Back

Το μέλλον του κυπριακού τουρισμού και η νέα τιμολογιακή πολιτική

Του Α.Ο. Ευρυβιάδη ΙΑ σαράντα δύο και πλέον χρόνια υπηρέτησα κιεξα- κολουθώ ακόµα, παρά την αφυπηρέτησή µου, να υπηρετώ ποικιλο- πρόπως την ξενοδοχειακή. βιομηχανία και τον τουρι- σμὀ του τόπου µας. Κατά καιρούς ακούμε να λἐγον- ται και να εκφράζονται απόψεις απὀ πηγές επίση- µες και µη, σχετικά µε TO πι πρέπει να κάνουµε για την καλύτερη δυνατή αξι- οποίηση Των τουριστικών δυνατοτήτων του Νησιού µας και για το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση που µας πλήττει τώρα. Ακούσαμµε και ακούμε πολλά και: διάφορα για-την ανάγκη προσέλκυσης ποι- οτικού μάλλον παρά ποσο- τικού τουριστικού ρεύμα- τος. ΄Όταν όλα πάνε καλά όλα αυτά ξεχνιούνται και βρίσκουμε το πρόβλημα των ὑπερπληροτήτων και των υπερκρατήσεων για να τα βάλουμε και πάλι µε τους ξενοδόχους, που «μ΄ στρέψουν τον τουρισμό της Κύπρου». Οι ψηλές τιμὲς ξεχνιούνται προς στι- γμή, γιατί δεν εἶναι δυνατό να ευσταθούν κατηγορἰες για ψηλές τιμές όταν ἐχου- µε. προβλήματα υπερπλη ροτήτων και ὑπερκρατήσε Όταν ἐχο Το μέλλον του κυπριακού τουρισμού και η νέα τιμολογιακή πολιτική ρότητα και ὑπερκρατήσεις οι τουριστικοί Πράκτορες. δε συμφωνούν µε το µορα- τόριουµ που ορθώς επέβα- λε η Κυβέρνηση πάνω στην. ἐκδοση νέων αδειών για την ανέγερση ξενοδοχεια- κὠν μονάδων, γιατί, πως Εἶναι φανερό, κάτι τέτοιο. δεν εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα. ο) Επί σεὶρά ετων npoond- θησα, δυστυχώς χωρίς επι- τυχία, και σε κυπριακό αλλά και σε διεθνὲς επίπεδο (ξενοδοχειακό συνέδριο Βαρκελώνης στην Ισπανία) να πείσω τους ξενοδόχους να υιοθετήσουν µια ενιαία τιμολογιακή πολιτική για να αποφεύγεται ο μεταξύ τους συναγωνισμὸς και η κατ᾽ επέκταση εκμετᾶλ λευσή τους απὀ τους ισχυ- ρούς και επιτήδειους ορ- γανωτὲς τουριστικών εκ- δρομών κλειστού περιηγη, τικού κύκλου που περιλαµ- βάνουν την Κύπρο σταπρο- γράμματά τους και που µε την πάροδο του χρόνου γίνονται κυριολεκτικἁ οι Ἱ. «κυρίαρχοι του παιγνιδιού». Η πρόσφατη κρίση καιο πόλεμος στον Κόλπο, έφε- ραν στην επιφάνεια όλες τις αδυναμἰες της ξενοδο- χειακής και της τοῦριστι- κἠς µας βιομηχανίας. Και αρχίσαμε πάλι τα ἴδια και ζητούµε αποδιοποµπαίους τρἀγους για να τους ΕΠΙρ-. ρίψουμε ευθύνες. Ακούμε απὀ πολλούς και διαφόρους, σοφούς καιεµ- πειρογνώµονες, τα ἴδια τροπάρια Kai Ta ἴδια ρεφρὲν που μοιάζουν σαν χαλα- σµέγος δίσκος Ύραμμο- φώνου που γυρίζει και γυ- ρίζει και ποτέ δε σταματά και επαναλαμβάνει τα χιλι- οειπωµένα που ὅλοι µας σαν παπαγάλοι µάθαµε να Ψιτακἰζουµε χωρίς να ξὲ- ρουμε τι ακριβώς θέλουμε και τι εννοούμε μ᾿ αυτά που εκστομίζουμε Πέρσι φταΐγανε οι ξενο- δόχοι που θα κατάστρεφαν τον τουρισμὀ µε τις υπερ- κρατήσεις τους. Φέτος δε φταίει η κρίση και ο πόλε- µος στον Κόλπο, οὖτε η διεθνής οικονομική ύφεση, ούτε η ενοποίηση της Γερ- μανίας και οι κοσμοϊστορι- κές αλλαγές στις χώρες. της Ανατολικής Ευρώπης. και στη Ρωσία, αλλά και πάλι οι ξενοδόχοι που µε τις ψηλές τιμές τους επέφε- ραν την καταστροφή και στα δικἁ τους τα κεφάλια --μα καὶ 6 Εκεῖνα ὅλων τῶν ἄλλων που επηρεάζονται απὀ τον τουρισμό!!! Και µε τη φετινή κρίση, στον τουρισμό µας εφεύ- ραμε τη φράση της νέας τιµολογιακής πολιτικής που εἶναι ανάγκη να υιοθε- τήσουµε για να σωθούμε απὀ το κακὀ που µας έπληξε σαν κεραυνός εν αιθρία στο τέλος του 1990. καιστις αρχές του 1991 Ι όμως εννοούμε µε τη νέα αυτή Τιµολο- γιακή, πολιτική, κα- vévac δε µας λέει και κα- νένας δε µας εξηγεί. Κι αυτό γιατὶ ο καθένας απὀ µας δίνει τη δική του ερ- µηνεία σ᾿ αυτή την περὶ- Φφημη τιμολογιακή πολιτική, ανάλογα µε τα δικἁ του συμφέροντα. Φαΐνεται πως νέα τιµο- λογιακή πολιτική σηµαίνει για όλους, εκτός απὀ τους ξενοδόχους, χαμηλές τι- μὲς στα ξενοδοχεία µας, άσχετα αν γύρω µας όλες οι τιμές αυξάνονται κατα- κόρυφα. Και ας µην ξε- χνούμε πως έρχεται καιο Φ.Π.Α. Αλλά δεν εἶναι µόνο. αυτό’ εἶναι καὶ οι ἄλλοι φόροι και τα τέλη διανυ- κτέρευσης των δήµων και που ΚΟΤ που αυξάνονται σε ύψη δυσθεώρητα χωρίς να ξέρει κανένας σε ποια επιτέλους τιμολογιακή πο- λιτικὴ υπάγονται αυτά. Μα εἶναι ακόµα και ο καλπάζων. τιµάριθµος και οιαύξουσες απαιτήσεις τών ξενοδο- χοὔὐπαλλήλων και οι συλλο- γικές συμβάσεις και οἱ αυ- ξήσεις των αεροπορικών ναύλων και εκείνες των τροφίμων και όλων των ἄλλων αγαθών και Χρει- ὡᾠδών που είναι απαραίτητα γιατην εὑρυθμη λειτουργία των μονάδων µας µα και οἱ τιμές των ταξί και τῶν του-- ριστικὠν µας λεωφορείων. και οι αμοιβές των ξεναγών. κτλ. ΕξΑστοχάοςτης ανυπαρξίας οιασ- δήποτε πολιτικής και των αντιφάσεων των. λόγων καιτων πράξεών µας. υπάρχουν και ἄλλα πολλά για τα οποία δεν υπάρχει τέλος. Θα περιοριστώ σε μερικά απὀ τα πιο κτυπητᾶ. παραδείγματα αυτής µας της αλλοπρόσαλλης κατά- στασης. Θέλουμε, λέμε, ποιοτικό. τουρισμό. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα και ναυλωμέ- γες πτήσεις και χαμηλές και συναγωνιστικὲς τιμές στα ξενοδοχεία µας για να. προσελκύσουµε µαζικό. τουρισμό για να γεµἰζουµε: τις χιλιάδες κλίνες που κτίσαµε καιπου συνεχίζου- µε να κτίζουµε napa to επιβληθέν μορατόριουμ.Οι σελίδες των εφημερίδων. εἶναι σχεδὀν καθημερινά γεμάτες απὀ διαφημίσεις. ξενοδοχειακών μονάδων που μόλις άρχισαν τη λει- τουργία τους και που προ- σφἑρουν σε Κύπριους και ξένους εξευτελιστικές τι- μές «γνωριμίας», προς µε- γάλη χαρά των τουριστικών. πρακτόρων που δράττονται της ευκαιρίας για να µας εκμεταλλευτούν παίζον- τας τον ἑνα µας εναντίον. του ἀλλου. Και εἶναι και τα παράνοµα διαμερίσματα που θέλουμε νανομιµοποι- ἧσουμε. Είναι και τούτο κίνητρο για την προσέλκυ-' ΙΙ ση ποιοτικού τουρισµοι δου που δε διαθέτουμε Πώς λοιπόν θατο πετύχου- µε Μήπως θα ΄ναι µε τα ξενοδοχεία µας τωντεσσά- ρων καιπέντε αστέρων που αναγκάζονται να προσφὲ- ρουν σήµερα τιμές Χαμη- λότερες εκείνων των ξενο- δοχείων των τριών και των. δυο αστέρων Πώς λοιπὀν Η κρίση και ο πόλεμος στον Κόλπο απέδειξαν πὸ- σο επισφαλής εἶναι η ξενο- δοχειακἡ και η τουριστική. µας βιομηχανία. Οιεπενδύ- σεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στον τουρι-. σμὀ εἶναι τεράστιες και τα κέρδη, όταν υπάρχουν, δυ- σανάλογα χαμηλά και σαν αποτέλεσµα αυτού τα απο- θεματικά ανύπαρκτα για να χρησιμοποιηθούν σε apa κρίσης, ὅπως τη φετινή. _. Εἶμαι της. γνώμης. ὁτι. «Ασφαλώς ο ποιοτικὸς -' πελαγοδρομούµε καιαυτο--- τουρισμός εἶναι επιθυµη- τὸς. «Στερνή µου γνώση να σ᾿ εἶχα πρώτα», λἐει και κάποια παλιά παροιμία. ἵΚα-- Ννένας δε µας λέει λοιπόν πώς θα πετύχουμε την πο- θούμενη προσέλκυση αυ- πού του ποιοτικού τουρι- σμού. Είναι άραγε µε τις εξευτελιστικὲς τιμὲς των ξενοδοχείων µας Εἶναι µε τις ναυλωμένες πτήσεις Εἶναι µε τα καζίνα που ακόµα δεν αποφασίσαμε να κτίσουµε Εἶναι µε τα γή- πεδα γκολφ που ακόµα δεν ξέρουμε οὖτε πού, µα κι οὖτε πότε θα Ta ετοιμά- σουμµε και µε τι νερὀ θα τα ποτίσουµε Είναι µε την ψυχαγωγία υψηλού επιπὲ-. σχεδιάζουμε απὀ σηγμή σε στιγµή. Εἶναι καιρός να καθήσουν όλοι οι ενδίαφε- ρόμενοι μαζί και να συζη- τήσουν µε σοβαρότητα Το πρόβλημα για να βρουν τη χρυσή τομή που θα µας βγάλει απὀ τη σημερινή µας κρίση καιτις σημερινές. µας δυσκολίες. Αν συνεχι- σουµε όπως πάμε, μθ την ἴδια τακτική του αυτοσχε- διασμού, τότε Θα εἱμαστε ἀξιοίτης τύχης µας γιαήθα κτίζουµε κάστρα πάνω στην ἆμμο. Οι εξευτελιστικὲς τιμές στα ξενοδοχεία. µας λύουν το πρόβλημα, Κι ας το αποκαλούμε αυτό «νέα τιμολογιακή, πολίτι- Kn». ie