Back

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Παραμύθια και αστειότητες ότι παίζω διπλό παιγνίδι...

a nRonvegrvy της Κυριακής Του Χριστόφορου. Παπαστυλιανού αραμύθι καιαστειό- τητες χαρακτηρίζει ο πρὀεδρος του ΔΗΚΟ κ. Σπύρος Κυπριανού τους υπαινιγμούς ὁτι παίζει διπλό παιχνίδι µε στόχο να ανέλθει ξανά στην Προεδρία της Δημοκρατίας την επόμενη πενταετία, σι- νεργαζόµενος είτε µετο ΔΗ- ΣΥ εἴτε µε το ΑΚΕΛ. Το ξε- καθάρισμα αυτό κάγει ο κ. Κυπριανού σε συνἐντευξή του στη «5» στην οποία τονίζει επίσης: 9 Δεν εἶμαι απόλυτα ικα- γοποιηµένος απὀ το μερίδιο του ΔΗΚΟ που πήρε λόγω συγκυβέρνησης. @ Εχω ακόµη κάποια ὅι- αφωνία µε τον κ. Ευαγγέλου πάνω στο θέµα της φρουράς. ϱ Δεν εἶναι δυνατό να ισχυρισθεἰ κανεὶς σοβαρά ὅτι µε την αποχώρησή µας απὀ τη συγκυβέρνηση θα υπηρετή- σουµε καλύτερα τις θέσεις µας και ευρύτερα την εθνική µας υπόθεση. 9 Εἶναι δικαίωµα της ΕΔΕΚ. γαπεράσειστην αντιπολίτευση, ἡ να αλλάξει ακόµα και όνομα. 9 Δεν εἶναι η πρώτη φορά που οκ. Μητσοτάκης διαπράτ-. τει το ολίσθηµα να προσφἑρει ἄλλοθι στην Τουρκία. Καλή ΕΡ.. Κύριε πρόεδρε συµ- πληρώνονται περίπου ἑξι µή- γες απὀ τότε που το ΔΗΚΟ. και ο ΔΗΣΥ ανάλαβαν την εξουσία. Πῶς κρίνετε σήµε- ρα τη διακυβέρνηση µε τη συμμµετοχἡ καιτου κὀμματός σας ΑΠ. Αυτό που µπορώ να πω εἶναι ότι υπήρξε µια καλή προσπάθεια να λειτουργήσουν. πα πράγματα ομαλά, Πράγμα. που επιτεύχθηκε σε σηµαντικό βαθμό. Βεβαίως υπήρξαν και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ελπίζω ὅτι θα επιλυ- θούν. ΕΡ.: Ποῦ θα επικεντρώσετε τις προσπἀθειὲς σας για την. επἰλυση αυτών των προβλη- µάτων ΑΠ.: Στην επαφή και την αν- ταλλαγή απόψεων µε τον Πρό-- εδρο και τα µέλη της Κυβέρ- γησης και βέβαια µε την ηγε- σἶα του Συναγερμού ΕΡ.: Οι πολιπικοί σας αντίπα- λοι διατυπώνουν την κατηγο- ρία ότι το ΔΗΚΟ και ο ΔΗΣΥ επικεντρώνουν την προσπά- θειά τους στον διαμοιρασμὀ της εξουσίας και το βόλεμα ατόμων. ΑΠ.: Δε δέχομαι καιαπορρίπτω αὐτό τον ισχυρισμό. Εἶναι φυ- σικὀ να προσπαθήσει το κάθε κόμμα να ενισχύσει τις θέσεις του, αλλά αυτό δε γίνεται µε τρόπο που να µπορεί να θε- ΠΥΡΟΣ ΠΝΠΡΙΑΝΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Παραμύθια και αστειότητες ότι παίζω διπλὀ παιγνίδι... ωρηθεί αντικειμενικά απαρά- δεκτο απὀ την ἄποψη της σωστής εσωτερικής διακωβέρ- νησης. Δε γίνεται οτιδήποτε σκόπιµα απλὠς για να βολευ- πούν στελέχη οι οπαδοί του ενός ἡ του ἄλλου κόμματος. Αξιοκρατῖα EP.: Ynapxet Gnoyn ὅτι τα ὅυο κόμματα διεκδικούν κατά πενήντα τοις εκατόν το καθένα όλες τις θέσεις. Έχετε πάρει µέχρι σήµερα ποδικόσας πενήντατα εκατό σε ὀλεςτις θέσεις ΑΠ.: Αυτό αφορά τη συµµετο- χἠ στην Κυβέρνηση και τους ημικρατικούς οργανισμούς και όχι τις τοποθετήσέις γενικά στη Δημόσια Ὑπηρεσία. Ὑπάρ- χει βέβαια µια συναντίληψη για. ισορροπημένη συµµετοχή των. κομμάτων στην όλη διακυβέρ- νηση. Ἡ προσπάθεια όμως. εἶναι να υπάρχει αξιοκρατία και οὖτε αποκλείονται άνθρωποι. γιατί ανήκουν σε ἆλλο ἡ άλλα κόμματα. Εξάλλου οι διορισμοί στη Δημόσια Ὑπηρεσία γίνον- ταιαπὀ αρμόδιες επιτροπὲς µε. βάση τα προσόντα και τις ικα- γότητες. ΕΡ.: Είστε μέχρι στιγμής ικα- νοποιηµένος µε το δικὀ σας μερίδιο στη διακυβέρνηση ΑΠ.: Δεν μπορώ να πω ὅτι εἶμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Αναγνωρίζω όμως ὁτι ἧταν. φυσιολογικό να δηµιουργή- θούν κάποια προβλήματα. Το’ θέµα εἶναι να µαθαΐνουµε απὀ. τις αδυναμίες µας και να προ- σπαθούμε να µην επαναλαµ- βάνονται καταστάσεις που ὅη- μιουργούν προβλήματα. ΕΡ.: Πιστ«ύετε ὁτι έπρεπε να δοθούν περισσότερες θὲ- σεις στην ΕΔΕΚ ἡ στο ΑΚΕΛ ΑΠ.: Επαναλαμβάνω ὁτι τα κριτήρια πρέπει να εἶναι αντι- κειµενικά, αξιοκρατικά και να µην αποκλείονται οπαδοί ἆλ- λων κομμάτων. Πιστεύω ὁτι λειτουργούν αντικειμενικά και σώστά τόσο η Επιτροπή Δημό-' σιας Ὑπηρεσίας dco και η Επιπροπή Εκπαιδευτικής Yrn- ρεσίας και δεν υπάρχει ανά- µειξη των κομμάτων στις αρ- μοδιότητὲς τους. Τα κόμματα συμμετέχουν σε πολιτικές. θέσεις που αφορούν τη δια- κυβέρνηση και ὀχιτην κρατική, μηχανή. Ερ.: Στους Ημικρατικούς Ορ- γανισμούς πιστεύετε oti yi- γονται αξιοκρατικὲς τοποθε- τήσεις συγκυβέρνηση. της φρουρᾶς Μητσοτάκη. ΑΠ.: Δεν ἔχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί και δεν μπορεί κανείς να εκφράσει γενική άποψη. Πιστεύω ὅτι μέχρι σὴ- μερα υπήρξαν αντικειμενικά. κριτήρια. Δε σημαίνει ὅμως ότι όταν επιλέγεται ἑνας κατάλλη-- λος ὅτι δεν υπάρχει ἄλλος κατάλληλος. Κάποιος ὅμως. πρέπει να επιλεγεί δεν µπορεί να επιλεγούν όλοι Διαφωνῖα ΕΡ.: Λέγεται ὅτι δε σταµατή- σατε τη διαμάχη μεταξύ του κ. Πιττοκοπίτη, γιατὶο Υπουρ- γὸς μείωσε τη φρουρά σας. ΑΠ.: Πρώτα απ᾿ όλα δε µε χαρακτηρίζει η µικρότητα. Μπορεῖ να εἶχα και να έχω ακόµα κάποια διαφωνία µε τον κ. Ευαγγέλου πάνω στο θέµα της φρουρᾶς µε βάση αντικει- μενικά κριτήρια-και τις ανάγ- κες που υπάρχουν. Ουδεμία. σχέση έχει όμως το éva θέµα µε το GAAo. Τα προβλήματα Ἄ΄ Απορρίπτω τον ισχυρισμό ὁτι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στο διαμοιρασμό της εξουσίας. Χ Δεν εἰμαι απόλυτα ικανοποιημένος απὀ το μερίδιο του ΔΗΚΟ στη συγκυβέρνηση. Δεν εἶναι εύκολο πράγμα η κ Έχω ακόµη κάποια διαφορά µε τον κ. Ευαγγέλου πάνω στο θέµα * Είναι δικαίωµα της ΕΛΕΚνα περάσει στην αντιπολίτευση ἡ να αλλάξει ακόµη και ὀνομα Ἄ Συμφωνώ απόλυτα µε τον κ. Κληρίδη όπως έθεσε το θέµατης μεραρχίας µετά τις δηλώσεις που θα δημιουργούνταν απὀ τις μεταθέσεις απὀ την Πάφο ἦταν πολύ καλά: γνωστά και στον Πρόεδρο της Δημοκρα- τίας και στον Ὑπουργὸ ano πολύ πριν. ΄Ελειπα απὀ την Κύπρο ὅταν ξέσπασε το πρὀ- βλημα, δεν εἶχα οὖτε γνώση, οὖτε ανάμειξη προηγουμέ- γως. Το πληροφορήθηκα αφού προέκυψε. Και η προσπάθειά µου εἶναι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και ὀχι να ρίξω λάδι στη φωτιᾶ. ΕΡ.: Πιστεύετε ὁτιπρέπεισε κάποια φάση να υπάρξει αὖ- ΈἘηση των μελών της Αστυνο- μίας στην Πάφο ΑΠ.: Αυτή εἶναιμια άποψη που υποστηρίζεται απὀ πολλούς και όχι µόνο απὀ εμένα. Εγὼ την ὑποστηρίζω µε βάση τα στοιχεία που 6x0 υπόψη µου για τις ανάγκες. Αγ. υπάρχουν στοιχεία περὶ του αντιθέτου, Ευχαρίστως Θα τα μελετήσω. Με βάση τα στοιχεία που µου έχουν δοθεί απὀ την ηγεσία που ΔΗΚΟ και το βουλευτή µας στην Πάφο, υπάρχουν ανάγκες καιεποµένως θα µπο- ρούσε να γίνει κάποιος άλλος. Χειρισμός. ΄Όµως λέω και πάλι ότι αυτᾶ εἶναι θέµατα ανταλ- λαγής απόψεων και ἠρεμµου διαλόγου. Χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία. ΕΡ.: Υπάρχουν οι Προοπτικές. για την οµαλοποίηση της λει- πουργίας της συγκυβέρνη- σης ΑΠ.: Δεν εἶναι εὔκολο πράγμα η συγκυβέρνηση. Υπάρχουν ὅμως προοπτικές για ομαλή συγκυβέρνηση, αρκεί να yi- νουν συστηματικές προσπά- θειες απὀ όλες τις, πλευρές. Δηλαδή απὀ την Κἰβέρνηση καιτα ὅυο κόμματα. Αντίθετες ΕΡ.: Παρουσιαστήκατε στη Βουλή, κ.πρὀεδρε, ως ΔΗΚΟ. µε θέσεις στο Κυπριακό αν- τίθετες µε εκεῖνες του Συ- ναγερμού. Αυτὸ ἔδωσε λαβή στους αντιπάλους των duo κομμάτων να λένε ὅτι το ΔΗΚΟ συμμετέχει στην Κυ- βέρνηση και συμφωνεί εκεί που του συμφέρει, δηλαδή στα εσωτερικά και στον ὅια- μοιρασμὸ της εξουσίας και κάνει αντιπολίτευση στο Κυ- πριακό. ΑΠ. Το Δημοκρατικό Κόμμα, εἶχε και εξακολουθεί να έχει τις ἴδιες γνωστές του θέσεις στο Κυπριακό. Ἡ συμμετοχή στη διακυβέρνηση δεν έγινε µε εγκατάλειψη ἡ µε απαλλο- πρίωση των θἐσεὠν µας. Και εἶμαστε αντικειµενικοί. Έχουμε δικαίωμα να διαφω- νούμε και να συμφωνούμε µε βάσητις γενικὲς µας αρχές και να αναζητούμε τη σύγκλιση ἡ ταύτιση που να µη νοθεύειτην. ταυτότητα και τις αρχὲς και ιδανικἀ µας. Δεν ενεργούµε δηλαδή υστερόβουλα αλλά δημοκρατικά και αντικειµενι- κά. Είχαμε και έχουµε απόψεις και για την εσωτερική ὄιακυ- βέρνηση και για το Κυπριακό. H anown on énpene va απο- xwpricoupe and my KuBépyn- ση επειδή παρουσιάστηκαν διαφωνίες εἶναι λανθασμένη. Δεν εἶναι δυνατό να ισχυριστεί Kaveig coBapa ότι µε την αποχώρηση θα υπηρετήσουµε καλύτερα τις θέσεις µας και ευρύτερα την εθνική µας ὑπόὸ- θεση. Ιδιαίτερα η εθνική µας. υπόθεση υπηρετείται αντικει- µεγικά καλύτερα µε τη συµµε- 29 Αυγούστου 1993 - 11 τὀχἠ µας σπην Κυβέρνηση και την ἄσκηση της επιρροής µας. γιά σωστότερους κατά την κρίση και ἀποψή µας χειρι- σμούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι µε τη συµµετοχή µας θα βο- ηθήσουμε προς καλύτερες εξελίξεις, πράγμα που δεν. μπορεί αν γίνει αν αποχωρή- σουµε. Οιδιαφωνίες µας εξάλ- λου στο Κυπριακό αφορούν τα µέτρα αποκατάστασης εµπι- στοσύνης. Κατά τα άλλα συµ- φωνούμε ὁτιοιιδέες Γκάλιδεν μπορούν να αποτελέσουν βά- ση διαπραγμάτευσης εκτός αν αλλάξουν ριζικά. Τώρα γιατί διαφωνούμε πά- νω στα µέτρα εμπιστοσύνης. Αν πάρουμε, για παράδειγµα τοντρόποπου προβλέπουνγια τη λειτουργία του αεροδροµἰ- ου Λευκωσίας και της κλει- στής περιοχής της Αµμο- χὠστου, πιστεύουμε ότι πλήτ- τεται η υπὀθεσή µας γιατί θα αρθεί το οικονομικό εµπάρκο, και θα ενισχυθεί το κατοχικὀ καθεστώς. Πώς λοιπόν θα µπο- ρούμε να ζητούµε απὀ ἄλλες χώρες να µη συναλλάττονται µε το παράνομο κατοχικὀ κα- θεστώς όταν εμείς θα συναλ- λασσόμεθα, Αυτό αποδυνα- μώνει καιτη διαπραγµατευτική µας θέση αλλά και την πειστι- κὀτητά µας όταν ζητούμε απὀ ἄλλες χώρες να εφαρμόζουν αυστηρά τον οικονομικό απο- κλεισμὀ του κατοχικού καθε- στὠτος. Εἰναι βέβαια σοβαρή η διαφωνία µας αλλά τα πράγμα- τα δεν έχουν εξελιχθεί ὥστε να αξιολογήσουµε σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η συµµε- τοχή µας στην Κυβόρνηση και η συνεργασία. ΕΡ.: Πότε νομίζετε 8a Eexa- θαρίσει η κατάσταση ΑΠ. Θάσὐζήτήσουμε το θέµα στο Εθνικό Συμβούλιο. Εχουν. σημασία και οι θέσεις των ἄλλων κομμάτων. Θα δούµε πού καταλήγουμε και πώς θᾳ εξελιχθούν τα πράγματα στην πράξη ΕΡ.: Αν δηλαδή κ. Πρόεδρε βρεθείτε στη δύσκολη θέση γα διαφωνήσετε ριζικἁ σε αυτό το θεµα Βλέπετε το ενδεχόμενο αποχώρησης ΑΠ.: Αυτό δεν αποτελεί µόνο δική µου αρμοδιότητα va απο- φασιστεῖ. Ένα τέτοιο θέµα θα αποφασιστεί στα όργανα του κὀμματός µας. Εχω βέβαιατις απόψεις µου που εἶναι αυτές που εξέφρασα προηγουμένως. για την αποτελεσµατικότητα τῆς συµβολἠς µας στη πορεία των πραγμάτων εντός ἡ εκτός Κυβέρνησης. Παραμύθια ΕΡ.: Σας καταλογίζεται κ. Πρό- εδρε ὅτι παΐζετε σε διπλὀ ταμπλό µε τη διαφωνία σας στο Κυπριακό και τη συµφω- γία σας στα εσωτερικά γιανα μπορέσετε να διεκδικήσετε την Προεδρία μελλοντικά ο ἴδιος, ire pe τον ΔΗΣΥ εἶτε µετο ΑΚΕΛ. ΑΠ.: Αυτά όλα εἶναι εντελώς αβάσιμα και αποτελούν παρα- μύθιά κιαστειότητες. Γι΄ αυτό µε βλέπετε να γελὠ ακούον-. πας τον υπαινιγμό αυτό. Τα κριτἠριά µου ἦταν, εἶναι και θα παραμείνουν εντελώς αντικει- µεγικά και µε βάση το συμφὲ- ρον της εθνικής µας υπόθε- σης καιτο απέδειξα. ΄Εχουμε τις θὲσεις µας και διατηρούµε. το δικαῖωμα και να συμφωνού- µε και να διαφωνοῦμε. ΄Όταν συμφωνούσαμε να υποστηρ- Έουμε τον κ. Κληρίδη δεν το κάναµε γιατί συμφωνούσαμε σε λα τα θέµατα και αυτό εἶναι πολύ καλά γνωστό. Η πορεία που οδήγησε τα πρά Ύματα η διακυβέρνηση Βασι- λείου και ιδιαίτερα στο εθνικό. µας θέµα επέβαλλαν τη µη Επανεκλογἡ του για το καλό του τόπου καιτου Κυπριακού. Δεν εἶναι αλήθεια εξάλλου ότι δε διαφωνούμε στα εσωτερικά. Ακόμα καιπριν λίγο μιλούσαμε. για διαφωνίες που ἔχουμε και αναφορικἀ µε τα Εσωτερικά µας πράγματα. ΗΕΔΕΚ ΕΡ.: Ἡ ΕΔΕΚ αποφάσισε και επίσημα Ψες να περάσει στην αντιπολίτευση. Πώς σχολιάζετε αυτή την απὀφα- ση ΑΠ.: Εἶναι δικαίωµα της ΕΔΕΚ ναπεράσειστην αντιπολίτευση ἡ να αλλάξει ότι θέλει ακόµα. και ὀνομα. Το κάθε κόμμα ὅμως καιτο κἆθε άτομο έχουν το δικαίωμα της έκρφασης ἡ διαφοροποίησης Των απὀψεών τους στα πλαίσια της Δημο- κρατίας. EP.: Όμως η ΕΔΕΚ ἔχει κα- ταλήξει στο συμπέρασμα ὅτι δεν υπάρχει αξιοκρατία. ΑΠ.: Δε συμφωνώ. Υπάρχουν φήμες και ψίθυροι γιατο θέµα. Σε τελευταία ανάλυση η δική µας πρόθεση και προσπάθεια Εἶναι να υπάρχει αξιοκρατία. σθηµα ΕΡ.: Ο Ἕλληνας Πρωθυ- πουργὸς έδωσε ἀἄλλοθι και στην Τουρκία και στον Nrev- «Tac. Nota εἶναι η αντἰδρασή σας ΑΠ.: Δεν εἶναι διιστυχώς η πρώτη φορά που ο κ. Μητσο- τάκης διαπράττει το ολίσθηµα να προσφέρει ἀλλοθι στην Τουρκία. Διαφωνώ µαζίτου και διαφωνώ µε το μύθο ότι τάχα η Τουρκία έχει καλές προθέ σεις αλλά το εμπόδιο εἶναι ο Ντενκτάς. Η δήθεν διαφορο ποίηση ΄Αγκυρας και Ντεν- κτὰς εἶναι ἑνα θἐατρο,ἑνα παραμύθι στα πλαίσια της τα- κτικἠς του αποπροσανατολἰ- σμού. Και εἶναι θλιβερο, να µη. γίνεται αντιληπτό απὀ ορισμέ- νους αυτό το παιχνίδι που το ζούμε σταθερά απὀ τότε που υπάρχει Κυπριακό. Είναι η Άγκυρα και όχι ο Ντενκτάς που ευθύνεται και που αποφα- σίζει Ο Ντενκτάς ἦταν και εἶναι εκτελεστικό όργανο του τουρκικού επεκτατισμοῦ, Αναφορικά µε το θέµα της. έλευσης Μεραρχίας και πάλι διαφωνώ µε τον κ. Μητσοτάκη, Διαφωνώ καιεπίτης ουσίας και επίτου τρόπου που χειρίστηκε το θέµα. Δεν έπρεπε να κάνει τις δηλώσεις που έκανε στον Οικονοµικὀ Ταχυδρόμο. Τις απόψεις του γιαΤο θέµα έπρε- πε να τις περιορίσει στα πλαί- σια των συζητἠσεών του µε τον Πρόεδρο Κληρίδη και αν. υπήρχε διαφωνία να συζητηθεί το θέµα στα πλαίσια µιας ευ- ρύτερης ἡ ακόµα καλύτερα µιας Πανεθνικής Διάσκεψης Καιαν ακόµα η θέση αυτή εἶναι η οριστικἡ του απόφαση δεν υπήρχε λόγος να την πει δη- µόσια. Τα θέµατατης ΄Αμυνας ἡ των δυνατοτήτων που µπο- ροῦν να αποκτηθούν µε τον éva f τον ἆλλο τρόπο και ειδικἁ το αν θα ἐλθει ἡ όχι μεραρχία ἡ άλλου εἴδους αρω-. γἡ απὀτην Ελλάδα στην Κύπρο δεν προσφέρονται για συνεν- τεύξεις αλλά για υπεύθυνη συζήτηση ανάµεσα στην ηγε- oia. Πρέπει να πω μάλιστα ότι ενόψει των δηλώσεων Μητοο- τάκη πολὺ σωστά αντιμετώπισε και έθεσε το θέµα ο κ. Κλη- ρίδης και συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Υποστηρίζω πλήρως ὁτι η Ελλάδα ἐχείτην υποχρὲ- ωση να υπερασπιστεί την Κύ- προ καινα ενισχύσειτην ἁμυνά της. Και οι υποχρεώσεις της εἶναι συμβατικὲς και εθνικές. ......--------------ὐ----------