Back

Προβλήματα επιβίωσης για ξενοδοχειακές μονάδες

Σ ΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ααςιουπου1σσο- σαι Του Αλ. Kova A ΓΙΑ Νάπα, Πρωταρᾶς. Τουρισμός: Ώρα µη- δὲν] Τα δυο κοσµοπο- λἴτικα τουριστικά θέρετρα του. νησιοῦ µας που απορροφούσαν sa teAevtaia ypovia to 40% mc τουριστικής κίνησης στον τὸ- πο µας, φέτος αντιμετωπίζουν. πρόβλημα επιβίωσης και διά- λυσης Όλες οἱ ξενοδοχειακὲς µο- νάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα πληρότητας, Ενώ. πέρσι την ἴδια περίοδο εἶχαν. 10060 πληρότητα, φῖτος η πλη- ῥότητά τους κυμαίνεται μεταξὺ, 10-506, και ταυτόχρονα οι τιμὲς πον δόθηκαν στους του-- Ριστικοὺς πρᾶκτορες εἶναι κα- τά μῖσον ὄρο 5066 πιο χαμηλὲς απὀ τις επίσημες, τις εγκεκρι- μένες απὀ τον ΚΟΤ. Κι ακόµα οι προοπτικές για το 1994 εἶναι μηδαμινἒς. Καμιά μέχρι στι- γμής προκράτηση, Και ο βα- aixds λόγος της τροµακτικής αυτής πτώσης εἶναι το ακριβό. πακἔτο µας Απλώς δειγματολογικά ανα- φέρουμε ὅτι ο τουρίστας της Ἐυρώπης μπορεὶ να πάει σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. στη Φλόριδα για 14 μξρες µε Ε323 και στην Κῦπρο σε πα- ρόμοιο ξενοδοχείο µε 496 (επίσημες τιμὲς πακέτου). Επίσης σε τουριστικὀ διαμξ- ρισµα «Α» στις Καναρίους Νήσους δυο άτομα για 14 μέρες µε Ε400 και στην Κύπρο Ε620. Με το πιο πάνω δεδομένα, αν δε ληφθοῦν ἄμεσα και δραστι- κά µέτρα για επίλυση του προβλήματος, θα εἶναι πλέον. παρελθὀν η χρυσή κότα που. γεννοῦσε τα χρυσά αυγά. Και ὄχι μόνο αυτό, αλλά θα ζητάμε το λάθος, θα εἶναι ὅμως αργά. Μέσα στα πλαῖσια της ἔρεν- νας της «δν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τουριστι- κἡ µας βιομηχανία συνοµιλἠ- cape pe to Γραμματέα του. ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου κ. Χρί- στο Κοιτᾶζο, ο οποῖος αφοῦ εξέφρασετην εκτὶμησή του για την ἔρευνα της εφημερίδας µας, στη συνἒχεια µας μίλησε ια την τραγική κατάσταση του προβλήματος, τις συνέπει- ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Προβλήματα επιβίωσης για ξενοδοχειακές µονάδες ες στην εθγικἠ µας οικονομία και τις υπὐχρεώσεις της Κυ- βέρνησης Έναντι του τόπου και του λαοῦ τής. Ἐλεύθερη ΑἈμμόχῶστος «Κύριε Κοιτάζο, πως εξελίσσε- ται φέτος Ὁ τουρισμός στην εκεύθερη Αμμόχωστο -- Ἑναι γεγονός ὅτι φέτος Ὑενικά η τουριστική κίνηση, Βρίσκεται σε πολὺ τραγική κατάσταση, Ειδικά στην ελεῦ- θερη Αμμόχωστο οι φετινὲς πληρότητεό εἶναι πέραν του 3066 πιο χαμηλὲς απὀ τις περ- σινές, και Ἰαυτόχρονα και οι τιµές που δίδουµε εἶναι κατά 5066 πιο χαμηλὲς απὀ τις επἰ- σηµες του ΚΟΤ. Με τα δεδομένα αυτᾶ, ὅπως εξελίσσεται ο φετινός τουρι- σμὸς στην επαρχία µας, µε μαθηματική ακρίβεια οδηγοῦ- μαστε στην πλήρη καταστρο- φἠ. -Ποῦ οφείλεται η κάθετη αυτή πτώση του φετινού τουρισμοῦ = Φΐτος οι ανταγωνιστικοί µας προορισμοί παρουσιάστη- καν µε τιμὲς πακέτου χαμηλό- τερες και μέχρι 4500 σε σῦγκρι- ση µε την Κύπρο. Οι λόγοι που οδήγησαν σ΄ αυτὲς τις [η ανταγωνιστικὲς τιμὲς εἶναι ή @ O1 τεράστιες αυξήσεις στα. λειτουργικᾶ κόστα των ξενοδο-- χείων μέχρι και 250, συν τις εξειδικευμένες φορολογίες (ΚΟΤ, διανυκτερεύσεις, φόροι τοπικής αυτοδιοίκησης, ΦΠΑ), ενώτο εργατικό κόστος Ο Γραμματέας του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου κ. Χρίστος. Κοιτάζος. σε δυο χρόνια απὀ το 1992 μέχρι το 1994 ανέρχεται γύρω στο 320, ϱ Η πτώση της ισοτιμίας των νομισμάτων τῶν ανταγωνιστι- κὠν µας χωρών, ὅπως η ἵσπα- νία, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Ἰταλία ϱ Η αντιτουριστική πολιτική του ΚΟΤ, που ακολουθοῦσε πολλὲς φορὲς γραμμή ενάντια στα συμφέροντα τῆς τουριστι- κἡς και ξενοδοχειακἠς ανάπτυ- ἔης και κατ΄ επἑκταση της οικονοµίας της Κύπρου. ϱ Ἡ υκεπροστατευτικἡ πολι- τική των εκάστοτε Κυβερνήσε- ων προς τις Κυπριακές Αερο- γραμμές, γεγονός που οπώσδή- ποτε βλάπτει σε μεγάλο βαθμὸ το γενικότερο οικονομικό ὀφε- λος. Αντιτουριστικἡ πολιτική -Μιλάτε για αντιτουριατική πολιτική του Κυπριακοῦ Όργα- νισμοῦ Τουρισμοῦ και για την προστατευτική πολιτική των. εκάστοτε κυβερνήσεων προςτις. Κυπριακές Αερογραμμές. ᾿Δώστε µας περισσότερες εξηγἠ-- σεις. --- Όσον αφορά τον ΚΟΤ, ἕνα παράδειγµα. Ἡ γνωστή πολιτι-- κἡ του τα τελευταία χρόνια περί δήθεν ποιοτικού τουρι- σμοῦ, ἔχει αποτύχει παταγω- δῶς. Γιατί ποιοτικὀς τούρι- σμός δεν εἶναι µόνο ἥλιος και θάλασσα, εἶναι και ἄλλα, τα οποῖα δε διαθέτουμε. Οσον αφορᾶ τις Κυπριακὲς Αερογραμμίς, οπωσδήποτε ο. Ἐθνικός Μεταφορξας ενδεῖκνυ- ται να υπάρχει, ὄχι όµως να αποτελεί τροχοπέδη στην του- Ῥιστική ανάπτυξη. Και εξηγοῦ- μαι. “Όταν λαμβάνονται απο- φάσεις για να προσκομίσουν. κέρδη στις Κυπριακὲς Άερο- γραμμές της τάξης του ενός και ὃνο εκατομμυρίων λιρών, απο- στερώντας ταυτόχρονα ἔσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρῶν απὀ τον τουρισμό, οπωσ- δήποτε αυτό δεν μπορεῖ να χαρακτηριστεί ὁτι αποτελεί σωστή κυβερνητική πολιτική, και εδώ εννοῶ το θέμα των ναυλωμένων πτήσεων απὀ την Ευρώπη. -:Ἐφόσον μιλοῦμε για ναυλω- μὲνες πτήσεις, τι σημαϊνει για τον τουρισμό της Κύπρου σήµε- ρα το ἄνοιγμα του Αεροδρομίου GATWICK --- Αξιοσημείωτο εἶναι ὅτι απὀ το ΘΑΤΝΜΙΟΚ αναχωροῦν το 60-80% tov KaroiKay tov Aoy- δίνου για τις διακοπὲς τους µε ναυλωμἔνες πτῆσεις. Μιλοὺμε. Ύια διακίνηση επτᾶ µε οκτῶ εκατομμύρια κόσμου. Ἡ Κὺ- προς ἔχει δῶσει ἄδεια σε µια μόνο εταιρία την «ΑΙΒ 2000» [ Ύια τρεις δρομολογημᾶνες πτή- σεις τη βδομᾶδα, απὀ το GA- TWICK. Ἐίμαστε ο μόνος τουριατι- κὺς προορισμός στῃ Μεσόγειο που απαγορεῦουµε ναυλωμένες πτήσεις ard to GATWICK Αποτέλεσμα της λανθασµε- νης αυτῆς πολιτικής της Κυβέρνησης εἶναι το τουριστι- x6 πακέτο Ύια διακοπὲς των “Άγγλων στην Κύπρο να εἶναι πανάκριβο, µε αποτέλεσµα να. στρέφονται προς άλλους µεσο- Ὑειακοῦς τουριστικοῦς προορι- σμούς. -Πώ µπορεί ν΄ αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά µέσα στα πλαΐσια της παροχῆς καλῦ- τερων υπηρεσιών Το τουριστικό προϊόν της περιοχἠς αποτελείται απὀ τα. ακόλουθα τρία κῦρια στοιχεῖα 9 Ἠλιος, θάλασσα και καλές παραλίες, Τουρίστριες στα νερά πισίνας ξενοδοχείου. ᾳ Υψηλὲς υπηρεσίες και ἄρ- τια εξοπλισμένα ξενοδοχεία. @ Εργα υποδομής, Και ενώ στα δυο πρὠτα στοι- χεία βρισκόμαστε σε πολ ἱκανοποιητκὀ επίπεδο, τρῖτο στοιχεῖο υστεροὺμε, ατῖ αυτό εμπἶπτει στις υποχρε- ὥσεις του Κράτους. Μὲλλον τουρισμού -- Πῶς βλέπετε κῦριε Κοιτᾶζο, το μέλλον της τουριστικής βι- ομηχανίας στην περιοχή σας, βραχυπρόθεσµα και μακροπρό- θεσµα, ενόψει της σημερινής κρίσης που διέρχεται — Tia να μπορέσει τῶρα η τουριστική µας βιομηχανία να επιβιώσει και στην περιοχή µας και γενικά σε ὅλη την Κύπρο θα πρέπει να ληφθοῦν ἆμεσα και δραστικά μέτρα απὀ ὅλους τους τουριστικοὺς εταῖ- ρους. Να ξεφύγουμε απὀ τα ευχολόγια και να μποῦμε «την πράξη. Συγκεκριμένα: @ Na υιοθετηθεί ειδικἡ σι- ναλλαγµατικἡ ισοτιμία γιατην πληρωμή Εένων οργανωτῶν ταξιδίων. 9 Να αναγνωριστεί επίσημα. η εξαγωγική φύση της Ξενοδο- χειακής βιομηχανίας, ϱ Χα καταργηθοῦν οι εξειδι- κευµενες φορολογίες και τέλη (Φ.Π.Α., διανυκτερεῦσεις, KOT). ο Εξαγγελία φιλελεύθερης πολιτικής σχετικά µε τις ναν- λωμῖνες πτῆσεις 9 Δραστηριοποίηση του ΚΟΤ, µετατρεπόµενος ἴσως σε Ὀφυπουργεῖο, µε προγραµµα- τισμὲνο σχὲδιο διαφήμισης του τουριστικοῦ µας προϊόντος σεόλεςτις χώρες της Ευρώπης «Όσον αφορά την εργατική πλευρά του προβλήματος, πρὸ- σθεσε ο κ. Κοιτᾶζος, οἱ Συν- τεχνίες των ξενοδοχειακών. υπαλλήλων, πρέπει να αναγνω- ρἴσουν επιτέλους την ευθύνη, που Έχουν και αυτὲς για τη σημερινή κατάντια του τουρι- σμού µας µε τις υπἔρογκες αυξήσεις που επέβαλαν το 1992. για µια τριετία στην Εενοδοχει- ακἡ βιομηχανία και συζη΄ σουν εποικοδοµητικἁ µε την ηγεσία των ξενοδόχων τρόπους, αναθεώρησης κάποιων ουσ εδοµἔνων και ὄχι να ζουν προσπαθώντας να Ἐεπεράσουν το τερᾶστιο. αυτό πρόβλημα µε τη δήθεν χιλιοειπωμένη αὐξηση της παραγωγικότητας, που ελάχι- στα ωφελείται η βιομηχανία. Γιατί, καταλήγοντας θέλω να τονίσω ὅτι αν δεν κατανο-. ηθεί ἔγκαιρα το τεράστιο αυτὸ πρόβλημα, τότε 25.000 ἔενοδο- χειακοῖ υπάλληλοι το Νιόβρη θα αναγκαστούν ὅλοι να εγγρα- φοῦν στα Ταμεῖα Ανεργίας, κάτι που οπωσδήποτε το απεν-. χόµαστε. Εἶναι ὅμως αναγκαῖο κακό γιατί οι ξενοδόχοι δε θα Έχουν ἄλλη εκλογ.