Back

Συνδικαλισμός -μια παρεξηγημένη έννοια

Του Νεόφυτου Νεοφύτου, ΒΒΑ(ΗΟΝΕΘ), ΜΒΑ, Συμβούλου, Ἐπενδύσεων, χρηµατιστή τις αρχὲς tov 2000 αιώνα, µια απεργία στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολι- τειῶν η οποῖα βάφτηκε στο αἷμα, ἔδωσετο ἔναυσμαγιατην ανάπτυξη του συνδικαλισμοὺ στη µορφή που ἔμελλε να ξαπλωθεί σε όλα τα µέρη του κόσμον. Φυσικά ο συνδικαλι- σμὸς εἶχε αναπτυχθεί απὀ προ- ηγουμένως χωρὶς ὅμως να δι- ακρίνεται απὀ υπέρμετρο δυνα- μισμό και στη μμορφή που τον. Έξρουμε σἡµερα. Σκοπός της ανάπτυξης του συνδικαλισμού ἦταν η προώθηση των αιτημά- τῶν των εργαζομένων και το φρενάρισµα της εκμετάλλευ- σης απότους εργοδότες. Μέσω των συλλογικών αποφάσεων οι εργαζόµενοι πἔτυχαν καλύτε- ρες συνθήκες και ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου. Ομως την τελευταῖα εικο- σαετῖα βλέπουμε στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικῆς το θεσμό αυτό συνε- χώς να φθείρεται. Λόγοι οι Ὁποίοι υποβοήθησαν στη φθο- pa του συνδικαλισμού εἶναι ο εκσυγχρονισμόςτης νομοθεσί- ας που αφορά τις εργατικὲς σχὲσεις, η συνεχἠς ανάπτυξη του μορφωτικοῦ επιπέδου τῶν. λαών αλλά και η αντίληψη ὅτι ο κάθε ἀνθρώπος, πρῖπει να αμείβεται σὐμφῶνα µε την προσφορά του και όχι συλλο- γικἀ. Ο συνδικαλισμός στην Κύπρο αναμφισβήτητα. ἔχει προσφἑρει πολλά στη βελτίω- ση της θέσης του εργαζόμενου στην κοινωνία και δεν υπάρχει αμϕιβολία ὅτι μέχρι πρόσφατα διακρινόταν απὀ τη λογική αντιμετώπιση των διαφόρων εργατικών διαφορών. Ἡ συνε- χἠς ὁμῶς ανάπτυξη της κυπρι- ακής κοινωνίας, η οποΐῖα εἴχε σαν αποτέλεσµα την αὔξηση της ζήτησης εργατικού δυνα- μικού ἔδωσε την ευκαριία στις συνδικαλιστικὲς οργανώσεις να ἔχουν απαιτήσεις οι οποίες ἔθεταν σε κίνδυνο τη βιωσιμό- τητα της κυπριακής οικονομῖ- ας. Κάτω απὀ την απειλἠ της συλλογικής αντίδρασης (απερ- γίες) οι εργοδότες υπέκυπταν µη μπορώντας να κάνουν οτι- δήποτε. Αυτό συνέβηκε και συμβαί- νει τόσο στον ιδιωτικό ὅσο και στο δημόσιο τομέα. Σαν απο- τἔλεσµα αυτής της κατάστασης υπήρξε αὐξηση του πληθωρι- σμοὺ και του δημοσιονομικοῦ ελλείμματος, οι συνέπειες TOV onoiwy µαστίζουν τώρα την κυπριακή οικονομία. Η βιοµη- χανία και ο τουρισμός ἔχουν χάσει την ανταγωνιστικότητά τους και µε λύπη µας παρατη- ροῦμε πως προβάλλονται σαν επιχειρήματα η υποτίµηση της στερλίνας και η ὕφεση που επικρατεῖ στην Ευρώπη. Μή- πως ύφεση δεν υπήρχε στην Ευρώπη και στο παρελθὀν Μήπως η υποτίµηση της στερ- λΐνας επηρεᾶζει µόνο την Κύὺ- προ Ασφαλώς ὄχι, και αν κοιτάξουμε γύρω µας θα δούμε ότι άλλες χώρες θα ἔχουν σο- βαρὲς αυξήσεις και στον του- ρισμό και στη βιομηχανία. Ἡ Κύπρος ἔχει χάσει την αντα- γωνιστικότητά της λόγω της αὔξησης του εργατικού κό- στους και ας σταματήσουμε να προβάλλουµε ἄλλους λόγους. Ἐλπίζουμε ὅτι οι συνδικαλιστι- Συνδικαλισμός -Ιμα παρεζηγημένη ἐγγθιᾶ ὔοὔσυ” κὲς οργανώσεις τόσο στον ιδιωτικό ὅσο και στο δημύσιο τομέα θα αντιληφθούν τη ζημιά που ἔχουν προκαλέσει στην κυπριακή οικονομία και επιτὲ- λουςθα συνειδητοποιήσουν τη δύσκολη περίοδο που διερχό- µαστε. θέλουμε την Κύπρο υνεχίσει να εἶναι ανταγῶ- νιστικἡ πρὲπει συγχρόνως να καταλάβουμε ὅτι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και ὄχι να απαιτούμεικανοποίηση των αιτημάτων µας αγνοώντας τις συνθήκες της οικονοµίας. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προβλέπουμε περαιτέρω κρίση στην οικονομία. Τα πρὠτα συμπτώματα αυτής της κρίσης εἶναι το κλεῖΐσιμο αρκετών βιομηχανιών και η απόλυση εργατικοῦ δυναμικοῦ, και προ- βλέπουμε ὅτι η κατάσταση θα αρχίσει να επιδεινώνεται µετά το Σεπτέμβρη αν δεν παρθοὺν ριζοσπαστικά μὲτρα τόσο στον ιδιωτικό ὅσο και στο δημόσιο τομξα. Αναμένουμε απὀ τη νέα Κυ- βέρνηση να δεῖξει περισσότε- ρη τόλμη στη λήψη αποφάσε- ων για αναδιόρθωση της οικο- νομῖας αλλά και στην αντιµε- τώπιση καταστάσεων οι οποΐες θέτουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του κράτους. ο κόσμος ἔχει απαυδἠσει απὀ γγελίες για λήψη απεργια- κὠν µέτρων και απὀ παραλο- γισμοὺς και πιστεύουμε ὅτι η δραστικἡ αντιμετώπιση αυτών των αρρωστημένων καταστά- σεων θα επικροτηθεῖ απὀ την πλειοψηφία του λαοῦ αλλά συγχρόνως θα στεῖλει ἕνα μὴ- νυµα και σε κάποιους άλλους οι οποῖοι ετοιμάζονται για τη δημιουργία παρόμοιων κατα- στάσεων. Ας σταματήσουν ορι- σμένοι να συγχύζουν τη δηµο- κρατία και την ελεύθερη δια- πραγμάτευση µε την ασυδοσία και τον εκβιασμὀ. Ἡ όλη υπό- θεση ἔχει καταντήσει ὅπως µια αεροπειρατία ὅπου υποκύπτον- τας στις απαιτήσεις των αερο- πειρατών δίνεις το πρόσχημα σε άλλους να επαναλάβουν την ἴδια ενέργεια. Συγχρόνως µε τον συνδικα- dopo θα ἦταν σωστό να ανα- φερθοῦμε και σε κάποιαν ἄλλη κατάσταση η οποία τον τελευ- ταῖο καιρό παίρνει ανησυχητι- κὲς διαστάσεις. Τελευταία ἔχει αναπτυχθεῖ στον τόπο µας η δημιουργία ομάδων ειδικών συμφερόντων, κάτι το δηµο- κρατικό στην κοινωνία που ζούμε. Βλέπουμε ομάδες ὅπως τους χοιροτρόφους, τους παρα- γωγοὺς γάλακτος, αγγουριών, καρότων και τσαμαρέλας να οργανώνονται για προώθηση αιτημάτων τους. Εάν η παρα- γωγήτους ἦταν χαμηλἠ, φταίει η Κυβέρνηση και ζητοὺν απο- ζημιώσεις λες και αυτή ἦταν η αιτία. Εάν υπάρχει ὑπερπαρα- γωγἡ πᾶλι φταῖει η Κυβέρνηση και ζητοῦν αποζημιώσεις µε αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτὲς τις οχλαγωγίες και ασχἡμιες εἶτε ἔξω από τη Βουλή εἶτε ἔξω από το Προεδρικό. Επιτέλους, ας αποφασίσουµε: Θέλουμε ελεύθερη οικονομία ἡ θέλουμε. τη δημιουργία ενός κομμουνι- στικοὺ καθεστώτος Διατυμπα- νίζουµε συνεχὼς ότι θέλουμε να πληρούμε τις προὐποθέσεις ια να μπούμε στην Ευρώπη και ὅτι οι οικονομικοί µας δείκτες συγκρίνονται ευνοϊκά. Ο δείκτης ὁμῶς ευρωπαϊκής αντίληψης πὼς συγκρίνεται µε αυτό των κρατών της Ευρώπης Ἔχουμε αντιληφθεί ὅτι εἴσο- δός µας στην Ευρώπη συνεπά- γεται και κατάργηση των da- σμῶν εμπορίου και ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων ἡ νομἰζουμε ὅτι θα μπούμε αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει ο κρατικός προστατευτισμός Μάλλον δεν το ἔχουμε αντιλη- φθεῖ, αλλιὼς δεν εξηγείται η συνεχιζόμενη κατάσταση µε οχλαγωγίες και διαμαρτυρίες για την εισαγωγἠ διαφόρων αγαθών τα οποία συναγωνίζον- ται τα κατεστημὲνα µονο- πώλια. H κατάταση η οποία διέρχε- ται η κυπριακή οικονομία δεν. υπάρχει αμϕιβολία ὅτι εἶναι κρίσιμη. Ἡ νέα Κυβέρνηση ἔχει υποχρέωση προς το σύνο- λο των πολιτών της να εξυγι- άνει αυτὲς τις αρρωστημὲένες καταστάσεις, οι οποίες κατάν- τησαν μεταδοτικὲς και να θέσει τέρμα στην εκμετάλλευση των διαφόρων τομέων της οικονο- μίας απὀ ανθρώπους οἱ οποίοι το µόνο που σκέφτονται εἶναι η προώθηση των προσωπικών. τους συμφερόντων και ὄχι το συμφἑρο αυτού του τόπου. Επιτέλους ας συνετιστοὺμε όλοι και συλλογικά ας βοηθή- σουµε στο να καταστήσουµε την Κύπρο ξανά ανταγῶνιστι- κἡ και να πετύχουμε ρυθμοὺς ανάπτυξης όπως στο παρελθὀν. Τους καρποὺς αυτής της προ- σπάθειας θα τους απολαῦσουµε μόνο αν φανοῦμε λογικοί και ρεαλιστὲς,