Back

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κληρίδης κατά την προχθεσινἠ συνεδρία της Βουλής, που εἶχε σαν επιστέγασμα το νέο χαράτσι των εφτά εκατομμυρίων για το χρεοκοπημένο ΡΙΚ, έκαμε και µια σοβαρή καταγγελία. Ισχυρίστηκε ὁτι ιδιωτικοί ραδιοσταθµοί ασκούν πολιτική τελείως δια- φορετικἡ απὀ την πολιτική του Εθνικού Συµβουλίου. Και κατηγόρησε, χωρίς να κατονοµάσει, ἕναν ιδιωτι- κὀ ραδιοσταθμό, ότι προσεγγίζει βουλευτές διαφό- ρων κομμάτων, άλλους για να τους υποσχεθεί ava- δειξη και άλλους για να τους απειλήσει ότιθατους εξοντώσει (πολιτικά). Η καταγγελία αυτή του κ. Κλη- ρἴδη δεν εἶναι πλήρης. Ο πρόεδρος του Δημοκρατι- κού Συναγερμού εἶναι γνωστός για το θάρρος, την παρρησία καιτην ελεύθερη ἐκφρασήτου. Καιπιστεύ- ουμε ὁτιπρέπεινα ολοκληρώσειτην καταγγελίατου. Να κατονομάσει το ραδιοσταθμό που υπόσχεται και απειλεί µε (πολιτική) εξόντωση βουλευτές. Πρέπει ακόµη οκ. Κληρίδης να κατονομάσειτους βουλευτές. που προσεγγίστηκαν και όσους δεν ενέδωσαν στους. εκβιασμούς του ιδιωτικού ραδιοσταθμού, απειλήθη- καν µε εξόντωση. Η καταγγελία εἶναι πάρα πολύ σο- βαρἡ καιπρέπειοκ. Κληρίδης να δώσει συγκεκριµέ- να στοιχεία. Ν΄ αναφέρει ονόματα σταθμού καιβου- λευτών. ΟΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ.. ἴναι ὀντως εκπληκτική, για την προκλητικότητά της, η νέα δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Παπα- γεωργίου, για την υπόθεση του βαφείου Ρέινμποου. «Δε φιμώνουμε την κ. Ακκελίδου, λέγει, αλλά προκειμέ- νουνα εξετάσουμε σε βάθος το πρὀβλημαθαπρέπεισε µια ενδεχόμενη συζήτηση να συμμετάσχουν ὁλοι οι επιστήμονες λειτουργοΐτου Υπουργείου καθώς kal GA- λων υπηρεσιών»... Καιποιες εἶναι αυτὲς οι υπηρεσίες Τώρα όπως αποκαλύπτειη «Σ», όλοι δηλώνουν αναρμό- διοιγιατο Ρέινµποου. Παρατηρείται µιαπερίεργη σιωπή. που φτάνειτα ὁριατης αφόρητης πρόκλησης γιατους Ακακιώτες καιγιατους πολίτες γενικότερα. «Μην αγγί- ζετε το Ρέινµποου», φαίνεται να εἶναι η εντολἠ που ἠλθε άνωθεν. ᾿Ετσιόλες οι δήθεν αρμόδιες υπηρεσἰες ἐχουν πάθει κυριολεκτικά γλωσσοδέτη. Δε μιλούν, δεν. εξηγούν και κυρίως αποφεύγουν ὁπως ο διάβολος το’ λιβάνι,τον Τύπο. ΄Ἔχουν κατηγορηθεί όλες οι υπηρεσἰ- ες επώνυμα για την ανἀμιξή τους στην υπόθεση Ρέιν- µποου. ΄᾿Εχουν ξεσκεπαστεί οι αλλοπροσαλλισμοίτους στην αντιμετώπιση ενός τεραστίων διαστάσεων οΙκολο- γικού προβλήματος. Και αυτές όλες οἱ, δήθεν, αρµόδι- ες υπηρεσίες ἐχουν βουβαθεί. Πληροφορίες που éxouv δει το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι τώρα, η υπόθεση Ρἐινμπόου παίρνει διεθνείς διαστά- σεις αφού διάφοροι διεθνείς οργανισμοί που ασχο- λούνταιμε θέµατα υγείας καιπροστασίας του περιβἁλ- λοντος ἑδειξαν ενδιαφέρον. Η υπόθεση Ρέινµποου και τα τοξικά απόβλητα που διοχετεύονται κάθε µέρα στο υδρόστρωµα του Ακακίου, αφορά ὀχι µόνο τους Ακακι- ὦτες αλλά ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Διότι οι εκπτώ- σεις δε θα πλήξουν µόνο τους Ακακιώτες αλλά και όσους πολίτες πίνουν νερό ἡ προμηθεύονται προϊόντα από την περιοχή. Τι περιμένουν δηλαδή, οι διάφοροι καρεκλοκένταυροι δήθεν αρμόδιοι, Να αρχίσουν ναπε- θαΐνουν πολίτες για να ξυπνήσουν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ O πως το στοιχειωμένο Γεφύρι της Αρτας κατάν- τησε το νέο νοσοκομείο της Πάφου. Μόλις λει- τούργησε ἀρχισαν να φαίνονται οι κακοτεχνίες του όλου οικοδομήματος. Η στέγη ἦταν διάτρητη. Με τις πρὠτες βροχές πλημμύρισαν οι θάλαμοι και διέτρεξαν κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό. Εγινε σάλος. Η Ku- βέρνηση έριξε την ευθύνη στην κατασκευάστρια εται- ρία και η κατασκευάστρια εταιρία στην Κυβέρνηση. Δη- λώθηκε επίσημα ότι λήφθηκαν µέτρα για την επιδιὀρ- θωση της στέγης και ἀλλων κακοτεχνιὠν, Εγκρίθηκαν μάλιστα γιατο σκοπό αυτό και μεγάλα κονδύλια. Κιεκεί που όλα φαΐνονταν µια χαρά, ξανάρχισαν οι βροχές για να ξαναγίνει το νοσοκομείο ...λίμνη. Νέος σάλος, νέες διαμαρτυρίες, νέες διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγεῖ- ας για την επιδιόρθωση όλων των κακοτεχνιών του νο- σοκοµείου, Φαίνεται όμως ὁτι το κτίριο δε θέλει ν΄ αφήσει ήσυχους τους αρμόδιους, λες και εἰναι στοιχει- ωμένο. Απίστευτο κι όμως αληθινό, Ο πρὠτος ὀροφος του νοσοκομείου και συγκεκριµένα ο θάλαμος μητρό- τητας και προστασίας του παιδιού ἐγινε... κόλαση. Ζε- στὀ, ζεματισμένο νερὀ ἑσταζε απὀ την οροφή του και έπεσαν τα ψευδοτάβανά του. Και οἱ φλορένσες, κρέ- µονταν απὀ τα ηλεκτρικά καλώδια µε άμεσο κἰνδυνο βραχυκυκλώματος. Φόβος και τρόμος κατέλαβε τους ανθρώπους που στέκονταν κοντά στο θάλαμο αυτόπου έμοιαζε στοιχειωµένος. Δεν ήξεραν τι συνέβαινε κι oUTe μπορούσαν να φανταστούν ότι οι σωλήνες που διοχετεύουν το ζεστό νερό στοὺς θαλἀάμούς του νοσο- κοµείου εἶχαν σπάσει. Απίστευτο. Κιόμως αληθινό. Τώ- ρα ποιος φταίει και ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα, Εἶναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Στο νησί των σκανδάλων και των αυθαιρεσιών, στο νησί του ρουσφετιού και της καλοπέρασης, όλα γίνονται και όλα συμβαίνουν. Γιατίνα µη στοιχειωθεἰ λοιπόν και το καινούργιο νοσοκοµειο Πάφου Ο λαός δε θα κληθεί τελικά να πληρώσει για Το ξεστοιχειωµό