Back

Κτύπος καρδιάς - ρυθμός ζωής

Της Περσεφόνης Ανδρέου ΤΥΠΟΣ Καρδιᾶς - < Ρυθμός Ζωής». Είναι το σλόγκαν της ΓΠαγ- κόσµιας Ημέρας Υγείας που γιορτάζεται στις 7 Απριλίου, Η΄ φετινή μέρα μάλιστα εἶναι αφιερωμένη στην καρδιά. ΄Όπως δήλω- σε στη «Σ» 0 ΥΠ. Υγείας δρ Πανίκος Παπαγεωργίου το σύνθημα αυτό θέλει «να επιστήσει την προσοχή όλων µας στην πρώτη αιτία γοσηρότητας και θνησιµό- τητας. Στις παθήσεις της. καρδιάς καὶ στους παρά- γοντες εκείνους που συµ- βάλλουν στη γἐνεσή τους όπως εἶναι το κάπνισμα, η λανθασμένη διατροφή, η καθιστικἠ ζωή και το ἁγ- χος»., Τα νοσήματα της καρδι- ἁς αποτελούν µια απὀ τις κυριότερες αιτίες νοσηρό- τητας και θνησιμότητας στον κόσμο. Σύμφωνα µετα στατιστικἁ στοιχεία που έδωσε η Παγκόσμια Οργά- γωση Ὑγείας και στο µήνυ- µα του ο Γενικός Διευθυν- τής δρ Χιρόσιη Ναγκαζίµα, υπολογίζεται ότι κάθε χρό. γο το 1/4 όλων των θανά: των ανά το παγκόσμιο, γύ- ρω στα 12 εκ. οφείλεται στις καρδιοπάθειες. Και το’ χειρότερο, τα περισσότερα απὀ τα θύματα εἶναι κάτω των 65 χρόνων. Θάνατος. πρόωρος που προκαλεί αγωνίαστις οικογἑνειες και απώλεια στο δυναμικὀ της κάθε χώρας. Ο Ὑπ. Ὑγείας δρ Παπα- γεωργίου ανακοίνωσε, ὅτι, φέτος µε την ευκαιρία της. Παγκόσμιας Μέρας Υγείας, το Ὑπουργείο διοργανώνει ολόκληρη εβδομάδα Υγεῖ- ας που θα διαρκἑσειαπότις 4 µέχρι τις 10 Απριλίου. 1992. Ἡ εβδομάδα αυτή διορ- γανώνεται σε συνεργασία µε τον ΠΙΣ, την Καρδιολο- γική Εταιρία Κύπρου, τον. Αντικαρκινικό Σύνδεσμο. την Κίνηση Μη Καπνιστών. καιτο Σύνδεσμο Καρδιοπα- θών. Στόχος των εκδηλώ- σεὼν εἶναι να τονίσει σ΄ Κτύπος καρδιάς ρυθμός ζωής ϱ Υπουργός Υγείας ὃρ Π. Παπαγεωργίου μιλά για την 7η Απριλίου Παγκόσμια Μέρα Ὑγείας όλους τη µεγάλη σημασία που έχει η καταπολέμηση, των γενεσιουργών παρα- γόντων στην πρὀληίμη των παθήσεων της καρδιάς. Παθήσεις που η ανησυ- χητικἡ αυξητική τους τάση συνδυάζεται µε την αυξη- ση του ορίου ζωής, µε τη µείωση των θανάτων απὀ μολυσματικὲς ασθένειες και γενικότερα µε τη µε]- ὡὠση του αριθμού θανάτων απὀ όλες τις αιτίες, Παθή-- σεις που άλλως τόνισε ο δρ Παπαγεωργίου καλούνται «παθήσεις του τρόπου ζω- ἠς, παθήσεις του πολιτι- σμού» παθήσεις της προ- σωπικἠς επιλογής που συν-- δέονται άμεσα µε την πρὀ- 050 TOV πολιτισμό και τον τρὀπο ζωής που επιλἐγου- με. Πρόληψη Αναμφίβολα η πρόληψη των παθήσεων της καρδιάς. µέσω του υγιεινού και ορ- θού τρόπου ζωής που το- νίζεται ότι πρέπει να αρχί- ζειπολύ νωρίς στη ζωή από. τη δηµοτικἡ ἴσως exnai- δευση, εἶναι καλύτερη απὀ. τη θεραπεία µια που σίγου- ρα εἶναι πιο αποτελεσµατι- κἡ και σώζει ζωές. Παθήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει εμβόλιο για να τις προλάβουμε αν επιλἐ- ξουμε τον ορθό τρόπο ζω- ἧς, αν αποφύγουμε όλους εκεΐνους τους ενοχοποιη- τικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη γένεση των παθήσεων της καρδιάς ὁπως το έμφραγμα, την ισχαιµία της καρδιάς, το εγκεφαλικὀ επεισόδιο. Τα στατιστικἀ στοιχεία της ΠΟΥ αναφέρουν οτιτα 2/3 της μείωσης των Θα- νάτων απὀ καρδιοπάθειες αποδίδονται ακριβώς στην επιλογή του ορθού υγιει- γού τρόπου ζωής και πιο συγκεκριµένα στο διαιτο- λόγιο το χαμηλό σε θερμἰ- δες, λίπη, χοληστερόλη και ἅλας. Στην καταστολή της συνήθειας του καπνίσµα- τος, στην ἄσκηση, στην αποφυγἡ της ἕντασης και του ἀγχους. Ἄς δούμε ὅμως µερι- κοὺύς κανόνες που θα µας βοηθήσουν στην αντιµε- τὠπιση του προβλήματος όπως µας τοὺς ἔδωσε οὔΥπ. Ο ὅρ Παπαγεωργίου Υπουργός Υγείας μιλά στην Περσεφόνη Ανδρέου για την Παγκόσμια Μέρα Υγείας στις 7 Απριλίου. Ὑγείας dp Παπαγεωργίου σε συνεργασία µε την ΠΟΥ: Ορθή διατροφή Οι χρόνιες ασθένειες που συνοδεύονται µε τη λανθασμένη διατροφή, ὅπως η στεφανιαία νόσος, συγκοπή καρδιάς, ο σακ- χαρώδης διαβήτης, οἱ γα- στρεντερικές ανωμαλίες και οι διάφορες παθήσεις πων οστών και των αρ- θρώσεων εἶναι πιο συχνές. στις οικονομικά ανεπτυ- Ὑμένες χώρες. Ακριβώς γιατί η εκβιοµη- χανοποίηση και ο πολιτι- σμός απομακρύνουν τον άνθρωπο απὀ τη φυσική διατροφή την πλούσια σε φυτικές ἵνες και συνθέ- τουν υδατάνθρακες και φτωχή σε λίπος και σάκχα- ρη και τον οδήγησαν προς τη διατροφή την πλούσιασε ζωικό λίπος και προς τα τρόφιμα τα κατασκευασμέ- να µε πρόσθετο λίπος, σάκ- χαρη και αλάτι Οι παθήσεις των στεφα- νιαίων αγγείων έχουν σαν κυριότερη αιτία την αρτη- ριοσκλύρυνση που ὡς γνω- στό συνδέεται µε τη δια- τροφή την πλούσια σε λι- παρά οξέα που εἶναι η αιτία. της αύξησης της χοληστε- ρόλης του αἵματος. Όσο ψηλότερο εἰναιτο επίπεδο της χοληστερόλης στο αἷμα τόσο πιο σοβαρή εἶναι η αρτηριοσκλήρωση των αγ- γείων. Ο οργανισμός παρά- γει τόση χοληστερόλη όση χρειάζεται κυρίως όμως παίρνει τη χοληστερόλη µε τις τροφὲς ζωικής προέ- λευσης ὁπως: Γαλακτοκο- μικά προϊόντα, κρόκο αυ- γού, εντόσθια ζώων, κρέας, γαρίδες και άλλα οστρακο- ειδή. ο Τροφές φυτικής προέ- λευσης που συστήνονται γιατί δεν περιέχουν χολη- στερόλη εἶναι: Φρούτα, λα- χανικά, δημητριακά, ὁσπρια και ξηροί καρποί. ο Γίνεται συχνά λόγος για τα κορεσµένα και ακὀρε- στα λίπη. Κορεσμένα εἶναι τα λίπη που σε θερµοκρασία δωμα- τίου εἶναι στερεά. Περιέ- χονται κυρίως στα ζωικά προϊόντα και συμβάλλουν ουσιαστικἁ στην ανύψωση της χοληστερόλης του ai- ματος. Ακόρεστα εἶναι τα λίπη φυτικής προέλευσης που εἶναι υγρα σε θερµοκρασία. δωματίου όπως τοηλιανθέ- λαιο και αραβοσιτέλαιοπου. ονομάζονται πολυακόρε- στα και βοηθούν τον opya- νισμό να αποβάλλει την επιπλέον δηµιουργειθείσα χοληστερόλη και το’ Μονοακόρεστα όπως το ελαιόλαδο που ὅρα ευνοϊκά και μειώνει τη χοληστερό- λη του αἵματος. ΄Ασκηση Κάθε δραστηριότηταπου. περικλείειµια µορφή ἄσκη- σης κάνει καλό στην καρδιά μας. Η ἄσκηση µας βοηθά να απελευθερωθούµε απὀ το άγχος που συνεχώς κτί- ζεται µέσα µας. Να εκτο- νωθούμε ἑστω και για λίγο απὀ τα βάρη της καθηµε- ρινής ζωής, βοηθά να νι- ώσουμε και να φαινόμαστε ὠραίοι πρωτίστως όμως η. κανονική και σθεναρή άσκηση προστατεύει την καρδιά µας. Όλες οι µορ- φὲς ἄσκησης εἶναι χρήσι- µες για το σώμα µας όμως. η καλύτερη άσκηση για την καρδιά µας εἶναι αυτή που. αυξάνει την αντοχή µας αυτή που γίνεται συνεχώς για μακρά χρονική διάρκεια. Αυτή μπορεί να εἶναι ἑνα γρήγορο βάδισμα ἡ éva ζωηρό τροχάδην ἡ κολύμπι ἡ ποδηλασία. Οι χρυσοί κανόνες της άσκησης εἶναι: ο Να αρχίσουμε ήρεμα. ο Να εντατικοποιήσουµε την ἀσκησή µας σταδιακά. ο Να ασκούμαστε συστη- ματικἀ. Για να εἶναι αποτελεσµα- τικἡ χρειάζεται να ασκού- µαστε για 20 τουλάχιστον. λεπτά δυο καιτρεις φορές τη βδομάδα Κάπνισμα Το τσιγάρο εἶναι ἑνας απὀ τους ενοχοποιητικούς παράγοντες για πρόκληση καρδιαγγειακών παθήσεων. Από πολλές έρευνες που έγιναν απὀ το 1350 και μετέπειτα αποδεἰχθηκαν οι επιδράσεις του τσιγάρου στο κυκλοφοριακὀ σύστη- μα: 9 Συμβάλλει στην ανάπτυ- Έη των αθηρωματικών πλα- κὠν που εἶναι η κύρια αιτία των καρδιαγγειακών παθή- σεων 5Ο κίνδυνος να αναπτύξει ο καπνιστής στεφανιαΐα νόσο εἶναι διπλάσιος και εἰναιτριπλάσιος να αναπτύ- Έει ἐμφραγμα απὀ ὅτι ο κίνδυνος για τον µη καπνι- στὴ 9 Το κάπνισμα αυξάνει τη χοληστερόλη και τα ελεύ- θερα οξέα του πλάσματος. Άγχος Αυτότο άγχος εἶναι εκεὶ- νο που Ψηλώνει την πἱεσή μας, καταπιέζει όλο µας τον οργανισμό και ιδιαίτερα την καρδιά και συντομεύει τη ζωή µας. Αν εἶστε αγ- χώδης τύπος προσπαθήστε. να ηρεµήσετε να χαλαρώ- σετε. Μπορείτε να το πε- τύχετε αν καταγράψετε όλες τις καταστάσεις που σας δημιουργούν άγχος και ενσυνεΐδητα να προσπαθή- σετε να πρεµήσετε όταν βρεθείτε αντιμέτωποι µε αυτὲς τις συγκεκριμένες καταστάσεις. 5 Το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια της διαφώτισης του κοινού για αντιμετώπιση πολλών ασθενειών εξέδω- σε ειδικό οδηγό διατροφής. τον οποίο Θα διαγέµει δω- ρεάν σ᾿ όλο το κοινό, για ἑνα σωστό διαιτολόγιο. Σύνθημα: «Αν τρως σω- στά... αισθάνεσαι καλά».