ο λεω ο ο AKT] S — ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑΤτις τελευταίες μέρες ο Αρχι- Ε επίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος εκφράζειφόβους ότι η λύση που ετοιμάζεται για το Κυπριακό δε θα εἰναιτέτοια που ναικανοποιεἰιστορικἀτις προσδοκί- ες του κυπριακού λαού. Γνωρίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Αμερικής το παρασκήνιο και εἶναι ενημερωμένος πολύ καλά για τα ὅσα οι Αμερικανοί µε τους Τοῦρ- κους μαγειρεύουν. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά τικά- μνειο Γ.Γ. του ΟΗΕως εντολοδόχοςτης Ουάσιγκτον καιτης Άγκυρας. Ἐκτιμά ορθά και τις αδυναμἰίεςτου Σοβιετικοῦ παράγοντα να διαδραμαϊίσει αποφασι- στικὀ ρόλο. Και µε τη γλὠσσα της ωµἠς αλήθειας ομολογεἰτους φόβους του: «Φοβούμαι, επαναλαμβά- γει, ὁτιη λύση δε θα εἶναι τέτοια, η οποία θα ικανο- ποιεί ιστορικά τις βλέψεις και τις προσδοκίες του κυπριακού λαού. Διότι εἴτε πρόκειται περί οµοσπον- δίας, εἴτε πρὀκειται περί διζωνικῆς δημοκρατίας, όλα αυτά µπορεί να εἶναι eva «modus viventi» yia ™m σηµερινή κατάσταση, αλλά δε θα εἶναι η λύση που περιμένειο κυπριακός λαός». Ηπροειδοποίηση αυτή του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου εἶναι πολύ σοβαρή, πο- λύ υπεύθυνη και πολύ πικρή. Και σαν τέτοια πρέπει γα προβληµατίσει σοβαρά όλους τους Ἕλληνες, ιδι- αἵτερα την πολιτικὴ ηγεσία Ελλάδας και Κύπρου. Γνωρίζουν ὁτι γνωρίζει ο Αρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς. καιτο αποκρύβουν από το έθνος! Εδωσαν τη σιωπη- ρή συγκατἀθεσἡ τους στους Αμερικανοὺς και τον Κουεγιάρ να συνεργαστούν µε τους Τούρκους για λύση στο Κυπριακό,πουδεθα ικανοποιεἰιστορικάτις προσδοκίεςτου κυπριακού λαού Οφείλουν ναξεκα- θαρίσουν τη θέση τους για να ξεκαθαρίσει και το έθνος των Ελλήνων τη δική του θέση απἐναντἰ τους. Γιατίνέους εξευτελισμούς, νἑες ήττες καινέες ατι- μώσεις και ξεπουλήµατα πατρίδων δε θα δεχθεί κα- γένας Ἓλληνας, Οὗτε στην Κύπρο, οὗτε στο Αιγαίο, οὗτε στη Θράκη, οὖτε αλλού. ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Υ ΠΑΡΧΕΙ ακόμα φιλότιµο. Υπάρχει ακόµα ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και λεβεντιά. Αυτό καταμαρτυρεί η χθεσινή ανακοίνωση ομάδας αγωνιστών Πάφου και η ἐκκλησή τους προς την ηγεσία του Δημοκρατικού Συ- ναγερμού να αξιώσει αποφυλάκιση του Σαμψών καιδι- καϊωση των αγωνιστών. Με ευθύτΤητα και τόὀλµη οι αγω- νιστὲς της Πάφου τονίζουν στην ανακοϊνωσή τους και τα εξής: «Δεν µπορεί η ηγεσία της αγωνιστικής παρᾶ- ταξης να δέχεται χωρίς ντροπή τον περιορισμό στη φυλακή ανδρών τιµηµένων για τους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορούν οιαγωνιστές νανιώθουν άνετα καιήσυχα, όταν συναγωνιστὲς τους σαπίζουν στη φυλακή. Επιβάλ- λεται να δοθεί η µάχη για τη δικαίωση όλων των αγωνι- στὠν που παραγνωρισμµένοι μέχρι σήµερα, σηκώνουν ἑνας - ένας το σταυρὀ του δικού του μαρτυρίου... Οφείλει η ηγεσία του ΔΗΣΥ να ακούσει µε ιδιαίτερη προσοχή τη φωνή των αγωνιστών. Και να κινηθεί πιο αποφασιστικά για να δοθεί οριστικὀ τέρμα στις αδικίες του κράτους σε βάρος αυτών που ἔχυσαν αἱμα καιιδρώ- τα για να δημιουργηθεί. Εἶναι ἄδικο, εἶναι ανεπίτρεπτο: και απαράδεκτο να διώκονται αγωνιστὲς για τα εθνικἀ τους φρονήματα. Εἰναιαπάνθρωπο να υπάρχουν αγωνι- στὲς παροπλισμµένοι στις γωνιές της Δημόσιας Ύπηρε- σίας, υπηρέτες της άρχουσας τάξης. Οι αγωνιστές έχουν κἄθε δικαίωµα να διεκδικούν και να αξιώνουν σεβασμὀ, δικαιοσύνη και ανθρωπιά απότους κυβερνών- τες και τους συμπολίτες τους. Γιατί εἶναι αυτοί που άνοιξαν µε το αἷμα και τον ιδρώτα τους το δρόμο της λευτεριάς. Εἶναι στο δικὀ τους αἷμα καιστις δικὲς τους θυσίες που οικοδομήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ Σ ΕΛΙΓΕΣ μέρες θα γίνουν προαγωγὲς ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικώντης Αστυνομίας. ᾿Οπωςλέ- γουν οι πληροφορἱες οι προαγωγές αυτὲς έχουν κατα- --[, στεί απὀ τώρα πονοκέφαλος γιατον Ὑπουργό Εσώτερι- : Kv Kal Tov Αρχηγό Της Ἀστυνομίας. Γιατί ο κ: Ποτάμᾶ- ρης θα κἀμειτην εἰσηγητική έκθεση καιοκ. Βενίαμἰνθα δώσει την τελική ἐγκριση. Είναι γεγονος οτι μεταξύ ισάξιων υπάρχει δυσκολία στην επιλογή. Η δυσκολία αυτή όμως δεν εἶναι ανυπέρβλητη. Το συμφέρον της υπηρεσίας υπαγορεύει δικαιοσύνη, αμεροληψία, αντι- κειµενικότητα και αξιοκρατία. Ο αρχηγος της Aotuvo- µίας γνωρίζει καλύτερα απὀ οποιοδήποτε ἄλλο τους αξιωματικούς που θα κρίνει. Γνωρίζει και τη µορφώση τους και την ικανότητά τους και την πείρα τους καιτις ελλείψεις τους και τα προσὀντα τους. Την ώρα που θα κάμνειτην εισηγητική του έκθεση ναπαραμερίσει κάθε συναισθηματισμὀ και να ενεργήσει σαν προἰσταµενος προς υφιστάμενο, σαν αξιωματικούς προς αξιωματικο, τίµια, δίκαια, αµερόληπτα. Αυτό απαιτεί το δίκαιο και η λογική, Αυτό απαιτεἰ το συμφέρον του Αστυνομικού Σώματος, το οποίο χρειάζεται ικανούς, ἄξιους, τιµιοὺς και δραστήριους αξιωματικούς για να φέρει σε περας την υψηλή αποστολή του.