Back

ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί η συγκυβέρνηση των κομμάτων ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ

ΚΛΗΡΙΔΗΣ: Μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί η συγκυβέρνηση των κομμάτων ΔΗΣΥ-ΛΗΚΟ ΗΝ ανάγκη να συνεχιστεί η συγκυβέρνηση των κομμάτων ΔΗΣΥ - Δηκοτόνι- σε ο Πρόεδρος της Δημοκρα- τίας κ. Κληρίδης μιλώντας χθες στη διάρκεια του Παγκυ- πρίου Συνεδρίου του ΔΗΚΟ. Αναφερόμενος στην εκλογικἡ του νίκη µε τη συνεργασία των δύο κομμάτων ο κ. Κληρίδης eine: «Εἶναι η πρὠτη φορά που προσφωνώ το Συνέδριο σας, που συμπίπτει να πραγµατο- ποιείταιλίγους µήνες µετάτην κοινή εκλογική νίκη µας στις προεδρικές εκλογὲς. Μια νίκη που ανέβασε στην εξουσία τις συνασπισμένες πολιτικες δυνᾶ- μεις του Δημοκρατικού Συνα- γερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος. Με την ευκαιρία αυτή θέλω καιαπὀ αυτότο επί- σηµο βήμα του Παγκύπριου Συνεδρίου σας να απευθύνω σε όλους σας και σε όλο τον κόσµο του ΔΗΚΟ θερμὲς ευ- χαριστίες για την πολύτιμη συμβολή σας στην εκλογή µου στην Προεδρία της Δημοκρα- τίας. ΣΤΟ αποτέλεσµα των προε- δρικὠν εκλογών του περασμέ- νου Φεβρουαρίου εἶναι πρά- Ύματι ορὀσηµο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κυπρια- κής Δημοκρατία. Δεν έχω αμ- φιβολία ὅτι η συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων θα ὠφελῆ- σει πολλαπλά σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας ζωής, την Κύπρο καιτον Κυπριακό EAAn- νισμὀ. Ιδιαιτερα, πιστεύω ὀτιθα ωφεληθούν το εθνικό µας πρὀ- βηµα καιτα σοβαρά οικονομικά προβλήµατα του τόπου ΣΜΕ τον υπεύθυνο προβλη- µατισμό και το σωστό µακρο- πρὀθεσμο προγραμματισμὸ μέ- σα απὀ το Ὑπουργικό Συμβού- λιο και την αρμονική και εποι- κοδοµητική συνεργασία µέσα στη Βουλή, εἶμαι σίγουρος ὅτι οι ελπίδες και οι προσδοκίες ὀχι µόνο των πολιτῶν που µας ψήφισαν, αλλά καιτου συνόλου του λαού 6a ικανοποιηθούν, στο βαθµο, βεβαια, που µας το επιτρέπουν οι αντικειμενικές δυνατότητες ῬΦυσικά ὁὅσον αφορά το εθνικὀ µας πρόβλημα, ο προ- βληματισμὸς καιοπρογραµµα- τισμὸς θα συνεχίσουν να ava- πτύσσονται µέσα στο Εθνικό Συμβούλιο,που αποδεικνύεται μέχρι σήµερα ἑνας πολύ χρή- σιµος θεσμός. Η εξεύρεση µι- ας δίκαιης, βιώσιμης και λει- τουργήσιµης λύσης, που 6a σώσει καιθα δικαιώσειτον Κυ- πριακὀ Ελληνισμό, θαπαραμεῖ- νε(ο αµετάθετος στόχος µας. Με τη συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων µπαϊνεισενέες βάσεις η διακυβέρνηση, Tours που. Ο πλήρης σεβασμός των θεσμών του δημοκρατικού, μας πολιτεύματος, η ἴση μεταχεῖ- ριση των πολιτών and to Kpa- τος,η αξιοκρατία καιάλλες πα. ρεμφερεῖς αρχὲς γίνονται τα κυρίαρχα στοιχεία της πολιῃ.. κῆς µας ζωής. Καιο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πολιτεύετα, πλέον ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων. ΠΡΕΠΕΙ Αυτή η πραγματικότητα µπορεί και πρέπει va σύνεχι- στεί. Και εξαρτάται βασικἁ ano τα δύο κόμµαταη διάρκειά της. Προσωπικά πιστεύω ὅτι θα εἰ- ναι. µακροχρονης διάρκειας. Γιατί αυτή εἶναι η ευχἠ και η θέλησητου κόσµουτου Δημο- κρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυ- τὴ εἰναι η ευχή και η θέληση της πλειοψηφίας του Κυπρια- κού Ελληνισμού. »Η εκπλήρωση αυτής της ευθύνης δεν εἶναι βέβαια εἰ- κολη υπόθεση. Είναι, όμως, κα- τορθωτή και εξαρτάται απὀτην Κυβέρνηση καιτις ηγεσίες των. δύο Κομμάτων. Οφείλουμε, λοιπόν, όλοι µας να εκπληρώ- σουµε την αποστολή που ανα- λάβαμε µε υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας µας», Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κληρίδης προσφωνείτο Συνέδριο του ΔΗΚΟ.