Back

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ

1 ON“SOIVA της Ἀυριακης Του Χριστόφορου Παπαστυλιανού ΗΝ πεποϊθησή του ότι ο Δημοκρατι- κὀς Συναγερμός Θα συγκυβερνήσει τον τόπο µε το ΔΗΚΟ μετά τις ΕΚλΟ- γὲς του Φεβρουαρίου εκφράζει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Χρίστος Πουργουρί- δης, κάνοντας ταυτόχρονα ἀνοιγμα και προς την ΕΔΕΚ.Ο κ. Πουργουρίδης καλείτους οπα- δούς του ΔΗΣΥ να έχουν την πρέπουσα στάση ἑναντι των οπαδών του ΔΗΚΟ και να αποφεύ- γουντις αντεγκλήσεις. Ὁ βουλευτής του ΔΗΣΥ Λεμεσού στη συνέ- χεια ανακαλύπτει ότιο πρὀεδρος του ΔΗΣΥ κ. Κληρίδης εκτιμά τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ κ. ᾿Λυσσαρίδη καιστις κατ’ Ιδίαν συναντήσεις του μιλά µε σεβασμό για το πρόσωπο του προέ- ὅρου πης ΕΔΕΚ. Επίσης ο κ. Πουργουρίδης αποκαλύπτει ότι ο πιο στενός του φίλος είναι ο βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Ευσταθίου. Όκ. Πουργουρίδης αναφερόμενος στο Κυ- πριακό τονίζει μεταξύ ἄλλων: -: Ονὲος γύρος των συνομιλιών θα οδηγηθεί σε ναυάγιο. - Προς τιη παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Νέα Υόρκη τώρα Μήπως για να κάνουν διακοπές ἡ για να γνωρίσουν καλύτερατον αµε- ρικαγικό λαό. --Ἡ Επαροπἠ Νομικών του ΔΗΣΥ θα συντάξει το πὀρισμάτης γιατις Ιδέες Γκάλιστις επόµε- vec 15 μέρες --Ο Βασιλείου παρέλειψε να προωθήσει την πρωτοβουλίατης ένταξης της Κύπρου σπιν ΕΚ. υποκύπποντας στις πιεσεις του ΑΚΕΛ. Η εγδιαφἑρουσα και αποκαλυπτική συνέν- πευξη του κ. Πουργουρίδη στη «Σ» που θα συζητηθεί αρκετά αρχίζει µε τις δυσοίωνες προβλέψεις για την τύχη του διαλόγου. Ναυάγιο -- Τι περιμένετε απὀ τις συνομιλίες της 2δης Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη ---Ὁ Δημοκρατικός Συναγερμός έχει κατ΄ επανάληψη, όπως ο πρὀεδρός του δήλωσε τις τελευταίες βδομάδες, ότι δεν αναμένει ότι οἱ συνομιλίες της 26ης Οκτωβρίου θα οδηγή- σουν σε θετικές εξελίξεις. Αντίθετα έχουµε. την άποψη ότιη τουρκική αδιαλλαξία θασυνε- χιστεῖ. Ο γύρος αυτός των συνομιλιὼν θα οδη- Υηθεί μοιραΐα σε ναυάγιο. Το µόνο που μπορεί να ελπίζει κάποιος απὀ το ναυάγιο αυτό, εἶναι γα µην εκφυλιστεί πλήρως η διαδικασία του διαλόγου η οποία υπό τις παρούσες περιστᾶ- σεις εἶναι η µόνη ορθή και επιβεβλημένη για αναζήτηση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. ΄Εχω την άποψη ότι ο Πρόεδρος Βασιλείου ἔπρεπε να προστατεύσει τη διαδι- κασίατων συνομιλιών µετοναεπιζητήσειανα- Ῥολήτους. Δεν το ἐπραξε γιατί προφανώς ελ- πίζειπως θα μπορέσει µε κάποια τεχνάσματα. να πετύχει εκλογικἀ οφέλη. --Ἔχουν αλλάξει οποιαδήποτε δεδοµένα ὥστε να δημιουργούνται κάποιες ἔστω µι- κρὲς ελπίδες ότι θα υπάρξει κάτι θετικό στις επικείµενες συνομιλίες --- Δεν πιστεύω ὅτι έχουν αλλάξει οποιαδή- ποτε δεδοµένα Είναι καθαρό ότια)η τουρκική αδιαλλαξία συνεχίζεται και β) τα πέντε μόνιμα µέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν εἶναι δι-- ατεθειµέναναπάρουν µἐτρατέτοιαπου ναεξα- ναγκάσουν την τουρκική πλευρά να εγκατα- λείψει την αδιάλλακτη στάση Της, ---Δικαιολογείς τη μετάβαση των πολιτι- κών αρχηγών στη Νέα Υόρκη ἡ ὄχι Νομίζω ότιη θέση του ΔΗΣΥ ὁτιδεν εἶναι αναγκαίο γα παραβρεθούν οιπολιικοί αρχηγοί σπη Νέα Υόρκη µετα σημερινά δεδοµένα εἶναι σωστή. Είναι φανερό πως οἱ συνομιλίες της Νέας Υόρκης δε θα οδηγήσουν πουθενά Συ- νεπώς προς τιη παρουσίατων πολιτικών apxn- γών στη Νέα Υόρκη Μήπως για να κάνουν. διακοπές ἡ για γα γνωρίσουν καλύτερα τον αμερικάνικο λαό Μακάρι η εκτὶμησή µας να βγει λανθασμένη και να ὑπάρξούν θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη. Τότε µέσα σελίγες. ώρες οἱ πολπικοί αρχηγοί θα βρεθούν δίπλα στον Πρόεδρο για να τον ενισχύσουν όπως ἕκαναν και στον προηγούμενο γύρο. Φυσικά τότε ὁλοιπιστεύαμε ότι υπήρχαν περιθώρια για γα καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία Πανεθνικἠ --- Ἡ προσπάθεια του ΔΗΣΥ για σύγκληση Πανεθνικής Διάσκεψης στην Αθήνα απὲ- ΠΟΛΕΙΤΑΙ | RS Μετάτις συνομιλίες της Ν. Υόρκης ο προεκλογικὸς αγώνας του ΔΗΣΥ βη ἄκαρπη λόγω της άρνησης κυρίως του Ἓλληνα Πρωθυπουργοῦ. Γιατί νομίζετε ὅτι ο κ. Μητσοτάκης, όταν ἦταν αντιπολ]- τευση ευνοούσε την Πανεθνικἡ εγώ όταν. ανξλαβε την εξουσία, τάσσεται εναντίον. της --- Δεν μπορώ να γνωρίζω ὅλους τους λό-- γους που οδήγησαν τον Ἕλληνα Πρωθυπουρ- γὁ στην αλλαγἡ τοποθἐτησής του έναντι της. Πανεθνικής. Το µόνο που γνωρίζω εἶναι ότι διαφωνώ έντονα µε την αντίθεση του κ. Μη- τσοτάκη για την Πανεθνική. Θα τολμούσα μά- λιστα να πω ὅτι στην περίπτωση των Σκοπίων, τήρησε τέτοια στάση που οδήγησε τα πρά- Ύματα σε µια Πανεθνική συζήτηση, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου δεν έπραξε κάτι τὲ-- τοιο. Ο ΔΗΣΥ διάτου προέδρου του εἶχε σειρά. επαφών µε τον Ἕλληνα Πρωθυπουργό αλλά δεν κατορθώσαµε να τον πείσουμε για την αναγκαιότητατης σύγκλησης της Πανεθνικής. Ὡστόσο θα συνεχίσουµετις προσπάθειες γιατί είμαστε πεπεισµένοιπως τις φοβερές δυσκο- Ales nou αντιμετωπίζει σήµερα η Κύπρος, μό- νο το ύθνος σύσσωμο και ενωμένο θα µπορέ- σει να αντιμετωπίσει µε επιτυχία — Meréxete στην Ἐππροπή Νομικών του ΔΗΣΥ γιατη µελέτη των Ιδεών Γκάλι. Άνα- µένετε κάποια γνωμοδότηση απὀ την Ελ- λάδα. Πότε θα ἔχετε ἑτοιμο το πόρισμα της μελέτης -:Ἡ Επιπροπή Νομικών του ΔΗΣΥ ἐχειπάρει µια πολυσέλιδη γνωμοδότηση απὀ τον Βέλγο καθηγητή Μαρκ Μαρέσκου. Αναμένει ακόμη: τη γνωμοδότηση από την Ελλάδα. Μόλις λη- φθείκαιαυτή, ῃ Επιτροπή θα συνέλθει ξανά και θα υποβάλει το τελικό πὀρισμά της στην Πολι- τική Εππροπή του ΔΗΣΥ. Δε γνωρίζουµετους. λόγους καθυστέρησης της γνωμοδότησης από την Αθήνα, Μας έχει λεχτεί ότι ο καθηγη-- τὴς απουσιάζει στην Αυστραλία για επαγγελ- ματικούς λόγους. Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως. ἕνα πράγμα. Οποιαδήποτε και να εἶναι η άποψη του Ελ- λαδίτη καθηγητή, δεν υπάρχοῦν περιθώρια για αλλαγή της διακηρυγµένης. Θέσης του ΛΗΣΥ. που λέει ὁτι οι Ιδὲες Γκάλι περιέχουν σοβαρά αρνητικά στοιχεία, τα οποία αν δεν απαλει- Ο κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΜΙΛΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ φθούν, το κόμμα µας δε θα κάνει ποτέ δεκτές. τις Ιδέες οὖτε σαν βάση λύσης, οὖτε σαν βάση περιγράµμµατος. Αναμέγω ότι ο Ελλαδίτης κα- Βηγητής µετη σειράτου θα ενισχύσειτις απὀ- ψΨεις της Επιτροπής Νομικών του ΔΗΣΥ, δηλα- δή να επιβεβαιώσειτα πολλά αρνητικἁστοιχεία πουπεριέχονταιστις Ιδέες Γκάλι Αν µέσαστις. Επόμενες 15 μέρες δε ληφθεί η έκθεση απὀ την Ελλάδα, η Επιτροπή µε το υλικό που έχει στα χέρια της θα προχωρήσει καιθα συντάξει το πὁρισμά της. Οι Ιδέες Γκάλι — Ti avapévere va mpage: n Πολιτική Em- προπή του ΔΗΣΥ ὅταν θα της παρουσιά- σετε το πὀρισμά σας ---Η Πολιτική Επιτροπή ἐχειήδη ασχοληθεί σε βάθος µε τις Ιδέες Γκάλι. Εχει ήδη δια- μορφώσει τη θέση που αγέφερα πιο πάνω. Η θέση αυτή δεν πρόκειταιν΄ αλλάξει. συντρι- πτική πλειοψηφία των μελών της Πολπικής, Ἐπιπροπής υιοθετούν τη διακηρυγµένη θέση ὅπως τη διατύπωσα πιο πάνω. Ὑπάρχουν και μερικοί που φαίνεται ότι συμμερίζονται την. ἄποψη ὁτι οι Ιδἐες Γκᾶλι πρέπει να συζητη- θοῦν ως έχουν και ότι δεν πρέπει να χαθεί η. ευκαιρία για λύση του Κυπριακού µε τις συνο- μιλίες που διεξάγονται. Εἶμαι σίγουρος ότι η άποψη αυτή δεν µπορεί να υιοθετηθεί απὀ το ΔΗΣΥ γιατίαν υιοθετηθείβρίσκεται σε αντίθε- ση µε συνεδριακὲς αποφᾶσεις του κόμματος. που μιλούν για δἰκαιη λύση να διασφαλίζει τα δικαιώµατα του Κυπριακού Ελληνισμού. Μια. Τέτοια λύση δεν µπορεί γα βρεθεῖ βασισμένη. στις Ιδέες Γκάλι όπως έχουν σήµερα. --Το ερώτημα που τίθεται τώρα εἶναι: Τι κάνουμε µετά απὀ ἑνα νέο ἄκαρπο διάλο- Yo — H Κύπρος δεν µπορεί µε τα σημερινά ισοζύγια δυνάμεων καιτα σημερινά. παγκόσμια δεδοµένα, παρά να συνεχίσει την. αναζήτηση ὄίκαιης και λειτουργικής λύσης του Κυπρια- κού µε ειρηγικἁ µέσα. Συνεπώς. η διαδικασία των συγομιλιών εἶναι ορθή. Χρειάζεται ὅμως. αλλαγή στρατηγικής. Επιβάλλεται να στρὲ- Ψουμετην προσοχἡ µας καϊπρος την Ευρώπη. Να επιδιώξουµε µε κάθε τρόπο όχι µόνο την ὓ--- ΚΥΠΡΙΑΚΟ Ο νἑος γύρος των συνο- μιλιών θα οδηγηθεί µοι- ραΐα σε ναυάγιο. * Oo ιδέες Γκάλι δεν µπο- ρούν ν᾿ αποτελέσουν οὐ- τε βάση για συζήτηση οὖτε βάση για περίγραµ- μα. * Προς τι η yeTaBaon Twav πολιτικών αρχηγών στη Νέα Υόρκη Να κάνουν τουρισμό ἡ να γνωρίσουν καλύτερα τον αµερικάνι- KO Aad ἍἌ- Ο Βασιλείου παρέλειψε να προωθήσει την ἔνταξη της Κύπρου στην E.K. υποκύπτοντας στις θέὲ- σεις του ΑΚΕΛ. πλήρη ἑνταξή µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και τη μεσολάβηση της Ευρώπης. Ο κ. Βασιλείου κατά την ἀποιμή µου βαρύνεται µε. δυο σοβαρότατα σφάλματα και παραλεϊψεις. Παρέλειψε να προωθήσει την ένταξη της Κύ-- πρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υποκύπτον- τας στις πιέσεις του ΑΚΕΛ. Επίσης παρέλειψε. να εκμεταλλευτεί την πρωτοβουλία που ανέ- AaBe το Λουξεμβούργο για μεσολάβηση στο Κυπριακό και ἔτσι χάθηκε µια ευκαιρία ανάἁμι- ξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διαδικα-- σία λύσης του Κυπριακού. -- Πώς µπορεί να βοηθήσει η ἑνταξή µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ---Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οποιαδή- ποτε λύση και να πετύχουμε µέσα απὀ τη δια- δικασία των συνομιλιών θα εμπεριέχει και θα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους να καταρρεύ- σειεξαιτίας του γεγονότος ὀτιπολιτικάῃ λύση αυτή θα δίνει στη μειοψηφία των Τουρκοκυ- πρίων υπερπρονόµια. Αυτά τα φοβερά µειονε-- κτήματα µόνο η ἐνταξή µας σαν πλήρους μέ- λους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα µπορεί να, την εξουδετερώσει. Συνεπώς η διασφάλιση, της ἐνταξής µας πρέπει να καταστεί προῦπό - θεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Χω- ος τη διασφάλιση ότι θα μπούμε στην ΕΚ δεν πρἐΠεϊνα υπογράψουµε µια λύση, που απὀ τη στιγµή που θα βασίζεται στις συμφωνίες κο- ρυφής θα εἶναι ἀκρως ετεροβαρἠής σε βάρος της δικής μας πλευράς. Παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουµε την ἁμυνά µας και να επιζητούµε την Πανεθνικἡ Διάσκεψη για µελέτη και ἄλλων υπαλλακτικὠν λύσεων, αν μπορείβέβαια να υπάρξουν. ΔΗΣΥ -- ΔΗΚΟ -τ Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στο λαό ώστε να σαςτιμµήσειµε την ψήφοτου ανα- δεικνύοντας τον κ. Κληρίδη Πρόεδροτης Δημοκρατίας ---Ὁ ΔΗΣΥ Θα δώσειστο λαότο εξής κεντρι- κὀ προεκλογικό μήνυμα. Παρακολουθείτε το ΕΚΛΟΓΕΣ Θα συγκυβερνήσουμε τον τόπο µε το ΔΗΚΟ µετά το Φεβρουάριο. Ο Κληρίδης θα πάρει ἑξι ποσοστιαίες μονάδες Περισσότερες ano Tov kK. Βασιλείου τον α΄ γύρο των εκλογών. Ο καλύτερος µου φίλος εἶναι ο βουλευτής της ΕΔΕΚ ie Ευσταθίου. Ο Βασιλείου µόνο μεµονωμένους ψήφους θα πάρει απὀ το ΔΗΣΥ. Ο Βασιλείου παραπλανεί ισχυριζόμενος ότι δεν αποφάσισε αν θα εἶναι υποψήφιος. Στη Βουλή προεκλογικοἰ προῦπο- λογισμοὶ. βιο του ΔΗΣΥ για 16 χρόνια. Το κόμμα μας ἐδειξε υπευθυνότητα και ότι υπεράνω όλων βάζειτην Κύπρο. Παράλληλα έδειξεπως. διαθέ- TEL TOY έμπειρο καιικαγό ηγέπηπου θα μπορεἰ να κυβερνήσει τον τόπο µε σωφροσύνη και μετριοπάθεια. Θα τονίσουμε επίσης πως ο ΔΗΣΥ έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί µε το ΔΗΚΟ και ἔτσι τα δυο µεγάλα κόµµατα θα δώσουν κυβέρνηση στον τόπο͵, που θα διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή. ΑΥΤΟ τοτελευταἰο σημείο ο Κυπριακός λα- ὁς Θα κατανοήσει ὅτι εἶναι πολύ σηµαντικό. Άέχτηκε σωστά πως ο Πρόεδρος Βασιλείου. δεν κυβερνά αλλά διοικά. Πράγματι όπως εἶναι σήµερα το πολιτικὀ σκηνικό ἑνας Πρόεδρος, που δε θα διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή δε θα μπορέσει ποτέ να κυβερνήσει. Τα προ- Βλήματα του τόπου, οικονομικά και ἄλλα εἶναι πόσα πολλά που µόνο ἑνας Πρόεδρος που θα διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή θα τα αν- τιµετωπίσει µε επιτυχία. Συνεπώς καλύτερα Εἶναι όπως ο Κυπριακός λαός δώσειτην ευκαι- pia oro AHZY va συγκυβερνήσει μαζί µε το ΔΗΚΟ για ν΄ αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του τόπου. Κληρίδης - Λυσσαρίδης ---Μιλάτε για το ΔΗΚΟ µόνο, Πώς αντιµετω- πίζει ο ΔΗΣΥ την ΕΔΕΚ Ο ΔΗΣΥ πιστεύει ότι υπάρχουν δυσκολίες στο να υπάρξει προεκλογική συνεργασία µε την ΕΔΕΚ. Παράλληλα όµως πιστεύει ότι η ΕΔΕΚ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια να συνεργαστεί µε το ΔΗΣΥ µετεκλογικά γιατί υπάρχει ταυτότητα απόψεων σε δυο πάραπο- λύ σημαντικούς τομεῖς. -α) Την αναζήτηση λύσης που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατατου Κυπριακού λαού. Β) Απόλυτη ταύτιση απόψεων στο θέµα της. ἔνταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινό-- τητατο ταχύτερο δυνατό. Να µου επιτραπεί να. κάνω και µια αποκάλυιµη. Γνωρίζω απὀ πρώτο. χέρι ότι ο Γλαύκος Κληρίδης εκτιμά βαθύτατα τον πρὀεδροτης ΕΔΕΚ.και παράτις δημόσιες. αντεγκλήσεις τους, στις κατ᾿ ιδίαν συνομιλίες. του οκ. Κληρίδης μιλά γιατον κ.Λυσσαρίδη µε αρκετό σεβασμό, Προσωπικά μπορώ να πω ότι οπιο στενός µου φίλος µέσα στη Βουλή εἶναιο. βουλευτής της ΕΔΕΚΚ. Ευστάθιος Ευσταθίου. Έχω στενούς φιλικούς δεσμούς και µε άλλα. στελέχη της ΕΔΕΚ και πιστεύω ὅτι µε τους. ανθρώπους αυτούς μπορούμε να συνεργα- στούµε στεγἀ και ειλικρινά σε θέµατα πχ.που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δι- καιωµάτων, τον εκσυγχρονισµότης κυπριακής. νομοθεσίας τη λειτουργία των δικαστηρίων. κλπ. ---Στη διάρκεια της επιλογής του υποψηφί- ου του QUzy. στο Αγώτατο εἶχατε εργα- στεί υπὲρ του κ. Μάτση. Υπήρξε µια πα- εξήγηση στην όλη σας θέση ---ΔΕ θα έλεγα πως υπἠρξε παρεξήγηση επειδή υποστήριξατην υποψηφιότητα Μάτση. ΄Ἔπραξα κατά συνείδηση καιπαράτη φιλίαπου. Εἰχα και την εκτίµηση που έτρεφα και τρέφω. προς τον Γλαύκο Κληρίδη, έδωσα ψήφο στον κ. Μάτση γιατἰπίστευα ὁτιθαεξυπηρετείτο καλύ- τερα ο στόχος του κόμματος για κατάληψη. της εξουσίας. Μετά όμως συνέχισανα ἐχωόριστες σχέσεις µε τον κ. Κληρίδη στον οποίο εἶχαπει και το γνώριζε ότι αδυνατούσα να του δώσω. την ψήφο µου σ᾿ αντίθεση µε πολλούς που ἄλλα έλεγαν και ἄλλα έπραξαν. Εξαιτίας αυτών. των. σχέσεών μου συνέβαλα στο να αποκατα- σταθούν πλήρως οι σχέσεις του κ. Κληρίδη µε. τον κ. Maton, ΄Ετσι ο ΔΗΣΥ άρρηκτα ενωμέ-- νος θα δώσει τη µάχη τῶν Προεδρικών Εκλο- yav. Ποσοστά --Ἐκφράστηκε η ἄποψη ότι ο. Βασιλείου θα πάρει ποσοστό ψήφων απὀ το ΔΗΣΥ. στις Εκλογὲς. Πόσο ποσοστό θα πάρει ---Δε συμφωνώ ὅτι ο κ. Βασιλείου θα πάρει ποσοστά ψήφων απὀ το ΔΗΣΥ. Θα πάρει κά- ποιους µεμονωμένους ψήφους απὀ ανθρώ- πους που πιθανόν να ψήφισαν το ΔΗΣΥ και έπειτα εἶχαν κάποια εκδούλευση απὀ τον κ. Βασιλείου. Πρόκειταιόμως γιαπολύ μικρό. αρι- θμό ανθρώπων που πιθανόν να τους έπαιρνε. καιοποιοσδήποτε ἄλλος ἦταν Πρόεδρος. Εἰμαι σίγουρος τι στον α΄ γύρο των. Εκλογώνο κ. Κληρίδης θα πάρειποσοστό κατά ἐξιποσοστι-. αἶες µονάδες μεγαλύτερο απὀ exeivo του κ. Βασιλείου. ---Πότεθα ξεκινήσετετην προεκλογική σας εκστρατεία --- Ἠδητο προεκλογικὀ πρόγραµµα βρίσκο- ται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του. Θα μπορούσαμε µε βάση τις αποφάσεις που ἔχουν παρθεί να εἶχαμε ήδη ξεκινήσει opya- Ννωμένα την προεκλογική µας εκστρατεία. Για. πρώτη φορά ἔχουμε προγραμματίσει τον προ- εκλογικό µας αγώνα τόσο έγκαιρα και τόσο λεπτομερώς. Δε θα μπούμε, όμως στον προε- κλογικό αγώνα προτού συμπληρωθούν οι σι- νοµιλίες στη Νέα Ὑόρκη, Αν βέβαια αντιλη- φθούμε ότι ο κ. Βασιλείου εκμεταλλεύεται τη διαδικασία των συνομιλιών για να καθυστερή- σειτην ἔναρξη του προε κλογικού αγώνα δεθα διστάσουµεν΄ αρχίσουμε τον προεκλογικό µας Έστω και αν ο Πρόεδρος Βασιλείου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ισχυριζόμενος ότι κάνει ουσι- αστικὲς συνομιλίες. --- Όμως φαίνεται καθαρά ὅτι οι Υπουργοί του κ. Βασιλείου άρχισαν ἧδη τον προε- κλογικό αγώνα — Ziyoupa o κ. Βασιλείου παραπλανεί όταν. ισχυρίζεται ὅτι δεν αποφάσισε αν θα εἶναι υποψήφιος. Στην πραγματικότητα εδώ και αρ- κετούς µήνες βρίσκεται πλήρως σε εξέλιξη στο παρασκήνιο η προεκλογική του Εκστρα- πεία. Ἔχει καταθέσει σαφώς προεκλογικούς. προὔπολογισμούς στη Βουλή και συνεχώς κα- πατίθεγται στο Σώμα προεκλογικοί συμπληρώ- ματικοί προὔπολογισμοί. Αυτή η δραστηριότη-- τα του κ. Βασιλείου θα µας νομιμοποιούσε να αρχίζαμε ήδη τον προεκλογικό µας αγώνα αλ- ᾿λά όπως ανάφερα καιπιο πάνωτο κεντρικὀ µας. μήνυμα προς τον Κυπριακό λαό εἶναι ότι ο ΔΗΣΥ πάνω απ᾿ όλα βάζει την Κύπρο. Συγκυβέρνηση . = Moto μήνυμα ὄΐγεις στους οπαδούς του ΔΗΣΥ = ας +: aera l tid { ---Καλώτους οπαδούς του ΔΗΣΥ νασυνει- δητοποιἠσουν πως βρισκόμαστε για πρὠτη φορά στο κατώφλιτης εξουσίας. Τις εκλογές θα τις χάσουμε µόνο αν κάνουµε μοιραία σφάλματα απὀ τώρα και στο εξής. Καλώ Το Συναγερµικὀ κόσµο νατο πάρει απὀ τὠρααπὀ- φαση ὅτι το κόμμα µας Ba συγκυβερνήσει µε πο ΔΗΚΟ μετά το Φεβρουάριο και ανάλογη πρέπεινα εἶναιη συμπεριφοράτου στον κόσμο. του ΔΗΚΟ. Καλώ όλους όσους σκέφτονται να. ψηφίσουν τον κ. Βασιλείου απλά να προβλημα τιστούν για την πενταετία που πέρασε. H KU- προς ἴσως να ἦταν πολύ κοντά στο να γίνει πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αν Πρόεδρος δεν ήταν οΑΚΕΛοκατευθυνόµενος Βασιλείου,