Back

ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΙΑΨΕΤΔΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για το ύψος του πληθωρισμού

Παρά προεδρικἠ υπεραισιοδοξία, φτάσει 7.86 TO AKEA AIAWEYAE! TO BAZIAEIOY ο Του Γ. Τζώρτζου ΑΣΤΟΥΚΙ» στον Πρόεδρο και τις προβλέψεις του « για τον πληθωρισμό δίνει τώρα και το ΑΚΕΛ. Προβλέπει για το 1992 ρυθμό πληθωρισμού 7.866 παρόλο που ο πρὀεδρος µε δημόσιες δηλώσεις του επιμένει στην υπεραισιόδοξη πρόβλεψη ότι ο πληθωρισμός για το χρόνο, αυτό δε θα ξεπεράσει το Βύ6. Δυσοίωνες για Το φετινό ρυθμό του πληθωρισμού εἶναι και οι προβλέψεις ὅυο συνδικαλιστικών. οργανώσεων που καλύπτουν διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. απὀ το ΑΚΕΛ, της ΣΕΚ καιτης ΔΕΟΚ. Ἡ πρόβλεψη για το φετινό ρυθμό του πληθωρισμού ἐγιγε and το Γραφείο Οικονομικών Μελετών της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Ο υπεύθυνος του γραφείου κ. Σταύρος Ευαγόρου απαντώντας σε ερωτήσεις της «Σ» υποστηρίζει, µεταξύ ἄλλων, ὁτι η πληθωριστικἡ έξαρση πρέπει να µας ανησυχεί, παρόλο που κατά το παρελθὀν ο πληθωρισμός εἴχε πάρει ακόµα μεγαλύτερες προεκτάσεις απ᾿ αυτὲς που προβλέπονται για φέτος. Από τη δικἠ της σκοπιά η ΣΕΚ, µε δηλώσεις του υπεύθυνου γιατο ὑψοςτου πληθωρισμού του Τµήµατος Στατιστικής και Ερευνών, της συντεχνίας κ. Σωτήρη Καλογήρου, επιρρίπτειστην Κυβέρνηση ευθύνες γιατον καλπασμό. του πληθωρισμού Σύμφωνα µετη ΣΕΚ η µεγαλύτερη ευθύνη της Κυβέρνησης εντοπίζεται στην εκδηλωθείσα. τάση της υπὲρ της φιλελευθεροποίησης των τιμών, χωρίς παυτόχρονη Φφιλελευθερο- ποίηση των εισαγωγών βασικών εἰδών διατροφής. Ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού. εξέφρασε καιο Γενικός Γραμματέας της ΔΕΟΚ βουλευτής κ. Ρένος Πρέντζας. Απαντώντας σε ερώτηση της «Σ»Ο κ Πρέντζας τόνισε ότι τυχόν. αδυναμία της Κυβέρνησης να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό θα έχει καταστροφικἁ αποτελέσµατα για την οικονομία µας, που εἶναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη απὀ εξωγενείς παράγοντες. Τόνισε, επίσης, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για να αφεθεί ανεξέλεγκτος ο πληθωρισμός θα προέλθει απὀ τυχόν αδυναμία της Κυβέρνησης να συγκρατήσει τις τιμές βασικών ειδών. κατανάλωσης, ενόψει, μάλιστα και της επιβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Κάποιες προσπάθειες για αναχαίτιση ἡ και συγκράτηση του πληθωρισμού εκδηλώθηκαν απὀ την Κυβέρνηση κατά τις τελευταίες µέρες, κυρίως µε την απόφαση για ενθάρρυνση των εισαγωγών φθαρτών και ἄλλων εισαγωγών βασικών καταναλωτικών αγαθών που, αποδεδειγμένα κατά τους πρὠτους δυο µήνες του 1992 συνέβαλαν στην αὔξηση του ρυθμού του πληθωρισμού. Ωστόσο, µε την τακτική αυτή φαΐγεται να διαφωνεί το ΑΚΕΛ, που αποτελεί το σημαντικότερο, αν ὀχιτο μοναδικό στήριγμα του Προέδρου Βασιλείου. ΄Οπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσε το Γραφείο Οικονομικών Μελετώντης Κεντρικής ΕΠΙτροπης. του ΑΚΕΛ, το κόμμα αυτό έχει άλλες απόψεις που συγκρούονται μ᾽ αυτὲς που προωθεί η Κυβέρνηση. Ανησυχούμε... Ὁλόκληρο το κείμενο της συνέντευξης που παραχώρησε στη «Σ» ο υπεύθυνος του Γραφείου Οικονομικών Μελετών του ΑΚΕΛ. κ. Σταύρος Εὐαγόρου εἶναι το ακόλουθο: Ερ.: Πώς εκτιµάτε την εξέλιξη του πληθωρισμού στην Κύπρο ΑΠ.: Με βάση τα σημερινά δεδοµένα προβλέπουµε ότι κατὰ τη διάρκεια του φετινού χρόνου ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 7.8%. Μελετώντας την εξέλιξη του πληθωρισμού στην Κύπρο βλέπουμε ὁτι μετά την πληθωριστική ἐξαρση στις αρχὲς της δεκαετίας του 1980 ο πληθωρισμός κυµάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα μέχρι και το 1990, ενώ για φέτος αναμένεται ν᾿ αυξηθεί στο ύψος που προαναφέραμε Ανατρέχοντας σε παλαιότερες χρονιές βλέπουμε ότι παρόμοια ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ 2η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ ορ µε την προβλεπόμενη για Φέτος, παρόμοιες Seo µεγαλύτερη ακόµη προέκταση εἶχαμε και τις χρονιές ee wo, και 1981. Μήπως, μ᾿ αυτό δεν πρέπει να ανησυχούµε Κάῑ Cian κάθε οικονομία που αντιμετωπίζει ψηλό πληθωρισμό πρέ! οι Ίθεται σε συναγερμό για αντιμετώπισή του. Μπορούμε, ee a γα πούμε ότι ἄλλες χώρες έχουν αρκετά ψηλούς πληθωρισμ. και δεν ανησυχούν, ΕΡ.: Ποιοι κατά την ἀποψήὴ σας εἶναι οι κίνδυνοι που εµπερὶ ἔχουν οι ψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού ο ΑΠ: Οἱ κίνδυνοι που εμπεριέχουν οι ψηλοί ρυθμοί πο η πέραν των υπερβολικὠν αυξήσεων των τιμών και ΤΗΝ ον τόχια αναταραχή που δημιουργείται, εἶναι σοβαροί: Τα αρνητικά ἴσεις οἱ που δημιουργούνται επηρεάζουν αρνητικά τις ποιος ‘uvral οποίες λόγω και της υπερθέρμανσης της οικονοµίας. Ῥοσμένη προς την επενδυτικἠ δραστηριότητα γεγονός που στη ‘oupyel στιγµή λόγω και της έλλειψης εργατικού δυναμικού δημ. ἴζει τα πρόσθετο πληθωρισμό, Ο πρόσθετος πληθωρισμός Gaels cou Εισοδήµατα των εργαζομένων απὀ τη µια ενώ πρ amv αυξάνει το. κόστος των συντελεστών της παραγωγής, καὶ μι ie 9ικονοµία και τα προϊόντα µας λιγότερο ayer τών, Αν αποτέλεσµα την. µείωση των εξαγωγών αγαθών και ee τότε δε ληφθούν σ᾿ αυτό ακριβώς το σηµείο αναχαιτιστικά μι να FO η οικονομία εισέρχεται στη φάση της ύφεσης µε οδυνηρά λαό αποτελέσµατα. ς Απαιτήσεις ΕΡ.: Πού οφεἰλεταιο πληθωρισμός στην Κύπρο veel ΑΠ.: Ο πληθωρισμός στην Κύπρο δημιουργήθηκε και θα οξυ σαν συνέπεια των ακόλουθων αιτιών: 9 Κρίση στον Κόλπο, οι 9 Διαρθρωτικά προβλήματα στη γεωργική πο ον µονοπωλιακὲς καταστάσεις που επικρατούν στην πμ οεύνουν YEOPYIKOY προϊόντων σε ανώμαλες καιρικές CUyeTIKES ως, και Περισσότερο το πληθωριστικὀ πρόβλημα που υπάρχει is - εἶναι συγκαλυμμένο λόγω της ασταθούς ἡ ελεγχόμενης ράς. ς ns όμενων 9 Οιυπερβολικὲς απαιτήσεις ορισμένων πολύ ψηλά με ma ομάδων απὀ τη µια ωθούν τον πληθωρισμὀ προς Τα βαθαΐνουν το εισοδηµατικὀ. χάσμα απὀ την άλλη. όλων 3 ΗΒ αναμενόμεγη εισαγωγή του ΦΠΑ Θ΄ αυξήσει το κόστος ὁλ όνη των συντελεστών της παραγωγἠς και θα δημιουργήσει ore της πληθωρισμό ύψους 496 περίπου, την ΕΡ:: Ποια κατά την ἀποψή σας µέτρα επιβάλλονται VIC αναχαίτιση του πληθωρισμού ογικά ΑΠ. ο πληθωρισμός αναμένεται να επανέλθει στα Φυσιολογ! (ας του Επίπεδα όταν ληφθούν µέτρα για άρση των λόγων δημιο ές του. Αφού ουσιαστικά έχουν επουλωθεί οι οικονομικές φθούν που ἄγοιξε η κρἰση στον Κόλπο στη συνέχεια θα πρέπει ναλη και τα ακόλουθα μέτρα: τικής (1) Εισαγωγή περιοριστικής (συντηρητικής) νομισματικής πολι απὀ την Κεντρική Τράπεζα, ad (9) Αναβάθμιση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών και εφαρµογής πράξη Του αντιμονοπωλιακού νόµου (περί Ανταγωνισμού). 5 3 (3) Εκδοση χρεογράφων και ἄλλων κυβερνητικών αξιογράφωνς ns όρους για απορρόφηση του επιπλέον κυκλοφορθ ρῆματος, 1KOU (4) Εισαγωγή ριζοσπαστικὠν. µέτρων για επίλυση του es AIG ρήματος της Εμπορίας αγροτικὠν προϊόντων. (Σὺµ Εμπορίας, αντι Ἠονοπωλιακά µέτρα κλπ). gpd TOY Ορισμένοι εισηγούνται σαν πρόσθετο μέτρο τον περιορισµ. ει ὃν μον Panaveny Του κράτους, Το nas coe He Fouts φωνους, Πρέπει επ] i ο ψηλός Π 6 που θα δηµιουργή, το μας a Χαρακτήρα, an ΕΡ.: Ποιες εἶναι οι ῃ λος Ῥοβλέψεις σας για το μὲ υς Ἐκτιμάται να επηρεάσειο πληθωρισμός τους εργαζομένο ae Ane Μέσα στο 1993 αναμένεται τι ο πληθωρισμός ο δὴ η σιάσει αι κάμψη ιδιαίτερα το δεύτερο εξάµηνο, εἶναι ὑντριπτική Πλειοιμηφία εισοδημάτων στη χώρα µας του 1ος ο ο ημένη (ΑΤΑ) δεν αναμένεται η πληθωριστ! ική ὄξαρ ρτοι See a are σοβαρές επιπτώσεις στους Ἡσωοα ον πο ηγούν σοβαρά τα εισοδήματα των εργα! δεν έχουν ΑΤΑ. και ae ας λώς εργαζομένων. Τέλος θα ἠθελῃ TOV QUTOTEAG ομένων. ση γα τονίσω τα εξής: Σἰ ον τς TOU πληθωρισμού εξυπηρετώντας ἆ διαστάσεις εθνικής σει η εισαγωγή του ΦΠΑ θα ἐχει Παι Vi ‘Youpa oav AKEA avnouxoupe yia TY που αλλά διαφωνούμε έντονα µε εκείνου. λλες σκοπιµότητες, προσδίδουν στο οικονοµικής τραγωδίας.