Back

Οι άνδρες ερωτεύονται τις δυναμικὲς γυναίκες, αλλά παντρεύονται τις αδύναμες

Του Χριστόφορου. Παπαστυλιανού ΛΛΟΙ τη χαρα- κτήρισαν σαν «τη δασκάλα µε τα γλυκά μά- tia», ἄλλοι τη βλέπουν σαν την «τηλεπαρουσιά- στρια µε τη χαμηλή γλυκιά φωνή», εκείνοι ὡστόσο που γνωρίζουν περισσό- τερο την ανθρὠπινή της διάσταση της δίνουν τον τίτλο της «ευαΐσθητης επαναστάτριας» στην κα- λουπιασμένη κοινωνία µας που κρύβει πολλά πίσω. 'απὀ τη βιτρίνα. Μιας επα- ναστάτριας ωστόσο η οποία --- ὅπως η ἴδια πα- ραδέχεται -- δεν έχει απαλλαγεί ano τα κατά- λοιπα των ταμπού της κοινωνίας µέσα στην οποία μεγάλωσε. Ἡ Δήμητρα Νικολαίδου, 22 χρόνων, δε το παίζει δηµοφι- λής σταρ, αλλά βρἰσκεται Προ- ογειωµένη στα... γήινα, Δεν. οδηγά ἑνα πολυτελές ἡ σπορ. αυτοκίνητο για επίδειξη αλλά, ἑνα διπλοκάμπινο µε το οποίο πηγαϊνει καθημερινά στο σχο- λείο της, και τέλος δεν αρέ- σκεται να... διδάσκει τον κό. σµο, τους γνωστούς και φἰ- λους της παρουσιαζόµενη σαν. η πολυµαθής δασκἆλα, αλλά στοχεύει να συνεχίσει τις σπουδές της στο εξωτερικό. µαθαΐνοντας διδασκόµενη. Μέσα απὀ τη συνέντευξη που ακολουθεί η Δήμητρα αφήνειτον εαυτότης ελεύθε- ρο όσο θα μπορούσε Kal απαν- τὰ στις ερωτήσεις αποκαλύ- πτοντας το χαρακτήρα της, τον πρόπο σκέψης και αντιμετώπι- σης της κοινωνίας µας. --Εἰσαικατά γενική ομολογία µια ωραία κοπέλα. Πώς Βλέπεις τη συμπεριφορά πων ανθρώπων ἑναντί σου και ειδικά των αντρὼν μὲ- σα στην κοινωνία της Κὺ- πρου δεδομένης και της Ιδιότητας. της τηλεπαρου- σιᾶστριας ---λεν μπορώ να μιλήσω γενικά γιατί η ζωή µου έχει µπει σε ἄλλη φάση µε την τηλεόραση και ἴσως εἶναι ο σηµαντικότε- ρος τοµέας στον οποίο αντι- µετωπίζω προβλημα. Υπάρχει μέσα µου µια διάχυτη καχυπο-. Ψία για την προσέγγιση των. ανθρώπων και ειδικά των αν- πρώὠν. Ωραῖες κοπέλες υπάρ- χουν πάρα πολλές, προς Θεού γα θεωρώ τον εαυτό µου κάτι το ξεχωριστό. Εκείνο που ελ- κύει ἴσως εἶναι η τηλεόραση, Λέω ἴσως, µπορεί ναι ἡ ὀχι, άνκαι σ᾿ ἑνα 9906 η πρώτη αντίδραση οφείλεται στον το- μέα τηλεόραση. Το θέµα εἶναι Va καταφἑρει να ξεπεράσει κάποιος αυτό τον τοµέα Και δεν ξεπερνιέται εὔκολα Νιώθω ότι υπάρχει ἑνα κενό, στις σχἑσεις των ανθρώπων. Γι’ αυτό βλέπουμε γύρω µας το φαινόμενο ὅπου ἡ αρραβω- νιάζονται στο «τσάκα - τσάκα». ἡ βασανίζονται συνεχώς και δεν έχουν πηγαῖες σχέσεις. Ειδικά σ᾿ ότι αφορά τα δυο φύλα υπάρχει µια προσποίηση. στις ερωτικὲς τους σχέσεις. Νατο.. Παΐξεις να εἰσαιδύσκο- λη...να εἶσαι σεμνή... Οιάντρες ερωτεύονται τις δυναμικές γυναίκες και παντρεύονται τις αδύναμες ἡ τις σεμνὲς. Σε τελευταία ανάλυση τι πρέπει να κάµω Αν θέλω να παν- τρευτώ θα πρέπει να γίνω άβουλη για να κατακτήσω κά- ποιον Να αλλάξω την προσω- πικότητά µου Ὑπάρχει η τάση να µην απο- δεχόμαστε τον ἆλλο, να προ- σπαθούµε να τον αλλάζουμε, γα µη δεχόμαστε την επιτυχία. που. Ειδικἁ αυτό ισχύει για τον άντρα της Κύπρου που μεγά- λωσε µε το ταμπού ὁτι εἶναι ο.. ἄνθρωπος, ο στύλος της οικογένειας. Σε τελευταία ανάλυση έχουν την απαἴτηση: να εἶσαι επιτυχημένη, να έχεις. την καριέρα σου αλλά πάντα να εἶσαι πιο κάτω απὀ τον άντρα. Δε θα το γενικεύσω γιατί σἷ- Ύαυρα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά δεν τις έχω ακόμη βρει. ---Μιλάς για καχυποψία. Ποι- ος σου εἶπε ὅτι δε δέχεται ο ἄλλος το δυναμισμό σου. ἡἧτην επιτυχία σου Γιατίτο αποκλείεις εφόσον δε το έχεις δει ἔμπρακτα --- Το έχω δειέµπρακτα. Βλέπω πολλὲς φίλες µου ν΄ αρραβω- νιάζονται και ν΄ αλλάζουν ολο- Κληρωτικά το χαρακτήρατους, δηλαδή να χάνουν το Suvayl- σµό και την αγεμελιά της νεότητᾶς τους γιανα μπουν σ᾿ ἕνα καλούπι του παντρεµένου, Το οπο[ο για μένα εἶναι ανόητο. Γιατί μετά το γάμο πρέπει να αλλάξεις χαρακτήρα Ὑποτίθεται ὁτι φτιάχνοτας το δεσμό σου για να μπορέσεις γα φτάσεις στο γάμο ο ἄλλος σε γνωρίζει κάτω απὀ εκείνες τις συνθήκες. Γιατί μετά πρέ- πει ν΄ αλλάξεις, Νομίζω, και αυτό µου έδειξε η πείρα µου, ότι οι άντρες χρειάζονται στο- λίδι δίπλα τους, χρειάζονται την επιβεβαίωση ότι πρέπει να Βρίσκονται δίπλα σε µια γυναί- κα που έχει κάτι να πει αλλά δεν τη θέλουν για μόνιμη οὐζυγό τους γιατί φοβούνται μήπως τους επισημάνει κάποια στιγµή -- Μήπως όμως επηρεάζει καὶ το γεγονός ὁτι υπάρ- Χει η εντύπωση ὁτι µια σταρ κάμνει ἑτσικιαλλιώς τη δική της ζωή — Θα ἐλεγα ότι συμβαίνει και Το ἄκρως αντίθετο. Σε κάποιες φάσεις ὅταν οι υπόλοιποι σι- Νειδητοποιήσουν ὁτι Παρόλο που ανήκεις στο λεγόμενο «σταρ-σήστεμ» εἶσαι κι εσύ ἄνθρωπος µετις αδυναμίες και τις συναισθηματικές σου ΦΟβ- Τσεις, αµέσως πέφτεις απὀ το άθρο που σε έχουν στήσει, στο οποίο δεν έχεις ζητήσει Οι ἄνδρες ερωτ εὔονται τις ὀυναμικὲς γυναίκες, αλλά παντρεύονται τις αθύναμες να στηθείς, απογοητεύονται και φεύγουν. Ευαἴσθητη — Ἐυμπεριλαμβάνεις τον εαυτὸ σου στους ευαί- σθητους και αυθόρµη- τους χαρακτήρες --- Ναι, διαθέτω αυτά τα δυο ελαττώματα. Λέω ελαττώματα γιατί ο αυθορμητισμός εἶναι καταδικαστέος στην Κύπρο, ειδικά για κάποια κοπέλα. Από τη στιγµή που εἶσαι υποχρεώ- µένη να δεχθείς τα σχόλια των. ἄλλων για τις κινήσεις σου και το ἀτομό σου γενικά, όταν. αφήνεις να ελευθερωθούν. αυθόρμητα κάποιες αντιδρά- σεις σου, τότε γίνεσαι ακόµη περισσότερο,πιο ἐντονος στὸ- χος για επικρίσεις και παρατη- ρήσεις. Σ᾽ ό,τι αφορά την ευαισθησία, βρίσκομαι σ᾿ ἑνα χώρο που πρέπει να µπει σε δεύτερη μοίρα γιατί εἶναι ελάττωμα. Συμβαίνουν διάφο- ρα που πληγώνουν και δηµι- ουργούν ρήξεις σε σένα καιτο υπαρξιακό σου επίπεδο. --- Διαβάζουμε αρκετές συ- νεντεύξεις στο εξωτερι- κὀ που κάποια σταρ ἡ ντῖβα στην τηλεόραση, τραγούδι, κινηματογρᾶ- 0, ραδιόφωνο ΚΛΠ οµο- λογεί ὅτι για να φτάσεις στο σημείο να γίνεις σταρ πρέπει να περάσεις απὀ πο κρεβάτι εκείνου που. θα σε ανεβάσει στα ψηλά. Πιστεῦεις ὅτι υπάρχει αυ- τὸ το κύκλωμα στην Κύ- προ και πὠς βλέπεις τη δικἡ σου την αντίδραση -- Αν υπάρχει αυτό δε µε αφορά γιατὶ στα σίγουρα εγώ. δεν έχω περάσει απὀ το κρε- βάτι κανενός για να φτάσω στο σηµείο που ἑφτασα. Φυσικά δεν εἶμαι ἄριστη οὗτε επιδιώκω γα γίνω η καλύτερη. Προτιμώ Ἄϊγο τη µετριότητα για να µην ἔχω να αντιμετωπὶσω τις ευ- θύνες του αὐριο. Δηλαδή av κάποτε χάσω την πρώτη θέση. πῶς θά μπορέσω εγὼ σαν ἂν- θρώπος να την αντιµετωπί: Έχω µπει στην τηλεόραση και έχω γίνει Τνσταρ, ας πού- µε, βασισμένη και µόνο στις δικές µου δυνάμεις, Εάν σε κάποια φάση µε βοήθησαν κάποιοι ἀγθρωποι, ἦταν ἄνθρω- ποιτους οποίους γνώρισα κατά τη διάρκεια της δουλειάς µου και οι οποίοι Εκτίµησαν πρα- γματικάτη δυνατότητἁ µου. Να. λέμε ὁτι πρέπει να περάσεις από το κρεβάτι κάποιου ειδικά στην Κύπρο εἶναι νομίζω γο- Aoio, ---Μίλησα γενικά για το εξω- τερικὀ. --. Μπορεί να συμβαίνει. Του- λάχιστον εγώ δεν το ἐχω αν- τιµετωπίσξι. Αλλά αν σε κάποια, δεδομένη στιγμή Χρειαστεϊ για. να πετύχω κάτι Περισσότερο, να δείξω το ταλέντο ἡ τις δυνατότητες να περάσω απὀ αὐτό στο κρεβάτώμα εἶναι σίγουρο ότι δε θα το κάνω. Ταμπού ἔ-- Είναι της μόδας µια σταρ 22 χρόνων να ἔχει κατ΄ ανάγκη κάποιο δεσμὀ, αλ- λιώς θαθεωρείταιντεµον- τὲ. Πιστεύεις ὁτι πρέπει να μιλήσουμε για ταμπού ἡ για σεξουαλική απελευ- θέρωση --- Δεν ἐχουμθ µπει ακόµη στη, φάση που ν΄ ασχολούμαστε τόσο έντονα µέσα απὀ τα ἐν- τυπα, ποιος βγαίνει µε ποιαν καιτι γίνεται στην ερωτικἡ ζωή του σταρ γιαΠ δεν εἵμαστε και σταρ εδώ που ταλέµε. Μπορεί όλα τα περιοδικἁ να βοµβαρ- δίζουν ποιον έχει η Μαντόνα και ποιον έχει ἄλλη σταρ, αλλά στην Κύπρο εἴναιπιο γενικό το. θέμα. Ερχόμαστε στο προηγού- µενο που εἶπαμε για την ερώ- τική σχέση. Παλεύουμε ανα- μεσα στα ταμπού τῆς κυπρια- κής κοινωνίας και στη’ σεξου- αλικἡ απελευθέρωση. Από τη µια αναζητούμε τη φιλελευθε- ροποίηση, δηλαδή να μπορώ να βγαίνω µε ὁποιον θέλω ἡ va µην εξαρτώµαι απὀ Τα σχόλια που καθενός, πόσους φίλους έχω ἡ Θα έχω κλπ. Φυσικά μιλάμε πάντοτε γ ια τη γυναίκα γιατί πάντοτε οἱ γυναίκες εἶναι ο στόχος των σχολίων που. πρέπει σε Κάποια φάση της ζωής µας ν᾿ απορρϊψοῦμεϊ” Γιατὶ για Τον άντρα va εἶναι μαγκιά και για τη γυναίκα προσβολἡ και ρετσινιά Από, την ἄλλη έχουμε την τάση άρα δεν πρἐπειναλεχθείτίποτε για μένα, εγώ πρέπει να εἶμαι σοβαρή κοπέλα, γιατί αν δεν Εἶμαι δε θα βρῶ γαμπρό Τώρα το ποιαν επιλέγω εγώ Να κινούµαι ελεύθερα ανάλο- γα µε τις επιθυμίες µου. Πέ- ρασα τη φάση του ὅτι εἶμαι στην τηλεόραση και δεν πρὲ- πει να εκδηλώνομαι γιατί θα σχολιαστώ. Αυτό συμβαϊνει για. οποιανδήποτε κοπέλα σε ΟΠΟΙ- οδήποτε κοινωνικό σύνολο ανήκει στην Κύπρο. Αποφάσι- σα λοιπόν να κινηθώ ελεύθερα. φυσικά µέσα στα πλαίσια που Εγώ έχω θέσει ἑστω και αν σε κάποια φάση συμφωνούν µε τα πλαίσια της κοινωνίας µας γιατί οὗτε και εγὼ έχω απαλλαγεί απὀ τα ταμπού και τις φοβίες. που φέρω κληρονομιά Του τόπου µας. --- Ἐκέφτεσαι το γάμο ἡ τον. απορρίπτεις τώρα γιατὶ έχεις ἄλλα σχέδια --- Έχω θέσει κάποιους στὀ- χους και κυρίως εἶναι οι σπου- δὲς µου στο εξωτερικὀ. Αν αὗριο συναντήσω τον πρίγκιπα τον ονείρων µου δε θα επιτρέ- ψω στον εαυτὸ µου να απο τρέψειτα σχὲδιἁ του στη ζωή H θεωρία µου εἶναι, µην απορ: ρίπτεις ποτέ ὅτι έρχεται ΑΝ βρω Τον ἀνθρωπό µου τώρα δε θα πω ὁπι εἶμαι πολύ νέα και ὁτι δεν πρέπει να μπλεχτώ. Αυτό εἶναι ανόητο. Φυσικά. υπόρχοι και το αντίθετο, να ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν έναν άντρα γιατί µπαί- γουν στα χρόνια, γιατὶ υπάρχει ακόμη στην Κύπρο αυτή η τάση. Ἔχεις τελειώσει την ΠΑΚ, έχεις τη δουλειά σου, Το] αυτοκϊνητὀ σου, τι σου λείπει Ο άντρας! Γελοιωδέστατο. ---Θα επανέλθω στην ἀποιὴ σου «οι άντρες ερωτεύον- ται τις δυναμικές και παν τρεύονται τις αδύναµες» Επειδή έκαµες τον παραλ- ληλισμό αυτό ισχύει και για σὲνα ο αντίθετος } — @a éAcya ὁτι οἱ γυναίκες. ερωτεύονται τους άντρες που. Μαζί! µε τους γονείς της την ημέρα της αποφο/τησής της απὀ την ΠΑΚ. τις βασανίζουν. Θέλουν τον ἄντρα να εἶναι αὐταρχικός, δυναμικός και αν εκδηλωθεί Ιδιαίτερα αδύναμος καισυνδε- γυναίκες περισσύτερο αυστηρή στην τάξη απ΄ θεἰπερισσότερο µαζίτους 600 θα ἦθελαν ανπστρέφονται οι ὁροι. Αυτό υπάρχει και στις Για το ρόλο της τηλεπαρου- σιᾶστριας η Δήμητρα μᾶς λέει: — Όταν ξεκίνησα, ο ρόλος της τηλεπαρουσιάστριας ἦταν αρκετό, ἦταν µια αρχή που ωστόσο δεν περίμενα να κρα- τῆσει τόσο πολύ. -- Πού νομίζεις ὅτι θα µπο- ρούσες να προσφέἑρεις περισσότερο ---Θα μπορούσα να κάνω πρὀ- Ύραμμα χωρίς να ἔχω συνειδη- τοποιήσει τι πρόγραµµα θα εἶναι αυτό γιατῖ δεν εἶμαι παραγωγός. -- Είσαι δασκάλα. Θα µπο- ροῦσες να κανεις παιδικά προγράµµατα -- Παιδικά στο στιλπου γίνον- ται τῶρα, ὀχι Σ΄ αυτό το στιλ. χρειάζεται περισσότερο ένας. ηθοποιός. Θα μπορούσα να κάνω προγράµµατα παιδαγωγι- κά γιατί εἶμαι κοντά στην ηλικία πων μαθητών και μπορώ να εἶμαι πιο άνετη µαζίτους, --- Στο ρόλο της τηλεπαρου- σιάστριας υπάρχει αυτή η τάση γα µαθαΐνει παπαγα- λία το τι θα πει και να βγαϊνει μπροστά στο φακό και να μιλά χωρίς χειρό- Ύραφο. Πώς το αντιµετω- πίζεις αυτὸ το γεγονός και πώς νομίζεις ὅτι θα µπο- ροῦσες να γίνει διαφορε- τικ -- Βλέπω καιτην ΕΤ και βασικά το ἰδιο πράγμα κάνει. Ἡ διαφο- ρά µπορεί να βρίσκεται στο ὁτι εἶναι πιο ωραίες οι κοπέλες and εμᾶς. Με τον καιρό γίνεται «συνήθεια η ροή του λόγου και µην ξεχνάτε ὁτι τα κείµενα γράφονται απὀ τα ἴδια ἄτοιια θα μπορούσα να κάνω παιδαγωγικά προγράµµατα Εἰχε λεχθεί παλιά µε τη διεύθυνση του ΒΙΚ και το συζητήσαµε να γίνεται κάπως, διαφορετικά. Na µπαΐνουµε σε. κάποιες λεπτομέρειες που δε Θα μπορούσαν να φανοῦν στην. ταινία. Να γίνει κάποια κριτική και ἔρευνα αλλά δεν υπάρχουν. τα ἄτομα να κάνουν την έρευ- να. Δεν εἶμαι εγώ η αρμόδια. id va nw av θα πρέπει να γίνει ἡ ὄχι Απλά πιστεύω ὅτι θα γίνονται σηµαντικἁ βήματα στην καλυτέρευση τουθεσμού γιατί ο κόσμος άρχισε να κου- ράζεται. Η νέα πνοή στην τηλεόραση ἐχει σταματήσει να εἶναι νέα --- Ὑπάρχουν συνήθως αντι- ζηλίες μεταξύ ειδικοτή. των των σταρ της τηλεό- ρασης. Υπάρχουν αυτές οι αντιζηλίες και μεταξύ των τηλεπαρουσιαστριῶν --- Μάλλον το αντίθετο συµ- βαΐνει Οι σχέσεις µου µε τις ἀλλες κοπέλες ἦταν πάντοτε. Ιδιαίτερα φιλικὲς και βγαίΐναµε έξω απὀ τα πλαίσια του ΡΙΚ. Ἠταν το μεγαλύτερο επίτευ- γμά µας καὶ το μεγαλύτερό µας λάθος. Πολλοί δε συµπά- θησαν το γεγονός ὅτι εἴμαστε η μοναδική ομάδα ανθρώπων Το στιλ γραψίματος εἶναι το ἴδιο. Μπορεί να εἶσαι στημένη στο φακό για 30 δευτερόλεπτα και να µην κοιτάξεις το χαρτί και να εἶδες τὸ κεϊµενό σου τρία λεπτά Πριν. που περάσαμε απὀ το ΡΙΚ χωρίς να υπάρχουν αντιζηλίες μεταξύ µας. -- Δηλαδή va υποθέσουμε. ότι θα σε κατακτήσει vac σκληρὸς ἄντρας -- Προσπαθώ ν΄ απαλλαγὠ από. αυτό To σύνδρομο αλλὰ δεν εἰμαισίγουρη ότιθα το πετύχω. Διπλοκάμπινο -- Κάθε μέρα για να πάεις στην Αλάμπρα ὁπου υπη- ρετείς σαν δασκάλα στο δημοτικὀ σχολείο οδηγείς διπλοκἀμπινο. Να υποθὲ- σουµε ὅτι το παίζεις κα- μικάζι ---. Εἶναι πολύ παρεξηγηµένη Π έννοια του διπλοκάμπινου και να εἰμαιειλικρινής ἡμουν πολύ. αρνητική στο γεγονός ότι ο πατέρας µου προτιμούσε αντί τζιπ το διπλοκάμπινο, αλλά σημασία ἔχει το Περιεχόμενο και ὀχι το περιτύλιγµα. Δεν ότι θα ἠθελα) Ἡ. Δήμητρα εἶναι δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας. Ας δούμε τι λέει για Το επάγγελμά της. Την προσφορά του δασκάλου. σήµερα και γιατους μαθητές της. --Ὑπάρχει µια παράδοση στο επάγγελμα του δασκάλου στην οικογένειά σου. -- Ὑπάρχει µια οικογενειακἠ παράδοση στην οικογένειά µας. Από τα 11 αδέλφια του παππού µου οι εννέα ἦταν δάσκαλοι, η μητέρα µου ακολούθησε τα βήματα του παππού μοι και εγώ, τώρα --- Μετά απὀ εισήγηση των γονιών σου --- Δεν μπορὼ να πω ὁτι δέχτηκα πιέσεις. Ζούσα τη μητέρα µου στο σπίτι και ἐγιῶθα ότι αγαπούσε. αυτό το επάγγελμα, το σχολείο µε συγκινούσε, πάντοτε και ἡμουν Θετική στις σπουδές. Στην ηλικία των 17 θεώρησα ὁτιήταν Ιδανικό για μένα. Μου φαινόταν αρκετό νατελειώσω την Ακαδημία καινα κάγω ἐνα λειτούργημα. Για µένα οθεσµός του δασκἀλου ἦταν φτιαγμένος σαν λειτούργη- μα. Τώρα πια δεν εἶναι. Ὑπάρχει αρκετός συνδικαλισμός στους εκπαι- δευτικοὺς και µε το δίκαιό τους. Η πιο µεγάλη µου οργἡ εἶναι αυτά που λέει ο κόσμος ὅτι δηλαδή ο δάσκαλος δεν κάνει Τίποτε, κάθεται τέσσερις µήνες το χρόνο, σχολνά το μεσημέρι ἐχειτις αργίες κλπ. Άνθρωποι που ἐχουν παιδιά και μπορούν γα καταλάβουν πόσες δυσκολίες. υπάρχουν µε ἑνα ἡ δυο στην οικογἑνεία, μπορούν να καταλάβουν και το τι τραβάµε εμείς. με 30 παιδιά ἑξι ὧρες την ηµέρα. Με ενοχλεί αφάνταστα να λἐνθ ότι δεν εργαζόµαστε, Ιδανικἀ Εργαζόμαστε κάτω απὀ συνθήκες Ιδιαίτερα δύσκολες οἱ οποίες δε µας αφήνουν τελικά va λειτουργήσουμε ὡς λειτουργοί. Δηλαδή να προσφέρουμε ουσιαστική παιδεία στους µαθη- τὲς µας. Τώρα προσφέρουμε Εκπαίδευση ὀχι παϊδεία. Στην εκπαίδευση δίνεις γνώσεις μαθηματικά, γραμματική, γλὠσσα κλπ. Η παιδεία εἶναι ευρύτορος όρος. Κάνει το παιδί να ενδι- αφερτεὶ για το Περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθεἰ στο θὲµα της Κύπρου, να μάθει µέσα απὀ το θέατρο και τη μουσική, ακόµη καὶ αν αυτή η μουσική εἶναι το «κάνω épwra µαζί σου µε τηλεπάθεια» όπου µου ζητούν οι δικοί µου μαθητές. ΄Εχουμε ἑνα πολύ µεγάλο ὀγκο ύλης που πρέπει να δώσουμε. Ο χρόνος μάς πιέζει και δε µας μένει καιρός για περισσότερη επαφἠ. µε τους µαθητές. — Συμφωνὰς µε την ἄποψη ὁτι σήµερα Βγάζουμε παιδιά που εἶναι γεμάτα γνώσεις αλλά δε βγάζουμε ανθρώπους ---Ναι, αυτό εἶναι πολύ σηµαντικὀ. Ως Ἕλληνες έχουμε τρὶα ιδανικά: Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Ο στόχος εἶναι να δώσουμε στους μαθητές αυτά τα τρία πράγματα, ειδικά για µια πατρίδα που υποφέρει, ιδιαίτερα αυτή τη στιγµή, για την οικογἑνεια που περνά πολύ µεγάλη κρίση και για τη θρησκεία που περνά ακόµη μεγαλύ- τερη. Αντὶ να µπορέσουµε να δουλέψουμε αυτά τα πράγματα περιοριζόµαστε στον πολλαπλασι- ασμό, στην καλἠ ανάγνωση της γεωγραφίας και δε μαθαίνουμε αυτό που πρέπει. Το Υπουργείο προποθέτει ότι κάνουµε αυτά τα πράγματα, δεν. υπάρχει όμως ο χρόνος. Βομβαρδίζουμε τα παιδιά µε γνώσεις που μπορούν να μαβευτούν πολὺ αργότερα, ειδικά στο δημοτικό. -- Πώς βλέπεις τα παιδιά να συµπεριφἑρονται Συμπεριφέρονται µε τον τρὀπο εκείνο που πρέπει, ἔχουν γίνει πιο κακομαθημένα και απαιτητικἀ, αρνούνται να µπουν στους περιορισμούς του σχολείου -- Πρέπει τα παιδιὰ να μάθουν ὁτι υπάρχουν περιορισμοί στη ζωή. Αλλο ο χώρος του σχολείου, ἄλλο ο χώρος της αυλής Της γιαγιάς ἄλλο ο χώρος του σπιτιού, πράγμα ποὺ δε συνειδητοποιούν οἱ μαθητές µας. Είναι αἴθασοι και μάλιστα υπερβολικά, Ὑπάρχει αυτὴ η τάση να λέμε ὁτι δεν πρέπει va δίνουµο Εὖλο, πρέπει να δώσουμε σηµασία στα μωρά µας. Οι νέοι γονείς κάνουν προσπά- θειες για να δώσουν γνώσεις στα παιδιά τους ενώ στην πραγματικότητα περνούν ελάχιστες ὧρες µαξζίτους, δεν εἶναι αρκετά συνδεδεμένοι µε τα παιδιά τους. Πολλές φορές ερχόμαστε σε ρήξη µε τους µαθητές γιατίτους λέμε ορισμένα πράγματα που παρατηρούμε και δεν τα συνει δητοποιούν ἡ αργούνται να τα δεχτούν. «Λεν Εἶναι δυνατὸ το μωρό µου να Κάνει τέτοιο πράγμα». Είναι δυνατό και δεν µπορείς να µε αποκαλεἰς ψεύτη τη στιγµή που σου βάζω κάποια δεδοµένα κάτω. Δεν έχω κανένα λόγο να θίξω το παιδὶ. Αντίθετα το αγαπώ και περνώ μαζί του πολλές ώρες. Οταν µε ρωτήσεις πὼς αποκαλείς τους μαθητὲς σου θα σου Πω «τα μωρά µου». Είναι δικά μου αυτά τα μωρά για ἑνα χρόνο, τα πλάθω εγώ όπως θέλω, µου ἐχουν εμπιστοσύνη εἶναι ντροπή, µε εξυπηρετεί Μεταξύ των προβλημάτων της κυπριακής κοινωνίας, εἶναι και το γεγονός ότι έχει βάλει το αυτοκίνητο σαν τον καθρέφτη της προσωπικότητας, που θίναι γελοίογιαµένα. * Από τη στιγμή που µε εξυ- πηρετεῖ και παρόλο που δεν το αγαπὠ Ιδιαίτερα, απλώς του συμπεριφἑροµαι καλά, ὅπως μου συμπεριφέρεται και εκεὶ- νο, δεν µε προδώνει και δεν το προδώνω. — Nowa εἶναι η αντίδραση του κόσμου --- Διπλοκάμπινο Μα σοβαρο- μιλάς Ποιο εἶναι το αστείο Γονείς — Είσαι 22 χρόνων, έχεις ενηλικιωθεί αλλά ζεις µε τους γονεὶς σου. Αισθά- νεσαι να υπάρχει υπερ- προστασία, ἡ φροντίδα που υπήρχε και ὅταν ακό- μη ἧσουν μαθήτρια ἡ φοι- τητρια — Ἔχουμε ξεπεράσει το στά διο να εἶναι προστατευτικοί γιατί θέλούν να επιβάλουν τις απόψεις τοὺς. Η υπερπροστα- οἷα τους εἶναι θόµα ανησυχίας. πια. Καταλαβαΐνουν ὅτι εγώ κιγούμαι σ᾿ ἑναν κύκλο αλλι- ώτικο απὀ το δικό τους, στον οποίο δε θα µπορούν να µε βοηθήσουν αν βρεθώ σε «κά- ποια στιγµή σε δύσκολη θέση», αλλά δεν μπαίνουν εμπόδιο οὖτε στον τρόπο µε τον οποἰο Θα κινηθὠ οὖτε στις αποφά- σεις που θα πάρω στην ΕΠαΥ- γελματικἡ µου ζωή Έχω ικανοποιήσει τη δικἡ HOU ανάγκη, έχω συμπληρώσει τις σπουδὲς που θα ήθελαν και μάλιστα µε ἀριστα, χωρίς να τους προδώσω. Νιώθουν περὴ. φανοι κολακεύονταιαλλά ταυ- τόχρονα éxouv ἑνα µεγάλο άγχος γιατο τιθα απογίνω, πού θα καταλήξω, πού θα µε οδη- γἠσειαυτὸς ο δρόμος που ἔχω Εεκινήσει. Ένας δρόμος δύ- σκολος µε πολλές αμφιβολίες, πολλά προβλήματα, µε κριτική και λογικά και συναισθηματικά εἶναι Ιδιαίτερα φορτισμένοι Γνωρίζω σε κάθε µου κίνηση ὅτι οι γονεῖς µου εἶναι εκεί και δεν μπορῶ να απορρίψωτα όσα μου. ἔχουν μάθει. Μπορεί να τα διαφοροποιήσω µέσα απὀ τις δικές µου γνώσεις χωρίς κατ΄ ανάγκην να εναντιώνοµαι στις δικὲς τους αποφάσεις Έχουμε βρει µια µέση λύση. Με αγαπούν, τους αγαπώ και πιστεύω ὁτιθα δικαιωθούν απὀ μένα. Δε θα τους προδώσω. Η δασκἆλα µε τους µαθητές της, τους οποίους ὅπως η Ίδια λὲε! αγαπά «σαν τα pups ro καϊτους έχω -- Πῶς επιδρά το δεδομένο της τηλεπαρου- σιάστριας στους µαθητές σου -- Σε καμιά περίπτωση δεν επέτρεψα στους μαθητές µου να συζητήσουν το θέµα τηλεόραση μέσα στην τάξη. Τρέφουν ένα κρυφὀ θαυμασμό για μένα. Μπορεί να κρατουν ἑνα περιοδικό που εἶμαι µέσα και να το μετροφυλλούν στα κρυφά ἠνα συζητούν ότι «χτες ήταν όμορφη η δασκάλα µας», αλλά αυτό δε γίνεται μπροστά µου για να κερδίζουν την εὐνοιά µου. — Ay σου ἐλεγα να κάνεις αυτοκριτική της δικἠς σου συμπεριφοράς ἐναντι των παι- διών --- Εἶμαι ἴσως Περιοσότερο αυστηρή απὀ όσο θα ήθελα. Νιώθω τον ϱαυτό µου σε πολλὲς φάσεις να περιορἰζοµαι µέσα στο «πρέπει γα µάβεις» «σταμάτα να μιλάς για να µε ακούσεις». Λίγο αδιαφορούμε για την ελευθερία του ατόμου. Ὡστόσο, νιώθω ὁτι τα παιδιά δεν εἶναι απε λευθερωµένα και δεν μπορούν να κινηθούν άνετα. Γ΄ αυτό μόλις τοὺς δώσεις την ευκαιρία να μιλήσουν ἡ μόλις Τους χαλαρώσεις, αµέσως βρίσκονται πάνω και εἶναι έτοιμοι να σε «κατα- σπαράξουν». Πρέπει να πούμε ὁτι έχω ενάμιση χρὀνο µόνο πείρα στο διδασκαλικό επάγγελµα και έχω ακόµη. πολλὰ πράγµατα να μάθω καιν΄ αλλάξω. Tipwpies --Συζητείται πολλὲς φορὲς ο τρόπος επιβο- λἠς και τιμωρίας των παιδιών. Ποια εἶναι η δικἡ σου η μέθοδος τιμωρίας Σε καμιά περίπτωση δεν τιμώρησα μαθητή γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει κάτι. Αν θατιµωρήσω κάποιον θα τον πιμωρήσω για θέµα συµπεριφο- ρὰς. Για τον Τρόπο τιμωρίας το έχω θέσει σε δημοκρατικά πλαίσια. Συζητώ µε τους μαθητὲς και επιβάλλουµε ὁλοι την τιμωρία. Αν κάποιος μαθητής, π.χ. έγραφε στο θρανίο, του εξηγώ ὁτι δεν πρέπει να γράφει στο θρανίο και μένει στο διάλειμμα µέσα στην τάξῃ και καθαρίζει όλα τα Βρανία. Δε θα μιλήσω για ξύλο αλλά θα αφήσω τη γνώμη όσων έχουν παιδιά αν το ξύλο σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται ἡ όχι ---Οιγογείς ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών τους Oxi 600 6a énpene. Υπάρχουν γονείς που εἶναι αξιέπαινοι για Το ενδιαφέρον τους. Αυτό συμβαΐνοι µε τους γονείς που τα παιδιά τους δεν ἔχουν πρόβλημα, Αντίθετα, γονείς που Τα παιδιά τους έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν τόσο ενδιαφἑρον να έλθουν να ρωτήσουν