Back

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΟΛΙΟΤΗΤΕΣ του ΡΙΚ για τις ακροαµατικότητες

A} WINNOY 5677 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 IOYNIOY 1991 ΤΙΜΗ 30 ΣΕΝΤ Τηλέφωνο 353532 Σφοδρό κατηγορώ των διευθυντών των ιδιωτικὠν ραδιοσταθμών ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΟΦΛΝΕΙΣ ΛΟΛΙΟΤΗΤΕΣ του ΡΙΚγΙα Τις ακροαµατικότητες » Της ΣΤ. Παπαναστασίου Ε νέα σκανδαλώδη και πιο προκλητικἡ ενέργεια προέβη το ΡΙΚ για να διορθώσει τα αδιόρθωτα. Σε µια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει ότι η «ἐρευνα» για τις ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών. που δημοσίευσε στο προηγούμενο τεύχος του Τν Ραδιοπρογράµµατος εἶναι πλήρης, απέδειξε ακριβώς το αντίθετο! Το νέο τεύχος του ΤΝ Ραδιοπρογράµµατος που κιΙκλο- φόρησε την περασμένη Πέµπτη διαφημίζει στο εξὠφυλλότου «Νέο γκάλοπ» (και µε θαυμαστικό μάλιστα), ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για τη συνέχεια του δεύτερου. wépouc TNS Epeuvac OMNIBUS nou δημοσίευσε στο προηγούμενο τεύχος του. Η προσπάθεια παραπλάνησης και η δολιότητα όμως του ΡΙΚ, βρίσκεται στο. «εσωτερικό» του. περιοδικού, ὁπου γίνονται στατιστικἀ ευτράπελα, πρωτοφανή γι αυτούς που ασχολούνται µε τέτοια θέµατα, καθώς και στατιστικἀ «Θαύματα» µε τα οποία ως διά μαγείας το Γ΄ Πρόγραμμα του ΡΙΚ έρχεται πρὠτο παντού! Τη γέα προσπάθεια παραπλάνησης του ΡΙΚ, καταγγέλ- λουν και στιγµατίζουν µε δηλώσεις του στη «Σ» οἱ διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών «Σούπερ» και «Αστρα» κ.κ. Μιχαηλίδης και Τζαγετάκος, καθώς και ο υπεύθυνος προγραμμάτων του Ρᾶδιο Πρώτο Νίκος Χατζηκωστής. Ἡ προκλητική ενἑργεια του ΡΙΚ διά του ΤΨ Ραδιοπρογράμ- µατος δημιούργησε αντιδράσεις και στους διαφημιστές, σε γραφεία ερευνών, αλλά και στον ΄Αγγλο εμπειρογνώµονα ΚλάΙβ. Άρτσερ, που εἶχε καλέσει το ἴδιο το ΡΙΚ. στην Κύπρο. Όπως δημοσιεύσαµε την περασμένη, Δευτέρα τοβΙΚεἰχε αγαλάβει τοὺς τελευταίους µήνες την πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινής επιτροπής. διεξαγωγής ερευνών για τις ακροαματικότητες μαζί µε τους διαφημιστὲς και τους ιδιωτικούς ραδιοσταθμούς. Για το σκοπό αυτό, έκανε επανει-. λημμένες συσκέψεις µε εκπροσώπους των ραδιοσταθµών και των διαφημιστών στις οποίες συμμετείχε και ο εμπειρογνώµο- νας που το ἰδιο το ΡΙΚ κάλεσε στην Κύπρο. Ο εμπειρογνώμονας αυτός έγινε έξω φρενών όταν ἔμαθε για τη δημοσίευση της «έρευνας» στο ΤΝ Ραδιοπρόγραμ- μα και ζήτησε να απολογηθεί το ΡΙΚ στους διαφημιστές και στους ιδιωτικούς ραδιοσταθμοῦς. Ο ἰἴδιος ο Κλάιβ ΄Άρτσερ απολογήθηκε μάλιστα µε επιστολή του στο διευθυντή του Ράδιο-Σούπερ Χρίστο Μιχαηλίδη και για τα δυο δημοσιεύματα του Τν Ραδιοπρογράμµατος! Πάντως, σύμφωνα µε δικὲς µας πληροφορίες αλλά και Εξς) ΦΡΕΝΕΟΝ κιΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΦΜΟΝΑΣ ΚΛΑ:ΓΒ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΙΔΙΟ TO IAPYMA! πληροφορίες που δημοσίευσε ο «Φιλελεύθερος», πίσω απὀ αυτή την αλόγιστη συμπεριφορά του ΡΙΚ βρίσκεται ο ἴδιος ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο Δημητράκης Κυπριανού. Απαράδεκτη έρευνα Γιατί όμως αυτή η «έρευνα» εἶναι απαράδεκτη και παραβαίνει όλους τους κανόνες δεοντολογίας, ακόµη και τους κανόνες της στατιστικής Στην «ανάλυση» της «ἔρευνας». αυτής που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του ΤΝ. Ραδιοπρογράµµατος στη σελίδα 28 υπὀ τον τίτλο «Τι ακούτε και πότε», τα σχόλια που συνοδεύουν τους Πίνακες 1 και 2 εἶναι χωρίς νόημα. Κι αυτό γιατί δε λαμβάνεται υπόψη το μέγιστο δειγµατοληπτικό λάθος που ανέρχεται στο 3796. Για παράδειγµα, ας πάρουμε τη φράση: «Ο Κόσμος στη Μία» ακούγεται απο΄το 25.196 Τη μεγαλύτερη ακροαµατικότητα την’ ἐχειτο «Πάρε-Δώσε» µε 25.450», Εφόσον το δειγµατοληπτικὀ λάθος εἴναι 37986, στην πραγματικότητα µπορεῖ η εκπομπή που παρουσιάζεται σαν πρώτη να εἶναι δεύτερη σε ακροαµατικό- τητα. Με αυτό το σκεπτικὀ αμφισβητείται η εγκυρότητα των πλείστων σχολίων που δημοσιεύονται στον πίνακα. Στατιστικἁἀ ευτράπελα Το ἄκρον ἄωτον όμως της όλης «ἔρευνας», που εµπειρο- γνώμογες - στατιστικολόγοι χαρακτήρισαν σαν «στατιστικὸ ευτράπελο» και καθόλα παραπλανητικὀ και ὕποπτο, εἶναι τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2. Τα αποτελέσµατα αυτά εἶναι διασταύρωση των ερωτήσεων «Ποιες ὧρες ακούτε ραδιόφω- γο:» και «Ποιο ραδιοσταθμό ακούτε πιο συχνά». Τα αποτε- λέσματα µιας τέτοιας διασταύρωσης σίγουρα προκαλούν διαστρεβλωμένα αποτελέσµατα. Για να γίνει αυτό αντιληπτὸ παραθέτουμε το εξής παράδειγµα: Κάποιος αναφἑρει ὅτι ακούει ραδιόφωνο τις ὠρες 7 -Βπμ. 12- 2 μμ. και5 - 6 μμ. χωρίς όμως να αναφἑρει ποιο ἡ ποιους ραδιοσταθμοὺς ακούει. Στη συνέχεια στη δεύτερη ερὠτηση απαντάει «Γ΄ Πρόγραμμα ΡΙΚ», Στη διασταύρωση των ερωτήσεων, όλες οι ὧρες που ανέφερε ο ακροατής εκλαμβάνονται ως ὧρες ακροαματικότητας του «Γ΄ Προγράμματος ΡΙΚ», άσχετα αν παρακολούθησε 7 - 8 πμ. Ράδιο Πρώτο, 12 - 2 μμ. Γ΄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Πρόγραμμα Ρἰκκαι5δ-6μμ. Ράδιο Σούπερ! Αυτή η δια- σταύρωση επιτρέπεται στατι- στικἁ να γίνει σε περίπτωση που ἑνας εἶναι ακροατής ενός ραδιοσταθμού µόνο. Ἐπίσης, αν κάποιος εἶναι ακροατής του Α΄ Προγράμμα- τος ΡΙΚ µόνο και ανέφερε ὅτι ακούει1 -2 μ.μ. αυτό σημαϊνει ότι ακούει λίγο «Ραδιοφωνική, Εφημερίδα» και τις Ειδήσεις στις 1.30. Στην έρευνα ὅμως ο ακροατής που άκουσε λίγη «Ραδιοφωνική Εφημερῖΐδα» θεωρήθηκε ως κανονικός ακροατής ολόκληρης της εκ- πομπής. Το τεράστιο αυτό λάθος γίνεται µε ὁλατα προγράµµατα µε αποτέλεσµα η «ἐρευνα» να γίνεται «χαώδης». Οπως µας εἶπε συµπερα- σµατικά στατιστικολόγος απὀ τον οποίο ζητήσαμε να σχολι- aoe την έρευνα της Εοοπο- ππβγκθῖ «ῃ έρευνα αυτή βγάζει συμπεράσματα για την ακρο- αματικότητα κατά εκπομπή τη στιγµή που τέτοια ερώτηση δεν υπάρχει στο ερωτηµατο- λόγιο!». Ακροατές που εξαφανίζονται. Τα παράδοξα ὁμως της έρευνας δε σταματούν εδώ. Για παράδειγµα στη µεταµεσο- γὐκτιαζώνη 12 - Ἀπ.μ. φαΐνεται ότι η ακροαµατικότητα του Γ΄ Προγράμματος ΡΙΚ μειώνεται απὀ το 3.196 στο 1.096 χωρίς ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΟΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΙΚ να φαίνεται αὔξηση πουθενάἁ αλλού. Δηλαδή οι ακροατές της νύκτας εξαφανίζονται ως διά μαγείας! Και ενώ το Ράδιο. Πρώτο που δεν εἶχε ζωντανό μεταμεσονύκτιο πρόγραµµα το Νοέμβριο του 1990 εἰχε τότε ακροαµατικότητα 0.1%, τώρα που έχει ζωντανό πρὀ- γραμμα στον πίνακα δε φαΐνε- ται να έχει καθόλου ακροαµα- τικότητα (στην αντίστοιχη θέση υπάρχει µια παύλα, που δεν εξηγούν τι σηµαϊνει). Δηλαδή, οι μεταμεσονύκτιοι ακροατές. του Γ΄ Προγράµµατος εἶτε εξαφανίστηκαν για πάντα, είτε τώρα... κοιμούνται πριν τα µε- σάνυκταϊ Είναι λοιπόν φανερό ὅτι έντεχνα παραφουσκώθηκαν οι ακροαματικότητες των προ- γραμμάτων του Γ΄ Προγράμ- µατος ΡΙΚ µε μεθόδους που αντιβαΐνουν προς όλους τους κανόνες της στατιστικής και ακολούθως έγινε παρουσίαση των «αποτελεσμάτων» αυτών µε τρόπο που εἶναι απόλυτα αντιδεοντολογικός --- µια και όπως γράψαµε και στο προη- γούμενο ρεπορτάζ µας, οτρὀ- πος παρουσίασης των αποτε- λεσμάτων εἶναι πιο σπουδαίος και απὀ την έρευνα καθ᾽ εαυ- τή. Κι όλα αυτά έγιναν γιατί το’ ΡΙΚ χρησιμοποίησε µια έρευνα πολλαπλής συμμετοχής (OMNIBUS) και την παρουσί- ασε (χωρίς βέβαια να το λέει) µε τρόπο που να φαΐνεται ὅτι εἰναιπλήρης έρευνα ακροαµα- τικότητας για τα ραδιόφωνα (δηλαδή ΑΌ-ΗΟΟ). Δηλώσεις Ο διευθυντής του «Σούπερ». Χρίστος Μιχαηλίδης, δήλωσε στη «Σ»: «Όπως έγινε και στην Ελ- λάδα, ἐτσι και η κρατική ραδι- Οφωνία εδώ ἑστω και µε κα- θυστέρηση άρχισε φαίνεται να παΐρνει τον κατήφορο. Και όταν γκρεμίζεται κανείς, κάνει το παν για να πιαστεί απὀ οπουδήποτε. Ἔτσι δεν εἶναι τυχαίο που τις τελευταίες βδομάδες το ΡΙΚ διά του Ρα- διοπρογρἀμματός του, empé- γει αναφανδὀν και πανικόβλη- το στη δημοσίευση µπαγιάτι- κὠων δημοσκοπήσεων ερµη- νεύοντας τα νούμερα όπως επιθυμεί. Πώς εἶναι δυνατό ο κόσμος να πιστεύει το µήνα, Ιούλιο µια δημοσκόπηση που έγινε στις αρχὲς Μαρτίου Εν. πάση περιπτώσει το Ράδιο Σούπερ κατά βάθος χαίρεται για την τακτική του ΡΙΚ γιατί εἶναι πλἐον φανερό ότι η Ιδι- ωτική Ραδιοφωνία άρχισε να εκπορθίζει την κρατική. Όμως µε το Ραδιοφωνικό Ἵδρυμα Κύπρου, το Ράδιο Σούπερ δεν µπορεί να έχει πλέον καμιά σχέση, και όπως δηλώσαμε και γραπτώς και προς τη διεύθυνση του, απο- χωρούμε απὀ την επιτροπή ἵδρυσης οργανισμού δηµο- σκοπήσεων. Δεν εἶναι δυνατό, Βλέπετε, να νιώθεις το idio χέριπου σε χαϊδεύει την επό- µενη κιόλας στιγµή να σε χαστουκίζει. Για τις δημοσιευμένες δη- µοσκοπήσεις του περιοδικού του ΡΙΚ λάβαμε και πάλι απο- λογίες απὀ τη Διεύθυνσή του αλλά η συγκατάβαση έχει και αυτή τα ὁριά της. Το Ράδιο Σούπερ µε σταθερά ανερχό- µενη ακροαματικότητα τον τελευταίο καιρό, δεν έχει κα- νένα λόγο να φοβάται τις δη- µοσκοπήσεις και όπως έκανε μέχρι τώρα, θα συνεχίσει να απευθύνεται σε καταξιωµένες εταιρίες. ΄Όμως εἶναι αδύνατο να συνεργαστούμε για δηµο- σκοπήσεις µε κἀποιον επἰ ἴσοις ὁροις, όταν αυτός ο κάποιος την ἴδια στιγµή που μιλάμε για συναδελφικότητα, επαγγελµατικότητα και εγγυ- ρότητα, δημοσιεύει µια δηµο- σκόπηση που έγινε απὀ Tov καιρό του Νώε. Επιπλέον η τελευταία ενέργειατου ΡἰΚνα απαγορεύσει σε διαφημιστές. και διαφημιστικές εταιρίες να χρησιμοποιούν διαφημίσεις που εκφωνήθηκαν ακόµη και απὀ συνεργάτες του, εἶναι ενδεικτική τού πόσο ειλικρι- νὲς εἶναι το Ίδρυμα και στις κατ᾽ ιδίαν συναντήσεις µας μιλά περί δεοντολογίας, Φιλι- κής συνεργασίας και υψηλού. επαγγελματισμού. ΄Ολα αυτά τα ευτράπελαλοιπὀν πρέπεινα κάνουν τους πολιτικούς µας όλους να σκεφτούν πολύ σο- βαρά το θέµα ΡΙΚ, για να µην Ἐαναγυρίσουμε πάλι στα προ- ιδιωτικής ραδιοφωνίας σκοτει- νά χρόνια της µη ενημέρωσης των πολιτών αυτού του TO- που». Δηλώσεις µάς έκανε καιο διευθυντής του ΑΣΤΡΑ, Γιάν- γης Τζανετάκος: «Το ΡΙΚ υπο- τρόπιασε. Την Τρίτη εξέφρασε διά των χειλέων του Γενικού Διευθυντή του, τη λύπη Tou — αν όχι και τη «συντριβή» του -- Ύια τη δημοσίευση στο ὀργανό του (το δηµοσιογραφι- κό και επιδοτούμενο) παρωχη- µένης και αμφίβολου ποιο- τικώς ἐρευνάς του, ενώ γνώρι- ζε ὁτι την ἴδια στιγμἠ εξετυ- πούτο το επόμενο (το κυκλο- φορούν) τεύχος με εξειδίκευση΄ των ᾿πορισμάτων΄ της “έρευνας”. Η βαθύτατα και βαρύτατα υπο- κριτικἡ τους στάση, θέτει σο- βαρότατα θέµα ηθικής τάξης, αξιοπιστίας και φερεγγυότη-- τας. Να δεχθούμε ὅτι το δρυμα κινείται σε πλείονα του ενὸς επίπεδα, οπότε δε γνωρίζει η δεξιά του τι ποιεί η αριστερἁ του Τότε, όσα Βρετανικά «σπίτια» και αν ανα- λάβουν την αναδιοργἀνωσή του, σωτηρία δεν υπάρχει! φοβάμαι, µε τη µικρή Κυ- πριακἡ εμπειρία που έχω απο- κτήσει, ότι το ΡΙΚ σε επίπεδο ανωτέρων και ανωτάτων στε- λεχών σείπεται έστω κι αν υπάρχουν εξαιρέσεις. Η Ιστο- ρικὠς διαγραφείσα παράλληλη πορεία του, µε την Ιδιωτική Ραδιοφωνία, εἶναι υπερπλήρης Ἱκτυπημάτων κάτω απὀ τη ζώνη”. Καταχράστηκε και κα- ταχράταιτις δεσπόζουσες λό- Υο µονοπωλείου και εγκατα- στάσεων θέσεις του σετεχνικὀ επίπεδο, έχοντας ως στόχο του την εξόντωση κάθε αντα- γωνιστή, Αν αυτή η αντίληψη αντιπροσωπεύει το γραφειο- κρατικό κατεστημένο του ΡΙΚ --- και το αντιπροσωπεύει ov- τως --- το ερὠτημα αν υιοθε- τούν ἡ ὀχιτην ως τὠρατακτική, απευθύνεται προς τα γενικώς ευυπόληπτα πρόσωπα τα οποία συγκροτούν (διά Προεδρικής επιλογής) το Διοικητικό Συµ- βούλιο του «Εθνικού Ραδιοτη- λεοπτικού Φορέα». Αν δηλαδή τάσσονται αλληλέγγυα στην «παπατζἰίδικη» συμπεριφορά των υφισταμένων τους ἡ αν θα διαχωρίσουν δημόσια τις θὲ- σεις τους επιβάλλοντας καιτις δέουσες κυρώσεις. » Όσον αφορά τη στάση του Αστρα απέναντι στον κοινό οργανισμό ερευνών ακροαµα- τικότητας, θα καθοριστεί απὀ το Διοικητικό συμβούλιο της. επιχείρησης, το οποίο καλόπι- στα ἑως τώρα συνέπραττε στην ἱδρυσή του». Απότο Ράδιο Πρώτο οΥπεύ- θυνος για τα προγράµµατα, Νίκος Χατζηκωστής, µας εἶπε: «Το δηµοσίευµα της ᾿Σημερινής᾽ της περασμένης Δευτέρας τα λέει όλα. Το ΡΙΚ δόλια και εσκεμμένα προσπα- θεί µε όλα τα µέσα να στραγ- γαλίσει την ελεύθερη ραδιο- φωνία απὀ τα πρὠτα της βή-. µατα. Αυτή η τελευταία πράξη όμως των υπευθύνων του ΡΙΚ, απὀ τη µια να συζητούν μαζί µας και µε τους διαφημιστές, για να δημιουργήσουμε and κοινού επιτροπή για τη διεξα- γωγή ερευνών και απὀ την ἄλλη να δίνουν οδηγίες στο τν Ραδιοπρόγραµµα να δηµοσι- εὖει µε παραπλανητικό τρόπο τα αποτελέσµατα ἐρευναςπου διεξήγαγε το ΡΙΚ απὀ µόνο του, ξεπερνά κάθε ὁριο θρα- σύτητας. Το Ράδιο Πρώτο απ΄ την πρώτη στιγµή πρόβλεψε πού θα κατέληγε η κοινή προσπάθεια᾽ στην οποία pag κάλεσε το ΡΙΚ να συμμετά- σσ ασα-α σχουµε και αποκάλυψε διπλά πα! του Ἱδρύματος. ο λέγαμε στον Knap ότι δεν μπορούμε γαστοῦμε µε το ΡΙΚ συνεχίζει να µας. ται µε αθέµιτο ο κ. Άρτσερ του ΡΙΚ. Τώρα ο πειρογνώµονας που Ίδρυμα, απολογείται Τι i i a ἱρόπο και une i 3 o ey 5 He Ριασμότου ΡΙΚΙ Αυτό απὀ 1 του δίνει το μέγεθος της δολιότητας του Ιδρύματος, Πιστεύω ὁτι και οι Διαφη- | ιστὲς πρέπει να λάβουν πια μι θέση και να απομονώσουν το PIK. O Suvi των ς μιστών εἶναι ώρα να Atapn- : τις ευθύνες του. Οι Ιδιωτικοί δεν μπορούν µε κανένα τρόπο. va εμπιστευθούν το ΡΙΚ για