Back

Εγκόλπιο του καλού πολιτικού

Του. Ξεγάκη Κυριακίδη σύμβουλου δημ. ΕΔΕΚ Λευκωσίας ΥΝΗΘΙΖΑ, ειν᾽ αλἠ- θεια, µέχρι τώρα να μελετώ συγγράμματα που έχουν σχέση µε την πολιτική σαν επιστήμη, σαν ηθική ἡ σαν είδος υψηλής... μαγειρικής. ΄Όλα ἦταν γεμάτα µε ιδανικὲς πολιτείες, ορᾶμα- τα περὶ κοινωνικής δικαιοσύ- νης και ευδαιµονίας --- µε την αγαθή έννοιατης λέξης ---Των πολιτών. Κλείνοντας όμως τα βιβλία αυτάτελείωνε καιτοτα Ἐΐδιτης σκέψης µου µέσα στο ὀνειρο και επέστρεφα στην πραγμοτικότητά: Μέχρι που ανακάλυψα κάτιπουμοιάζειµε «καταστατικό χάρτη» της πολἰ- τικής. Ένας τόµος που κυ- κλοφόρησε τελευταία. Καιέχει τον τίτλο: «Εγκόλπιο τῶν πολι- τικών», ΄Άνκαι ο συγγραφέας του Καρδυνάλιος Ιούλιος Μα- γαρίνος (1602 - 1661) κατέ Ύραψε τις σκέψεις του τρεις αιώνες πριν, εντούτοις µέσα στα σπάνια εκείνα χειρόγραφα κάποιοι εκδότες ανακάλυψαν. πολλές «πικρὲς πολιτικές αλή- θειες» πού ισχύουν μέχρι σῆ- μερα Το: ἐγκοληιό HpOhOViZerar μο έναν καταπέλτη ὠμῆς Εἰλι- κρίνειας: «Έχουμε σήµερα δυο µεγάλες αρχές, όπως είχε. και η πιο αρχαία και καθαρή φι- λοσοφία, Οι αρχαίοι έλεγαν Ἀπέχου και ανέχου (το επίκεν- προ της στωικής φιλοσοφίας Ν΄ απέχει απὀ τα πάθη υποτᾶ- σσοντᾶς τα στο λογικό και ν᾿ ανέχεσαι τις κακοπάθειες) Εμείς λέμε: ΥΠΟΚΡΙΝΟΥ ΚΑΙ Εγκόλπιο του καλού πολιτικού ANOKPYBE>! (ced. 19 «Simule et dissimule»), Ιδού λοιπόν µια περίπτωση. πολιτικού που καταγράφει την υποκρισία σαν το κέντρο τῆς φιλοσοφίας του. Σαν τον Οδηγό του ακαλοῦ» πολιτικού. Όπου βέβαια «καλό» εἶναι οτιδήποτε βοηθά να γίνει δική. σου εξουσία καιιδίως να µι αει δική σου. s «Μάθε-να επιβλεπεις ολες. σουτις πρᾶξεις ἀγρυπνα Kai un χαλαρώνεις ποτε αυτή την επαγρύπνηση» (σελ. 20) Το να ειναισε εγρήγορση οπολιτικὸς η ακόµα το ν΄ αναλάβουν αυτό Το ἔργο «συνεργάτες» (ἡ µπρᾶ- βοι) δεν εἶναι τίποτα πρωτότι- πο σήμερα. Είναι όμως αξιοση. µείωτο νααντιληφθούμε ὁτιτέ- τοιου εἴδους προτροπὲς εἶναι καταγραμµένες απὀ το 17ο αι- ava! φέρει ο Μαγαρϊνος και την τέχνη της απόκρυψης των μυστικών «Μην εμπιστεύ- εσαιποτε μυστικασουσεκανε- ναν͵ γιατί δεν υπάρχει κανένας που να µην µπορεί κάποια ώρα ΑΝ ἐνασημαντικό παρά- VOYIVELJEXBPDE COLI (O8%'S9)* TI GAAGOHS UKONOIAGH taiv Mio Nave eival Ta µετρηµένα λόγια που βγαΐνουν απὀ πολιτικούς. μετὰ απὀ συνομιλίες ἡ ΕΚλΟγι κὲς µόχες: «Είχαμε µια πολύ εποικοδομητική και χρήσιµη συζήτηση»! ἡ «Συγχαΐρω τον ανηπαλό µου και υπόσχομαι ὀτιθα εργαστώ δίπλατουγιατο. καλό του κόμματος»! Ὁ Μαγαρίνος όμως νουθετεί τους αναγνωστες - µαθητές του (και επίδοξους πολιτικούς. ἡ καλύτερα «πολιτικούς») εν- πελώς απροκάλυπτα «ΜΗΝ αφήνεις να ζυγώνουν ένα μύ- στικὀ σου περισσότερο απ 400 Θ᾽ ἄφηνες να ζυγὠσειτο λαιμό σου ένας αιχμάλωτός σου αποφασισμένος να σε πνί- ξει» (σελ. 100). Ἄλήθεια φίλε αναγνώστη μέ- χρίαυτες ακριβώστις γραμμές διερωτήθηκες αν υπάρχει κά- ποιος που να παραβαϊνειτους. πιο πάνω κανόνες, να οδηγείται απότην ειλικρίνεια καινα κατᾶ- φερε να επιβιώσει στα ψηλά πολιτικά δώματα IA να προχωρῆσεις σαν. πολιτικός ἡ σαν «Πολι- τικός» ---- τα οµοιωµατι- κά ἔχουν χάσει πια τη σημασία τοὺς --- πρέπει να κερδίσει κα- τά τον Μαγαρίνο την εὔνοια των δυνατών και του ὀχλου. Η εὔνοια των δυνατών (Όοπηίπί Patroni, Superiores onwc αναφέρονται στο λατινικό κεί μενο) κερδίζεται αν καταφέ- ρεις να εἶσαι κονά τους. Προ- 'σοχἡ όμως! Μη δώσεις την εν-- τύπωση ὅτι εἶσαι καλύτερος. Απλά γίνε παρακοιμώμενος. Κολακεία, αφοσίωση ἡίμε συγ- χωρείτεπουθα χρησιμοποιήσω τον ὁρο αλλά δίνει ακριβώς το γόημα)... «γλύψιμο» βοηθούν να γίνεις Ιδανικός υπηρέτης. Μέχρι να κατορθώσεις σιγά - σιγά αλλά μεθοδικά το στὀχο: Να γίνεις κύριος του Κυρίου σου! (σελ. 29). Naty Ύματα εἶναι πιο εὔκολα. Κο- στούμι, γραβάτα, ψεύτικο χαμό- γελο και... «Μίλα µε ύφος απὀ- λυτης ειλικρίνειας, λέγε πως οιλέξεις σου έρχονται αυθὀρ- µητα, απ΄ την καρδιά, και πως. δε σκέφτεσαι παρά το γενικό καλό» (σελ. 7) «Κάνε το φίλο σε ὁλους, συζήτα µε όλους, ακόμα και μ᾿ εκείνους που µι- Στον όχλο αντίθετα ταπρά-Σ σείς ---θα σου μάθουν πῶς να. εἶσαι επιφυλακτικός (σελ. 101). ΄ὍΟπως βλέπετε εἶναι ο δρό- µος µεν ανηφορικός για την. εξουσία, για τη δόξα, για την. «καρέκλα» αλλά τα µέσα εἶναι. γνωστά. Και δοκιµασμένα εδώ. καιαιώνες. Φτάνει µόνο µία µι- κρἠ θυσία: Δέσε τα μάτια στη, συνεϊδησή σου, στην ειλικρί- γειά σου και στην αξιοπρέπειἁ σου και ἄσε τις να γκρεµοτσα- κιστούν.Θα προβάλουν τότετα ἄλλα «χαρίσματα» που ὄντας μόνα πια θα σε κυβερνούν: Ὑποκρισία, Ψευτιά, υστερο- βουλία, Tote 6a vat naveuKo- λο να εφαρµόσεις... «Αίγε δώρα, ιδιαίτερα αυτά που δεν κοστίζουν τίποτα, λό- you χάρη ΠΡΟΝΟΜΙΑ»! (σολ. 41) x 4 «Αν δεν μπορείς να δώσεις δώρα ΔΙΝΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ γιατί η υπόσχεση είναι ἑνας τρόπος να ΄µη δίνεις και να πληρώνεις. τους ανθρώπους µε ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ» (σελ. 42) µια δυσάρεστη οσμή. Πρέπει ὅμως να Παραδεχτού- INAI pavepo ὁτι όλα Ta µε ότι αυτὲς οι µἐθοδοι «επι- βίωσαν»! Έστω και αν ανάγον- ταιστις αρχές του 17ου αιώνα. Εχει γίνει πλόον καθημερινή συνήθειαη προσπᾶθειανα δια- YVQOOUHE ἡ να υποθέσουµε τι κρύβεται πίσω απὀ τις δηλώ-. σεις των πολιτικών. Τι θέλουν. να πουν διαφορετικὀ απ᾿ αυτό που αρθρώνουν τα διάφορα. στοιχείατης στοµατικῆς κοιλό- τητας ἡ τι θἐλουν να αποκρύ-- ουν όταν δηλώνουν ὅτι δεν. έχουν να πουν τίποτε! Ειλικρι- να δεν πιστεύω ότι ο σηµερι- νὸς ακροατἠς ἡ θεατής ξεγε- λιέται τόσο εὔκολα ὁσο ο µε- σαιωνικός «συνάδελφός» του. Γι΄ αυτό εξάλλου παρατηρείται όλο και περισσότερο η πλήρης αδιαφορίαπερίτην πολιτικἠήο νομος Ὑνήσιων πολιτι- ῶν δυνάμεων που αφήνουν το χώρο που λέγεται πολιτική οκηνή να αλώνεται απὀ τους. διάφορους Μαγαρινίσκους. Γι- ari διερωτούνται: Αξίζειτον κόπον᾿ ακολουθή- σει κανείς το Εγκόλπιο του Μαγαρίνου ἡ άλλες παρόμοιες. νουθεσίες για να γϊνει αυτό που ΔΕΝ εἶναι, Μπορείς ν᾿ αναισθητοποιήσεις µόνιµα τη συνεϊδησή σου, να επιστρατεῦ-. σεις τη δουλοπρέπεια, την υποκρισία και την πολιτική αναλγησία για να φτάσεις στην «κορυφή» Μήπως όλη αυτήῃ έντονη προσπάθεια αναρρίχη- σης μ᾿ αυτούς τους κανόνες. και µε βήματα που περνούν δί- πλα ἡ ΠΑΝΩ απὀ πτώματα δεν. καταλήγει στην ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΤΙΚΗ AAAOTPIQEH ΙΑΤΙ ὅμως έγινε τόσος. Γ λόγος για ἑνα σύγγραμ- μα του ΊΤζου αιώνα Ακριβώς γιατί προκαλεϊἑκπλη: ξη πὠς έχουµε καταφέρει ν΄ αλλοτριώσουμε. Ἱστορία, ΠΟλΙ- τισμὀ καιπολιτικὀ ἤθος καιπη: γαϊνοντας προςτα «ευρωπαϊκά πολιτικἁ διδάγματα» ν΄ αποµα- κρυνόµαστε ὁλο και Περισσό- τερο απὀ τον Αριστοτελῃ, Τον. Πλάτωνα, το Σωκράτη, ΤΟ Δη: µοσθένη, Και να αντικαταστῆ: σουµε ΑΥΤΟΥΣ µε Μαγορί- νους και µαγαρινίσκους. Που σαν ζιζάνια ἔχουν κατακλύσει την κοινωνίαµας. Εγινε τέλος. λόγος πολύς γι΄ αυτό το EV KOAMO ylaTi OWE TO i610 ava- φέρει: «Πρέπειναγνωρίσειςτο κακό, για να μπορέσεις να το Εεμποδίσεις» (σελ. 99).