Back

Η ΔΕΙΛΙΝΗ, 1981-07-29

ΤΕΡΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΑΙΟΥ 198] ᾿πγνώμη μας μεις της. χανικοῦ ᾿Επιμελητηρίου. δυνολογία. ᾿Η επίθεση τῆς ζομένων. «ἆ τοέφονται κοινωγνικοῦ συστήµατος». Θὰ τὸ συστήµατος ὠθήσουν τὰ σχέδια τους. ἡ «Δαραυγή» ϐ) ακινδυνεύουν ἐν τεὺς πολιτικοποιήσει. ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 4ΙΕΡΧΟΝΤΑΙ κρίση, φιωκὲς πληροφοοίες, οἳ σχεσεις τῆς ἀεντρικῆς Τραπέ- ζης καὶ τῶν ἐμποριμῶν Τραπεξῶν ἐπειδὴ ! ἄποφασισε να ἐπιξαλει συνέχιση ριορισμῶν µέχοι τελους τοῦ χρόνου, Αὲν εἶναι Ἡ πρώτη φορά ποὺ διατυπώνεται ἡ ᾱ- πο] οτι οἱ πεοριοοισμοὶ αὐτοὶ εἶναι ἀνεδαφικοὶ λανθασμένοι ὁιοτι σὲ περίοδο οἰκονομικῆς ὑφέσεως ᾱ- ποτελοῦν ἀρνητικὸ παράγοντα στὴν οἴκονομια. ὦ απὸ αξιωματούχους Τοαπεζῶν πολλοὶ ἄλλοι οἰκονοιιολό- γου καὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἐξέφρασαν επατὰ μαις ροὺς τὴν ἴδια γνώµη. Καὶ χωθὶς να θέλουμε νὰ ὄπει- σέλθουμε στὴ συζήτηση τοῦ ὅλου βέμµατος ἀφοῦ οδὲν εἵμαστε εἰδικοὶ διαπιστώνουμε ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν ἑ- πιλύθηκε-----ἀντιθετα ὀξύνθηκε. - | Γοάψαµε καὶ ἄλλοτε ὅτι προκειµέγου γιὰ οἰπονο- μικὰ βέματα ποὺ ἡ ἐπίλυση, ὁ τρόπος ἐπίλυσης καὶ ἡ ἐκκρεμοτητα τους ἐπηρεαζουν ἆμεσα καὶ εἶναι ᾽αἰσθητὰ σ᾿ ὅλο τὸ λαὸ ἡ Κυβέρνηση ---- ἔσιω καὶ γιὰ λόγους σκοπιμότητας καὶ μικροπολιτικῆς --- ποέπει ι περισσότερο ὑπεύθυνη καὶ προσεκτική. ὧν ο μι δν ως μοντ .. . οτι αὖτο που ὁητοῦμε εἶναι πολὺ πέρα ἀπὸ τὶς δυνά- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ἄρῆβρο ἡᾗ χθεσινὴ «Χαραυγή» ἔπι- τίθεται ατά τῆς Ὁμοσπονδίας ᾿Εργοδοτῶν ---- Βιο- µήχανων καὶ τοῦ Κυπριακοῦ ᾿Ἐμποοικοῦ --- Ἐιομη- Τοὺς νότητα καὶ ἐπιπολαιότητα καὶ τοὺς κατηγορεῖ για κιν- «Χαραυγῆς» ΟΕ Β καὶ τὸ ΚΕΒΕ δὲν στρέφονται κατὰ τῶν ἐργα- ματὰ μιστικῶν ὀργανώσεων ποὺ ποοσπαθοῦν πράγματι μὲ δό λια µέσα νὰ ἐπιφέοουν ἀλλαγὲς στὸ κοινωνικοοικονοµι- κὸ µας σύστημα ἐκμεταλλευόμενες τὴν ἄσχημη κατά- σταση τῆς Κυπριακῆς οἰκονομίας. Ἡ «Χαραυγή» ἄλλωστε γοάφει στὸ ἄοθρο της: «Δέν εἴμαστε ἂἀπ' ἐκείνους ποὺ φοξβοῦνται ἢ θεωροῦν πακὸ τὸν ταξικὸ ἀγώνα καὶ ποοπαντὸς τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι: ΑΚΕ ΔΑ ν᾿ ἀποφασίσει --- ἢ νἁ ἔχει ἄποφασίσει ---- τὴν Θαθµιᾶαία ἀλλαγὴ τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ διακήουσσε ἐκ θὰ τὸ ὁμολογοῦσε ἂν ἀποφάσιξε κάτι τέτοιο Οἱ κομ- µουνιστες, ὅπως εἶναι γνωστὸ διεθνῶς, χρησιμοποιοῦν κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο µέσο καὶ μέθοδο γιὰ νὰ προ- ΣΠΙΘΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Οἳἵ σπίθες τῆς ἐκδημοκρατικοποίησης ἔχουν πε- τάξει ἀπὸ τὴ φουντωµένη Πολωνία στὴ γειτονική ᾽Α- φατολικὴ Γερμανία ποὺ παρατηρεῖται: αὔξηση τῆς ἐ- πιθυµίας γιὰ περισσὀτερη λαϊκὴ συμμετοχὴ στὶς ὕπο- θέσεις τῆς χώοας καὶ ἀξίωση γιὰ δικαίωµα ἀπεργίας. Ἐΐμαστε Αἐδαιοι ὅτι ἂν οἳ απίθες γίνουν φλόγες ἀνακαλύψει ἀντισοσιαλιστικὲς δυνά- µεις στὴν ᾿Ανατολικὴ Ἀερμανία καὶ πράἁζῃβθεςπληρω- µένους ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς καπιταλιστὲς. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἳ ἀντιδοοῦντες ατὸμ' δεαποτισμὸ ''“Ἀνατολικογερμανοὶ δι- γνώσει τους τὴ ζωή τους, γιὰ τὴ «Χαραυγή» δὲν σηµαίνει τίποτε. Όλοι αὐτοὶ πληρώ- νονται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ γιὰ νὰ δολοφονηθοῦν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἢ νὰ σταλοῦν σὲ ψυχιατρεῖα καὶ καταναγκαστικῆς ἐογεσίας. Εΐναι, δηλαδή, θλάκες. Ἑρίμα ποὺ ἡ «Χαρανγή» δὲν κυκλοφορεῖ στὴν ᾿Ανατολικὴ Ἱ ερμανία γιὰ νά τοὺς γουθετήσει καὶ νὰ συμφωνα μὲ δηµοσιογρα- ᾗ Κεντρική των πιστωτικῶν πε- καὶ να Ἐκτὸς νὰ εἶναι Αλλά Φαίνεται καταμαοτυρᾶ ἆνευθυ- εἶναι ἄδικη Ἡ τῶν Κυπριακῶν κοµκου- ᾿Ασιοπλείεται τὸ μας τῶν προτέοων ἢ στρατόπεδα ΠΙΙΜΙΡΦΠΤΙΚΑ ΜΛΘΗΝΛΙΛ σΙ0 «Ὁ Ὑπουργὸς ᾿ἸἘΕργασίας καὶ Κοινωνικών ᾿Ασφαλίσεων κ. Σταυρινάκης συναντήθηκε χθὲς μὲ τὸ Διεύθυντη Ἐκ- παιδεύσεως στὴν Κοινωνικὴ Ἐργασία τοὺ Πανεπιστη- µίον τοῦ ᾿Εδιμθούργου Δρα Ιωάννη Τρισελιώτη καὶ τη Λέκτορα στὴν Κοινωνικη Ἔρ Μασία στὸ ἴδιο Πανεπιστη- µιο δ, Τζούντιθ Πρίαρλυ, Στὴ συνάντηση πορίσταντο ὁ Γενικος Διευβυντης τοῦ Ύ: πουργείου Εργασίας καὶ Κοι γωνικῶν ᾽Ασφολίσεων κ. Μ. Σπαρσης καὶ ὁ Διενθυντης τοῦ Τµήµοτος Ὑπηρεσιών Κοινω: νικής Ευηµεριας κ. Τ. Κονη”, Ὁ Αρ Τρισελιώτης καὶ ἡ ΤΜΗΜΑ. ΚΟΙΝΗΝΙΝΗΣ ΕΗΝΕΙΛ δ. Πρίαρλυ ἦρθαν στην Κύ- προ γιὰ νὰ διδάξουν σὲ σει- ρὰ ἐπιμορφωτικῶν µαθηµά- των ποὺ διοργανὠνει στὸ προ σωπικό του τὸ Τμῆμα Ἱ- πηρεσιῶν Κοινωνικής Εὐη: µερίας, Τὰ µαθήµατα, ποὺ θὰ διεξαχθοῦν στὸ Δασικὸ Κολ- λέγιο Προδρόμου, θὰ ἀρχί- σουν στίς 4 Αὐγούστου καὶ θὰ διαρκέσουν ἕνα περίπου µήνα. Τὴν ἔναρξη τῶν µαθη- µάτων θὰ κηρύξει ὁ Γενικος Αιευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας κ. Σπαρσης. Κατὰ τὴν ἐναρκτήρια τελετῆ θὰ µι- λήσουν ἐπίσης ὁ κ. Κονῆς καὶ ὁ δρ Τρισελιώτης. ΕΙΠΛΙΘΡΘΩΣΗ ΠΘΛΛΩΝ ΛΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΛΗΛ ΛΑΡΝΑΚΑ 93 εΕ αα ε τς Ντον Μδ ἀνακωίνωση ὁ λῆ μεις. λάθνιλας ἠ να όθοξι ἅτι μὲ Δάση το ποὺ οι τμα επιδι ἠρθθισις ταν ςοµν το Ἅχλητ σε στη ἐς τισ. εαῤοτον οὐ ενος πινν τε ρτάστσα] ταῖς ποριοζώτν οπιὸ ο λρασαε ἅτίν εἰνιλγωνσε ΑΗ ῥέτα ὅτι ΔΥΤΕΒΗ ανν πξ ο νο υ- ..... σν αι) πι .”-. εεττ περωσµενο δικιο θμεφο οἱ ἀνόλωθι ὀμώόμοις Αρεοφόρυς ης Απο μέχον την Πα- Ἰανκκτέλνια ο έμτον, Οἱ ὅδικ Λλογιπήδους, Ανδρέα. Θεμ- στα έονς, Οήρου, Λεοντί: η ΛΑ χι Ἠνονθίας Ελσρὶ- δν Ο δωώοτ ἀπὺ τὸ πεοίστευυς ὦ αν) Ἡ τι Ενωμένα Ἓθνη, ὁ χω: πιδρήµο παω την ἈΙαλένέι . οδυὶ ου κ ὃν τς Χεὐτώωνας γαι Ἀοτοό επ, ο σπααιν σα Ἡ παππαναπσπως. . αρνπασι ΑΕΙΛΙΝ παποππαναπαηηνεπκεΛ ο Σελίδα 3 Ἡ ἔκθεση τοῦ ΚΕΡΒΡΕ γιὰ Ἰανουάριο - Μάρτιο 0Ι ΔΥΣΜΕΙΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΙΝΟΙΟΜΙΑ ΣΥΝΕΝΙΣΤΗΝΑΝ θὰ ἐππρεάσουν ἀρνητικά ὁλόκλπρο τὸ 1981 Οἱ ἱδυσμενεῖς ἐπιπτώσεις πάνω στὴν Κυπριακὰ οἰκονομία λόγω ὧφ ἑνὸς τῆς ἐνεργειακῆς κρίσπς, τῆς διεθνοῦς ὑφέσεως καὶ τῆς ἆ- νπσυχητικῆς τάσπς γιὰ κάμψφπ στὸ ρυθμὸ αὔδπσης τοῦ διεθνοῦς ἐμ- πορίου καὶ ἀφ' ετέρου τῆς ἀδυναμίας τοῦ ὄπμόσιου τοµέα νὰ πεφριο- ρίσει τὶς δαπάνες του, τὰ ταμειακὰ του ἐλλείμματα καὶ τὶς ἀνάγκες του γιὰ πιοτώσεις τόσο ἀπὸ τὸ τρατιεζικὀὸ σύστηµα τῆς οἰκονομίας ὅ- σο καὶ τὸ ἐξωτερικό, συνεχίσθηκαν καὶ κατὰ τὸ πρῶτο τρίµπνο τοῦ 1981. Αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν τριµηνιαία ἔκθεσπ (Ιανουάριος -.. Μάρ- τιος) τοῦ Τµήµατος Οἰκονομικῶν Μελετῶν τοῦ ΚΕΒΕ. ΙἩ συνέχιση τῶν ὅδυσμε νῶν αὐτῶν ἐξελίξεων, τονί ζεται στὴν ἔκθεση, ἀναμέ νεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσουν ἀρνητικὰ καὶ Κατὰ τὸ ὑπό λοιπο τοῦ τρέχοντος ἔτους τὴν σταθερότητα καὶ, ἀνέλι- ξη τῆς Ἀυπροιακῆς οἴπονο μίας. Τονίζεται ἐπίσης στὴν ἔκθεση: Επιπροσθέτως τὰ ἄλυτα διαρθρωτικὰἁ προθλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ θιοµη χανικὴ κυρίως παραγαιγή καὶ σιοὺ ἔχουν σὰν ἀποτε- λεσμα τὴν μὴ ὀρθολογιστι- κὴ καὶ ἀποδοτικὴ σὲ πολ λὲς περιπτώσεις ἐκμετα]- λευση τῶν πολὺ περιοοιστι κῶν ἐγχωρίων παραγωγι- κῶν πόρων, ἡ στασιµύζητα ποὺ παρατηρεῖται στὴ µε: γέθυνση τῆς παραγωγικῆς δυναμικότητας τῆς οἰκονομί ας λόγω τῆς ὑποτονικότη- τας στὸν ὄγκο τῶν παρα- δωγικῶν ἐπενδύσεων στὸν τοµέα τῆς µεταποίησης κα τὰ τὰ τελευταῖα δύο χρό για καὶ ὁ προθλεπόμενος χαμηλὸς ρουθμὸς θελτίωσης τῆς παραγωγικότητας ποὺ δὲν ἀναμένεται νὰ ξεπερά- σει τὸ περσινὸ του ἐπίπεδο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πλή: θωριστικὲς αὐξήσεις στοὺς μισθοὺς καὶ τὰ ἡμερομίσθια ποὺ εἶχαν σὰν ἀποτέλεσωι νὰ μειωθεῖ σημαντικὰ ἤ ἂν ταγωνιστικότητα τῶν προϊ- Δέν ἐπενέβηῃη ὁ Πρόεδρος λέει τὸ ΡΙΕΕ. Αναφερόμενος σὲ ὕσχυρι- σμὸ χθεσινῆς ἐφημερίδας πε- οἱ παρεμθάσεως τοῦ Τροέ- ὅρου τῆς Δημοκρατίας στο θέ μα τῆς µεταδύσεως ἀπὸ τὴν Κυπριακή Τηλεόραση τῶν γά Ἴμον τοῦ Πρίγκιπα τῆς ο ὐαλ- φίας μὲ τὴ Λαΐδη Ἀταϊάνα Ῥπένσερ, ἐππρύσωπος τοῦ Ρα διοφωνικοὸ Ἱδρύματος Πύ- πρου δήλωσε τὰ ἑξῆς: «Ὁ. ἰσχυρισμὸς εἶναι ἔντε- λῶς ἀννυπόστατος. Οΐπε τὸ Ἱροεδρικὸ ζεῦγος, οτε µέ]ως τοῦ. περιθὀλοντός τοις κεἷ- χάν ὑποιαδήποτε ἐπαφὴ μὲ τὸ Ῥαδιοφωνιχγὸ Ἵδρυμα Κύ πρου σχετικἀ μὲ τὸ θέµα αὖ- τὸ. “Απλῶς ὁ Γενκὸς Διει- θυντῆς τοῦ Ἱδρύματας, ποὺ θρίσνεται στὸ Μόντε Κάρλο : ἐξασφαλίσεως .-.- Λ μην σα ἁ ιά ὑπογοαφὴ συμιρωνίας μὲ πῃν ἑταιωρία ΜΕΡΑ, κατόπιν συγεννοήσεως ᾽ μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ςἡ- Ἴτησε ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους ἵπα). 11).ους τοῦ Ἱδρύματος νὰ δι- ερευγήσουν τὴν πυθανότητα δορυφορυιοῦ κυκλώματος, τὸ ἁποῖο δεν κα τορθώθη νά ἐξασφαλισθεῖ μὲ χρι τώρα». Συμπ]ληρωματιὰ ὁ ἐκπρό- σωπος τοῦ ΡΙΚ δήλωσε ὅτι ἔχει διατιστωθεῖ ὅτι ὑπάρχει µεγάλο ἐνδιαφέρο, χυθίως µε τάξὺ τῶν πολλῶν χιάδων Ἑένων ποὺ Θθρίσκονται στὴν Κύπρο, γιὰ τὴν παρακολούθη ση ἀπὸ τῆς τηλεοράσεως τῶν πριγκιπικῶν γάμωγ. ας όντων µας τόσο στὸ ἔσωτε ρικὸ ἕναντι τῶν εἰσαγομέ νων ὁμοειδῶν προϊόντων ὅ- σο καὶ στὶς ἐξωτερικὲς ᾱ- γορὲς, µμᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι κατα το τρέχον ἔτος δὲν θὰ πρωὲπει νὰ ἀναμένεται ρυθμὸς οἶνο νομικῆς ἀνάπτυξης σὲ στα θερὲς τιμὲς πέραν τοῦ ἆἃ. ὅσο ἡ δὲ ἀνεργία σὰν -ἱο- σοστὸ τοῦ οἰκονομικῶς ἐἓ- νεργοῦ σληθυσμοῦ περὶ τὸ τέλος τοῦ 19δ1 προθλέπε ται ὅτι θὰ ξεπεράσει τὸ 8. τοῖς ἕκατόν. Ἐνόψη τῶν ἀνωτέρω μαὶ Λλαμθανομένης ὑπ ὀψη τῆς ἀδυναμίας τῶν φορέων οἰμονομικῆς πολιωῆς Ὁὗ- πως ἐλέγξουν ἀποτελεσρματι κὰ τοὺς ἐξωγενεῖς πλαρά- γοντες οἳ ἁποῖοι ἄποσταθ,- οοποιοῦν την Κυπριακὴ οἱ κονοµία, ἀπὸ τοῦδε καὶ οσεὸ ἑξῆς θὰ πρὲπει νὰ κατα- βληθεῖ μεγαλύτερη προσπά θεια ἀπὸ ὅλα τὰ ἐνδιαφερό µενα µέρη, κυθέρνηση ---- ἐργοδότες, συντεχνίες, γιὰ ἐλαχιστοποίηση τῆς ἐπίδρα- σης ὅλων τῶν ἐνδογενῶν ἆ ποσταθεροποιητεκῶ» παρα- χόητων, . Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὖ ἰχὴ ἐπείγει ἤ ἐξεύρεση µέ- σα στὰ πλαίσια μιᾶς ἴσοδα ροῦς πολιτικῆς τιμῶν καὶ εἰσοδημάτων κοινῶς ἄποδε- τῆς φόρµουλας, ὥστε ρυθμὸς αὔξησης τῶν πρα- γματικῶν μισθῶν καὶ ἧμερο µισθίων, νὰ μὴ ξεπερνᾶ κα τὰ κανόνα τὸν ρυθμὸ αὔξη σης τῆς ἐθνικῆς παραγωγι- Μότητας. Παράλληλα θὰ πρὲ πει νὰ ἐξευρεθεῖ τὸ συντο µότερο ὀυνατὸ τρόπος, ὦ- οτε νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν οἱ αὐξητικὲς ἐπιδράσεις τῆς ἑ νεργειακῆς κρίσης πάνω στὸν πληθωρισμὸ κόστους λό γω τῆς σύνδεσης τῶν -- σθῶν καὶ ἡμερομισθίων μὲ τὸν τιμαριθμικὸ δείκτη. Εὰν ἐπιτευχθεῖ συµφο- γία ἡ ὁποία θὰ ἐξασφαλίξει συνέπεια μεταξὺ ρυθμοῦ αὔ Όα Σάς καλούμε στὸ καλοκαιρινό µας σσ Πληθώρα παπουτσιών στἠν διάθεση σας: | ἔήσης πραγματικῶν μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων καὶ µρυύ- μοῦ θελτίωσης τῆς παοραγω- γικότητας καὶ παράλληλα τὰ προσφάτως εἰσαχθέντα Φορολογικὰ κίνητρα γιὰ τό- νωση τῶν παραγωγικῶν ε- πενδυτικῶν δαπανῶν τοῦ ἴδι ὠτικοῦ τοµέα ἀποδειχθοῦν ἐκανοποιητικὰ καὶ ἀποδώ- σουν τὰ ἀναμενόμενα, πιστεύ εται ὅτι ἡ τάση γιὰ µείωση τοῦ μεριδίου τῶν παραγωγε κῶν ἐπενδυτικῶν δαπανών στὸ Ακαθάριστο ᾿Εγχώριο Προϊόν θὰ ἀναστραφεῖ καὶ θὰ Θελτιωθεῖ σταδιακἀ 1ιὸ ἰσοξύγιο μεταξὺ ὄγκου ἑξα- γωγῶν καὶ εἰσαγωγῶγν. Ἐπίσης ἔργο προτεριχιό τητος θὰ πρὲπει νὰ ἄποτε- λέσει ἡ µείωση τοῦ ἑλλείμ µατος τοῦ εὐρὺ δηµόσιου το µέα διὰ τοῦ περιορισμοῦ τῶν δηµοσίων δαπανῶν καὶ ἐπι- πρόσθετα ὃ τερματισμὸς :ῆς αρηµατοδοτήσεως τοῦ δημο: σιονομικοῦ ἑλλείμματος καχ- τὰ τρόπο πληθωριστικό. ᾿Ἐπίτευξη τῶν πιὸ πάνω στόχων πιστεύεται ὅτι δὰ συμβάλει οτὴν µείωση τοῦ Ὀφιστάμενου χάσµατος μὲ: ταξὺ ἐγχώριας ζήτησης «αἱ προσφορᾶς τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν κηγἡ τῶν κυριοτέρων προθλημάτων ποὺ ἀἄντιμετω πίξει σήµερα ἡ ἈΚυπριακἡ οἰμονομία. Ἄρχισε Χχθὲς στὸ ξενοδοχεῖο εφιλοξδένιαν τὸ Β΄ συνέδριο ᾿Αποζήμων Κυπρίων Ἐτιιστημό- νων τὸ ὁποῖο θὰ λήξει στὶς 31: ᾿Ιουλίου. Στὸ Συ νέδριο μίλησαν οἱ Ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν καὶ Παιδείας κκ. Βολάνδτς καὶ Κονοµής, ὁ Πρόε- δρος τῆς Συντονιοτικῆς Ἐπιπροτῆς Ἐχηστημονι κῶν, Πνευματικῶν καὶ Καλλιεχνικῶν Ἵδρυμά- των καὶ Ὀργανώσεωών κ. Χρ. Πετρώνδας, ὁ Προι στάµενος τῆς Ὑπηρεσὶίας ᾿Αποδήμων κ. Ἁ. Χρι- ντ Στὸ χαιρετισμὸ του ὁ χ. Κονομής εἶπε «Ἡ θεῖκιὰ κι ὅλο αἵματα Πατρίδα», ποὺ χτυπήθηκε καί οἱά ἀπὸ ἕνα παρανοϊκὸ πρα- Ἐικόπημα καὶ μιὰ δάρδαρη εἰσθολὴ ἔχει τὴν ἀπόλυτη ᾱ- νάγκη ὅλων τῶν παιδιῶν της. Οἱ σημερινὲς συνθῆκες χατο χῆς ὑπαγορεύουν τακτική ἑνη µέρωσης τῶν ὁμογενῶν, ποὺ εἶναι σκορπισµένοι σ’ ὅλο τὸν Ἀόσμο, μὲ τὶς ἐξελίξεις τοῦ ἐθνικοῦ θέματος καὶ σιστρά- τευση ὅλων στὸν κοινὸ ἁγὼ- να, Γιατὶ ἐσεῖς αἱ ὁμογενεῖς θά γίνετε οἱ φορεῖς τῶν δι- καΐων µας. Μαζὶ μὲ τὴ μνήμη τῶν ακαθωμένων ἐδασῶν μας. μεταφέρετε καὶ τὴν κοι- νῆ ἐλπίδα καὶ προσδοκία γιὰ δικαίωση, Ἠΐναι λογικὸ νἁ ἐλπίζουμε πὠς ἀργὰ ἢ γωή- Ύορα θά δικαιωθοῦμε, γιατὶ ὁ ἀγώνας µας εἶναι δίκαιος. Εἰ ναι ἀγώνας γιὰ δικαιοσύνη κι ἐλευθερία, ποὺ ἀποτε)οῦν ἴδα νικά πανανθρώπινα καὶ ἀξίες μὲ καθολικὸ κύρος». 9 κ. ΠΕΤΡΩΝΔΑΣ΄ τὸ χαρετισμὸ Χο. Πετρώνδας ἀνέφερε τὰ ἀκόλουθα 5 «Ὅλοι σας θὰ διιπιστώσε τε ὅτι, μολονότι πέρασαν τρία γουνιά ἀπὸ τότε, ὁ σχαπὸς για τον ὑποιυ συγκαλοϊντιι τὰ συνέδρια αὐτά, ἡ διά ρώτι ση τῆς διεθναῦς κοινῆς νώ- µὴς γιὰ τὸ Κιπριακὸ τήτυµα, δὲν κατόρθωσε νά φέρει ἀπὸ µη Ῥανένα οὐσιαστικὸ «ωτοτέ- .εσμα γιὰ τη λήση τυῦ Κυ- πριακοῦ. Μετά ἀπὸ τοίς γω για. θρισκόµαστε στὺ ἴδιο ση µείο ποὺ εἴμαστε τὸν Αὔνου- στο τοῦ [94τΑ, Η λίγη πρόοδος πο ἔπιτε Ἰάέσθηνε, Ἡ ἐπανέναρεη τῶν διακοινοτικῶν. συνομιλιών, δὲν ἵλαξε σὲ τίπυτε τὴν σατά- σταση, ιατὶ αὐτες οἱ ουγο- μες ἴσῆσξαν ὁκότεια σιεῖ- ρὲς όν τῆς ἀδιαλκαξίας τῆς τουρνικῆς π/ενρᾶς, Απτόὸς μις, θὰ πρέπει νά μᾶς ἀποθορούνει καὶ νὰ ἕχυ Τε ήμίε τὶς ιά, τὴ δν ἡ ώτισιν 35 δι πουσπήβ-ιές μπες εβνγοῖς ίαγῆης ολη πάνω στο ἀίκαιο τὶς Ἱύπραν, δη ασ τὰ οντίθεταν Οτι πει ον γι ἐντεναας αλ περισσοτεφο Τίς πρυσπάθειες του ὁ }., µας νά διαφωτίσουµε τὶς π]α τειὲς λαϊκὲς μάζες, οἳ ὁποῖες θά πιέσουν τὶς συντηρητινές ταὺς Ἐυθερνήσεις νά ἆλλά- Ἑοὺν στάση ἔναντι τοῦ ΈΗπρια κοῦ σητήµατος». Τὰ τείχη τῆς ἁδιαφορίας, συγέχισε ὁ κ. Πετρώνδας, ποὺ μὲ τέχνη ὀρθώνονται γύ- ρᾳ. µας, πρέπει νὰ τὰ γκρε- μίσουμε μὲ τὴ θαθιὰ πίστη µας στὺ δίκαιο τοῦ ὀἀγώνα μας, Τὸ ἱστορικὸ δίδαγμα, ἅτι λαοὶ ποὺ ἀγωνίζονται καὶ αι- στεύουν στὸ δίκαιο τοῦ ἀγώ- να τους ποτὲ δὲν πεθαίνουν, θὰ ἐπαληθεήσει ἀκόμη μιὰ πο ρά καὶ στὴν πορίπτωση τῆς Ἠίάποου, Καταλήγοντας ὁ κ. Ἠετρών δας τόνισε: «Ξενητεμένα µας ἀδέλφια, ποὶ διανονεῖτε τοὺς παντοίους α/.άδους τοῦ ἐπι- στητοῦ καὶ ἔχετε µεγάλο χύ- ρος σὲ χῶρες µαχρινὲς ποὺ πολλοὶ τὶς ἔχετε χάνει δείτε οἡ σας πατρίδα, θοηθεῖστε ὧσο μπορεῖτε «νὰ σηκώσουμε τὸν Ἡλμο πάνω ἀπὺ τὴν Κύ- προ». ΒΡΧΙΣΕ Τ0 Β΄ ΣΥΝΕΠΡΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Θὰ λήξει στὶς 32 Ἰοσλίου στοδουλίδως, ὁ ἑππιρόσωπος τῶν Κυπριακῶν Συν δέσµων Αποδήμων, στὸ Β΄ Συνέδριο ᾿Αποδή- µων Κυπρίων Ἐπιστημόνων κ. Σάθθ6ας Δρουσιώ- της καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Συνέδρων κ, ᾿Ἀνδρέ ας Κυριακίδης. ῆΠιὸ κάτω παραθέτουμε ἁἀποσπάσματα ὁγτιὸ τὶς ὁμιλίες. |(Ἀπόσετασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Ρο λάνδη δημοσιεύεται στὶς ἑξωτερικὲς σελίδες). Ο ». ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΤΑΙΔΗ Σ5 Σπῆν ὁμιλία του ὁ κ. Α. Χριστοδουλίδης, ἀφοῦ χαλῶ» σόρισε, ἀπὸ μέρους τῆς Ὕπη ρεσίας ᾿Αποδήμων, τοὺς ἀπό- δήμους Κύπριους ᾿Επιστήμο- χες καὶ Πνευματικοὺς ᾿Ανθροώ πους, τόνισε ὅτι «πραγµατο- ποιεῖται σὲ μεγάλη χλίµακα ἐ Ἑαγωγὴ ἐπιστημονιποῦ ὄυναμι μοῦ ἀπὸ τὴν Κύπρο, σχεδὸν πρὸς ὅλες τὶς χῶρες τῆς φψη λίου.. δὲ χιλιάδες ὑπολογί- ζονταν οἱ ἀπόδημοι ἐπιστῆμο- γές µας. Αν ἧταν δυνατὸν νὰ, παραμείνουν καὶ νά ἅπα- σχο)ηθοῦν στὸν τόπο της, ἀσφαλῶς ἢἡ ὠφέλεια ποὺὶ ἐά ποοέκωπτε θάταν γιά ὅλους πολὺ µεγάκη, δυστυχῶς, ὅ- µως, τοῦτο εἶναν απφακτικῶς ἀδύνατο. Αλλά καὶ ἐχεῖ ποὺ ἐρίσκονται, ἐξυπηφετοῦν τὴν Κύπρο σὲ µεγάλο θαθµμό, πρὸ θά) λοντας τὸ ὄνομά της διε- θνῶς. Καὶ συνέχισε «Ἡ ἔχταση τῆς διασπορᾶς τῶν ἀνθοώ- πων αὐτῶν, τὸ μέγεθος καὶ ἡ ποικιλία τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν καθηκόντων τοὺς καὶ οἱ ὃδυ- σχέρειες γιὰ την ἐξεύρεση ἐ- λεύθερου χοόνου γιὰ παφρου- ΤΟΥΡΚΟ» ΣΤΡΑΊΕΠΗΣ ΣΕ ΛΟΗΛΤΙθ ΕΛΛΗΝΟΕΤΠΡΙΛΣ ΛΑΡΝΑΚΑ, 59 (ραφεῖα «βλ, ᾿Αναστάτωση ἔπικοά τεῖ μεταξὺ τῶν προσφύγων στὸ Δασάχι τῆς Άγνας εετά τὴ. θρασύτατη ἐνέργεια Τρ κου στρατιώτη νά εἰσθάλει στὸν καταυλισμὸ καὶ νά εἰσέ] βει σὲ δωμάτιο ὅπου οµιοταν μιὰ χο γυναίκα μὲ ᾱ- ννωστο σκοπό. | Ὅπως μᾶς ματάγγεικαν,] κάτοικοι. τοῦ χαταυισιοῦ. τὴ Δευτέρα. στὶς 5.10 πμ. ὁ Ἑωδρχυς στρατιώτης σαῦφα λώνοντας σὲ ἀνώγειο κατοι- γία, µπῆχε στὸ δµµιάτιο τῆς Μυναΐκας Ἡ ὁποία εἶναι χάτοι κας Αγίας, καὶ ἀπ οξενεῖτ τια σὲ σιννγενικό της σπιτι. | τὸ ἀντίκρυσμα τοῦ Ταύρχου,| Π υνναίΐχα ἄργισε νά Ἐεαινί τει ιά σον αειι να ἁμύν ταις με ὁ τιδήμτοτο ον ἴσχε πω» { στά τες. απο τς ἄώνες ζἠπντσιαι οἱ γειίόγες ποὺ ἑτρεδαν ναι θυηθήσουν. Πρῶτος προσετρε δε ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ σπιτ'οῦ ποὺ προσπάθησε νὰ σιλλάθει τὸν Τοῦρκο, ἀνεπιτυγῶς ὅ- μως. Ὁ Τοῦρχος στοατιώτης εἶχε ἐξαφαγισθεῖ μέσ στὸ σκοτάδι καὶ εἶχε θρεῖ κατα- φ ύγιο. στὰ παρακείµενα τους- πικὰ φυύιάχια. ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΑ ΤΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ, 29 (Γραφεῖα «Δ»). Συνεχίστηκε σή- μερα (χθες) ἐνώπιον τοῦ Ἐ- παρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρ- γακας ἡ δίκη τοῦ ᾿Ιωάννη Σολωμοῦ ποὺ κατηγορεῖται γιὰ πλαστογραφία, κλοπῆ χρημάτων καὶ πωλήσεις αἴ- µατος ἀπὸ τῆν τράπεζα αἴ- µατος τοῦ νοσοκομείου Λάρ- νακας. σία σ' ἕνα ποινὸ σημεῖο -συ- νάντησης κατὰ την ἴδια περ 0δο καὶ μάλιστα μὲ προσωπι- κὴ ἀνάληψη τῆς σχετικῆς δα- πάνης, καθιστοῦν τὸ γεγονὸς τῆς πραγματοποίησης τοῦ συ νεδρίου αὐτοῦ ἰδιαίτερα ἆξιο πρόσεκτο. Τὸ ὅτι ἀρκετὲς δε κάδες ἐχλεκτῶν ἐπιστημόνων ι ς . : κα πνευματικῶν ἀνθοώπων τῆς Διασπορᾶς θρίσκονται ἐ- δῶ µανί µας σήµερα χαὶ γιὰ μιά, σχεδὸν ἑθδομάδα θὰ μᾶς θοηθήσουν νά μελετήσουμε μερικά καίριας σημασίας αρα ἐλήματα ποὺ ἀντιμετωπίχει τὰ ταλαίπωρο νησί µας, εἶναι - διαἰτερα συγχινητικὸ ναὶ ἆᾱ- ποτελεῖ πηγη μεγάλης ἴχανο ποίησης», Ὁμιλία τοῦ τῶν Κυτριακῶν ᾿Αποδήμων κ, σιώτη. δε ὁμιλία του ὁ. Ῥάδδας Δρουσιώτης ἀνέφερε ἀνάμεσα σ᾿ ἄλλα καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Τὰ Συνέδρια τῶν Απο δήμων. Κυπρίων ποὺ διοργα- νώγονται τὰ τελευταῖα Ἅρό- τις. στην Κύπρο δημιουργοῦν σημαντικὀ ἐνδιαφέρον σὲ ἀπά δηµους καὶ ἔνδημους, Τέτοια Συνέδρια παρέχουν τὴν εἰ» καιρία µέσα ἀπὸ συζήτηση αἱ ἔκφραση ἀπόψφεων, νὰ σφύρι Ἱατοῦνται ἰδέες καὶ θέµατα ποὺ ἀφορρῦν τὴ μοιρασμένη ἐκπροσώπου Ῥυγδέσμων Σάθδα Δρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους πᾳτοίδα μας, γαὶ αὐτοὺς ποὺ ὑποφέ- 6ουν ἀπὸ τὴ θάρθαρη εἴσθο. λἡ». Τελειώνοντας τὸ χαιϊρετι- σμὀ του ὁ κ. Δρουσιώτη: εἶπθ ὅτι, ἡ προσπάθεια καὶ ἡ οὐμ, µετοχή τῶν ἀποδήμων εἶναι ἔνφραση ἀγάπης γαὶ ταυτό- χουνα µορφή ἀγώνα, γιά τὴν ἐπιχράτηση τοῦ ἀγώνα οτὀν τόπο µας. Ο ». ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ἐξάλ]ου σὲ χαιρετισμὸ του απρὸς τὸ Συνέδριο ὁ ἐκπρό- σωπος τῶν Συγέδρων κ. Αν δρέας Κυριαχίδης τόνισε ὅτι στὶς ἰδιαίτερα αρίσιμες στιν- μὲς ποὶ διέρχεται ὁ τόπος µας «σήμερα, οἱ Ἐήάπριοι επι στήµονες ποὺ ζοῦμε στὸ ἑξω τευιχὸ αἰσθανόιαστε αὐτογόη τα ἔπιτακτικὴή τὴν ἠθικὴ καὶ πολιτικὴ ὑποχοεωσή µας νά στεκόμαστε ἀίπα καὶ μαςὶ μᾶ τὺν ἀγωνιςόμενο Ἰαὸ µεις»ε Απεργία ὑιαρκείας ἠπειλεῖται στήν ΛΗΚ νι... λ.. Στὸ σκοτάδι κινδυνεύει νὰ θυθισθεῖ ὁλόκλπρπ ἡ Κύπρος, ἀπὸ ἀπεργία διαρ- κείας ποὺ ἀπειλοῦν νὰ κπρύξουν οἱ χειριστὲς μηχανῶν στοὺς ἠλεκτροπα- ραγωγοὺς σταθμοὺς Μονῆς καὶ Δεκέ- λειας. Αν τελικὰ πραγμµματοποιηθεῖ ἡ ἀπεργία αὐτή, ἡ ζωὴ σ νησὶ θὰ παραλύσει λόγω τῇᾷς γενικῃς διακοπΏς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, Ναυτική ἄσκησῃ μὲ ου0 πᾖοϊα ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 25 (ἱδ. Ὑπ.) Μιὰ γιγαντιαία ἁρμάδα ἆ πὸ 250 πολεµικὰ πλοῖα θὰ λάδει µέρος στὴν ἄσχηση «Ὠκεάνεια Κοινοπραξία δΙ» ποὺ ὀργανώθηκε ἀπὸ τὶς Η- γωµένες Πολιτείες μὲ τὴν αυμµετοχὴ σκαφῶν τῆς Νοτί ου ᾽Αμερικῆς καὶ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ θὰ διεξαχθεῖ στὸν Βό- θειο ᾽Ατλαντικὸ τὸν Σεπτέμ δριο. Στὴν ἄσκηση μετέχουν µο γάδες τῆς ᾽Αργεντινῆς, Βρα ζιλίας, Κολομδίας, Οὐραι γονάης καὶ Βενεζουελας μαζὶ μὲ πολεμικὰ τῶν Πνωμένων Πολιτειῶν, τῆς Ὀλλανδίαςι τῆς Βρεττανίας, τοῦ Καναδά τῆς Δυτικῆς 1 ερµαχίας, τῆς Πορτογαλίας, τῆς Γαλλίας, τῆς Δανίας καὶ τῆς 'Ισπανί ας. Πρόκειται γιὰ μιά ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀσκήσεις τοῦ εἶ δους κατὰ τὰ τελευταῖα χρό για ἐφ᾽ ὅσον θὰ λάδουν µέ- ρος 250 Ἠπολεμικὰἀἁ οκάφη 120.000 ἄνδρες καὶ 1000 ἀε ῥροπλάνα. ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 59 (Ἰδ. 'π.).-- Κατά τὸ τοίτο 1θήμεφο τοῦ Αὐγούστου. ἀναμένεται ὅτι ὁ Πρύεδρος τῆς Δημολρατίας 1. Κων. Καραμιωὴς θά ἔντλε- ρώσει τοὺς ἀργηγαὺς καὶ ἔχ- προσώπους τῶν τί μάτων ο τα χθύνα διεξαγΥῆς τῶν ἐχλογῶν. χωσῖς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι Γά χεθοορίσει καὶ την ἀκοιθη ἡμεοομηνία, ὀισξα οονῆς τους, Ἠτὸ αεταξύ, δὲν ἀπηκκείετιι νά συνεχίσει τις ἐπιφές τοι μὲ τοῖς Ίνετες τῶν. κοιμάτων γιὰ τὸ θέµα αὐτύ. : Αὐτὰ ἀνοφέααιν απού ορι ες ἀπὸ κυθερνήητίκες ηνες στὴν Ελληνικη ποτε όησιο, Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΑΥΝΕΥΗ ΝΑ ΒΥΘΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ -ω ὁλόκλπρο τὸ ᾽Αποκλειστικὲς πληρο- φορίες τῆς «Δειλινῆς» ἆ νάφέρουν ὅτι ἡ ἀπεργία τῶν Χχειριστῶν τῶν µη- Χάνῶν τῶν δύο ἠλεκτρυ παραγωγών σταθμῶν σὰ κηρωχθεί στὶς 4 Αὐγού- στου, ἂν µέχρν τότε ἡ διεύθυνση της Λ᾿Αρχῆς ᾿Ἠλεκτρισμοῦ Κύπρου, δὲν ἀναγνωρίσει ἐπίση- µα τὴν πνεοσυσταθεῖσα σώντεχνία τῶν χειριστῶν τῶν μηχανῶν τῆς ᾿Αρ- Χχης Σύμφωνα μὲ διασταυ- ῥωμµέγες πληροφορίες τῆς «Δειλινῆς», ἡ΄ συντεχνία την ὁποιαν οἱ τεχνικοὶ τῆς ΑΗΝΜ, ζητοῦν ὅπως ἀνωγνωρυοθεί ἐπίσημα ἆᾱ- πὸ τὴν διεύθωνση τῆς ᾿Αρχῆς, εἶναι ἡ ΣΥΒΑ ΗΝ. (Συντεχνία Ὑπαλ- λήλων Βαρδιας ᾿Αρχῆς ᾿Ηλεκιρισμοῦ Κύπρου). Ἡ ΣΥΒΑΗΚ, σύµφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορί- ες µας, ἱδρύθηκε πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ µῆνες, Ὕπο- Δλήθηκε µάλιστα κααὶ σχετικἡ αἴτηση στὸν Ἔ φορο ᾖΣυντεχνιῶν, ὁ ὁ- ποῖος ἀφοῦ ἔχρινε ὅτι αὐτὴ πληροῦσε ὅλους τοὺς ὅρους γιὰ ἐγγραφὴ της σὰν κανονικῆς συν” τεχχίας, Έδωσε τὴν σχε- τικἡ ἔγκριση του, Παράλληλα, τὸ Διοι- κητικὸ Συμδούλιο τῆς ΣΥΒΑΗΚ μὲ σχετικἡ ἐ- πιστολὴ του πληροφο- ροῦσε τὴν Διεύθνυση τῆς ᾽Αρχῆς ᾿Ἠλεκτρισμοῦ γιὰ τὴν ἔγκρυση ποὺ ἔδωσε ὁ Ἔφορος Συντεχνιῶν στὴν συντεχνία τους. Ἓ πίσης τὸ Δ.Σ. τῆς συν- τεχνίας πληροφοροῦσε τὴν. διεύθυνση τῆς ᾿Αρ- χῆς, ὅτι ἡ ΣΥΒΑΗΚ θὰ ἦταν ὁ μοναδικὸς ἐκπρό σωπος τῶν τεχγικῶν τῶν ἠλεκτροπαραγωγὼν σταθμῶν Μονῆς καὶ Δε- κέλειας. «Ἡ πρώτη ἀντίδραση ὅ µως τῆς ᾽Αρχῆς ᾿λεκ τρισμοῦ δὲν ἦταν θετικἠ γιὰ. τοὺς τεχνικοὺς τῶν σταθμῶν Μονῆς καὶ Δε” χέλειας. ΓΠληροφορουµα-: στε σχετικἁ ὅτι ἡ ΔΗΚ ἀρνήθηκε ἐπίμονα ν᾿ ᾱ- ναγνωρίσει τὴν ΣΥΒΑ ΗΝ σἀν κανονικη συντε Χνία, παρὰ τὸ γεγογὸς ὅτι ὁ Ἔφορος Συντεχγι ὤν τὴν ἐνέκρινε για νὰ λειτουργεί κανονικά µε: σα στὰ πλαίσια τοῦ νο: μου. Ἐναντίον τῆς ἀναγνω ρσεως τῆς ΣΥΒΑΗΝ τάχθηκε, σύμφωνα µε τὶς πληροφοριες µας καὶ ἡ ΕΠΟΠΑΗ, ἡ , σόντε: χνία δηλαδὴ ἐκείνη, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε, πρὶν τὴν ἵδρυση τῆς ΣΥ ΒΑΗΙΝ. τοὺς τεχγικους τῆς ΑΗΝ. ΣΤΗΝ δπ ΣΕΛΙΔΑ θθθ----------ό ΠΙΚΟΥΝΤΗΙ 0! ΛΓΡΟΦΥΛΛΚΕΣ ΛΕΕΙ η ΣΕΚΙ Στὴν σημερινὴ της ἔκδοση ἡ ἐκφραοτικο ὄργανο τῆς κα, το : σθολογικὴ ἀδικία σε 8α- Ἡ «Ἐργατική Φωνή: δη ο. ὅτι γίνεται τεράστια µι ρος τῶν ἀγροφυλακων. «Ἐργατικὴ Φω ΣΕΚ καταγγέλλει µοσιεύει ἐπίσης ὁμιλία τοῦ Α. Μιχαηλίδη, γενι κοῦ Ὑραμματέα τῆς κῶν καὶ στρατιωτικῶν δε νά : οι ην 32ε Ὁμοσπονδίας ἐργατοὐπαλλήλων γενικὴ σονέλευση τῶν ἀγροφυλάκων κωθερνητι τῆς τὴν περασμένη Παρασ κευή. τις Ἐκ ος Ανα ὀσντι νὰ ξεσα Έτ Ἡ κος. ὄνει κα πως ὁ Στ Αντε στωπ σελ ται ωμτα τῶν Αγοιδὶ λόκων ας τὴ δέσωσα πωωποχί, τοι σα ο ο νεα ο... ση. μεσα πιΏν αδ.2ΗΕΝΙ ον τὴ τάς. ἐσριζοιενῶων. τ κ αωοκ ο κι Σο ΟΝ ολ ο. α Ἡ κα μεριοῦ μισθού τῶν 5άδτ μήν γιὰ νά μποραῦν καὶ υἱ αγοοφυύλσνες να ανταπεξελ δμον στις ἀποιτήσες τῆς τωθς, καὶ τονίσε ὅτι ἡ Ἀν- δεοιτος πδεπει να μεριανή” σ.ι για τὸν κλάδο αὖτο ἐφ'ιρ 5 ωοὐοντιας, ὅπις κατὰ Ἅπωσυυς, Σιςσονασει γ.ὰ ὃ καιότερ” κωτανσυη τὸ Ἐθνικοῦ Εἶσο ἄδιανογτὸ, ὑ Ανάσα οσα, ἡγροφύληκες ειδη οὔτε το µι Γι στ ὦὢ ΣΤΗΝ ὃη ΣΕΛΙΔΑ τττ Όνλενὸ ρα σος. νυ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ Καθημερινἡ ἀδέσμεσιπ ἀπογευματινὴὰ ἐφημερίδα ΕΤΟΣ 19 -- ΤΙΝ νΤἠΒη βήλλη μὲ ΚΙββΙγΙΤΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟ, 29 Οδ. Ὑπ.]. -- Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας κ. Ράλλης συναν τήθηκε στὸ Λονδίνο μὲ τὸν ὑπουργὸ ᾿Εξωτερικῶν τῆς Βρεττονίος Λόρδο Κάρριγ- κτον µε τὸν ὁποῖο συζή. τησον θέµατα ποὺ ἀφοροῦν στὶς διμερεῖ σχέσεις. Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ Ἁπῆγε στὸ Λονδίνο γιὰ νὰ πα- ροστεῖ στοὺς γάμους τοῦ διαδόχου τοῦ Βρεττονικοῦ θρόνου πρίγκιπα Καρόλου, ποὺ τελοῦνται σήµερα. Πλ ή ή] Ιή ΙΙ “Ὁ Ἰρόεδρος Κυπριανοῦ, ποὺ θρίσχκεται στὸ Δογδίνο γιὰ τοὺς γάμους τοῦ Προίγκι- πα Καρόλου, διάδοχου τοῦ Ἡφρεττανικοῦ θρόνου, δρίσκε- ται σὲ συνεχὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ὑπουργὸ ᾿ἘΕξωτερικῶν κ. Ῥολάνδη, ὁ ἁποῖος τὸν ένημε θώνει λεπτομερῶς πάνω σιὶς ἐξελίξεις τοῦ Ἀυπριακοῦ, ὅ- πως διαμορφώνονται μετὰ τῇ δηιιοσίευση τῶν ἠποτιθεμένων Τουρκικῶν προτάσεων. Χθές, ὁ ». Ῥο)λάνδη- ἐπι- ψοινώννσε ἐπανειληιμένα μὲ τὸν Πούεδρο Βυπριανοῦ. τὸν ὁποῖον. ἐνημέρωσε γιὰ τὶς χθεσινὲς ἐπαφές του καὶ ἰδι- ἁίτερα γιὰ τὴ συνάντηση ποὺ εἶγε μὲ τὸν ΕΠϊδικὸ Αντιπρό- σωπο τοῦ Τ.Γ. τοῦ ΟΗΕ στὴν Κὐώτρυο κ. Γ χόμπι. στὸ μεταξύ, ἐπιθεδαιώθηκε χθες ἀποκλειστικὴ εἴδηση τῆς «λειλινΏς» ὅτι, εὖἰθὺς μετὰ τὴν ἠποδολή τῶν Τουρκικῶν ποοτάσεων, ὁ Πρόεδρος Κυ- ποιανοῦ θὰ συγκαλέσει τὸ Ἓ βνικὸ Ῥυμθούλιο προκειμένου νὰ, τὶς μελετήσει προτοῦ λη- φθεῖ ὑποιαδήποτε ἀπόφαση γιὰ τὴ ατάση ποὺ θὰ τηρήσει ᾗ Ἑλληνικὴ Κυπριακὴ σπ)εὺ- ρά. ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ Οἱ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΠΚΗΣ ΠΑ Τ0 ΣΥΝΕΡΓΑΠΣΜΟ ᾿Απὸ τὴν Ἐρευνητικὴ Ἔπι τοοπὴ ιά τὸ Συνεργπτισμο ἄνακοινώνετω ὅτι θὰ τεομα- σε τς Αιάπες ἀκρηάσεις της σὲ ὃἀστονις δεκωτέντε Ἡ μερῶν (ἀπὸ χθὲς), ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 7δ -- ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 -- Τιμῆ 1600 μίλς -- Τηλ. ἡμέρας 4δ96δ, νύκτας 57107 ΛΙΦΥΓΕ ΛΙ ΗΕΡΕΙΑ ϐϱ ΜΗΑΝΙ ΣΑΝΤΡ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΓΚΟΜΗΙ ΠΡΟΣ ΡΟΛΑΝΔΗ ή ΗΝ ΗΝ ΜΗ ΜΜ ΗΜΗ ΜΜ Μη ΕῄΠπται αἰσιόδοέος ΗΧε πυΝήΝΤῃῦ μὶ ν ἱΝεικτήι ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ ΤΗΡΕΙ ΣΤΑΣΗ ΑΝΛΜΟΝΗΣ | Αἰσιόδοξες προθλέψεις γιὰ τὴν πορεὶα τῶν διακοινο- τικῶν συνομιλιῶν ἐξέφρασε ὁ Εἰδικὸς ᾽Αντιπρόσωπος τοῦ ΟΗΕ «στὴν Κύπρο κ. Γκόμπι κατὰ τὴ χθεσι ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Ρολάνδη. Ἡ συνάντηση τῶν κ.κ. Ρολάνδη καὶ Γκόμπι ἧταν ἡ Οἱ Γεωργιάδης καὶ Εὐδόκας κατὰ τὴν προσαγωγή: τους χθὲς στὸ 4ικαστήριο. Ἐλεύθεροι Εὐδόκας Γεωργιάδης Τὸ ᾿Επαρχιακὸ Δικαστήριο Λευκωσίας ἀπέρ ριψε χθὲς τὶς αἰτήσεις τῆς ἀστυνομίας γιὰ ὀκτα- «τηση τῶν γιατρῶν κ.κ. Εὐδόκα καὶ ἥμερη κράτη Γεωργιάδη. Ὁ Δικαστὴ ἐνώπιον τοῦ ς κ. Χατζηκωνσταντίνου, ὁποίου παρουσιάσθηκαν οἱ αἰτήσεις τῆς ἀστυνομίας τὶς χαρακτήρισε σὰν μὴ αἴτιο- λογηµένες ΕΞΑΛΑΟΥ, ὁ Ποπαφιλίππου, ὁ ὁποῖος πα- ρουσιόσθη,ό στὸ δικαστήριο γιὰ τὸν κ. Γεωργιάδη, κατήγ- δικηγόρος κ. γειλε ὅτι ὑπάρχει ἐπέμδαση τῆς ᾿Εκτελεστικῆς ᾿Εξουσίας στὴν ἀπονομὴ τῆς Δικοιοσύ- νης καὶ περιφρόνηση τῆς δι- καστικῆς ἐξουσίας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τάχθηκαν νὰ τὴν ὕπηρε- τοῦν. ΣΑΝ µκλασικὴ ὑπόθεση, ὅ- ἔθεσε κα. που ἡ ἀστυνομία δὲν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου νένα στοιχεῖο ποὺ νὰ δικαιολο: γεῖ τὴν αἴτησή της γιὰ διά- ταγµα προσωποκρατήσεως, χο ρακτήρισε ὁ δικηγόρος τού κ. Εὐδόκα. Λεῦκος Κληρίδης, τὴν ὅλη ὑπόθεσπ. ΣΧΕΤΙΚΑ, ὁ δικαστηριακὸς συντάκτης τῆς «Δειλινῆς» Υρά Φφει Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ἡ ὁποία εἶχε συλλάδει προχθὲς τοὺς δύο ἄνδρες, ἀνέφερε στὶ: οἰτή: σεις της στὸ δικαστήριο, ὅτι εἶχε ὑποψίες τὸς αὐτοί, πιθα νὸν νὰ ἑνέχοντοι σὲ συνωμοσία πρὸς ἑἐκτροπὴ ἤ ἀνατροπὴ τῆς πορείος τῆς δικαιοσύνης στὴν πολιτικὴ ἀγωγὴ 192] τοῦ 1979, ὑπόθεση ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν αἴτηση, διεπράχθη μεταξὺ 38.:2.79 καὶ 22.7.δΙ στὴ Λευ κωσία, ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ οστὸ δικα στήριο ὁ ὑπαστυνόμος ἍΣοφο. κλῆς ᾿Αθανασιάδης ὑποστήριξε ὅτι «ἔχει στοιχεῖο καὶ µαρτυ: ρίες ποὺ δημιουργούν εὔλογες ὑποψίες ὅτι καὶ οἱ δύο ὕπο- πτοι ἢ καὶ ἄλλα πρόσωπα πι- θανὸν νὰ ἐνέχοντοι στὴ συνώ: μοσία». ΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ὁ δικηγό- ρος κ. Κληρίδης χαρακτήρισε τὴν ὑπόθεση αὐτὴ, σὰν μιὰ ἆ- πὸ τὶς κλασικὲς ὑποθέσεις ὅπου ἡ ἀστυνομία δὲν ἔθεσε ἐ: νώπιον τοῦ δικοστηρίου κανέ- να στοιχείο ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὸ διάτογµα προσωποκρατή- σεως. , «ΟΣΟΙ ῥἐπιστήμονες σνναν: τῶνται σηµαίνει ὅτι εἶναι γιὰ νὰ συνωµοτήσουν πρὸς ἀνατρο πὴ τῆς δικαιοσύνης:» εἶπε ὁ Φ ΣΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ [ συνάντηση Τουρκικὴ προπαγάνδα ἄρχισε νὰ ὀργιάζει Οἱ προτάσεις τους εἶναι ἀπαράδεκτες καὶ ὀικοτομικὲς “ Ἡ Τουρκικὴ Κυθέρνηση καὶ ἡ Τουρκοκυπριακὴ ἡγεσὶία ἄρχισαν συντονισμένη ἐκστρατεία γιά νὰ παρουσιάσουν τὶς προτάσεις τους σὰν θετικὲς, συγκεκριµένες, ἐποικοδομητικὲς καὶ οὐσιαστικὲς σὲ μιὰ προ σπάθεια τους νὰ κερδίσουν π ναρξη τῆς νέας φάσεως τῶν µάχη τῶν ἐντυπώσεων πρὶν ἀπὸ τὴν ἕ- ιακοινοτικῶν συνομιλιῶν καὶ γιὰ νὰ πα ῥουσιάσουν τὴν Ἑλληνικὴ Κυπριακὴ πλευρὰ σὰν ἀδιάλλακτη σὲ πε- ρίπτωση ποὺ οἱ συνομιλίες ὁδηγηθοῦν σὲ ναυάγιο. Στὰ πλαίσια τῆς ἐκστρατείας αὐτῆς οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ προ- παγανδίζουν ὅτι: 1) Θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἐ- πανεγκατάσταση στὰ Βαρώσια καὶ στὶς γΥύ ρω περιοχὲς, 2 Στὶς µπεριοχὲς ποὺ θὰ ἐπιστρέψφουν θὰ ἐγκατασταθοῦν περισ- σότεροι ἀπὸ 70 χιλιά- δες πρόσφυγες. 3) Θὰ ὑποδάλουν χάρτη ποὺ θὰ δεικνύει τὶς περιοχὲς ποὺ θά ἐ πιστραφοῦν χωρὶς ὅ- µως νἁ ἀναφέρεται πό σα χωριὰ θὰ ἐπιστρα φοῦν. Χαρακτηοιστικἁ τὸ ἐπίσημο πληροφοριακό δελτίο «Νέα τοῦ Βορρᾶ» ποὺ ἐκδίδεται ᾱ- πὸ τὸ γραφεῖο τήπονυ τῆς Τουρ κοκυπριακῆς διοικήσεως ὃτιμο σιεύει στὴ χθεσινή του ἔκδο- ση δηλώσεις καὶ σχόλια ἐγκύ ϱῶν αύκλων τῆς Τουρχίας καὶ τῶν κατεχομένων περιο- χῶν γιὰ τὶς προτάσεις ποὺ θά ἠποθάλει ἡ Τουρκοκυπριακὴ πλευρά. Σύμκρωνα μὲ τὰ «Νέα τοῦ Ῥορφᾶ» οἱ ἔγχυροι Χύπλοι χα ράκτήρισαν τὶς τονρκοκυπφια- κὲς προτάσεις περιεκτιχές, ἐ- ποικοδομητικὲς καὶ οὐσιαστικὲς καὶ συγπεκριµένες οἱ ὡποῖες ἂν γίνουν ἀποδεκτὲς θὰ ὀδη- γήσουψ σὲ σύντομη λύση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ὑπογοααμί- ζουν τὸ γεγονός ὅτι γιά πρώ- τη φορὰ ἡ Τονρκοκυπριακῆ πλευρά θὰ ὑποθάχει χάρτη καὶ προαθέτουν ὅτι τὸ θέµα τῶν πρακτικῶν µέτρων ἴγε- ται σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ον” ταγματικὸ καὶ τὸ θέµα. τῶν Ἠαοώσίων σὲ συνδυασμό μὲ τὰ ἔδαφικο. 'Ῥαίσιις οἱ ἴδιοι κύκλοι θά παει το Τουρ κοκυπριακὸ απ’1ρθο «οριωκὸ δελτίο γιὰ πρώτη φο υά ἠποθάλλουν κα ὅὔλ- ως. θέματα ὅπως ἡἨ ᾱ- φάχεα τῆς Τονρκοκυπρια- χιηχγόάτητος, στὰ πλαίσια ὑπρσπονδης ὄτηεοχρα- χιτ μίας τίατ. ο - ο μ...... Φὢ ΣΤΗΝ ϐη ΣΕΛΙΔΑ Ὁ 'Υποιργὸς ρικῶν κ. Ῥολάνδης συναν Ἓξοτς- τήῄθηκε χθὲς μὲ τὸν -. χόμπι, Στὸ µεταξύ Μετὰ ἀπὸ ὃ ἀναθολὲς τῆς συζήτησης τοῦ ϱθέ- µατος τῶν απρακτικῶν µέτρων συναντῶνται σίμιε ρα στὸ «Λήδρα Πάλας» οἱ συνομιλητὲς πρώτη μετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ τελευταίου ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρ- κη ὅπου εἶχε ἐπείγουσες διαθουλεύσεις μὲ τὸν κ. Βάλντ- χαϊμ καὶ μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ κ. Ντενκτὰς ὅτι θὰ ὑπο- θάλει ὁλοκληρωμένες προτάσεις γιὰ λύση τοῦ Κυπρια- κοῦ πάνω σ᾿ ὅλες τὶς πτυχὲς. ΕΓΕΥΡΕΣ πηγὲς δή- λωσαν ὅτι ὁ κ, Γχόμπι εἶνχι ἐνήμερος τῶν Τουρχικῶν προτάσεων καὶ ἐξέφραξαν ἀπερίκχ γιὰ τὸ ποῦ στηρίξει τὴν αἰσιοδοξία του. δεδομένου ὅτι οἱ προ τάσεις. ὅπως. ἔχουν ᾱ- ποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸν τουρνικὸ τύπο, δὲν ᾱ- φήνουν περιθώρια αἰ- σιθδοξίας, Οκ. ΓΚΟΜΠΙ εἶχε ἐπίσης χθὲς συνάντηση μὲ τὸν Τουρκοκύπριο ἡγέτη κύριο Ντενκτάς, ὁ ὁποῖος, σύμ- Φωνα μὲ ὙΤουρκοκυπριακὴ πηγή, ἐξέθισε στὸν κύριο Γκόμπι τίς ἀπόψεις του γιὰ ἕνο σχέδιο ποὺ πφο νοεῖ περιεκτική, ὅπως τὴν χορακτήρισε, εἱἰρήνη στὴν Κύπρο. ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ τὴν ἴδια πη γὴ ὁ κ. Ντενκτὰς ἐἑνημέ- ρωσε τὸν κ. Γκόμπι γιὰ τὰ θέµατα ποὺ συζήτησε στὴν Αγκυρα μὲ Τούρ- κους ἁρμοδίους σχετικὰ μὲ πὸ Κυπριακό. ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ σύµφωνα μὲ ἐκτυμήσεις ἐγκύρων πολι: τικῶν κύκλων, ἡ ἀπὸ μέ. ρους τῶν Τούρκων ὑποθο- ή προτάσεων άνω σὲ ὅ- λες τὶς πτυχὲς τοῦ Κν- πριακοῦ -.. κι ὄχι µόνο στὸ ἔδαφικὸ ὅπως ἀναµε- νόταν --- θὰ δημιουργήσει ήποτε ἁἀπρόδλεπτες ἐξελίξεις στὶς συνομιλίες καὶ ἰδιαΐτερα σὲ διαδικα- στικὰ θέµατα διεξαγωγῆς τους. 6 ΣΤΗΝ 8η ΣΕΛΙΔΑ 0 ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΛΕΊΘΣΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ’ Τὸ 6οάδυ τῆς Κυριακῆς, 4 Αὐγούστου, ὁ Πρόεδρος γαὶ πὰ Μέλη τῆς Λημοτικῆς Ἔπι- τροπῆς Λευκωσίας θὰ δώσουν δεξίωση πρὸς τιµή τοῦ Ελ- ληνα Ὑπουργοῦ ᾿ἘΕξωτερικῶν κ. Μηϊσοτάκη στὸ Πολιτιστι- κὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Άσυκω σίας (Πύλη ᾽Αμμοχώστου). τ ον ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ Δ' ΠΙαραβιάγεται ὁ νόμος για τα φαρμακεῖα Δικηγόρος ἀπὸ τὴν Λευκωσία κατήγγειλε στὴν «Δειλινή» ὅτι κά- ποιο θράδυ τῆς περασμένης ὄδομά- δας (δὲν τὸ ἀναφέρουμε ποιὸ γιὰ εὐνόητους λόγους), τὰ τρία διανυ- κτερεύοντα Φαρμακεῖα στά. Μὲ θάση τὸν περὶ γαρμά- ων θασικὸ νόµο, ἢἡ απαράλει: η ὁποιουδήποε «φάρμάκο- ἦταν κλει- Ὁ πιὸ πάνω δικηγόρος ἤθελε νὰ πάρει φάρμακα γιὰ νὰ δώσει στὴν σύζυγο του ποὺ ἀσθενοῦσε ἐ- κείνη τὴν ὥρα. Όμως, ὅπως ὁ ἴδι- ος ὁ δικηγόρος ἰσχυρίζεται, κανέ- να Φαρμακείο ἀπὸ τὰ διανυκτερεύ- οντα δὲν ἦταν ἀνοικτό. ποιοῦ νὰ κρατήσει τὸ φαρµα- γεῖο του ἄνοιτὸ ναθ ἄλη τὴ διάρκεια τῆς νύκτας, ὅταν εἷ- Ὑποχωρήσεις καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς Ζητεῖ ὁ ΟΠΕ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ὌἜγκυριπ πηΥὴ τῶν ΗἩἨνωμένων Ἐθνῶν ἁπιο- κάλυψε χθὲς στὴ «δΔειλινὴ» ὅτι οἱ Τουρκοκυτρι- ακὲς προτάσεις ποὺ θὰ ὑποθλπθοῦν στὴν τρά- πεζα τῶν διαπραγματεύσεων εἶναι αὐτὲς ποὺ δτιµοσίευσε χθὲς ὁ Τουρκικὸς τύπος. Ἡ ἰδία πηνἠ ἀνέφερε ὅτι οἱ προτάσεις εἷ- νοι διατραγµατεύοιµες καὶ ὑπογράμμισε ὅτι τῷὼ- ρα ἀρχίζει μίὰ νέα περίοδος διαδθουλεύσεων κα τὰ τὰ διάρκεια τῆς ὁποίας καὶ οἱ δύο πλευρὲς πρέπει νὰ προθοῦν σὲ ἁμοιδατες ὑποχωρήσεις γιὰ τὴν ἐπίτευξη λύσεως τοῦ Κυσπριακοῦ, ναι ἡ σειρά τοῦ, οὐνιστᾶ παι- γινὸο ἀδίνγμα, καὶ οἱ παραθή- τες Ὀπόκεινται στὶς προδ)επό µενες ἀπὸ τὸ νόμο αποϊνες, μὲ τὸ θᾳσικὸ νύ- μο γιὰ τοὺς Φαρμαγοποιούς. ὁ 1 αγκύπριος Φαρμακεντικχος Σύλλογος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκ- δίδει κανονισμυῦς νιὰ τὸ εκ πεωιτουπῆς ἄνοινια τῶν Φα µαγείων, Οἱ κανονισµοι. σιά το ἐκ πεφιτροπῆς ἄνοαινμα τον Φαρμακείων ποὺ, ἑτυμαζον- ται ἀπὸ τὸν Παγκύτριο ὧαρ µανευτικὸ Ἑ {λληγος ἔχονν νο μιλ1 ὑπόσταση, μιά καὶ τέτοια ἐνέργεια. ἐπιθά.λεται ἆπο τὸ νομου. Σύμφωνα Ἐπίσης μὲ θάση τροπωτόιη τικοὺς γαλογισμοὺς τοῦ 1119. κ Ἕκαστος Γαφμκοποὺς ὀφείδει νὰ ἐκτερεί τὰ καθή- αυντίά τον εὐαννειδήτοις γιὰ ἀνθοωπιστικῶς πυᾶς ἐξυπηρέ τση τῆς ὑψείας τοῦ. ο πναῦ χατὰ τὺν καλύτερον. ὄννατον τόπον, ρα ὃν Ἕκαστος αφ αρμακοποιὸς ὀψείλει νὰ σιμμορφοῦνται ποὺς τὰς νομίμως λαμθανομέ νας ἀποφάσεις τοῦ Τοπιχοῦ Φσαομαγευτικοῦ. Φ λόγου ναὶ τοὰ. Ταν κυπωίονν ώς σοτι” καῦ Σ νόνα, κηἲ νὰ ἕνπλη ραἳ στὸ ἀγροσον τίς ὑπηγοεώ σεις χαἱ τὰ καθήκοντα αρὸς αὐταύς. Σελίδα 8 [4 ΑΕΙΛΙΝΗ: ΗΥΠΙΡΙΑΝΟΥ Πρύοδος μόνο ἔν εἰμαι ἐποικοδομητικὲς οἱ προτάσεις 1 Ὅ Πρόεδρος Κυπριανοῦ τόνισε στὴν Πρωθυ πουργὸ τῆς Μ. Βρεττανίας κ. Θάτσερ κατὰ τὴν διάρκεια χθεσινῆς συνάντησης τους, ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξει πρόοδος στὸ Κυπριακὸ θὰ πρὲπει.ἆπα- ραίτητα οἱ Τουρκικὲς προτάσεις, ποὺ ἀναμένον- ται νἁ ὑποθληθοῦν, νὰ εἶναι οὐσιαστικὲς καὶ ἑ- ποικοδομητικὲς. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται, συνὲχι σε ὁ κ. Κυπριανοῦ, εἶναι νὰ πεισθεῖ ἡ Αγκυρα νὰ µεταθάλει ριζικἁ τὴν πολιτική της καὶ νὰ πάρει τὴν πολιτικἡ ἀπόφαση γιὰ λύση τοῦ Κυ- «πριακοῦ, Μιλώντας ἑξάλλου σὲ δεῖ- πνο ποὺ παρατέθι πρὸς τιµή του ἀπὸ τὴ Ἑνντονιστικὴ Ἐ- πιτροὴ Κυπρίων ᾿Αγγλίας ὁ Ἡρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ». Ῥπύρος Κυπριανοῦ εἶπε ὅτι ἂν οἱ Τουρκικὲς προτάσεις Ἁιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ, ποὺ ἀναμένονται νὰ ὑποθληθοῦν στις 15 Αὐγούστου, δὲν εἴ- ναν ἐποικοδομητικές, ἀλλὰ θὰ Εχουν σὰν σκοπὸ τὴ δηµιουρ ία ἐσφαλμένων καὶ παραπλα Νητικῶν ἐντυπώσεων, τὀτε ἡ δική µας πλευρὰ θὰ προθεὶ στὸν κατάλληλο χειρισμὸ. Μαἱ πρόσθεσε: «Ἡ παροί- σα φάση εἶναι πολὺ Λλεπτὴ ναὶ Χχρειάκεται Ἰδιαίτερη προ σοχή. Δὲν δικαιολογεῖται, ὃ- µως, ὁποιαδήποτε τάση γιὰ αυνθηκολόγηση, ὕπως δὲν δικαιολογεῖται καμιὰ ἀνεύθυ- ΑΦ ὀνέργεια μὲ κίνητρο τη δη µομοπία, Οὔτε συνθηκολόγη- ση. οὔτε δηµοκοπία δικαιολο- γοῦνται τὴ στιγµή ποὺ διακυ- θεύεται τὸ μέλλον ἑνὸς τύπου. ἛἘκεϊνο τὸ ὁποῖο κχρειάζεταν Εἶναι. ούνεδη, καὶ ὑπευθυχότη- τα καὶ ἆ ᾠστατα.. ἀπρφασι τιχότητα γιὰ τὴν ἐξαθφάλι- ση τῆς καλύτερης δυνατῆς λύ σεως, μιᾶς λύσεως ἢ ὁποία νὰ, ἐγγυᾶται τὴν πραγματικὴ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΚ ΤΗΣ Της ΣΕΛΙΔΟΣ Φοριακὸ δελτίσ ἀναφέρει ὅτι δὲν εἶναι γνωστὸ πόσα χωριὰ θά ἐπιστραφοῦν καὶ οὔτε φαί νανται ατὸ Χάρτη ποὺ ὅδει- φγύει τὶς περιοχὲς στὶς ὁἑποὶ- ες θὰ ἐπιστρέφουν οἱ Ἑλλη- Νοχύπριοι πρόσφυγες περυλαμ Θανομένων καὶ τῶν Βαρωσίων. Οἱ ἴδιον κύκλοι δήλωσαν ὅτι οἱ ἐδαφικὲς προτάσεις προθλέ πουν τὴν ἐπυστροφὴ περιστο- πέρων ἀπὸ Τ0 χιλιάδων προσ φύγῶν σὲ χωριὰ στὴ γραμμὴ τῶν συνόρων καὶ στὰ Ὡαρώ- σια. Τὸ Τουρκοκυπριακὸ δελτίο ἀναφέρει ὅτι σύμφωνα μὲ φαλά ᾿πληροφορημέγες ᾿ πηγὲς οἱ Τουρκοκυποιακὲς προτάσεις δὲν. ἔχουν καμιά σχέση μὲ τὸ σχέδιο ΕῬήγχκαν γιὰ τὸ ὁποῖο γίνεται συχνὰ ΛἈόγος καὶ ὅτι οἱ συνταγματικὲς προ τάσεις εἶναι οἱ ἴδιες ποὺ πο 6).ήθηναν στὶς 2 ᾿Ογμτωθρίου ποῦ 1980, Οἱ προτάσεις αὐτὲς προσθέ τει΄ προνοοῦν τὴν ἐγκαθίδου- ση μιᾶς διζωνικῆς, ὄινμοινοτι- κῆς, ἀνεξάρτητης, ἀδέσιευ- της, ὁμοσπονδιακῆς δηµ-χρα- τίας ποὺ θασίζεται στὶς κατευ εθυντήοιες γοαμμὲς τῆς συαφω γίας Μακαρίου --- Ἀτενντὰς ἐλευθερία τῆς Κύπρου καὶ γἁ ἀποκαθιστᾶ γναὶ νὰ νατοχυ ρώνει τὰ δίκαια ὅλων τῶν πολιτῶν. Σ΄’ αὐτὲς τὶς χρίσι- µες μέρες ποὺ περνᾶ ἡ Κύ- προς Χρειάζεται ὁμοφυχία, γα λήνη καὶ ἑνότητα, ἑνότητα στόχων καὶ σκοπῶν». Ματαλήγοντας ὁ κ. Κύπρια νοῦ εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Εἶναι λυπηρὸ τὸ ὅτι µερι- κοί, ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ ὑπο χρεώσουν τὴν Τουρχία νὰ ἐγ καταλείψει τῆην ἀπαράδεκτη πολιτικὴ της δὲν τὸ πράττουν, ἴσως, γιαὶ δὲν θέλουν νὰ ἐνοχλήσουν τὴ χώρα αὗτῃ ἢ γά τῆς δημιουργησθυψ προ- ὄλήματα. ᾽Αλλοίμονο, ὅμως, γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότη- τα ἂν ἀφεθεῖ ἡ Τουρχία νἁ συνεχίσει τὴν ἀδιάλλακτη πο λιτικἡ της καὶ ἂν τῆς ἐἔπιτρα- πεῖ νὰ µονοµοποιήσει ἢ 3ομι- µοποιήσει τὰ τετελεσμένα Ύε- γονύτα σὲ θάρος τῆς Κύ- πρου. Αὐτό, δὲν θὰ σήμαίνε μόνο τὴ σταδιακἡ καταστροφὴ ἁλόκληρης τῆς Κύπρου, μὲ αρολιοθὲς. υάμιφθἒς, πάνω «θε ὁλόκληρο τὸν. Ἑλληνισμό, ἀλλὰ «καὶ, θὰ. ἀπρτελούσε. ἕνα φοθερὸ προηγούμενο γιὰ πολ λὰ ἄλλα μικρά φάτη τοῦ κό σμου», 70 ΧΙΛ. ΠΡΟΣΦΥΤΕΣ μὲ μὰ ἀσθενὴ κχεντρικὴ κν- θέρνηση καὶ μὲ, δύο ἰσχυσὲς διοικήσεις. Κατὰ τὶς συνομιλίες οἱ Τουρκοκύπριοι θὰ ῥἐπιμείνουν στὶς συνταγματικὲς ποὀτάσεις τους ἀναφορικὰ μὲ. τὸ θέµα τοῦ συναιτεριομοῦ. καὶ εῆς ἱ- σότητας τῶν δύο κοινοτήτων. |- Οἱ Τουρκοκύπριοι ἀναφέ- ρει τὸ δελτίο δὲν. ἀναμένουν ἆ πὸ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους τὴν ὑποθολή συνολικῶν προτάσε- ων σὲ μιὰ καθορισμένη περίο δο. Τουρκοκύπριος ἐπίσημος δή λῶσε ὅτι οἱ τουρκικὲς :οτά- σεις ἔγίναν γιὰ νὰ ὁδηγήσουν σὲ μιὰ τελική διευθέτηση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος παρὰ νὰ παρεµποδίσουν τοὺς ἛἙλ- ληνοκυπρίους νὰ προσφύγουν στὰ διεθνὴ θήματα καὶ οτὰ Ἠνωμένα ἜἛθνη αὐτὸ τὸ ρόνο, Αψ πρόσθεσε οἱ Ἕλληνο- κύποριοι δὲν ἐπιμείνουν στὴν ἐπιστοοφὴ ὅλων τῶν ποροσφύ- γῶν στὰ σπίτια τους καὶ στὴν ἐλευθερία χινήσεων καὶ ἔγγα ταστάσεως καὶ θεωρήσουν τοὺς Τουρκοκυπρίοις σὰν σι- νατέρους καὶ ὕσους τότε θά ὁδην ηθοῦμε ποιὀ κοαντὰ σὲ μιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ. ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Α.Η.Κ. 6 ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Ἡ ΕΠΟΠΑΗ ἐκπροσωπεῖὶ ὅ λους τοὺς Ὑπαλλήλους ἐκ- τὸς ἀπὸ τοὺς µμηγανικοὺς, ποὺ ἔχουν δική τους Συντε Χνία καὶ ὅσους ἐγγράφηκαν στὴν ΣΥΒΛΗΝ. Μετὰ τὴν πιὸ πάνω ἀντί- δραση τῆς ΑΗΚ καὶ τῆς ΕΠΟΠΑΗ, ἡ ΣΥΒΑΗΚ μελέ τησε καὶ πάλιν τὴν κατάστα ση ποὺ δημιουργεῖτο ἀπὸ τὴ στάση Ἠυρίως τῆς ᾿Αρχῆς ᾿Ἠλεκτρισμοῦ. Μετὰ τὴν µε- λέτη τῆς καταστάσεως, καὶ ἀφοῦ πραγµατοποιήθηκαν σχετικὲς ἐπαφὲς µεταξὴ ΑΗΚ καὶ ΣΥΒΑΗΚ, ἡ νέα συντε- Χνία τῶν τεχνιιῶν τῶν σταθ μῶν Μονῆς καὶ Δεκέλειας (ΣΥΒΑΗΝ) ἀποφάσισε ὅπως προειδοποιήσει τὴν διεύθων- ση τῆς ΑΗΚ ὅτι ἂν δὲν τὴν ἀναγνωρίσει σὲ τακτὸ Χρονι κὀ διάστηµα σὰν κανονικἡ συντεχνία, θὰ κηρύσσετο ἆ- περγία διαρκείας τῶν τεχνι- κὤῶν τῶν σταθμῶν Μονῆς καὶ Δεκέλειας, Ἡ ἀπάντηση τῆς ΔΗΚ στὴν «νότα» τῆς ΣΥΒΑΗΚ, ἀναμένετο πρὶν ἀπὸ ἕνα µή- νά. Τέτοια ἀπάντηση ὅμως δὲν ὁστάλη καὶ ἔτσι ἡ ΣΥ ΒΑΗΚ ἔθεσε νέα προειδοποί Πση στὴν ΑΗΚ ποὺ΄ λήγει στὶς 4 Αὐγούστου. Αν. µέχρι τότε δὲν ἀἄνα- γνωρισθεῖ ἡ ΣΥΒΑΗΚ θὰ χη ρωχθεῖ ἀπεργία διαρκείας στοὺς δω πιὀὸ πάνω σταθ- μούς, ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ Οἱ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ἐκ τῆς Ίης σελ, χιµουμ. ποὺ ἡ Κυώθέρνηση μὲ διάταγμα καθόρισε γιὰ ἅλ- λοως κλάδους καὶ γὰ στεροῦν τα ἐπιπλέον καὶ τοῦ Τιμα- ριθαικοῦ ᾿Επιδόματυς. Σοδαρὰ προδλήµατα δηµι οὐργοῦνται ἐπίσης καὶ λόγω τοῦ ὑφισταμένου θεσμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχουν ᾱ- γροφύλανες πυὺ παραµέγουν ἀπλήρωτοι γιὰ περίοδο µέ- χοι καὶ ἕξι μηνῶν, Γιά τὸ θέ µ.ι αὐτό, µέσα στὰ πλαίσια δαφοροποιήσεως τοῦ θεσμοῦ ἡ ΣΕΝ. μὲ ἐπιστολή της, ζἡ τησ» ὅπως ἡ Ἀυδέρνηπη ᾱ- γαλάδει τὴν εὔππραξη τοῦ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ Φόρου ᾽Αγροφυλακῆς ὅπως κάνει μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους φόρους, ὥστε νά ἐκπληρώνον ται οἱ ὑποχρεώσεις της πρὸς τοὺς ᾿Αγροφύλακες καὶ νά πάψει νὰ ὑφίσταται ἡ σηµερι νἠὴ. ἁπαράδεκτη κατάσταση. Μετὰ τὴν Συνέλευση οἱ ἀγροφύλανες πῆγαν ὁμαδικά στὸ Ὑπονργεῖο ᾿Εσωτερικῶν ὅπου συζήτησαν μὲ ἁρμοδί- οως τὰ προδλήµατα τους. ΔΙΑΣ ΑΤά» Δπλώσεις τοῦ Βρετιανοῦ ὝὙπουργο ε Ἐοἰιζλάκλκλιλοδἀαἰκἑκλ δν ον . ο οσ οσ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΡΕΠΟΡΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΝΗΣ στ ο ο ο ὁ-- ΕΙΠΗΣΕΙΣ ο 8 σ ΤεΤΑΡτΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 «ΡΕΠΟΡΤΑΖ . ω -. το Ἐξωτερικῶν ΛΗΛΓΙΛΙβ ΙΙ ΛΜΟΙΗΛΙβ ΛΗΛΓΗΩΡΙΣΙ ΟΧΙ. δὲν πρὀκενιται γιὰ τὴν. πισίνα κάποιου ξενοδοχείου πολυτελείας στὸ ὅποῖο οἱ πελάτες ἀπολαμθάνουν τους µέσα στὸ νερό 9 ΕΠ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ἐλήφθη σὲ µιά κ. πλατεία τῆς Βουδαπέστης τό... ἀπεριτὶφ 6η ποὺ ξεχείλισε. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ δροχὲς µετέθα- Λαν --- πολλὲς πόλεις σὲ... λιμνοθάλασσες ἀκόμη καὶ στὴν ᾿Ανατολικὴ ῬἙὐρώπη, ὅπου ἡ ὁποία µε τιπλημμυρικἁ τεθλήθη σὲ λίμνη ἀπὸ τὰ μερὰ τοῦ Δοὐνα-. ὅλα. συχνὰ μᾶς λένε ὅτι ἔχουν γίνει μεγάλα ἂν- ἔργα. 'Ἡ φωτογραφία τὰ Λέει ΡΟΠΗΣ: θὰ μεἠετηθοῦ: μὲ κα πίστη Καὶ θέβῃση ᾿Ενῶ σήµερα τελοῦνται οἳ γάμοι τοῦ διαδόχον τοῦ Βρεττα- νικοῦ θρόνου Πρίγκιπα Καρόλου: μὲ τὴ Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ οἳ 'πρῶτοι ἀπὸ τοὺς. 8Δ00.0ΟΟΟ. Βρεττανοὺς ποὺ παρακολουθοῦν -----τὴν ὥθα ποὺ σύρονται οἳ γραμμὲς αὐτὲς -- τὴν γαμήλια πομπὴ ἔχουν καταλάθει θέσεις ἀπὸ τὴν Δευτέρα. ΙἨὲ σηµμαῖες καὶ ἄλλα ἐφόδια, ἀπαραίτητα γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὶς θέσεις ταυς οἳ πρῶτοι τέσσερις περίμεναν δυὸ: µέρες καρτερικὰ ἐνῶ. οἳ ἄντρες τῆς ἔφιππης θασιλικῆς φρουρᾶς ἔκαναν δοκιμές. Προβλήματα κυβερνητικῶν ἐργατῶν ΤΗΝ περασμένη Πέμπτη συ- νῆλθε ἡ Ὑπεπιτροπὴ τῆς Μι: κτῆς ᾿Ἐργατικῆς ᾿Επιτροπῆς, καὶ συζήτησε τρεχούσης Φφύσε- ὡς «προθλήματα ποὺ ἐκκρεμοῦν γιὰ τοὺς κυθερνητικοὺς ἐργά- τὲς. Σε ΣΧΕΣΗ μὲ τὴν παραχώ ρηση τῆς Ίδης Αὐγούστου σὰν δηµόσιας ἁργίας γιὰ τοὺς κυ- δερνητικοὺς ἐργάτες, ἀνέλαδε ὑποχρέωση ὁ Γραμμµοτέας τῆς Μ.Ε.Ε. νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τὸν Γενικὸ Διευθυντὴ τοῦ ὝΎπουρ: γείου Οἰκονομικῶν καὶ νὰ ἆ- παντήσει τὸ συντομότερο, ΓΙΑ τὴν προογωγἡ τακτικῶν ἐργατῶν στὸ Ὑπουργεῖο Γεωρ γίας, ἀναμένεται αὐτὴ τὴ 6δο µάδα νὰ δοθεῖ Ὑραπτὴ ἀπάν: τηση. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ’ μὲ τὸ ἄἅμα παροχῆς ἐπιδόματος. πρὸς ὅ- λους. τοὺς ἁλυσεργάτες, ἀνα- φέρθηκε ὅτι ἔχει σταλεῖ ἐπι- στολὴ πρὸς «τὸν Γεν. Διευθυν- τὴ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινω νιῶν κοὶ Έργων γιὰ νὰ ὑπο- 6άλει τὶς ἀπόψεις του. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ἡ Ὑπεπιτρο- πὴ συζήτησε τὸ θέµα τῆς τα ξινοµήσεως τοῦ προσωπικοῦ Τµήµατος ᾿Ιατρικῶν Ὕπηρε- σιῶν καὶ ἐπεξεργάστηκε τὶς τελικὲς λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συµδάσεων, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: ἐκ τῆς Ἱης σελ. κ. Κληρίδης. ΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ἐξάλλου ὁ δικηγόρος τοῦ κ. Γεωργιάδη, κ, Λουκῆς Παπαφιλίππου, ἀνέ- φερε ὅτι δὲν στοιχειοθετεῖται μὲ τίποτε ἡ μαρτυρία τοῦ ὑ. ποστυνόµου ᾿Αθανασιάδη. «ΑΝ οἱ κοινωνικὲς ἐπαφὲς --' πρόσθεσε --- συνιστοῦν προ σπάθεια συνωμοσίας, τότε ὅλοι οἱ Κύπριοι εἶναι ἐγκληματίες». Ο κ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ εἶπε ἀκόμη ὅτι ὑπάρχει ἐπέμδοση τῆς ᾿ἘΕκτελστικῆς Ἐξουσίας στην ἀπονομὴ τῆς δικαιοσυύ- νης καὶ περιφρόνηση τῆς δικα στικῆς ἐξουσίας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τάχθηκαν νὰ τὴν ὑπηρε- τοῦν. ΕΚΔΑΙΔΟΝΤΑΣ τὴν ἀπόφασή του. ὁ κ. Χατζηκωνσταντίνου εἶπε μετοξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἐἑ- ῆς: , «ΕΧΟΝΤΑΣ κοτα νοῦ τὸ τί εἶπε ὁ [Πρόεδρος τοῦ ᾿Ανωτά- Ο ΕΥΔΟΚΑΣ του Δικαστηρίου κ. Τριαντα- Φυλλίδης στὴν ὑπόθεση Τσιρί- δη καὶ τὴ μαρτυρία τοῦ ὑπα- στυνάµου Ἅ᾿Αθανασιάδη, δὲν μπορῶ νὰ 6ρῷ ὅτι ἡ προσα χθεῖσα µαρτυρίο εἶναι ἱκανὴ νὰ δικαιολογήσει εὔλογη ὑποφία οἱ ὕποπτοι ἐνέχοντοι στὸ ὅτι ὑπὸ ἐξέταση ἀδίκημα, ἑνόφη δὲ καὶ τῆς ἑλλείψεως µαρτυ- ρίας ὡς πρὸς τὸ πῶς ἡ ἁστυ νοµία χρησιμοποίησε τὸ διαρ- ρεῦσον Χρονικὸ διάστηµα ἀπὸ 13.. «27 τρέχοντος τὴν Έλλειψη μαρτυρίας ᾿ἀναφερόμενης στὴν κατάθεση ποὺ οἱ δύο ὕποπτοι ἔδωσαν στὸ πολιτικὸ δικαστή- ριο ποὺ ἐκδικάζει τὴν πολιτι- κἡ ἀγωγὴ ὥστε νὰ δημιουργεῖ- ται εὔλογη ὑποφία περὶ συνω- µοσίας πρὸς ἐκτροπὴ ἢ ἀνα- τροπὴ τῆς πορείας τῆς δικσιο σύνης, κατέληξα στὸ συ πέρα” σµα ὅτι οἱ αἰτήσεις δὲν εἶναι δικαιολογηµένες καὶ ἀπορρί- πτονται», | ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ξ ΕΚ΄ΠΡΟΤΗΣ ΟΨΕΟΩΣ ΕΠΟΝ ΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ -----οακακσκσμασιώσο--ααασρικαρασισοαιοὴ «Αν: ὑπάρξουν τουρκικὲς προτάσεις ἐκ πρώτης ὄψεως ἐποικοδομητικὲς καὶ οὐσιαστι κὲς, οἱ προτάσεις αὐτὲς θά μελετηθοῦν καὶ ἀναλυθοῦν προσεχτικὰ μὲ καλὴ πίστη καὶ θέληση ἀπὸ τὴ δική µας πλευρά προτοῦ ἐκφρασθοῦν οἱ τελικὲς ἀπόψεις µας καὶ προτοῦ διαγραφεῖ ἡ περοιτέ ρω πορεία». Τὰ πιὸ πάνω τόνισε χθὲς ὁ Ὑπουργὸς ᾿Ἐξωτερικῶν κ. Ρολάνης μιλώντας στὸ Συνέ δριο: ᾽Αποδήμων Κυπρίων Ἔ πιστηµόνων στὸ ξενοδοχεῖο «Φιλοξενία» Λευκωσίας. “Ὁ κ. Ῥολάνδης πρόσθεσε ὅτι, ἀναζητοῦμε τὸ δίκαιο µας µέ σα ἀπὸ συνθῆκες ἀδικίας, μὲ τὴν ὁποία ἔχει διαποτυσθεῖ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης µας κι αὐτὸ Κάνει τὸ ἔργο µας δύσκολο καὶ τὶς ἐμπειρίες µας πικρὺς καὶ ἀπογοητευτι κὶς. ᾽Αναφερόμενος στὶς ἄναμε νόµενες Τουρκικὲς προτάσεις καὶ στὶς ἐπαφὲς του μὲ άρχη γοὺς κρατῶν, κυδερνήσεων καὶ ὑπουργοὺς. ᾿ἘΕξωτερικῶν διαφόρων χωρῶν σχετικὰ μὲ τὸ Κυπριακό, ὁ κ. Ρολάνδης εἶπες «Εἶναι γεγονὸς πὼς τὴ στι γμὴ αὐτὴ ὑπάρχει ἀναμονὴ κάποιας ἐξέλιξης στὸ Κυπρι ακὸ πρόὀδληµα, Τοὺς τελευ- ταίους ὀχιτὼ µμῆνες κάλυψα περίπου 85.000 μµίλιας ἐπισχε πτόµενος διάφυρες χῶρες καὶ συζητώντας μὲ ᾿Αρχηγοὺς Κρατῶν, ᾿Αρχηγοὺς Κυδερ- γήσεων καὶ Ὑπουργοὺς Ἔξω τερικῶν τὸ Κυπριακὸ προ ὄλημα. Πολλοὶ μοῦ ἀγάφε- Ὄραν πὼς ὑπάρχουν σαφεῖς ἐν δείξεις, γιὰ. νὰ μὴν πῶ δια δεδαιώσεις, πὼς οἱ στρατιω τικοὶ τῆς Αγκυρας ἔχουν ἆ ποφωασίσει ὁριστικὰ νὰ λύ- σουν τὸ Κυπριακο καὶ πὼς θὰ ὑπάρξουν ρεαλιστικὲς, ἐ- ποικοδομητικὲς καὶ οὐσιαστι- κὲς προτάσεις πρὸς τὴν κα τεύθωνση αὐτή, ποὺ θὰ περι λαμδάνουν τὴν ἐδαφικὴ πιυ χη τοῦ Κυπριακοῦ». Συνεχίζοντας ὁ κ. Ρολάν δης εἶπε: «Αν αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔχουν λεχθεῖ ἀποδειχθοῦν δάσιµα, τότε οἱ µέρες ποὺ θὰ. άκο- λουθήσουν θὰ εἶναι ἀσφαλῶς σημαντικὲς καὶ ἱστορικὲς. 'Ο Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς μὲ τὴ συμπαράσταση τῆς Ἕλλη γικῆς Κυδέρνησης καὶ ὁλό- κληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὲ πει νὰ σκύψει πάνω στὸ πι ὅλημα του, νὰ τὸ μελετήσει προσεχτικἁ, νὰ σταθµίσει μὲ σύνεση τὶς προοπτικὲς καὶ τὶς ὑπαλλακτικὲς λύσεις, καὶ γὰ πάρει τὶς ἀποφάσεις του». Καταλήγοντας ὁ Ὑπουρ- γὸς ᾿Εξωτερικῶν τόνισε: «Αν ὅμως ἁκόμα μιά φο ρὰ ἀποδειχθεῖ πὼς ὁ θησαώ ρὸς εἶναι ἄνθρακας, τότε θὰ ξέρουιε πὼς ὁ ἀγώνας δὲν τέλειωσε. Τότε θὰ σηκώσου µε τὰ λάδαρα ἀκόμα πιὸ φηλά», ο. ΣΡΛΙΙ{ -ΠΛΛΛΙΣΠΗΙΗ Συντονισμὸς ΙΕΟΚ:-ΟΗΕ κα Ρο, 29 (δ. Ὑπ.).-- Ὁ Βρεττανὸς ὗ- πουργὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Κάρριγκτον, δήλω σε στὴν Αἰγυπτιακὴ ἐφημερίδα «Αλ ᾿Αχράμ», ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Ὀργάνωσης γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πα λαιστίνης κ. ᾽᾿Αράφατ, ἂν αὐτὸ ἦταν δυνατὸ νὰ θοηθήσει στὶς προσπάθειες γιὰ Μέσης ᾽Ανατολῆς. Ὅ Λόρδος θαὶα ἀναγνώριση μεταξὺ τοῦ 1σ Παλαιστινίων εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ἐπικρά- τηση τῆς εἰρήνης στὴ γύρω περιοχή. Περαιτέρω εἶπε ὅτι ἡ Εύρω παϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα θά ἀναμέγει τ) ἀποτελέσμα- τα τῶγ ἐπιχειμένων ἐπισχέψε ὢν στὶς ΗΠΑ τοῦ Αἰγυπτίου Ἡροέδρου χ. Σαντὰτ καὶ τοῦ Ηρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραὴλ κ. Μπεγκίν, πρὶν ἡ κουνότητα προχωρήσει στὶς προσπαθειές της γιὰ εἰρήνευση στὴ Μέση ᾿Ανατολη, - Τέλος ὃ Λόρδος Κάοριγ- κτον δήλωσε. ὅτι ἡ ΒΟΚ θὰ συντονίσει τὶς προσπάθειές της μὲ τὶς Ἠνωμένες 1ολι- τεῖες, ὅσον ἀφοφᾶ τὸ Μεσα- νατολικό Ὅ Βρεττανὸς ὑπουργὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Κάρριγ- πτον εἶνα. τώρα πρόεδρος πῆς ἐξ ὑπουργῶν ἐπιτροπῆς τῆς ΕΟΚ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΡΙΑΝΤ, 29 (Ἴδ. 'Ύπ.).--- Ὁ ᾽Αμερικανὸς ποεσθευτἠς στη Σαουδικὴ ᾿Αραδία κ. Θ. Νιούμαν, παθαιτήθηκε μετὰ ἀπὸ ὑπηρεσία δυὸ µόλις µη- νῶν στὴ χώρα αὐτὴ, ἵὉ 'Αμερικανὸς ὑπουργὸς Ἑξωτερικῶν κ. Χαηγκ δήλω σε ὅτι ὁ κ. Νιούμαν παραιτή θηκε γιά πσποροσωπικὀὺς ἍἈό- γους, Ὡστόσο, σύµφωνα μὲ απρα- κτορειακὲς πληροφορίες ὁ Α μερικανὸς πρεσθευτῆς παραι- τήθηκε ἐπειδὴ διαφώνησε μὲ τὴν κυθέρνησή του σὲ ὁνὸ σο θαρὰ θέµατα. ΠΡΩΤΟ: Γιὰ τὴν εὐθύνη τῆς ᾽Αμερικανικῆς κυθέονη- σης γιὰ τὶς πρόσφατες ἀεροπο ρικὲς ἐπυθέσεις τοῦ Ἰ᾿Ἰσφαὴλ ἐναντίον τοῦ Λιθάνου, καί ΔΕΥΤΕΡΟ: Γιὰ τὴν παρα τηρούµενη καθυστέρηση τῆς κυθέρνησης Ῥήγκαν γνὰ πά- ρει στὸ Κογκρέσο τὸ δέµα τῆς πώλησης στὴ Σαονδικὴ Αραθία συγχοόνων ἁἀμερικα- πικῶν. ἀεροπλάνωον ραδιρεπη σημάνσεως. ΛΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΩΝ ΛΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ᾿Αναφερόµενος σὲ πρὀσφα- τα δημοσιεύματα σχετικὰ μὲ τὴν χατάσταση ποὺ ἔπιρρα- τεῖ στὸ ἀεροδρόμιο Χήβρουν τοῦ Λονδίνου καθώς γαὶ οτὰ ἄλλα Βορεττανικὰ ἀεροδρόμια ἐξ αἰτίας τῆς τακτικῆς χωλυ- σιεργίας ποὺ ἐφαρμόστηκε ᾱ- πὸ τοὺς ἐλεγκτὲς ἐναερίου χυ Ἀλοφοφρίας τῆς Ἡρεττανίας, ὃὁ ἐκπρόσωπος τῆς Μπρίτις Αἴαργουεης στὴν ίπρο δή- λωσε: «Με ὁμαλότητα διεξάγον- ται τώρα ὅλες οἱ ἀεροπορικὲς ἠπηρεσίες καὶ παρέχονται κα νονικἁ ὅλες οἱ διευκαλύνσεις πρὸς τὸ ταξιδιωτικὺ κοινὸ κα: μιά δὲ καθυστέρηση ἡἢ τα- λαιπωρία ὃὲν προκαλεῖται στοὺς ἐπιθάτες ποὺ χρήσιμο- ποιοῦν τὰ ἐν λόγω ἀεροόρό- µια σᾶὰν διαμετακομιστικὸ οταθ μὸ γιά πτήσεις σ᾿ ἄλμες χῶ ρες τῆς Εὐρώπης, ᾽Αμενικῆς γαὶ τῶν ἄλλων ἠπείρων. “Ο:- σον δὲ ἀφορᾶ τὶς πτήσεις τῆς Μπρίτις «Αἴάργουεης ἀπὸ καὶ πρὸς Λάρνακα, συνέχισε ο ἐκ πρὀσωπος, αὐτὲς σὲ -αμιὰ περίπτωση δὲν ἔχουν ἐπηρεα» σθεῖ καὶ ἐκτελοῦνται κανονι- κότατα». ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞ 6 ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ ΟΠΩΣ δὲ δήλωσε χθὲς ὁ Κυ: θερνητικὸς Εκπρόσωπος ἀἆπαν: τώντας σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, θρίσκεατι ὑπὸ ἐξέτοση τὸ θέ. μα διαδικοσίας τῶν σννοµιλι: ὧν. ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΣΗΣ, ὁ Εκπρόσωπος ἆ: νέφερε ὅτι ἡ Κυδέρνηση καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυπριακὴ πλευρὰ ἐ- ξακολουθοῦν νὰ ἀναμένουν τὸ ἐπίσημο κείµενο τῶν Τουρκικών προτάσεων, προκειµένου νὰ προδοῦν σὲ ὁποιοδήποτε σχό: λιο, «Δὲν μποροῦμε, εἶπε κατὸ λέξη ὁ Εκπρόσωπος νὰ άρριγκτον ἀνάφερε ὅτι ἡ ἆμοι- ἀγορήζουν τὰ σταφύλια] µας εἰρήνευση τῆς ἠλ καὶ τῶν 0ἱ Αγγλοι δὲν ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ δηµοσιογρα Φικὲς πληροφορίες οἱ δνσμε- νεῖς καιρικὲς συνθῆκες στὴν Αγγλία ἔχουν ὀπηρεάσει σὲ Μεγάλο 6αθμὸ µτὶς ἐἑξαγωγὲς σταφυλιῶν στὴ χώρα αὐτὴ μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Κύπριοι ἐξαγω γεῖς νὰ ἀντυμετωπίζουν ὀξύτα. το πρόθληµα, ΑΟΓΩ ιῶν κοιρικῶν ὀόννθη» κῶν οἱ Αγγλοι δὲν ἁγοράζουν στοφύλι. κι αὐτὸ ποὺ..διατίθι ται στὴν ἁἀγορὰ πωλεῖται σὲ χαμηλὲς τιµές. ΕΝΩ οἱ ἐξαγωγεῖς ἔχουν ἆ- γοράσει τὰ σταφύλια ἀπὸ τοὺς Κυπρίους παραγωγοὺς σὲ κα. νονικἐς τιμὲς ἀναγκάζονται τώρα νὰ τὰ πεὶοῦν σὲ ἀσύμ- Φορες τιµές. | ΑΡΧΙΚΑ οἱ ἐξογωγεῖς µας εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν συναγωνισμὸ τῶν στοφυλιῶν τῆς Χιλῆς, τὰ ὁποῖα ἐπωλοῦν- το σὲ πολὺ χαμηλὲς τιµές, Υε γονὸς ποὺ ἐπηρέσυσε ἅμεσα καὶ τὶς τιμὲς τῶν δικῶν µας στοφυλιῶν. ΣΤΗ συνέχεια ἑνῶ Ὥἄρχισε νὰ ξεπερνᾶται τὸ ἐμπόδιο τῆς Χιλῆς, ξέσποσαν δυσμενεῖς κοι ρικὲς συνθῆκες στὴ Μεγάλη Βρεττανία μὲ ἁποτέλεσμα οἱ µεγάλες ποσότητες σταφυλιῶν ποὺ στὸ μεταξὺ εἶχαν µετα. φερθεῖ ἐκεῖ νὰ ποραµένουν ἆ- διάθετες. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ καὶ σιυ- σκευσσία στοφυλιῶν ὁλοκληρώ- νεται τὴν προσεχῇ ἑβδομάδα. ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ τὸ ὙΎπουρ- γεῖο ᾿Εμπορίου καὶ Βιοµηχα- νίας καταδάλλει προσπάθειες Υιὰ τὴν ἄρση τῶν ἐμποδίων στὴ διάθεση τῶν σταφυλιῶν, ΔΙΕΦΥΓΕ ὁ ΜΠΑΝΙ ΣΑΝΤΡ ΑΘΗΝΑ, 29 (Ἴδ. 'Ύπ,).-- Ἡ Ἑλληνικὴ Ῥαδιοφωνία Τη λεόραση μετέδωσε σήµερα τὸ πρωί, ὅτι ὁ κωθερεθεὶς αφύε- Ὄρος τῆς Περσίας ἨΜπάνυ Σάντο διέφυγε ἀπὸ τὴ χώρα την αὐγη. Ὅπως ἀνάφερε ἡ ΕΡΤ. ᾱ- εροπλάνο ποὺ μετέφερε τὸν κ. άντρο Ἰήτησε ἄδεια νὰ προσγειωθεῖ σὲ Τουρνιχὸ όε- φοδρόμιο ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔπε- πράπη, Τὸ ἀεροπ]άνο συνέχισε τὴν πτήση του πρὸς την Αθήνα καὶ σύμφώνά μὲ πηγὲς τωῦ ἆ εροδροµίου τοῦ ἝἙλληνικοῦ στὶς 2.56 µετά τὰ μεσάνυκτι τὸ ἀεραπλάνο πέρασε «απάνω ἀπὸ τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Ἑλλάδας καὶ συνέχισε τὴν πτήση του πρὺς την κατεύθυν ση τῆς ᾿Ἱταλίας. Σ τὶς ὑποτιθέμενες Τηροῦμε σχολιάζουµε Τουρκικὲς προτάσεις. στάση ἀναμονῆς». ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ σὲ ἄλλη ἐρώ: τηση, ὁ ᾿Εκπρόσωπος εἶπεν ὅτι εἶνοι πρόωρο ἀκόμη νὰ πεῖ ὁ,- τιδήποτε σχετικὰ μὲ τὴ στάση ποὺ θὰ τηρήσει ἡ δική µας πλευρά, σὲ περίπτωση ποὺ οἱ Τοῦρκοι ἀξιώσουν ἀπὸ μᾶς νὰ ὑποδάλουμε νέες Ὑραπτὲς προ τάσεις. ΤΕΛΟΣ, ὁ Κυδερνητικὸς Ἐκ- πρόσωπος εἶπεν ὅτι, δὲν ἔχει ὑπόφη του ἂν ἐνήργησε κοὶ πῶς στὸ θέµα τῆς ὑποδολῆς τῶν Τουρκικών προτόσεω ὁ Ὕ- πουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῶν 'Η- κά ο (4 ΣἩ χαμογελαστὴ κυρία τῆς φωτογραφίας μὲ ἄγκαλιὰ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικανίδα Ῥόδα -κί- φερ, τὴν πρώτη ἔγκυο στὴν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς ποὺ ὕπο- δλήθηκε σὲ ἐγχείρηση τοῦ ἐμερύου ποὺ ἔφερε στὰ σπλα- χνα της. ΗἩ ἐπέμθαση πθραγµατοποιήδηκε τρεῖς 'μῆνες στὴν Πανεπιστημιακὴ κλινικὴ τοῦ Σάν ὅΦραν- τσίσκο καὶ ἔγινε γιὰ νὰ διορθωθεῖ κάποια Ελάξη στὸ οὖρο- ποἰητικὸ σύστημα τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δίδυμους ποὺ «ποξάθουν- στὴ -φωτογθαφία- καὶ συγκεκριµένα τοῦ πρὸς τὰ ἄριστερά. τὰ δίδυμα : - 3 ἀκριδῶς πρὶν νεοσσοὺς καιρο, 2 Οδ. Ὑπ.)... ᾽Αφγανοὶ ἀντάρτες προτίθεν- ται νὰ ἱδρύσουν ἑξόριστο κοι- νοδούλιο͵, ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς τριμήνου, γιὰ τὴν κατάστρω- ση κοινῆς στρατηγικής κατὰ τῆς σοθιετικῆς εἰσδολης στὸ Αφγανιστάν, δήλωσε ὁ διοικη τὴς τῶν «ἀνταρτῶν Σομπ. γατολλὰχ Μοντζονταντί. Πρόσθεσε δὲ ὅτι τὸ Ἅκοινο- θούλιο θὰ ἀποτελεῖτοι ἀπὸ 250 ἕως 300 µέλη, ποὺ θὰ ἐκ- προσωποῦν καὶ τὶς 28 ἸΑφγα- νικές,. ἐπαρχίες καὶ τὶς ἕξι ἂν τισοδιετικὲς ἀνταρτικὲς ὁμά- δες. Θὰ ἀποκαλεῖται «Σούρα» ἢ συμδουλευτικὸ συμθούλιο. ΣΕ συνέντευξή του πρὸς τὸ πρακτορείο «Μέση ᾿Ανατολή», ὁ κ. Μοτζονταντί͵ ποὺ εἶνοι ἀρχηγὸς τοῦ «ἜἘθνικοῦ Μετώ. που γιὰ τη Σωτηρίο τοῦ “Αφ: γονιστάν», δήλωσε ὅτι οἱ µου Ἐξθριστη Βουλἠ δή ἱδρύσουν οἱ Ἀφγινοὶ σονλµάνοι ἀντάρτες εἶναι σὲ καλύτερη θέση ἀπὸ στροτιωτι: κῆς πλευρᾶς ἐφέτος, μετὰ τὴν ἀπόκτηση νέων ἀντιαρματικῶν καὶ ἀντιαεροπορικῶν ὅπλων, ᾽Αλλὰ ἀντιμετωπίζουν σοθαρὲς ἐλλείψεις ἐφοδίων, διότι, οὐτὰ ποὺ λαμθάνουν, ἀντιπροσωπεύ- ουν μόλις τὸ 102ο τῶν ἀναγ. κὠν τους. ΣΤΗΝ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ την εὐὑρωπαίκη έκκληση για διεθνή διάσκεψη γιὰ τὸ ᾿Αφγο χιστάν, δήλωσε τὰ ἑξῆς: «Δεν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ συζη: τήσουµε ἅμεσα μὲ τη Σοδιετι κη Ένωση, ὅμως δὲν ἔχουμε ἂν τιρρήσεις, ἂν Φιλικὲς Χώρες διαπραγματευθοῦν μὲ τῆν Σο- θιετικη Ένωση καί, ἀχολοῦ: θως, ἐμεῖς θὰ ἀποδεχθοῦμε οὐ: τὸ ποὺ μπορούμε νὰ δεχθούμε καὶ νὰ ἀπορρίψουμε ὅ,τι εἶναι ἀπορόδεκτο γίὰ μᾶς». ΑΓΕΥΡΑ, 29 015. Ὕπλι Μεταδίδεται ἅπο τὶς Αγ κυρ ὅτι 2ἱ πο τος 200 ἀριστεσοὺς 2βρήτουµενους στις ἐκεῖ. στρατιωτικές φύλακες, ποὺ κάναυν ἀπεργία πείνας ἐδῶ καὶ τρείς δδοιιάδες, {- χουν εἰσηχδεί σὲ νοσοςι ας Τὴν πλησοφοσιι ἔδωσαν στὰ ξένα εἰδγσεογραφικα πρα κτοστία αἱ δικηγερς: τῶν κβατοὶ πσνων που Σήλωσαν ὅτι οἱ πελότες τους χιτ θαν σε ἀπεργία πεινας σὲ ἐν δειξη δ.αµάρτοσιας, για. τὰ δασαν:στήρι, καὶ γεννά τὶς συνθήκες τους. Οἱ δκηγόδρι κατήγγειλαν 8 κρατήσεως ὅτι οἱ ᾿λοχὲς δὲν τους. ἐπι- τρέπον νὰ ἐπκονωνησσυν 3 τους. νωμµένων Πολιτειών κ. Χαίηγκ,, Παμαῦεχυ τά βασανιστήρια οἱ Τοῦρκ: υτηι ἕνινῆς που Ἑ ΄Ασωσλειας, Ἄοδτονα τη γὠσιε δήλωσε ὃ Γρ φεν ξέοει ποτε γιὰ µ- περογινς εννης τῶν κρατυνιε νων καν δε ὅτι αν σον ἔδεις στις πι οπλήσεις Φν- Ὀανής τῆς Άγκυρας εἶνιι πο πι ἐντάξδει Αντίδετας τὸ ποακτορείο ᾿Ασπόπιιΐτεντ Ποῖς», Πετε- ἐγις Τουσκος ὤκν- δι τες σνο! --. δωσς οτι ἀντιιποκοιτη τού ποιρτοθεισῦ, εναφεοσε ὧτι Τα δις αν στησας ἀποτελιον σν- Έ σενα ταγτικήὴ στις Το φώλακες, ο Τοῦσνυς έπ ας δικαισλόγπσε τὴν ὃ τὸν κο θοένων σε σαν του μονο Έψνι ε α Χα τοὺς ἀγώγκασει νὰ µ. ἢ ἀπτονυμια ΤΕΙΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 ΙΙ Πε ή! ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ.-- Μετὰ τῇ µεγάλη ἔπι- τνχία τοῦ Μουτσανᾶ, ἕ- νας ἄγόμα Ἕλληνας ᾱ- θλητῆς χατάφερε νὰ διχα 0 ΒΟΛΤΣ ΕΛΠΙΛΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΔΕΑ ΤΟΡΚΗ.-- Οἱ τεχνι κοὶ τῆς Ἐθγικῆς ὁμάδος τοῦ κ)ασικοῦ ἀθλητισμοῦ τῶν Ἡ- νομένων. {Τολιτειῶν ὑποστποί ὅοιν ὅτι ὁ νεαρὸς Ἀταίη6 Ἠόλτς ποὺ στοὺς ἀγῶνες ποῖ ἐφηθικοῦ πρωταθλήματος τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν πρύ- τευσε μὲ 65.00 µέτρα, εἶναι ἡ µεγάλη ἐλπίδα τῶν ἸΑμεριωα νζς γιά νὰ σιναγωνισθεῖ τοὺς Σοθιετικοὺς καὶ τοὺς 1ά)- Ίους ἐπικοντιστὲς στοὺς 'ΟὉ- λημπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ Δὸς Αντζελες ποὺ θὰ γίνουν τὸ 1984. 0 ΠΡΙΚΠΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΟΠΛΛΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΡΊΤΣΑ ΜΑΔΕΡΙΤΗ.-- Ὁ πρίγχι- πας τοῦ Μοναχκὸ ᾿Αλμπερτυ ἔγινε «ὀπαδὺς» τῆς ἩΜπαρτσε λώνα. Ὁ νεαρὸς πρίγκιπας ἐ πισμέφθηκε τὸ στάδιο τῆς Μπαρτσελώνα καὶ ἐνθοισιά- σθηχε ἀπὸ τὴν µεγαλοποέπειά του γαὶ οἱ διυικητικοὶ παρά- Μοντες τῆς Μπάρτσα τὸν νά- λεσαν ὁπὸ τώρα στὺν τε)ικὺ ἀγώνα τοῦ Νιπέλλου τῶν γυ πειούχων τῆς ΠΒὐρώπης, στὸν ὁποῖο ἡ ὑμάδα τους ἑκπί ζουν νὰ, πάρει µέρος. -- κριθεῖ χθὲς στὴν 11η πα νεπιστηµιαδα τῆς ΆῬου- μανίας. 'Ὁ Κυριάκος Γου νελᾶς,. στὰ 7 χιλὰ τῆς ἐλεύδθερης πάλης, νίκη- σε στὸ δεύτερο γύρο στὰ σηµεῖα τὸν ὀύγγρο ἀν- τἰπαλό του Πέτερ Ἰά- ταρ. ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ στὴν ἕ- ὄδομη µέρα τῶν ἀγώνων, ἡ κάτοχος του πογκόσµιου ρε: κὀρ στὸ ὤψος, Σάρα Συµεόνι, ἔδωσε στὸ στίδο πρόσθετο ἐν. διαφέρον, ἐνῶ ἡ Αμερικανίδα κολυμξήτρια ΤζΙ Στέρκεὶ «μά ζεψε» τὸ τρίτο της χρυσὸ µε- τάλλιο. 'Ἡ ὀλυμπιονίκης Σιµε όνι πῆρε µέρος στοὺς -τελευ- τοίους ἀγῶνες σὲ ἀνοικτὸ στί- 6ο φέτος μετὰ ἀπὸ ἁἀπουσία 5 μηνῶν ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστι- κοὺς χώρους λόγω τραυµατι- σμοῦ καὶ ἀσθένειας. ᾽Αλλὰ ὄχι µόνο νίκησε στὸ ὕψος γνναι. κὠν, μὲ νέο ρεκὸρ ἀγώνων στὰ 1.96 µέτρα (ποὺ εἶναι καὶ ἡ καλύτερη Φετινὴ ἐπίδοση ἀλλὰ ἐπίσης λίγο «ἔλει- ψε νὰ περάσει τὰ δύο µέτρα, ὕψος ποὺ ὑπολοίπεται κατὰ ἕ- να ἑκατοστὸ τὸ δικό της παγ- κόσμιο ρεκόρ, ἀφοῦ προηγού- µενα εἶχε ἐξασφαλίσει τὸ χρυ- σὸ μετάλλιο. Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ στὸ πανεπι- στήµιο τοῦ Τέξας Στέρκελ ἑ- πίσης πέτυχε ρεκὸρ ἀγώνων, γικώντος στὰ 200 µέτρα ὀλεύ- θερο γυναικῶν μὲ 2.03.97 καὶ πρόσθεσε ἔτσι ἄλλο ἕνα στὰ χρυσὰ τῶν 100 µ. «ἐλεύθερο καὶ 1090 µ. πεταλούδα, ποὺ εἶχε κερδίσει τὶς προηγούμενες μέρες. Ἐπιτυχία σημείωσε το” ε ὁ χορὸς τοῦ Κίμωνα» Ἐξαιρετικη. ἐπιτυχία ο- μείωσε ὁ χορὸς τοῦ ἀθληπσοῦ σωματείου «Κίμωνα» ποὺ ἔγι- νε τὸ περασμένο ὙῬάθθατο στη Ἐνλοτύμπου, ον 3ον ἑτήσιο ορθό τοῦ «Κίμωνα» τίμτη σαν μὲ τὴν πα ρονσία τους οἱ θουλενυτὲς λάρ χανας Ἡ.κ. Γεώργιος 1 εωρ- γίου καὶ Ανδρέας αθηνο- ας Ἐν ος ἃ Ἰώνης καὶ ὁ θούλειτης Αμ μοχώστου Ἡ. Κώστας Χ’΄ Μα γυῦ. Ἐπίσης παρέστησαν ἂνγ- τιπρύσωποι ἀπὸ τὰ γύρο χῶ- ριὰ καὶ π).ῆθος κόσμου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς χο- ροεσπερίδας τὸ μιυκτὸ χυβρευ- τικὸ συγκρότημα τῆς Ἐνλο: τύπου χόρεψε ἑλληνικοὺς γαὶ Χοπριακοὺς χορούς. τὸ τέλος τῆς χοροβσπερί- δας ἀπονεμήθηκάν τιμητινὲς ἀσπίδες στοὺς ποδοσφαιριστὲς τῆς ὑμάδας τοῦ Κίμωνα ΈἘν- Ἱοτύμπου γιὰ τὴν φετινἠ προ- σφορά τους στὴν ποδοσφαιρι- ΙΙ ι ΠΝ Ἁίσιοι Β ν Κπος ΟΥ Ῥοα ΗΙΙΙ ν Κεί]οι Μοτνψε]| ν Ῥταήμταηπ Βαπάεποπα ν Σανκποθί Εοοΐμβοίαυ ν Ἀτάθεϊ Εταπκδίοη Ῥ ν Με]ρουτπθ Ηεἰἀείδρετα Ὁ ν Βριίπανα]ο 5 Με]ρθουτηε ν Ῥοπσαρίεί Ἡ/ανοετΙθΥ ν Ρτεείοη Οοβυτα ν Βἰπσνοσά Ὁ Οοτίο ν ἸαλΠουτὴ Εμλατ ν Βτοαάπθαάον5 Ῥταμταπ Ο ν Ηεὶἰἀθἰρετα σι Ά]δαπε ν Βθὶ] Ρατκ Ὑοιτίοθο ν Ῥὶ Μθάρουτηθ Ἠτίσηίοι ν Νιπαναάίπα Ομοϊξεοα ν δαπάτίηπσμαπι Ἐρετπίτος ν Ν Ὀαπάεποπσ Κεγεροτο ν Μοπαςη Μοοναρδίπ ν ἩΜοτπίπαίοῃ Βογαί Ῥατκ ν ΔαπδωτΥ Ὁ Αστυτὶ ν Νοατίαπαα Ὁ Βθοσταὰ ν Οτοαίία Οαπιρρε]ονπ ν Ρο]οπία ΕἰσζαδοἩ ν ῬΡατα Η]]]5 Ρι Αἀάε]αίὰο ν Οιπιρετ]απᾶ δεωτί ν βα)ἰ5δοιτΥ Ψιοἱοτία ν Βτὶίσπίον ΟΥ γ/ρειήο]ἀς ν Λἀθείαϊάο Μ Τοτεῃπς ν ἩΝ Αάε]αϊάς Ἠηγα]ία ν Ιήοη Ἠπάκοτ ν ΜοάριατΥ Λἀάε]αίάε ἃ ν δαἱο: Βἰασκώουσαά ν 51 Αάε]αίάς Νοτίαπσα ο ν ὈπὶίνειείιΥ Ἀσασία Βἰάσε ν Ώατια Ῥίπθ Βίνειςδ ν Ττίάεπὶ ςαἰίαατν ν Οἰγπιρὶς σουἰΠείὰο ν ΜΙσμε[ίοτ σμπηγείἀε ν Οο]δίατς Τατίπσα ν Ἀππείίεν Φοοάπα ν Ίπα]α ΟΙ1Υ Ιπάμειγίαὶ ν αρ ΝοτἩ δίατ ν Βἰνετείάε Ἠεάϊσπὰς ν ΝΙΣ Βγίεδαπο σοµίῃς Ὀιά ν Ὀπινεταί!Υ Βυτπίο ν Ἱ]νοτείοπθ ῬΏενοπροτί ν΄ Βτίσμίοῃ Ἡοβατί ] ν «ἀθοισείονπ Εα!γ Μοαάου ν ΡῬοτπσίιἃ π Ν Βαπκείονη ν Κυτίπσαὶ Ὀπινοτιν ν Βθΐποτε ζαπιρρῥίουα Ὁ Ματτχνη]ς Ἠϊνοτείοης ν Ώισεπς ΡΚ Ῥοπαάί ν ΑτπαΓποῃ κὴ ὑμάδα. Ω δε ὦ Ὁο -α -αᾱ ἡ 5 Ἡ 8 . ωΏ ἅ- αἃ αἱ ο Σ α. δν Σ ώ ο ον ο ο ο ο ο ο ο Πο οσο ο ον -- ο οσα ο σποτ ο με ον κ επ μα ΡΟ ΡΟΝ Ν -θὸ ΜΕ τον ο ὅτε να ον τὸ ο ο αν πμ η σε δοδοἨ ο το δο ον ν η η Γκ δο- ο δο Ἡ Μ η Όὸι- 55 5ο τὸ --ε-- ϱὸ Μ ἰ--ι-- ον ο --- μ- Ἡ 89 να ἐσλ εσενα ἑτε ντα να ο κα ο ἕ-α κ Ἡ Μη εκδ Ἡ να 5ο δο Μ-θ εναν εν 89 κα ο νε ϱὸ ο µε α α ἑ νερο κ Κι Βαρέθηκα νὰ εἶμαι ἡ «κρυσὴ ἀἡἡαγὴ) πμ ΠΠΠΠΠΠΠΕΠΗΠΗΠΠΠΠΠΗΠΗΠΜΜΕ ΙΙ ] ΠΕ ΕΟΗΜΗΗΗΗΗΜΗΗΗ, ΣΕ ΜΙΑ πυδοσφαιρικὴ ὁ- µάδα εἶναι ἑπόμενο νὰ μὴν μποροῦν νὰ παίξουν πάνω ἀπὸ ΙΙ παΐκτες. τσι υἱ ἐλπίδες τῶν ἀναπληρωματι- πῶν εἶναι στὶς ἀλλαγές. Στὴν Αγγλία τὰ πράγματα εἶνω, πιὸ δύσκολα. Καὶ για- τὶ. δὲν γίνονται εὔκολα ἆλ- λαγὲς ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ οἱ ἐ- πιτρεπόµενες ἀλλαγὲς εἶναι µία. καὶ ὄχι δύο, ὅπως σιαι- δαΐνει στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, Ἔτσι εἶναι μοιραίο νὰ Ἆ- πάρχουν παῖκτες ἀξίας ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀγωνισθοῦν στὴν πρώτη ὁμάδα. Ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Ντ. Φαίρ-' κλαφ ὁ δυναμικὸς «φὀρ τῆς Λἰδερπουλ ποὺ σὲ συνέντευ- ξή του στὸ ἀγγλικὸ περιοδι- κὁὀ «δούτ» δηλώνει τὴν ἐπι- μία του νὰ καθιερωθεῖ στὴν πρώτη ὁμάδα τῆς Λί- δερπουλ. ὍὉ Φαίργλαφ ὁ ξανθοµάλ- Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΑξΙΛΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ Ὦ Γηελἰς Ιμίε μι ΗΝ. ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Ο ΦΟΡ᾽ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΦΑΙΡΚΛΑΦ λης φὀὸρ ἀγαπάει τὴ Λίδερ- πουλ ἀλλὰ μισεὶ τὴν ἐτικέτ- τα τοῦ σοῦπερ ἀναπληρωμα- τικοῦ ποὺ τοῦ κόλλησαν οἱ φίλοι του. Στὴ Χρονιὰ ποὺ ἔρχεται ἐλπίζει ὅτι δὲν θά τὸν ἑνο- χλήσει ὁ τραυματισμός τοῦ ποὸ τὸν ἔριξε ἔξω ἀπὸ τὰ παιγνίδια τῆς περασμένης περιόδου. Θέλει νὰ ἀποδείξει πόσυ μµειωµένος αἰσθάνεται μὲ τὴν ἐτικέτα αὐτή. --Ἔχω ἕλθει σὲ σημεῖο νὰ μισῶ τὸν ἦχο αὐτῶν τῶν λέ- ξεων. Δὲν μπορῶ νὰ τελειώ- σω ἕνα παιγνίδι. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ἴδιο σὰν νὰ μὴν ἔπαιζα. Καὶ κάτι ἄλλο ποὺ ἔχω ζήσει αὐτὰ τὰ χρόνια. ”Αν καὶ ἔχω θέσει τὸ ἐρώ- τηµα σὲ µεγάλο ἀριθμὸ ἆᾱ- τόµων΄ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ πεῖ τὶ σηµαίνει πραγµα- τικ ἕνας παίκτης 90 λε- πτῶν. Ὁ Φαίρκλαφ τὶς πιὸ παλ- λὲς φαρὲς παίζει σὰν ἄλλα- γὴ. καὶ μάλιστα ἔχει σχκορά- ρει ἁἀμκετὲς φορὲς σὲ πολὺ δύσκολες µπεριστάσεις γιὰ τὴν ὁμάδα του. -- Ὅμως ὁ κόσμος ξεχνάει ὅτι ἔχω παίξει καὶ ἀπὸ τὴν στο {ή ( [ήὴμί ΕΠΕ ΠΜΗΠΙϊ Ἔγινε τὴν περασμένη ὅδο µάδα ἡ ᾿Ετήσια Γενικὴ Συ πέλεώση τοῦ προσφυγικοῦ σω µατείου Ποσειδών, στὸ οἵ- νημα του στὴ Λάρνακα, Στὴν ἀρχὴ ἔγινε Ἅλογοδο σία τοῦ ἀπερχομένου Διοι κητικοῦ Σωµδουλίου γαὶ ἆ- κολούθησε συζήτηση καὶ ἑρώ τήσεις ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ σωματείου. Στὸ τέλος ἔγινε ἐκλογὴ γέου ΔιριΚητικ Ν΄ φέτ ὀστὸν οπορι { Συµδουλίου, τὸ ὁοῖς΄ ολ αν κά μὴ Ἀἰκολέον Ταμίας, Φώτης Νι κολάου Εἰδικὸς Τραμματέ- ας, Χρ. Μάτσας Εἰσπράκτο ρας, Κωστάκης Λαζάρου καὶ Νικόλαος Πύριλλυς Ἔφο ροι Ποδοσφαίρου, Ισίδωρος Μακρίδης καὶ Πανίχκος Που ζούκης ἐπὶ τῶν Δημοσίων Σχέσεων. : Εντύπωση προκάλεσε ἡ ἀποωσία τοῦ µέχρι γῦν προέ ὅρου τοῦ Ποσειδώνα κ. 'Αθα νασιάδη, ὁ ὁποῖος γιὰ προσω πικοὺς λόγους δὲν ἔδαλε ὑποψηφιότητα ὅπως καὶ οἱ περσινοὶ ἔφοροι ποδοσφαίρου Γ. Γεωργίου καὶ Π. Αὐξεν- τίου. Παρόλα αὐτὰ στὸν :- Ποσει δώνα ἐπικρατεῖ ἀρνετὴ αἱ- σιοδοξία γιὰ τὸ νέο πρωτά θληµα καὶ τοῦτο γιατὶ τὸ νέο Συμµδούλιο, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ κ. Δημ. Πιερ εἷ- ναι ἀποφασισμένο νὰ έργα στεῖ μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὴν ἄνοδο τῆς ὁμάδας. .. -. Ἠδη ἄρχισαν ἔντονες ζω µώσεις γιὰ τὴν ἀνεύρεση ἱκανοῦ τεχνικοῦ, καὶ τὴν ἐνί σχυση τῆς ὁμάδος σὲ ἔμφψῳ χο ὑλικό. Ἴσον ἀφορά τὸ θέµα προπονητοῦ, πληροφορίες µας ἀναφέρουν ὅτι ἂν δὲν ἀναλάδει ὁ περσιγὸς τεχνι χὸς Κωστάκης Τσουρῆς ἡ ὁμάδα πιθανόν γάἀ ζητήσει κάποιο ἀπὸ τὴν Λάρνακα. Φημολογεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Ανδρέα ᾿Ιακώδου (αρώην ποδοσφαιριστοῦ τοῦ ΊΠεζο- πορικοῦ) ὁ ὁποῖος πῆρε πρὀ σφατα δίπλωμα ἀπὸ τὴν Σχολὴ προπονητῶν ποὺ λει τούργησε στὸν τόπο µας. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέµα τῶν ποδυσφαιριστῶν γἰνόνται ἐ- γέργειες γιὰ τὴν ἐνίσχώση τῆς ὁμάδας καὶ ἀναμένεται ὅτι ὅπως καὶ κατὰ τὸ πα- ρελθὸν οἱ ὁμάδες τῆς Λάρ- νακος᾽ θἀ᾽ δοηθήσουν τὸν Πο σειδώνα. ᾽Απώλειά γιὰ τὴν ὁμάδα ἀποτελεῖ ἡ φυγἡ δύο .ποδο σφαιριστῶν του ποὺ Υύρι- ο θὸν κατηρτίσθη εἰδη σῶμα- δήσει- μέση αμα Πρό : ὥς ἀπολούθως: ανα αι σσ δν ο λού Δημήτρης -- Πρόε- κα Γεωργίου καὶ κ ἀμυντι δρος, ᾽Αντώνης Καρατζᾶς κὀ Μ: Μιχαήλ. Γραμματέας, Αντώνης Τὸν Ποσειδώνα θὰ ἐνισχύό σουν φέτος καὶ τρεῖς ποδο σφαιριστὲς ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῆς ΔΕΕ ᾽Αμμοχώστου ποὺ ἀπεχώρησε ἀπὸ τὸ Πρωτά- θληµα, ἀλλά πέρσι δὲν µπο ροῦσαν νὰ ἀγωνισθοῦν. Πρό κειται γιὰ τοὺς Τ. Καράκω στα, Κάρουλλα καὶ ζανί- κλη. Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΡΟΔΟΣ ΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟΡΥ/ Ἡ Ῥόδος κάνει. πρασπάθει νὰ ἐντάξει στὶς δυνάµεις της τὸν Γκρέκορυ τοῦ ᾿Ολνμπια- κοῶ, μάλλον ϐ’ ἀποκτηθεῖ ὁ Κύπριος ποδοσφαιριστής. Κάποιο κώλυμα ὑπῆρξε στὴ μεταγραφή τοῦ νεαροῦ “Όλ- λανδοῖ Μαρτὸν Κλέρ, τὸ ὁ- ποῖο ὅμως διευθετήθηκε. ᾿Ἐντὸς τῆς ἑδδομάδος ϐ) ἆ ναχωρήσει γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ὁ πρὀεδρος τῆς ΗΑΕ. Ρόδου κ. Παπαδασιλείου. γιὰ νὰ πα- ακολουθήσει τὴν προετοιµα- σία τῆς ὑμάδας. Τὸ περασμένο Σάθύατο στὶς 5.90 ἀναχώρησε γιὰ τὴν Κύπρο καὶ ὁ ᾿Αστοᾶς γιὰ νὰ πάρει µέρος στὴν προετοιμα- σία τῆς ὑὁμάδας. Ἡ ἁἀποστολὴ τῆς Ῥόδου ὅια µένει στὸ Ἑενοδοχεῖο «Π]εντέ- λη» στὸ ὕρος Τρόοδος. ἸηιήλιΠΙΙ Ιὴ [ΛΙ Εῇ- ῃ η γύβι ΤΠ ΠΕΙΜΙΠΙΠΙ Ἐδῶ καὶ λίγες μέρες ἄρχι σε στὴν Λεικωσία να λει- τουργεῖ μιά νέα Σχολὴ στὴν ὁποία διδάσκεται ἕνα νέο ᾱ- θληµα. Πράκειτα γιὰ τὴν Σχυλὴ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, ποὺ διδά- σκει τὸ ὁμώνυμο µάθηµα ὁ- πὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ δευ τεραθλητῆ τῆς Ἑλλάδος Νε ὀφυτου Βασιλείου, στὴν ὁδὸ Βασιλέως Παύλου 35Α στὴν Εγκωμη, περιοχὴ Παρισι νο, τὸ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ εἶναι μιὰ Κορεότικη πολεμικὴ τέ- χνη αὐτοάμυνας μὲ τὴν ὁ- ποία μπορεῖ κανένας νὰ προ στατεύσει τὸν ἑαυτό του ἆᾱ- πὸ ἐπιτιθέμενους ἀντιπάλους μὲ γομνὰ χέρια καὶ πόδια, χρησιμοποιώντας ταστόχρο να γροθιὲς καὶ λακτίσµατα. Εἶναι ἕνα σπὸρ μοντέρνο μὲ συστηµατοποιηµένη τεχνική. Ἠδη, οἱ νέοι τῆς πρωτεύ ουσας ἀγκάλιασαν τὸ ἄθλη μα αὐτὸ, ποὺ ἐντάχθηκαν στὴ Σχολὴ γναὶ διδάσκονται συστηµατικὰἁ τὸ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ἀρχὴ σὲ πολλὰ µάτς καὶ ἕ- χω σκυράρει στὰ περισσότε- ρα ἀπὸ αὗτά., Ἡ τελευταία περίοδος ἡ- ταν κάπως μιὰ ἐξδαίρεση. 'Ὁ Μταίηδιντ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σεμνοὺς καὶ ἀγαπητοὺς παῖ- κτες στὸ ἐπαγγελματικὸ πρω τάθληµα ἄρχισε καλὰ κι. ἕ- παιξε στὴν ἀρχὴ τῆς σοιζὸν σὰν δασικός. Όμως τὸν ᾿Ὁ- κτώδριο τραυματίσθηκε στὸν μηρὸ καὶ ἀπὸ τότε δὲν µπό- ρεσε νὰ γυρίσει στὴν ὁμάδα. Ἔτσι τέλειωσε τὸ πρωτάθλη- µα. ἔχοντας ἀγωνισθεὶ µόνο ὁό παιγνίδια. Στὸ Παρίσι ᾱ- φοῦ παρακολούθησε τὸν τε- λικὸ τοῦ Ἀώπέλλου πρωτα- θλητριῶν πῆγε σχεδὸν ἁμέ- σως σ᾿ ἕναν γιατρὸ γιὰ τὸ πόδι του. --Εἶναι λίγο µωστήριο µέ- χρι στιγμῆς, λέει. Όμως ἑλ- πίζω νὰ τελειώσουν ὅλα στὴν ὥρα τους καὶ γὰ εἶμαι ἔτοι σπεσιαλίστα [ὴ 16βΕΙ-Λ-ΠΙΤ [ηῇ ΛΧΙΛΜ! ΤῆΕ [ΠΙΠΤ(ΠΠΙ Τὰ ᾿Ἐθνικόφρονα σωματεῖα . «᾿Αχυλλέα» Πλατανιστάσας, μὲ Χθεσινἠ ἀνακοίνωση τους ἀναφόρουν ὅτι διοργανώνουν τὸ ἰο ἐτήσιο πρωτάθλημα ««ἑπτὰ καθ’ ὁμάδα, «ΤΑ Α- ΧΙΛΛΕΙΑ» τὴν ᾖΚυριακἡ 2 Αὐγούστου, στήν µνήµη τῶν ἡρώων τῆς κοινότητας, “Ὁ λες οἱ ὁμάδες πρέπει νά δρίσκονται στὸ κοινοτικὀ στά διο στὶς |Ι2.30 μ.μ. ἀκριδῶς. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Δικαίωμα λίρες. συμμετοχῆς 2 η. ο) Κάθε ὁμάδα δικαιοῦται νά ᾿ συμμετάσχει μὲ δύο ὁμάδες ἀπὸ ἕννέα ποδοσφαιριστές. Σὲ περίπτωση ἰσοπαλίας θὰ «τυπιοῦὔνται πέναλτυ. «Ποδασφαιρυστὴς ποὺ : ἀγω νίζεται σὲ μιὰ ὁμάδα δὲν δι καιοῦται νὰ ἀγωνίζεται σὲ ἄλλην. Τὰ κόρνερ θά κτυπιοῦνται καὶ δὲν θὰ μετροῦν. κα ἔνστάσεως 4 ᾿λί πο Τὸ πρωτάθλημα γίνε- ται Κάτω ἀπὸ τὴν αἰγίδα τῆς |’ μπύρας ΚΕΟ. τος. ΗΝ μος γιὰ φούλ προπόνηση µέ- Χρι νὰ μπορέσω νὰ παίξω οτἡν ἀρχὴ τῆς περιόδου. Στὴν ἀρχὴ τοῦ |Ι280--8! ἤ- μουνα εὐχαριστημένος ὑπο- γράφοντας γέὰ συμθόλαιο. Τὸ ἀφεντικὸ συμφωνοῦσε νὰ ὑπογράφω καὶ νὰ προσπα- θήσω μὲ τὸν δικό µου τρόπο νὰ πάρω μιὰ θέση στὴν ὁ- µάδα.. Ὅλα αὐτὰ ὅμως πῆ- γαν. χαμένα μὲ τὸν τραυµα” τισµό µου. Τὸ νὰ εἶσαν στὸ Παρύσι γιὰ τὸν τελικὀ, δλέ- ποντας τὸ γήπεδυ καὶ παίρ- νοντας γιὰ τρίτη φορὰ τὸ τρόπαιο, εἶναι πράγματα σποιδαῖα. Ὅμως κακἁ τὰ ψένατω. Δὲν γοιώθεις ὅτι πραγματικὰ πῆρες μέρος στὸ κατόρθωμα αὐτὸ ἄν δὲν εἷ- σαι στὴν ὁμάδα. Αὐτὸ εἶμαι ἀποφασισμένος. νὰ κάνω τὴν Ἑπόμεγη περίοδυ. Θέλω νὰ εἶμαι στὴν ὁμάδα καὶ νὰ παίξω στὸ Άμϕυλνι, ὅπου θὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ δύο πρόπαια ποὺ. κατακτήσαµε φέτος καὶ θὰ προσπαθήσου- µε νὰ κερδίσουμε τὸν τίτλο τοῦ πρωταθλήματος ξανά. ᾽Αλλὰ ὁ Φαΐρκλαφ δὲν εἷ- ναι ὁ µόγος ποὺ ἐλπίζεί γὰ κάνει τὸ µεγάλο ἄλμα στὸ Αμφϕίλντ τὴν «καινούργια χρονιά. ὍὉὍ Τζόνστον. ὁ Εκρόμπιφλ, ὁ Μάνεῦ, ὁ ᾿ρ- δάἵν, ὁ Γκέηλ ἀκόμη καὶ ὁ Καΐης, προσδοκοῦν νὰ πὰ- ρουν μιὰ θέση. σιὴν πρώτη ὁμάδα τῆς Λἰδερπουλ. μα πράγμα εἶναι σίγου- Ὅτι δὲν θὰ περιμένουν : συνέχεια γιὰ τὴν Λἰδερπουλ. Καὶ δὲν θὰ εἶναι µόνο µία μεταγραφή. Θὰά πρόκειται μάλλον γιὰ γκρούπ ἀπὸ ὃ- πογραοφὶς σὲ ὁμάδες ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ τοὺς. ἀπο- κτήδουν. Μπορει ἡ χρονιὰ αὐτὴ. νὰ εἴνων τοῦ Ντ. Φαίρκλαφ. Αὖ- τὸ ὅμως δὲν εἶναι σίγουρο. «Αύτό, ὅμως, θὰ τὸ δείξει ὁ χρόνος. Ἡ προσοχή΄ -σας λοι- ΄. πὸν στραμμένη στὸ Αμϕιλντ ὅπου πολλά καὶ διάφορα ᾱ- Ναμένετᾶι νὰ συμδοῦν : φέ- Σελίδα 7 ος το ο ο ο ᾽Αμερικανικὴ ὑμάδα μπήσκετ στὴν Κύπρο Ἐνῶ ἡ Εθνική µας ὁμάδα μπάσκετ, ἀνοχωρεῖ : ἐντὸς τῶν ἡμερῶν στὴ Μάσχα, ἡ Κυπριακὴ Ὁμασπονδία Καλα θοσφαίρας κόµνει «προσπάθεες, ὅπως στὸ Μακάριο τούρ νουὰ μπάσκετ, ποὺ διεξάγεται κάθε χρόνο πρὶν ἀπὸ τὴν ἕναρξη τοῦ πρωταθλήματος, λάδει µέρος καὶ μιὰ ᾽Αμερι- χονικὴ ὁμάδα. Σύμφωνα μ ἔγκωρες πληροφορίες µας, σχετικὲς ἑπα φὲς ἔχουν Ὑένει µεταξὺ τῆς ἁρμόδιας Ὁμοσπονδίας µέσο τοῦ ᾽ΑΔμερικανικοῦ κένΌρου στὴ Λευκωσία. Συναφεῖς πλη ροφαρίες µας προσθέτουν ὅτι ὁ ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοιτη πικοῦ Σώμιδουλίου τῆς ΚΟΚ κ. ᾿Ιακωδίδης εἶχε κατὰ τὴν παραµογή του στὴν ͵ Τσεχοσλοδακία, ὅπου φέτος ἔγιναν καὶ οἱ Πακυρωπαϊκοὶ µπάσκε, συνάντηση μὲ διακεκρι- µένο ὁἁμοερικαγὸ τεχνικὸ στὸν ὁποῖο ἀνάφερε τὶς προθέσεις τῆς κωπριακῆς Ὁμοσπονδίας Ἰαλαθοσφαίρας γιὰ νά κα ταρθώσει νὰ φέρει στὴν «Κύπρο μιὰ ἀντιπροσωπευτικὴ ἀμερικανικὴ ὁμάδα, γιὰ νὰ συμμετάσχει στὸ Μακάριο Τουρ πουὰ,. Ὁπως Ἱροσθέτουν οἱ πληροφορίες µας, ὁ ἁμερικα γὸς πῤοπονητὴς μπάσκετ ἔδειξε ἑνδιαφέρο γιὰ τὴν πρόσκλη ση τοῦ κυπρίου παράγοντα, τω ν΄ πνοή ΜΗ μα λες το τὴ ΙΓ τε στο. στα. ΣΕ ΤΡ} Σελίδα ϐ ΕΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ [ΛΙ ΜΠΠΙΙ ΜΗ { ΜΝΙΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΤΕΤΗ ΤΟΝ ΦΛΩΡΕ Πραγματοποιήθηκε τὴν περασμένη ὀδομά- δα σύοκεψπ Δ. Συμθουλλίου καὶ ποδοσφαιριστῶν τοῦ ΑΙλ Λύσης στὸ οἴκημα τοῦ σωµατεὶου στὴ λεμεσὸ, Στὴ σύσκεφπ, παρόμοια τῆς ὁποίας θὰ γίνει κι αὐτὴ τὴ θδοµάδα, ἦταν παρὼν κι ὁ νέος προπονητὴς τῆς ὁμάδος, παλαιὸς µποδοσφαιρι- στὴς τοῦ ΑΣΙΑ Φλώρης Ανδρέου. Σ’ ΑΥΤΗΝ παλαιοὶ καὶ νέοι παρευρέθησαν οἱ ἴδιοι οἱ ποδοσφαιριστές, Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 128] σᾶΑΘΛΗΤΙΚΗ ἍἀξΙΛΙΝΗ: α ΠΠΙΡΗ ΙΙΙ ΠΠΗΙ ΛΙΠΗ] ὍὉ ᾽Ανγελίδγς καὶ ὁ Μάριος Χ΄΄ ᾿ΑἈνδρέου σαν οἱ συμπατριῶτες µας ἀθλπτὲς ποὺ εχρυσώ Όηκαν» στὴν Βαλκανιάδα τῶν Νέων ποὺ ἔγινε πρόσφατα στὸ Πλέθεν τῆς Βουλγαρίας. Δύο σημαντικὲς ἐπιτυχὶες, ποὺ ὁριοθετοῦν τὴν σκλπρὴ προστιάθεια ποὺ τιροπιγήθηπ στὸ στά διο τᾷς αροεπτοιµασίας τους. Ένα οτάδιο ποὺ ἀθλητὲς καὶ προπονπτὲς δούλεφαν οκληρά. Χωρὶς τὴν κατάλλπλη προετοιµασία, χωρὶς τὸν σωστὸ προγραμματισμὸ τῆς προπόνποπς, χωρὶς τὶς σωστὲς ὑποδομὲς, ποτὲ καὶ κανενας ἀ θλητὴς δὲν φθάνει στὴν κορυφή. Δέν μγιρεῖ νὰ ὁλοκλπρώσει τὴν προσωπικότητα του σὰν ἆᾱ- θλητής, Πέρα λοιπὸν ἀπὸ τὴὺν σκλπρὴ προσπάθεια ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ἀθλητὴς καταθάλλει, παράλλπλα εἶναι ἀναγκαῖο νὰ σέσει σὲ καλὰ χέρια. Σέ Ἄ- πεύθυνα χέρια προπονττοῦ. Καὶ οἱ δύο εχρυ- σοῦ Βαλκανιονίκες µας εἶχαν αὐτὸ τὸ εὐεργέ- τηµα. Ὁ Αγγελίδης εἶχε τὴν τύχπ νὰ ἔχει προ. απονητή του τὸν Γιῶργο Μικελλίδη. ἝἜνα προτιο νητὰ ποὺ ἔχει ταυτίσει τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν τύχπι τοῦ ᾽Αθληωπισμοῦ µας τὶς τελευταίες δεκα- ετίες. ΜΜΕ ΗΗή οι ΣΤΙΣ 24 ΠΥΓΟΥΣΙΟΥ ΠΡΧΙΖΕΙ Τ0 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Στὶς 9ά Αὐνούστου ἀρχίζσει τὸ τουρνουὰ Λευκωσίας μὲ τὴ συμμεποχὴ τεσσάρων ὁμάδων. θὰ συμμετάσχουν συγκεκριµένα, ἡ Ὁμόνοια, τὸ «ΑΠΟΕΛ, ἡ ἝἜνωσπ καὶ ὁ ΠΟΛ, ΠΠ ποδοσφαιρι-΄ παλαιοὶ κοὶ νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀγάπη καὶ µόνον στὸν ΑΣΙΛ προσφέρουν ὅτι μποροῦν, ἄνκαι οὐσιαστικὰ ἡ ἁμοιδή τους εἷ- ναι ἠθική. ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ πληροφορίες µας, οἱ προπονήσεις τῆς ὁμά δας ἀναμένεται νὰ ἀρχίσονυν περὶ τὸ τέλος Αὐγούστου καὶ τοῦτο διότι τὸν µήνα αὐτὸ θὰ ἀπουσιάζουν μερικοὶ παῖκτες λόγω ἀδειῶν ἀπὸ τὶς ἐργοσίες τους. Πολὺ πιθανὸν οἱ προπο- νήσεις νὰ εἶναι σὲ πρῶτο στάδιο νυκτερινὲς στὸ Γ.Σ.Ο. Λεμεσοῦ. : στὲς τῆς ἁμάδας ἐνῶ μερικοὶ ἀπουσίαζον δικαιολογημένα λό γω θερινῶν ἀδειῶν. ΠΡΟΣ τοὺς ποδοσφαιριστὲς μίλησε ὁ Πρόεδρος τοῦ σωμα: πείου κ. Π, Χ΄’ Κώστας κι ὁ προπονητὴς τῆς ὁμάδας Φλώ- ρης οἱ ὁποῖοι τόνισαν ὅτι ὅ- λοι μαζὶ πρέπει ἀπὸ τὴ νία ποδοσφαιρικἠὴ περίοδο νὰ ἁἆγω- νισθοῦν καὶ πάλι γιὰ τὴν ἐπι- 6ίωση καὶ τὴν ἄνοδο τοῦ Α: ΣΙΛ. ΠΑΡΑ τὰ πολλὰ προθλήµα- τα ποὺ ἀντιμετώπισε καὶ ὁπωσ δήποτε θὰ ἀντιμετωπίσει ἡ ὁ- µάδα, εἶναι διάχυτη ἡ αἶσιοδο ξία καὶ ἡ πίστη ὅτι ἡ ὁμάδα θὰ πάει καλύτρα στὸ νο ος - κοῤροστσς πι σις ᾿ λιδΡΦΟΙΝ: στήριου προέδρου του κ. Χ΄΄ Κώστα τὸ ὁποῖο δρίσκετοι πάντα κοντὰ στοὺς ποδοσφαι ριστὲς γιὰ λύση κάθε προδλή- µατος, ἡ ἀγάπη µκι ὁ ζῆλος τοῦ προπονητοῦ τῆς ὁμάδας Φλώρη ὁ ὁποῖος ἀνέλαδε πέρσι στὸ µέσο τῆς περιόδου τὴν ὁ- µάδα καὶ ἐργάζειαι ἀθόρυδα γιὰ τὴν ἄνοδό της καὶ τέλος ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ προσπά. θειες ὅπως δημιουργηθεῖ εἶδι- κὸ κλιμάκιο ποδοσφαιριστῶν τοῦ ΑΣΙΛ στὴ Λάρνακο, Γιὰ ὁ σκοπὸ αὐτὸ ὁ παλαιὸς πο ο ρνόηςοἳ ΙΑ Δημ. σφαιριστὲς τῆς ὁμάδας, οἱ ὁ- ποῖοι καὶ θὰ προωθοῦνται στὴν πρώτη ὁμάδα. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ οστό- Χος τοῦ .ΑΣΙΛ, σύμφωνα μὲ ἀπόλντα ἀκριδεῖς πληροφορίες µας εἶναι ἡ σταδιακὴ ἀνανέω ση τοῦ ΑΣΙΛ καὶ ἡ δηµιουρ- Ὑΐα μιᾶς ὁμάδας μέλλοντος, Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ἀπογψοήτευσε 0Σ. μετ ΛΟΝΔΙΝΟ. -- 'Ὁ Βρετ- τανὸς «χρυσὸδ» ὀλυμπιο- νίκης τῆς Μόσχας καὶ παγκόσμιος ῥρέκορντμαν στοὺς δρόμους ἡμιαντο- κχῆς Στὴό ὀδετ, ἀπαγο τευσε τοὺς 12.00 Αν- Ύγλους φιλάθλους, ποὺ εἷ- δαν τὴν χούρσα, γιατὶ στὸ διεθνὲς ὀἀθλητιχὸ µή- τινγκ ποὺ ἔγινε στὴ χώ ῥρα του, κέρδισε τὰ δα Μέτρα μὲ 1΄47’:96, ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ἡ ἐθνικὴ ὁμά- δα τῆς Οὐγγαρίας, ἡ ὁποία τὸ ἐρχόμενο Σάδδατο καὶ τὴν Κυριακὴ θὰ ἀγωνιστεῖὶ στὸ Στάδιο Καραϊσκάκη συγκέν- τρωσε 205 δοθμοὺς καὶ πῆρε τὴ δεύτερη θέση τῆς γενιῆς θαθμολογίας στὴν ὁποία πρώ τευσε ἡ θρεττανικὴ ὁμάδα μὲ 3235 δαθμοὺς καὶ ἀκολούθησαν οἱ ἐθνικὲς ὁμάδες Νορθηγίοας μέ 1438 καὶ Σκωτίας μὲ 9ἳ θαθμούς. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οἱ θέσεις καὶ οἱ ἐπιδόσες τῶν Οὕγγρων πρω ταθλητῶν ἦταν οἱ ἑξῆς: 100 ΜΕΤΡΑ: 2ος Κόδατς 400 ΜΕΤΡΑ: Ίος Οὐχέλυϊ 800 ΜΕΤΡΑ Δος Σάκο 10.54 47.36 150.50 ος ποδο ].. Αὐτὸ ἀπεφασίοθη προφὲς σὲ σύὐσκεφπ ποὺ εἶχαν οἱ διοργανωτὲς τοῦ ἐν. λόγω τουρνουαὰ, ποὺ θὰ τελειώσει στὶς 5- 6 Αὐγούστου. Οἱ κληρώσεις γιὰ τὸ νυκτερινὸ τουρνουὰ τῆς Λευκωσίας θὰ γίνουν ἑντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. πα. ο Ὁ Μάριος Χ’΄ ᾿Ανδρέου εἶχε σὰν προπονΠ τή του τὸν Παλλάδιο Νικολάου. Ένα προποντι- τὰ ἐγνωσμέντις ἀξίας καὶ μὲ πλούσια προσφο- ρὰ στὴν ὑπόθεσπ Κυπριακὸς ᾿Ἀθλπτισμός, Μ' αὑτὸ λοιπὸν τὸ ταιριαστὸ ὅδίπιτυχο δὲν μτιοροῦσε παρὰ νὰ ἕἔρθει ἡ ἐπιτυχία. Καὶ ἥρθε κατὰ τρόπο ἑντυπωσιακό, ἀλλὰ ἀτιόλυτα φυσιο- λογικό. ᾿Αθλητὲς καὶ προπονητὲς δούλεφαν σκλπρὰ καὶ δικαιώθτγικαν. Ἀπὸ τὴν ὅλα αὐτὴ ἐπιτυχία, ἀπουσιάζε ἡ ἐπίστμπ κρατικὴ πλευρά. Κανένα δυνατὸ κίνη- τρο δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ἐπίσημπ πολιτεία. Θὰ ἔρθει ἁτιλῶς νὰ τοὺς δώσει ἕνα κύπελλο ἡ ἕνα μετάλλιο, Αὐτὸ εἶναι ὅλο. Τίποτα περισσότερο. Κι ὅμως, καὶ ὑποτροφίες ὑπάρχουν, καὶ πολιλῶν εἰδῶν οὐσιαστικὰ κίνπτρα μπορεῖ ἡ πολιτεὶἰα νὰ θέσει σὲ ἐφαρμονγή. Μεχρι στιυµῆς δὲν τὸ ἔ- κανε. Εἶναι καιρὸς νὰ τὸ κάνει. Κάποτε, ὁ ἀείμνηστος Ἐθνάρχης Μακάριος, ποὺ ἀγάππισε ποιλὺ τὸν κλασικὸ ᾿Αθλητισμὸ. συγ κινωµένος ὁτιὸ τὶς ἐπιτυχὶες τῶν ἀθλητῶν µας οτὴν Ὡρλεάντι δήλωσε ὅτι θὰ δοπθοῦσε τοὺς ἀθλωτὲς ποὺ τιμοῦν τὴν πατρίδα τους µε ὑπο- τροφίες καὶ ἰδιαίπερες διευκολύνσεις στὸ θέµα τῆς στρατεύσεως τους, ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τελικὰ ἀπὸ τὸ Νωκτερινὸ Τουρνουά τῆς Λευκωσίας ἆᾱ- πεκλείσθη ὁ ᾿Ολυμπιακός. ή )Αριστερὰ ὁ ᾿Αγγελίδης τιοὺ βριάµέευσε στὰ 100 μµ. νήτή του Γιῶργο Πικελλίδη καὶ δωιαιώθηκε. Τὸ ἴδιο 6 Ανδρέου δεξιά, ποὺ. τὸν ἀγπαλάδει στοθγικἀ ὁ προπονητής ως Τὴν ἀπόφαση αὐτὴ πῆρε ἡ διοργανωτικἡ ἐπιτροπὴ τού τουρνουᾶ. ον ᾗοοὓἲ σ----ᾱ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΥΑΙΣΑΝΑΣΧΕΤΙΣΗ Πολύτιμο Ί-Ί γή τὸ ἡ Μ ΜΠΟΓΚΟΤΑ,-- Τὸ Περοῦ, κέρδισε ἕναν πολύτιμο δαθµό, στὴν προσπάθειά. του νὰ προ- κριθεῖ΄ στὴν τελικὴ φάση τοῦ Παγκοσμίου :᾿ Κυπέλλου μὲ ἰσοιπολία Ἱ---ἰ- ἐναντίον. τῆς' Κολομθίας, µέσα στὴ Μπογ: κοτά. Ἠταν “τὸ ' πρῶτο παι- γνίδι στὸν δεύτερο προκριµα- τικὸ ὅμιλο τῆς Νότιας ᾿Αμε- ρικῆς καὶ οἱ δύο ὁμάδες, ξεκί- νησαν ἁμυντικά. 'Ὁ Κολομόια. γὸς τερματοφύλακας Ἅ(ζάλξέπε, ἔσωσε πέναλτυ τοῦ Κουμπίλι- ας, πέντε λεπτὰ πρὶν τελειώ- σει τὸ πρῶτο ἡμίχρονο ἐνῶ στὸ 65 ἡ Ὑπεδοῦχος ὁμάδα, προ. ηγήθηκε μὲ τὸν Χερέρα. Οἱ Πε ρουδιανοὶ τότε, ὑποχρεώθηκαν 1982, Περού γὰ περάσουν: στὴν «ἐπίθεση καὶ ἄρχισαν νὰ πολιορκοῦν τὴν ἂν τ πύπαλη ἑστία, τὴν ἁποία ὅμως ὑπεροσπιζόταν μὲ ᾿ ἀκροδοατικὲς ἐκτινάξεις ὁ Ζάῦπε. Ἐν τού- τοις στὸ 85 ὁ ΄ Ρόζα, πέτυχε τὴν ἰσοφάριση γιὰ τὸ Περοῦ, :ἀφοῦ: λίγο. πιὸ πρίν, εἶχε «ἀντι- καταστήσει στὴ δεξιὰ πτέρυ- γα τῆς ἐπιθέσεως, τὸν Οὗὔρικε. Τὸ παιγνίδι παρακολούθησαν 55.000 θεατὲς στὸ στάδιο Ελ Καμπίν, τῆς λΜπογκοτᾶ. Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ τοῦ δεύτερου ὅμιλου, θὰ ἐκπροσωπήσει µα ζὶ μὲ τὶς Βραζιλία, Χιλὴ καὶ ᾽Αργεντινὴ (κάτοχος) τὴ Λα: τινικὴ Αμερική, στὸ ἡΜουν- τιὰλ 82. ΛΜΦΙΒΟΛΟ ΑΝ ΘΑ ΠΙΝΕΙ ΤΟΥΡΝΟΥΛ ΣΤΗΝ ΑΧΝΑ Ν ᾽Αμϕιδολίες ὑπάρχουν µέχοι . στιγμῆς κατά πόσον 'θά νίνει φέτος στὸ «ἐτήσιο θερινὸ τουρ- γουἁ ποὺ διοργανώγει ὁ Ἓ- θγικὸς Αχνας στὺ Λασάνκι ὐ- «πὸ τὸ φῶς τῶν προδολέων. Ὁ λόγος εἶναν ὅτι τὸ Δ. Συμθούλιο τοῦ ᾿Εθγικοῦ θὰ κάνει ἐπιδιορθώσεις στὸν. χορ- τοτάπητα τοῦ: γηπέδου του, Όπως εἶναι γνωστὸ ὁ Ἓ- θνικὸς Αχνας, ἕνα καθόλα Φιλοπρόοδο σωματεῖο, ἐδῶ ααὶ χοόνια διοργανώνει πρω- Ὁ Αρσωφ ἀποφισίζει ἸΑνοικτὸ παραμένει πὸ φλέγον θέµα τοῦ περματοφύλακα στὴν ὁ µάδα τᾶς Ὁμόνοιας ΑἈ ραδίππου, Καὶ τοῦτο διότι τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἡ ὁμάδα ἑ χει µόνο ἕνα τερµατο φύλακα, τὸν νεαρὸ ἅγτι µήτρης Χριστοφίδη, Ὁ περσινὸς τερµατο φύλακας τῆς ὁμάδος ᾽Αντωνάκης Κούτσιος, ταν μὲ ὑποσχετικὰ ἁ γὸ τὸ Παραλίμνι καὶ τώρα φαίνεται ὅτι γυρἰἱ ζει στὴν παλιὰ του ὁ- μάδα. Στὰ παλιά του λημέ- ρια ὅμως, γυρίζει κι ὁ διεθνής κὔπτερ Φάνος, ποὺ ἐξέφρασε τὴν ἐτι- θυµία του νὰ τελειώσει τὴν πολυετὴ καριέρα που στὴν ὁμάδα ποὺ Σε κίνησε, τὴν ᾿Ἀνόρθυ- ΙσΠι, ἜἜτσι ὅλα δείχνουν ὅτι μὲ πιθανἠ ἐπάνοδο τοῦ Φάνου στην ᾿Ανόρθωση, πιθανὸν ὁ γεαρὸς κῆπερ τῶν «χύανο- λεύκων» τῆς Αμμοχώστου Μάρκος νὰ καταλήξει στὴν μιά τὸν της Ὀμόνοια ᾽Αραδίππου, Τὴν ἐπιθυμία του γιὰ νἁ καταλήξει στὴν Ὀμόνοια Αρ. ἐξέφρωσε κι’ ὁ ἴδιος ὁ Μάρκος. Ἐπὶ τοῦ ὅλου θέματος ὅ- µως ἡ Διοίηση τῆς Ὅμό- νοιας θὰ λάδει καὶ τὴ γνώ- µη τοῦ Βούλγαρου τεχνικοῦ της κ. ΄Αρσωφ ὁ ὁποῖος φθάνει ἑντὸς τῶν ἡμερῶν στὴν Κύπρο καὶ θὰ ἀρχίσει πι προετοιμασία τῆς ὁμά- ας. Πρέπει νὰ σηµειωθεῖὶ ὅτι γιὰ τὸν Φάνο ἔδειξαν ἐνδια- φέρον κι’ ὁ Πεζοπορικὸς (λέ- Χθηκε πιθανἠ ἀλλαγὴ μὲ τὸν Αἰμίλιο) κι’ ὁ ᾿Εθνικὸς ᾿Α- χνας ποὺ θέλει φέτος νἁ κτυοπήσει τὸν τίτλο τῆς δ΄ Κατηγορίας. Ὅμως ἐπειδὴ ἐπιθυμία τοῦ Φάνου εἶναν νὰ γυρίσει στὴν ᾿Ανόρθωση πρέπει νὰ θεω- ρεῖται δέδαιο ὅτι µόνο ἆἅλ- ΠΠάριο Ἀνόρθωσης λαγή Φάνου --- Μάρκου µτπο- ρεῖ τελικἁ νὰ γίνει, ὢ Ἡ Ὁμόνοια ᾿Αραδίπ- που οὐσιαστικὰ θὰ στηριχθεῖ καὶ στὴ νέα ποδοσφαιρικἡ περίοδο στὸ ἴδιο ἔμψυχο ὅ- λικό. Εχει ἀποκτήσει µόγο τὸν Ἕλληνα ποδοσφαιριστὴ Ν. Βασιλειάδη ποὺ ἔπαιζε στὸν Χαλκάναρα μὲ ἰδιαίτε- Θη ἐπιτυχία στὰ χάφ. 'Ενῶ φημολογοῦνται µετα- γραφὲς ποδοσφαιριστῶν τῆς ὁμάδας (8. Χριστοφίδη, Μ. Προκόπη, ΑΝ. Πέτρου) ἡ ὁ- µάδα τῆς Ομόνοιας δὲν πρό: κειται, σύµφωνα μὲ πληρο- φορίες µας νὰ παραχωρήσει κανένα ποδοσφαιριστή της. Ὁ µόνος ποδοσφαιριστὴς ποὺ σταµάτησε εἶναι ὁ ὅει- θαλὴς Πανίνος Γεωργίου, ποὺ γύρυσε στὸν ᾿Ολυμπιακὸ ἀναλαμθάνοντας δοηθὸς προ- πονητής, ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ πάθληµα σέθεν - α ” σάῖτ καὶ θερυνὸ τουρνουά στὸ ὑποῖο παίρνουν µέρος ὁμάδες τῆς Λάρνακας καὶ ᾽Αμμοχώστου. Εἶναι ὁπτωσδήποτε ἕνας θαυὺ µάσιος θεσμὺς µέσα στὴ ζέ- στη τοῦ: καλοκαιριοῦ ποὺ δί- Νεν τὴν εὐχαιρία τόσο στὶς ὁμάδες νὰ, προετοιμαστοῦν κα- λύπερα, ὅσο καὶ στοὺς φιλά- θλους µας γὰ δοῦν ποδόσφαι- ϱο, μιὰ καὶ δυφοῦν γιὰ κάτι τέτοιο λόγω τῆς μακρᾶς γε- κοῆς ποδοσφαυρικῆς περιόδου. ὍὉ θεσμὸς αὐτὺς ποὺ τόσο ἄξια διοργανώνει κατ ἔτος ὁ Εθνικὸς Αχνας φαίργει στή θύμησή µας τὰ ἀξέχαστα τουρνουὰ τοῦ ΑΣ1ΙΛ. στην ὅ- µορφη Λύση. Πέρσι δίως δὲν ἔγιγε τὸ ισέθεν - α - σάϊτ γιὰ την δια- τήρηση τοῦ στίθου καὶ π.η- οοφορίες ἀναφέρουν ὅτι. µπο- ρεῖ χαὶ φέτος νὰ μὴν γίνει καμία ἐκδήλωση. Πέρσι τὸ τουρνουά κέρδι- σε ἡ Ανόρθωση νικώντας τὴ Σαλαμίνα στὸν τε)ικὸ μὲ 1---0 (τέρμα τοῦ Κ, Φώτη). Ελα- όαν µέρος οἱ ὑὁμάδες ΠΟΛ, ΕΠΑ, ΑΑΚΗ, ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ. ΑΝΟΡΘΩΣΗ, Σαλα- λίνα, Παραλίμνι αἱ Ἐθνινὸς ὝΑγνας. τὰ δύο πτρῶτα τουργονἁ ἔλαθε µέρος ναὶ ὃ- µάδα τῶν ᾽Αγγλικῶν Βάσεων Δεκέλειας. Τὸ απρῶτο τουρνουὰ κέρδισε ἡἩ ΕΠΑ νικώντας στὸν τελ.λὸ τὸν Πεζοπορικὀ μὲ 3--θ, δύο τέρματα ποὺ σημειώθηκαν στὰ τελευταῖα λεατὰ ἀπὸ τοὺς ΠΠ, »Αγαστασίου καὶ Λ. Θεοδώ- ρου, 0 ΣΑΧΝΕΡ ΣΤΗΝ ΤΣΕΖΕΝΑ ΔΙΛΑΝΟ.- Ἡ Τσεένα σύμφωνα µε ρεπορτὰς τῶν ἱτωμνῶν ἐφημερίδων ὠπέντη σε τὸν Αὔστριακὸ ἄσσρ σΣά- χνεο. μετὰ τὴν ἀποτυχία του νὰ ἐνταχθεῖ στην ἈΒαλένθια, γιατὶ αὐτὴ ποοτῴησε τὸν συ. μπατριώτη του Βέτ)., Μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τῆς διοργανωτικῆς ἐπιτρο- πῆς, ὑπάρχει µεγάλη δυσα- γασχέτιση στὶς τάξεις τοῦ Ολυμπιακοῦ. Παράγοντας τοῦ ᾿Όλιμπια- κοῦ μᾶς δήλωσε χθὲς τὰ ᾱ- µόλουθα γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς διοργανωτικῆς ἐπιτρο- πῆς: «Εἶναι πράγματι μιὰ µεγά- Άη ἁδικία σὲ δάρος τοῦ 'ὉΟ- λυμπιακοῦ. Κι’ αὐτὸ γίνεται κάθε χρόνο, Πιστεύουμε πὼς ἡ ὁμάδα µας θὰ εἶχε Υὰ ὦ- φεληθεὶ ἀπὸ τὴν συμμετοχή” της στὸ... Νυκτερινὰ .,.] ουρ- γουά, Θὰ μποροῦσε νὰ διευ- κολωνθεῖ σημαντικἁ στὀν το- µέα τῆς προετοιμασίας της. Επίσης καὶ στὸν οἰκονομικὸ τοµέα θὰ μποροῦσε νὰ εὖερ- |. ἔγινε στὸ γητηθεῖ ἀπὸ τὴν συμμετοχή αὐτή. Δὲν γνωρίζουμε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ διοργανωτικἡ ἐπυτροπὴ δὲν εὐγόησε τὴν συμμετοχή τῆς ὁμάδας µας σιὸ ἐν λόγω Τουρνουά. Όμως πιστεύουμε πὼς κακῶς ἡ διοργανωτικἡ ἐπυτροπὴ πῆρε τὴν ἀπόφαση αὐτή. ρκαλῶς ἢ κακῶς ἡ ἀπό- φαση αὐτὴ ἔχει ληφθεῖ, “Ὁ- πως καὶ γἄᾶχουν τὰ πράγµα- τα ὁ ᾿Ολυμπιακὸς δὲν πρό- κειται νὰ τὰ δάλει ποτὲ κά- τω, γιατὶ ἔτσι τὸ θέλουν µε- ῥικοί. Θὰ ἐπιδιώσουμε ἔστω καὶ ἂν δὲν μᾶς συμπεριλαμ- θάνουν στὰ τουρνουὰἁ ποὺ διοργανώνουν», Αὐτὰ, λοιπὸν ἀπ᾿ τὸ τουρ- γουἁ καὶ τὸ στρατόπεδο τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ. Δικαιαλογημέ- ο ΤΣΕΧΟΣ τεχνικὸς κ. Χα να τὰ παράπονα τῶν µονρο-| θράνεκ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρασίνων. ὁδήγησε τὴν ΕΠΑ στὴν κοτά- κτηση τοῦ πρωταθλήματος κοὶ στὴν ἄνοδο της στὴν Α΄ Ἐ- θνική. Ὅσα Χρόνια ὅμως κι ἂν περώσουν ὁ ἄνθρωπος αὐ- τὸς δὲν ξεχνᾶ τὴν ΕΠΑ, ποὺ ἀγάπησε καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία ὀγοαπήθηκε. Κάθε χρόνο ἁἆ κ. Χαθράνεκ δ6οηθᾶ τὴν παλαιά του ὁμάδο στὴν ἀνεύρεση ἵκο- νοῦ τεχνικοῦ, ὅπως καὶ φέτος ποὺ ἐξασφάλισε γιὰ τὴν ὁμά- δα τῆς Λάρνακας τὸν κ. Βά- ρανεκ. ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ λοιπὸν ἐκτί- Ὅ ᾿Ολυμπιακὸς δὲν ἀντι- κρύζεται ποτὲ σὰν μιὰ ὁμά- δα μὲ τὴ δική της ἔξεχωρι- στὴ ἱστορία, Δὲν νοµίζουμε πὼς ἡ συμμµετοχἡ τοῦ ᾿Ὁ- λυμπιακοῦ στὸ τουρνουὰ τῆς Λεωκωσίας δὲν θὰ προσέδιδε µεγαλύτερο ἐνδιαφέρο στὸ τουρνουά. ΕΝΑΙΑΦΕΡΗ ΤΟΥΣ ν ' | µησης καὶ ἀγάπης ἡ ΕΠΑ θὰ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ὄιαφβωάμωι χομὸ ρδς πιμήν ΤΗ ΑΛΑΜΙΝΑ. τοῦ Τσεχοσλοδώκου προπονητοῦ : Σ ΜΙΝΑΣ κ. Χαδράνεκ. Ἡ κάθοδός του , ᾿ τοποθετεῖται τὸν ἐρχόμενη μή: Τὸ Διουκητικὸ Συμθούλιοί να ἳ .Ἡ ὁμάδα τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ, ποὺ θέλει νὰ συμμετάσχει στὸ νυκτερινὸ τουρνουά. Ἡ ΠΠΛ ῥιοργανώνει πορὺ πρὸς τιμὴ τοῦ Ἔγκωρες πληροφορίες µας ὠναφξέρουν ὅτι τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τῆς ΕΠΑ ὑπὸ τὴν αἰγί- δα τοῦ ὅραστήριου προέδρου του κ. Νίκου Ἀπ- µπτρίου ἔχει ἀτοφασίσει νὰ τιμήσει τὸν παλαιὸ προπονητὴ τῆς ὁμάδας κ, Χαθράνεκ σὲ εἰδικὴ τελετὴ ποὺ θὰ γίνει σύντομα στὴ Λάρνακα. τῆς Νέας Σαλαμίνας μὲ ἀνα- ψοίνωσή του χαμε τοὺς πο- δοσφαιριστὲς τῆς Α΄’ ὁμάδας σὲ συγκέντρωση ποὴ θὰ οί- Νει μεθαύριο στὶς Τ.5ὺ μ.μ. στὸ οὕημα τοῦ σωματείου στὴ Λάρνακα. Σκοπὸς τῆς συγγέντρωσης εἶναι νά ἐνημερωθοῦν οἱ σο- δοσφαιρυστὲς γιά τὴν πρυε- τοιµᾳσία ἐνόψη τοῦ νέου πφῶ- ταθλήµατο-. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ στὶς 4 Αὐ- γούστου θὰ γίνει στὸ οἵἴκημα τῆς ΕΠΑ πάρτυ γιὰ τὰ µέλη τῆς ὁμάδος. ᾱ- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς ΕΠΑ κ. Νῖκος Δημητρίου ἀναχωρεῖ ἑντὸς τῶν ἡμερῶν γιὰ τῆν 2Αγγλία ὅπου μαζὶ μὲ τὸν νέο προπονητὴ τῆς ὁμάδας θὰ συναντηθοῦν καὶ θὰ δοκιμάσουν --. ὅπως Ὑράψαµε κοτ᾽ ἆπο- κλειστικότητα «--. μερικοὺς πο ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗ δΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΠΙΤΠΤΙΕ ΠΙ[Ε ϐ] ΠΟ] ΤηΙΠΙΠΙ Συνταρακτικὰ στοιχεῖα δόθησαν στὶς τε- λευταῖες καταθέσεις στὴ Διερευνητικὴ ᾿Ἐπιτρο- πἠὴ γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῶν σικὲ ἀγώνων. Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πληροφορίες µας ἐἑ- νώπιον τῶν μελῶν τῆς Διερευνητικῆς ἀναφέρ- θηκε ὄνομα διαιτητῆ ποὺ πῆρε ἔγχρωμη τηλεό- ραση, γιὰ νὰ Φοηθήσει σὲ ἀγώνα πρὠταθλή- µατος συγκεκριμένη ὁμάδα. ππθράνες δοσφαιριστὲς ποὺ παίζουν σὲ ὁμάδες τοῦ παροικιοκοῦ πρω- ταθλήµατος. 'Ο κ. Βάρανεκ θὰ δοκιμάσει περίπου πᾶτε ποδο σφαιριστὲς καὶ πιθανὸν νὰ ἀπο κτηθοῦν δύο ἀπ᾿ οὐτούς, ασ. ΕΝΩ προχωροῦν σὲ ρυθ- µὀ... χελώνας, οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερη νέου οἰκή- µατος τῆς ΕΠΑ (κοντὰ στὴν ΠΑΣΥΑΥ) ἔχει ἀνακαινισθεῖ τὸ παλαιὸ οἵκημα τῆς ὁμάδας. Ἔτσι ἀναμένεται ὅτι θὰ κο- θυστερήσει ἡ μετακόμιση στὸ νεο οἴκημα. ς ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ὁ κ. Χαθράνεκ Δούλεψε σκληρὰ μὲ τὸν πιροπο: ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν αριο ᾱ - του α. Παλλάδιος Νικολαου: ο. ΦΛΙΝΟΜΕΝΟ Ἡ 12χΡΟνΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ ΕΡΝΤΜΑΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ.-- Ἡ 1δγρο Χη Μιοκὸ Εοντμαν εἶνω τό νέο φαινόμενα τῆς πανλα- σµίου. πολυµθήσεως. μτὶ στοὺς ἀγῶνες τῆς «Ἑπαρτο- γιάδος», ποὺ ἔγινάν ατὸ ᾿Α- νατο)λικὸ Βερολίνο μὲ τὴ οι µετοχὴ μιμοῶν παιδιῶν τὶς Αν. Γερμανίας, ατέγτισε µέσα σὲ µία ἡμέρα δέκα «χο σὰ» μετάλλια, ἕνα «ἀσημένιο» γαὶ ἕνα «χάλνινο», ἐνῶ την καλύτερη ἐπίδοση την σηµείω σε στὰ 100 µ., ἐλευθέρως ὅπου πρώτευσε μὲ ἕνα πρῶτο }ε- πτὸ, ἕνα δεύτερο καὶ ὁτ)10ῦ, ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΜΙΡΟΝΩΦ ΣΤΗ ΣΦΛΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΟΣΧΑ.-- Ὁ Σοθιετικὸς πρωταθλητής τῆς αφαιροθο- Δίας Ἑγένειος Μιρόνωφ στὸ διεθνὲς ἀθλητικὸ μήτινγχ, πα Λένιγκοαντ μὲ τὴ συμμετοχὴ 900 πρωταθλητῶν μετάξὺ τῶν ἁποίων οἱ ἃ9 ἡ- παν Ἐένοι, πρώτευσε οὲ 21 µέτρα καὶ 11100, ποῦ. οἶναι τὸ καλύτερο Φετινὸ ρελὸρ λια τὴν Εὐρώπη, ΣΑγύμα στὸ µήτινγ» τοῦ Δέ γιγκραντ πρώτευσαν χαὶ οἱ ἑξῆς: 110 µέτρα μὲ ἐμπόδια: Προκόπιεφ (Σο6. νι, 1 48, δισκοδολία: Νάντ (Ῥοὺύμ μανία) 64.19. μῆρμος: Τσεπε- εἶεφρ {5Σο6. Ἑνι) τιδτ και 5.040 µέτοα: Φίσερμαν (3.06. Ἔν,) 159.99.1, ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ἡ Σ. ΕΠΕΝ ΠΑΡΙΣΙ.-- 'Ἡ Σαντ Ἑ- τιέν, πρωταθλκήτρια τῆς Γα]- λίας γιὰ τὸ 1981, Ξεκίνησε το νέο πρωτάθληµα τῆς χώρας της μὲ ἰσοπαλία χωθὶς Υλὸ με τὴν Μετς, ποὺ ἧταν γαι ηηπεδοῦχος στὸ παιγνίδι. Αντίθετα ἡ Νάντ ἄργισε ὅ- χόμα χειούτερα. γιατὶ ἔχασε ἀπὸ τὴν Μπορντὼ μὲ ὃ---λ, ἓ- νῶ ἡ Μονανὸ νίκησε την Στρασμποὺρ τιὲ Ἱ---, Ακόμα, στην πρεμιέρα τοῦ γέου α).λμινοῦ πρωταθ)ήµάτος σημειώθηκαν αἱ τὰ ἑξῆς ἁπο τελέσµατα Ῥαλανσιὲν -- δὶς δ--{ ιόν -- Δανσὺ Ὀκτ λαθόῶ. -- Σοσσὼ 1---] ἡἰ --- Ἀ[απρὲστ 1--ἶ Παρὶ --- Τοῦρ Ὅ---] Μπαστιά -- «Δάνς 1---θ Ἀ]οντε)λιὲ --- Ώξερ θ---ο Ἡ µἨἈνόρθωση κυνπγμᾶ ν΄ ἀποκτῆσει τὸν Τελρύῦ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΑΠΩΝΑ Τελικὰ φαίνεται ὅτι ἡ θρυλικὴ ᾿ΑἈνόρθωσιτι θὰ καταλήξει στὸ θέµα Πελρού καὶ τοῦτο διότι οἱ µεταγρα Φφικοί της στόχοι δείχνουν ὅτι ναυ σγοῦν. Συγκεκριµενα μετὰ τὸν Καλη- μέρα, τὸ θέµα τοῦ ὁποίου ναυά- Ἁπσε λόγω φπλῶν οἰκονομικῶν ἀν παλλαγµάτων ἐκ ιέρους τοῦ ἵΠα- ραλιμνίου καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ποδο- σφαιριστοῦ, ναυαγεῖ μάλλον καὶ τὸ θέμα τοῦ Κους τοῦ Πεζοπορικοῦ. ὁ ὁτιοῖος ἑνῶ τὴν μιὰ θέλει νὰ παοί ξει µόνο στὴν ᾿Ἀνόρθωση, τὴν ἄλ- λα. στυΥγµή οἱ πλπροφορίες ἀναφέ- ρουν ὅτι ἐπανέρχεται στὸν Πεζο- πορικό: Ετσι ἡ Διοίἰκπσπ τῆς ᾿Ανορθώσε ως ὑπὸ τὴν ἡγεσὶία τοῦ ἀκούραστου Προέδρου τῃς κ. Τ, Πελεκάνου ἄρ κχκισε νὰ απροσανατολίζεται σὲ ἅλ- ους στόχους. 'ΗἨδιπ τὴν περασµένπ ἑθδομάδα ἡ. Διοίϊκπσπ τῆς ὁμάδας εἶχε συνάν τηπσπ μὲ τὴν ἐπίσπμπ ΑΕΛ ἀπὸ τὴν ὁποία ζὔήτπισε τὸν δυναμικὸ κυνῃ. Ὑὁὀ Ιάπωνα. Ὁ ποδοσφαιριστὴς ἤλθε σὲ ρἀξπ μὲ τὴν ΔΕΛ πέρυσι ἀλλὰ ἀκόμα εἷ- ναι ἀμφίθολο κατὰ πόσον θὰ ὄοθει με μεταγραφή. Τὸν ποδοσφαιριστὴ Έχει ζητήσει κι ὁ ᾽Απόλλων. ᾿Ανοικτὸ γιὰ τὴν ᾿Ανόρθωσπ μµέ- νει τὸ θόµα τοῦ πρώπν Τζαμαϊκα- νοῦ ποδοσφαιριστῆ τῆς ΕΠΑ Τελ- ροῦ. Ὁ Τελρόῦ φεύγοντας ἀπὸ τὴν ΕΠΑ (μὲ τὴν ὁποία οἱ σχέσεις του δεν ταν καλες) ἄφηπσε σὲ ἄνθρω πο των κυανολεύκων τὴν διεύθυν- σπ και τὸ τηλέφωνο του. Απ ὅ,τι εἵἴμαστε σὲ θέσᾳ νὰ γνω ρίζουµε ὁ Τελρόῦ θρίσκεται σὲ ἐ- πικο νωνία μὲ τὸν παράγοντα τῆς ὁμάδος τῆς ᾽Αμμοχώστου καὶ τὸς τῶν ἡμερῶν ὁ μαῦρος ποδο- σφαιριστὴς θὰ στείλει γραπτῶς τὶς απαιτήσεις του γιὰ τυχὸν κάθοδο του στὴν Κύπρο. Τὸν Τελρόῦ εἶχαν ἐκφράσει ἐπι- θυµία νὰ ἀποκτήσουν καὶ ἄλλες ὁ- µάδες µας, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ ποδο. σφαιριοτὴς Υπσε ὅτι ἂν ἔλθει στὴν Κύπρο μο- νο στὴν Ανόρθωσπ θὰ παίξει. ἐν- φεύγοντας μᾶς ὁμοιλό- ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 198] Άννα Καθὰν --- Καθλὴν Ραίην ---- Μάργκαρετ Ντράμπλν. 'Ἡ συξυγικὴ μοίρα ἐπὶ τάπητος. Ὑπάρχει 7ωὴ μετὰ τὸ γάῃµο ΛΟΝΔΙΝΟ. Ιούλιος. -- Εξῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, οἱ Φεμιν.στριες περιφρονοῦ- σιν καὶ πιριγελοῦσαν τὰ φροῦ - φοοῦ τῆς γυνωκας -- ἀντικείμενο. Τώσα, ὅμως, ξ- γας νέος σταθμὸς ἀνοίγεται στοὺς δοόµους τῆς ἐλευξε- ρίας τους. Ἡ ἠἡρωϊκὴ ἐποχὴ τῆς σουφραζέτας ἀνήκει στὸ παρελθόν. Τὸ «αἴτημα γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν δύο φύλων, διαδέχεται μιὰ πολὺ πιὸ πο- λύπλοχη ἀναζήτηση τῆς ται- τότητας τῆς γυναίκας. ἈΝαὶ ὅπως εἶναι φυσικό, ἡ ἀνα- ζήτηση αὐτὴ ξεκίνησε στὶς ἀγγλοσαξονικες χῶρες, ὅπου τὸ φεμινιστικὸ κίννι ἄτν πε νωρίτερα. Στὶς ἴδιες αὖ- τες χῶρες Υίνεται πολυ πιὸ αἰσθητὴ ἡ στροφῃ τυῦ φεμι- χισμοῦ ἀπὸ τὴν πολιτικἠ ψυ- χολογία. Τρεῖς ᾽Αγγλίδες µμµυωθιστο- ῥιογράφοι ἐξέδωσαν τοωτόὀ- Χτονα διδλία. ποὺ ἐκφράζουν αὐτὸ τὸ. πέρασα ἀπὸ τὴ µαχητικότητα στὴ δαθιὰ σκέ- ψη, ἀπὸ' τὴ σεξουαλικἡ ἆλ- ληλεγγύη: στὴν ἐνδοσκότηση. Οἱ γνυναῖϊκες αὐτὲς δὲν εἶναι «θεὲς» τῆς λογοτεχνίας, ἆλ- λὰ ἁπλὰ καὶ μόνο ἄτομα, ἆ- ποφασισµένα νά κυριεύσουν, μὲ τὴ σιωπὴ τῆς γραφῆς, τὸ ἀνδρικὸ κάστρο τῆς γλώα σας, γιὰ νὰ δροῦν τὸν ἑαυ- τό τοὺς. Καὶ ὁ ἴσκιος τῆς Βιρτζίια Γούλφ πλανᾶται πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀναζήτη- ση τῆς ταυτότητας, ποὺ κρὀδει µέσα της μιὰ μµεγά- λη δόση μοναξιᾶς. Ἕνα ἀπὸ τὰ τρία φεμι- γιστικἁ διδλία ποὺ κυνλοφό- Ρησαν «πρόσφατα, εἶναι τὸ «᾿Αϕῆστε µου τὴ µμοναξιὰ µου» τῆς Αννας Καδάν, τῆς συγγραφέας ποὺ ἡ ᾿Αναὶς Νις κατέτασσε μαδὶ µε τὸν Κάφ- κα στὴν κορυφὴ τῶν μυθ.- στοριογράφων μὲ τὸ «δια- σπασμένο ἐγώ». Ἡ Ἔλννα Καδὰν αὐτοκτόνησ: μὲ ύπερ δολικἡ δόση ἠρωϊΐνης --- µπα ζούκα, ὅπως τὴν ὀνόμασε ἡ ἴδια. Δίπλα, ὅμως, στὴ σύριγγα ποὺ τὴ σκότωσε, δρέθηκαν ἀνέκδοτα κείμενά της, µετα- ξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ «Α- φῆστε µου τὴ μοναξιά µου». Μιὰ μαρτυρία τῆς δυσκολίας νὰ εἶσαι γυναίκα. ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ Μιὰ µητέρα ποὺ πέθανε Ὑποκλήδηκε ἤ ὄχι ἡ Νάνσυ στὴν Ἐλιαίβετ, “Ἡ δασίλισσα τέχει σὲ ἀγῶώνα πόλο μεταξὺ ο ε ανα ἀγώνα παρακολούθησε καὶ ἡ ΛΟΝΔΙΝΟ, 29 ᾿Ιονλίου, ὉΙ- διαίτερη Ὑπηρισία. --- Εδὼ καράδια χάνονται, δορκοῦλες µου ποῦ πᾶτε. Κι ἑνῶ «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένώων ῥὅ- μεῖς ἄδετε», τὸ Φλέγον ζήτη- µα ποὺ ἁἀπασχολεὶ τὴ στιγμη αὐτὴ τοὺς Βρεττανοὺς --- καὶ πολλοὺς ᾽Αμερικανοὺς --- εἷ- ναι ἂν ἡ κ. Νάνσυ Ρήγκαν ὑπο κλίθηκε ἣ δὲν ὑποκλίθηκε ὅτον πρωτοσυνάντησε χθὲς τὴ δασί λισσα ἸΕλισάδετ,. ᾿Αόάσταχτος ὁ καὐμὸς --- τί ἔγινε δρὲ παι- διά ρώτοῦν οἱ Λονδρέζοι. Καὶ οἱ αὑὐτόπτες διαφωνοῦν κοὶ ἐ- ρίζουν: νοὶ μὲν δὲν ὑποκλίθη: κε, ὑπῆρξε ὅμως ἡ ὑποψία τῆς ἀρχῆς μιᾶς ὑποκλίσεως. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ. Πύρανλοι, πόλεμοι, ἔντοπη, ὕφτιση, σκουπίδια. Τὸ θέµα εἶναι πὠς ἐδῶ στὰ ἡ κ. Νάνσυ, Φτάνοντας σὰν ἀντιπρόσωπος τοῦ προέ- δρου συζύγου της γιὰ τοὺς γάμους τοῦ Καρόλου, εἶχε πά ρει τὴν ἀπόφαση νὰ μὴν ὕπο- κλιθεῖ ἀλλ ἁπλὼς ν᾿ ἀντολ. λάξει χειραφία μὲ τῇ δοσίλισ: σα. ᾿Ἐπέμεινε στὴν ἀπόφαση κοὶ µπράδο της καὶ µακάρι νὰ τέλειωναν ὅλα ἐδὼ. ᾽Αλλὰ στὸ χορὸ µπῆκον τώρα οἱ ἐφημερί- δες κι ἄλλες μιλᾶνε γιὰ τὸ «μυστηριώδες Φφάντοσµα τῆς ὑποκλίσεωςν κι ἄλλες πὼς ἡ πρώτη κυρία τῶν ΗΠΑ «σὰν νὰ πῆγε νὰ ὑποκλιθεῖ κι ἄλλα- ξε μεσοδρομῖς Ὑνώμη» ὅταν συνάντησε τὴ δασίλισσα σε! µάτς πόλο στὰ Υρασίδιο τοῦ Οὐίνδσορ. «ΑΝΜΝΤΑΛΑΛΑΞΕ Ἁκχειραφία μὲ τὴ δασίλισσα κι ἔκλινε λίγο τὸ κεφάλι, ὅπως συνηθίζεται όταν συναντᾶς κάποιον». Τὰ ανημειώδη αὐτὰ εἶπε ἡ Σέῖλα Τέητ, Ὑραμμµατέος Τύπου τῆς «. Νάνσυ, καὶ πρόσθεσε: «Α- σφολώς, οἱ ᾿Αὖγγλοι δὲ θὰ πε ῥιµεναν ἀπὸ τὴν κ. Ρήγκαν να υποκλιθεῖ στὴ δασίλισσα καὶ τ.. ἀνάκτορο τοῦ Μπάκιγχαμ ἀποφάνθηκον ὅτι ἡ κ. βήγκον τῆς Βρεττανίας τοῦ ᾽Αμερικανοῦ προέδρου Νάνσυ Ῥήγκαν ἐνῶ προσέρχον- ται μαξὶ νὰ παρακολουθήσουν τὸν πρίγκιπα Κάρολο νὰ µε- Αγγλίας --- Ἱσπανίας. Τὸν μέλλουσα σύξυγος τοῦ ἆάρο- Λου λαίδη Νταϊάνα, θὰ ἦταν ἀπολύτως ἐντάξει Ἑλισάθετ καὶ ἡἤ σύζυγος μὲ τὸ πρωτόκολλο ἂν ἀντάλλα ζε χειραψία». ΟΛΟ τὸ κακὸ ἔχει παρελθὸν μερικῶν μηνῶν. Πρωτάρχισε τὸ θέμα ἂν ἕνας ἀμερικανὸς ὀφεί- λει νὰ ὑποκλίνεται στὸ 6ρετ τανικὀ δοσιλικὸ κατεστηµένὸ ὅταν ἡ κ. Λεονὸρ Αννεμπεργκ, σύζυγος ᾽Αμερικανοῦ πρεσδευ- τῇ στὸ Λονδίνο, τράδηξε μιὰ ὑπόκλιση στὸν πρίγκιπα Κά: ρολο. Δημιουργήθηκε ζήτημα κι ἕνας ὁλόκληρος κόσμος στὶς ΗΠΑ ἐξανέστη καὶ εἶπι πὼς δὲ στέκει σὲ ᾿᾽Αμερικονὸ νὰ δείχνει τόσο εσεδασμὸ σ᾿ ἕνα θρόνο, ἐναντίον τοῦ ὁποίου οἱ ΗΠΑ. ἔδωσων τὸν πόλεμο τῆς ἀνεξαρτησίας τους. Κι αὐτὰ μὲν σ᾿ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς τεµενάδες. ᾽Αλλὰ οἱ ση- μερινοὶ γάμοι, μὲ τὸ μεγάλο ἁ«σώου» τῆς μεγαλόπρεπης τελετῆς, ἐξελίσσονται σ᾿ ἐπί- κεντρο πογκόσµιου ἑνδιαφέρον- τος. Οἱ πάντες καὶ τὰ πόντα ἔχουν κινητοποιηθεῖ --- κινητο. ποιήθηκαν καὶ οἱ ἀστρολόγοι, Μιὰ διασηµότης ἀπὸ τὸν κό’ σµο οὐτὸ τῶν συνομιλητῶν μὲ τὰ ἄστρα, ἡ Οὐντοπὸρν Τάνγκ Ορν ἀπὸ τὸ Μπαγκόκ, προθλέπει ὅτι ὁ Κάρολος καὶ ἡ Νταϊάνα θ᾽ ἀποκτήσουν γιὸ δυὸ χρόνια μετὰ τὸ Υάμο τονς καὶ ἡ εὐτυχὴς συζυγίο Υάμου καὶ ἄστρων θὰ συµδάλει ἀνορ θωτικὰ στὴ χὠλαίνουσα οἰκο- νοµία τῆς Βρεττονίας. ΠΕΘΑΝΕ ο ΟΥΤΛΠΙΑΜ ΟΥΑΤΠΕΡ Ὁ γιωστὸς σκηνοθέτης τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ κινηµατο- γράφου Οὐΐλλιαμ Οὐάϊλερ πέθανε στὸ Χόλλυγουντ σὲ ἡλικία 79 χρόνων. ο Οὐά- ἴλεο ἔχει τιμηθεῖ μὲ δραδεῖα Όσκαρ γιὰ τὶς ταινίες του «Μπὲν Χούο», «Ἁιρία Μίνιγ- κερ» καὶ «Τὰ καλύτερα χρό- για τῆς ζωῆς µας». αλκκσνΥΥραφέα. 4 μμ Ἄμόλωση, μιὰ κρίση 'ωνάς ἁτὴν. ἐφημερίδα : στὴ Ὑέννα, ἕνας πατέρας ποὺ αὐτοκτόνησε, µία θεία αὐταρχική, ποὺ τὴν παν- τρεύει μὲ τὸν πρῶτο τυχόν- τα: αὐτὸ ἦταν τὸ οἰκογς- γεισκὸ περιδάλλον τῆς Αν- γας Καδάν, ποὺ ἀντὶ νὰ ἀποφασίσει ἡ ἴδια γιὰ τὸν ἑαύτό της, ἀποφασίζει ἡ κοι: γωγία γιὰ τὴν τύχη της. Ὅταν πρέπει νὰ ἀκολον- θήσει τὸν σὐζογό της, στὴ Βιρμανία, ἡ ἔνταση αὐξάνε- ται. μαζὶ μὲ τὴν τρομακτινὴ ζέστη καὶ ξεσπᾶ, ὅταν οἱ μουσῶνες δξεχύνονται πάνω σὲ μιὰ αὐτοκρατορία, τὸ ἴδιο σαβρή, ὅσο καὶ οἱ σχέσεις τοῦ ζευγαριοῦ. Αὐτὴ ἡ εἷ- κόνα ουζυγικοῦ μίσους, αὐὖ- τὴ ἡ νευρωτικἡ μανία νά ἑ- ξωθεῖ τὴν εἰλικρίνεια µέχοι τὴν αὐτοκτονία, θυμίζουν. ἕν- τογο Στρίνμπεργκ. Διαφαί- γεται, ὅμως, µέσα στὸ ἔρ- Υο τῆς Αννας Καδὰν καὶ μιὰ ἐμδρυϊκὴ πολιτικὴ ἀνά- Ἄωση, ποὺ συνδέει τὴν κατα- πίεση τῆς γνναίκας μὲ τοὺς τελευταίος σπασμοὺς ἑγὸς παταδικασµένου ἵμπεριαλι- σμοῦ. Ἡ δεύτερη ᾿Αγγλίδα µυ- θιστοριογράφος εἶναι ἡ ΜάρΥ καρετ Ντράμπλ ποὺ καὶ κεί: γη συνδέει τὰ ἀρρωστημένα ζευγάρια μὲ μιὰ κοινωνία, ποὺ περνᾶ δαθιὰ κρίση. Στὸ δυδλίο της «Στὴ µέση τῆς ζωῆς», δίνει ἕνα θαυμάσιο πορτραῖτο γνναίκας, Ἡ ἡ- ρωΐδα, μιά σαραντάχρονη διαζευγµένη Ὑυναίκα, μὲ τρία πάαϊδιὰ καὶ καριέρα στὸ χῶ- ρο τῆς: δημοσιογραφίας, μοιάζει πολὺ μὲ τὴν ἴδια τὴ ᾽Αρκεῖ, ὅμως, με- ' τσι γιὰ νὰ-ἁμφσδητη- θεῖ ἡ µέχρι τότε ἐπιτυχία της καὶ νὰ ἀναγκαστεῖ καὶ ἡ ἴδια νὰ ἀναθεωρήσει' ὅλη τὴ ζωή της, Υιὰ νὰ ἀνακαλύψει ποὺ σκάλωσε. Μὲ τὸ διδλίο αὐτό, ἡ Μάργκαρετ Ντράµπ, περιγράψει, σαρκαστικὰ καὶ ἀγθρώπινα µαζί, τὴν ὥριμη ἡλικία μιᾶς γυναίκας καὶ τὴν παρακωή τῆς Μεγάλης Βρεττανίας. Παράλληλα, ὁ- µως, τὸ διθλίο αὐτὸ ἄπεικο- νίζει τὴν ἐξέλιξη τοῦ φεμινι- στικοῦ κινήματος, Μέσα σὲ Ι7 χβόνια καὶ μετὰ ἀπὸ τὴ συγγραφἡ ὁ- κτὼ μυθιστορημάτων, ἡ Μάργκαρετ Ντράμπλ, ποὺ εἷ- γαι ἴσως ἡ µεγαλύτερη ᾿Αγ- γλίδα μυθιστοριογράφος, . ξε- πέρασε τὸν μαχητικὸ φομινι- σμὸ μὲ τὴν ἀπόλυτη γνώση τῆς. πραγματικότητας. Παρά τὸ διαζύγιό της καὶ τοὺς ἆ- ποτωχηµένους ἔρωτές της, θὰ ἥθελε νὰ ζήσει μὲ ἔναν ἄνδρα καὶ ὅπως ἕνας ἄνδρας. Αλλά, «Στὴ µέση τής ζωῆς», ἀνακαλύπτει ὅτι «θα πρέπει νὰ ἦταν τρελή, γιὰ νὰ ἰσχνριστεῖὶ ὅτι τὰ δύο φύ- λα εἶναι ὅμοια». Καταγγέλ- λει «τὶς κραωγὲς µίσους τοῦ «σεξουαλικοῦ πεδίου μάχης», ἀλλά ξέρει ὅτι ὁ πύργος τοῦ ἔρωτα εἶναι φιλακή: «Γιατὶ οἱ ἄνδρες καὶ οἱ γυγαῖκες δὲ κατορθώνουν νὰ πλησιά- σοων οἱ μὲν τοὺς δέ. Μόλις ποὺ κατορθώνουν νὰ µιλή: σουν τὴν Ίδια γλώσσα. Εἶναι ὅμως, ἀναγκωσμένοι νὰ προ- σπαθοῦν διαρκῶς νὰ προσεγ γίσουν, ἔτσι ὥστε οὔτε στὴν ἧττα δὲν ὑπάρχει εἰρήνη». Ἡ Καθλὴν Ραίΐην, ἡ µεγά- λη Αγγλίδα ποιήτρια ξέρει καὶ αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της ὅτι ὁ πύργος τῆς ἀγάπης εἶναι φυλακή. Ξέρει τὸ τίµη- μα τῆς ποίησης καὶ τὸν δαί- δαλο ποὺ πρέπει νὰ περάσει κανεὶς γιὰ νὰ φτάσει στὸ «Άγνωστο δασίλειο». Αὐτὸν τὸν τίτλο δίνει στὸν δεύτε- ρο τόμο τῆς αὐτοδιογραφίας της, ποὺ παροώσιάζει μιά γεαρὴ γωναίκά νά πέφτει μέ- σα στὴν παγίδα τοῦ γάμοι καὶ τῆς ἰδεολογίας. Δὲν ἐγκστωλείπει τὸν πρῶτο της σύζυγο. παρὰ γιὰ τὸν δεύτε- ρο, ποὺ θέλει νὰ τὴν μυήσει στὸν μαρξισμὀ καὶ τῆς κά: γει δύο παιδιά. Θὰ πρέπει γὰ ἐγκαταλείψει τὰ πάντα, σὐζνυγους καὶ παιδιά, ἐραστὴ καὶ χρῆμα, γιὰ νὰ ἀνακαλύ- Ψει τὸν µίτο τῆς ᾿Αριάδνης, τὸν ἀληθινὸ ἑαυτὸό της καὶ τὴν. ποίηση. Ποίηση ὁραματισμῶν καὶ μοναξιᾶς, ἀλλὰ ποὺ τὴν δά- ζει πάνω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπι- γη ἀγάπη, Υιατὶ µόνο µέσα στὴ μοναξιὰ µπορεί καγεὶς νὰ φτάσει τὸ ἀπόλυτο, Ἔτσι, μὲ διαφορετικἠ Υριί- φἠ, τρεῖς Υνυναῖκες ἀνακα- λύπτουν ἡ κάθε µια την ταωτότητά τους, μόνες, Τρεῖς γυναῖκες, ποὺ θέτουν τὴν ἴδια ἐρώτηση: ὑπάοχει ζωὴ. μετὰ τὸν γάμο λαὶ οἱ τρεῖς κουορασμένες ἀπὸ τὴ κὐῦ- γαξιά τούς, προσπαθοῦν σὲ διαφορετικἀ ἐπίπεδα νὰ δᾳ- λεων τέρμα στὴν τεβάστια παρεξήγηση τοῦ σε» Ἡ ΑΕΙΛΙΝΗ’ παπα: το μαστε πσσααστας Σελίδα 5 0 ΧηρθΣ ΠΟΥ 0ἱ ΛΘΗΝΛΙΟΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ 0ἱ καρβουμαποθήκες δὰ οβήσι υµ τὸ τρόπαιο τῶν Σαλαμινοµήχω!! ΤΝ ΕΡΓΑ ΘΑ ΕΞΛΦΝΝΙΣΟΥΝ Τὸ ΑΚΡΕΗΤΗΡΙ ΚΥΝΟΣΟΥΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούλιος. -- ΠΠα- ράξενες πληροφορίες ακὠκλο- φοροῦν τελευταῖα, ποὺ εἶναι φεσικὸ νὰ γεμίζουν ἀνησυχίτ κάθε Ἕλληνα ποὺ ἀγαπᾶ καὶ σέδεται τὴν ἱσταρία τοῦ τόπου, κα, φωσικἀ, τὰ µνη: αρ ἳ κτὸς ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις πάνω στὸ στενόµακρο ἀκρω- τήρι, τὸ στενότατο σημεῖο μεταξὺ ᾿Ατιτικῆς καὶ Σαλα- µινας, σημαντικότατο γιά τὴν ἀνάπλαση της ἱστορικῆς γάώμαχίας τοῦ 489 π.Χ., θὰ μακριὰ καὶ στενἠ χερσόγη: σος τῆς Σαλαμίνας, ἀνάμε- σα ἀπὸ τοὺς ὅρμοως τῶν Σεληχίων καὶ τῶν ᾿Αμπελα- γίων. Πάνω σ᾿ αὐτήν, σόμ- φωνα μὲ τὶς πληροφορίες τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, ηλ ος. μεῖα ποὺ σὐνδέονται μ᾿ αὖ- τήν. Ἡ΄ εἰδοποίηση ἦταν σα- φής: Ἰινδυνεύει νὰ ἀλλοιω- θεῖ, μὲ τρόπο ἀπίστευτο, ἡ Κωνόσουρα, τῆς Σαλαμίνας, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖι ἐκεί «Σταθμὸς Κάρδουνου». ἅι ἐ- γίνουν ἐπιχωματώσεις, που, φωσικά, θὰ ἀλλοιώσουν τὸ τοπίο, ποὺ σήµερα ἀκόμη, πάράδοξο πώς, ἐξακολουθεῖ τὰ, ἔχει τὴν «παρθενικότητο» του, Ἡ Κυνόσουρα εἶναι μιὰ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ''Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ”: Ὑπάρχει σχέδιο γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ ᾿Κυπριακοῦ Τὸ Βρεττανικὸ µπεριοδικὀ «Μέση ᾽᾿Ανατολή» ἐπιμένει ὅ τι ὑπάρχει σχέδιο λύσεως τοῦ Κωώπριακοῦ κι ὅτι οἱ ἸΑ- μερικανοὶ «γιὰ τὸ µεγάλο ρό λο τους στὴ δελτίωση τοῦ σχεδίου δὰ πάρουν μιὰ δά ση στὴ χερσόνησο τῆς Κάρ- πασίας. Ῥ ύμφωνα μὲ τὸ περιοδικό τὸ σχέδιο θὰ ὑποδληθεῖ κα- γονιχἁ καὶ σύντομα. ἀπὸ τὸν Γεν. Γραμματέα τῶν Ἡν. Ἐ θνῶν δρα Βάλντχαίμ καὶ γε γικἀ στὸ ἐδαφικό ὑπόργει πρόνοια ὅπως οἱ Τοῦριοι κρατήσουν τὸ 28 τῶν κατε χοµένων ἐδαφῶν στὴ δέρεια Κύπρο. Τὸ σχέδιο --- ποὺ ἀρκετὲς πρόγοιες του εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, καὶ σὲ ἄλλα ἔντυπα -- διάλαμδά- γει ἐπίσης: Φ ᾿Επιστροφὴ κατὰ 70 τῆς κατεχόμενης ᾽Αμμοχώ- στου (στοὺς ὑπόλοιπυάς θὰ δαθοῦν µεγάλες ἀποζγμιώ- σεις, ἐνῶ ἕνα μικρὸ ποσοστὸ προσφύγων ποὺ θὰ ἐπιμέ- νουν στὴν ἐπιστροφή, δννα- τὸ γὰ γίνουν ἀποδεκτοὶ πο |. τὴν Τουρκυκυπριακἡ πλευρά ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ Ὅ Τοῦρκος ἡγέτης Κεγὰν Εδρὲν, γράφει τὸ περιοδι- κὀ, ποὺ δρίσκεται κάτω ὤπο τὴν πίεση τῆς Δύσης γιὰ νὸ ἀποκαταστήσει τὴ δηµοκρα. τία στὴ χώρα τοῦ, θάλει νὰ κατευνάσει τοὺς συμμάχους του. Ακόμα, οἱ σχόαις μὲ τὴν. Ἑλλάδα ἔχουν δελι»- θεῖ ἀφ᾿ ὅτου ἀνέλαδε τὴν ἐξουσία». Τέλος, τὸ περιοδικὸ δὲν ποχλείει καὶ ἐπέκταση τοῦ ῥώλου τοῦ εἰδικοῦ ἀντιτρο- σώπου τοῦ δρα ΑΒάλντχοιμ στὴν Κύπρο κ. Γκόυπι, γιὰ νὰ, ἀναλάδει τὴ διπλωματία τοῦ «πήγαινε -- ἔλα» µµτάξ» ᾿Αξηνῶν καὶ Άγκυρας «μέ- χρις ὅτου ἐξευρεβεῖ κάποια λύση καὶ ἡ ἸΚύπρυς ἆ τοκ- λεῖται ξανὰ δικαίως σὰν τὸ Νησί τῆς ᾿Αγάπης» .. ΚΑΤΑ ΤΟΝ κ. ΧΑΜΠΙΠ Πιπτὴ Μιή Σ[Τ[! ΗΡΙΝΤΝΗ ΜΙΝΙ πτὴ [έπη Λιππ]ῆ ΟΥΑΣΙΗΓΚΤΩΝ, 25 Ὕπ.). --- Ὁ Εἰδυκς ἀπεστολ µένος τῶν ΗΠΑ στὴ Μέση ἸΑνατολὴ κ. Χαμπὶπ ὑπέδολε ἔκθεση στὸν Πρόεδρο Ρήγκαν γιὰ τὴν τελευταία ἁποστολή του στὴ Μέση Λ᾿Ανατολή, ποὺ εἶχε σὰν ἁποτέλεσμα τὴν ἐπί- τευξη συμφωνίας γιὰ κατάπου ση τοῦ πυρὸς μεταξὺ ᾿Ἴσροη- λιτικὠν κοὶ Παλαιστινιακῶν δυ νάμµεων. ΜΕΤΑ ἀπὸ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν ᾽Αμερικανὸ Πρόε: δρο, ὁ κ. Χομπὶπ δήλωσε ὅτι ᾗ ἐκεχειρία εἶναι δυνοτὸν νὰ ἆἀ- νοίξει τὸ δρόµο γιὰ μιὰ εὐρύ τέερη εἰρηνευτικὴ συμφωνία. Ἐ πίσης εἶπε ὅτι, εἶναι πιθονὸ νὰ, μεταθεῖ καὶ πάλι στη Μέση ᾽Ανατολὴ πρὸς συνέχιση τῆς ἀποστολῆς του, µέχρι τώρα ὅ- µως, δὲν ἔχει ὀριστεῖ καμμιὰ ἡμερομηνία. ϱ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ἐκπρόσωπος ποῦ ᾽Αμεοικανικού Ὕπουρ γείου ΕἘξωτερίκων, ἀναφε' ρόμενος στὴ συμφωνία γιὰ κατάπαυση τοῦ πυρὸς στὸ Λίδανο, εἶπε ὅτι ὁποιαδή- ποτε ἐπίθεση ἐναντίον τῶν Δαξιῶν Φιλαγγιτῶν στὸ Νότιο ἈΑίδανο, συνιστα περαδίαση τῆς ἐκεχειρίος. ΕΙΠΕ ἐπίσης, ὅτι οἱ ἆνα' γνωριστικὲς πτήσεις ᾿Ισρσηλι: (15. τικῶν ὀεροπλάνων δὲν καλύ- πτονται ἀπὸ τὴ συμφωνία για- τὶ δὲν ἀποτελοῦν ἔνοπλη ἐπί- θεση. ΤΕΛΟΣ εἶπε ὅτι, ἡ ἸΑμερι- κανικῆ κυθέρνηση θὰ ἀποφασί- σει σὲ διώστηµα δύο ϐθδοµάδων κατὰ πόσο θὰ ἐποναληφθεῖ ἡ πώληση ἁμερικονικῶν ἀεροπλά- γων Τύπου Φ. -Ιδ, στὸν Ὥἠ᾿σ- ραήλ. ΕΠΑΦΕΣ Χ” ΚΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ᾽ Ὅπως ἀναφέρει ἐπίσημη ἀνακοίνωση, ὁ Ὑπουργὸς Συγκοινωνιῶν καὶ Εργων κ. Γ. Χατζηκώστας, ποὺ δρί- σκεται στὴν Ελλάδα σὰν ἐπίσημος προσκεκλημένος τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Έργων Ελλάδος κ. Τζ. Τζαν νετάκη, εἶχε, μετὰ τὴν ἄφι- ξή του στὴν Ἑλληνικὴ πρω- τεύουσα, σύσκεψη μὲ τὸν “Ελ ληνα συνάδλεφό του κατὰ τὴν ὁποία οἱ δυὸ Ὕπουρ- Υοί ἀλληλοενημερώθηκαν γιὰ τίς δραστηριότητες τῶν Ύ: πουργείων τους καὶ ἀντάλ- λαξαν ἀπόψεις Υιὰ στενότε- ρη συνεργασία μεταξύ τους. στη διάρκεια τῆς ἱστορικῆς ναυμαχίας ---ποὺ ἔσωσε τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴν Περσικὴ ἐπιδουλή, διαφυλάσσοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ τὴν Εὺ- εώπη, ἀφοῦ ἀνακόπηκε τὸ κατακτητικὀ ρεῦμα τῶν δαρ- δόρων-- δρίσκονταν παρα- ταγµένοι, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς παραλίας Ἑλ- ληνες στρατιῶτες. ᾿Ἐκεῖνοι ποὺ πολεμοῦσαν ἀπὸ . τὰ πλοῖα τοὺς ἔδλεπαν κι εἶχαν τὴ σιγουριὰ πὼς τοὺς παρα- κολουθοῦν στὶς κινήσεις τους. Στὴ θέση αὐτή, σὲ τρεῖς φόσεις, ἔχει γίνει ὡς τώρα --πάνώ στὸ: :.-᾿ἀκρωτήρι 'τᾶς Κυνόσουρας-- «ἀφβκθ ἔρευνά. ποὺ ἔχει φθρἒι ον ἐπιφάνεια οἀνσί ης τοῦ 5ου αι. π.Χ. καὶ τῶν ἄρ- χῶν τοῦ 4ου. Ἡ ἔρεωνα, ὅ- ως, δυστωχῶς, δὲν ἔχει ὁ- λοκληρωθεῖ καὶ στὸν τύμδο ποὺ δρίσκεταν στὸ κέντρο, μὲ τοὺς τάφους γώρω, πι- στεύεται πὼς εἶχε στηθεῖ «» «Τρόπαιο τῶν Σαλαμινομά- χων». Ἀλθελά του, συλλογίζεται κανείς, πὼς σὲ καµιά,. ἁλή- θεια, χώρα, ἔστω κι ἂν ὁ' πῆρχε μονάχα πιθανότητι γιὰ τὴν ὕπαρξη μνημείου ἃ τοῦ χώρου του, δὲν θὰ συλ λογιζόταν καγεὶς νὰ Κάνει ὁ ποιαδήποτε παραδίαση, ἀλ- λοιώνοντας τὸ τοπίο ποὺ ὅ- χι τίποτ’ ἄλλο, ἦταν ἐκεῖνὸ2 ἀκριδῶς, ποὺ ἀντίκρυζαν ι γεννάοι Ἕλληνες μαχητές. ὅταν κίνησαν μὲ τὶς μικρες τους δυνάµεις, ἐναντίον των . 4 πανέτοιµων καὶ πλουσιότατα ἐξοπλισμένων δαρδάρων, καὶ σ) αὐτὰ ἀκριδῶς τὰ στενά, µεγαλούργησαν, ἐφαρμόζον- τας τὸ σχέδιο τοῦ μεγάλου ᾿Αδηναίοι στρατηγοῦ, τοῦ Θεμιστοκλῆ. Τὸ ἀὠκρωτήριο, πρὸς τὴν ἄκρη του, ἔχει ὄφος, γύρω στὰ 6 µέτρα πάνω ἀπὸ τὴ Εάλασσα. Γιὰ νὰ γίνουν ὅ- µως οἱ καρδουναποθῆκες θό χρειαστεῖ, αὐτὸ τὸ καταλα- Δαίνει καὶ ὁ πλέον ἁδαής, νὰ ξὐριστεῖ κωριολεκτικὰἁ τὸ ἔδαφος, ἑπομένως νὰ ἑξα- φανιστεῖ τὸ ἵψωμα. Τώρα, ἂν θὰ διατηρηθεῖ «κάποιο σημεῖο μὲ τοὺς τάφους καὶ πὸν τύµδο» αὐτὸ τὶ σημασία θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει, γιὰ ὅ- ποιον θελήσει νὰ ἰδεῖ τὸ σε- μνὸ καὶ ἰδιότυπο τοπίο, ὅ- που Χάρη στὸ σχέδιο τῆς τακτικῆς τοῦ µεγαλοφυέστε- ρου στρατηγοῦ τῆς ἀρχαιό- πητας, κέρδισαν οἱ Ἕλλη- χες, καὶ μαζί τους ἡ Εὐρώ- πη, τὴ µόχη γιὰ τἡ διάσωσή τους. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμί- γας ἦταν κάτι τὸ ἀπίστευτο σὺ ἔκδαση καὶ ὡς ἱστορικὸ γεγονὸς εἶχε ἀσύλληπτες συ- νέπειες. ἝἜσπασε κυριολε- κτικἀ τὸ ἠθικὸ τῶν Περσῶν. Ὅπως Ὑίνεται σαφὲς ἀπὸ τοὺς «Πέρσες» τοῦ Αἰσχύλου καὶ τὸ Η΄ διδλίο τοῦ Ἡρο- δότου ---τοῦ ἱστορικοῦ τῶν Περσικῶν πολέμων καὶ «πᾶ- τέρα τῆς ἱστορίας»-- οἱ ᾿Α- θηναῖοι στὰ ᾽Αμπελάκια µε- τέφεραν µέρος ἀπὸ τὸν ἅμα- χο πληθωσμό, ἐκτὸς ἀπὸ ἐ- κεῖνον ποὺ εἶχαν στείλει στὴν Τροιζήνα, ἐφαρμόζον- τας, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία, τὸ σχέδιο ἐκκένω- σης τῆς πόλης ---τῆς ᾿Αξή- χας-- ποὺ εἶχε συλλάδει κι ἔδαλε σ᾿ ἐφαρμογὴ ὁ θΘεμι- στοκλῆς. Εἶχαν ἀκόμη τοπυ- θετήσει ἐκεῖ καὶ ὁπλίτες, ποὺ δὲν εἶχαν μπεῖ στὰ καρά- δια, οὔτε εἶχαν, σὰν ἄλλοις, σταλεῖ νὰ φρουροῦν τὸν Ισθμό, Τὴν ὥρα τῆς νουµα- χίας «ἀπὸ τὴν ἀκροθαλασ- σιό, κατὰ µῆκος τῶν ἀχτῶν τῆς Κωνόσουρας «καὶ τοῦ Καματεροῦ, καὶ ἰδίως στὸ μυχὸ τῶν δύο ὅρμων τῶν ᾽Αμπελακίων καὶ τῶν Πουλα- κιῶν, στὰ στόµια τῶν ὁποίων ἦταν ἀγκῳροδολημένα τὰ πλοῖα τῶν ἐνωμένων ἑλληνι- κῶν πόλεων» (Ν. Παπαχα- τζής), «Ἕλληνες παρατηρη- τὲς παρακολοιθοῦσαν ἀπὸ τά γύρω ὑψώματα τὶς κινήσεις τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου», ᾿Εξάλ- λου, οἱ ᾿Αθηναῖοι, ποὺ πα- ρακολουθοῦσαν τὴ ναυμαχία ἀπὸ τὴν ἀκροθαλασιὰ τῆς Σαλαμίνας, στάθηκαν οἱ κύ- ριοι μάρτυρες τοῦ πλήξους τῶν περσικῶν πατωμάτων, ποὺ ἔδγαλε τὸ κύμα, ὕστε- ρα ἀπὸ τὴ ναυμαχία στὶς ἆᾱ- κτὲς («πλήθουσι νεκρῶν δυ- σπότµως ἐφθαρμένων Σαλα- μῖνος ἀκταί, πᾶς τε πρόσχω- ρος Χχῶρος» -- Πέρσες 272 χει). 4 Ἐπομένως, κι ἂν τίποτα δὲν ὑπῆρχε στὴν Κυγνό- σουρα, θάπρεπε νὰ ἦταν γιὰ μᾶς ἕνας χῶρος αἰώ- χιου. προσκυνήµατος, ἕνα ἐξνικὸ σύμδολο, μιὰ µε- γόλη. στιγμὴ τῆς ἁλκῆς τῶν ἀρχαων Ἑλλήνων. Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἅλ- λα θὰ ἦταν ἀνάγκη νὰ τὰ ἔχουν ὑπόφη τους ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις ποὺ θὰ ληφθοῦν --ᾱἂν ληφθοῦν--- κι ἂν πρὀ- κείται ὁ Ἱερὸς αὐτὸς χῶρος νὰ Ὑίνει καρδουναποθήκη, σὰν νὰ χάθηκαν τὰ παράλια ἢ τὰ ξερονήσια, ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ Χτιστεῖ ἡ σχε- τικὴ ἐγκατάσταση. ᾿Αλλοίω- ση στὸ χῶρο αὐτό, δὲν μᾶς ἐπιτοέπει καμιὰ ἀνθρώπινη δύναμη. γιατὶ ἡ ἴδια ἡ ἱστο- εία δ6οᾶ. Τὸ πολύ - πολύ, π:όγµα ποὺ θὰ Χρειαζότων γὰ ἔχει ἤδη γίνει, ἕνα ἅλ- σος δξὰ ἔπρεπε νά φυτευτεί καὶ τὰ, συντηρεῖται ἐκεῖ ἀπὸ τὸ δῆμο Σαλαμίνας, χῶρυς οἰώνιου. προσκύνήµατος, στὴ μνήμη τῶν ἐξόχων ἐκείνων ἠρώων, ποὺ ἀγωνίσθηκαν μὲ τὴν ΨΗχή τους, χωρὶς δισ: λου νὰ εἶναι δέδαιο πὼς ἡ Νίκη θὰ στεφάνωνε τὰ λίγα τους ὅπλα. Μὲ τὴν εὐκαιρία, θὰ ἦταν χκήσιμο νὰ θυμίσουμε γιατί. σύμφωνα μὲ µαρτνρία τοῦ Πλουτάρχου, ὀνομάστηκε Κυ χόσουρα, ὁ τόπος τοῦ ἀκρω- τηρίου. Στὸ δοκίµιο του γιό τὸν Θεμιστοκλῆ, ὁ Πλούταρ- χος, ἀφοῦ περιγράφει τὴν ἀναστάτωση τὴν ψυχική, ποὺ ἔφερε ἡ ἐντολὴ γιὰ ἐκκένω- ση τῆς ᾿Αθήνας στὸν πληθυ- σµό, καὶ ἀφοῦ προχωρήσει στὴν ἐφαρμογή της, ποὺ ἕ- γινε μὲ τάξη ἀπόλωτη, ση- µειώγει πόσο σπαρακτικό Ἶ ταν τὸ θέαμα τῶν κατοικι- δίιων ζώων, ποὺ εἶχαν ἆἀκο- λουξήσει τὰ ἀφεντικά τους ὡς τὴν παραλία. ᾿Ενῶ ἐκεῖ- νου ἐπιδιδάζονταν στὰ καρά- δια, τὰ ζῶα ἔμεναν στὴν παραλία, γιατὶ δὲν ἦταν δυ- νατὸν νὰ τὰ πόρουν μαζί τους, ἀκουγόταν ἔτσι, ἕνας θαρὺς θρῆνος τῶν δόλιων ζώων ποὺ διαισθάνονταν 'τὶ μοναξιά, ἀλλὰ καὶ τὶ κίνδυ- γος φρικτὸς τὰ ἀπειλοῦσε ἝἛνας σκύλος, σημειώνει ὁ Πλούταρχος, δὲν ἄντεξε, καὶ χαθὼς εἶδε τὸ καράδι ποὺ ἔπαιργε τὸν κὐσιό του νὰ ᾱ- πομακρύνεται, ἔπεσε στὴ θά- λασσα καὶ κολυμπώντας τὸ ἀκολούξησε, ὥσπου ἔφτασε στὴ Σαλαμίνα. Μόλις ὅμως θγῆκε στὴ στεριὰ τὸ σχυλὶ ξεψύχησε ἀπὸ τὸν κόπο που τοῦ εἶχε στοιχίσει ἡ πρυ- σπόθεια, Καὶ ἀπὸ τότε ὀνυ- µάστηκε τὸ ἀκρωτήρι Ἰυνό- σουρά καὶ ἐκεῖ τοῦ ἔκαναν τὸν τάφο --τοῦ σκυλιοῦ-- καὶ ἵψωσαν πάνω τού ἕνα µικρὸ τύµδο, Αὐτὰ τὰ χώματα εἶναι ᾱ- για καὶ καμιά σκέψη δὲν στέκει γὰ γίνεται γιὰ ὁποια- δήποτε παραδίασή τους. Γα- γεὶς δὲν εἶναι ἐναντίον τῆς ἀνάπτυξης, ἀντίθετα τὴν θέ- λουμε καὶ τὴ χρειαζόμαστε. Ὑπάρχουν ὅμως τόποι στοι- χειωµένοι ἀπὸ μνῆμες ουγ- κλογνιστικές, ποὺ ἐμεῖς οἱ ἵ- διοι θὰ ἦταν ἀπαραίτητο νὰ τοὺς στήσουµε Ψψηλὰ στὸ νοῦ µας, καὶ νὰ τονίσουμε πόσο εἶναι σύµδολα στὴν ἵ- στορία µας. Τὸ μικρὸ αὐτὸ σημείωμα δὲν ἔχει ἄλλο σκο- πὀ, ἀπὸ τὸ νὰ ἀποτελέσει μιὰ ἔκκληση γιὰ τὴ σωτη: ρία τῆς Κινόσουρας, πρὸς ὅλους τοὺς ἁρμοδίους: ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Κυδερνή- σεως κ. Γ. Ρόλλη, ὡς τοὺς κ. ᾿Αντιπροέδρους, ποὺ ἐπα- γειλημµέγα ἔχουν δείξει καὶ οἱ τοεῖς, τὴν εὐθιξία τους σὲ παρεμφερῆ θέµατα, καὶ εἶναι γνωστὸ πόσο λατρεύουν τὸ ἱστορικό µας παρελθὀν. Α. Κ. Ὅ ᾽Αγιαντολλὰχ Χομεϊνὶ ψηφίξει στὴν πὀ Λη Ἰξαμαράν, κατὰ τὴν ψηφοφορία τῆς .” Παρασκενῆς, γιὰ τὴν ἔκλο γ ἠνέου προέδρου τῆς Περσίας. Λημοσιογβαφικὺ ὁβάμα υπὴν ὑπόθεση δἡριαῆ ΜΕΓΑΛΗ συγκίνηση λεσε τὶς τελευταῖες προκά- ἡμέρες στὴν Νεάπολη τῆς ᾿Ιταλίας ἡ σύλληψη μιᾶς Ναπολιτάνας δη µοσιογράφου, τῆς ἝἜλενας Μάσ σα, ὡς ὕποπτης γιὰ τὴ δολο- Αννας μιᾶς Παρλάτο κοσµικῆς φονίο τῆς Γκριμάλντι, «κλέφτρω στὴν περίπτωση οὐ τὴ ἦταν ἡ Αννα Γκριμάλντι, μιὰ γυναίκα μὲ ἐκθομδωτικὴ προσωπικότητα, ὅπως τὴν πε ριέγραψαν οἱ Ἰταλικὲς ἐφημε- ρίδες, ποὺ φαινόταν πολὺ νεό- τερη ἀπὸ τὴν ἡλικία της, µο- λονότι εἶχε ἑνήλικαο παιδιὰ. Αριστερὰ ἡ ἐκδικήτρια Φόνισσα Έλενα Ἰάσσα, δεξιὰ ἡ πλουσὶα καὶ κοσμικὴ «ἀντρογυνοχωρίστρα» Αννα Παρλάτο Γκριμάλντι, τὸ θύμα τοῦ ἐρωτικοῦ πάθους στὰ 4δ... «Μαντὰμ Μποθοσρύ». Αὐτὸ ἔγι νε μετὰ ἀπὸ τρεῖς µῆνες ἀνα- κρίσεων, ὅταν ὅλες οἱ ῥἐἑνδεί: ξεις ἐδεδαίωσαν ὅτι τὸ χέρι ποὺ κρστοῦσε τὸ Φονικὸ Ἅπι- στόλι τῶν 6,35 μὲ τὸ ὁποῖο ἐπυροδολήθη ἡ Αννα, ἦταν τῆς Ἔλενα, ᾿Ἐναντίον της ἆ- πηγγέλθη ἡ κατηγορία τοῦ φόνου ἐκ προµελέτης, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιὰ ἐρωτικὸ δράµα μὲ πολὺ κοιν ὑπόθεση: Ἡ ἐγκαταλελειμμένη γυναίκα σκοτώνει τὴν ἀντίζηλο ποὺ τῆς ἔκλεφε τὸ σύὐόνγο. Ἡ Κάποιο ἐποχὴ ἀποφασίζει νὰ κάνει τὴ δημοσιογράφο καὶ τὰ «Φτιάχνει» μὲ τὸν χρονογράφο τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας αΠρω Τα», Κύρο Πάλια, Στὴν πρα- γµατικότητα δὲν εἶχε ὑλικη ἆᾱ- νάγκη νὰ ἐργασθεῖ. Εἶναι πολὺ πλούσια καὶ διαχειρίζεται ἆἁρ- κετὲς ἐπιχειρήσεις, μεταξὺ τὼν ὁποίων καὶ ἐκδοτικὲς. Στὸν κύκλο τοῦ «καλοῦ κόσμου» τῆς Νεαπόλεως, ὅπως συμδαίνει συνήθως, οἱ γυναῖκες τὴν µι- σοῦν καὶ οἱ ἄνδρες τρέχουν πί σω της. Κατοικεῖ σὲ μιὰ πο: λντελη ἔπουλη χολλυγουντια- νοῦ στὺλ μὲ πισίνα κλπ. στὸν διάσηµο λόφο «Παυσίλιπο». Εἰ ναι κλεισµένη στὸν ἑαυτό της, ἀπροσπέλαστη. Ἐρωτεύεται παράφορα τὸν δημοσιογράφο, που έκτοτε ζεῖ ἐν διαστάσει ἀπὸ την 4δάρα σύζνγο του Ἔ λενα Μάσσα (οἱ ᾿Ιταλίδες κρα τοῦν τὸ ἐπίθετό τους ὅταν παντρεύονται) καὶ τὰ δυό του παιδιά. Ἡ ὑπόθεση καταλήγει σὲ µελοδραματικὸ «τρίγωνο», δεδομένου ὅτι πολὺ συχνὰ δε: σποῦύσων ἄγριες σκηνὲς μετα: ἔὺ τῶν ὅδνο γυναικών: ἡ τε- λευταία στὸν διάδρομο ἑνος νοσοκομείου, ὅπου νοσηλευόταν ὁ Κύρος, μετὰ ἀπὸ αὐτοκινητι κὸ ἀτύχημα. ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῆς 3ης Μαρ τίου στὴν δίλλα τῆς Γκριμάλ- ντι ἔχουν γιορτὴ οἰκογενειακή, Γιορτάζουν τὰ γενέθλια της μιᾶς ἀπὸ τὶς κόρες τῆς Αν: νως, ποὺ κλείνει τὰ 24. ἩΗ Αννα ἐπιστρέφει στὸ σπίτι γιὰ τὴν γιορτή καὶ ἀφοῦ μπεῖ στὸν κῆπο μὲ τὸ αὐτοκίνητο, κατεδαίνει ἐν συνεχείᾳ νὰ κλεί σει τὴν κογκελόπορα. Μια Φωνὴ τὴν καλεῖ, κοντοστέκεται ν. ἀκούσει κι εὐθὺς ἀντηχοῦν τρεῖς πυροδολισµοί. Ἡ Αννα πέφτει νεκρή. ΤΗΝ ἝἜλενα Μάσσα τὴν πρόδωσε τὸ πιστόλι τῶν 6,35 ποὺ τῆς εἶχε χαρίσει ὁ σύζυ- γός της Κύρος Πάλια. Δεν μπόρεσε νὰ ἐξηγήσει στὸν ἆᾱ- νσκριτὴ πῶς, ποῦ καὶ πότε τὸ «ἔχασελ... «Εἶμαι ἁθώα...», λέει ἡ Ἔ- λενο, ἐνῶ τῆς περνοῦν τὶς χει ροπέδες. ΑΛΛΟ ἕνα μµετογειακὸ δρά- µα τυφλού ἐρωτικοῦ πάθους, ὅπως εἶπε κι ὁ ἀνοκριτής, καὶ ὁ Φφεμινισμὸς παραµερίζει, Σελίδα 4 ζεχωρίζουν τι Ῥὸ ταξίδι 8,45 Χάρτ καὶ Χάρτ ἈκχΧΧΧΧΧΑΧΧΑΧΧΑ «Ζωντανὴ» ἀπόψε ἡ μετάδοση τῶν γάµωγν ἀπ εὐθείας μετάδοση τῶν γάμων, ἐλήφθπι ἀπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ Ῥα- διοφωνικοῦ “Ιδρύματος Κύπρου, µε τὰ ἁπὸ προσωπικὰ παρέµθαση τοῦ Προέδρου Κυπριανοῦ καὶ ἰδιαίερα τῆς κ. Μιμῆς Κυπριανοῦ. Οἱ σηωμερινοὶ γάμοι τοῦ πρίγκιπα Καρόλου καὶ τῆς λαίΐδης Σπένσερ θὰ μεταδοθοῦν πιυθανότα- τα εζωντανοὶ» ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ ἂν ἐξασφαλιστεῖ πρῶ τα κανάλι στὸ δορυφόρο. τηλθόρασῃ, Νταϊάνα Συγκεκριµένα, ἡ ἀπόφασπ γἱὰ Τὸ προεδρικὸ ζεῦγος τῆς Κύ- πρου, ποὺ δρίσκεται στὸ Λον δίνο γιὰ τοὺς γάμους, «ἀἐπεί- σθη» ἀπὸ παράγοντες τοῦ ΔΗ κ κα ας ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΔΥΛΛΙΟ” τὶς Ἰ ἀπόφε θὰ µεταδο- θεῖ μιὰ δεκαπεντάλεπτη ται- γία µέ θέµα τὸ «Βασιλικὺ εἰδύλλιο». Πρόκειται γιὰ μιὰ Ὑνωοιμία μέ τὸ διάδοχο τοῦ ᾽Αγγλικοῦ θρόνου πρίγκιπα ἘἹάρολο καὶ τὴ λαΐδη Νταῖά- να Σπένσερ πού τελοῦν σή” µερα τοὺς γάμους τους. τε Ἆ Ἂ ”. ΧΑΡΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤ «Ἡ κυοία εἶναι τουμερή» εἶναι ὁ τίτλος τῆς ἀποψινῆς περιπέτειας τῆς σειοᾶς «Χάος καὶ Χάοτ». Ὁ Τζόναθαν κι ἡ Τξέγιφευ Χάοτ πᾶνε γιὰ μιὰ δόλτα µέ τὰ ποδήλατα. Γιὰ λίγη ὅ- ρα. χωρίζουν ὅμως καὶ σ’ αὖ- τὸ τὸ διάστηµα ἕνας ποὼὠην κατάδικος τὴν ἀπάγει, ἐχλαμ- θόνοντάς την σὰν τὴ γυναί- Τὸ πληῆρες 6.00 Ἔναρξη -- Γούντν ὁ δουοκολάπτης απόψε στή ΤΝ ΚΟ τὴς κυπριακῆς παροικίας, ὅτι μὲ τὴ ζωντονὴ ὅσο καὶ πολύωρη προδολὴ τῆς Υαµή: λιας τυλετῆς, θὰ προδαλλόταν κχΧακ κ κο ἑνὸς ἐχθροῦ του. . κ ΝΟΥΣΠΚΗ ΒΡΑΔΥΛ'᾽ Ῥτὶς 9.66 ἀπόψε θὰ µε- ταδοθεῖ μιὰ «μουσικὴ 6ρα- δυὰ» ἀπὸ μιὰ ἐκδήλωση στὸ πάρκο τοῦ πύργου Πίλνιτς τῆς Λαοκοατικῆς Δημοχοι- τίας τῆς Γερμανίας. Χορωδυακὰ τραγούδια, ᾱ- ριες, ᾿χορευιτκὰ ἀποσπάσματα καὶ κομμάτια ἀπὸ ἔργα τῶν Μπετόθεν, Βιθάλντι, ᾗΜό- τσαοτ καὶ Παϊσιέλλο. μέ τὴ Φιλαομονικἡ Δοέσδης, μέ τὸ ἸΜπαλλέτο ἈἘρατικῆς Οπε- ρας Δρέσδης, τὴν ᾿Ατσοῦον ᾽Αζούμα (σοπράνο), τὸ Βόλφ γκαγκ Χέλμιχ (θαούτονο), α Βέρνερ Τάστ (φλάουτο) κ.ᾱ. Χορογοαφίες: Βέρα Μύλ- λερ. Διεύθυνση ὀρχήστρα:: Ζῆλκο Στράκα, Σκηνοθεσία: Χένρυ Ῥῆντελ. πρόγραµµα π.00 Βάσιλικὸ εἰδύλλιο π,50 Ορίζοντες π.50 Τὸ ταξίδι ϱήἘϊδήσεις ο . ο Ἡ ον ἄν (τὰ τελευταῖό ἐπεισόδιο δήόααοκ ο σοκ 6.55 Εἱδήι οἳ στὴν 'τουσκικῇ 6.40 Εἰδήσεις στὴν ἀγγλικὴ 6.00 Μουσικὸ διάλειμμα τῆς ἱστορίας) τας 80 Ἑλδήσεις 906 Χάοτ καὶ Κάοτ 9,56 Μουσικὴ δραδυὰ 1046 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς οωοιοφνο ΤΕΤΑΡΤΗ «29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1981 Α΄’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρωϊνὸ ξεκίνημα Εἰδήσεις Ἑλληνικὴ μουσικὴ καὶ τραγούδια Εἰδήσεις ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μουσική παραγωγή ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ Ὁ Σύντ Λῶρενς καί ἡ ὀρχήστρα του Εἰδήσεις Μουσικὴ χωρίς σύνορα Ῥαδιοσκόπιο Ἑλληνικὴ δημοτικὴ μουσικὴ καὶ τραγούδια Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις Μηνύματα πρὸς ἐγκλωδισμένους ᾿Αφήγημα Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Βελτιῶστε τὰ ᾽Αγγλικά σας Κλασσικὰ φαδορ]) Ἐένη µουσικἡ κα τραγούδια Εἰδήσεις Νεανικὰ θόµατα 0600 0630 0640 0730 0740 0850 0030 0045 10090 1005 1100 1130 1200 1330 Ἴ340 1400 Ἴ8]ς 1445 1500 1530 1600 1605 1645 Τραγουδᾶ ἡ Ἐλπίδα Ἡ ἠχὸ τῶν γεγονότων Τραγούδια ποὺ ἀγαπήθηκαν Εἰδήσεις Ἡ ὅρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ ᾿Εγκυκλοπαιδικὸ μωσαϊκό Ελληνικοὶ δίσκοι Ἠχὼ τῶν γεγονότων 1700 1730 1800 2905 1845 15ου 1930 2000 2030 2100 2200 2210 ᾿Ορχῆστρες ἐλαφρᾶς µουσικῆς ᾿Απὸ τὶς ἑλληνικές ἐπιτνχίες τοῦ 1980 Μουσικὴ δωματίου Εἰδήσεις Ἐλαφρὰ λἀϊκὴ μουσικὴ καί τραγούδια Ἐένη ἐλαφρὰ μουσικὴ Εἰδήσεις Συντροφιὰ µέ τὸ ἑλληνικὸ τραγούδι 2400 ᾿Εθνικὸς Ὕμνος 2230 2300 2305 Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1000 Εἰδήσεις 1005 ᾿Ελαφρὰ κλασσικὴ μουσικὴ 1100 ᾿Εκλεκτὰ ἁἀποσπάσματα ἀπὸ ὄπερες 1200 Τέλος τῆς ἐκπομπῆς. νά ᾽Αναγνωρίξετε καμιὰ ἁμοιότητα στὶς ἀνωτέρω δύο φωτογραφίες Καὶ ὅμως ποόκει- ται γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο, τὴν διάσήµη κάποτε Αμερικανίδα ἠθοποιὸ Ῥίτα Χαίηγου- ὦρθ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ στὴν ἀκμὴ τῆς δόξας της, κατὰ τὸ 1946, ὅταν ὑποδύετο τὸν ρόλο τῆς Τζίλντας στὸ ὁμώνυμο φίὶμ καὶ ΔΕΞΙΑ ὅπως ἐτῶν, κατεστραμµένή ἀπὸ τὸ ἀλκούλ καὶ τὰ ναρκωτικά, ἔπειτα σημειωτέον ἀπὸ πέντε γάμους καὶ ἀναρίθμητα φλέρτ. Η ΧΑΙΗΓΟΥΩΡΘ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ... ΤΗΡΑ τν ρασιὀοφοώνο τοπ. ἱμανδκιοῦ ''“μεταξὺ ταυτόχρονα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρό εδρος καὶ ἡ σύζυγός του, Υἱο τὶ οἱ κάμερες θὰ ἔδειχναν γιὰ ἀρκετὸ διάστηµα τοὺς «ὑψηλοὺζ» προσκεκλημένους. Ἔτσι ὁ Πρόέδος Κυπρια νοῦ τηλεφώνησε στὴν Κύπρο καὶ ἀνεζήτησε τὸν Γενικὸ Δι. ευθυντὴ τοῦ ΡΙΚ κ. Χριστοφί δη, γιὰ σχετικὲς ὁδηγίες. ο κ. Χριστοφίδης, ὡστόσο, ἔλει πε στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔτσι ὁ Πρόεδρος ἔδωσε ὁδηγίες νὰ ᾱ- νακαλυφθεῖ «πάση θυσία, ὅπου κι ἂν. 6ρίσκεται». Τελικά, ὁ κ. Χριστοφίδης ἀνενοέθη στὸ Μόντε Κάρλο, ὅπου πῆγε Υιὰ τὴν ὑπογραφὴ σχετικῆς συµ: φωνίας, πῆρε τὶς προεδρικὲς ὁδηγίες καὶ μὲ τὴ σειρά του ἔδωσε ὁδηγίες σὲ ἁρμόδιους λειτουργοὺς νά φροντίσουν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση δορυφοριχῆς γραμμῆς. Ὠρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἀρ χικὰ το ΡΙΚ εἶχε ἀποφοσίσει νὰ προδάλει µόνο δεκαπεντά- λεπτη ταινία ἀπὸ τοὺς }Υά: µους, στὸ δελτίο εἰδήσεων τῆς τηλεορόσεως, Υιατὶ ὅπως ἀνέφερε ὁ γΥενικὸς διευθυντὴς τοῦ ἱδρύματος κ. Χριστοφί- δης αὐτὸ δὲν θὰ. ἦταν οὔτε οἰκονομικὰ συμφέρον οὔτε πρα- γµατικἀ θὰ ἐνδιέφερ τὸ κοι νό. ᾿Ανάστατο ἦταν χθὲς τὸ Ρα διοφωνικὸ Ίδρυμα Κύπρου σὲ ἀναζήτηση καναλιοῦ γιὰ πὴν μετάδοση τῶν γάμων, Σὲ τηλεφωνική µας ἐπικοι: νωνία μὲ τὸν κ. Πάνο ᾿]ωαν- νίδη, ἀνώτερος ὑπάλληλος τοῦ ΡΙΚ ποὺ δ6ρισκότον ἐπὶ κεφα- λῆς τῶν προσπαθειῶν γιὰ πὴν ἐξασφάλιση γραμμῆς στὸ δορυ φόρο, λλροφρηθήκημε, ὅτι: 9 Τὸ Ρ.Ι.Κ. καταδάλλει προ σπάθειες γιὰ ἐξασφάλιση 12.40 μ.μ. καὶ 32.20 μμ. (ὥρο Κύπρου) γιὰ τὴν εζώντα νὴ» μετάδοση τοῦ Ὑάμου. ϐ Αν δὲν ἐἑξασφαλιστεῖ κα. νάλι τὸ Ρ.Ι.Κ. θὰ προ: σπαθήσει νὰ πάρει διντεο γράφηση τοῦ Ὑάμου µέσο ᾿Αθηνών, τὴν ὁποία θὰ µεταδόσει ἀπόψε. 6 Αν τελικὰ καὶ οἱ δύο προ σπάθειες δὲν. καρποφοφή: σουν τὸ Ρ.Ι.Κ. θὰ ἀρκε- στεὶ στὴν δεκαπεντάλεπτη τοινιούλα τοῦ Μπὶ Μπὶ Σὶ, προδάλλοντος περισ- σότερα στιγμιότυπα τοῦ γάµου τὸ ἐρχόμενο Σάδ' δ6αστο͵ λε Οἱ ΠΡΩΤΟΙ ΛΟΝΔΡΕΖΟΙ ΠΗΡΑΝ ΗΔΗ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΝΑΙΝΟ, 29 (Τέσσερα ᾱἅ- τοµα κατέλαδαν ἤδη θέσεις στὴ Αεωφόρο Μάλ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπά: κιγχαµ, περιμένοντος νὰ παρα κολουθήσουν τὴν Ὑαμήλια πομ πη τοῦ Πρίγκιπα Καρόλου, σήµερα Τετάρτη. Ἐαπλωμένοι σὲ ἐκδρομικὰ στρώματα ἀναμένουν τὸ θέα: μα ἔχοντος µαζί τους τὰ ἁπα ραίτητα τρόφιμα. Μεταξύ τους, εἶναι καὶ ὁ Μ. Τάνσλεῦ, 34 χρόνων, ὁ ὁ- ποῖος φορεῖ πουκάμισο μὲ τὰ χρώματα τῆς ἀγγλικῆς σηµαί ας καὶ ζώνη, τῆς ὁποίας ἡ πόρπη παριστάνει δράκο, ἔμ- ϐληµα τοῦ Πρίγκιπα τῆς Οὐάλ λίας, εἶναι σήµερα σὲ ἡλικία 64 ην το κα λαο [ει τοτε. Η ΡΟΜΠΕΡΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ... Παρουσιάστρια ἀπὸ τὶς πιὸ ἀγαπημένες τῶν Ἱταλῶν τηλε- θεατῶν ἡ Ῥομπέρα Τξιούστι καιρὸ νὰ καταθάλλει µεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ σχηµατί- ξεται στὸ ὡραῖο τής πρόσωπο τὸ καθιερωμένο της χαμόγε- λο. Αἰτία, τὸ ὅτι μόλις πρόσφατα χώρισε ἀπὸ τὸ σύζυγο της τὸν ὅποῖο ὑπεραγαποῦσε καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο, ὅπως λέει, εἶχε κάνει ἀμέτρητες θυσίες. ΓΙΑ 5ἐμα --π) -- ΑΝΑΓΚΗΣΞ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πόλεις) ΣΑστυνοµία 199 Πνυροσδθεστικη 199 Ποῶτες Βοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΑοχηγεῖυ ΣΑστυνοµίας 405555 ΣΛξιωματικὸς Ὑπηρεσίας 409565 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Δευκωσία 51111 Άεμεσο 69111 Λάρνακα δ5ο65ὅ Πόφος Φ98964 ΒΛΑΡΕΣ ηηλεφώτου 197 Τέλεξ β0δ66 Ἠλεκτρικοῦ οεύματος 62001 Τδρεύσεως 95591 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041---54583 να ΠΙΛΜΙΝΕΙΒ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τ. Νικολάου: Ἀεωφ. Ἄτασί- χου. ἃὅ, Τηλ. τᾶςθθ. Ἑώστας Φερεκύὺδης: Μετοχί- οὐ ὅὃ9 (Ῥεθέχκκα Κώὠοτ), Τηλ. 54950. Φαομακεῖον Ξενοφῶντος 5: Ἀὐνλωπος 9Ώ. (ἔναντι Μελ νονιὰν) Ακρόπολη, Τηλ. ζ459ἳ, ΛΕΜΕΣΟΣ Πάρις Λ. Ἰωάννου: Γωνία ὁδῶν Δωδεκανήσου καὶ Ἔ- θνιχῆς ᾿Αντιστάσεως, Τηλ, 6418. Φαρμαχεῖον «Μαίρης»: Γωνής ἀδῶν. Θεσσαλονίκης καὶ Ἔ- πιχούροῦ. Τηλ. 660050. ΛΑΡΝΑΚΑ Γεωργία Χριστοδούλου: ΄Ω- δὸΣ Ερμοῦ σ1Γ, Τηλ. ϱ2τ05, ΠΑΦΩΣ Χριστόδουλος ἈΝἰακρίδης: Χι- μαδήµου Μνλωνᾶ ὃ4, Τηλ. 35501. «- χρειάδεται τὸν τελευταῖο ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 198] [ίε (ἠελιί! τὶ [[Ιί Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θλέπουν πολλες φορὲς τὸ ἴδιο ἡ ἄλλα παρόμοια ὄνειρα, κατὰ κα νόνα δυσάρεστα. Παραδείγματος χάρπι, ἕνας γιατρὸς, ποὺ τερμάτισε χωρὶς καμιὰ ἀποτυχὶα τὶς στουδὲς του καὶ ἁσκει ἁτιὸ χρόνια τὸ λει- τούργτιµα του, χάνει στὶς ἐξετάσεις του. ὀνειρεύεται συχνὰ ὅτι ἁποτωγ- βιλλοι ὀνειρεύονται ὅτι πέφτουν στὸ κενό, ὅτι καταδιώκονται ἀπὸ ἕ- ναν ἑἐχθρὸ ἢ ὅτι θρίσκονται γυμνοὶ µπροστὰ στὸν κόμο. Πολὺ σπάνια, τὰ ἐπαναλαμθδανόμε- να ὄνειρωι εἶναι εὐχάριστα. Ὁ δόκτωρ Κιρτράϊτ, διευ- θοντὴς τοῦ τµήµατος Ψυχυ- Ἀυγίας καὶ κοινωνικῶν ἐπι- οτυμῶν ἑνὸς ἰατρικοῦ κέν: τρου τυῦ Σικάγου, μελέτησε ἰδιαίτερα αὐτὸ τὸ πρόδλη- μα καὶ. διαπίστωσε, ὅτι τὰ ἐπαναλαμδανόμενα ὄνειρα εἶναι σωχγότερα στὶς Υιναῖ- κες, παρὰ στοὺς ἄντρες. ᾽Αλ λὰ γιατὶ ὀνειρεωόμαστε πολ- λὲς φορὲς τὰ ἴδια πράγµα- τα: Κατὰ τὸν δόκτορα Ἠάρ- τράϊτ, αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς γυναί- κες καὶ πολλοὶ ἄντρες, ἔχουν συχνά τὶς ᾖἴδιες δυσάρεστε: ἐμπειρίες καὶ τὶς ἴδιες ἀνη- συχίες. Θὰ μποροῦσαν αὐτὲς οἱ γυναῖκες --κι αὐτοὶ οἱ ἄν- τρες--- νὰ μάθουν γὰ μἡ δλέ- ποών συχνὰ τὰ ἴδια ὄνειρα Ὁ δόκτωρ Καρτράϊτ ἕκανε ἕνα πείραμα μὲ ἑξήντα δια- ζευγμένες γυναῖκες, πού ὁ- γευρεύονταν συχνά, ὅτι ὁ πρώην σύζυγός τους Υύριζε μεταμελημένος κι ὅτι κάθε φορά τὸν ὑποδέχονταν μ᾿ ᾱ- γείπωτη χαρά. Τὸ ὄνειρο ἡ- ταν εὐχάριστο, ἀλλὰ το ξύ- πνηµα ἦταν ἀπογοητευτικὸ. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ πρό- δλημα, ὁ δόκτωρ Καρτράϊτ ΕΙΡ, ΓΠΣ σύστησε στὶς διαζευγµένες γώναίκες νά σκέπτονται τὸ ὄνειρό τους πρὶν ἀποκοιμη- θοῦν χαι νὰ φαντάζονται ὅ- τι. ὑποδέχονταν φυχρὰ τὸ σύζυγό τους, λέγοντάς του ὅτι εἶχαν δρεῖ ἕναν Ὦἄλλον καλὸ καὶ ἀφοσιωμένο σύν- ἴρυφο, Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι οἱ περιρσότερες ἔπαφαν νὰ θλέπουν τὸ ἐνοχλητικὸ ὅ- γειρο. Ὅπως ἀνακοίνωσε πρὶν ᾱ- πὸ 25 περίπου χρόνια ὁ ψά- χολόγος Ἀίλτον - Στιούαρτ, ὁ ἔλεγχος τῶν ὀνείρων ἐἑ- φαρμοζόταν στὴ φυλἠ Σενοῖ τῆς Μαλαισίας, “Όταν ἕνας γέυς αὐτῆς τῆς φωλῆς ἕν- πνοῦσε τρομαγμένυς, γΥιατὶ εἶχε ὀνειρευτεῖ ὅτι τὸν κυ- νηγοῦσε μιὰ τίγρη, οἱ Υυ- γείς του τὸν ἐνθάρρωναν νὰ διηγηθεῖ τὸ ὄνειρὸ του καὶ τοῦ ἔλεγαν ὅτι ἀντὶ νὰ τὸ δάλει στὰ πόδια, ἔπρεπε νὰ σταθεῖ καὶ ν᾿ ἀντιμετωπίσει τὸ θηρίο, καλώντας συγχρό- γως δυήθεια. -3-- Ἡ Αμερικανίδα Ψψυχολό- γος Πατρίσια Γκάρφηλντ, ἀποφάσισε νὰ δοκιμάσει στὸν ἑαυτό της τὴ μέθοδο τῶν Ἱ ἡ ΜΗ Σενόι, Στὰ 3 χρονια της, κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς περι” πότου στὸ δάσος, εἶχε δε: χτεῖ ἐπίθεση μιᾶς «συμμὸ ρίας» νέων. Εἶχε, δέδωα, κατορθώσει νὰ ξεφύγει, ἆλ- λὰ ἀπὸ τότε ὀγειρεώόταν συχνά, ὅτι ἦταν στόχος πα- ῥόμοιων ἐπιθέσεων. Κι ἑνῶ ξέφευγε πάντοτε, κάθε φο- ρὰ ξωτνοῦσε τρομαγμένη, Ὅταν ἀποφάσισε νὰ δο- ψιµάσει τὴ μέθοδο τῶν Σε νόῖ ἡ Πατρίτσια Γκάρφηλνν ἄρχισε νὰ φαντάζεται ὅτι ἄν- τιµετώπιζε τοὺς ἐπιτιθέμε- νους μὲ κλωτσιὲς, με πέ- τρες ἢ ἀκόμα καὶ µε ὅπλα. Αὐτὴ ἡ φανταστικὴ ἄμυνα ριζώθηκε στὸ ὑποσυνείδητό της καὶ στὸ τελευταίο ἐφιαλ- τικὸ ὄνειρό της ἔτρεψε τοὺς ἐπιτιθέμενους σὲ ”. ἔ- σὲ φωγὴ μ᾽ να αὐτόματο ὅπλο καὶ δρῆ- κε ὁριστικὰ τὴν ἡσυχία της. Ὁ Ψωχολόγος Ρίτσαρντ Κορριέρε παρατηρεῖ ὅτι, Υίά ν᾿ ἀλλάξουμε ἕνα ὄγειρο, εἴ- γαι ἀπαραίτητο νὰ καταλα- δαίΐνοιμε, τὴ στιγμἠ ποὺ τὸ δλέπουµε, ὅτι ἁπλῶς ὀνει- ρευόµαστε. ᾽ΑἈλλὰ αὐτὸ εἷ- γαι ἀδύνατο. Συνεπῶς, πρέ- πει ν’᾿ ὠλλάξουμε τὴ συµπε- ριφορά µας, ὅταν εἴμαστε Ἐυπνητοί. Τὸ ὄνειρο μᾶς το” ποθετεῖ μπροσιὰ σὲ μιά δι- σόρεστη κατάσταση, ποὺ μᾶς τρομάζει, γιατὶ δὲν τὴν ἀντιμετωπίζουμε ἢ τὴν ἀντι- µετωπίζουμε μὲ ἀρνητικὸ τρόπο. Ἔτσι μᾶς ἀποκαλύ- πτει τὴν ἀρνητικὴ συµπερι- φορά µας, µμπροστὰ στὶς πραγματικὲς δυσάρεστες κα- ταστώσεις καὶ μᾶς λέει ποιὲς μπαρεῖ νὰ εἶναι οἱ θετικὲς ἣΩΠΗΙΝΗΝ στ ή Η ΒἰΚτοριΑ ΠΡΙΝΣΙΠΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΥ ΓΚΙΜΠ Ἡ στὰρ τοῦ «Ντάλλας» Ῥικτώρια Ποίνσισαλ κά ὁ διάσηµος νεαρὺς τραγουδιστὴς λντυ Γχίμα, ὄχι ἁπλῶς δεν κούθουν πιὰ τὸ δεσιὸ τος, ἀλλὰ πὸν ἐπόμενο µήνα 3” κἱκκροροῦν καὶ δίσκο τυῦς, - , - Τίτλος τοῦ «σίνγκλ» εἶναι ΛΙ 1 πανο {ο 4ο 8 ἀτθαπι”΄ (ποὺ. µεταφράρεται «τὸ. μόνο ποὺ ἔχω νὰ κάνω εἶναι νὰ ὁ- γειρευτῶ»), παλιά ἐπιτυχία τῆς δεκαετίας τοῦ 6 μὲ τοὺς Ἑθερλυ Μπροάδεος. Μὲ τὸ δίσιο αὐτό, η Πρίνσιπαλ κάνει τὸ ντεμποῦτο Της σὰν τραγουδίστρια καὶ Όπως ἔκο ὶ Δ6 πολστήθηνε -μέσα-- -σείς στοοφὲς του ἔχειν δάλει , τὰ ἐρωτικὰ συναισθἠματά της γιὰ τὸν Άντυ ποὺ ἕκανε κά τὴν παραγωγή. ο Ἐκείνη στὰ δΙ της κάν ἕς κεῖνος ιστὰ 325 του, ζοῦν μαξὶ σὲ μιὰ ἔπανλη στο Μπόθεολα! Χὶλς τοῦ Χόλκλυγοῦυντ, ἀλλὰ διαφεύδουν καττῃ οοηματικά τὶς πληροφορίες ὅτι θὰ πών- τοευτοῦν μόλις ἥ Βικτώρια πάρει τὸ διαζύγιό της ἀπὸ τὸν Φ4χρονο τέως σὐκυγὸ της Κρίστοφερ Σκίννερ (Φαίνεται ῶα ο ο ”) ο υδῶω δ.- ο Ό ΟΡΙΓΟΝΤΙΑ Ι. Ὁ µεγαλύτερο αοτα- μὸς τῆς Ἑλδετίας -- Μιά εδικὴ. µελάνη. 2. ᾿Αξιόλογος ἝἛλληνας λογοτέχνης (αἶτ.) -- Ἡ πλη ρότητα χαρακττριστικό του. 8. Μεγάλη πολη καὶ λιμά- γι τῆς Σικελίας. 4. Εὐρωπακὴ πρωτεύουσα. 5, Ἔργο του καὶ τὸ «Ἕρ- γα καὶ ἡμέραι» --- Συντομυ- γραφία ανέμου. 6. ᾿Αριθμητικὸ -- Δυὸ λέ- ξεις µονυλεκτικὰ (ἀντιστρ.). 7. Τὸ ἐγώ... ξενόγλωσσα -- Ορμητικοὶ γιὰ τοὺς ἀρ- Χαίΐους, πρυκλητικοὶ Υιά μᾶς. 8. Μὲ στρατιῶτες σχετικό. Φ, Χρήσιμος καὶ στο αὖ- τοκίνητο (καθ.) Εἶναι καὶ ἡ προὐπόβεση, στὴ ΥΕΥΙ- κ. (ἄντιστρ.). 10. Συγκοινωγιικὰἀ ἀρχι- κά. -- Ανήκει στὴν Ἀϊθιο- πία, ΚΑΟΕΤΑ: {.. ἈΝοινότητα τῆς ἐέπαρ- χίας Ρόδου (τὰ νικρά γρόμ- µατα εἶναι. ἵ καὶ Π). 2. ᾿Απὸ τὰ δέχα τά.. δύο (ἀντιστρ.) --- Παρισινή λεω: φόρος -- Οργανό µας, στὴν καθαρεύουσα. 3. Ὁ ἀνώτατος ἄρχοντας εὐρωπαϊκοῦ κρατιδίου -- “Ἔ- να ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἀντι- φυματικὰ φόρμακα. Δ. «.,ι Κάρλος» τίτλος ἔρ- γου τοῦ Σίλλερ -- ᾿Αγγλι- κὀ σύμφωνο. 5. Ἔχει δυσεπίλυτες δια- φορὲς (ἀντιστρ.). 6. Δὲν εἶναι εὐχάριστοι σὲ μιά αἰσθησή µας (ώτιατ.). 7. Σημεῖο τοῦ ὁρίζοντα --- Μάρκα φορτηγῶν αὐτοχινή- των. 8. Παιδικὴ ἡμιστρατιωτικὴ µονάδα τῆς ἀρχαίας Σπάρ- της. --- Τεωγραφικὸς χαρα- κτηρυσμὸς δύο κρατῶν (καθ.), 9, Συνδέει ἰταλικοὺς µου- σικοὺς ὄρους --- Μουσικὴ νό- τα -- Ξένη διάζευξη. 10. Ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ἔννυιας (μὲ ἄρθρο). ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: Ι. ΚΟΝΣΕΡΤΟ, 2. ΟΡΕΙ- ΝΑ --ΙΝ, 3. ΣΙΑΜ -- κΚοτ ΤΑ, 4. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, 5. ΜΟΝΑ. ὁ. ΣΚΙΩΝ -- ΥΙΟΣ, 7 ΜΑΤΣΟ, ᾱ. ΑΣΜΑΤΑ ας ΤΑΛ, 9. ΑΣΑ -- ΟΚΝΗ- Ρα. 10. ΡΑΡΟΣ -- ΑΣΑΡ. ΚΑΘΕΤΑ: {, ΚΟΣΜΟΣ -- ΑΑΛΡ,. 2. ΟΡΙΑ -- ΚΙΣΣΑ, 3. ΝΕΑ: ΡΟΙ -- ΜΑΡ, 4. ΣΙΜΑ --- ΩΜΑ, 5. ΕΝ -- ΘΑΝΑΤΟΣ, ὀό. ΡΑΚΩΝ -- ΤΑ, 7. Ο- ΝΟΥΣ ΝΑ. 8. ΤΙΜΙΟ- ΤΗΣ, 9. ΑΝΑΣΑΣ -- ΛΑΡΒ, π.μ δ ὅτι τελευταῖα ἔχει ἀδυνομία στούς... μικροὺς, μετὰ ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐρωπωιῶν σπεριπε- τειῶν μὲ μµεγαλύτερούς της, ὅπως ὁ δρὰνκ Σινάτρα). Ὁ Αντυ καὶ ἡ Βικτώρια ἀποχάλυψαν ἐπίσης ὅτι αὐιῆ τὴν ἐποχὴ ἠχκογραφοῦν καὶ ἆλ θεάματα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ! ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΙΜΟΖΑ Λίγο πολὺ τρε- λούτσικος. ΠΑΛΛΑΣ: 11.000 παρθένες. ΜΙΝΕΡΒΑ: Δύο δέρνουν δυνατά. ΟΘΕΛΛΟΣ: Τὰ Ι3 μυστικὰ τοῦ σέξ. ἵτιανα 3: κολλεγίου. ΝΤΙΑΝΑ 4: Μάτ Μάξ, ὁ ἐκ- δικητὴς τῆς νύκτας. ΑΘΗΝΑΙΟ (χειμερινό): Σε- ξουαλικὰ ἀπόκρυφα. ΑΘΗΝΑΙΟ (καλοκαιρινό) : Καράτε ὁ γίγας ποὺ δὲν λύγισε ποτε. ΖΗΝΑ ΠΑΛΑΣ: Ἡ πολυαγα- Τρίνιτα Τὰ θηρία τοῦ πηµένη. ΡΕΤΖΙΝΑ: Ἡ πόλη στὶς Φλόγες. ΑΛΑΜΟ ᾖΚαϊμακλὶ: να γελαστὸ ἀπόγευμα. ΕΛΛΑΣ ᾽Αγλαντζιά: Τὰ ὁΦτε ρὰ τῆς νύχτας. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Αγ. Παύῦ- λος: 'Ο φαφλατάς. ΒΑΡΝΑΚΙΔΗ Στρόδολος : Μπροὺς Λὴ ἐπιστρέφω γιὰ ἐκδίκηση. ΛΕΜΕΣΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ: ἍΕἶναι σκ)ηροὶ καί τοὺς ἀρέσει ὁ σαµα- τάς. ΡΙΟ: Κορόΐδο Ῥωμιέ. ΚΡΥΣΤΑΛ: Σεξοπαντριές. ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ (χειμ.): Θρα- νίο Νο. 9, ἐρωτικὰ σκάν- δαλα. ΑΡΙΕΛ: Τζέημς Μπόντ πρά- κτωρ 007, ἐπιχείρησις Μουνρέκερ. ΡΙΑΛΤΟ: Μπρόνκο Μπίλλυ τὸ πιὸ ὙΥρήγορο πιστόλι. ΒΟΛΟΣ: λΜπροὺς Λὴ ἡ Υρο- θιά µου ἀστραπὴ καὶ Ὁ κ. Φιλέ, ΔΑΡΝΑΚΑ ΑΤΤΙΚΟΝ (χειμερινό): Α- δίστακτοι μοτοσυκλεττι- στές, στόχος καθάρµατα, ΑΤΤΙΚΟΝ (καλοκαιρινό) : ᾿Απόδραση ἀπὸ τὸ ᾿Αλ- κατράζ. ΟΘΕΛΛΟΣ: Ἕνας ἄνδρας μὲ συνείδηση. ΡΕΞ: Βάνγκ Γιοῦ ἡ δροντὴ τοῦ καράτε. ΠΑΦΟΣ ΤΙΤΑΝΙΑ: Κοθάρµατα σε μοτοσυκλεττιστές. ΑΤΤΙΚΟΝ: Πράκτωρ 03 ἐ- πιχείρηση Μέση ᾿Ααντολή. λο μικοὸ δίσκο ποὺ ποὀκειται νὰ, κυκλοφορήσει τὸ. Σεππέμ όριο καὶ ὅτι ἐὰν ἡ κύὐνλυφο- ρίά ᾿τῶν δὺὺ «μκρῶν» ἔχει τὴν ἀπήχηση ποὺ περιμένουν, Τὸ Ῥεπτέμθριο δὲν ἀπονλείε- ται νὰ, θγάλουν στὴν ΄ ὀγορά καὶ «μεγάλο» δύσκο.... ἀντιδράσεις µας. -- -- Μποροῦμε νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὰ ὄνειρά µας, ἂν κά- νουµε στὸν ἑαυτό µας αὐτὰ τὰ τρία δασικὰἁ ἐρωτήματα: «Πῶς «ἱσθάνομαι σ᾿ αὐτὸ τὸ ὄνειρο Εἶμαι τὸ αύριο πρὀ- σωπο Πῶς μποροῦσα νὰ τὸ ἀλλάξω, γιὰ νὰ αἰσθάνομαι καλύτερα». Ὁ Ψυχολόγος Κοροιέρε, ἔχει διαπιστώσει ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ θλέπουν ὅ- γειρα, κατά τά ὁποία εἶναι ἁπιλοὶ θεατὲς ἢ ἄδουλα δύ- µατα καὶ ὄχι οἱ πρωταγων.- στές, εἶναι σωγηθισµένοι Υ ἀφήνουν τοὺς ἄλλους νὰ ἑ- λέγχουν τὴ ζωή τους. Καὶ κάνει αὐτὴ τὴ σύσταση: «Ἐ- κεῖνοι ποὺ εἶναι ἀπαθεῖς θεατὲς καὶ ἀδρανεῖς κατὰ τὰ ὄνειρά τους, πρέπει νὰ προ- σπαθήσουν νὰ «εἶναι περισ- σέτερο ὁραστήριον καὶ θετι- κοὶ στὴν πραγματικἡ ζωή τους». Καὶ μποροῦν νἁ τὸ κάνουν, γιατὶ τὰ ὄνειρα μᾶς δοηθοῦν ν᾿ ἀνακαλύφουμ, τὶς ἱκανότητες καὶ τὶς ἆδο- ναµίες µας. σσ... -υα Η ΜΟΡΟΝΙ λα ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Α- ΛΑ: ΠΑΛΙΑΝΑ Ἡ ἈΝτόρα Μορόνι δρίσκε- ται στὸ µεσουράνηµά της. Ἡ ἰταλικὴ τηλεόραση τῆς ἄονά γοήξε διάπλατες τὶς «αόοστες . καὶ τώρ ἑτοιμάξει μιά λιὸ ἑδοσὴ ποῦ πασίγνω- ς σος. «στου καὶ ἃ οὓς εἰ]λοίου δὲ ω-αᾖς' ἄγάποης», Μὲ- ποωταγωνί- «στρια τὴ Ντόρα. ᾽Αφοῦ γνοι στοῦν µμερικὰ ἐπασόδια, Μορόνι θά πάρει τὸ ἀεροπίά νο γιὰ τὸ Χόλλυγουντ, Ὁ παραγωγὸς Νπαίηθιντ Φοή- Ἴμαν εἶναι ἀποφασιαμένος νά δημιουργήσει μὲ τὴ Ντόρα μιὰ νέα Μπὸ Ντέοεκ, αὐτὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980. Λέ: γεταν μάλιστα ὅτι θέλει νὰ τὴν κρατήσει γιὰ πάντα στην Αμερική. οροσκοπιο σος σοσνν κ ο 3 1ϊ,α να µην ναι ἡ φωνή στε προσοχὴ ὶἩ σημερινἡ ὃν σθήµατα ποὺ κά, Σύντομα Αποφύγετε μὲ κάθε τρόπο νὰ δώσετε τὴν παραμωρὴ ἀφορμὴ γιὰ ἐπικρίσεις σιὸν ανύρωπο μὲ αισύηµατικα αὗτη την περίοδο. ᾿ . -Ὁ-- ον.» νάμεσα σὲ σᾶς καὶ στὸν ἄνόθωπο γιὰ τὸν ὁποῖο ἑνδιαφέρεστε, δὰ πρέπει νὰ καταέάλοτε πολλες προσπάθειες. ΔΙΔΥΜΟΙ 2.9 ---41.69 Οἱ ἄλλοι θέλουν νὰ σᾶς ἐπιθάλονν τὴν φωνἡ τῆς λογικῆς ἀλλά ἐκεῖνο ποὺ µε- τράει γιὰ µιά ἀκόμη φορά γιὰ σᾶς, εἰν ΕΑΡΕΙΝΟΣ ἆ.6 -- 22.1 Θὰ σᾶς δημιονργηθοῦν προθλήµατα ἆ- πὸ τὶς σχέσεις σας μὲ ἄτομο διαφορετι’ κοῦ χαρακτῆρος ἀπὸ τὸν δικὀ σας. Δῶ ΑΕΩΝ 2.) ----28 Δέν θὰ απρὲπει νὰ κάνετε καμιὰ κίνηση ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσει τὸ πα ραμικρὸ θέµα στὸν οἰκογενειακό σας το µέα. Γράμμα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ΠΑΡΦΕΝΟΣ 25.5 -- 22.9 εὐχάριστη. ᾿Επιτυχὶα στὰ ἐπαγγελματικὰ καὶ αἰσθηματικά, ἄνοδο στὰ οἰκονομικά. Συνεχίστε γιὰ κάτι καλύτερο. ΞΥΤΟΣ 2.9 ---22160 Ζπατάλες, σπατάλες ἁλόγιστες Πάψτε νὰ θάδετε τὸ χέρι συνέχεια στὴ τσέπη καὶ σταµατῆστε τὰ ξενύχτια ποὺ κάνετε μὲ ὄχι καὶ τόσο καλοὺς φίλους. ΣΚΟΡΠΙΟΣ 20.10 --21.11 ᾿Αφοῦ δὲν δείχνουν οἳ ἄλλοι τὴν διάθε ση νὰ συμμετέχουν στὴν πορεὶα τῶν ἓν διαφερόντων σας δὲν ὑπάρχει λόγος να ἀσχολεῖστε μαξέ τους, τΟΞΟΤΗΣ 1211 -- 21.12 Μὴν φανεῖτε κουραστικοὶ μὲ τὶς παρά λογες ἀπαιτήσεις σας στὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν ἁποῖο συνδέεστε μογελᾶτε ὅσο μπορεῖτε περισσότερο. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 22,13 --- 19.1 Αὐτὲς τὶς µέρες θὰ σᾶς δοθεῖ, ἐπιτέλους ἡ εὐκαιρία νὰ ἄνθρωπο τὰ πραγματικὰ καὶ ὄμορφα αἱ ΥΔΡΟΧΟΟΣ 20.1 -- 1532 Μην ἀπογοητεύεστε ἀπὸ τὴ στάση καὶ τὴν ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων που πο λογίξατε νὰ σᾶς ϐοηθήσουν ἐπαγγελματι ΙΧΦΥΕΣ 19.2 --- 20.3 Μια καινούργια γγωριμία ποὺ θὰ κανε τε Ἡ ποὺ ἴσως κάνατε ἤδη, θὰ σᾶς δώ σει τῆν εὐκαιρία νὰ ξεπεράσετε τὰ πρὸ θλήµατα ποὺ σᾶς ἀπασχολοῦν. τον ὁποῖο σχότι(εστε υΌπαρςουν παρεςΊγῆσεις ᾱ- τῆς καρδιᾶς σας. στὴν ὑγεία σας. σας µέρα θὰ εἶναι πολὺ χα- αἰσθηματικά. 8 : : : ἔκφρασετε σὲ κάποιου τρέφετε γι’ αὐτόν. θὰ τὰ καταφέρετε. Σελίδα 3 | ο Δἰνουν καὶ παίρνουν οἳ χοροί: Χορὸς τοῦ «ὀφτοῦ κλέφτικου». χορὸς τοῦ σύκου, χοβὸς τοῦ παπουτσόσυ- κου, οἱ ὁποῖοι κορυφώνονται ϐθἐδαια μὲ τὴν ἐκλογὴ τῆς ἀντίστοιχης «μίς». Κριτήρια γιὰ τὴν ἀναδειξη τῶν «μὶς» εἶναι ἀντιλαμθάνομαι τὰ ἀκόλουθα: Γιὰ τὴν -μὶς» ὀφτὸ κλέφτικο: Νὰ ἔχει γοφοὺς σχήματος φουρνουδκιοῦ. Γιὰ τὴν «μὶς» σύκο: Νὰ μὴν εἶναι «παστόσυκο». Γιὰ τὴν «μὶς» παπουτσόσυκο: Νὰ ἔχει κακοξυρι- σµένο γένι καὶ μουστάκι καὶ νὰ ἔχει «μούττήη παπον- τσόσυκο». ὤ-τττ--δγ--------- Πολὺς σαματὰς γίνε ποια κάμερα θά τὴν ἆᾱ- ται γιὰ τὸ Φόρεμα μέ ποθανατίσει, κάποιος ζη' τὸ ἁποῖο θὰ ἐμφανιστεῖ λοφθόνος θὰ τὴν προσέ- ᾗἡ κα ΠἨΜιμὴ Κυπριανοῦ ξει καὶ θὰ τὴν σχολιά- στοὺς γάμους τοῦ Αἰώ- σει. ἔτσι θὰ µπορέσονκε να: Ὅτι στοίχισε 4δ. κάπως νὰ κρίνουμε ἀπὸ οοο, ) ὅτι σχεδιάστηκε μόνοι µας. Πάντως ἡ κα ἀπὸ Γάλλους µόδιστρους, Μιμἡ διαφορετικὰ παρου ὅτι εἶναι χρυσοποίκιλτο σιάζεται ἐντὸς τῆς «νή καὶ ἄλλα πολλά... σου τῶν κούφων» {μὲ ντεμοντὲ ταγιὲρ καὶ ἁπλὰ Γιατὶ θιάξονται «Αν φουστανάκια) καὶ δἷ- ἐν µῆλον, ἐνν᾽ ἀνθίσει» λιώτικα ἀπαστράφτει λέει καὶ ἦ παροιμία Κά στὶς περιοδεῖες της.., - --- τοῦ ᾿}ράν. ἀπὸ ἐκεῖι «Πνευματικὸ ὅπιο» χαρακτήρισε τὰ διολιά, τὶς πιθάρες καὶ τὴ μουσική τονς ὁ Χομεῖνι, ὁ ὁποῖος συ- φεχίξοντας τὸ «διολί» τῶν διώξεων, πρόσταξε τὴν ἐ- ξαφάνιση τῶν ἀντικειμένων διαφθορᾶς ἀπὸ τὸ ἔδαφος Στὴν γειτονική µας ΊῬουρχία (Μάνα τῶν ἀδελφῶν µας Τουρκοκυπρίων) κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα ὄχι µόνο πνευματιμὰ ὅὄπια, ἀλλὰ καὶ ψυχικὰ καὶ κυρι- ολεχτικὰ, ὅ δὲ ᾿Αλλὰχ καὶ ὅ Προφήτης ανιῆς ὁ Μω- όμεθ δὲν φαίνονται νὰ ἐνοχλοῦνται καθόλον. τίθετο, ἔχουν τὴν Ῥουρκία ὑπὸ τὴν αἰγίδα τους, ὁ δὲ Χομεϊῖνι ὅπως καὶ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροὶ του θἰκανοὶ τὴν ἔχουν στὰ «ὅπα ---- ὅπα» παρ ὅλο ποὺ γωρίξουν πὼς τὰ πραγματικὰ ἀντικείμενα διαφθορᾶς ποὺ µαστίζουν τὴν ἁἀμερικανικὴ νεολαία, προέρχονται Τὸ ἂν- οἳ ᾿Αμε- ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ πΟΤΤΥΤΠΗΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 'Η Κινηματογραφικἡὴ Δ4έσχη Πάφου προθάλλει αἴ- θιο Πέμπτη, ὥρα 8 μ.μ. στὸν Κινηματογράφὀ «᾿Αττικό», τὴν ταινία «᾿Αχόρταγι Χείλη». 'Η ταϊνία εἶναι παραγωγὴ τοῦ Ἠτίνο ντὲ Λαουρέντις καὶ σ᾿ αὐτὴν πρωταγωνιστεῖ ἡ Μαργκὼ Χέμινγαγουυεη. [- κοινωνικά” ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Παντελῆς Σ. Ἀριστο- δούλου καὶ ἡ- ὃ. Πόπη Ν. Ἀιτυλιανοῦ καὶ οἱ δύο ὀπὸ τὴ Λεμεσό, ἔδωσαν «ἁποιθαί- αν ὑπόσχεση Ὑάμου. ᾿Ὦιασκέ- ψεις θὰ δεχθοῦν στὸ σπιτι τῆς μνηστῆς ὁδὺς Καραθά 17 Λε- μεσὸς τήν Ενριακή δ΄ Αὐγού- στου µόνον. ΚΝΛΗΡΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΤ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΩΝ Ἡ Παγκύπρια Οργάνωση Αἱμορροφιλικῶν ἀνακοινοῦ ὅτι χατὰ τὴν κλήρωση τοῦ α- « χείου της, ἢ ὁποία ἔγιγε στὸ οἴχεμα τῆς ΠΑΣΎΥΑΎΥ, ὁ ἆᾱ- ριθμὸς 04655 κερδίζει μιαν ἔγχοωμη τηλεόραση «ΝΕ» ών ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΜΑΤΗΟΞ ΛΕΜΕΣΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ -Νυκτερινὸς ἐλευγκτὴς ἃ ἡ Β. - Προηπγούμεντ πείρα ἁπαραίτητη. -θὰ προτιμπθεῖ ὑποψήφιος ἄνω τῶν 30 ἐ- τῶν, Πλπροφορίες, προσωπικῶς ἀπὸ τὸν προσυω- πάρχη, ὥρες γραφείου. Τηλ. 66159, Λεμεσὸς ΦφΦθΦΦ090 μύρια λίρες. λαχεῖα, ας µας. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ9 09ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ0ΦΦΦ0ΦΦΦΦΦΦΦ99Φ99ΦΦ099έ -στου. Ἡ Βιθλιοθήκη θὰ έπα ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ Τὸ Κρατικὸ Λαχεῖο εἶναι γιὰ τὴν Κυδέρ- νησπ μιὰ σοθδαρὴ ππγἠ εἰσοδήματος, µιὰ καὶ φέτος µονάχα ἔχει σὰν στόχο νὰ ουνειοφέ- ρει στὸ Δωμόσιο Ταμεῖο κώπου τρία ἑκατομ- Οπως καὶ σ᾽ ἄλλα Κρατικὰ Λακχεῖα, ἔτσι καὶ σὲ μᾶς ὑπάρχει τὸ πρόθλτµα πόσα λα- χεῖα νὰ κυκλοφορήσουµε καὶ τὶ προσφέρουμε στοὺς ἀγοραστὲς µας. Πάντα ὑπάρχει ὁ πειρασμὸς νὰ θγάλουµε πιὸ πολ- λὰ στὴν ἀγορὰ γιὰ νὰ ἔχουμε πιὸ πολλὰ κέρ ὅτπ γιὰ τὸ Δημόσιο. Ταυτόχρονα ὑπάρχουν πολλοἰ τρόποι γιὰ νὰ γίνει ἕνας τύτος λαχεί ων ἑλκυστικὸς, ἔτσι ποὺ ὁ ἁἀγοραστὴς νὰ κα ταξοδεύεται. ᾿Απὸ τὴν ἄλλη ὅμως, δὲν εἶναι σκοπὸς µας νὰ ἐνθαρρύνουμε τὸν µικροδιο Ππαλαιστὴ νὰ ξοδεύει τὸ µεροκάματό του στὰ Σὰν Κρατικἡ Ὑππρεσία σποὺ νοιάζεται γιὰ τὸν τόπο µας, εἵμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ περιορίζουµε καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν .λαχείων ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ τοὺς τύπους τῶν λαχεί ων, ἔτσι ποὺ νὰ μὴν εἶναι στοὺς ἀγοραστὲς, περιορίζοντας τὴν προσφο ρὰ λαχείων µέσα στὰ στενὰ πλαίσια τῆς ζή τησης καὶ φυσικὰ τῆς ἀντοχῆς τῆς οἰκονομί- Γι. αὑτὸ ἀπολογούμαστε στοὺς ἀγορᾶα- στὲς τῶν λαχείων µας καὶ ποὺ ἀγοράζουν αὐτόματα λαχεῖα, ἂν κάιοτε δὲν θρίοκουν λαχεῖα στὴν ἀγορά. Ἐπαναλαμ δάνουµε, νοιαζόµαστε γιὰ τὸν τότιο αὑτώ, ἔτοι κυκλοφοροῦμε µόνον περιοριοµένον ἁἀρι θµό, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων µας. 90 ἰντῶν, ὁ ἀριθιὸς 099δί ἕνα ποδήλατο «Ράλλυ Τσιόπ- περ» καὶ ὁ' ἀριθμὸς 00566 ἑνα ραδιοκασσετόφωνο «διάρα. Οἱ τυχεροὶ παρακαλούνται, ὃ- πως ἐπικοινωγήσονυν μὲ το τη λἐφωνο 96501 διὰ τὴν παρα- λαθὴ τῶν δώρων τους. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΟΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ἡ ᾽Αμεοικονικὴ Βιθλιαθή- κη, Λεωφόρος Ομήρου 558, Λευχωσία, θά εἶναι κλειστὴ χατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Αὐγωύ- γαλάθει τὴ λειτουογία της τὴν Τοίτη, 1η Σεπτεμόρίυν. ων εἶδος νὰ τόσο ἑλκυστικοί ἰδίως σ) αὑτοὺς ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ρὰ καὶ. τὴν κ ὰ. στεγασθεί τὸ 'Νουσεῖο Κυπριαχῆς γων ΄ Ἐδαφῶν, ὁ ὁποῖος ἄνα- οφ 9090999009 900 ! ΑΕΙΛΙΝΗ” ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 198] ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ σόντα ἀπὸ ἕναν κηφήνα σὲ μιά κυφέλη... Ὅ κ. ἄντριανοῦ τὴν χρατεῖ ὁπὸ τὸ χέρι σκὺ- θρωπὸς ὅπως συνήθως. Θ6ὅ λεγε κανεὶς ὅτι ζηλεύει τὸν Κάρολο, ποὺ ἀπόψε θὰ τὸ κάψει μὲ τὴν ὅμορφη Νταῖ- καὶ στὸ πάτωμα. Οἱ ναλεσιένυι τθλικά ἔ- φαγαν, ἦπιαν, χόρεφαν κι ἠποχώρησαν μὲ στοµόχιυ πρησµενα καὶ δεχειλισµέγα, ἕτοιια. γιὰ ἐμετό. Πῆγόν στὰ πωλντελέστατα διαμε- ρίσµατα τους καὶ ξάπλω- Ἡπριγκιπικήπομπὴ δασί Κύπρο, άνα... Ἡ. δασιλικἠ ποµωὴ τελει ώνει. Ὁ Κάρολος καὶ ἡ Νταίάνα δάζούν τὴν κὠου- λούρι, κι ἀδημονοῦν πότε θὰ φύγουν τοῦτοι οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ καὶ τῆς αὐτοκρα τορίας, γιὰ νὰ μείνουν µέ γοι καὶ γα ζευγαρώσουν. Πρέπει ὅμως πρῶτα νὰ φᾶ γε, νὰ πιοῦν, γὰ χορέφουν καὶ γὰ χόσουν µπόλικη σι- αμπάνια στὴν κοιλιά τους Έεεεθ-τ---------------ξτττς-- ΞΕΕΕ - Τοῦ Σταύρου Σταύρου 2 Ιουλίου 981! Πρωϊ, χίζεται πρὸς τὸ ναὸ τοῦ κρατορίας. Ὁ Πρόεδρος στ ἀνάκτορα Μπάγκιγχαμ. Ἁγίου. Παύλος. Λίγὐἕο πιὸ Βωπριανοῦ µαζί μὲ τὴν κο Ὅ Κάρολος μὲ τὴν Νταῖϊά κάτω, οἱ Βορειοϊρλανδοὶ ρία Μιμή -- ἀπὸ τοὺς πρὠ να ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν στὶς φωλακὲς, συνεχιζουν τους συμπαραστάτες --- ᾱ- πομπή, ὍὉ κόσμος τῆς πο γι αὐτοὶ τὴν ἀπεργία πεί- κολουθοῶῦν πιστά τὴν πο λυντελείας τος περιμένει νας πρὸς τὴν Πύλη τοῦ ρεἰα τοῦ πριγκιπικοῦ ζεύ- μὲ ἀγωνία στὸ προαύλιο. Ἁγίου Πέτρου. ἵι ἀκόμα ους. Τελικἀ ξεχινοῦν παΐρνυι.ς πιὸ κάτω, οἱ Κυπραῖσι συ Ἡ κωρία Μιμή ὀνειρεύε- τὸ δρόμο πρὸς τὸ ναὸ 6υ Ἁγίου Παύλου. Πίσω ἀπὸ τὸ πριγκιπικὸ ζευγάρι ἅκω λουθοῦν δασιλυιοὶ ὑπηρε τες καὶ κωδερνητικοὶ δοῦ- λοι... Τὰ περήφανα ἄλογα τρα δοῦν τὸ χρωσὸ ἁμάξι μὲ τὸ πριγκιπικὸ ζευγάρι. 'Ἡ Θάτσερ τοὺς παρακολουθᾶ κάπως ζηλιάρικα, ἆναπο- λώντας τὴν πρώτη νύχτα νεχίζουν κι αὐτοὶ τὴν το- ται κι αὐτή. Οχι τὴν πρώ τοῦ Υόµου της καὶ τὴν πρώ ρεἰα πρὸς τὴν ᾽Ακτὴ τῆς τη νύχτα τοῦ γάμου της μὲ τη νύχτα τῆς πρωθυπουργι ᾽Ἁγίας Νάπας... τὸν Σπύρο, ἀλλὰ κάτι ἅλ- ας της. Θἄθελε πολὺ νᾱ- λο. Κάῑι πιὸ ὡραῖο καὶ πιό ταν καὶ δααίλισσα. Τότε Ἡ δασιλικἠ πυμπὴ προ- συναρπαστικὀ. Νάταν ἦταν ποὺ θά γλύτωνε τοὺς χωρεῖ πολὺ ἀργά, γιὰ νὰ λισσα καὶ γὰ φοροῦσε στέµ Βσρειοϊρλανδοὺς ἀπὸ τὶς ἆ μποροῦν ὅλοι ν᾿ ἁπαλαύ- μα καὶ ὁλόχρωσα φουστά- περγίες πείνας, Θάὰ τοὺς ἕ- σύον τὸ γεγονός. Οἱ κυδερ για καὶ ὀλόχρυσα ἐσώρου- δαζε δούλους στὴ δασιλι- γητικοὶ δοῦλοι συµπάσχουν χα. Τότε ἦταν ποὺ θὰ ἔδα κἠ αὐλή, ὥστε νὰ μπορεῖ ἀγωνιωδῶς. ᾿Ανάμεσα τοις ζε κάτω τὸν Σπύρο, ἐλευ- νὰ τοὺς ταῖζει μὸ τὸ ζόρι καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν χω θερώνοντας τὴν καὶ ξύλο ἀκόμη.., ρῶν ποὺ κάποτε ἥταν δοῦ γιατὶ µία δασίλισσα σήμε- Ἡ δοσιλικἡ πομπή συνε λοι τῆς Βρεττανικῆς Αὖτο- ρα ἔχει περισσότερα προ- |] ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Τὸ Διοικητικὸ }Ῥυμθούλχιο τοῦ Σωματείου γιὰ τὴ: Συν- τήρηση τῆς Πολιτιστικῆς Ἑ λη ρονόμιᾶς τῶν Κατεχομένων Ἐδοφῶν ἔδώσε χθὲς δημοσιο γραφικὴ διάσκεψη, στὴ Δευ- Ῥωσία, σχετικὰ μὲ τὴν ἄγο- ἀξιοποίησή τοῦ σπιτιοῦ τοῦ θάρδου τῆς ἅνυ- πριακῆς ποιήσεως Διμητοίου Διπέρτη. τὴν ἀρχὴ µίκησε ὁ Τραμ, µατέας ποῦ Σωματείου πιά τὴ Συντήρηση τῆς Πολιτιστι κῆς Ἑληρονοιᾶς τῶν ἆἅπατε- χομένωγ. Ἑδαφῶν Δήμανχος Καραδᾶ κ. Φιλὴς Χατῆδα- μανοῦ, ὁ- ὁποῖος ἐξῆρε τὴ. ση Σωμα- ὅτι: σ᾿ αὐτὸ Σωματεῖο .-ᾱ τὴ Συντήρηση τῆς Πολι- τ στικῆς. Εληρονομιᾶς τῶν Κα τοχαµένων ἘἙδαρῶν καὶ τὸ Λογοτε- χ'ίας. Ὁ κ. Χατζηδαμιανοῦ ὀφέφρασε τὴν εὐχὴ ἅπως καὶ ἄλλα σπύτια ἱστορικῶν πρσσω πιροτήτων τῆς Κύπρου ἔπιση- μανθοῦν καὶ ἀξιοποιηθοῦν κα τόλληλα γιὰ πολιτιστικοὺς σκιπούς. Ακολούθως μίλησε ὁ ΄ταυ ποοργὸς ᾿Εσωτερικῶν κ. Πέ- πους Στυλιανοῦ, ὑπὸ τὴν ἵ- διότητά του σὰν ἐπίτιμος 11ρό εδρος τοῦ Σωματείου γιὰ τὴ Ἀνντήρηση τῆς Πολιτιστικῆς Κλ]ρονομιᾶς τῶν Κατεχωιέ- »εἶο αἱ Τόνισε φέρθηµε στὸν τρόπο συγρεν- τρώσεως τῶν χοημάτων γιά τὴν ἀγορὰ τοῦ σπιτιοῦ καὶ πα ῥρακώάλεσε τὴν οὐκογένεια Μο- διγοῦ, στὴν ὁποία ἁγῆκε τὸ οπίτι, νὰ παραχωρήσει στὸ δι ὠματεῖο ὅλα τὰ προσωπικὰ : η τς . ἀντικείμενα τοῦ Λιπέρτη ποὺ Ἡ : ἔχει στὴν Κατοχή της. Ἐ λος μίλησε ἡ κ. Νίκη λίο δινο! - Κούῇ, τέως ἰδιοκτή- τρια τοῦ σπιτιοῦ χαὶ συγγε- νῆς τοῦ Λιπέρτη, ἡ ὁποία ἐ- ξέφρασε τὴν ἱκανοποίηση τῆς οἰκογέγειάς της γιὰ τὴ χοη- σιµοπαίηση τοῦ σπιτιοῦ γιὰ τὴ στέγαση ἱστορικῶν ἵδρυμά τῶν ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ ὃιά- δωση τῆς ἱστοριχῆς κληρονο- μιᾶς τῆς νήσου μὲ τὴν ὁποία ὁ Διπέρτης εἶναι συνὸδςδεμέ- γος. ᾿Ακολούθως ἡ Σ. Κοθῇῆ να φέρθηκε σὲ ἄγνωστες πτι- χὲς τῆς ζωῆς τοῦ Λιπέρτη καὶ διαδεόώωσε ὅτι ὅ]α τὰ πφο- σωπικά ἀντικείμενα τοῦ αποιη- τῇ ποὺ ἔχει στὴν κατοχή της ἡ οἰκογένειά της θὰ παραγω- οηθοῦν στὸ Μουσείο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ τὴ συνέχεια ὁ ὙΎφυπουρ- γὸς κ. Ἀτυλιανοῦ ἀπάντήησε σε ἐρωτήσεις τῶν δηµοσιο- γράφων ὡς ἀκολούθως: Σὲ ἑρώτηση ἂν ἔχει ἐχδο- θεῖ ὅλο τὸ ποιητικὀ ἔργο τοῦ Διπέρτη, ὁ κ. ὠτυλιανοῦ εἶπε ὅτι πλεΐστο µέρος τοῦ ἔογου ἔχει ἐκδοθεῖ ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμα ἀνέκδοτα χειρόγρα- φα. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ δρίσνον ται στὴν κατοχὴ τῆς οἰπογέ- γειας ἡΜοδινοῦ καὶ θὰ ὑκδο- θοῦν ἀπὸ τὸ 3Ῥωματεῖο. Τὰ χειρόγραφα αὐτὰ θὰ ἐντίθεν- ται μυνσιακὰ στὸ δωμάτιο ποὺ ἔζησε καὶ ἀπέθανε ὁ ΔΛιπὲρ- της, δὲ ἄλλη ἐρώτηση ὃν ἡ Κυθέργηση προτίθεται νὰ αιγ πεντρώσει ἀνέκδοτα χειρόγρα φα καὶ τοῦ Βασίη Μιχαγλί- δη, ὁ κ. Στυλιανοῦ εἶπε οτι τὸ Σωματεο θὰ καταὐάλει νάθε προσπάθεια γιὰ νὰ τὰ ἐπισημάνει καὶ τὰ ἐκθώσει, ὅπως γαὶ θὰ ἐκδίδει ναι ὅλ]α σιμαντικὰ ἔνγοαφα αἱ γερό γοαφα ποὺ ἐμπίπτουν στὸν κύ κλο τῶν ὁραστηριοτήτων τό. ᾿Αναφορικὰ μὲ τὴν ἡμερομη γίᾳ στεγάσεως καὶ }ειτουογίας τοῦ Σωματείου, ὁ κ. Ῥτυμα νοῦ εἶπε ὅτι αὐτὴ τή στιγμή στὸ σπίτι κατοικεῖ προσφυγικὴ χουν γίνει διευθετήσεις νὰ τῆς παραχωρηθεῖ σπίτι σὲ Κυδερνητικὸ οἰκισμό,. Αν ἡ οἰκογένεια μεταστεγασθεῖ µέ- σα στὸν «Αὔγουστο, ὅπως πυο γρωμµατίξεται, ἐλπίζεται ἅτι τὸ Σωματεῖο θά. ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ ἀρχὲς Σεπτεμ- θρίου. ᾽Αναφορικὰ μὲ τῇ συλλογή χοημιάτων, ὁ κ, Στυλιανού εἶπε ὅτι ὅλες οἱ εἰσφορὲς ποὺ θὰ ηίγονται θά κατατί- θενται στὴ Σ ὑνεργατικὴ Κεν ἱτρινὴ Τράπεζα, Οἱ εἰσφυρές, «συνέχισε, καὶ ἡ διάθεση τῶν χρημάτων θὰ γίνονται. ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ ενι ρηγαη τῆς ϱἈημονρα- τίας χ. Ὁ. ᾿Ανδοέου, Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, πρό σθεσε, τὸ Σωματεῖο θὰ δέ- χεται εἰσφορὲς ἀπὸ , ὁποιοδή- ᾽λιασίσηφης. ἀπρρᾶς τοῦ σπτιθῶώ κοῦ τοῦ «Ἀιπέρτη ἀπὸ τὸ ποτε. Θὰ συσταθοῦν, ἀνόγε- ρε. ᾿Ἐπαρχιακὲς Επιτρηωπὲς ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ οἰχείου Δημάρχου, καὶ ὅπου ὁ Λήμαρ΄ χος δὲν εἶναι ἐκτοπισθεὶς θά παρακληθεῖ ὁ αὐτόχθονας Δή θή ἐκδοδοῦν τὰ εὑρισκόμενα Π. Πιπέρτη καὶ Β. ΠΠικαπλίδη µαρχος νὰ ἀναλάδει τὴ σχεστι κὴ πρωτοδουλία. Σὲ ἐρώτηση ἂν ἡ Κυδόρ- νήση προγοαμµατίξεν τὴν ἐπι σήμανση καὶ ἀξιοποίηση τῶν σπιτιῶν καὶ ἄλλων ἱστοριιῶν πρασωπικοτήτων τῆς νᾶσου, ὁ κ. Ἀτυλιανοῦ τόνισε αἱ πά Ἶιν τὴν ἀνάγκη γιὰ ἴδρουση αὐτοδύναμου πολιτιστικοῦ φο ρέα ὁ΄ ὁποῖος, ὅπως εἶπε,. θά ἐπωμλσθεῖ, . μεταδὺ ἄλλων, γαὶ τὸ ἔργο αὐτὸ. Ἠδη, πρὀ σθεσε, τὸ Κυπριακνὺὸ Ἅστο- ρινὸ Μουσεῖο, µέσω τῆς ἂρος Αἰχατερίνης ᾿Αοιστείδου, Ἱ- στορικοῦ, καταθάλλει ποουπά- θειες γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τέ- τοιων σπιτιῶν. Σὰν σπίτια ὁ κ. Στυλιανοῦ ὀνέφε ϱε τὸ πατριχὸ σπίτι τοῦ μεγά Ίου Δραγομάνου τῆς Κύπρου ντ Γιωργάκη Κορνέσου ἐποὺ θρίσκεται στὴν Κρήτου Τέρρα), τὸ πατρογονικὸ απί- τι τοῦ ἐθνομάρτυρα ἑκαπτρια- νοῦ (ποὺ θρίσκεται στὰ Κα- μπιὰ) χαὶ πολλὰ ἄλλα, ΛΑΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ Όλοι τους μοῦ Λένε (ὐ-κέῦ», (δένκγιου) Δεκάξη χρόνια τώρα, γάθε πραὶ στὸν καθρέπτή λέω «κα λημέραω, Τὸν ϱωτάω ᾖταἱ δὲν πῆγε καλά, αὐτὸς μὲ χοιτάσει πάντα μὲ πὸ ἴδιο Όὕφος, καὶ μοῦ δείχνει τὰ ἴδια ὄμορφα καὶ ἄσχημα «πράγματα, 16 χρόνια δὲν ἔχει ἀλλάξει τίπα πα. Μάλλον πήγαμε ποὺς τὸ χειρότερο. Ῥγαίνω ἀπὸ τὸ απίτι Ιἴους Κλείνω τὴν πόρτα, τὰ (ἴδια ἄσχημα πράγματα. Πάντα ἕε νόγλωσσες πινακίδες, ῥΦονύ- γλὠσσες ὑτικέττες (στὰ πο- τά, στὰ οοῦχα, στὰ τσιγά- ρα, στὶς ἀφίσσες, παντοῦ, παντοῦ...) θυμώνω σκέπτομαι τὸν καθρέπτη. «Καλημέρα |». Ὁ μιωρὸς γιός μου ἀπὸ τὶς διαφημίσεις Ἑέρει µπεριωσύτε ρες ξένες λέξεις παρά ἕλλη- γιχές, Ἡ. µάνα µου προχτὲς κεί νοντάς µου τὸ τηλέφωνο μοῦ εἶπε «ὀκέυ», γι ἐγὼ συλλωνδά νω τὸν ἑαυτό µου νὰ λέει πο λὰ συχνά, «ὀκέυ «γιές», «θὲνκ γιού». Φοθᾶμαι ἡ γλώσσα µας γί- νεται φτώχότερη, Καλημέρα καθρέπτη! Παντοῦ τὰ πάντα ἔχουν κωὠ δικοποιηθεῖ, ὅ)ο ἀρχικὰ μάς µοστράρουν, Νιώθω τὴν ἆ- νάγκη ἑγὸς γέου λεξικοῦ, νὰ μπορεῖ Χάθε φορἀ νὰ μοῦ µε ταφράχγει αὐτὰ τὰ ἀρχικά ποὺ σπάνια μπαίνουμε µέσα τους, σπάνια κοιτάζοιµε την «οὐσία. Θυμώνω: «Καλημέρα καθρέπτη»! ποιότητα, κἑ- Κουλτούρα, µαπορικός, ἀντιεμπορικός. Μᾶς ἔχουν κάνει ἔτσι νά Φφοθύμαστε νὰ ποῦμε «αὐτὸ δὲν μᾶς ἀρέσες». Ἑλληνικὸ κοινό, ὁσὺ εἶσαι ὁ καλύτδρος τεχνοκρίτης. Μήν ἀφήνεις νὰ σοῦ ἐπιθάλλουν φόρμες, «ίρ- µες, «φόλες». Μήν «μπλοφά- ρεσαι», εἶσαι δυνατός. Μὴ σὲ ἐχκμεταλλεύονται. Κὐοίταξε μπροστὰ σου πολλά µπυρεις γὰ κάγεις... Κρίνε ἀξιοκρατικά, μὴν ἀφήγνεις νὰ σοῦ π)ώὠσάρονται. Ἀπορεῖς! Μπορεῖςι δημε- ρα τὸ θράδυ χοίταξα τὸν γα- θρέπτη, ἦταν ἡ πρώτη ούχτα ποὺ μπόρεσα νὰ τοῦ πῶ, «κώλη νγύχτο. Οὔκφ... πιά! οἰχογένεια γιὰ τῆν ὁποία ἕ- 'ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ο ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ” ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΖΗΝΑ ΠΑΦΟΥ Μετὰ τὴν ἐξαιρετικὴ ἐπι- τυχία ποὺ σημείωσαν οἱ πα- ραστάσεις τοῦ ἔργου στὸ Αμ φιθέατρο Μακαρίου τοῦ Τ΄ ἡ σπαρταριστὴ κωμωδία τῶν Α. Σακελλάριου --- Χο. Γιωνα- κόπουλου «Θανασάχης ὁ Πυλι τεπόµενος» θἡ περιοὴσύσει στὶς ἄλλες πόχεις καὶ σὲ µε γάλα ἀγροτικὰ κέντρα. Σήμερα Τετάρτη 5/0 Ἴον- λίου θὰ δοθεῖ μιά µόνο απ.ρά σταση στὸ Θέατρο «ΖΗΝ 42 Πάφου ἡ ὥρα 38 µ.μ., τὴν ἐρχόμενη Παρασγειὴ 1 Ἰ- ουλίου. στὸ Θέατρο «Παταν- δρέου» Παραλίμνι, ἐνῶ τὴν Κιριακὴ 5 Αὐνούστου τὸ ἔρ- νο θὰ παιχθεῖ στὸ «δέωτρο «Ἀφρηναῖον» Δερύνειας. Τὸ ὑπόλοιπο πρὀγραιμα τῶν πεοιοδειῶν τοῦ ἔρύου «Θανοσάκης ὁ Πολιτευόμενος» ἔχει ὡς ἀκολούθως: Τετάρτη 0.8.81 «Μαγικὸς Κὔῆπος» Περιστερώνα Πέμπτη 0.8.81 «Παφθενὼν» Αραδίππου Παρασκευη Τ.8.Α1 τος. Ακιεσοῖ Κυριακή 3.8.δ1 «Αθήναιον» Κίπι Τρίτη 11.84.41 «Ρ.άλ- «Πανόραμα» Δάλι Τετάρτη ᾖ19.8.8ἱ Χλώρης Φεστιθὰ. Αλωνας Πέμπτη 19.86.81. Θέατρο «ΑΠΟΠ» Παλαιχώςι Παρασκευή 14.8.81 Φεστιθὰ Λευκάρων Όλες οἱ παραστάσεις ἀρ- χίκουν στὶς 3 μ.μ, Εἰσιτήρια γιὰ τὶς πᾳραστά σεις τοῦ ἔργου «Θανισάκιὶς ὃ Πολτενόµενος» «Ὁµπὸ τα Ταμεῖα τῶν Θεάτρων. Χλῶρος Μα τέτοια. ᾗ σαν. ᾽᾿Αποκοιμοῦνται μὲ μιά λέξη στὰ χείλη: Ξερνῶ... Π.ὸ κάτω. ἕνα ἑκατωιμό ριο παιδιὰ στὴν ᾽Αφοικὴ, ἀφοῦ γύρισαν τοὺς συνοικ! σιοὸς κι ἔφαγαν μερικὲς σαῦρες καὶ μερικὰ φώλλα, ἀποκοιμήθηκαν πάνω στὸ χῶμσ, μὲ μιά λέξη στὰ χείλη: Πεινῶ... Ὅταν τέλειωσαν ὅλα καὶ ὁ ἸΚάρολος μὲ τὴν ὅμορφη μ., απωνμαιν» Ντίσνα μένουν τελικἁ µέ νοι.. ἀρχίζουν νεσα στὴν κο:δατοεκάµµρα νὰ πάζυυν κουφτό. Τελικά ο Βάρολος όρ.οκει τὴν Νταΐόναι και τής δίνει ἀπ᾿ αὐτὸ ποὺ δὲν ἔφωε ποτὲ της. Τελικα καὶ ὁ Χωμεῖνι δρισκει τὸν Μπό γι Σάντρ καὶ τοῦ δίνει ἀπ' αὐτὸ ποὺ δὲν ἔφαε ποτέ του... Τὸ πρωῖΐ τὰ ποώλιά κ: λαηδοῦν εὐχάριστα ἔξω ἆ- πὸ τὸ παράθυρο τῆς κρε- δθατοκώµαρας τοῦ πριγκιπι κοῦ ζευγαριοῦ. --Σοῦ ἄρεσε ᾖωτᾶ ὁ Κάρολος τὴν ὄμορφη ἨΝταί όνα γαϊδεύοντας τὰ μαλλιά της. --Πάρα πολύ... ἤσουν πο λὸ ἄντρας, τωῦ ἀπαντᾶ ἐ- κε.νη. --᾿Αλήθεια, Τόσο καιρὸ ὅμως ποὺ περίµενα αὐτὴ τή. νύχτα. ἔνωθαο σὰ τνᾶ- κανα ἀπεργία πείνας. --Δέ μοῦ λὲές Κάρολε, τὶ λὲς νὰ νιώθει ἕνας ὅταν γόνει ἁπεργία πείνας ππππκλααπσπααπιπωκκαημακαακαειααώπκκακο παπαπθιισιπιακθνακιαπιαπαφκκποισασαπιααπιπιπανανααπαωνυσ Η ἑξωτερικὴ ὄψη τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Αιπέρτη µέσα στὸ ὁποῖο δόθηκε χθὲς δηµοσιογρα- φικὴ διώσκεψη ἀπὸ τὸ ὁδιοιητικὸ Συμβούλιο τοῦ Σωματείου γιὰ τὴ Συντήρηση τῆς αι ολιτιστικής Κλη ριᾶς τῶν Ἀατεχομένων ᾿Εδαφῶν. Ὑφυπουῤγὸς κ. Στυλιανοῦ συνομιλεῖ μὲ ἐκπροσώσους τοῦ Εὐλοῦς΄ ν / αι ο Στὴν πόρτα τοῦ οσπιτιοῦ ὁ ” ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΟΥΡΙΟ ᾿Αγακοίνωση τοῦ Τμήμα τος ᾿Αρχαιοτήτων (τοῦ Ὕ- πουργείου Συγκουνωνιῶν φαὶ ᾿Ἔργων) ἀναφέρει ὅτι ἔληξε ἡ Δ΄ ᾿Ανασκαφικὴ Περίοδος τῆς ᾽Αμερικανικῆς ᾿Αρχαιολογικῆς ᾿Αποστολῆς τοῦ Ἱδούματος «Γουῶλτερς Αρτ Γκάλερυ καὶ τῶν Ἱ]α- φεπιστηµίων Μαίρυλαντ καὶ Μισσούοι ποὺ ἔγινε ὑπὸ τὴ διεύθυνση τῆς Δρος Ἀταϊάνα Μπίτρον ατὸ ἀρχαϊκὸ τὲµε- γος τοῦ “Ἱεροῦ τοῦ ᾽Απόλλω να “Ῥλάτη στὸ Κούριο. Οἱ ἀνασκαφὲς -- ἀναφέ- ῥρει ἡ ἀνακοίνωση --- εἶχαν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀπονά- ἑνὸς Ἰωψη τῶν θεμελίων τοίχου ποὺ εἶναι ἀρχαιόοτε- ρος ἀπὸ τὸν κυκλικὸ πετρό- γτιστο θωμό, ποὺ ἀποκωκύ- ρθηριε καὶ ἀφαιρέβηκε γιὰ σχοποὺς ἔρευνας ταὐ 1990 καὶ ποὺ πιθανὸ νὰ ἄποτε)οῦ σε τὸ κέντρο τῆς ασρύιας µέσα στὸ Τέμενος οτα τὲ- λη τοῦ Του αἰώνα π.Χ. ο τοῖχος ἔχει κατεύθυνση ἀπὸ θορρά ποὺς νότο καὶ θρίσχε ται χάτω ἀπὸ τὸ ϱωμαίνὸ σι φοριακὸ τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ καὶ κάτω ἀπὸ μερικὰ οἴκοδο μικὰ χατάλοιτα ἑνὸς Ρρταγε γέστερου κτιρίου. Ενας ᾱ- πὺ τοὺς κύριους στόχους τῶν φετινῶν ἀνασκαφῶν ο τῶν ἐντοπισμὸς τῆς ἔκτασεως τοῦ πρώιμου αὐτοῦ τοίχου, ποὺ φαίνεται νὰ καθόρισε τά ὅρια τοῦ ἀρχαότέρονυ -ᾱ- τρενυτικοῦ χώρου. «δτὰ νότια ὁ τοίχος ε7 χει ἀποκαλυφθεῖ σ’ ἕνα μῆ- ος, ποὺ φθάνει περιπου το ἕνα μέτρο χαὶ μετὰ χατσνθὺ γεται πρὸς τὰ δυτικά. ΔΙέ- σα στὰ γήινα στρώματα ποὺ κάλυπταν τὺν τοίχο Ορέζη- χαν κομμάτια ἀπὸ ἄναθιμα- τικὰ ἀγγεῖα. κΚαμωμένα οπὺ ντόπιο ἀτημέλητο πηλὸ καὶ ἄλλα ποὺ ἀνήκουν σὲ γα: τερα. ἀγγεῖα μὲ ποοεξογες στὶς λαθὲς τους ποὶ χαρά- κτηρίχονται ἀπὸ τὴ ὀίχροοκη γαὶ λευκὴ ζωγραφιστὴ δι- χόσμηση καὶ μεγάλα πινά- πια μὲ κόκκινη μελανούαφὴ ἐπιφάνεια, Ἡ νεριµεικὴ αὐτὴ χρονολογεῖταιν οτὰ τὲ- λη τοῦ 8ου καὶ σ᾿ ὁόμληρο τὸν Το αἰώνα π.Χ. νο σι- μπίπτει χοονολογικἁ μὲ ἐχεί γη ποὺ θοέθηκε µέσα οτὸν γνκλικὸ ωμό, Τὸ Ύγενονος αὐτὸ φανερώνει ὅτι τα ἀπῃ χαλικεθέντα Ὑατάλοιπα τοῦ πιὸ πάνω τοίχου εἶνα -ά: πως ἀρχαιότερα «ἀπὸ τὸ δωμὸ» συνεχίσει Ἡ ἀνακοίνω ση. «τὰ δόρεια ὁ τοῖχὸς αποο χοιβεῖι κάτω ἀπὸ τὸ οὐμέαϊ» κὸ συνοριακὀ τοῖχο. Οἱ ανα σγαφικὲς ἔρευνες συνεχἰστηὴ ο ο.. Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ Α. ΣΑΜΟΥΗΔΛ καν στὸ θόρειο σημεῖο τοῦ ῥωμαϊκοῦ αὐτοῦ τοίχου γιά νὰ, διαπιστωθεῖ κατὰ πόσο ὃ πρώιµος τοῖχος συνέχισε πιὸ πέρα ἡ ὄχι. Στὰ ἀνώτε ρα στρώματα θρέθηκε μιὰ µεγάλη θάση ἀγάλματος μὲ ἐπιγραφὴ ἀφιερωμένη ἀπὸ τὸ Διαγόρα, ἕνα ἱερέα στὸ Ἱερὸ ποῦ ᾽Απόλλωνα στὸν πατέρα του Φίλιππο, τυ γιό τοῦ Καλλίστρατου,. Γὰ χαρα κτηριστικἁ αὐτὰ ἠνόματα γιὰ πρώτη φορὰ ἐπιδεθιωώ- νονται στήν Κήπρο. ᾿Απὸ τοὺς τύπους τῶν γοσμμάτων τῆς ἐπιγοαφῆς ὑπολογίεταν Ότι ἡ χρονολόγηση της ᾱ- νάγεται στὰ τέλη τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ. Ἡ πέτρινη αὐτὶ ἐπιγοαφή κεἶχε χρησιμύποιή θεῖ σᾶν δομικὸ ὕλικὸ συν κάλυψη ἑνὸς ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ μὲ κατεύθυνση ὅνὔτι κοανατολική, ποὺ πιθανὸ νὰ χρονολογεῖται στοὺς ρωμαῖ- κοὺς χοόνους. ᾿Αοκετά κάτω ἀπὸ τὸν ἀποχετευτικὸ ἀνο- γὸ παρουσιάστηναν (χνῃ ατί σµατος μὲ κατεύθυνση πρὸς θορρὰ, ποὺ μπορεῖ νά ἄνη- χουν στὸ ἀοχαϊκὸ τέµεγος». Τέλος σάν πιὸ ἐντυπώσια κὴ ἀνακάλυψη κατὰ τὴ Φετι νὴ ἀνασκωφικὴ. περίοδο ἡ- ταν ὁ ἐντοπισμὸς ἕνός ονάα- θηματικοῦ Ἰάκκου, ἡ μιᾶς ἱερῆς ἁπόγειας ἀποθήκης μὲ χιλιάδες πῄλινα εἰδώμα, ποὺ κάποτε χρησιοποιήθη: γαν σὰν τιμητινἁ ἀφιρρώ- ατα στὸ θεὸ τοῦ Ἱροῦ. Τὰ, εἰδώλια παριστάνουν ζρ θιους ἄνδρες, ἵππους πὲ ᾱ- χαθάτες καὶ ὅμάδες απὸ πε- ᾠτεχνους δίφροὺς, Χθώμοτι σµένα μὲ λευκό, μαύνο καὶ πράσινο χρῶμα. Όλα αὖτα τὰ, εἰδώλια πιθανότατα νά ἀποτεκοῦν τὶς προσφοθες τῶν. διάφορων ἐπισκέστων ποὺ γιὰ πολ) χοὀνια ἀφιέρο γαν στὺ “Ἱερύυ. Όταν ομως πλήθιναν τόσο πολὺ Ἠει δη μιούργησαν ποόθλτηνα {άουι) φαΐνετω ὅτι µετανιν ἡθηκαν ἀπὸ τὸν καθορισµένο 797 ο τοῦ Ἱεροῦ καὶ τοπυθετ]- θγκάν σὲ ἀναθηματικοὺς αν νωντ. Αὐπὸς εἶνάι ὁ δεῦτι- ος ἀναθηματικὸς Αίκκης ποῦ ἀνακσλύφθηκε στο [- εωὺ τοῦ ᾽Απόλλωνα κάτα χι µέσα σ αὐτὸ θρεθικον υΜρω ατὶς 6.000 πΠ να, ἔν- Δώλια καὶ κομμάτια «πο 1” Δώνλια, ποῖ ἡ χρονο γπσι τους μαίνεται μεταξῖ τοῦ του καὶ 405 αἰώνα απ. ΛΡΙΣΙΟΦΑΝΗ ΠΝΙΤΕΙ 0 60Κ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Μέσα στὸν Αι ουστο Άλι µάκιο τοῦ ΘΟΧ µεταθδαίνει στην Αθήνα προκειµένου χγὰ δώσει στὸ θέατρο Άνκα- θηττοῦ παραστάσεις εξ τὸν «Π]λοῦτο» τοῦ ᾿Αριστοφάνη, σὲ μετάφραση τοῦ κ. Κω- στῆ Κολώτα. Σκηνοθετεί ὁ κ. Νίκος Χαραλάμπους, τὰ σχηνικὰ --- ποστούµια ἔκανε ὃ κ. Γιῶργος Ζιάκας -αὶ τὴ μουσικἡ ἔγραψε ὁ κ. δι: χάλης ΧἈριστοδουλίδης. Ῥοηθὸς σκηνοθέτης ὁ ». Τάσος )Αναστωσίοῦ, νην χί 4πση αἱ τὶς µάσχες ἑναγε ὁ -. ᾽Αντώνης Κατσαρῆς. δι χετικὰ μὲ τὸ ἔργο, εἶπε Κάποτε ὁ μεταφραστής του κ. Κολώτας. «Μπορεῖ χανεὶς νὰ ἀποὺώ σει μιὰ ᾿Αρυστοφανικὴ -ῶὠ- µωδία εἴτε καθαρά «Φιλολο γικά-ἑομηνευτικὰ» εἶτε τπαιὸ ἐλεύθερα «λογοτεχνικά». “Ε νας συνδυασμός, ἢ μιά προ σπάθεια συνδυασμοῦ. αὐτῶν τῶφ δυὸ τρόπων εἶναι οἱ µε ταφράσεις ποὺ ἠἱπάρχουν ποὺ καὶ πολλὲς εἶναι καὶ (ὰρ φετὲς ἀπὸ αὐτὲς) ἐπιτυντιέ γες, | τὸν «Π)οῦτο» (ὕπως αἱ! στὶς «'Ἱκέτιδες» τοῦ Εὐοιαί-| δη), προσπαθήσαµε νὰ θροῦι µε τὴ χουσὴ τομή εταξὶὶ αὐτῶν τῶν δύο τρόπων. Νν ρίως ὅμως προσέξαµε νὰ ἀἱ ποδώὠσούµε «θεατρικά» τὸ] κείµενο, προσαρμόκοντάς τα στὰ σύγχουνα θεατοικὰ μέ-) σα καὶ τὴν εὐαιοθησία χαὶ τὴ δεγτικότητα τοῦ σημορι-| χοῦ θεατῆ. Γι αὐτὸ δοιέψαι µε ὑμαδικά: σκτνοθότης. ! μουσικός, σκηνογράφος, µε- ταᾳραστῆς δίνοντας τὸν πρῶτο λογο στὸ σκηνοθέτη, Πάνω ἀπὶ ὅλα προσέξιµε αὐτὸ ποὺ ἔθγαινε νὰ τὸ ὃιέ πει μιὰ συνέπεια ὡς απρὸς τὰ γενικὺ ἴφος καὶ ἦθος τῆς πράστασης: ἀποφύγαμε τί ἀδίστακτη διασκευή καὶ προ σπαθήσαµε, πράγμα ὄνσπο- κύτατο, νὰ νεφυρώσουμεί τὸ απολιτιστικὸ χάσμα» με) ταςὺ τοῦ σύγχρονου. Βεατῆ καὶ τοῦ ᾿Αθηναίου. τοῦ π.Χ. αἰ. δίνοντας ὅσο --ὁ νατὸ αιὸ ἀγώδινες λήσεις! καὶ κάνοντας ὅσο Μιχοταν λιγότερο αὐθαίρετες επειθά σεις μένοντας ὕσο μπορούσα με πιο πιστοὶ στὸ γλίμα γαὶ τὸ ανεῦμα τῆς ἐποχῆς μὲ σεδασμὸ, ὅσα ν. ὃν γαὶ μᾶς επέ-! τρεπαν οἱ δυνάμεις µας, ατ πιλοσοφία καὶ τὴ μενα. αντα τοῦ ποιττῆν, ἡ Τὴν εὑρηματικὴ παράστα | τοῦ », Χαραλάμπους τὸ Ἀνπριακὸ κοινὸ εἶδε το πε- φᾳααιέγο χαλοκαίρι, ση ωα σα κα πα μα αυῄΠωωσιωα σπα αυ αὉ Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΑΔΕΣΜΕΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεὶα «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι 41Α2Σ 4τὸ.» δεν. ἵ Ὑπεύξυνος ἀκόόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΝν ὁδὸς ΄Αννης Κομνηνής ἀρ. 4, ὅος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 4δ20δ. 4δ969. Φδοτὸ ΤΕΑΕΞ: Ο6Υ9526 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 5Τ1ΟΤ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ισςνὅτα | Όνοτα φρ | . Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ι Ε ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Ο Γερμανὸς γλύπτης ! Κορνέλιους Ρίχτερ, Υνω- στὸς καὶ γιὰ πολλὲς ἅλ- λες «περίεργες» ἐμπγεί- σεις καὶ πρωτοδουλίες, µέσα κι ἔξω ἀπὸ τὴν πα τρίδά του, δρῆκε πρόσφα τα τὸν τρὀπο νὰ συνόυ- ἀζει τὸ ὑγιὲς μετὰ τοῦ τερπνγοῦ καὶ ὠφελίω, Κι ὅσο γιὰ τὸ ὑγιὲς, ᾱ- φορᾶ στὴ διαμονὴ του σ᾿ Έναν ἀπὸ τοὺς κας τ ᾖ ρους παραθεριστικοὺς τό- πους τῆς Δωτικῆς Γερ µανίας τὴν κοιλάδα Αλ τµμολταλ τοῦ πα του. Τὸ τερπνὸ εἶναι ὅτι ᾱ- σχολεῖται μὲ τἡν τέχνὴ του φτιάχνοντας Ἠπροτο- ΐ μὲς παραθεριστῶν μὲ μιὰ μέθοδο ποὺ ἔχει ὁ ἴδνος ἀνοακαλύψει. ι τὴν τεχνική του τὴν ὁ γοµάζει «συνδυασμὸ καου τσούκ --- γώψου» καὶ χά- ι ρη σ᾿ αὐτὴν μπορεῖ να φιλοτεχνήσει πολὺ γρή- γορα τὴν προτομή κάθε ἐνδιαφερόμενου καὶ νὰ παραδώσει σὲ ἀντίτύτα χαλκοῦ. ’ ! Τὸ ὠφέλιμο τῆς ύπο- θέσεως εἶναι ὅτι κάθε προ τομὴ κοστίζει γύρω στὶς 200 λίρες καὶ ὁ εὑρημα- τικὸς γλύπτης δὲν ἄβολε δαΐνεν νὰ ἐχτελεῖὶ παραγ- γελίες. Αν ὅμως λάδει καγεὶς ὑπάφη του ὅτι σὲ ἓ τέτοιους ἔξτρα τόπους συχνάζουν ({οἰκονομικὰ) ὑπερ--ἔξτρα τύποι, τότε δὲν θὰ ἀπορήσει γιὰ τὴν ἐπιθυμία τοως, νὰ φύγουν Β παίρνοντας µαζί τους καὶ μιὰ χάλκινη προτομὴ ἆ- φοῦ πληρώσουν τὸ «β στεῖον γιὰ τὰ δαλάντια τους ποσό. Μά ὅπως ὅλες οἱ πο- ί λύφερνες ἐμπνεύσεις, ἕ- τσι καὶ αὐτὴ ποὺ κατέ- δηκε ἕνα ὡραῖο πρωινὸ στὸ κεφάλι τοῦ Καορνέλι- ι ους Ρίχτερ, δρῆκε Υρή- γσρα τοὺς λαϊκοὺς μμη 5 τὲς της. Τὰ πρῶτα «κρούσμα- τα» ἔκαναν τὴν ἐμφάνιση τους στὶς Ἱἱσπαγικὲς καὶ ἰταλικὲς ἀκτὲς ποὺ κάθε χρόνο δέχονται ἀρκετά ἑκατομμύρια τουριστῶν. Ἔτσι στήθηκαν στὸ πὶ καὶ φὶ τὰ πρόχειρα έργα στηριάκια -- πολλὰ µά- Ι λιστα πάνω σὲ ἡμιφορ- τηγὰ --- καὶ προσφέρουν στοὺς τουρίστες τὴν ὰτ πὀόλαυύση μιᾶς προτομῆς ἕναντι -- πρὸς θεοῦ ὅ- χι 200) λιρῶν -- ἀλλὰ µόνο 5 περίπου λιρῶγ. Τώρα... πῶς θὰ εἶναι ἡ. προτομὴ ὅταν οἱ «φι- λοτεχνηθέντες» φτάσουν ] στὰ σπίτια τους, µόνο αὐτοὶ. θὰ μποουᾷσαν νὰ μᾶς ποῦν. Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Ἡ. Μορφωτικῇ Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπονργείου Παιδείσς ἀνακοινώνει ὅτι ὥστερα ἀπὸ σχετικἐς ἑνέργειες ἡ Κύ προς θὰ λάδει µέρος στὶς μεγάλες διεθνεῖς ἐκθέσεῖς θιθλίου: Ἰ) Σόφιας Ι5--2] Σεπτεµδρίου 198]. 2) Φραγκφούρτης ᾿Οκτωδρίου Ι98Ι. 3) Βελιγραδίου 28 ᾿Οκτω 6ρίου -- 2 Νοεμθρίου δΙ. Τὰ διθλία θὰ συγκεντρω- θοῦν κοὶ ἐκτεθοῦν μὲ ΦΡΟΥ: τίδα τῆς Μορφωτικῆς Ύπῃ ρεσίας ὕστερα ἀπὸ σχετικη ἐπιλογὴ μὲ κύριο κριτήρίο τὴν ἐκδοτικὴ τους ἁἀρτιότη- Παροκαλοῦνται οἱ Κύ- πριοι ἐκδότες καὶ συγΥβᾶ Φεῖς ποὺ ἐἑνδιαφέρονται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν μὲ ἔργο τους στὶς πιὸ πάνω ἐκθέ σεις νὰ ἁἀποστείλουν στην Μορφωτικὴ Ὑπτρεσία µέχρι τὸ τέλος Αὐγούστου δύο του λάχιστον ἀντίτυπα ἀπὸ κά: θε ἔκδοση τους, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ πάρουν πίσω µε τὰ τὸ πέρας τῶν ἐκθέσεὼων. Γιὰ περισσότερες πληροφο- ρίςις οι ἐνδιαφερόμενοι µπὂ” ροὺν νὰ ἀποτείνονται στὸν Ἐπιθεωρητη Βιθλιοθηκών. ν πουογεῖο Παιδείας, τηλέφω- νο 40. 3331, 14.13 τα.

Title Subject Page
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
ΡΟΛΑΝΔΗΣ: Θα μελετηθούν με καλή πίστη και θέληση 8p
Πρόοδος μόνο αν είναι εποικοδομητικές οι προτάσεις 8p
Ο Δ. Πιερής νέος Πρόεδρος στον Ποσειδώνα Λάρνακας 7p
ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΑΣΙΛ 6p
Η Ανόρθωση κυνηγά ν' αποκτήσει τον Τελρόϋ 6p
Ο Άρσωφ αποφασίζει για τον Μάριο της Ανόρθωσης 6p
Η ΕΠΑ διοργανώνει χορό προς τιμή του Χαβράνεκ 6p
ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αθλητισμός 6p
Η ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΦΕΡΕ ΚΑΡΠΟΥΣ 6p
Υπάρχει σχέδιο για την διευθέτηση του Κυπριακού 5p
ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πολιτισμός 3p
Δεν επενέβη ο Πρόεδρος λέει το ΡΙΚ 3p
ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 3p
Θα εκδοθούν τα ευρισκόμενα Δ. Λιπέρτη και Β.Μιχαηλίδη 2p
η γνώμη μας 3p
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΕΙΛΙΝΗ Πολιτισμός 2p
Η πριγκιπικήπομπή 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ Πολιτισμός 2p
Παραβιάζεται ο νόμος για τα φαρμακεία 1p
Υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές ζητεί ο ΟΗΕ 1p
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΛΑΝΔΗ Κυπριακό 1p
ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΛΕΕΙ Η ΣΕΚ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,8p
Ελεύθεροι Ευδόκας Γεωργιάδης 1p
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 70 ΧΙΛ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1,8p
Είμαι αισιόδοξος 1,8p
Απεργία διαρκείας απειλείται στην ΑΗΚ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,8p