Back

Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο καταγγέλλει ο Λυσσαρίδης

Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο καταγγέλλει ο Λυσσαρίδης « ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ χωρίς διαδικασία και χωρίς δική µας ολοκληρωμένη στρατηγική. Η δραστηριότη- τά µας στρέφεται προς λαν- θασμένη κατεύθυνση. Υπάρ- χει εκτροπή και αδιέξοδο κι αυτό οφείλεται στη λανθα- σμένη πολιτική που ακολουθή- θηκε, που πρόβαλλε το Κυ- πριακὀ σαν µια διακοινοτικἡ διαμάχη». Αυτά αναφἑρει έγγραφοτου Σ.Κ.ΕΔΕΚτοοποίοκατέθεσεο Πρόεδρος του κόμματος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συµβουλίου που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κων. Μη- πσοτάκη. Το έγγραφο της ΕΔΕΚ που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δηµοσιότη- τας, καταγγέλλει σαφώς ότι η πολιτική στο Κυπριακό που ακολουθείται έχει μετατρέψει το εθνικό µας θέµα σε διακοι- γοτικὀ πρόβλημα πράγµα που δίνει ἄλλοθι στον κατακτητή ο οποιος παρουσιάζεται απο κα- τηγορούµενος σε επιδιατητή του οποίου τις καλές υπηρεσίἰ- ες επικαλούµαστε κατα και- ρούς. Στο ἔγγραφοτου Σ.Κ. ΕΔΕΚ, γίνεται ανάλυση όλων των πα- ραγόντων που επηρεάζουν το εθνικό µας πρόβλημα. Για τον © αμερικανικό παράγοντα, Το βρετανικό, την Ευρώπη, τη Σο- βιετικἠ Ένωση, τους Αδέ- σµευτους, τον Αραβικό κόσµο. και την Τουρκία. Για την Ελλά- δα αναφέρει το έγγραφο: «Θα πρέπει να παραδεχθούµε ori επιτρέπουµε να επικρατεί ἑνα απαράδεκτο κλίµα σ᾿ ορισµέ- γες ομάδες του πληθυσμού για καλαμάραδες για τους Κυπρί- ους, πονοκέφαλος για apKe- τούς Ελλαδίτες. Και όμως, πέ- ραν της εθνικής ταύτισης υπά- χειη ταύτιση κινδύνων, αγώνων. και προοπτικών. Δεν εἶναι αρ- κετὸ να αναφερόμαστε στην Ελλάδα ως το κύριο στἠριγμά μας. Δεν υπάρχει συντονισμός στο λαϊκό επίπεδο. Σωστή ενη- µέρωση και κινητοποίηση. Η Τουρκία δεν εἶναι εταίρος, εἷ- ναι κατακτητής για µας, επἰδο- ξος επιδροµέας για το µητρο- πολιτικό χώρο. Ούτε που προ- βλήθηκαν αυτοί οι κίνδυνοι στον Ευρωπαϊκό χώρο. Τοθέμα της άμυνας εἶναι µέγα. Θα έπρεπε ο αμυντικός χώρος να εἶναι κοινός. Και εἶναι γνωστές. οι απόψεις, που εκφράσαµε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία. ᾿Οχι για στρατωτι- κοὺς λόγους, αλλά για πολιτι- κούς οβορράς τουρκοποιείται. Η ελληνική παρουσία στην ελεύθερη Κύπρο δημιουργεί πολιτικούς κινδύνους για την Τουρκία και δε θέλει ελληνικἡ παρουσία στην ανατολική Με- σόγειο. Τώρα ζητάμε την απο- χώρηση των τουρκικών στρα- τευμάτων χωρίς ανταλλάγματα. Το αντάλλαγμα θα ήταν η αµοι- βαΐα αποχώρηση». Μεγάλο µέρος του εγγρά- Φου αναφέρεται στο κεφάλαιο «τι πρέπει να κάνουμε». Θα πρέπει αναφέρει η ΕΔΕΚ, να καθορίσουµε τη µορφή λύσης που ανεχόµαστε. «Διακηρύτ- τουµε ὅτιδε θα ανεχθούμε λύ- ση χωρίς αποχώρηση όλων των. στρατευμάτων και των εποί- κων, κατοχύρωση των βασικών ελευθεριών του συνόλου του λαού, που περιλαμβάνουν το δικαίωµα όλων των προσφύγων για επάνοδο στις πατρογονικὲς τους εστίες. Θα σταθμούμµε σ᾿ αυτή την υπόσχεση προς το λαό Και πως εἶναι δυνατό να γίνεται λόγος για εγγυηµένες πλειοψηφίες στις δυο περιο- χὲς Και πως μπορούν οι σκέ- Ψεις Κουεγιάρ να αποτελούν βάση συζήτησης, όταν κατα- στρατηγούν τις βασικές ελευ- θερίες καί στην ουσία ισοδυ- ναμούν µε ὅυο χωριστά κρά- τη!» Στη συνέχεια το έγγραφο αναφέρει: «Όλοι θέλουμε σύντομη λύση. ΄Οµως πρέπει να καθορίσουμε τα ὁριατης κι υποτίθεται ότι τα καθορίσαµε. Όμως υπήρξαν παρεκκλίσεις απὀ αυτό τον καθορισμό. ᾿Αλ- λωστε αν ειλικρινἀπιστεύουμµε, ότι η αναχρονιστικἡ στάση της Τουρκίας συνδυασμένη µε την επιθυμία της να βρεθεί στην Ευρωπαϊκή οικογένεια θα την εξαναγκάσουν τελικά να δε- χθεί µια δίκαιη λύση του Κυ- πριακού, πώς ερμνηνεύεται η άποψη μερικών για αποδοχή κακής λύσης τώρα γιατί αὗριο θαεἰναιχειρότερη. Πόσο χειρό- τερη όταν οισηµερινές προτά- σεις ισοδυναμούν µε αποδοχή ὅυο χωριστών κρατών...» Τέλος στο έγγραφο γίνονται συγκεκριμένες άμεσες ενἑρ- γειες στο εθνικό θέµα σε συν- τονισμό µε την Ελλάδα.