Back

ΦΠΑ- Ένας διεφορετικός φόρος

Του Λάκη Θεοδώρου FCA Ὑπεύθυνου τμήματος προ- σφοράς ὑπηρε- σιὼν ΦΠΑ (οο- pers & Lybrand Ἰωάννου, Ζαμπὲ- hac & Lia Ίη ΙΟΥΛΙΟΥ, ηµε- ρομηνία εφαρµογής του Φόρου Προστι- θέµενης Αξίας πλησιάζει, και ο Κὐπριος εμπορευόµενος καλείται να αναλάβει την ευθύνη για τη σωστή επιβο- λἡ, εἴσπραξη και καταβολή του νέου αυτοῦ φόρου. Ὁ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας εἶναι ἕνας φόρος δια- φορετικός απὀ αυτούς που ἔχουμε συνηθίσει επειδή επι- βάλλεται στις πωλήσεις και ὄχι στα κἔρδη. Αυτό σημαί- νει ὅτι δεν εἶναι μόνο επικερ- δεῖς επιχειρήσεις που πρέπει να υπαχθούν στο σύστημα αλλά και επιχειρήσεις που Έχουν ζημιές. Ἐϊναι επίσης ἕνας φόρος που επιβάλλεται απὀ τον ἴδιο τον εµπορευόµενο, σε κάθε εμπορική του συναλλαγἠ, σε κάθε στιγμή της ημέρας και ὀχι ἕνας φόρος που επιβάλ- λεται στο τέλος του χρόνου απὀ κάποιο Κυβερνητικό Τμήμα, Στην ουσία εἶναι ἕνας φό- ρος που μετατρέπει τον εµπο- ρευόμενο σε «φοροσυλλέκτη του κράτους», που δημιουργεῖ μεγάλες υποχρεώσεις και ευθύνες και απαιτεί ἔγκαιρο. προβληματισμὀ και προ- γραμματισμὀό. Τα ακόλουθα θέµατα εἶναι σημαντικἁ και πρέπει να απασχολήσουν τον Κύπριο επιχειρηματία που θέλει να βεβαιωθεί ὁτι την Τη Ἰουλίου η επιχεϊρησή του θα εἶναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις νέες φορολογικές της υπο- χρεώσεις. Συντελεστές ΦΠΑ Ὁ εμπορευόµενος πρέπει να ενημερωθεί για τους συν- τελεστὲς ΦΠΑ που θα επι- βάλλονται στα εμπορεύματα ἧτις υπηρεσίες ποὺ προσφὲ- ρει. Αυτό πρέπει να Ὑΐνει Έγκαιρα και ὅπου ο Νόμος δεν μείναι ξεκάθαρος, το θέµα θα πρέπει να εγερθεῖ μετο τμήμα ΦΠΑ για διασάφηση. Λογιστικές υποχρεώσεις Ὁ ΦΠΑ απαιτεῖ την ἔκδο- σητιμολογίων πουπεριέχουν ειδικἀ στοιχεῖα, καθώς και την τήρηση λογιστικών βι Βλίων που να ικανοποιοῦντις απαιτήσεις του νέου αυτοί φόρου. Ὁ εμπορευόµενος πρέπει να μεριμνήσει απὀ τώρα για την εισαγωγἠ ενός λογιστικοῦ συστήµατος που να του προσφἑρει τις πληρο- φορίες που θα χρειαστεϊ. Ακόμη πιο σημαντικό, τα προγράµµατα των ηλεκτρονι- κὠν υπολογιστών θα πρέπει να τροποποιηθούν για να συμπεριλάβουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Φορολογικὲς δηλώσεις Ἐπιχειρήσεις θα υποβάλ- λουν φορολογικὲς δηλώσεις ΦΠΑ κάθε τρεις µήνες. Οι δηλώσεις αυτὲς θα πρῖπει να υποβάλλονται μέσα σετριάν- τα μὲρες απὀ το τέλος της φορολογικής περιόδου, µε αυστηοὲς ποινὲς για παράλει- ψη, αμέλεια ἡ άρνηση στην υποβολἡ της δήλωσης (250 για κάθε μέρα). Πρέπει λοιπόν ο εµπορευ- ὅμενος να µεριμνήσει απὀ τώρα για την τήρηση των λογιστικών του βιβλίων ἔτσι που να εἶναι εφικτή η ἔγκαιρη συμπλήρωση της φορολογι- κἡς δήλωσης. Ἐπίδραση στη ρευστότητα Ο ΦΠΑ εἶναι πληρωτέος στο κράτος ασχέτως του αν ἔχει εισπραχθεί ἡ ὄχι, µε αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενῶς η ρευστότητα των επιχειρήσεων που πωλοὺν «επὶ πιστώσευ και ξοδεύουν «τοις μετρητοίς». Στις περιπτώσεις αυτὲς απαιτεΐται ἔγκαιρος προ- γραμματισμός και συνεννόη- ση του εμπορευόµενου µετην tpanela tov yia va eiva: oe θέση να πληρώσει, το φόρο στο κράτος μὲσα στα χρονικά όρια που προβλέπει ο νόμος. Αλλαγή νοοτροπίας Ἐΐναι φανερό ὅτι χρειάζε- ται µια ριζική αλλαγή νοο- τροπίας του Κυπρίου εµπο- ρευόµενου σε σχέση µε τις φορολογικὲς του ὑποχρε- ὡσεις. Μια νοοτροπία που για να αλλάξει, σίγουρα απαι- tei Evtovn προσπάθεια απὀ μέρους του εμπορευόµενου αλλά απαραΐτητα ἕγκαιρη και εκτενή πληροφόρηση από μέρους του κράτους. Ἡ πρόσφατη εμπειρία ὅπου. 30,000 ᾿εμπορευόμενοι ἔτρε- ξαν να εγγραφούν στο µη- τρώο ΦΠΑ τη δωδεκάτη ώρα και µόνο υπό την απειλή αυστηρών ποινών εἶναι κλα- σικό αποτέλεσμα συνδυα- σμούλανθασμένης νοοτροπί- ας και ἕλλειψης επαρκούς πληροφόρησης που δεν πρῖ- πει να επαναληφθεί.