Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

μμ Μεγαλεπήβολα σχέδια του Δήμου Αγ. Δομετίου © Tou Aw. Σολωμού EAH OxtwBpiou 6a napa- δοθούν τα γραφεία και η Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Μεγάρου Αγίου Δομετίου, ενώ ολόκληρο το έργο στις 24 |α- vouapiou 1992.Το έργοθαπε- ριλαµβάνει αποθηκευτικούς χώρους και υπαΐθριο αμφιθέα- τρο,που θα χρησιμοποιείταιγια πολιτιστικὲς εκδηλώσεις. Το Δημοτικό Μέγαρο αναμέ- γεται να στοιχίσει 700,000 πε- ρίπου λίρες, απὀ τις οποίες 350,000 6a επιχορηγήσει η Κυβέρνηση Στο μεταξύ µέσα στον Ιούλιο. 8΄ αρχίσει η διαµόρφωση του πεντάδροµου της οδού Αγίου Παύλου όπως και η διεύρυνση καιασφαλτόὀστρωσήτης µε συ- νολική δαπαύνη £45,000. Επίσης προγραμματισμένη εἶναικαιη ανέγερση καφετερί- ας στο Δημοτικό Πάρκο Αγίου Δομετίου, ὅπως και αἴθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης στο τµήµα της παλιάς σιδηρο- δροµικής γραμμής στον ΄Άγιο Παύλο Ακόμη, συνεχίζονται οι ερ- γασίες στην αἴθουσα αθλοπαι- δειών του Δήμου. Διαμορφώ- γονται τισμεντένιες κερκίδες και µε το πέρας του έργου η αἴθουσα θα καταστεί διπλάσιας χωρητικότητας. ΄0σο αφορά το αποχετευτι- κὀ σύστηµα ἐἑχει καλυφθεί το 1/3 του ελεύθερου Αγ. Παύ- λου, αλλά οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω οικονοµικών δυσκολιών του Συµβουλίου Αποχετεύσεως. Το έργο αναµέ- γεται να επαναρχίσει µέσα στο 1992 Η Κύπρος και πάλι στο βιβλίο Γκίνες... Κύπρος κατέκτησε ακὀό- µη µια θὲἐση στο βιβλίο Γκίνες, αυτἡ τη φορά µε επιστημονικὸ επίτευγμα. Όπως πληροφορείται το κυπριακό πρακτορείο ειδήσε- ων, οι εκδότες του βιβλίου επιβεβαίωσαν επίσημα ότιστην επόµενη ἐκδοση του Γκίνες τον προσεχἠ Οκτώβριο θα καταγραφεί η περίπτωση Κυ- πρἰας 50 ετών, που έμεινε έγκυος µε τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Από όλες τις περιπτώσεις που δημοσιεύθηκαν µέχρι σή- μερα, προκύπτει ότι η γυναΐκα αυτή εἶναι η µεγαλύτερη σε ηλικία που υποβλήθηκε σε επιτυχή θεραπεία µε εξωσω- µατική γονιμοποίηση. Για την καταχώρηση της περίπτωσης στο Guiness Book of Records unnp—e αγώνας «στήθος µε στήθος» μεταξύ a vy - του Kévrpou Mediaiog Kal Αμερικανικής Ιατρικής. Ομά- δας στην Καλιφόρνια που εἴχε παρόμοιο περιστατικό. Ὕστερα από σὐγκρίση των λεπτομερειών της κάθε περί- πτωσης, ο επιστημονικός Σύµ- BouAoc Tou Guiness αποφαν- θηκε ότιτο ρεκὀρ ανήκει στην κυπριακή ομάδα. e H x. Sheila Goldsmith, Αναπληρωτής Αρχισυντάκτης του βιβλίου ρεκὀρ Γκίνες, σε επικοινωνία της µε Το Δρα Τροκούδη ευχήθηκε όπως το ζευγάρι διπλασιάσει την ευτυ- xia του µε ακόµη ἑνα παιδάκι. ΄Ὅπως πληροφορήθηκε Το ΚΥΠΕ, το ζευγάρι εἶναι απο” φασισμένο να ξαναδοκιµάσει, και αν πετύχει θα καταρριφθεί διπλό ρεκὀρ, γιατίθα πρόκειται για δεύτερη εγκυμοσύνη µε εξωσωµατική σε ακόµη µεγα- λύτερη ηλικία. ao F Oppovn επιταχύνει αποθεραπεία ασθενών Μία ορμόνη η Ὁποία διεγεί- ρει τον οργανισμό στην παρα- γωγήἠ περισσοτέρων αιµοπετα- λίων, θα µειώσειτην παραμονή ασθενών στα νοσοκομεία, στους οποίους γίνεται μεταμὸ- σχευση μυελού των οστών λό- γω καρκίνου. Στοτελευταϊοτεύχος TOU TO nepiodix6 «New England Jo- urnal of Medicine» avageépet ότι η ανάπτυξη της ορμόνης, όπως παρατήρησαν γιατροί σε τρία νοσοκομεία, συντομεύει την παραμονή των ασθενών που υπόκεινται σε αυτόλογη μεταμόσχευση κατά µια βδομά- 5a.