Back

Θύμα δολοφόνων του ΓΣΠ ο Αρχιεπίσκοπος!

ο Του Ζ. Κυριάκου γνωστός παλιός πρωτα- θλητής Χριστόφορος Κόνιαλης, σε συνἐντευξή του. στη «Σ», κατηγορεί τον Αρχι- επίσκοπο Χρυσόστομο για την απόφασήτου ν᾿ αποδεχθείτην πώληση τοῦ ιστορικού σταδίου της Λευκωσίας και τονίζει χαρακτηριστικά ὅτι «Ο Αρχιεπίσκοπος έπεσε θύμα δολοφόνων του ΓΣΠ. Και να το θυμάται αυτὀ. Να θυμᾶ- ται δηλαδή τι έκανε». Επίσης οκ. Κόνιαλης αναφέ- ρεται και στον Πρόεδρο Βασι- λείου. Λέγει συγκεκριµένα: «Στο ΓΣΠ κυματίζει η Ελληνική :Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ: θύμα δολοφόνων του ΓΣΠ ο Αρχιεπίσκοπος! Enuaia για δεκαετίες ολόκλη- ρες. Ορισμένοι, εἶναι αυτό nou επεδίωξαν να κάνουν. Από καιρό ἄρχισαν ν᾿ αλλοιώνουν την ελληνικότητα σ᾿ αυτό τον τόπο. Εμεὶς όμως γεννηθήκα- µε και θα πεθάνουμε Ἓλληνες. ᾿Ἑστω και µε την πικρῖα αυτή. Θέλω ακόµηναπω και το εξής: Όλη αυτή η ιστορία του ΓΣΠ, εἶναι το κα- τόρθωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στα 3 χρὀνιατης θητείας του. Να έρθει ὅπλαδή να εξολοθρεύσει το ΓΣΠ. Εχει τόσους και τόσους χώρους, αν θέλει να κτίσει μνημεῖο Αγνώστου Στρατι- Om. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΝΙΑΛΗΣ Όπως εἶπε ο κ. Κόνιαλης, η απὀφαση για πώληση του ΓΣΠ, θα προσβληθεί στο Ανώ- τατο Δικαστήριο απὀ 55 παλι- οὓς πρωταθλητές του Συλλό- γου. Ωστόσο, σε δηλώσεις του ο έφορος του ΓΣΠ ΄Αδωνις Θε- οχαρίδης, υπογραμμίζει ort ἦταν αναπόφευκτο να πωληθεί το στάδιο, για να μπορέσει να συνεχίσει την αθλητικἡ προ- σφορά του ο Σύλλογος. Το ευτύχημα, πρόσθεσε ο κ.Θε- οχαρίδης, εἶναι ότι φεύγουμε µε το ἴδιο καταστατικό και µε τα ἴδια ήθη και έθιμα. ο Ρεπορτάζ στη σελ. 2]. ϐϱ Αρχιεπίσκοπος ἔπεσε θύμα... ὁολοφόνων| «Εἶμαι στο ΓΣΠ απὀ το 1955. Εδώ εἶναι το σπτι µου, εδώ μεγάλωσα πέντε παιδιά, εδώ εἶναι όλη µου η ζωή». ονἰζει τα πιο πάᾶ- vo pe έμφαση ο Χριστόφορος Κόνιαλης, µιαπα- λιά δόξα του Κυπριακού αθλητισμού, που υπηρέ- τησεκαιυπηρετεῖµε ζήλο το Γυμναστικό Σύλλογο της Λευκωσίας. Διαφωνεί a µε την πώληση του Προσθέτει χαρακτηριστικά: e Me διακατέχει θλίψη και απογοήτευση γιατην απόφαση του Δ.Σ. του ΓΣΠ. ᾿Ανθρωποι τους οποίους εξυπηρέτησα, επέδεξαν αχαριστία. Συγκε- κριµένα αναφέρομαι στον Αρ- χιεπίσκοπο Χρυσόστομο ο οποίος γνωρίζειτις υπηρεσίες. µου αλλά οὖτε καν µε φώναξε για να µε ρωτήσει σχετικά µε το θέµα της πώλησης. ΄Ἔπεσε θύμα δολοφόνων Tou FEN o Apxierioxonoc. Kai va To 6u- μάται αυτό. Ναθυμάται δηλαδή τι κανε. Το να σου δίνει την περιουσία του κἀποιος, να σου τη µεταβιβάζει για να εἶναι στερεωμένη και να µην πηγαϊ- γειαλλού, αλλά να έρχεσαι εσύ και να καταστρέφεις µε την υπογραφή σου ἑνα γυµναστή- ριο To οποίο έχει δράση εθνική. και αθλητική, εἶναι απαράδε- κτο. Εδὠ έγινε το µεγάλο συλλαλητήριοτου 1950, έγιναν τόσοι μεγάλοι αγώνες της ΕΟΚΑ. Πὼς ισοπεδώνουν την Ἱστορία ---Πιστεῦεις ὅτι αυτή η ἴστο- pia θα χαθεί µε τη µετα- φοράτου ΓΣΠ σ᾿ ἑνα σύγ- χρονο στάδιο --- Βέβαια, αλλά την ἴδια στιγµή θα καταστραφεί και ο αθλητι- σμός, γιατί θα φύγει απὀ το κέντρο της Λευκωσίας. Πέρα ὅμως απὀ τον αθλητισμό, εἶναι και το ἀλλο: εδώ κυματίζει η Ἑλληνική onuaia για δεκαετίες. ολόκληρες. Ορισμένοι, εἶναι αυτό που επιδίωξαν να κάνουν. Από καιρό άρχισαν ν᾿ αλλοι- ὠνουν την ελληνικότητα σ᾿ αυτό τον τόπο. Εμείς όμως γεννηθήκαµε και θα πεθάνου- µε Ἓλληγες. ᾿Εστω καιμµετην πικρία αυτή. Θέλω ακόμη ναπω και το εξής: Όλη αυτή η ιστορία του ΓΣΠ, εἶναι το κα- τόρθωµα του Προέδρου της Δημοκρατίας στα 3 χρόνιατης θητείας του. Να έρθει δηλαδή να εξολοθρεύσει το ΓΣΠ. Ἔχει τόσους και τόσους χώρους, αν θέλει να κτίσει μνημείο του ΄Αγνωστου Στρα- τιώτη. Ευθύνεται ὅμως και το Συμβούλιο του ΓΣΠ. Αυτοί οι κύριοι ουδέποτε υπήρξαν αθλητές. — Mac θα προωθήσετε τις ενέργειες σας — Θα προσφύγουµε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ὑπάρ- χουν οι υπογραφές 50 πρωτα- θλητών του Συλλόγου. Θα ζητήσουμε ακύρωση της µε- ταβίβασης. ---Τιθυμάσαι πιο ἔντονα απὀ την εδώ πολύχρονη παρα- μονἡ σου — @a µου μείνουν αξέχα- στες οι εθνικές εκδηλώσεις που ΓΣΠ. Θα τις θυμάμαι σ᾿ όλη µου τη ζωή. Η σκέψη µου θα εἶναι πάντοτε σ᾿ αυτό το µέρος και θα έρχομαι εδώ συνέχεια. Ο σκοπός µου εἶναι να στήσω ἑνα τσαντίρι για να δω ποιος θα έρθει να µου πει γα το φύγω. Θα περιμένω τον πρώτο που θα ἐρθει για να βγάλει ἑστω µια βελόνα απὀ το σπίτι µου. — Ti 6a Tou Kaveic ---Το τι θα του κάνω εἶναι δουλειά δική µου. Ουδέποτε θα επιτρέψω να πατήσει πόδι εδὠ µέσα. Ας τολμήσει οποι- οσδήποτε να κοπιάσει. — Ti GAAo θα ἠἦθελες να προσθέσεις ---Θέλω να επανέλθω στην. επιτροπή του ΓΣΠ, διότι δεν αντιπροσωπεύει κανένα αθλη- τικὀ σκοπό εδώ πἑρα. Ουδείς υπήρξε αθλητής απ᾿ αυτούς τους κυρίους. Εδώ ευρίσκον- ται και κάνουν ὅτι θέλουν. Αλλοίωσαν τα µέλη, διέγραψαν ανθρώπους οι οποίοι επρὀ- σκειντο προς το ΓΣΠ. Συγ- κέντρωσαν 65 ανθρώπους στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι ουδεμία άμεση σχέση ἑ-- χουν µε τον ΓΣΠ για ν᾿ αποφασίσουν την πώληση του σταδίου. Εμείς θα πολεμήσου- µε και δε θα υποκύψουμε σ᾿ αυτούς τους κυρίους. ' --- Στη συζήτηση παρενέβη στο σημείο αὐτὸ ῃ Σταυρούλα Κόνιαλη, που µε αυθορμητι- σμὀ και συγκίνηση εἶπε: «Λυπούμαι που µε υποχρε- @vouv va φύγω and το σπίτι µου. ΄Ἔχουμε xapti nou ypa- φει om Sev μπορούν να µας διώξουν απὀ δω. Ο Θεός εἶναι βοηθός». μ--- Του Ζαχαρία Κυριάκου > Χριστόφορος και Σταυρούλα Κόνιαλη. Το σπῖτι τους εἶναιο ΓΣΠ. Εδώ μεγάλωσαν πέντε παιδιά, εδώ εἶναι η ζωή τους. «Δε θα εππρέφω σε κανέναν να βγάλει έστω και μια βελόνα», προειδοποιεί οκ. Κόνιαλης. ΟΙ Ιστορικές κερκίδες του ΓΣΠ, που αν εἶχαν. στόμα να μιλήσουν, θα εξιστορούσαν την Ιστορία της Κύπρου...