Back

ΚΟΤ: Να προβληματιστούμε από τις εμπειρίες της Μαγιόρκα

Τα πορίσματα σεμιναρὶ- ου για τις εµπειρίες της Μαγιόρκα απὀ την τουρι- στικἠ της ανάπτυξη ανακοΐνωσε χθες ο Κυπρι- ακός Οργανισμός Τουρισμού, ο οποῖος επιση- μαΐνει ὅτι αυτά μπορούν να αποτελἑσουν τις αρχὲς που διέπουν την κυπριακή στρατηγική στο θέματουρι- ous. Το σεμινάριο οργανώθη- xe and tov ΚΟΤ. Είχε ως θέμα «μαθαΐνοντας προορι- σμούς - Αποτελέσματα προγράµµατος Εοοπιοςί στη Μαγιόρκα». Κύριος οµι- λητὴής του σεμιναρίου ἦταν ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανωτών Ταξιδίων κ. Μ. ΒΓαςκθη- bury, 0 omoiog magouciace το πρὀγραμµα Ecomost, ενώ o x. E. Bardolet, xafn- γητής στο Πανεπιστήμιο των Βαλεαρίδων Νήσων ανάπτυξε την τουριστικἡ εικόνα της Μαγιόρκας ὅπως παρουσιάζεται σήµε- ρακαιτις εμπειρίεςτης απὀ την τουριστική της ανάπτυ- En. Οι Βαλεαρίδες Νήσοι pe ἕκταση 6.000 τετρ. χμ. και πληθυσμό 700.000 άτομα αποτελούν το 13 και 23 αντῖστοιχα του πληθυσμού και ἕκτασης της Ισπανίας. Το 1988 οι Βαλεαρίδες Νή- σοι ἔγιναν µια απὀ τις αυ- τόνοµες περιοχὲς της χώρας µε δικἡ τους Έπαρ- χιακἡ Κυβέρνηση. Ἡ Μαγιόρκα µε ἕκταση 3.600 τετρ. χμ. εἶναι το μεγαλύτερο απὀ τα τέσσε- ρα νησιά και συγκεντρώνει το 763 περίπου του πληθυ- σμού. Ἡ τουριστικἡ ανά- πτυξη της Μαγιόρκα άρχισε KOT: Na προβληματιστούμε απὀ τις εμπειρίες της Μαγιόρκα ἧδη απὀ τη δεκαετία του 1950, Λόγω των ευεργετι- κών οικονομικών επιπτὠσε- ων απὀ τον τουρισμό και των αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν στους τομεὶς της γεωργίας καιτης βιομηχανίας, η τουριστική ανάπτυξη επιδιώχθηκε στα- θερά απὀ όλους τους Φο- οείς και υποστηρίχθηκε απότους ἴδιους τους κατοί- κους του νησιού. Σήµερα η Μαγιόρκα δια- θέτει 45.000 κλίνες και το 1994 προβλέπεται ότι θα φιλοξενήσειθ εκ.τουρίστες, ενώ οι αφίξεις στις Βαλεα- οἶδες Νήσους συνολικά θα φθάσουντα 8 εκ.τουρίστες. Από αυτούς το 123 εἶναι Ἰσπανοί και το υπόλοιπο 883 προέρχεται απὀ ευρω- παϊκὲς χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία αποτελούν τις δυο κυριότε- οες αγορὲς µε ποσοστό 3853 και 80Ά των συνολικών αφί- Έεων τουριστών, ενώ οι ἅμε- σες επόμενες, Γαλλία και Ἰταλία, αποτελούντο δἝ και 4 της συνολικἠς αγοράς. Ἡ τουριστικἡ κίνηση συγ- κεντρὠνεται κατά τους ἕξι καλοκαιρινούς µήνες (Απρϊ- λιος - Οκτώβριος) ενώ κατά τους υπόλοιπους µήνες (δηλαδή τη χειμερινή περί- 9δο) εἶναι πολύ μειωμένη. Το 603 των ξενοδοχειακών μονάδων στη Μαγιόρκα και όλες οι ξενοδοχειακές µο- νάδες των υπόλοιπων Βαλε- αρίδων Νήσων παραμένουν κλειστὲς κατά τη χειμερινή περίοδο. Αποτέλεσμα της εποχικότητας εἶναι και η εισαγωγή εργατικού δυνα- μικού και απὀ ἆλλες περι- οχὲς της Ισπανίας για επο- χιακἡ απασχόληση κατά την περίοδο αιχμής. Ἡ πολύ μεγάλη τουριστι- κἡ ανάπτυξη η οποία ἔγινε χωρίς προγραμματισμό και σωστὸ προβληματισμό δημιούργησε πολλά προ- βλήματα και οδήγησε στην υποβάθμιση της ποιότητας τόσο του τουριστικού προῖ- όντος της Μαγιόρκα ὁὅσο και της τουριστικής πελα- τείας. Παράλληλα η τουρι- στικἡ ανάπτυξη eixe αρνητικὲς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι συνέπειες της μεγάλης και απρογραμµάτιστηςτου- οριστικής ανάπτυξης ανα- γνωρΐστηκαν απὀ ὅλους τους αρμόδιους φορείς απὀ τις αρχὲς της δεκαετίας του 1980. Ἡ ἕλλειψη κατάλληλα ex- παιδευµένου προσωπικού για την ξενοδοχειακή βιο- μηχανία, η υπερβολικἡ δό- µηση κατά µήκος της παρά- πτιας ζώνης (100.000 κλίνες μόνο στην Κάλβια)σαν απο- τέλεσµμα της ἕλλειψης πολεοδόµων - μελετητών και πολεοδομικών ρυθμίσε- ων, προβλήµατα ηχορύπαν- σης και οχληρίας ἦταν φα- νερά. H υπερεξάρτηση της οἱ- κονοµίας του νησιού απὀ τον τουρισμό ο οποΐος συ- νεισφἑρει το 603 tov axa- θάριστου εγχώριου προϊόὀν- τος οδήγησαν στην απόὀφα- ση ὅτι η επιβίωση της Μα- γιόρκαςβασίζεταιστοντου- ορισμό και ὅτι όλες οι προ- σπάθειες όλων των εμπλεκομένων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού το- μέα ἔπρεπε να στραφούν προς την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Για την επίτευξη του στὀ- χου της βελτίωσης της εικό- νας της Μαγιόρκα σαν του- οιστικού προορισμού, ἀρχι- σε να εφαρμόζεται απὀ το 1984 µια σειρἁ αποφασιστι- κὠν µέτρων για εξυγίανση και αναβάθμιση κυρίωςτου περιβάλλοντος. Σαν πρὠτο στάδιο τέθηκαν σε εφαρµο- γἡ κανονισμοί για τη οὖθμι- ση της ξενοδοχειακἠς ανά- πτυξης µε στὀχο την προ- γραμματισμένη χρήση γης, οι οποίοι σήµερα εἶναι πιο αυστηροϊ. Για παράδειγµα, η ἕκταση γης για ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονά- δων καθορίστηκε µε αναλογία 8θτετρ. µέτρα γης. για κάθε κρεβάτι και αργό- τερα ἔγινε 60 τετρ. µέτρα. Ἐφαρμόστηκε νοµοθεσία για την προστασία του φυ- σικού περιβάλλοντος ἔτσι ώστε σήμερα στο 353 της ἕκτασης της Μαγιόρχα δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε οικοδομική ανάπτυξη. Αξἰ- ζεινα σημειωθεί ότι ενώ όλη η γη του νησιού ανήκε σε ιδιώτες δε δόθηκαν αποζη- μιώσεις εκτὸς στις περι- πτώσεις ὅπου ἤδη εἶχαν εξασφαλιστεὶ απὀ τους ιδι- οχτήτες σχετικὲς άδειες οι- κοδοµἠής. Το επόμενο βήμα εἶναι η εφαρμογή σχεδίου µε το οποίο θα ρυθμίζεται η χρήση των τουριστικών πόρων του νησιοὐ και θα καθοριστεὶ η μέγιστη δυνα- τὴ ανάπτυξη κάθε περιοχής ανάλογα µε τη χωρητικότη- +a t™ps (carrying capacity). Ἐπίσης θα δημιουργηθούν νὲες ζώνες χώρων πρασίνου απὀ εκτάσεις γης οι οποίες θα ελευθερωθούν µε την κατεδάφιση πεπαλαιωμὲ- νων κτιρίων που μπορεί να εἶναι και ξενοδοχειακὲς µο- νάδες, κατά μήκος της πα- ράκτιας ζώνης. Προβλέπεται ὅτι στους επηρεαζόµενους θα δοθούν κάποιες αποζημιώσεις καθώς επίσης και η ὄυνα- τότητα ανέγερσης νέων ξε- νοδοχειακών μονάδων στην ενδοχώρα. Πέραν τούτου όλες οι αναπτύξεις εἶτε οι- κιστικὲς εἶτε τουριστικές, θα υπόκεινται στις ἴδιες αυστηρὲς πρόνοιες της πο- λεοδομικῆς νομοθεσίας. Ἡ επιτυχία της εφαρµο- γἠς των µέτρων ἦταν απο- τἔλεσμα της υποστήριξης της στρατηγικής απὀ όλους τους φορεῖς και το κοινω- νικό σύνολο. Μεγάλη σηµα- σἷα εἶχε ο ρόλος που δια- δραμάτισαν οι τοπικὲς Α0- χὲς. Αναγνώρισαν τα προ-΄ βλήματα και την ανάγκη υποστήριξης της προσπά- θειας αυτής καιιδιαίτερα τη σημασία που θα εἶχε η θε- τικἡ ανταπὀκρισή τους στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Ἡ Αστυνο- µία και όλες οι υπηρεσίες ανέλαβαν και διαδραμάτι- σαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογἠ της στρατη- γικῆς αυτής.