Back

Αδρανεί η Κυβέρνηση Βασιλείου στην προὠθηση της αἰτησης στην ΕΟΚ

Λὑρανεί η Κυθέρνηση Βασιλείου στην προὠθηση τῆς αἰτῆσῆς στην ΕΟΚ 9 Του Κ. Βενιζέλου ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Βασιλείου ἔχει αδρανήσει σε ὅτι αφορά την προώθηση της αἷ- τησής µας για ἔνταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Αυ-- τὸ καταγγέλουν κατηγορη- µατικά τα πολιτικἁ κόµµατα τα οποία στην πλειοι τους, ynon άφησε το χρόνο va δι- αρρεύσει, χωρἰςναπροβείσε ενέργειες που ναπροετοιμά- σουν τη χώρα µας, ὥστε όταν εξεταστεί η αἴτηση, τα 1993 γα υπάρχει η σχετικἡ υΠοδο- µη που προὐποθέτουν τα ευ- Ρωπαϊκά πρότυπα και θέσµια. Στις 4 Ιουλίου συμπληρώνε- Ται ἑνας χρόνος απὀ την υπο- Βολή αἴτησης για ένταξη στην ΕΟΚ. καιη Κύπρος δε φαΐνεται ἐτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Ευρώπης. Αυ- τἀτονίζουν οιπολιτικοἰηγέτες υ στη «Σ» οι οποίοι νος-πιου- χρι το 1993, που η Κοινότητα Θα αρχίσει την εξέταση αιτή- σεων, μπορούν να γἰνουν διορ- θωτικά µέτρα και συγκεκριμέ- νες ενέργειες για να προετοι- μαστεί το έδαφος. Δημοσιεύουμε πιο κάτω τις. δηλώσεις των πολιτικὠν αρχη- yov: Γλαύκος Κληρίδης (Πρόε- ὄρος του AHEY): H aimon yia BYOUY TOUTO Xe [1x5 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ἔνταξη της Κύπρου στην Κοινή, Ἀγορά θα αρχίσει να εξετάζε- ται μαζί µε ἄλλες αιτήσεις το 1993. Ο χρόνος μεταξύ της. ημερομηνίας υποβολής της αἷ- Tons kat Tou 1993, a ριοποίησης στην Kunpo yia my προετοιµασία ὡστε να εἵμαστε ἐτοιμοι μόλις µας δεχθούν να αντιμετωπίσουμε τις προ- κλήσεις της Ευρώπης. Σε αυτό τον τοµέα χρειάζεται, κατά την’ ἀποιμὴ µας, να δημιουργηθεί ὅπως εἶπε καιτο ΚΕΒΕ, µια συν- τονιστικἡ ομάδα στην οποία εμείς θα βλέπαμε ὄχι µόνο συμμετοχή κρατικών λειτουρ- γὠν αλλά και εκπροσώπων του ~ EOK Mt εμποροβιομηχανικού κόσμου, των εργατικών τάξεων και του νομικού κόσμου. Γιατί θα πρέ- πει ναληφθούν µέτρατα οποΐα να προσαρµόσουν το εμπόριο. τη βιομηχανία, την οικονομία µας µετην ευρωπαϊκή αλλά και ταυτόχρονα και η νοµοθεσία µας να εκσυχρονισθεῖ και συµ-. βαδίσει µε τις νομοθεσίες της ονοζθῦμε πως σ᾿ αυτό τον τομέα δεν ἔγινε η εργασία που έπρεπε να γίνει. Πολλά περισσότεραθα μπορούσαννα γίνουν. Σπύρος Κυπριανού (Πρόε- ὄρος του ΔΗΚΟ): «Δε νομίζω. ότι έχει προχωρήσει η αἰτησή μας. Στερούµεθα πάντως πλη- ροφόρησης και θα ζητήσουμε να ενημερωθούμε σχετικἁ κα- τὰ την προσεχἠ συνεδρία του Εθνικού Συµβουλίου. :. Βάσος Λυσσαρίδης (Πρόε- ὄρος ΕΔΕΚ):’ Δεν µπο- ρώναπω ότιεἰμαιικανοποιημέ- γος µε το ρυθμό τον οποίο η επίσημη πλευρά κιγεὶ αυτό το θέμα. Ὑπάρχουν πολλά περι- θώριαγιαπεραιτἑρω Spaompio- τητα. Ο Πρόεδρος των Φιλελευθέ- ρων κ. Νίκος Ρολάνδης δήλω- σε στη «Σ»: Δεν έχω επαρκή γνώση των µέτρων και διαβημά- των που λαμβάνονται σχετικἀ. µε την προώθηση της αἰτησής µας για ένταξη στην Ευρωπα[- κἡ Κοινότητα, ᾿Εχω την εντύ- πωση ὅμως πως το θέµα δεν. αντιμετωπίζεται ανάλογα µετο μἐγεθός του. Χρειάζεται ἑντο- γη δραστηριοποίηση, ενίσχυση των υπηρεσιών και εδώ καιστις Βρυξέλες και περαιτέρω προ- ώθηση του θέματος στις πρω- τεύουσες των χωρών µελών. Ο Πρόεδρος του ΑΔΗΣΟΚ. Παύλος Δίγκλης µας δήλωσε μεταξύ ἄλλων: «Στο χρόνοπου μεσολάβησε απὀ την υποβολή της αἴτησης, βάση των διαθέσι- µων πληροφοριών, διαπιστώνω. πως δεν προωθήθηκε η αἰτησή, µας πἐραν της παραπομπής στα αρμόδια όργανα της ΕΟΚ. Θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα αυτή την περίοδο. ο Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ,που ρωτήθηκε, µας παρέπεμψε στην Εκτελεστικἡ Εξουσία.