Τελευταία ανάσα... NINOAAIOTHTA Προχειρότητα Ἀφέλεια Πειραματισμοί ΄Ακριτη. αποδοχἠ «συμμαχικών» οδηγιών, και υποσχέσεων Εγκλωβισμός στο υπερατλαντικὀ παραμυθίασµα ΄Ολοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί µπορεί να φαΐνονται υπερβολικοί, αλλά σίγουρα κάποιοι απὀ αυτούς ταιριάζουν στην εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης και στο χειρισμό κυρίως των εθνικών θεμάτων... Είναι εκπληκτικὀ πόσο συχνά ο κ. Μη- τσοτάκης --- ο οποίος δήλωνε πρόσφατα ότι «ο κ. Σαμαράς απολαμβάνει την απο- λύτου εμπιστοσύνης µου και ασκούμε μαζί την εξωτερικἡ πολιτική» --- εμφανίζεται να, αιφνιδιάζετε απὀ τις αρνητικὲς εξελίξεις καιπόσο συχνότερα ξεχνάτις δηλώσεις του για θριάµβους και επιτυχίες... Οὗτε ολόκληρος ο χώρος αυτής της στήλης θα έφθανε για να καταγράψουµε, ἑστω και µε τίτλους, τις δηλώσεις για επικείµενη λύση του Κυπριακού --- οἱ πρὠτες ἐγιναν µε την πρώτη επίσκειψη στην Ουάσιγκτον το καλοκαίρι του 1990 --- και τις διθυραµβικὲς δηλώσεις του κ. Σαμαρά για υιοθέτηση απὀ τους κοινοτικούς ετα[- ροὺς των ελληνικών όρων γιατην αναγνώρι- ση της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Δε Χρειάζεται όμως αυτή η. ιστορική αναδρομή. Αρκεί η αναφορά στις τελευταί- ες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, παρουσία καιτου Προέδρουτης Κύπρου κ.Βασιλείου: «Μη νομἰζειη γειτονική Τουρκία ὁτιξεγελά κανέναν µε τη στάση της. Εἶναι βέβαιον ὁτι η αδιαλλαξία την οποία δείχνει σηµερα τορπιλίζει στα θεμέλια την προσπάθεια των. Ηνωμένων Εθνών». ΥΛΟΓΟ το ερώτημα: Μόνο «σήμε- ρα» δείχνει αδιαλλαξία η Τουρκία ᾿Ἡ «σήμερα» το αντελήφθη η Κυ- βέρνηση! Προφανώς, διότι δεν εξηγούνται διαφορετικά οι δηλώσεις του κ. Πρωθυ- πουργού, στην εφημερίδα «Μιλιέτ» πριν απὀ ἑνα µήνα, µε τις οποίες ἐδινε «πιστο- ποιητικό καλής θέλησης» στο νέο Τούρκο ομόλογό του. Ελεγε τότε: «Δεν µπορεί να υπάρξει σύγκριση µε το προηγούμενο Νταβός. Αυτή τη φορά η συμφωνία εἶναι σοβαρή. Το σημαντικότερο εἶναι η καλή διάθεση και η βούληση»! Αλλά και οιτόσοι σύμβουλοι Πρωθυπουρ- γού και Υπουργού Εξωτερικών εἶναι τόσο ανιστόρητοι και αδιάβαστοι, ὥστε να µην ἐχουν καταγράψει και διαπιστώσει ότι η αδιαλλαξία αποτελεί για την Τουρκία «πολιτική» και µέσο προώθησης της στρα- τηγικής της Eine ακόµη ο κ. Μητσοτάκης: «Να µη νομίζει η γειτονική Τουρκία ότι ξεγελά κανένα µε τη στάση της». Αν πράγματι το πιστεύει αυτό, πώς εξηγεί ὁτι οι πιέσεις για υποχωρήσεις και διαλλακτικότητα στρέ- Φονται αποκλειστικἁ προς την Ελλάδα Τους έχει «ξεγελάσει» όλους η Τουρκία. Δεν τους πείσαµε εμείς ΄Η εἶναι πιο αποτελεσματική η τουρκική αδιαλλαξία απὀ την ελληνική «καλή θέληση» Αλλο ἑνα πρόσφατο «κρούσμα» της ανερµάτιστης κοντόφθαλµης και αδιέξο- δης πολιτικής της Κυβέρνησης. Αιφνιδια- στήκαµε ... «από την αιφνιδιαστικἠ αµερι- κανική μεταστροφή» στο θέµα των Σκοπίων! Μεταστροφή ὅμως δεν υπάρχει. Ξεχνάμε ότι απὀ τις ΗΠΑ εκπορεύεται και χρηµα- τοδοτείται απὀ χρόνια τώρα η προπαγάνδα των Σκοπιανών Οὗτε ὀψιμο εἴναιτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ. στα Βαλκάνια. Σε αυτή τη στήλη έχει επισημανθεί µε συγκεκριµένα στοιχεία η έντονη πολιτική και οικονομική διείσδυση τους στην περιοχή. Αιφνιδιαστικἡ µπορεί να χαρακτηριστεί η πρωτοβουλία του κ. Μπέι- κερ να συμπρᾶξει µε την Κοινότητα στην περαιτέρω διαχείριση του προβλήµατοςτης Γιουγκοσλαβίας. Από αυτή την παρέμβαση προέκυψε η γνωστή ανακοΐνωση «ΕΟΚ και ΗΠΑ», Πιθανόν οι στόχοι της αμερικανικής κίνη- σης να υποκρύπτονται στην εξής παράγρα- Φο: «Ἡ ΕΟΚ και οι ΗΠΑ θα συντονίσουν την προσέἐγγισή τους στο θέµατης Σερβίας και του Μαυροβουνίου που ἐχουν ζητήσει τη δημιουργία ενός κοινού κράτους», Το παρασκήνιο φωτίζει περισσότερο τους στόχους της Ουάσιγκτον και ενδεχόμενη αντιπαράθεση µετη Γερμανία:ο κ. Μπέικερ ζήτησε να προσδιοριστεί ως γιουγκοσλα- βικό κράτος Σερβίας - Μαυροβουνίου, αλλά αντέδρασε η Γερμανία. Η Κυβέρνηση ἑσπευσε και πάλι να χαρακτηρίσει θετική την ανακοίνωση για μόνο το λόγο ότι δεν αναφέρονται ονοµα- στικἁ και οι ὅυο άλλες Δημοκρατίες που ζητούν αναγνώριση και επισημαίνεται ότι η αναγνώριση τελεί «υπό την αἱρεση της λύσης των υπολειπομένων ερωτημάτων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Παράλληλα, «διέρρευσαν οι πληροφορἱ- ες ότι ο κ. Σαμαράς έθεσε το θέµα για τα Σκόπια στη συνάντηση των. «12» που πραγματοποιήθηκε πριν απὀ τη συνάντηση µε τον κ. Μπέικερ. Οι «12» δέχθηκαν τις ελληνικές θέσεις, τις έθεσαν στο κ. Μπέι- κερ, που της δέχτηκε επίσης χωρίς αντίρ- ρηση». Ανάλογη διαβεβαίωση εἶχε κάνει καιο κ. Μητσοτάκης µετά το ταξίδι του στη Βόννη και τη Ρώμη, στις 14 Ιανουαρίου: «Γυρίζω πάρα πολύ ικανοποιημένος. Νομίζω ὁτι μπορώ να πληροφορήσω τον ελληνικό λαό ότι, κατά την πεποἰθησή µου, αποκλείεται αναγνώριση των Σκοπίων απὀ οιαδήποτε χώρα της Κοινότητας»... Άς κρατήσουν κάποιες επιφυλάξεις οι διαχειριζόµενοι τα εθνικά θέµατα! Απλά τους δόθηκε κάποιος χρόνος και κάποια ανάσα μέχρι να φτάσουν στο νήμα, στις 6 Απριλίου. Ας µην πιστέψουν κανέναν κιας αξιοποιήσουν αθόρυβα αυτό τον λίγο, πολύτιμο χρόνο...