Back

Μεγαλείο και τραγωδία...

ΕΡΑ απὀ τα σύνορα της Ελλάδας ζει, και κυρίως πά- : σχει, ἑνας ἄλλος Ἑλληνι- a Αλλού σαν λείψανο και ανά- ται και αλλού σαν δυναμικὀ κύτ- ite aha μέλλοντος. Αλλού σαν ἴποε υπόλειµµα και αλλού σαν πλἠ Χετικό προζύμι. Απογραφή Μείζον, αυτού του Απόδημου n nove ACs Ελληνισμού δεν έγινε San ποσπασματικἁ τον καταγρά- πορθ 9ι τελωνοφύλακες και τα κας µεία του εκπατρισμού. Τον ες mae περιοδικά οι υπηρεσί- τη αλιννοστούντων» στην Ελλάδα, avasaes της προσφυγιάς και την το pane της οδύνης. Αντανακλούν ten To Spapa rou ot ovo- ον Ἔσίες των σημερινών πατρί- ave µε την πρόταξη του «νέα» και ἒος»., a © EAAHNIEMOE παρουσιάζει δι- win OlKOULEVIKH. ZTov KavKaco, a romeo στη Βαλκανική υπάρ- μα ορ και προχωρημένα φυ- ως aa Ελληνικού Ἓθνους. Κυ- μισαλλοδο, σε φλόγες πολέμων και στοι κα οξίας ζουν Ἕλληνες άγνω- πυξίδα Ἰ. «ακαταχώριστοι». Με την προς της ψυχής τους στραμμένη Nay. ΠΝ Ἑλληνικὴ Μητρόπολη, που ἄντα την εξωρα΄ί: . καιο μύθος. ξωρα ζει η απόσταση κ χο ha ᾿Μεγαλείο καιτραγωδία... του κὀμματός του, ο Κ. Αντ. Σαμαράς θυμήθηκε το εὖρος και τη δυναμική, του Ελληνισμού. Εἶπε: «ΕΗ υποτίμηση κα ὅιαστρέβλωση της ελληνικής Ιστορίας, εἶναι µια µόνο απὀ τις πολλές συνέπειες της χρόνιας αδυναμίας τῶν κοµ- parwy va συλλάβουν την ανάγκη της δυναμικής ανότασης του Ελ- λην/σμού. Na αποτρέψουν την απομόνωση της Εκκλησίας µας στα παγκόσμια ρεύματα της Ορ- θοδοξίας κα! να ενισχύσουν τον ηγετικό ρόλο της στην πορείατου Ελληνισμού. Να αντιληφθούν ὅτι οἱ Ἕλληνες σε ὁλο τον κόσμο εἵμαστε 20 εκατομμύρια. Ἓλληνες, που µε σωστὸ σύντο- viopo Εκκλησίας, επιχειρηματιών και ὁιπλωματών, θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε παντού το ελλη- ν/κὀ πνεύμα, τον πολιτισμὺ µας και τη δημιουργική µας ταυτότη- τα». ΑΥΤΕΣ οι αριθμητικές αποτιµή- σεις μπορεί να γίνονται κατά προ- σέγγιση, αλλά η ουσία εἶναι ότι ο Ελληνισμός εἶναι πανταχού παρών δυνατότητα. Από πρόσφατα ὅημοσι- εὖματα σταχυολογούμε: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ανώνυμου EAAnva απὀ τα Σκόπια αναφἑρει: «Εδώ στα Σκόπια εἶμαστε σχεδὸὀν 30.000 Ἕλληνες. Στην περιοχἡ του Λιοναδηρίου εἶναι ἄλλες 10.000. Και αλλού ἆλλοι. Λας βρίζουν. Πρέπει να κρύβουμε ὅτι εἵμαστε Ἕλληνες, Το 1952 ἐθα- φατον πατέρα µου κα! τον τύλιξα µε την Ελληνική Σημαία που Φύλαγε, κατά την επιθυμία του». ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ γράμμα της «Ελλη- γικής Κοινότητας Κωνστάντζας», της Ρουμανίας, αρχίζει µε τα εξής: «Απευθύνουμε την ακόλουθη επιστολἡ - γραμμένη στο χὲρ! γ/ατ] δεν ἔχουμε γραφομηχανή - στους επιφανείς Ἕλληνες που εἶναι υπεύθυνο! yia Tov EAAnvi- σμό»... ΚΑΙ διεκτραγωδούν τα βάσανα και τους πόθους τους. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σαρακατσάνου εκπαι- δευτικού της Βουλγαρίας αναφέρει: «Εδώ γύρω εἶμαστε 5.000 Σα- ρακατσάνοι. Θἕλουμε τα παιδιά µας να διατηρήσουν γλὠσσα και Θρησκεία. Προσπαθούµε να dia- τηρήσουμµε τα ἐθιμᾶ µας και την ελληνική µας συνείδηση. Aro To 1925 κρύβαμε την καταγωγἠή μας». ΣΤΗΝ Αλβανία, και όχι µόνο στο συγκεκριµένο χώρο της Βορείου Ηπείρου, υπάρχει µια ἄλλη συγκλο- νιστικἠ πραγματικότητα. Αξιωμα- τούχοι της χώρας ἔφεραν ἡ φέρουν ονόματα, ὅπως Σωκράτης Πλάκας, Ξενοφών Νούσης, Περικλής Τέτας. Κρυπτοέλληνες ἡ εξαλβανισμἑνοι. Είναι και ο νυν Πρωθυπουργός Αλὲ- Ἐανδρος Μέξης, ελληνικής καταγώ- γἠς ὅπως εγράφη. Τον ρώτησε σχετικἁἀ Αθηναίος δημοσιογράφος και εκείνος απάντησε: «Εἶμαι γνήσι- ος Αλβανός, άνκαι εἶναι αλήθεια ότι ο πατέρας µου ἦταν αξιωματικὸς του ελληνικού στρατού στη Μικρα- dia»... ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ τους Βορειοηπει- ρώτες. Αλλά αγνοούμε συνήθως το συµπαγἡ πληθυσμό των Βλάχων της Αλβανίας, όλων ορθοδόξων και µε ἑλληνικὴ συνείδηση. Στις 23.89.92 ἐγραψαν προς το Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Σεβαστιανό ἑνα γράμμα, που μοιάζει να έρχεται απὀ Tov περασμένο αιώνα. Να ἕνα µέρος: «Εθέλησεν ο Θεός να επικο!νώω- vijoope Kal va oa δούµε κ! εµεῖς ο πολυτυραχνισμένο ΒΛὄχο!, Ἕλληνες Ηπειρώτες, που ζούμε στη Βόρειο ΄Ηπειρο, γιατ πρὠτα σας ακούγαμε τόσο κρυφἀᾶ και poBiopéva. Mag Aéyav περΙΦρο- νητικά «Μπζιάνη δες» γΙανα µας προσβἁλουν. Εμεῖς ὅμως Το ΄χουμεγια καύχημα, γιατ/είµαστε xa@apoi EAAnves. »Πρώτα µας πήραν ro Bio, pas το ‘payav ὅλο και µετά ἄρχισαν να τρώνε κι εμάς. Μας ξεσπὸρι- σαν στα διάφορα αλβανοχώρια, για να χάσοµε την ελληνική γλὠσσα. 'Ολα µας τα πήραν, τον χριστιανισμό ὅμως και την ελλη- ν/κἡ συνείῥηση ὄχι, ποτέ δεν το κατόρθωσαν. Θἕλομε εκκλησίες, ελληνικά σχολεία, ελεύθερη επι- κοινωνία µε τη μητέρα µας Ελλά- Sa, θέλοµε ὁ,τι σκέφτεστε Εσείς»... ΠΟΙΟΣ δε συγκινείται και ποιος δεν προσκυνἁ αυτό το εν εξελίξει Ἔπος και το Δράμα Ποιος μπορεῖ να αποφύγει τον προβληματισμό για το τι αξίζει ο Ελληνισμός, ὕστερα απὀ τόσες δοκιμασίες Ποιος μπορεί να μετατρέψει την τραγωδία σε μεγαλείο ATA την πρόσφατη εξαγγελία και συνθέτει µιαν ελπίδα και µια κ τς πω. μαι μμ ——————