Τέλος Απριλίου τελειώνουν ta ἔργα oT 0δὐ Νίκου Παπίχη Της Κωνσταντίνου ΛΕΜΕΣΟΣ (Γραφεία «Σ»).--- Σ ΤΑ τέλη Απριλίου, αναμέ- γεται να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικὲς εργασίες, της οδού Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό. Για την ολοκλήρωση των εργασιών, υπολείπονται, η κα- τασκευἠ μερικών πεζοδρομἰ- @V, και ορισμένων παρόδων, καθώς και η ασφαλτόστρωση ενός μικρού κομματιού βόρεια της οδού, το οποίο υπέστη καθίζηση λόγω της μεγάλης Βροχόπτωσης. ΄Ηδη, amy 056 Νίκου Παττίχη διεξάγεται κα- Νονικἀ η διέλευση τροχοφό- Pav, υφόσο οι εργασίες που υπολειπονται δεν. επηρεάζουν την τροχαία διακίνηση. Όπως εἶναι γνωστό, το έργο άρχισε στα µέσα του 1989 και βάσει του χρονοδιαγράµµα- τος, θα έπρεπε να εἶχε τελει- ὡσει εντὸς 20 μηνών, δηλαδή το Φεβρουάριο του 1991. Με- τὰ την καθυστέρηση που πα- ρατηρήθηκε, δόθηκε παράτα- ση 56 ημερών, µε επιπρόσθετη επιβάρυνση 200 περίπου χιλι- ἁδων λιρών. ΄Ετσι, το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί ἐτοιμο για λειτουρ- γία στις 21/12/91. Τώρα δίνε- ται γέα ημερομηνία απὀ τα Δημόσια Ἔργα, μεταξύ 24-30 Απριλίου 1991, Η όλη καθυ- στέρηση στην αποπεράτωση του έργου, εἶχε σαν αποτέλε- σμα την ταλαιπωρία και αγανά- .. κτηση των καταστηµαταρχών, αφού μειώθηκε αισθητά η εργασίατους. Στο μεταξύ, σύμφωνα µε πληροφορίες µας, σε συνάν- τηση που εἶχε η επιτροπή επηρεαζοµένων καταστηµα- ταρχών της οδού Νίκου Πατ- τίχη, µε εκπρόσωπο της αστυ- νομικής διεύθυνσης Λεμεσού, συζητήθηκε το θέµα κατά πὀ- σο πρέπει ἡ όχι να ΤΟΠΟΘΕΤΗ- θούν διπλὲς κίτρινες. γραμμές στην οδό, Ἡ Τροχαία Λεμεσού, όπως µας πληροφόρησαν οι επηρε- αζόμενοι, τάχθηκε. υπὲρ της τοποθέτησης µονής κίτρινης γραμμής ὅπως και οι ἴδιοι ζητούν. Στο EpYO λήφθηκε πρόνοια για τα ὀμβρια ύδατα και έγινε τοποθέτηση σωληνα- γωγών. Για το αποχετευτικὀ. συστηµα Λεμεσού δεν τοπο- θετήθηκαν σωληναγωγοί οι οποίοι θα μεταφέρουν τα λύ- µατα στην κοιλάδα Μονής, εφόσο η. περιοχή περιλαμβά- νεται στη Β΄ φάση του ano- XETEUTIKOU έργου.