αγωνιστικούς χώρους, µπορεί και τὰ πειν᾽ αξιοποιηθούν απότους διοικοῦ : τες. Με τη θέση αυτή συμφώνησαν τρεις παλιοί Gaol, nou φιλοξενήθηκαν, την περασμένη Πέμπτη στο Ράδιο Tow το. Πρόκειται για τους Στέφανο Λυσάν. ὅρου, Κόκο Αντωνίου και Ηρόδοτο Η x δότου, που ἀνοιξαν το άλμπουμ της fe: SoopaipiKns TOUS Zons Kat pac Epepay πίσω σε αξέχαστες εποχές, Βέβαια, δεν περιορίστηκαν. μόνο στο χθες. Μίλησαν για το σήµερα και τοποθετήθηκαν με τόλμη πάνω σε καυτά προβλήματα ποι, απασχολούν το πιο δημοφιλές ἆθλημα, Εἶχαν απόψεις και διατύπωσαν εισηγή. σεις, στηριγµένες πάνω στις µεγάλες εμπειρίες που απὀκτησαν στα γήπεδα Ορθὸν και πρέπον εἶναι, όλες αυτὲς τς εμπειρίες νατις αξιοποιήσουν τα σωμα- τεία. Ας µη µας διαφεύγει εξάλλου ὁτι αυτή η τάση κυριαρχεί σήµερα στο ευ- ρωπαϊκὸ ποδόσφαιρο. Γιατί εμείς να κλείνουμε τα μάτια