Back

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΩΝΗ

Η Δικη Σας Φονη Οιτιµές του νερού -η Αρχή Υδάτων ΧΕΤΙΚΑ µε τα πιο πάνω θέµαταπου έχουν πρὀό- σφατα ἑἐλθει και πάλι στο προσκήνιο, θέλουµε να εκ- φράσουµε κάποιες απόψεις. Και πρὠτα όσο αφορά την πρόθεση επιβολής Ενιαίας Τιμής για όλες τις πόλεις: Εφόσο το «κόστος παρᾶ- γωγἠς» του νερού στις διά- φορες περιοχές δεν εἶναι το ἴδιο, καιη τιµή προς τους κα- παναλωτές αυτών των περιο- χὠν δεν εἶναι λογικό να εἶναι η ἴδια. Για παράδειγµα (και δεν ξεκινούμε απὀ τοπικιστικὀ πνεύμα), η Λεμεσός παίρνει γερὸ απὀ διατρήσεις -- ὡς πρόσφατα και απὀ επιφανει- ακὲς πηγές στα βουνά --- µε μόνο κόστος λειτουργικότην άντληση και τη μεταφορά. Δεν έχει έξοδα καθαρισμού και μεταφοράς απὀ µεγάλες αποστάσεις, ὅπως στην περί- πτωση Λευκωσίας και Λάρνα- κας. Πώς εἶναι, λοιπόν, λογι- κὀ ο καταναλωτής της Λεμε- σού ναπληρώνειτην ἴδια τιμή µε τον καταναλωτή της Λευ- κωσίας και της Λάρνακας Ο Νόμος Περὶ Υδατοπρο- μήθειας (Δημοτικὲς και AA- λες Περιοχές), που διέπει τη λειτουργία των Συμβουλίων Υδατοπροµήθειας, ορίζει ότι τα Συμβούλια δεν μπορούν γα ἐχουν κέρδη - πλεονά- σµατα αφού καλύψουν τατρέ- χοντα ἐξοδά τους, αποσβέ- σεις, δόσεις δανείων, λογι- κὲς πρόνοιες κ.ά. Ἂν ο Λεμεσιανός κατανα- λωτής υποχρεωθεί να πλη- ρώνει στο Συμβούλιο Λεμε- σού την τιµή που ισχύει στη Λευκωσία και Λάρνακα, Το Συμβούλιο θα έχει τεράστια κέρδη, Τα οποία σύμφωνα µε το Νόμο, θα πρέπει συν τω χρὀνωνα επιστραφούν στους καταναλωτές υπό τη µορφή χαμηλότερων τιµών. Το Σ.Υ. Λεμεσού έχει ήδη (και μάλιστα μᾶλλον ψηλό) κέρδη, που πρἑπει να Ελατ- τωθούν, παράνα υψωθούν µε ελάττωση των διαφόρων επι- φορτίσεὠν του προς τους καταναλωτές, που σε πλεί- στες περιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν παράλογα επαχθἠ και εκμεταλλευτικά. Αρα, όπως εἶναι τα npa- γµατα σήµερα, οποιαδήποτε απόφαση για ενιαία τιµή εἶναι εξωπραγµατική και παράτυ- πη. Το επιχείρηµα ὁτι η αὐξη- ση της τιµής TOU vepou 8a επιφέρει εξοικονόμηση στη χρήση του δεν ευσταθεί, πρὠτα και κύρια γιατί η «ζἡ- τηση νερού εἶναι ανελαστι- κἠ», και, δεύτερο, γιατί σή- μεραοι καταναλωτές, δυστυ- χώς, δεν επηρεάζονται στις αποφάσεις τους για κατανᾶ- λωση απὀ τις τιμές -- κι έχουμε πολλὰ παραδείγματα γι αυτό. H εξοικονόμηση μπορείνα προέλθει µόνο μέ- σω της «εκπαίδευσης» και της συνειδητοποίησης Υια την ανάγκη εξοικονόμησης γερού. Οταν υπάρξει ενιαία myn παραγωγής, όταν. δηλαδἠ και η Λεμεσός αρχίσεινα παίρνει γερό απὀ ἑνα Ενιαίο Σύσπηµα Φραγμάτων και Σταθμών Κα- θαρισμού, ῃ εικόνα θα αλλά- βιολί.- τ να βγούνε έξω. να αλλάξουμε ei, και τότε μπορεί να απο- φασιστεί κάτι διαφορετικό απὀ τη σηµερινή διαφορο- ποϊηση των τιμολογίων. Τοθὲ- µα εἶχε τεθεί ξανά απὀ πολύ παλιά (επἰ Υπουργίας κ. Του- µαζή στο ΥΠ. Γεωργίας), αλλά δεν προωθήθηκε γιατί, προ- φανώς, επιχειρὴματατου ΣΥ. Λεμεσού όπως τα πιο πάνω εἶχαν βρεθεί λογικά. '0σο αφορά την πρόθεση για τη δημιουργία ΑΡΧΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, µπορεί ἑνας εὖλο- γα να ερωτήσει: Εφόσον υπάρχει και λειτουργεί ικα- νοποιητικά, µε ἐμπειρο προ- σωπικὀ και πείραν µιας τρια- κονταετίας καιπἑραν καιεφό- σο τούτο επἰ χρόνια ἐχει την ευθύνη ανάπτυξης και δια- χείρισης των υδάτινων πόρων μας, τι περισσότερο θα εξυ- πηρετήσει η Αρχἡ Υδάτων, Αν πρὀκειται για συγκἐντρώ- ση των εξουσιών που σήμερα εἶναι κατατεμαχισμένες και κατανεμημένες καὶ σε ἄλλα Τμήματα / Υπουργεία, ας µε- ταφερθούν στοτ.ΑΥ.Αν. πρόὸ- κειται για απαλλοτριώσεις Ιδιωτικών. δικαιωμάτων νε- ρού,ας γίνουν απότοτ.ΑΥ.ἡ το Ὑπουργείο Γεωργίας (µε τη θἐσπιση νομοθεσίας. εκεὶ που δεν υπάρχει) χωρίς να χρειαστεί ἀλλη ΑΡΧΗ. Καικά- Τι ἄλλο: Εφόσο τα Συμβούλια Ὑδατοπρομήθειας λειτουρ- γούν και εξυπηρετούν ικα- γοποιητικἁ, Καὶ σαν µικροι ---Τιθα κάνουμε σήµερα Λες κι επειδή εἶναι Κυριακή πρέπει Kari va γίνει. Ο Θεός εἶπε να εργαζόµα- στετις ἐξιμέρες Kai my ἑβδομη ξεκού- ραση. Αλλά δυστυχώς τη ξεκούραση ο καθένας τη βλέπει διαφορετικά. Οι γο- vei απολαμβάνουν τη γαλήνη του σπιτι- οὗ. Τα παιδιά όλο και κάτι θέλουν. Να πάνε θάλασσα ἡ κι οπουδήποτε, φτάνει yn. ---Καλά είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι ολόκληρη τη βδομάδα και διαβάζουµε--- δεθέλουμεκιεμεῖς ναβγούμελίγο έξω, Τιθαπεις, άντε νατους κάνεις το χα- τὴρι. Καιξεκινούν όλοι µπαΐνουν στο αυ- τοκίνητο για --- πού αλλού -- Κάποια παραλία. Στο δρόμο ουρὲς τα αυτοκίνη- τα. Ἔνας εἶναιο υπεραστικός ὄρόμος, τι να σου κάνει κι αυτός Ζέστη τρομερή. Ἱδρώνειό, κουράζεσαι, βαριέσαι. —Kai Sev καθόµουν στο σπίτι µου, στην ησυχία µου... Επιτέλους φτάνει σε κάποια παραλία. Η θάλασσα οὗτε φαίΐνε- ται απὀ τον πολύ κόσµο. Τα παιδιά τρι- σευτυχισµένα. Δε χάνουν καιρό. Βλέ- πουν απὀ µακριά κάποιους φίλους και εξαφανίζονται. Κι απομένουν οἱ ταλαί- πωροιγονεῖς µετις τσάντες, την ομπρέ- λα, τα σύνεργα. Με δυσκολία βρίσκουν µια τρύπα ανάμεσά σε κάτι κατάξαν- θους ηλιοκαµένους τουρίστες και την αράζουν. Προσπαθούν να ξαπλώσουν, να κλείσουν λίγο τα μάτια. Από πλάι φτᾶ- νουν οι ἦχοι κάποιου τρελού ρυθμού. Απὸ πίσω ακούγονται φωνές και πάρα κάτω κλάματα μωροῦ. ΄Αδικος κόπος να Ψάχνεις για ηρεμία. Σηκώνονται να βου- Κυριακή γιορτή και σχόλη AGE ἑξιμἑρες νάσου κιη Κυριακή. Σκέτη ταλαιπωρία. Μεγάλο πρό- βληµα. Πώς θα την περάσουµε, πού θα πάμε, τιθα κάνουμε. Καλά κυλά η βδομά- δα. Πέντε ἡ ἐξιμέρες δεν ἐχεισημασία. Οκαθένας στη δουλειάτου, στη ρουτίνα του ἧσυχα κιωραία. Ἔρχεταιη Κυριακή. κιόλα αναστατώνονται. Το πρωΐη µητέ- ρα ετοιμάζειτο πρόγευμα, συγυρίζει λἰ- γο το σπίτι και κάθεται κι αυτή στις εφη- μερίδες, να ξεκουραστεί για αλλαγή. Γελάστηκε όμως! Μόλις καθήσει ἐρχοί- ται τα παιδιά κι αρχίζει το συνηθισμένο τήξουν λίγο στη θάλασσα. Άλλο μαρτύ- ριο εκεί. Είναι τόσος κόσμος που νομί- ζεις πως αν παραπατήσεις θα βρεθεῖς σε κάποια γυµνόστηθη αγκαλιά! Κι αυτό ακόμα το νερό ἔχασε καιτη φρεσκάδα και τη χάρη. Ἔρχεται μεσημέρι. Onou va’ vai 6a φανούν τα παιδιάτου για φαγητό. Περνά η ώρα κι αυτοί πουθενά. Ξαφνικά εµφα- νίζεται ἑνας, σαν σύφουνας. ---Μπαμπά, µου δίνεις σε παρακαλώ λεφτά, να πάρουμε κάτινα φάμε Τιναπεις τώρα Να κάτσεις να εξηγἠ- σεις ὁτιήρθετε μαζί σαν µια οικογένεια και περίμενες να τρὠγατε κάπου όλοι μαζί Μάταιο. Δίνεις τα λεφτά αδιαµαρ- τύρητα, πιάνεις τη γυναικούλα σου και πᾶτε εκεῖ κοντά για κάτι πρὀχειρο. ᾿Αλ- λο βάσανο εκεί. Περιμένεις στην ουρά κάµποση ὥρα για να πάρεις ολόζεστα ποτά και ἕνα φαγητό σκέτη αηδία.Θατο υποστείς κι αυτό, δεν έχεις ἄλλη ΕΚλο- ΑΙ επιτέλους αρχίζει να σουρου- πώνει. Ο κόσμος αρχίζει να αραιώ- vet. Περιμένεις τα παιδιά για αναχώρη- ση, αλλά πού αυτά. Και δεν ξέρεις οὗτε ποὺ βρίσκονται για να τους φωνᾶξεις. vol. Κυριακή. οργανισμοί εἶναι ευἑλικτοι και γρήγοροι στη διεκπεραί- ωση των ἑργωντους, γιατί θα πρέπει, µε την ἵδρυση µιας Αρχής, να υποβαθμιστοῦν και να. μετατραπούν απλώς σε «πωλητές νερού», ενώη Αρ- χἠ αναπόφευκτα και γραφει- οκρατικἠ και δαπανηρή στη δημιουργία καιτη λειτουργία της θα εἶναι Γ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Πρώην Διευθυντής του Σ.Υ. Λεμεσού Μια ἑἐκδοση ΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ πρόσφατα απὀ το Κὲν- τρο ἱεράς Μονής Κύκκου µια νέα ἐκδοση µε τον Τίτλο «Μονή Αρχαγγέλου μετόχι της Ἱἱερὰς Μονής Κύκκου. Συγγραφείς της εἶναι ο Γι- ουγκοσλάβος Ανδρέας Γιακό- βλεβιτς και ο Κώστας Κύρ- ρης. Οι συγγραφείς µέσα απὀ την εργασία τους προσπα- θούν να σκιαγραφίσουν την ιστορία της µονής Αρχαγγέ- λου ξαναπαρουσιάζοντας σε γενικές γραμμές αυτά που έγραψαν παλαιότεροι µελε- τητὲς χωρίς να παρουσιά- ζουν νεότερα στοιχεία, όπου προσπαθούν νατο κάνουν πὲ- φτουν σε σοβαρά λάθη. Ὑπομονή, ὅπου να΄ναιθα φανούν. Υπομέ- γεις, υπομένεις, μέχρι που τελικά κατα- φθάνουν. Είναι κατακόκκινοι, σχεδόν αγνώριστοι, καιπροπαντὸς ενθουσιασμὲ- --Μπράβο μπαμπά, σ᾿ ευχαριστού- µε, περάσαµε απίθανα! Σιωπάς, τι να πεις νατους χαλάσεις τη μέρα. Πίσω στο αυτοκίνητο, φόρτωμα και πάλι. Ο ὅρό- µος της επιστροφἠς φαίνεται axopa mo μακρύς και κουραστικός. Κι όμως ὀχι... Ξαφνικά σκέφτεσαι τη γαλήνη του σπιτι- οὗ και τα βλέπεις όλα όμορφα. ---Σπίτι µου, σπιτάκι µου γλυκό... Θαπας, να κάνεις ἑνα ωραίο ὄροσε- ρόντους, θα καθὴσεις στη βεράντασου μ᾿ ἑνα ωραίο παγωμένο ποτό απότο ψυ- γείο σου. Θα σου φυσήξει και λίγο το νυχτιάτικο αεράκι κι εσύ θα νιώσεις µια τέτοια ανακούφιση που πάει κι αυτή η --Δευτέρα αὗριο, δουλειά, τι χαρά... ΑΝΝΑ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γενικά πρὀκειται για µια πολύ πρὀχειρη εργασία γεμά- τη ποικιλόµορφα σφάλματα (ορθογραφικά, συντακτικά, εκφραστικἀ, νοηματικἁ HE κακἡ εκτύπωση καιχωρἰς σο- βαρὲς επιστημονικὲς προδι- αγραφές και μεθοδολογία. Δε θα ήθελα να αναφερθώ λεπτομερὼς στα πάµπολα λά- θη της ἐκδοσης γιατί 6a χρειαζόντουσαν αρκετά φύλλα χάρτου ἡ μᾶλλον θα ἦταν προτιμότερο να γραφεί εξαρχἠς ολόκληροτο βιβλίο, Ενδεικτικά επισηµαίνω µε- ρικἀ. α. Οισελἰδες του βιβλίου δεν εἶναι αριθμημένες. β. Στη σελίδα 1 (αρίθμηση δι- κἡ µας) ενώ εικονίζεταιη βο- ρειοανατολικἡ πλευρά της εκκλησίας γράφουν ότι εἶναι η νοτιοανατολική. γ. Στη σελἰδα 6 τα παρουσια- ζόμενα αρχιτεκτονικἀ σχέδια φέρουν λανθασμένες λεζάν- τες. Η κάτοψη του ναού πα- ρουσιάστηκε ως κάθετη Το- μή. δ.Σελίς 9, γράφουν ότιη µε- γάλη εικόνατου Χριστοῦ. πλάι στην Αγία Πύλη περιστοιχί- ζεται απὀ δυο αγγέλους, φτερωτό ἆλογο και λέοντα. Οι συγγραφείς της εργασίας που αρέσκονταιναπαρουσιά- ζονται ὡς βυζαντινολόγοι παρουσιάζονται τελείως αδαεῖς βασικών συμβόλων της βυζαντινής χριστιανικής εικονογραφίας. Τα σύμβολα των 4 ευαγγελιστών ἦτοι ἀγ- γελος, λιοντάρι, βόδι, και αε- τός τα οποία συνηθίζεται να περιστοιχίζουν το Χριστό τα εἶδαν ως δυο αγγἑλους, ἆλο- γο κλπ. Αγνοούν τελείως βα- σικὲς γνώσεις βυζαντινής τὲ- χνης και αρχαιολογίας, γνώ- σεις που αποκτά ἑνας πρω- τοετής φοιτητής Φιλοσοφι- κής σχολἠς. Καλό θα ήταν οι υπεύθυνοιτου Κέντρου Με- λετὼν και δη ο ὅραστήριος ηγούμενος, να ήταν πιο προ- σεκτικοί σε τέτοιου εἶἴδους εκδόσεις. Ας µη λησμονά ότι τα ἔντυπα μένουν εσαεῖ. K.X. Οι απὀδηµοι Πάφιοι λείνουν φέτος δεκεφτά ολόκληρα χρόνια απὀ τις αποφράδες εκείνες μέ- ρες της επάρατης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο ΑΤ- τίλας εξακολουθεί να κρατᾶ- ει πρόσφυγες τρακόσιες χι- λιάδες Κυπρίους στην ἰδιά µας την πατρΐδα Κρατεί σκλαβωμένα τα ιερά χώματα των προγόνων µας όπου για χιλιάδες τώρα χρόνια ζούσα- με. Κρατἀειακόµα μοιρασμέ- νη την πατρίδα µας στα δυο. Διατηρεί πράσινες γραμμές κουβαλεί ἐποικους καθηµε- ρινά και προσπαθεί να αλλά- ξειτο δημογραφικό χαραχτή- ρα του νησιού µας. Κωφεύει σε πιέσεις και παραινέσεις των ισχυρών της γης Αγαπητοί συμπατριώτες, Το.Δ.Σ.του Συνδέσμου Απο- δήµων Πάφου κάνει ἐκκληση σε όλα τα µέλη και σ΄ όλους. τους συμπατριώτες µας όπως λάβουν µέρος στις παμπαροικιακὲς εκδηλώσεις που οργανώνει η Εθνική Ὁμοσπονδία. Γράψετε στους βουλευτὲς σας και Επισκε- φτεῖτε τους την Τετάρτη, 10 Ιουλίου στη Βουλή. Ναπαρα- στείτε ὅλοι µε TOUS YVO- στοὺς σας, τα παιδιά καιτους συγγενείς σας στη μεγάλη παρέλαση που θα γίνει την Κυριακή, 14 Ιουλίου, 1991 Όλοι και όλες στις 3.90 μ.μ. στο Χάι Πάρκ. Παραστείτε ὁλοιστο Τραφάλγκαρ Σκουέ- αρ. Ενώστε τη φωνή σας με όλους τοὺς ἄλλους συµπα- τριώτες µας Διαδηλώστε τη Θἐλησή µας για την πλήρη ελευθερία της πατρίδας µας --. Να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα καὶ οι ἐποικοι απὀ την Κύπρο. -.. Να καταργηθεί η πράσινη γραμμή να επανέλθουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους Να γίνει γνωστή η τύχη των αγνοουμένων µας, να γίνουν σεβαστά τα στοιχειώδη αν- θρὠπινα δικαιώµατα, για Τα οποία η ανθρωπότητα πρό- σφερε εκατόµβες θυμάτων σεπαγκόσµιους καιτοπικοὺς πολέμους. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗ- ΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ το. Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων Παφίων Αγγλίας