Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Se Aev eywav emBeceic og yewpyouc héve ol Boeravoi T ΟΝΙσχυρισμό ότι οιγεωρ- yoi της περιοχής των Κοκκινοχωριών, που βρίσκεται στα όρια των Βρετανικών Βά- σεων Δεκέλειας, χρησιµοποι- οὖσαν παράνομα μέχρι σήµερα την καλλιεργήσιμη γη της πε- ριοχής, προβάλλει η διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, µε χθεσινἠ ανακοϊνωσή της, µε την οποία επιχειρείται να δοθεί απάντηση στις καταγγελίες για την κακοποίηση των εννέα γεωργών του χωριού Ξυλοφά- you, mou 6a δικαστούν απὀ δικαστήριο των Βάσεων H ανακοίνωση αναφέρει ὁτι ὄΐδεται «αναλυτικά και εις βάθος η πραγματικότητα πίσω από τη σύλληψη των εννέα γεωργών στις 7 Ιουλίου», Προ- στίθεται ότι η διοίκηση των Βάσεων επέτρεπε στους γε- ὠργούς να καλλιεργούν µέρος της γης που ανήκει στις Βά- ο See nS VE σεις, αλλά μερικοί απὀ αυτούς επεκτείνουν τις γεωργικές τους ὅραστηριότητες σε ολο: éva και µεγαλύτερο µέρος εδάφους, µε αποτέλεσµα να παρεμποδίζονται οι στρατιωτι- κὲς ασκήσεις και να παραβι- άζονται οἱ σηµαῖες ασφαλείας που εἶναι τοποθετημένες κατά μήκος των ορίων των Βάσεων Αναφορικά µε τα επεισόδια σε βάρος των γεωργών οι Βρετανικές Βάσεις ισχυρίζον - ται ότι δεν έγιναν επιθέσεις στους γεωργούς, «Οι στρατι- ὧτες --- προσθέτουν --- έχουν ανάμειξη στις συλλήψεις --- άνκαι εἶναι οἱ στρατιώτες που συµβο .,λευσαν τους γεωρ- γούς να σταματήσουν, ΄Οταν ΟΙ αστυνομικοί των Βάσεων πληροφόρησαν τα άτοµα ότιθα συλλαμβάνονταν, απειλήθηκαν µε βία». Λε δέχεται κατἀργήση του θνοικιοστασίου η ΠΟΒΕΚ ΠΟΒΕΚ απάντησε χθες στο αἴτηµατου ΕΒΕΛευ- κωσίας για κατάργηση του ενοικιοστασίου τονίζοντας σε ανακοϊνωσή της τα ακόλουθα «Βέβαια κατανοούµε τη θέση του ΕΒΕΛ, αφού έχει στους κόλπους του οργανωμένο τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών, μάλλον μεγαλοϊδιοκτητών. Όμως γεννιέται το ερώτημα: Το ΕΒΕΛ εἶναι και η Οργάνωση Εμπόρων οι οποίοι ενοικιάζουν. τα καταστήματα για Τη ὄινεξα- γωγή των εργασιών τους. Ερω- τήθηκαν αυτοίπώς βλέπουν τη θέση του για κατάργηση του Ενοικιοστασίου, έστω και αν συνοδεύρται απὀ κάποιες χλι- αρές και αναποτελεσματικές προτάσεις» Και καταλήγειη ανακοίνωση «Εμείς ζητούµε άµεση επέ- κταση του ενοικιοστασίου για γα καλύπτει και προστατεύει όλους τους ενοικιαστές και εµέσως είμαστε έτοιµοινασυ- ζητήσουμε όλα τα σηµεία και όλες τις θέσεις που αφορούν τη βελτίωσή του. Ετσι έχουν τα πράγματα και δε σηκώνουν οιανδήποτε παρερµηνεία ἡ αλ- Aoiwon». | ας ου το εν a- έ- 4G, τη ον ην US 210 KaxoupytoGneio ot araaBalie om RAE fiadovpuiriooae ΤΟ εδώλιο του Κακουργι- οδικείου Λευκωσίας, θα βρεθεί στς 298 Ιουλίου ο πρώην γραμματέας της ΣΠΕ Παλου- ριώτισσας Λώρης Ηρακλέους 58 χρόνων, αντιμετωπίζοντας. σωρεία υποθέσεων Ππλαστο- γραφίας και κυκλοφορίας πλα- στών εγγράφων, τήρηση ψευ- δών λογαριασμών κι απόσπα- σης ποσού 2218 χιλιάδων. Η υπόθεση που για να συµ- πληρωθείχρειάστηκαν δυο χρό- vid ανακρίσεων, τελικά κατα- χωρήθηκε στο Κακουργιοδι- κείο κι ο κ. Ηρακλέους παρα- πέµφθηκε σε απευθείας δίκη Οι ελεγκτὲς του Συνεργατι- σμού βρήκαν οικονομικές ατα- σθαλίες γιαποσάπέραντου μι- σού εκατομμυρίου λιρών. Από τις ανακρῖσεις oxnuari- στηκε δικογραφία κι απαγγέλ- θηκαν συνολικά 26. κατηγορίες εναντίον του πρώην γραμµµα- τέατης ΣΠΕ που αφορούν την περίοδο µετά την 29η Αυγού- στου 1987. ea EPS. a Κατέστρεψαν 50 σκλήθρους στη Χούλου της Πάφου ΠΑΦΟΣ (Γραφεία «Σ»).--- Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ επέµβα- ση σε Evav and Touc ona- γιας βιότοπους της επαρχίας Πάφου, προκάλεσε τα αισθή- µατα Των περιβαλλοντιστών, αλλά και των ανθρώπων που αγαπούντις φυσικές ομορφιές του τόπου µας. ΄Οπως κατάγγελε στη «Σ»9 πρὀεδρος της Κίνησης «Πά- Φος 2000», κ. Κυριακού, περι- ήλθε σε γνώση του ότι στον πο- παµό της ᾿Εζουσας στην Το- ποθεσία «Αμµάτι»,που βρίσκε- ται μεταξύ των χωριών Χούλου, και Λετύμπου, άγνωστος έκο- We 50 σκλήθρους, ψηλά δὲν- Ίραπου φυτρώνουνστις όχθες ποταμών Η τοποθεσία αυτή, είπε ο κ Κυριακού, αποτελεί ἑνα σπάνιο βιότοπο. Είναι ἑνα μαγευτικό. μέρος Ιδιαίτερα τα βράδια, όταν το Φεγγάρι εἶναι γεμάτο τα αηδόνια κάνουν αισθητή ΤΗΝ. Παρουσία Τους µε τα µελωδικά κελαηδήματά τους Η υπόθεση Εχεικαταγγελθεί στοβοηθὀ έπαρχο,ο οποίος µε τη σειρἁ του υποσχέθηκε ὁτι θα ενημερώσει την Αστυνομία ωΩαοτ - κ 4<4 η ΕΛΕΚ καταγγέλλει για Τὰ φορολογικά. Η ΕΔΕΚ καλεί την Κυβέρ- νηση καιτα Κόμματα ΔΗ- ΣΥ και ΔΗΚΟ να µην. επιµεί- νουν στην επιβολή των οἰκο- νομικών µέτρων που ἐχουν. αποφασίσει και να υιοθετή- σουν µια διαδικασία κοινωνι- κοὺύ διαλόγου µε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων. του τόπου, Επίσης καταγγέλλει την Κυ- βέρνηση ὁτι επιχειρεί να επι- βάλει οικονομική πολιτική κομμένη και ραμμένη στα μὲ- Τρατων προνομιούχων οικονο- µικών κύκλων του. παρασιτι- σμού καιτης κερδοσκοπίας και απορρίπτεται απὀ το λαό, μας. Στη συνέχεια η ΕΔΕΚ καλεί την Κυβέρνηση ἑστω και τώρα να αναθεωρήσει την πολιτικἡ της, να εγκαταλείψει την υ- οθέτηση µέτρων που οδηγούν ευθέως σε κοινωνική σύγ- κρουση και µείωση των εισο- δηµάτων των εργαζομένων και να υιοθετήσει µια οικονομική. πολιτική εθνικού προγραµµα- τισμού και αναπτυξιακής στρα- τηγικής που θα βγάλει τον τόπο απὀ το σίγουρο αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται, Γπακρσεςς