Back

Η ΔΕΙΛΙΝΗ, 1981-10-09

Σελίδα 8 [{ ΔΕΙΛΙΝΗ: ΑΣ ατι Βου ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΜΟΣΧΑ 6Α ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΒΑΛΕΣΑ ΙΑΛΛΗΛΕΙΓΥηΙ ΠΡί ΜΕΤΛΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΡΥΘΜΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 9 (1δ. Ὑπ.).-- Ἡ «Αλληλεγγύη», ἀναδύθηκε ᾱ- πὸ τὸ πρῶτο ἐθνικὸ συνέδριο τῆς, σὰν πολλὰ ὑποσχόμενη ἀντιπολί- τευση. Τὸ μαζικὸ ἐργατικὸ κίνηµα δὲν προχώρησε μέχρι τοῦ σηµεί- ου, νὰ ζητήσει τὴν ἀνατροπὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ συστήµατος, ἀλλὰ ἔθεσε τὶς κατευθυντήριες Ὑραμμὲς γιὰ νέα κοινωνικὴ, πολιτικἡὴ καὶ οἰκονομικὴ τάξη, ποὺ θὰ µεταθάλει τὴ δοµἠ τοῦ καθεστῶτος. ο ΣΙΑΣΛΥ ΑΠΕΙΛΕΙ: Τὴν τύχη τοῦ Σαντάτ θά ἔχει κ ὁ Μουμπάρακ Αν δὲν ἀλλάξει πολιτικὴ ὍὉ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Ἔπι- τελείου Στρατοῦ Στρατηγὸς Σιάσλυ ποὺ ζεῖ ἐ- ξόριστος στὴ Λιθύη δήλωσε, ὅτι δολοφονία τοῦ Προέδρου Σαντάτ ταν ἔργο τῆς Αἰγυπτια κῆς ἀντιπολιτεύσεως σὰν σύνολο. Σὲ συνέντευξή του πρὸς τὸ Μπὶ- «Μπὶ Σὶ ὁ Στροτηγὸς 'Σιάσλυ ἀπέφυγε ἐπονειλημέ να νὰ ἁπαντήσει ἀπειθείας στὴν ἐρώτηση κατὰ πόσον γιὰ τὴ δολοφονία εἶναι ὑπεύθυνη ἡ ὀργόνώσῃ ᾿Εθνικὸ Μέτώπο, τῆς ὁποίας ἡγεῖτοι. Ὁ Στρατηγὸς Σιάσλυ δήλω σε ὅτι Ὑνωρίζει τὶς λεπτομέ Ρειες τῆς δολοφονικῆς ἐπιθέ σεως ἀλλὰ εἶπε ὅτι δὲν πρό: κειτσι νὰ προθεῖ σὲ ὁποιεσδή ποτε ἀποκαλύψεις ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ θοηθήσουν τὸ ἆ- νακριτικὸ ἔργο τῶν Αἰγυπτια- κὠν ᾿Αρχῶν. Ο Στρατηγὸς Σιάσλυ εἶπε ὅτι ἂν ὁ κ, Μπουμπάροκ ἆνα λάδει τὴν προεδρία καὶ ἁρνη θε νὰ ἀπολύσει τοὺς πολιτι. κοὺς κρατουμένους, δὲν ἄρει τὴν κατάσταση ἐκτάκτου ἀνά Ύκης καὶ δὲν κατοργήσει τοὺς κατοπιεστικοὺς νόμους τότε θὰ φύγει μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἔφυγε ὁ Πρόεδρος Σαν- τὰτ. τα ρα. μαμα. μ--μρ.ιαρ ΠΟΥ Θ8 ΤΑΦΕΙ Ο ΣΑΝΤΑΤ ΩΣ ἓ μινοῇ, ἀπόσίαση ᾱ- πὺ τὸ σημεῖο ὅπου δολο- φονήθηκε θὰ ταφεῖ ὁ πρό εὖρος Σαντάτ. 5 0γκοχρι μένα ὁ δολοφονηθεὶς πρό εδρος θὰ ταφεῖ δίπ]α ᾱ- πὸ τὺ μντμεῖ τοῦ. Λ-΄ γνώστου. στρατιώτη, τὴν ὀνέγερση τοῦ ὁποίου εἶγε διατάξει ὁ ἴδιος τὸ 1915 στὴ μνήμη τῶν πεσόντων Αἰγυπτίων στρατιωτῶν κατὰ τοὺς πολέμους μὲ τὸν Ἰσραή)., Οἱ Αἰγιυαπτιακὲς ἄρχες ἀπέφυγαν νά θάψουν τὸν Σαντὰτ στὸ Ἀεχροτα- φεῖο ὅπου θρίσχεται ὁ τάφος τοῦ πρρέδουυ δά- σεορ γιὰ νὰ μὴν εξάιουν περισσύτερο τοὺς ιλυνα σερικούς, ΣΥΝΕΧΙΗΝΙΛΙ 0ἱ ΜΛΡΟΥΛΕΙΣΡ ΠΙΑ ΤΟΥΣ ΜΓΝΟΠΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝΌΗΕ Πραγµστοποιήθηκε χθὲς στὰ Γραφεῖα τῆς Μόνιμης ᾿Αντι- προσωπείος τῆς Κύπρου στὰ Ἠνωμένα Έθνη δεύτερη σύ σκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ ἜἘξωτε- ρικῶν τῆς Δημοκρατίος κ, Ν.Α. Ρολάνδη μὲ τὸ κλιμάκιο τῆς ᾿Επιτροπῆς Συγγενῶν Α ᾽Αδηλώτων Αἱ γνοουµένων κοὶ χμολώτων ποὺ θρίσκεται στὴ Νέα Ὑόρκη, Κατὰ τὴ συνάντηση ἀἁντηλ λάγησαν περαιτέρω ἀπόψε.ς γιὰ τὸ θέμα τῶν ἀγ-ρουμέ- νὼν. ᾽Αργότερα τὸ κλιµάκο, ποὺ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο οἰδεσιμότατο ἁπαρτίζεται τῆς ᾿ἘΕπιτροπῆς Παπαχριστόφορο κοὶ τὸ Γραμ µατέα της κ. Σεργίδη, α’νΏν τήθηκε μὲ τὸ Βοηθὸ Γενικὸ Γραμµμοτέα τῶν Ἠνωμένων Ἐ- θνών γιὰ Εἰδικὲς Πολιτικὲς Ὑποθέσεις κ. Ἔρχαρι καὶ τοὺς συνεργάτες του. Κατὰ τὴ αυνάντηση ἔγινον περαιτέρω διαθουλεύσεις γιὰ ἄρση τῶν ὑφιστάμενων δυσχε- ρειῶν στὴν ἕναρξη τοῦ οὐσιο- στικοῦ ἔργου τῆς Διερευνητι- κῆς ᾿ἘΕπιτροπῆς γιὰ τοὺς ἆ- γνοουµένους. 0ἱ δύο Γερμινίες ἔχρυν τὶς μεγαλύτερες πυρηνικἐς ὑπλιποθῆκες ΑΜΒΟΥΡΓΟ, 9 (01δ. Ὑπ.).-- Οἱ δύο Γερ: µανίες συνθέτουν σήµερα τὸ µεγαλύτερο ὁπλο- στάσιο πυρηνικῶν ὅπλων τῆς πης, θεθαιώνει τὸ δυτικογερμανικὸ « Στέρν. Δυτικῆς Εὐρώ- περιοδικὸ Δύο μέρες πρὶν τὴ µεγάλη διαδήλωση κα- τὰ τῶν ἐξοπλισμῶν καὶ ὑπὲρ τῆς ὑφέσεως στὴν Εὐρώπη, τὸ περιοδικὸ τοῦ ᾽Αμδούργου δηµοσι- εὖει χάρτη μὲ τὶς τοποθεσίες ὅπου δρίσκονται τὰ ἀτομικὰ ὅπλα στὴ Δυτικὴ καὶ στὴν ᾿Ανατο- λική Γερμανία. Μαζὶ οἱ δύο αὐτὲς χῶρες --- ὅπως γράφει τὸ περιοδικὸ --- ἀριθμοῦν 11.720 πυρηνοκεφα- λές. ᾿Απὸ τὶς 150 ἀποθῆκες στὶς χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀτομικῶν ὅπλων τοῦ ΝΑΤΟ, τουλάχιστον οἱ 930 θρίσκονται στὸ ἔδαφος τῆς Δυτικῆς Γερμανίας. Οἱ μεταξὺ τους ἀναλήψεως τῆς ἐξοισίας ἀπὸ τὴν. «Αλληλεγγύη» κοὶ ἀκόμη περαιτέρω, τῆς ἐνάρξεως ἀπ' εὐθείας συνομιλιῶν τῆς «Αλ- ληλεγγύης» μὲ τὴ Μόσχα, γιὰ τὸ πολιτικὸ μέλλον τῆς Πο- λωνίας, πορωμερίζοντας τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες τῆς Βαρσο δίας, ᾽Αλλὰ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς 900 συνέδρους, ποὺ αἂν- τιπροσώπευον τὰ 9,5 ἑκατομ μύρια µέλη τῆς «Αλληλεγγύ- ης», τὸ θέµο τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας θεωρεῖτοι ἀκόμη ἆκα δημαϊκὸ, | Τὸ κλειδὶ, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ «᾿᾽Αλλπλεγγύη» σχεδιάζει ὀ ἐξαρθρώσει τὴν κομμουνιστικὴ ἐξουσία, εἶναι ἡ οἰκονομίω, 'Η κατάρρευση της κοτὰ τὰ τέλη τῆς δεκοετίως 70 δημιούρ. Ύηπσε τὶς συνθῆκες τῆς ἐμφα- γ-σεως, ὕστερα ἀπὸ 18 µῆνες, τῆς ἐργατικῆὺς ἀνεξάρτητης ἑνώσεως «Αλληλεγγύη». Τὸ πρόγραμι'α τοῦ συνε- δρίου κοτηγορεῖ τοὺς κοµµου- νιστὲς ὅτι ἐρείμωσαν τὴ χώ- ρο καὶ ζήτησαν τὸν ἔλεγχο ἑ- πὶ τῆς οἰκονομίας. Μέσω τῆς ἐργατικῆς αὐτοδιοικήσεως, τὴν Ἰδρυση ἑνὸς μὴ πολιτικοῦ κρατικοῦ οἰκονομικοῦ συµέου- λίου, ἀποκέντρωση κοὶ ἀναδί ωση τῶν μικρῶν ἰδιωτικῶν ἑ- πιχειρήσεων, Ἡ «Αλληλεγγύη» ζήτησε ἐ- πίσης ὅπως τὸ κυθερνῶν κάμ- μο παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸν ἔλεγ- χο ἐπὶ ῆς ὀστύναμίας, τῶν δικαστηρίων, τῶν µέσων µα- κής ἑνημερώσεως, παιδείας καὶ, τελικὰ, τοῦ κοινοδουλίου, Ζήτησε ἀκόμη ὅπως οἱ τέως ἡγέτες, οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πορούσα κοινωνικὴ καὶ οἰκονο- µική. κρίση, προσαχθοῦν στὴ δικαιοσύνη καὶ δήλωσε ὅτι θὰ ἱδξρύσει δικὸ της λαϊκὸ δικα- στήριο ἂν οἱ ἀρχὲς δὲν ἀρχί σουν τὶς νόμιμες διαδικοσίες, ἕως τὸ τέλος τοῦ 1981, ἐκπρόσωποι συζήτησον ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΚΕ ΕΚΠΔΒΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ: ΣΩΑΣΜΠΕΡΥ, ο (ἱδ. ΎὙ. πηρεσία).--- Πέντε στρατιωτι- κοὶ τῆς Ζιμπάμπουε θὰ µετο θοῦν προσεχώς στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐξειδικευθοῦν στὴν ἆ- εροπορίο καὶ στὴν ἰατρικὴ, στὶς ἀνάλογες ἑλληνικὲς στρα τιωτικὲς σχολὲς, Ὅ Ἕλληνας ἐπιτετραιμέ- νος κ. Ιωάννης ᾿Αζαρίας δή λωσε Χθὲς ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυ- θέρνηση καλύπτει τὴν δαπάνη γιὰ τὶς σπουδὲς οὐτὲς, ποὺ θὰ διαρκέσουν ᾱ- 7 χρόνια, Δύο ἀπὸ τοὺς στροτιωτι- κοὺς αὐτοὺς θὰ σπουδάσουν στροτιωτικὴ ἰστρικὴ, δύο µη: Χανικὴ «ἀεροπλάνων καὶ ἕνας ἵδρυση ἑνὸς μὴ πολιτικοῦ δ0 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΠΚΗ ᾿Ογδόντα γέες θέσεις ἱδρύ ονται στήν Πυροσδεστικἡ Ύ πηρεσὶἰα ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἆ- πόφαση τῆς Κιυδεργήσεως γά. μειώσει τὸ ὡρέριο τῶν ΓΠυροσχεστῶν ἀπὸ 56 ὧρες Πυροσδεστῶν ἀπὸ 56 ὧρες Μέ σχετιχὸ Νόμο ποὺ ἑνέ Χρινε χξες ἡ Βουλὴ ἐγχρίνε ται ἡ διάθεση 44.500 λιρῶν πρὸς κάλυψη τῶν µμισθὼν τῶν γέων θέσεων ποὺ ικαθιε ῥρώνονται ἀπὸ τὴν {η τρέ χοντος µηνός, 'Ὁ µισθος τῶν θέσεων εἷ- γαι 996Χ28-- 624 Χ56---Ι056. Οἱ θέσεις θὰ εἶναι µόγιµοι. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΑΤΣΕΡ ΛΟΝΔΙΝΟ, 9 Οϱ1δ. Ὑπ.).-- Πρώην µέλος, ἐκ τῶν ἰἴσχυρο- τέρων τοῦ ὑπουργικοῦ συµόθου- λίου, ἐπέκρινε ἔντονα Χχθὲς τὴν πρωθυπουργὸ κ. Μάργκο- ρετ Θάτσερ, ζητώντος νὰ ἆλ λάξει τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ της. Ἡ ἐπίθεση τοῦ συντηρητι- κοὺ κ. Γκόφρεῦ Ρίππον, τὸν ὁποῖο πολιτικοὶ παροτηρητὲς θεωροῦν πιθανὸ διάδοχο τῆς κ. Θάτσερ, ἔγινε δύο ἡμέρες μετὰ τὴν καυστικὴ κριτικὴ ποὺ ἄσκησε σὲ θάρος της ὁ πρώην συντηρητικὸς πρωθυ- πουργὸς κ. Έντουαρντ Χηθ, γιὰ τὴν ἀντιπληθωριστικὴ νο µισματικὴ πολιτικη της. τὴν. προοπτικὴ ! να | σραετπακον ΠΕΜΠΤΗ ὃ ο αμ να ρἳ ο δν κ ατα ωᾷ ά ΚΤΩΒΡΙΟΥ 198] οι ο ι , : : Ο πρύεδεος ΠΜιττερὰν ἐπιθεωρεῖ πυρηνικοὺς πυραύλους. Ὁ }µ. ΠἩιττερὰν πιστεύει ὅ τε µέχρι τὰ µέσα τῆς δεκαετίας αὐτῆς ἡ Γαλλία, θὰ καταστεῖ 2 ο 3 : αμυντικὰ ἀνεξάρτητη. πκοσαπας, τας: Διακομματικὴ Ζητᾶ ἡ ΠΔΑΣΥΛΥ ἀπὸ τοὺς ἀρχιγοὺς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ἡ Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Ὑπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) μὲ ἐπιστολή της στοὺς ἀρχηγοὺς ὅλων τῶν κομμάτων εἰσηγεῖται τὴ σύ- σταση διακομματικῆς ἢ ἄλλης ἀνεξάρτητης ἐρευνητικῆς ἐπιτροπῆς μὲ συμμετοχὴ καὶ ἐκπροσώπου τῆς Συντεχνίας γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς ἑ- πικρατούσας ἁπαράδεκτης Κατάστασης στὴ Δημοσία Ὑπηρεσὶα καὶ τὴν ὑποβολὴ εἰσηγήσεων γιὰ ἄμεσα µέτρα ἐξυγίανσης. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιστοκῆς τονίζεται ὅτι ἡ ὕπαρξη μιᾶς ὑγιοῦς, ἀκομμαάτιστη ἵκα- γῆς, ἀποτελεσματικῆς αἱ |- σχυρῆς Δημόσιας Υπηρεσίας ἀποτελεῖ πάντοτε τὸ στήυιγ- μα γιὰ τὴν ἐπιθίώση τοῦ »ρά τους καὶ τῇ διάσωση ταῦ τύ- που. Καὶ τοῦτο γιὰ νὰ ἔπιτευ χθεῖ πρέπει απρωτίστως νὰ πρατήσουµε ὕσο πιὸ ψηλά µπο ροῦμε τὸ πνευματικὀ καὶ ὑέι- κό της ἐπίπεδο. Αν δὲν γί- γει τοῦτο τώρα, ἡ Ὑπηρεσία θὰ. Ξεπέόσει μὲ τρομερὲς ἐπι- ατώσεις πάγω στὴ λειτουμγία τοῦ Κράτιυς καὶ τῆν ἴδια τὴν ὕπαρξή του, Κω φιυσικὰ προστίθεται τὸ πγευματικὸ γαὶ ἠθικὸ ἐπίπεδο τῆς Δημόσιας Υπηρεσίας δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ γὰ νρατηθεῖ στὸ ἀναγκαῖο ὕψος, ἂν δὲν τηογθοῦν πιστὰ ἀπὸ ὅλους οἱ θεμελιώδεις ἀρχές, πάνω στὶς ὁποῖες ἑδράζεται ἡ ὅλη φιλο- σοφία τῆς ὕπαρξης καὶ ἢ λει τουργία τῆς Αημόσιας Ὕπη- ρεσίας. Νὰ διατηρηθεῖ ἡ Ἱ- πηρεσία μαθαρη καὶ πακριὰ ἀπὸ ὁποιεσδήποτε καταστάσεις καὶ σκοπιμότητες. ΑΠΑΡΑΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ τὴ συνέχεια ἡ ἐπιστολὴ ἀναφέρει χατά λέξη: Ἡ ΠΑΣΥΑΥ συιμεριζόμε- γη πλήρως τὶς ἔντονες ἄνισι γίες ποὺ ἐνφράζονται γιὰ τὴν ὕπαοξη ἀπαράδεχτων γατα- στάσεων στοὺς «γόλπους τῆς Ἀτμόσιας Ὑπηρεσίας καὶ πι- στεύοντας ὅτι οἱ καταστάσεις αὐτὲς θά αρέπει νά ἀντιμετῳ ΠΠελετήται ἡ παρέμβαση τοῦ Δρα Βάλυτκα!μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ὅ Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Μ. Ρολάνδης δήλωσε ὅτι ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνη- ση διερευνᾶ καὶ µελετ χόμενο τοῦ Γ.Γ. τῶν Ἡν. Ἐθνῶν ΓΑΠΩΝΕΖΑ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΕΤΡΑΔΥΜΑ ΤΟΚΙΟ, ϱ {(Ιδ Ὕπηρε- σία). Ἡ 3Ά2χρονη Μιµί- κο ᾿Ισίντο, γέννησε χθὲς (προ χθὲς) στὸ Τόκιο τετράδυμα --- δύο ἀγόρα κοὶ δύο κορίτσια - καὶ νεογένητα κοὶ μητέρα χαίρουν ἄκρος ὑγείας, ὅπως ἀνοκοίνωσαν οἱ γιατροί, ὍὉ τοκετὸς ἦταν φυσίιολογι. κὸς κοὶ οἱ γιατροὶ δήλωσαν ὅ- τι εἶναι πολὺ σπάνιο Φοινό- µενο νὰ γεννηθοῦν τετράδυµα ἀπὸ γυναίκα ποὺ δὲν ἔκονε θεραπεία γονιμότητας καὶ µά λιστα μὲ φυσιολογικὸ τοκετό, Ἡ κ. ᾿Ισίντα ἔχει ἄλλα τρία ἀγόρια, ”Αβλλες 96 ἐκτελέσεις στὴν Περσία ΑΓΚΥΡΑ 9, (Ιδ. Ὑπ.).--- Ὁ. ραδιοσταθμὸς τῆς Τεχερά νης μετέδωσε χθὲς ὅτι έκτε- λέστηκαν 26 «Μουτζσχεντὶν Χάλι» γιὰ συ,µετοχὴ σὲ ἂν- τικυδερνητικὲς δραστηριότητες κοὶ «δολοφονίες ἀθώων ἁἀτό- µων». ᾿Οκτὼ, ἀκόμη ἄτομα κοιτοδικάστηκον σὲ θάνατο γιὰ λαθρεμπόριο ναρκώτικών, πρό σθεσε ὁ ραδιοστοθμὸς. ΤΥΠΟΙΣ: « Ηνωμένοι Δημοσιογράφοι ἃ μὲ προσοχή τὸ ἐνδε- ὃρα Βάλντ- Γκαϊμ γιὰ παρέµθαση του στὸ Κυπριακό. Σέ δηλώσεις του σὲ ἐχ- πρυσώπους διεθνῶν πρακτ- ρείων καὶ ἐφημερίδων στὴ Νέο Ὑόρκη, ὁ κ. Ρολάνδης δέρνηση θὰ λάδει ἀπόφαση γιά τὴν πρωτοδουλία Βάλντ χαϊμ, ἀφοῦ τὸ ᾿Εδθγνικὸ Σιυµ- δούλιο ἐνημερωθεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Κυπριανοῦ καὶ ᾱ- φοῦ σταθμιστοῦν ὅλοι οἱ πα ράγοντες. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ απ΄ ΑΠΟ ἵη ΣΕΛΙΔΑ γιὰ. τὴν. διαδίδαση πλήροφο ριῶν καὶ γιὰ τὰ ποίρνουν ὁ- δηγίες γιὰ τὶς διαπραγµατεύ σεις μὲ τὸν ἐθνικὸ µεταφο- ῥέα τῆς Κύπρου, ποὺ τὶς χά γει ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῶν Κιπριακῶν ᾿Αερογραμμῶν κ. Στ, Γαλαταριώτη:ς. ᾿Ακριδῶς Ἰόγω τῆς διαµορ φουμέγης καταστάσεως, ἀκύ- ὕωσε τὴν συμμετοχὴ του στὸ Σεµινόριο Εργασίας, ποὺ ὂρ γόνωσαν οἱ Σύνδεσμοι Ἐενο δόχων, ΚΟΤ καὶ Κυπριακὲς ᾿Αερογρομμὲς στὸ ξεγοδοχεῖο «ΙΙόλμ Μπήτο» γιὰ νά δρί- σκεται στὴ Ἀεικωσία σι- χῶς, ᾿Αγεπιδεδαίωτες πληζζφο θίες σήµερα τὸ πρωΐ ἀναφέ- ρυον ὅτι οἱ Ἀνπριανες ᾿Αερο γραμµες απροσανατολίζονται πρὸς τὰ γιγαντιαῖα «Αἴαρ Μπόςν πηὶ μεταφέρουν μέ- χρι αἱ 380 ἐπιδάτες γιὰ νὰ πόσηών ἕνα τώρα καὶ ἀλόμη ΔΙΑΣ ΑΤὰδ» ἕνα περὶ τὸ τέλος τοῦ 1581. ἀγέφερε ὅτι ἡ Ἐυπριακἡ Κυ πισθοῦν ἄμεσα, συλλογικά καὶ χωρὶς χρονοτριδή, εἴση- γεῖται σἁν πρῶτ» θῆμα ποὺς τῇ σωστή κατεύθυνση ἀντιαε- τώπισης τῆς γπατάστασης καὶ ἐξυγίανσης τῆς Δημόσιας Ἵ- πηρεσίας: α, Τὴ σύσταση διακοιµα τικῆς ἢ ἄλλη: ἀνεξάρτητης ἐρεινητικῆς ἐπιτοοπῆς μὲ συμμετοχή καὶ ἐκπροσώπου τῆς ΗΑΣΥΑΎΥ μὲ σχηπὸ την π)ήρη διερεύνηση τῆς ἐπικρατούσας πατάστασης καὶ τὴν ἠποθολὴ σινκεχριµέ γων εἰσηγήσεων γιά ἄμεσα συγγεχοιµένα µέτρα εξυγί- ἄνσης. β. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ σὰ ἔχει τὺ δικαίωµα νὰ καλέσει γιὰ ἐξέταση ὁποιοδήποτςε πρό σωπο ἐντὸς ἢἡ ἐγτὸς τῆς Ὕ πηρεσίας ἵκανὸ γὰ τὴ ὕση- θήσει στὸ παραπώνω Έργο της τὸ ὁποῖο θά διεκπεραιω θεί τὸ ταχύτερο δυνατό, Ἡ ΠΑΣΤΑΥΎ --- γατχκή- γει ἤ ἐπιστολὴ --- τονίσει ὅτι εἶναι. πρόθυμη νὰ θυηβήσει μὲ ὄλες της τὶς δυνάμεις χά- ϐε προσπάθεια γιὰ ἐξυγίαγστ ἀπὸ μιὰ τόσο σοθαρὴ κατά- [ιιὶ |! [ὲ ΠἰΠ[Ιή [ὲ 1 | ΠΑΡΙΣΙ, 9 (δ. Ὑπ.).-- Πολλὲς διαμαρτυρίες ἔχει προκαλέσει τὸ πρόγραµµα τοῦ Σοσιαλιστῇ Προέδρου τῆς Γαλλίας κ. Μιττερὰν, γιὰ τὶς ἀμυντικὲς δαπάνες, ποὺ ἀντιτίθεται στὶς προεκλογικὲς ἐξαγ- γελίες τοῦ κόμματος του, γιὰ περιορισμὸ ἰδίως τῶν πυρηνικῶν ἐξο. πλισμῶν. Οἱ διαμαρτυρίες προέρχονται κυρίως ἀπὸ τοὺς ὁπαδοὺς καὶ στελέχη τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος ποὺ νιώδουν ὅτι τὸ Κόμ- μα ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸ π ρόγραμµα του. Ὅπως μεταδίδουν τὰ εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα, ἡ Γαλλὶα θὰ αὐξήσει τὶς ἀμυντικὲς της δαπάνες τὸν ἐρχόμενο χρόνο κατὰ 1850 σχεδὸν, σὲ σύγκριση μὲ φέτος. Ὁ ἁμυντικὸς προὐπολογισμὸς τῆς Γαλλικῆς Σοσιαλιστικῆς Κυθερνήσεως, ἀνέρχεται περίπου σὲ 10 δι- σεκατομμύρια λίρες. Ὁ Γάλλος Ὑπουργὸς Α- μύνης κ. ᾿Εονὺ, δήλωσε ὅτι οἱ δαπάνες θὰ Χρησιµοποιη- θοῦν. νυρίως γιὰ τὴν ἀγορά γέων ὅπ]λων καὶ πρὀσθεσε τι ἡ Γαλλία θά πρέπει µέχρι τὸ τέλος αὐτῆς τῆς Ἰθετίας, νά διασφαλίσει την ἄμυνα τῆς ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα ἢἨ συμμαχία, Ὁ. προὔπολογισμὸς απρονο- εἴ δαπάνες γιὰ τὴν γατα- σχενη μεταξὺ ἄλλων, ἕξι αι- ρηνιχῶν ὑποθουχίων, ναθὼς καὶ πυραύλων μὲ, πολλαπλούς πιρυνιχοὺς γώναυς, Ἡ ἐθνοσυνέλευση τῆς Γαλλίας ἐνέχκοινε τὸ πρόνριμ μα αυοηνικῆς ἐνεργείας τῆς Σ ασιαλιστικῆ- Ἠνυθερνήσεως τῆς χώρας, μὲ τὸ ὁποῖο περιο ορίζεται ἡ ἀνέγερση νέων πὺ- ρηνικῶν ἀντιδροστήρων στὴν ἑπόμενη δΦετία Ἀπὸ ἐγγέα σὲ ἕξι, Ἡ νυθέρνηση εἶχε 5ητήσει ᾠῆφο ἐμπιστοσύγης πάνω οτὸ ἕλο θέµα γιατὶ ὁμάδα Σοσια λιστῶν θουλευτῶν ζητοῦσε µε γαλύτερη µείωση, ' Ὁ Γάλλος Ποωθυπουργὸς }. Μορουἁ. εἶχε δηλώσει στην ἐθνοσυγέ]λευση, ὅτι ἡ ἵδρυση τῶν νέων απυρτνωῶν ἀντιδρα στήρων εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νά διατησηθεῖ ἡ οἴκονοιινῆ ἀνάπτυξη τῆς Γαλλίας. Τὸ θέιια ἔχει απροχἐσει πολλὲς διαδηλώσεις μὲ αἴτη- μα τὴν απ]ήρη ἐνκατά)τιήπη τοῦ πι οάµμμάτος πυρηνικῆς ἐνεογείας., έ ” ο Γιούριγκ Ν ) - θὰ ἐργασθεῖ λ / γιὰ δίκαιπ “ λύσπ Ὅ νέος πρεσθευτὴς τῶν Ἡ νω ένων Πολιτειῶν στὴν ᾿Κύ- προ κ. ᾖΓιοῦριγκ δήλωσε ὅτι θὰ κοταθάλει κάθε δυνατὴ προ σπάθειο γιὰ μιὰ δίκαιη µόνι µη καὶ εἰρηνικὴ λύση τοῦ Κυ πριοκοῦ, Μιλώντας στὴν Οὐόσιγκτων κατὰ τὴν ὁρκομωσία του στὸ Ὑπουργεῖο ᾿Εξωτερικῶν ὁ κ. Γιούριγκ, ἀναφέρθηκε στὴν ἕξέ σµευση τοῦ προέδρου Ρήγκαν γιὰ ἐπιδίωξη μιᾶς τέτοιος λύ σεὼς. Ὅ Γκαυεγιάρ πιθαυότερος Γ.Γ. των Ἡν. Ἐθιῶιν Ψεσινὲς δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ἆ- πὸ τὴν ἕδρα τῶν Ἡνωμένων ᾿Εθνῶν ἀνέφεραν ὅτι ὁ Βοηθὸς Γενικὸς Γραμματέας τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ κ. Πέρεζ Ντέ Γκουεγιάρ ὑπόθαλε υποψηφιότητα γιὰ τὴ θέση τοῦ Γ.Γ, τοῦ ΟΗΕ. Πολιτικοὶ παροτηρητὲς νον τὴν πρόθλεψη ὅτι ὁ κ. Γκοι εγιὰρ ἐνδεχόμενα νὰ εἶναι ὁ νέ στὸ περιξάλλον τοῦ ΟΗΕ διοτύπω. : ος Γενικὸς Γραμ»οιτέως τοῦ δι, εθνοῦς τοῦ γεγονότος ὅτι οὔτε ἡ ὑ- ποφηφιότητα τοῦ τωρινοῦ Γ.Γ. δρα Βάλντχοῖμ, οὔτε καὶ ἡ Ἄ- ποφηφιότητα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐ ξωτερικῶν τῆς Τανζανίας κ. Σολὶμ, τυγχάνουν τῆς ὑποστή. ρίξης ὅλων τῶν μονίμων μελῶν τοῦ Συµδουλίου ᾿Ασφαλείας, Ὅπως εἶνοι γνωστὸ ὁ κ. Πέ ὀργονισμοῦ δεδομένου : ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Στὴν Αἰγυπτιωκὴ Πρε- σδεῖι στῆ Ἀεικωσία ἔχει ἆ- γοίξδει θιδιίο. σιἈλυπητποίων Υἱς τὸ Εὔνατο τοῦ. Πουξ- ὅσου Μυχάμεντ ἸΑνουάρ ἙἘλ - Κδαντάτ, Τὸ δ.έλίο θὰ εἷ- στάση. ποὺ ὅλοι μας ἀναγνω- Ἐπίσης ὑπεσχέθη νὰ ἐργα-] ρεζ Ντε Γκουτγιὸ» διττέλεσ: τα. ἀνοικτὸ ἀπὸ σήιερα Πι ρίσοιπε τὴν ὕπαρξή της, παὶ1 σθεῖ γιὰ τὶς κολὲς σχέσεις] Εἰδικὸς Αντιπρόσωπος τοῦ σιισκενἠ τεχρι τὴν ἐδχγ. Δευ τοὺς τροπεροὺς χινδύνονς ποὺ] μεταξὺ Ηνωμένων Πολιτειῶν] Γενικοῦ Γρομματέα τοῦ ΟΗΕ τόμι ἀπὸ τίς Ι0 π.μ. μέχδι ὃτμιουργεῖ γιὰ τὸ µέλλον. κοὶ Κύπρου. στὴν Κύπρο. τίς 2 μ.μ, ) σοοιιώκσιᾠακασστεὶ ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ῥύβοι πολέμου μεταξύ Λἰγύπτου-Λιβύπο ΠΟΠΕΜΙΝΟΣ ΣΥΝΗΓΙ ΝΟΙΚΙΠ ΤΗΣ ΣΤ] μεμμιμόῃ ντιΜὸς ἠΙΝήβΕΙς ΠλέΠΗΥ πτῇν Πεμηχή τῇα Κέι ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΥΚΩΝ ΝΥΝΑΜΕΩΙ Πολεμικὴ ἀτμόσφαιρα ἐπικρατεῖ στὴν θα- λάσσια περιοχὴ τῆς Κύπρου, μετὰ τὴν ἔνταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὰ σύνορα τῆς Αἰγύ- πτου μὲ τὴν Λιδύη ὕστερα ἀπὸ τὴ δολοφονία τοῦ Προέδρου Σαντάτ, Οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες ἀνακοίνώσαν ὅτι οἱ ναυτικὲς δυνάµεις της ποὺ θρίσκονται στὰ ἆ- νοικτά τῆς Κύπρου καὶ στὴν ᾽Ανατολικὴ Μεσό- γειο διατάχθηκαν νὰ παραμείνουν στὴν περιο- χἠ ἐνῶ πρὸς ἐνίσχυση τους σπεύδει καὶ τὸ ἀε- Ρροπλανοφόρο ἨΒίµιτς μὲ ὅλα τὰ σκάφη συνο- τῆς Αἰγύπτου καὶ τί συνόρων ἀρίσκονται ἑτοιµότητας, ᾽Αμερικανοὶ ἀνώτεροι σαν ὅτι ἔχουν καταρτισθεί (πο µέρους τῶν δυνάµεων τ τὴς ᾿Ανατολικ ἡ ἀπὸ δείας͵ Παράλληλα ἐγνώσθη ὅτι ῆς Μεσογεὶἰου αξ “συμμαχικὴ Αὔγυπτος ἕποστ-: πίθεση ἀπὸ ἐδωτερικὲς δυνάμεις, τὰ. στρατεύµατα Ίς Ἀιθύης οτήν περιοχή τῶν δε κατάσταση πλή πλήρους ἀξιὠματικοὶ δήλω- σχεδια για δράση ους στὴν περιοχἡ περίπτωση ποὺ ὁποιαδίτοτε ἐ- Βὲι εἶναι πολιτικἁ τὰ ἐλατήρια Πώδεκα πρόσωπα -- ὀχτώ πολίτες καὶ τέσσερις στρατιῶτες -- συνελήφθη- καν καὶ τέθηκαν ὑποκράτπση γιὰ κλο- πἠ ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν ἀπὸ στρατό- πεδο τῇῃς Ἐθνικῃπς Φρουρᾶς, ἐνῶ ἄλλο ἕνα πρόσωπο καταζητεῖται γιὰ τὴν ἴδια ὑπόθεση, Ὁ ἀπεσταλμένος τῆς «Δειλινῆς» στὴ Λάρνακα κ. Πάµπος Χαραλάμπους γράφει σχετικά: ᾿Οχτὼ ἄτομο, ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες Λάρνακας καὶ Λεμεσοῦ, συνελήφθησαν χθὲς καὶ προχθὲς ἀπὸ τὴν ᾿Αστυνομία μὲ τὴ κα . τηγορία τῆς διάρρηξης στρατιωτικῆς ἀποθήκης καὶ τῆς κλοπῆς Ἰ4 πι- στολιῶν καὶ μεγάλης πο- σότητας πυρομαχικῶν. Τὰ ἑπτὰ ἀπὸ τὰ ὀχτὸ ἆ 11ΧΡΟΝΗ ΤΡΛΥΜΑΤΠΕΤΗΚΕ ΜΕ ΛΕΡΟΒΟΛΟ ΛΑΡΝΑΚΑ, (Γραφεῖα «Δσ). ---. Τραυματισµένη στὸ λαιμὸ ἀπὸ σφοιρίδιο ἀεροδόλου, µε- τοφέρθηκε χθὲς στὸ νοσοκο- : μεῖο Λάρνακας ἡ 1ἶχρονι Κυ ἄτομα, προσήχθησαν Χχθὲς ριακοῦ Γ. ᾿Αριστοτέλους ἀπὸ ἐνώπιον τοῦ ᾿Επορχιακοῦ Δικοστηρίου Λάρνακας τὸ ᾗ ὁποῖο καὶ ἐξέδωσε διάτα. γµα ὀκτοήμερης κράτησης τους. Τὸ ὄγξοο πρόσωπο συνελήφθει ἀργὰ ψὲς καὶ Ἡ προσάγετοι στὸ Ἐπαρχι ακὀὁ Δικαστήριο Λάρνα- κας, γιὰ ἔκδοση προσω- ποκράτησης του. τὴν Ὀρμήδεια. Τὸ τραᾶ-α προκλήθηκε συγ κεκριµένα, ἀπὸ ἐκπυρσοκρότη- ση ἀεροθξόλου μὲ τὸ ὁποῖο ἔ- παιζε ἡ μικρη Κυριοκοῦ μοζὶ μὲ µία Φίλη της. Ὅπως δια πιστώθηκε στὸ νοσοκομεῖο ὁ τραυματισμὸς της δὲν ἧταν σοθαρὸς καὶ ἡ καοτάστοσή της εἶναι ἐκτὸς κινδύνου, Ἡ ἀποθήκη ἀπὸ τὴν Τὸ ΤΑΕ ᾽Αμμοχώστου ἐξς- ὁποία κλάπηκαν τὰ ὅπλα ἀνήκει στὸ στρατόπεδο της Εθνικής Φρουρᾶς ἡ στὴν ᾽Απλάντα στὴ περὶ ἕ οχὴ Λάρνακας καὶ ἡ κλο πῆ ἔγινε ἀντιληπτὴ ἀπὸ Ἡ τοὺς στρατιώτες ποὺ κα τάγγειλαν τὸ γεγονὸς, Ὑ ἅ πάρχουν δὲ ὑποψίες, ὅτι ἩἩ ἀπὸ τὴν ἀποθήκη τῆς Ἐ τάζει τὴν ὑπόθεση, ὍΠΕΙΡΑΤΙΣ ΣΚΟΙΩΣΑΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΜΟΣΧΑ 4 (1ὸδ, Ὑπ.).--- Ἠειρατὲς σχύτισάν ἕνα ἀτο- µο νοὶ τααυμάτισαν ἄα θνικῆς Φρουρᾶς, λείπουν τρία. σὲ ἐπίβεση, ἐναντίον 1 ορ κοὶ ἄλλα ὅπλα, διότι ἡ τον(ώικοῦ. ἁλευτινοῦ. σᾳά- διάρρηξη τῆς ἀποθήκης φαὺς στὸν ᾿Ατιαντινὸ Ώλεα- τῆς ᾽Απλάντας ἔγινε στὸ νό, χρονικὸ διάστηµο ἀπὸ τὸ Όπως ἀνέπεσε τὸ «Τλ 5 Φεθρουάριο τοῦ δΙ μέχρι Σρὔιετιχὰ σἸάφη. πΏφαν ὅτε]. τὶς 4 τρέχοντος καὶ ἀνο απ.ισπένω αἴια χινδύνων ἀπὸ καλύφθηκε, τώρα. τὰ πλήρωμα τοῦ μικροῦ. τς: τοσαλινοῦ ἁλτεντικυῦν ποὺ. μοι ΟΙ ΣΥΑΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ανόταν 4 μίλια ὀντιὰ τῆς λ[ωναιτανίως, ὍΌπος Μγώστητ Οἱ ἑπτὰ ὕποπτοι ποὺ κρᾶ-Ἡ κ» οἱ πεισατὲς ἦταν τρείς Ζαἱ π)εύρισαν τὸ σλά(ος αξ μη- ναπτη τόστ νά, χαὶ τὸ ειάτησαχ. ΣΤΗ ΣΩΛΣΝΠΕΡΥ ΕΙΧΑΝ ΠΙΕΙ ΜΠΥΡΑ | Μεξυσιένις αγι Χόδι ς που} κ οιλ πεσοχῆς Σύμφωνα . . ερ, σοωτεύωίσας ο αποίκων εεντοικῆς της ορ ν ” “ξ τρυκτς ἡ ὁ Ίθρις μὲ απύσι ποὺ Χώνπς τν ποην τὴν μετεφ”0ρ. που. Σώλσμπερυ, : οὐ, δρόµιυς ὗὐυ“υ- οὐ δροµυὺς οι ἀγελάδες μέβυσαν μετὰ ἀπὸ ἀναωτοσπὴ ουτσά νήτου Μετα τήν... μπορουσα οἱ αρα ς ιών ο ἐνῶ ἔνιρομοι οἱ δρόμους προ«αώντας αν ο ΟΧ : ᾿ ς ἆ νδυν χὰ κοταπατη: ἀποφύγι όν τὸν κίνουνο πει οντς κοὶ ἔτρεχον γιὰ νά θοῦν : ᾳ ᾱἅ σ. τ α- Ἡ µατέτιση, ἐπανθλθε στὴν δµα}ότητα μεῖο ἀπὸ π στεσςι ἐἶ λος Ὁ ἡ ! | αωάν ων ποὺ «τόρνωσαν ῥέμδαση ἰσχ.σῶν στὸ ο 9ἳ κο μετὰ ἄπο πιηλυωζθο κννηγητο οά πε σε.,, μάντρα. Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ Καθηπμερινὴ ἀδέσμεσιπ ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα πανικὸ τηξὺ. τῶν τὲς Λιμπό-͵ ῥειαγλὲς π'ηροφοριες ξεχύθ” «αν στοὺς) περαστ: ! ριυρίσουν τὶς ἀγελάδες ΕΤΟΣ 1ο -- ΑΡ ΦΥΔΛΔΟλ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ί2, ΚΛΤΛΖΗΤΕΙΤΗΙ ΕΝΑΣ Φύβοι γιά 1946- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1951 Μιὴ μέρα πρὶν τὴν ψευίκευση τῃο ἠνπταραχής ΚΑΊΡΟ, 9 (Ἴδ. Ὑπ.).- Ἔνοπλες συγ κρούσεις ξέσπασεν χθὲς σὲ διάφορες πε ριοχὲς τῇῃς ΔἈἰγύπτου μεταξὺ δυνάµεων ἑνόπλων καταδροµέων ποὺ ἀνήκουν σὲ φανατικὲς μουσουλμανΙ- κὲς ὀργανώσεις. Οἱ συγκρούσεις σπμειώ θηκαν δύο ἡμέρες μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Προέδρου Σαντάτ καὶ ἐνῶ συνεχίζον ται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν κηδεία του ἀσφαλείας καὶ ποὺ θὰ γίνει αὔριο Σάθθατο. Τὰ αἱματηρὰ ἐπεισό δια ἐνέόαλαν σὲ μεγά λη ἀνησυχὶα τοὺς Αἰγυ πτίους ἐπισήμους ποὺ ἔχουν ἐντείνει τὰ μέε- τρα ἀσφαλείας καὶ κα ταρτίζουν σχέδια γιά τὴν προστασὶα τῶν δε Κάδων ξένων ἡγετῶν καὶ ἐπισήμων ποὺ ἆνα µένονται γιὰ νὰ παρα στοῦν στὴν κηδεία τοῦ Προέδρου Σαντάτ. Παράλληλα οἱ σογ- κρούσεις ἔχουν προκα λέσει ἀνησυχίες στὶς Κπυθερνήσεις τῶν Δυτι- κῶν χωρῶν καὶ στὸν ᾿Ισραήλ ἐνῶ πολιτικοὶ παρατηρητὲς διερώ- τοῦνται κατὰ πόσο δράση τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων θὰ ὁ- δηγήσει σὲ κατάστα- ση παρόμοια μὲ ἐκεί- νη στὴν Περσία. Απὸ Αἰνωπτιακῆς πλευρᾶς κατιδό λεται πρυσπόθεια γιὰ γὰ παρσιυσ:ασεωῦν οἱ σογ- κρούσεις σὰν μεμονωμένα ἐ- πεισέδια γαὶ ὅτι ἡ κατασις ση τελεῖ ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλργχο τῶν δινόµεων ἀσφα λείας καὶ τῶν πολιτικῶν ἀφ Χων. α΄ ΜΑΧΕΣ Τὰ αὐδαρότεος ἐπεισόδια σγωειώβηχαν χθὶς στὴν πό- χη αΑσιούτ, διακόσια πενήν- τα περίπυν μίλια νοτίως τοῦ Κ.ἴσου, Ἐπεισέδια ὅμως σημιειώθη- κών καὶ µέσα στὸ ἴδιο τὸ Κάΐῖρο καὶ υὁ-. ὁρισμένα πρυ ϱ ΣΤΗΝ 5η ΣΕΛΙΔΑ κηδείι -- Τιμῆ 100 µίλς -- Τηλ. ἡμέρας 4δ36δ, νύχτας 5Ἱ/07 πνΝ ολ ΤΙΜΗ ΕΙ τοῦ ΣΗΥΤΙΤ αοπεακαρεπατπαναεαας: ιαπ. τν ΠΜ Μη [ ή! [ΠΛΗΝ ΠΡΙ ΠΙΙΗΙ ΤΗ] ΠΛΗ Κοινοβου- λευτική ἔρευνῃ οτ]ς Κυπριπκὲς Ἀερυγραμμες ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ------ ΄ σας Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πλπρο- φορίες τῆς «ειλινῃς) ὁ Δημοκρατικὸς Συναγερμὸς θὰ ἐγγράφει πρὸς συζή- τηση στὴ Βουλὴ τὸ θέµα τῶν Κυπρια- κῶν ᾿Αερογραμμῶν καὶ θὰ ζητήσει τὴ διεξαγωγὴὰ δημόσιας ἔρευνας γιὰ τὴν ὅλπ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς Κυ- πριακὲς ᾿Ἀερογραμμὲς. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες µας, ὁ Δημοκρατικὸς Συ ναγερμὸς ἐγγρά- φοντας τὸ θέµα στὴ Βουλὴ θὰ ζη- τήσει συγκεκριµέ- γα ὅπως ἡ δηµόσια ἔρευνα ἀσχοληθεῖ: α) Μέ τὶς ἅἆτα- σθαλίες ποὺ καταγ γέλθηκαν στὴ δια χείριση τοῦ ἐθνικοῦ ἀερομεταφορέα τῆς Κύπρου. ϐ) Μέ τὸ τὶ ἀκρ- θῶς. συµθαίνει στὸ θέµα τῆς ἀγορᾶς «Αίαρ Μπας» ἀπὸ τὶς Κυπριακὲς ᾿Αε- ρογραμμὲς καὶ ποῖ οι λόγοι ὀδήγησαν στὴν ἀναίρεση πρα ηγούµενης ἀποφά- σεως τοῦ Δ.' Συµ- θουλίου ποὺ ἀφο- ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΥΙΑ. ΠΛΝΙΙΝΙΑ ΛΗΛ ΠΝΝΙΙΝ.. ΜΙ 250 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ το ΚΑΘΕΝΑ Τιγαντιαῖα καί... διπλὰ αὐγά ἀποκομίζει ἀπὸ τὶ φάρμα του στὴν Ανά- για, ὁ ᾿Ανδρέας Λοΐζου, ποὺ ἂν συνεχίσει ἔτσι τό πράγµα, σὲ λίγο θὰ συγ- χίζει τὰ αὐγὰ. μὲ τά... πο”. πόνια. : Ὅπως μᾶς ἀνέφερε, ὁ τς 3 ἰδιοκτήτης τῆς άρμα ροῦσε τὴν ἀγορὰ ὕιοντητης της φόρµάς, . ἠ ι μάζεψε χτὲς ἔξη αὐγά, ἄλλου τυπου ἄερο παὺ εἶχαν δάρος 9560 πλάνων ὁ κά , γραμμάρια τὸ κάθε ἕνα ἁ΄ ΣΕΙΛΗΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑ «σος μκβοῦ πο «ο ὴ ελ. γιον, ΤΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Τὰ παράξενα αὐγὰ δὲν Στὸ μεταξὺ πρωιγὲς σταματοῦν, ὅμως, ἐδῶ δημιοσιογραφικὲς πιληρο- τὶς παραξενές τους. Εἷ- ί ών ὁ. . ΄ . 4 . . φορες ἀναφέρουν ὅτι ναι διπλά! Ἑπάκοντας τὸ σκληρὲς διαπραγµατεύ- τσύφλι ὁ κ. Λοΐκου, θρῇ- σεις Υίνονται στὴν Λευ κωσία μεταξυ τῶν Κι- πριακῶν ᾿Αερογραμμῶν καὶ τῶν ἐκπρυσώπων τρι ὤν µεγόλχων πυλωεθνικῶν Ἑτοιρειῶν κατασκευῆς ἀεροπλάνων, γιὰ τὰ νέα ἀεροπλάνα ποὺ Άπφροσά- χατολίζονται νἁ ἐνοιγιά- ΡΙΕΤΜΑΜΕΖΟΙ σουν ἢ καὶ νά ἀγοράσουν οἱ Κυπριακὲς ᾿Αερογραμ ) μὲς. «ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Τοῦτο ἐπιδεδαωσαν ΖΗΤΟΥΝ ΑΣΥΛΟ κε τὸ πανονικὸ ἀσπράδι, ἀλλὰ ἀντὶ γιὰ ἕνα ὑπέ- ΡΟΥΜο χούκο, δρῖκε ἅ)ὸ ἕνα αὐγό. Αὐτὸ ἦταν κα γαγιό, καλὰ πληοοφορηµέγνες πηγὲς σήµερα καὶ ἀνέ- Ἔνα : ἡψύρι ή ἠντπρυ- σωπεύσει τί ΗΠΗ στην κηδείο τοῦ Σαμτήτ ΜΑΖΙ ΙΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ἝἛνα δεκατετράχρηνο ἀγόρι περι αμύάνεται στην ἐπίσημη ἀντιπροσώπεια ποὺ θὰ ἐκπροσωπήσει τὶς Ἠνωμέγες Σολιτεῖες στὴν μηδεία. τυῦ Προέδρου δαντάτ. Πρόκειται γιὰ τὸν 5ἅμ Ἁπράουν μαθητή ἀπὸ τὴ Νότια Κάοσμίνα ὁ ὁποίος πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια εἶχε νράψει.. ἐπιστολὴ στὸν Αἰγύπτιο Ιἱρόεδρο μὲ την ὁποία τοῦ εὐχόταν αλῆ ἐπιτυχία στὶς προσπάθειές του. γιὰ, ἐπίτειξη νεἴσηνης στὴ Μέση ᾿Ανατοίή. Μετὰ τὴν ἐπιστοὴ ὁ Πούεδσρος Σαντὰτ κάλεσε τὸν δὰάμ. στὴν Αἴγύπτο σὰν ἐπίσημο φιλαξενούμε- γὸ τον, ....---ᾱ-ασπαααιααοσαμακιώιαώώια Ι-----------------ᾱ--μμμαμ-------' ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΕΛ καὶ ΔΗΚΟ κατέθαλαν χθὲς στὴ Βουλὴ ἔντονες προσπά θειες γιὰ παρασιώπηση ἐπιστολῆς τῆς ΠΑΣΥΔΥ, πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς καὶ ὅλους τοὺς ᾽Αρχηγοὺς τῶν Πολιτικῶν κομμάτων, μὲ τὴν ὁποία ἀφοῦ καταγγέλλει «ἁπαράδεκτες καταστάσεις στοὺς κὀλ- πους τῆς Δημόσιας Ὑπηρεσίας», τάασεται ὑπὲρ τῆς σύστασης διακοµ: ματικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ ὅλο θέµα. (Σχετικὴ εἴδηση Φεᾷαν ὅτι οἱ τρεῖς ἐκ- πρόσωποι, ἕνα τῆς Ὃαπσεα Ντάγκλας», ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ἕνας τῆς «Μπόϊγ»» ποὶ πεκινο, 5 (Ιδ. Ὑπι).-- ἕνας τῆς ἑταιρεέας ποὺ Αέκα Βιετναµέζοι, ἀπὸ τοὺς κατασκευάζει τὰ «Αἴαρ ὁποίους ἕννς ἀξιωματικὸς Μπάς», δρίσκονται σὲ χοὶ ἕνος ὑπαξιωματικὸς της ξενοδοχεῖα τῆς Λεικωσί- ας καὶ ἔχουν μόνιμα στὴ διάθεση τους «τέλεξ» γιὰ γή ἐπιχοινωνοῦν μὲ τὰ κεντρικἁ τους Υραφεῖα ἁ Σταν 6ος ΣΕΛΙΔΑ ἀεροπορίας͵, κατέφυγαν πρό- σφατα στὴν Κίνα μὲ ἕνα στρα τιωτικὸ ἑλικόπτερο, μετέδωσε τὸ πρακτορεῖο «Νέα Κίνα». Οἱ λιποτάκτες ἔφθοσαν στὶς 30 Σεπτεµδρίου στὴν κινεζικὴ ἐπαρχία ἈΚουὰν Δι, προσδεσε στοκ στον σωστο αποσθττστστττωστστστα -στσποσναοοο γιὰ τὴν ἐπιστολὴ τῆς ΠΑΣΥΔΥ δηµοσιεύουµε σὲ ἂἄλλες στηλες της παρούσας, ἔκδοσης). Ταρὰ, τὶς πιὸ πόνω συντο: γισμένες ἐνέργειες τοῦ ΑΚΕΛ παλ τον ΔΙΚΟ, ὁ Πρύεδους τοῦ Δημοκρσατικοῦ οναγερ- μοῦ α. ἆ καὔκος Ὦληρίδης ἐγέ γραφε τελικά πρὸς συζήτηση στὴ θουλὴ θέα γιὰ τὴν γυμ ματικοποίηση τῆς Δημόσιας “Ὑπηρεσίας καὶ γιά τὶς χάταγ γελίες τῆς ΠΑΣΊΎΥΔΎ, Ὦ. τίτλος τοῦ θέματος εἷ- ναι: «“Ἡ κομματικοποίηση τῆς Δημόσια- “Ὑπηρεσίας, οἱ ποό σφατες καταγγελίες τῆς 1 λ- ΣΥΔΎΥ καὶ ἢἡ ἀνάγκη ὄνσξα- γωγῆς σχετικῆς ἔρείνας ἀπὸ διαχκομµατικὴ ἐπιτροπή», Οκ. ΜΑΤΣΗΣ Θέα δημόσιας Υπηρεσίας ἠγέοθη ὅταν ὁ Αντιπρόεδρος τοῦ ΔΗΣΎΥ. θουλευτῆς κ. δά τσης θέλησε νὰ τροποποιήσει τὸ θέµα ποὺ ὁ ἴδιος ἐνέγρα- {νε γιὰ συζήτηση, σχετικὰ μὲ τὶς ἐνέργενες τῆς πκιθερνήσε- ὡς ὣς πρὸς τὺ Δημόσιο συµ φέρον», σὲ τρόπον ὥστε ἡ συ ζήτηση τοῦ πιὸ πάνω θέματος νά ἐπεχταθεῖ καὶ νὰ καλύψει χαἱ τὶς πφόσφατες καταγγε- λες τῆς ΠΑΣΎΥΛΎ γιὰ κυµ: µατικοποίηση τῆς ἀπαύσιας 'Ὑπηρεσίας. ΑΝΤΙΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ Μὲ τὴν εἰσήγηση αὐτὴ τοῦ }.. Μάτση, γιὰ τροποποίηση τοῦ τίτλου δικοῦ τος θέμα. ΙΑΕ ὅηπ ΣΕΛΙΔΑ Ἀνοικτῆ ᾿εεςςεποππωππαπαπππσοὐπωνα:. τὸ προκτορείο. ) ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ις, Κοιοµή ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΔΙΔΕΥΤΙΚΩΝ τὉ Ὑπουργὺς Παιδείας ἐπισκέπτεται αὐτὲς τὶς µέοες τὰ σχολεῖα --- Δἡμοτικὰ καὶ Γυµνάσια--- γιὰ νὰ διαπιστώσει τὶς ἀνάγκες τους καὶ νὰ Βοηθήσει στὴν ἔγκαιρη καὶ ὁμαλὴ Λλειτουργία τους. Ῥ έδαια αὐτὴ ἡ ἐνέργεια τοῦ κ. Ὑπουργοῦ εἶναι καθόλα σωστὴ καὶ ᾱ- ξιέπαινη. Δὲν πιστεύουμε ὅμως νὰ ἔχει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ ἅπαν γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία ἑνὸς σχολείου εἶναι νὰ ἔχει τὸ ἀναγκαῖο διδαχτικὸ προσωπικὸ. Πὸ διδαχτικὀ ὀιροσωπικὸ γιὰ νὰ ἐργαστεῖ ἄνετα, ἀπερίσπαστα καὶ ἀποδοτικὰ μὲ ζῆλο καὶ ἀφοσίωση στὸ καθῆκο του, ὅπως ἀσφαλῶς θὰ θέλει ὁ κ. 'Ὑπους γὸς ἀλλὰ καὶ ὁ καύένας µας, χρειάξεται ψυχικὴ θε: µία καὶ ἱκανοποίήση τοῦ αἰσθήμαιος δικαίου ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους του. ἸΗποροῦμε ὅμως νὰ διαθεθαιώσου- µε τὸν µ. ᾿Ὑπουργὸ ὅτι δυστυχῶς αὐτὴ τὴ στιγμή δὲν ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς µας ψυχική ἡ: ρεµία καὶ ἑνότητα στόχων καὶ σκοπῶν» γιατὶ θλέπουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ὅ'καιοσύνη καὶ ὅτι καταπατοῦνται Ἠ: θικὲς ἀξίες καὶ ἀρχὲς. Αὐτὴ: τὴ στιγμὴ κ. κομματικὸς φανατισιὀς. ὑπάρχει γαξιοκρατία ποὺ «Δηκοποίηση» δευτωιῶν, ὑπάοχοιυν Φάντες. Αλίμονο δὲ στὸν κ. 'Ὑπουφργὸ ἂν πιστεύει ὃ- Ὑπουργὲ ὑπάρχει ἄκοατος εὐνοιοκρατία καὶ ᾱ- ἐπιδιώκει τῶν ἐκπαι- επιοῦνοι, ὠτακουστὲς καὶ συκο- τι ὅσα παραθέτουμε ἐδῶ εἶναι ὑπερβολικὰ καὶ κακό” έουλα ψεύδη καὶ ὅτι ὅλα πᾶνε καλὰ ἢ ἀκόμη χειθό: τερα γι αὐτὸν ἂν νοµίδει ὅτι μπορεῖ νὰ πείσει ὅτι σιᾶ- µε καλὰ ἂν ὁ κ. Σπουργὸς ἔχει ἀντίθετη ἄποψη, καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἔχει γιατὶ διάφορετικα δὲν θὰ ἀνεχόταν νὰ συνεχίζει τὸν ἄχαρι οόλο του. καὶ νομίζει ὅτι ὑπεο- έάλλουμε καὶ καὶ ἀνωμαλία τὸν παυακαλοῦψμε καὶ τὸν καλοῦμε νὰ προυπαβοῦμε νά πιοκάλεούυμε σύγχυση 6 Γ4ξ δη ΣΕΛΙΔΑ παπσαγτω - . κος Σελίδα 9 αμ0Α{ ΗΛΙΑ τῆηµα. Αν ὁ κ. τὸ δευτερεῦον αὐτὸ θέµα! -ϕ--- Αὐτὴ εἶναι διάσκεψ] κορυφῆς: 'Ὁ Σμίτ μὲ τὸν Μιττερὰν εἶχαν ἑπτάωθδη συνάντηση! Οχι τὰ εἶκο σάλεπτα ποὺ ἀφιερώνουν οἱ διάφοροι ἀρχήγοὶ κοο- ------ Εΐναι γνωστὸ πὼς ἐμεῖς οἱ Έλληνες εἴἵμαστε τζο- φαδὀροι ἐκ γενετῆς. Έτσι καὶ οἳ ἐκλογὲς στὴν λάδα ἀρχίξζουν νὰ πἀίρνουν ὄψη τυχεροῦ παιγνιδ'οῦ. «Στοιχηµατίζω πέντε πρὸς ἕνα ὅτι θὰ νικήσουμε» λέει Ῥάλλης ὁ ὁποῖος ποοφανῶς θρῆκε νέα τ2υχηλ»- « ὁ κ. γικῆ μέθοδο προσεγγίσεως τῶν ψηφοφόρων. στε λοιπὸν τὰ παρολί σας, διαλέξτε τὰ φαδορὶ σας, ζυ: γεῖστε καλὰ στὸ µναλό σας τὴν ράτσα, τὸ 6άρος καὶ τὰ φέρλογκς καὶ ὁρμεῖστε στὸ πλησιέστερο «μπούκικο». Αν τὸ στοίχημα τοῦ κ. Ῥάλλη σᾶς σιροκαλεῖ, μὴ δισεά: σετε. Ίσως σύντομα πλούσιος!!! -- Φίλος τῆς στήλης σοὺ ἐπισκέφθηκε πρόσφατα ι: Λονδίνο μᾶς μετέφερε «πὶ τὸ ἀκόλουθο ὡραῖο: Ἀυνυ- κλοφοροῦν χαρτιὰ τουαλέ τας μὲ στανρόλεξα! ἙΕϊμα- Αν ὃ κ. Ῥολάνδης καὶ ἡ µυθέρνήηση τὴν ὁπο-ά ἐκπροαωπεῖ, δὲν κατόρθωσαν µέχρυ τῶρα νὰ θεωρεῖται δεδομένο πὼς τὸ Κυπριακὸ εἶναι πρόθλήµα εὐσθολῆς καὶ κατοχῆς, τότε... θθάσατε ὄρυζα/ ἑβδομάδες ὅ κ. Ῥολάνδης μᾶς μεταδίδει πομποδῶς τὰ ἀνδραγαθήματα του στὴν Νέα Ῥόρκη: ἀναλύει, ἐνημερώνει, διαθουλεύεται καὶ καταλήγει στο θεαματικὸ συμπέρασμα πὼς τὸ Κυπριακὸ πρόθληµα εἰσθολῆς καὶ κατοχῆς{α!! Τώρα πῶς θὰ πα: ψει τὸ Κυπριακὸ ν᾿ ἀποτελεῖ πρόθληµα εἶναι ἄλλο τή: Ῥολάνδης συνεχίσει τὶς ἐτήσιες ἐκ' δρομοῦλες του στὴν Νέα Ὑόρκη γιὰ ἄλλη μιὰ δεκαετια ἴσως νὰ µποοέσει νὰ θρεῖ τὸν χρόνο νἀ μελετήσει καὶ 'Εδῶ καὶ τρεῖς ᾿Αναπτύσσει, παραμένει τῶν στὸν Ποόεδρο ὥσπου νὰ ποῦν τὰ «χαλω- σορίσατε, τὶ ὡραῖος και: ρός, τὶ θὰ πάρετε, τότε φεύγετε», περνοῦν κιὶ πᾶνε χωοὶς καμιὰ οὖσια: ααςι ΕΙ- 'Ετοιιά- στε σίγουροι πὼς ὁ ἔμπο ρας ποὺ θὰ ἐφαρμόσει τὴν πιὸ πάνω ἀπίθανη ἰδέα στὸν τόπο µας, θὰ κάνει τὰ «παλλούκια του χου- σά»/ Διαφωνεῖτε ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΗΕΡΙ ααμππιππισαπαποοπιπππππππαπωπαπιππκωππ περασμένη ὃς Ἔγινς, τὴν Δευτέρα»,ἡ τελετὴ «τῆς ᾿Απο ,Νομῆς, τῶν Διπλωμάτων τῶν Αποφοίτων τοῦ Ἱπεήιαίο οἱ Ματκοιίπα. Στὴν ἀπονομὴ παρέστησαν ἐκ µέ ρους τοῦ Ὑπουργείου Παι δείας ὁ κ. Φ. Φανόπουλλος καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἐμπο Ρρικοῦ καὶ Βιομηχονικοῦ Κό σμου, Μιλώντας στήν τελετή ὁ Διευθυντὴς τοῦ ΟΙΜ κ. Χ΄’΄ Γιάννης εἶπε ὅτι τὸ ΟἶΙΜ παραδίδει καὶ Φέτος Όγργις ΄ στην Κυπριακὴ Οἰκονομία μϊκὸ καὶ τόνισε ὅτι ὅλοι ὅρτια καταρτισμὲνο δννα- ος φετινοὶ΄ ἀπόφοιτοι ἔχουν ἤδη ἐργοδοτηθεῖ ἀπὸ µεγά- λοις ὀργανισμούς. Τὰ Διπλώματα ἀπένειμε ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὁ κ. Φ. Φανόπου- λος ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχά Ρη τὸν κ. Χ΄΄ Γιάννη καὶ τὸ ᾿Ἐκπαιδευτικὸ Προσωπι κὀ τοῦ ΟΙΜ εὐχήθηκε κάθε ἐπιτυχία στὸ ΟΙΜ ὡς καὶ στοὺς ἀποφοίτους. ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΒΡΑΒΕΙΟ 10.00 ΜΑΕΚΟΩΝ ΟΦΦΕΝΜΠΑΧ. (4. Γερυα- γία). -- Ὁ γνωστὸς ζωγρά φος ναὶ χαράκτης Τόκης ατσονλίδης μετέχει στὸ δι εθνὴ διαγωνισὸ γιὰ τὸ Ὀραδεῖο ᾿Σενεφέλντερ {|Ι98ἱ ποὺ καθιερώθηκε στὰ 200 χοόνια τοῦ ἐφευρέτη τῆς κι Βογραφίας. Ὁ διαγωγνισμὸς θὰ γίνει στὸ ᾿Όφφεναπαχ τῆς Δ. Γερμανίας ατὶς 5 Οκτωδρίου καὶ τὸ δραδεῖο παὺ θὰ δοθεῖ ἀντιπροσωπεύει 10 000 μάρκα. Στὸ διαγωνιομὸ µετέχουν 2ἱ5 καλλιτέχνες μὲ 3τ2 ἔργα ἀπὸ 3λο ἐὸγ κάσµο, Τὰ ἔργα αὐτὰ ἔγιναν μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς Λλιθογραφίας. 'Ὁ Τάκης Κατσοωλίδης σιµιέτέχει μὲ τὸ λεύχωμα «δέκα λιθογραφί ες» ἀπὸ τὴν παλατινὴ ἆνθο λογία. Ὅ]α τὰ ἔργιι του ἔγιναν δεκτὰ Απὸ τὴν κριτικἡ ἐπι τοοπὴ τοῦ διαγωγισμοῦ καὶ θὰ ἐκτεθοῦν στὸ Δημαρχεῖο τοῦ Όφφενμπαχ ἀπὸ τὶς 20 Νοεμµδθρίου. ί κοινωνικά ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟΝ ΥΨΩΝΑ ὍὉ ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ασκά λώνος κ. ᾿Αρκάδιος, τοῦ Πατρι2ρχείου Ιεροσολύμων, θὰ συλλειτουργήσει μὲ τὸν Μητροπε]ίτη Λεμεσού κ. Χρύσανθυ τὴν προσεχὴ Κυ- ριακὴ Ἱ] ᾿Οκτωθρίου 198], στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς [αναγί- ας στὸν Ὕψωνα. ΝΗΠΙΑΤΩΤΗΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΠΟΣ 'Ο ὑφυπουργὸς ᾿ἸἘσωτερι- κῶν κ, Στυλιανοῦ ἐπτισκέφθη »ε τὸν Προσφυγικὸ Οἰκισμὸ «“ΑΥγ. Γεώργιος», σῖὴν Πα λονριώτισσα, καὶ παρακολού- θησε τὶς ἐργασίες ποὺ ἄρ. χισαν χθὲς γιά ἀνέγερση γη πιώγωγείυω στὸν οἰκισμό, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,, ᾽Ανέστειλε τς ἀἐκδόσεις της ἡ ἑδδομαξιαία πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐπιθεώρηση «Σύγχρογη Πολιτική». Χθεσινὴ ἀνακοίνωση νο φέρει ὅτι αὐτὸ ἔγινε ὕστε ρα ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ στάση τοῦ κυκλώματος ποὺ χυκ)ο φορεῖ τὰ πφρο, ἕναντι τῆς «Σύγχρονης Γκλιτικῆς». ἔντυπυα σιὴν Κύ-| ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ ---Ὁ κ. Δῶρος Ζαχαρία Νικολάου ἀπὸ τὴν Λάπηθο καὶ τώρα κάτοικος Λεμεσού καὶ ἡ ὅ. Γιαννούλλα Νεοφύ του Πραιτωρίτη «ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ ἔδωσ:ν ἁμοιθαία ἌἎ- πόσχεση γάμου. 0Ο κ. Ιωάννης Σ. ΄Αρό- σος ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ δ. Φωτεινὴ Στέλιον Πολυ- δώῶρου ἀπὸ τὸ Καϊμακλὶ ἕ- δωσαν ἁἀμοιδαία ὑπόσχεση γάμου. ---Ο κ. Χριστάκης Παν τελίδης ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ καὶ ἡ δ Σαλώμῃ Σάδ6α ἀπὸ τὴν ᾿Αχέλεια Πάφου ἔδω- σαν ἁμοιδαίᾳα ὑπόσχεση γά μον. ο Ὁ κ. Ἡρακλῆς 'Ἡρα- κ)έους ἀπὸ τὴ Λάνια Λεµε σοὺ καὶ ἡ δ. Μίρη Φυτίδου : ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ ἔδωσαν ἆ- µοιδαία ὑπόσχεση Υάμου. ΙΝμερ ΓΟΥΗΛ ΚΑΑΜΠ ΑΕΜΕΣΟΥ Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τοῦ ᾿ἴννερ Γουὴλ Λεμεσού στη συνεδρία τὴν Τετάρτη 14.10.1098] καὶ ὥρα 4.30 μ.μ. στὺ ξενοδοχεῖον Κοὺ- ριο. Ὡμιλία καὶ ἐπίδειξη ΙΚΕΠΑΝΑ ἀπὸ τὴν κ. Α. Πέτρον. Η ΕΒΛΟΜΛΛΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 'Ο Πιγκύπριος μικὸς Σύνδεσμος ἀναω.οινώ γει ὅτι ἡ ἛἙθδδυμάδα Μεσο Αντιαναι γειακῆς ᾿Αναιμίας ὁρίστηνε ἀπὸ τὶς Ἰό--23 Νοεµδρίου, 981, | / | Καθόταν ἔξω ἀπὸ τὴ λυπηµένη πάρτα τῆς φτω χῆς παράγκας... Οἱ σκλη ρὲς αὐλακιὲς στὸ ποόσω: πο, σηµάδευαν τὸν χοὀνο καὶ τὸν πόνο. Οἳ δαθιὲς χαραματιὲς τοῦ µμεϊιώπου σφυγμομετροῦσαν τὸν καη μὸ μιᾶς καρδιᾶς τραυµα- τισµένης. Καὶ ἡἤ σπαθὶ ἀπονινμένο ποὺ του ποῦσε τὸν ὀρίξοντα τοῦ χώρου κι ἔφθανε ἄντι- κου! Κάτω ἀπὸ τὴν πο- διὰ τοῦ Πενταδάχτυλου. Μέσα στὶς δροσερὲς του φεματιὲς καὶ τὶς ἤρεμες καυκάλες του. ἱπασμέ: νος γιὰ καλὰ ὅτὰἁ 70 χρὀ νια τῆς ζωῆς καὶ τῆς πα λης. 'Ὁ γέρο Μιχάλης ἆ- ματιὰ πὸ τὸ Τριµίθι. Κάθεται σκεφτικὸς ἔξω ἀπὸ τὴ σκονισµένη του παράγκα. ᾽Αμίλητος. ἨΒουθὸς. Μὲ τὰ µάτια του ὑγρὰ καὶ πλημμνρισμµένα μὲ τὴ θά- λασσα τῆς Κερύνειας του. 2Ζκεφτικὸς) Κι ὃ πόνος θαρὺς στὸ στῆθος ποὺ σχκἰ δει τὰ φυλλοκάρδια... --Ῥὶ σκέφτεσαι παπ- πούλη ----ῇίποτες Τίποτες... Δὲν τὸ λέει/ Γιατὶ φο θᾶται μὴῇ τὸν κατακρίνου- µε ἐμεῖς οἳ ρεαλιστὲς. Σή κώνει τὸ μµαραζωμένο ὃδά παιδὶ µον.. ΑΝΕΒΑΊΝΕΙΙ ΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5 ἄκτω δρίου. -- Κινηματογραφικἡ δουλειὰ ποιότητος, πρόσφερε κατὰ τὸ πρῶτο τριήμερο, τὸ 220 Φεστιδὸλ Ἑλληνικοῦ Κι χηµατογράφου τῆς Θεσσαολο- νίκης, μὲ ἀποτέλεσμα νά κορωφώσει γρήγορα τὸ ἐν διαφέρον τοῦ κοινοῦ καὶ Υ᾿ ά ποτελέσει ἐρέθισαα μακφῶν συζητήσεων ἀνάμεσα στοὺς φλους τῆς “Ἔδδυμης ἍΤέ- χνης ποὺ συρρέο/ µέσα ναὶ ἔξω ἀπὸ τὸ φωτολονσμένο κτίριο τὸς “Ἐταωφρίας Μαχεδο γικῶν. Σπουδῶν. Πολὺ κἁλὲς ἐντυπώσεις σὲ κάθε ἐπίπεδο ἄφησαν οἱ ταινίες μεγάλου μήκους ποὺ προθλήθηκαν δείχνοντας ὅτι δύσκολα θὰ µείνουν ἔξω ἀπ᾿ τὸ χορὸ τῶν δραδείων τῆς Κυριακῆς. Πρόκειται γιὰ «Τὸ Ἐργοστάσιο» τοῦ Τάσου ὕα ῥᾶ καὶ «Τὸν καιρὸ τῶν ἙΕλλή γὠΥ» τοῦ Λάκη Παπασιάθη --- συμπαραγωγὲς καὶ οἱ δύο τοῦ ἙΕλληνικοῦ Κινηµα ταγράφου, Πραθλήθηκαν ἐπί σης..οἱ .μικροῦ «μήκους, ται γίες «Τὰ. φαντέσµαταο τῆς Ἐ λευθεκκας» . τοῦ . Δημητοίου Μαυρίκιου, ποὺ εἶναι δασι σµέγη στὸ ὁμώνυμο ποίημα τοῦ Μάρκου Μέσκου καὶ «Ἡ κατάκτηση τῆς πηγῆς» τῶν Γιώργου ᾿Εμιρζό καὶ Φοί 6ου Κωνσταντινίδη. Στὸ σημερινὸ ἐπίσημο πρόγοαµµα τοῦ Φεστιδὰ. θὰ πραδληθεῖ ἡ ταινία «᾿Επίση- χτυλο ἀργὰ καὶ σφουγγι- ζει δυὸ χοντρὲς σεαγονες δάκρυ ποὺ θρέχουν τ) ᾱ- σπρα γένια Του. ᾿Ἡ καο- διὰ µέσα του κλαίει. ᾿Ο- δύρεται. Ὁ Λιγμὸς ἆἀπο- Βηκεύει µέσα του τὴν πί- κρα τῆς ζωῆς καὶ χαθα- γιάξει τὴ γεροντικὴ του ανήμη, Αὐτὴ τὴ μνήμη! Τὴν πιὸ γερή! Τὴν πιὸ ἁγνὴ! Τὴν πιὸ τίµια μνή μη κι ἀναπαλλοτρίωση/ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 'Ὑπάοχει κάτι! Αὐτὸ ποὺ ἔμεινε φεύγοντας τρεχάτος ἀνάμεσα στὰ φαρμακερὰ βόλια τοῦ ἄφρονα ἐχθροῦ. ΗἩ καρδιὰ τοῦ. γέρο --- Μιχάλη! Αὐτὸς σιὸ νότο ἀπ᾿ ἐδῶ! 'Ἡ καρδιὰ του στὸ θοροὰ ἂπ' ἐκεῖ! 'Α πλωμένη λυπηµμένα οτὸν πιερσένο κάμπο τῆς Κε ρύνειας καὶ τὶς λαδωκέ- νες ἀκρογιαλιὲς τοῦ Κα” ραθᾶ. Μιὰ γεροντικὴ καο ΓΛΥΚΕ Πὴ μνήμη τοῦ μικροῦ χω ριοῦ. Τοῦ φτωχοῦ σπιτι: κοῦ στὸ Τριμίθι, μὲ τὸν ἡλιακὸ καὶ τὴ τσιμινιὰ καὶ τοὺς εἴκοσι 6ασιλικοὺς στὰ ὀρθάνοιχτα παράθυρα ποὺ γλυκοκοίταζαν τὴ Ύγαλανο- µάτα θάλασσα τῆς ΚΓερύ- νεας του) ᾿Εκεῖ πέρα... πίσω ἀπὸ τὰ πέντε ἱερὰ δάχτυλα, ποὺ ὀρίξουν τὴν ταυτότητα τοῦ χωριοῦ. Πέρα ἀπὸ κεῖνα τὰ θλιµ- µένα κυπαρίσσια τῆς ἅλε- πίνης καὶ τοῦ Βαδθυλᾶ... ΤΟ ΕΝΔΙΑ- ΦΕΣΤΙΒΑΛ µος προσχεκληµέγος» (μικροῦ μήκους) τοῦ Μάρκου Χολέ όα καὶ Στέλλας Τσίκρα γαὶ «Πρὶν ἀπὸ τὴν παρώσταση» (μεγάλου μήκους) τοῦ Μίμη Κουγιουμτζῆ, Στὶς 9.90 μ.µ, «Ὁ Κύκλος» (μικροῦ μήκους) τῶν ᾿Ιωάννη ᾽Ανανιάδη καὶ Νέστας. ᾿Ανανιάδη, «Μεταστά σεις» (μικροῦ μήκους) τῶν Ἑλένης Βελίδου καὶ Δηµή: τρη ᾿Αοδανίτη,. «Βοοχούλα» (μινροῦ. «ήκους) τῶν Μ. Σι γανίδη, Μ, Παπᾶ καὶ ᾽Αντώ γη Σακελλαρίου καὶ «Στὴν ἀναπαυτικὴ. αεριὰ» (μεγόλον μήκους). τοῦ. Τάκη Σπετσι ώτη. Στὴν ταινία τοῦ Κοιυγι ουμτζῆ παρονσιάζεται ἡ τ5 λικὴ διαδροµὴ τῆς προετοι µώσίος μιᾶς παράστασης τοῦ Θεάτρου Τέχνης στὰ «Ἐ πιδαύρια 'Βἱ», Πρόκειτοι γιὰ ντοκυομανταὶρ ποὺ κινηµατο γραφεῖ τὰ. πρόσωπα τῆς τρᾶ Ὑωδίας τοῦ Εὐριπίδη «Βάκ- χας». Ἡ ταινία «Στὴν ἀάναπαυτι κἡ μεριά», ἀναφέρεταν. στιγν ἱστορία τῶν ποὺ ἐαφανίζονται στὴν ἀρχὴ τοῦ 'ό0 στὴν ᾿Αθήνα, Ἱκαταπιάνονται μὲ τὴν «τέχνη τοῦ ζεῖν» τὴν κοσµικὴ ζωὴ καὶ τὴ δηµοσιότηϊτα καὶ σιὸ µεσουράνημά τούς ἀποσύρον ται σκεπόζοντας μὲ µυστή- ριο τὸ ὑπόλοιπο τῆς {ζωῆς τους. ο ΥΒ ΜΟΝΤΑΝ ΚΟΝΤΡΔ ΙΜΕ ΤΙΣ ΔΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΕΣΙΤΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙ, 9 (ἱδ. Ὑπ.). -- Τὸ γεγονὸς τοῦ Παρισινοῦ χειμώνα θεωρεῖται ἤδη ἡ σει ρὰ τῶν µρεσιτὰλ ποὺ ἀρχί- ζουν σήµερα στὰ περίφημα «Ολύμπια τῆς γΥαλλικῆς πρωτεύουσας, μὲ μοναδικὸ ἑσμηνευτὴ τὸν “Ύ6δ Μοντόν, Στὰ 60 τού χρόνια, ὁ δημο φιλἠς τραγουδιστὴς καὶ ἡ- θοποὸς, χωρὶς ἴχνος φό- δουν ἐπιχειρεῖ νὰ θεῖ μὲ τὶς ἔντονες ἀναμνή- σεις ποὺ ὄφησαν τὰ ρεσι- τὰ). ποὺ ἔδωσε στὸν ἴδιο ἆ- κοιδῆς χῶρο, τὸ 953. 'τὸ 1958 τὸ Ι962 γαὶ τὸ 1968. Ἡ ἀνταπέκριση πάντως τοῦ Ο ΣΙΑΦΚΑΛΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ὅπως ἀναφέρει σχετικὴ ἀνακοίνωση ὁ κ. Νίκος Σια φκόλης, µετά ἀπὸ πρόσκλη ση τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου Βορείου Ἑλλόδος, ἀναχώρη- σε στὴν σκηνοθετήσει τὸ ἔργα τοῦ Δ. Ιωαννόπουλου, Προέδρου τῆς Ἑτανρείας Ἑλλήνων θΘεατρι κών Συγγραφέων, «Κάποι ος ἀπὸ τὸ Τ.Τ. 502», Ἡ πρεμιέρα θἀ δοθεῖ στὶς 20 Νοεμδρίυν στὸ Κρατικό Θέατρο Θρώκης ποὺ ἑδρεύει στήν Ξόνθη. Ο ΧΟΡΝ ΕΙΠΕ ΝΑΙ: ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ, 5 (δ. Ὑπ.).-- ὍὉ Δημήτοης Κὸρν εἶπε «ναὶ» στὸ ᾿Εθνικὸ Θέατρο. 'ο κορυφαῖος ἠθοποιὸς ἀνταπω κοινύµενος σὲ πὀοόταση τῆς διοίκησης τῆς πωώτης κρια τικῆς σκηνῆς, δέχτηκε γὰ πρωτογωχιστήσει σ᾿ ἕνα ἆ- Ἓλλοδα γιὰ τὰ | ἄναμετρη΄ ----- ἱ { ἰ [ { 1 Ι ἡ | ἱ πὸ τὰ ἔργα, ποὺ δὰ πορουσι | ααταῦν, προσεχῶς, στὺ Ἔθνι χὸ Θέατρο. Γιὰ τὴ συνεργασία αὐτὴ ὁ πῆρχε µεγάλη ἐπιθυμία ἀπὸ πλευρᾶς τόσο τῆς διοικήσε ως τοῦ Ε.9. ὅσο καὶ τοῦ φον. Εἶναι. πάντως, πολὺ πιθαγὸ ἡ σύμπραξη τοῦ πρω ταγωγιστῆ, στὸν ὁποῖο τὸ ἑλληνικὸ θέατρο χρωστᾶ τε ρικὲς Ἀπὸ τὶς τοχίες του. νὰ, πραγµατοποι ηθεί ὄχι φέτος, ὦλλὰ κατὰ τὴν. περίοδο '282--63. µεγόλες ἐπι- | κοινοῦ εἶναι ἀκριδῶς ἡ ἴδια, δεκατρία ὁλόκληρα χούγια ἀπὸ τὴν τελευταία του ἐμ- φόνιση: ἘΕρῶ καὶ ἕδι μῆνες ἔχει ἀρχίσει ἡ πώληση τῶν εἰσιτησίων τοῦ «Ὀλύμπια» καὶ ἤδη τὸ 266 τῶν θέσεων τοῦ. θεότοου ἔχουν προπωλη θεῖ, γιὰ ὅλα τὰ ρεσιτὰ) μέ- χρι τὶς 3 Ιανουαρίου, µέρα ὅπου θὰ δοθεῖ τὸ τελεώταῖοί ! δύο νεαρῶν ποιη διὰ σπαράξουσα ἀνάμειία στὴ Γλυκειώτισσα καὶ τὸ Ζἐφυρο. Αναμεταξὺ τοῦ ΠΜπέλλαπαϊς καὶ τῆς Ορ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ϱ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 198] | Τοῦ Σιαύρου Σιαύρου Δύο δοέχουν του πουκάμισο μὲ σα ἀΚερυνιώτικηή. πλατιὲς Λλαθωματιὲς µα- τώνουν τη ψυχἠ του καὶ τὴ θασανίξουν ἐπώδυνα Κι ὅκως σωπᾶ... Φοθᾶ- ται νὰ πεῖ αὐτὸ ποὺ συλλο γίζεται. Φοθᾶται ἐαᾶς τοὺς ρεαλιστὲς ποὺ θὰ τοῦ ᾿ποῦμε κυνικὰ «ξέγραψέ τα παπποὺ...». Θὰ προτι- χοντρὰ δάκρυα τὸ κομματιασµένο θάλασ: Δυὸ μοῦσε νὰ τοῦ μπῆγαν εἴκο σι μαχαίρια τούρκικα µο: νομιᾶς στὰ στήθη παρὰ νὰ τοῦ ξεστοµήσουν τέτοια θα καὶ ξεχνᾶ. Γι αὐτὸ σωπᾶ καὶ προσµετει τὴν ὧὦθα τὴν Αγια τοῦ Θεοῦ! Πε ριμένει τὸ γυοισμὸ στὸ γι νέθλιο χῶρο, κοιτάζοντας νοσταλγικὰ πρωὶ καὶ δρα ὃν ἄντικου τὴ λαδωμέν] του καοδιὰ σκορπισμέ»ὴ στοὺς θλμμένους κάμπους τῆς Κυθρέας καὶ θριµµια: τισµένη οτὶς δακρυσµένες κορυφὲς τοῦ Πενταδάχτυ- λου. Ἰένει ἐκεῖ ὧρες ἅτε ΠΑΠΠΟΥΛΗ λείωτες. Μέρες καὶ μῆνες καὶ χρόνια, Μὲ τὸ φρόνη: µα ἁκμαῖο. ᾽Αναπολώντας τὸ σγουρὸ Θθασιλικὸ τοῦ γὰ τοῦ καΐει τὰ φυλλομιο δια. Καὶ τὸ πικρὸ χαµο,ε λο μισὸ τοῦ νόστου στὰ| σουρωµένα χείλη του... --- ΠΓὶ σκέφτεσαι παπ.: πούλη -“Τίποτες παιδὶ µου... | Τιίποτες... «καὶ θάζδει σα μικρὸ παιδὶ/ οικαὶ τὸ δᾶκου του πι κοὸ ποτάμι ποὺ πνίγει τ γεοοντιμὸ του ὄνειρο τ τέφΦ» ἀγνὸ, τὸ τόσο δίκαιο, τὸ τόσο τίµιο Όνειρο... ---.Γλυκὲ πασιπούλη... Τὸ δάκρυ σου μὲ καίει. ν ὁ ὁ κας... Τὸ θλεμμα σπαθὶ ριὰ κουθέντα. Γιατὶ ὁ γέ Τριμιθιοῦ ποὺ τοῦ χαΐδευε -“Παλλήηκαριὰ τῆς ζω: Καρφωμένο στὸ ματωμένο ρο----Μιχάλης δὲ ξεγοάφει τὰ πόδια και μοσχοβολοῦ: ῆς µέσα στὰ ροζιασμένα βορθὰ καὶ σταυρωµένο. 'ο τόσο εὔκολα τὸ χῶμα ποὺ σε ἡ καρδιὰ του εἰθήνὴ χέρια καὶ.. Πόσο ἔνοχοι γέρο --- Μικάλης δουθὸς ἔθαφψε τὴ γυναίκα του καὶ καὶ ἁἀγαλλίαση τοῦ μµόὀ- εἴμαστε ἀπέναντι στὸ πι- καὶ πικραµµένος ταξιδεύ- τοὺς γονιοὺς του κι ὅλο χτου. Ζώντας μὲ τῇ µνί]- κρὸ σου ὁακρυ. ει μὲ τὴ σκέψη τῆς γερον του τὸ σόι! Δὲ ξεγράφει µη ἐκεῖ πέρα στὸ μικρὸ --'Δικαιοσύνη ἁπλωμέ τικῆς του µνήµης... τὸ δασιλικὸ καὶ τὴν ὄκτω του περ.θόλι μὲ τὶς ὄξυ- νη µέσα στὰ τίμια χέρια --ᾖἩἱ σκέφτεσαι παπ. θρούδα ποὺ τὰ πότιζε μὲ γιὲς καὶ τὶς πορτοκαλιὲς, τῶν γερόντων καὶ στὰ κα πούλη μεράκι πκερυγειώτικο καὶ τὶς κληματαριὲς καὶ τὶς θάρια μᾶτία τῶν παιδιῶν. ----ᾖ έίποτες παιδὶ µου... ὑπομονὴ λαπηθιώτικη! Τὶ συκιὲς... Μένει ἐκεῖ 6ον- Τίέποτες... ποτε δὲ ξεγθάφει οὔτε δὸς. Μὲ τὸν ἀναστεναγιιὸ ψε νἀ κλαῖς... ποσο ιο »ὰ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ τὴν περασμένη Δευτέρα ἄνοιξε στὸ Βρειτανικὸ Συµ δούλιο ἔκεεση Οδυδλίού μὲ θέµα «Ἠλεχιροχικὰ καὶ Ἐ πικοιγωνίες» ποὺ ἔχει ὀργα- γωθεῖ. μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Συνδέσµου ᾿Επιστημόνων Μη χανικῶν Κύπρου. Τὴν ὄἔκθε ση ἄνοιξε ὁ [Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, κ. Α. Κωώνσταν τίνου, Βοηβὸς Γεγνικὸς Διευ θωντὴς τῆς ᾿Αρχῆς ΄Ηλε- «τρισιοῦ Κύπρου, Στὴν ὁμι λία του ὁ κ. Κωνσταντίνου τόνισε τὴν ἀνάγκη γιὰ τοὺς μηχαγικοὺς γὰ εἶναι ἐνήμεροι πάνω στὶς τελενταῖες ἐπιτεύ ξεις καὶ καλωσόρισε τὴν ἔκθεση διότι προσφέρει τὴ δυνατότητα αὐτὴ Ιδιαίτερα στὸν τοµέα τῆς Χχρησιµοποιή σεως ὑπολογυστῶν στὴ µη χανική. Ἡ ἔκθεση θὰ παρομείνει ἆ νοικτὴ μέχρι τὶς 15 ᾿ὌΌκτω- 6ρίου. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΛΟΥΡΙΦΤΙΣΣΑΣ Τὴν ΌΤετάρτη 2ἱ Οκτω- δρίου στὶς 4 μ.μ, θὰ µγίνει “στὴ διδλιοθήκη τοῦ Γιμνα σίου Παλλουριώτισσας ἡ ἐ- τήσια γενικὴ συνέλευση τοῦ Συνδέσμου δεµόγων τοῦ Σχολείου (Τὰ µνοσιακὸς καὶ Δυκειακὸς Ἑύκλος) μὲ θέµατα: Ῥονέων καὶ δη: ης Χαιῤετισμὸς ἀπὸ τὸν δι ! ευθυντὴ τοῦ Τυμνασίου κ. Α. Παπαδασιλείου, Ἡχ Χαιρεισμὸς ἀπὸ τὸν διευθωντὴ τοῦ Λυκείου κ. κὸ, ᾿Αρτεμίον. στ Δογοδοσία γιὰ τὰ πε προγµμένα ἀπὸ τὸν ποόεδρο τοῦ ἀπερχομένου δ. Σ. κ. Α. Αθανασιάδη, σύ Ταμιακὴ πὸ τὴν ταµία τοῦ Δ,Σ. κ. Παναγιώτου. στ Διόφορα. κατάσταση ἆ | Ἱς Ἐκλογὴ νέου Διοικητι: | κοῦ Συµθδουλίου 1281 ---82. ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΛΗΜΗΤΡΗ ΧΟΡΒΑΦΑ ΑΘΗΝΑ, 5 (ϱΙδ. Ὑπ)).-- Τὸ µεγάλο δραδεῖο τῆς δι- σκογραφίας ἀπέγειμε ὁ ῥὃ- πουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Γαλ λίας Ζὰκ Δὰάγκ στὸν Έλλη να. ἀρχιμουσικὸ Δημήτρη Χω ραφᾶ. Πρόκειται γιὰ τὸ «Μεγάλο Βραθείο τῆς Γαλλι γῆς ᾿Ακαβγμίας τοῦ Δίσκου» μὲ τὸ ἁποῖο ἔχουν δραδευ θεῖ μεγάλοι µαέστροι ὃδις- θνοῦς ἀκτινοδολίας, Ἡ τελετὴ ἔγιγε προχθὲς (Τοίτη) στὴν «θονσα τελε τῶν τῆς Σορδόνης. “ο “Έλ ληνας µαέστρος δραδεύτη κε γιὰ τὴ διεύθυνση συμφωγχικοῦ ὄργου «Ιερώνυ µος Μπός» τοῦ σύγχρονου ὅλ - του ! λου συνθέτη Σέργιο Νέγχ.. 'Ἡ συμφωνία ἠχογραφήθηκε ͵ | καὶ ὁ δίσκος ήδη κυκλοφορεί : στὴν Γαλλία. Στὴν ἴδια τελετῆ τὸ ἴδιο θραδεῖο ἀπενεμήθη ἀπὸ τὸν Γόλλο ὑποιργὸ Πολιτισμοῦ στὸν µεγάλο ἀρχιμουσικὸ Χέρμπερι ΟΦὸν Κόραγιαν γιὰ τὴ διεύθάνση παλιοῦ κλασικοῦ ἔργου ποὺ ἠχογρα φήθηκε καὶ κικλοφορεῖ ἐπί σης σὲ δίσκο, | ἱ ] ] { ἱ | | Η ΠΙΝΑΚΟΘΙ{Η ΤΟΥ ΔΗΙΛΗΤΡΙΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΝΑΑΣ Ἠδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περωσµένου µήνα λειτοϱ- γεῖ στὀ Διγητρίειο 11ο λιτι- στωὀ Κέντρο Λάρνακας αι- γανοθήκη, ποὺ ἀποτελείται ἀπὸ ἔργα ζωγραφικῆς -αἱ γλαντικῆς Κυπρίων καὶ Ἑλ- μαδιτῶν καλλιτεχνῶν. Ανα λυτικότερα, ἡ πινακοθήκη περιλαμθάνει 4» ἔργα τω- γραφιυνῆς καὶ ϐ γλυπτά, ποὺ Έχουν παραχωφηθεῖ γιά τοὺς σκοποὺς τῆς πινακοθήκης ἀπὸ τὸ Υπουργείο Παιδείας τὰ κλάματα, Εξ Απο ΤΡΥΠΑ ---Γλυκὲ παππούλη πᾶ | Σε ΤΡΥΠΑ | ἱ ΄ ΄Ἐπιμέλεια: ΗΒΗ Α. ΣΑΜΟΥΗΛΙΒ γα λαϊκῶν ζωγράφων αὖτο: δίδακτων ὡς ἐπὶ τὸ ακεῖ- στο, μὲ θέµατα παρμένα ἆ- πὺ τὴν Κυπριακή ζωή. τὴν παράδοση καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου. Αο- χετὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἔμπνευ σµένα ἀπὸ τὴν τραγωδία τοῦ 1914, Μερικοὶ ἀπὺ τοὺς καλλιτέχνες ποὺ ἀντιπρυσω- πεύονται σ᾿ αὐτὴ τὴν ατέ- ρυγα τῆς πινακοθήκης εἶναι οἳ Νίκος Ἰωάννου, Θ. Φω- τιάδης, Ἱ. Κωσταντινίδης, ΓΕ. Κὠσταντιίδης, “Ἠδθη. ᾽Αχνιώτου, Χρίστος ᾿Αθη- νοδώφου, ΕΚ. Κούλης, Νί- σιστράτης» --- διασκειἩ σὲ µετάφφαση τοῦ Κώστα Μόντη, ποὺ δίνει τὸ κείµενο! ϱ στην κυπρ:ακὴ διάκεχτο σκὴ Υοθεσία. Ἠλαδίμγοου Ἱζα”κα | ρίδη. σκινιά--κοστούιια Κώστα Ἰωκυρδη, μουσικὴ 1Ἰώργου. Κοτσώνη ναὶ »ο0ρο γραφίες Αντζελας “Αλωγεύ τη. Τὸ ρόὐ]ο τῆς Αησιστοάτος ὑποδύεται ἡ Δένια ὃΝοοό- κου. Άέει σὲ σχετυὸ τὲ τὴ µετάφρώση σιµείωμά τον. ὁ ». Μόντης: «Θἡ διερωτᾶται σηνεὶς : Στὶς φωτογραφίες µας δύο ἔργα τῆς Πινακοθήκης τοῦ Δήμητρίειου Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Ιάρνακος. στὺ Δημιητρίειο Πολιτιστικό Κέντρο, Ταυτόχρονα «νοι- καµθάνει καὶ ἔργα ζώγρυφι κῆς καὶ γλυπτικής ποὺ ὁνῆ- χαν στὸ Δημητρίειο, ἐνῶ γί γεται προσπάθεια ἐμπλοντι- σμοῦ τής καὶ μὲ ἄλλα ἔθνα, Λαρναχέων κιυφίως καλλιτε- χνῶν, γιά νὰ εἶναι ὤσο τὸ δυνατὸ ἀτιπροσωπευτικύτε- ρη. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς χάλλι- τέχνες ποὺ ἐκπροσωποῦνται μὲ ἔργα τους στὴν πιγανο- θήκη εἶναι οἱ: Χφιστόφορος Σάδδα, Τάσος Στεφιωί- δης, Ρέα Μπέιλυ, Χιούς, Εύρος Εὐρνθιάδης. Κώστας Ἰωακείμ, Στελιος Ἡότσης,. Κώστας Οἱκονύ- μου, Λοΐνος Σεογίου, Νί- χυς Κουρούσιης, Τ. Γαΐτης, Μὲ γλυπτά ἀντιπρυσω- πεύονται στὴν πινακοθήκη: Τιῶογος Κυριάκου, Α. Σα6 θίδης, Ῥτέλλα Μιχαηλίδη. Στὰς Παράσχος, Α. ᾿Απέρ Υης, Μαρία Δωρίτη, ».ᾱ. Ἑκτὺς ἀπὸ τὰ ἔργα μὲ σύγχρονη τεχνοτροπία. σι- ναντοῦμε σὲ μιὰ εἰδικὴ αἴ- θουσα τῆς πινακοθήχης ἐρ- Μὲ ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις γεννοῦνται 1094 τῶν παιδιῶν κος Καροῦς, Σ.ἄ. Ἡ ἵδρυση τῆς πιναχοθή- κης ἔγινε κατορθωτὴ χάρη στὶς αὐντῖες προσπάθειες ποὺ εἶχε χαταθάκει ὁ ἀει- μνηστος Νίκος Δομταριοι. Συνεργάστηκαν ἐπίσης καὶ ύοήθησαν στην ἐξασφάλιση καὶ τοπυθέτηση τῶν παινά- χωνι Ἡ κα Ἑλένη Νικήτα (ἀπὸ τὴ Μοοφωτινὴ Ύπης οεσία τοῦ Υπουργείου Ἱ]αι- δείας}, ὁ κ. Λοΐτος Σεργίου (ἀπὸ τὸ Ε.ΚΑ.ΤΕΙ) να ὁ κ. Κώστας Κατσώνης, δν ίσο. τονγιστὴς τοῦ Αημητοιειωι 1ολιτιστικοῦ Ἠέντροι., Οἱ ὧρες ᾖΛλειτονογία- τῆς πινακοθήκης εἶναι οἱ ὤμες ειτουργίας τοῦ Κέντρου (Καθημερινὰ 8.Λθ---1 00. µ, µ. καὶ ὅ,00---δ,00 μ.μ. τὴ Δευτέρα, Τρίτη καὶ ιω σχευ]]). Η ΛΥΣΠΣΤΡΑΙΗ”’ ΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ Τὸ ἐρχόμενο Σάββατο στὶς 8.30 τὸ 6ράδυ ὀίνετηι στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Αιιν- Κωσίας ἡ απρεμιέρα τῆς «λυ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΛΔΕΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 9 (1δ. Ὑπ.).-- Ἡ ὁμοφυλοφιλία μπορεῖ νὰ προσδιορίζεται γενετικά, σύμ- Φωνα μὲ τὰ πορίσματα μιᾶς νέας µελέτης ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς τὸ 105ο τῶν παιδιῶν γεννιοῦι - ται μὲ ἕνα ἰσχυρὸ μὴ κομφορμιστικὸ γενετικὸ ὑλικὸ ποὺ τὰ κάνει νὰ μὴν εὐχαριστιοῦνται ὅ,τι χαροποιεῖ τὰ ὑπόλοιπα παιδιὰ τοῦ φύλου τους (π ἀνατροφή τους) καὶ ποὺ τὰ ὁδηγεῖ στὴν ὁμοφυλοφιλία. Ἡ µελέτη ἔγινε στὸ ᾿νστι τοῦτο Κίνσαῦ τοῦ Πανεπιστη. µίου τῆς Ιντιάνα, ὅπου ὁ ἆ- ποθανὼν ὃρ Αλφρεντ Κἰνσεῦ εἶχε ἀνοκοινώσει τὴν ἐπονα. σιατικη του θεωρίο γιὰ τὴ σεξουσλικότητα τού ἄνδρα καὶ τῆς γυνοίκος, Αν ἡ νέα µελέτη δισθέτει κάποια δάση, τότε μπορεῖ νὰ ἔχει σημαντικὸ ἀντίκτυπο. Για τὶ,. ἀρνετοι τὸ σννηθισµένο ἰσχυρισμὸ πὼς ἡ ὁμοφυλοφι- λίο ὀφείλετοι σὲ παιδικὰ τρού ρατα, ὅπως ἡ ὕπαρξη ἑνὸς ἀδύναμου ἢ ἐχθρικοῦ ποτέρα, μµιᾶς µηιτέρος δεσποτικῆς ἢ δι οφθορίως ἢ μιᾶς τραυµατικῆς σεξουαλιυκῆς ἐμπειρίας. Απ' τὴν ἄλλη µεριὰ, πα- ροδέχετοι πὼς ἡ ὁμοφυλοφι- λία εἶναι συνήθως, ἂν ὄχι πάν το, ἕνα αἴσθημο δοθιὰς θήλωσης στὴν παιδικη ἡλικία, ποὺ μπορεῖ κάλλιστα νὰ ὀφεί- λετοι σὲ διολογικοὺς πορά- γοντες νὰ εἶναι δηλαδὴ ἀποτέ λεσμα ὁρμονικῆς ἀντισορροπί- ας κα- «Καταλήξαμε σιὸ συµπέρα- σµα πὼς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἷ- νοι. περισσότερο ἔμφυτη πορὰ ἐπίκτητη», δήλωσε ὁ ὃρ Αλ. λον Μπελ, κοὶ συγγραφέας τῆς μελέτης. Ἠ ἀντιμετώπιση τῆς ὁμο- φυλοφιλίας ὥς «φυσικῆς κατό στοσης» μµπορεῖ νὰ ἐπιφέρει πολυπόθητες ἀλλογὲς στὴ νο µοθεσία καὶ στὸ θρησκευτικὸ δόγµο ποὺ τὴ θεωροῦν ἔγκλη. μα καὶ ἁμάρτημα, καθὼς κο στὴν Ψυχολογία, ποὺ αἰτιολο- γεὶ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις ράγµα ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ με τὴν µε οἰκογενεισκὲς καὶ κοινωνι. κὲς καταστάσεις. «Γιατὶ ἂν πρόκειτοι γιὰ ὁρμονικὴ διατα ΡΕΊη», λέει ὁ δρ Μπὲλ, «κο νένας δὲν ἔχει τὸ κατοφερθεῖ κειτοστάσεως, δικαίωµα ἐνοντίον την συγκἐεκριµένο ἄτομο τικείέενικα ὀνίκοινο ξει, Οἱ γονεῖς νια ἴσως πρέπει σουν πὼς ἐπέμδουν τῶν πα μιας ὁποία ἕνο εἶναι να καὶ ἡ νὰ κατανοή προσπελώντος στη ἀνθρώπων, ναντιώνονται ἀνάπτνξη καὶ ἀν- ἐλέγ κοιν λα σεξουσλι κότητο, μπορεί στη φϕφ.σικη τους λει τουργίαλ. να. ἐ. πῶς μµοῦσθε ἡ ἰδέα νὰ µε- ταφράσω στὸ στράτη». ἩΤὁ γεψονὸς εἶναι πὠς δὲν ἦταν δική Ἱιου ἰδέα. Μουθέντιαζα μιᾶ μέρα μὰ φίλους (νομίζω τὸν ᾿Ανδοέα Κριστοφίδη καὶ τὸν [ανα Υιώτη Σέργη). γιὰ τὸν Αριστοφάνη κι ἐνφραζύυου γα. μὲ ἰδιαίτερο θωιασμὸ ψιά τὴ «Ανσιστράτι». Κι αὐτοὶ ἢ κάποιος ἀπ τοὺς δυο μοῦ λέει: --Γιατὶ δὲ πεταφράζεις τὴ «,λυσιστοάτη» στὸ Κιπρι ανά νλὠωσσικὰ ἰδίωμας ξ- τσι ποὺ εἶσαι καὶ ποιητής χι ἐπιθεωφησιογοάφος θὰ ἔτι τύχεις, Δὲν Ἑέρῳ πῶς σχέφτηναν τὸ Ἐνπρισκὸ γλωσσιχὺ ἰἴσία μα, Ίσως ἔχοντας ὑπ ὀψη πωλιὲς ἐπιθεωρῆσεις µου, Ἶνν πάση περιπτώσει µε- λέτισα την εἰσήγηση. ἄρεσε γι ἕκανα τὴν προσπά- βεια, Αονάγα ποὺ δὲν ἔμει- γι πῶς στη μετάφῳιση, αθώς τώρα. πι δὲν ἅναυ γα Ἡ δὲ διάδαζα στὰ υοή- ορας τὸν Αριστοφανη |α ἔσκυδα ἁπάνα ἀπὸ κάθε 1έ- ΞΗ χιά γάβε αοόση ες κα τάλάθωνα, ὀλοένα γά αι πο. οχι μονάχα πόσο τερά στις Κωπωδιογράφος ἦταν μά καὶ πύσο ἀνιπέρύλητος ἐπισεωρησιογρά ως. πο χα: ! τορθῶγε νά κάνει διγφονι- ΧἩ κι αἰώγια τὴν ἐφῆμεσι, ἐπιθεώρησν. Έτσι, μὲ τὴ νοσταλγία. τῶν γεανικῶν Ἀθύνων ποὺ ἔφραφα ὀπιρια- οὗσεις γιὰ τὸ «Αποινό φἀσισα νὰ . πάνι μὲ , ὅπο διασκεθάσιν : τρεµάμένο οι, ο ῶ)} τὴ «Αησιστφατις-, ἑἰσαγυντας ασ αὐτὴ σύνχφανα ετιθεορησιακά. στοιχεῖα, τὰ Ἱα- πωράδεινα, πῳόσθεσα πῃ- μυθιοκοῖλς στίχους ο ανω. τς σε µίκους. πειρματιχή, θά ενας δαθιό στέγης σὲ πυοζα . γιά νὰ τους ὀεχτεὶ ἄνετοτεοα πιθοηθησια»ἢ σκηνή, ἔδισα ποκαταλή εἰς. στήὰ οη- Πέτα σάτιρικῆς αἰχιῆτ). πα ἐία ἁπάραιτητες στὴ. οἵω- ΑΦΙΝΗ επι εώμηση καὶ τμ. τα ἑρα µεοιχες ϱΕλάγτατος] ἐνοΓαρὲς ἔντελῶς ἄνγωστρς στο σύνχουνο θρατη, ης μσις λα αὐτὰ καθύρων δεν πεπθαίναῦν οὐσιαστιχὰ στ ριστονυονγατικὴ Ν ω κο Ἡυ- Ὀεας χαβόδτηιν δὲν τὴν ἀλλ καν (ουτε θὰ το ποᾶσαν ὧα τις αν ξαυγν ) οὔσιαστικι, Ἀυπριωκὸ | Υλὠσσικο ἰδίωμα τὴ «λνσι-, μοῦ | μετέτολτρα ' | | ! ] | 1 λάθαυν Ἡ ἀΣΙΛΙΝΗ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'Εκδίδεται ἀπὸ τὴν ἐκδοτικὴ ἑταιρεὶα «ΗἨνωμένοι Δημοσιογράφοι ΔΙΑΣ 41δ.» Ὑπεύξυνος ἐχδόσεως: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυκατοικία «ΣΟΛΕΑΝν ὁδὸς Αννης Κομνηνῆς ἀρ. 4, όος ὄροφος ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 46308, 48369, 44270 ΤΕΛΕΞ: ΟΥ342ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: 57707 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τὸ ρεχὸρ εἶχαν ὣς τῷ ρα οἱ . ᾽Αμερικανοί, µὲ µια γεωτρηση στη Ὁ.- Σ).αχύόμα, ποὺ ἔφτανε οἱ θάθος 9.0τα µέτρων. Ἡ ἄλλη πλευρά, ἐννο: οὔμε τὴν. 06. “νωση, φαίνεται τὸ ἔφερνε ποὺ ὄσριά, γιατὶ ὁ ἀντανῳ- γισμὸς τῶν δύο ὑπερδυνά µέων σὲ εἰρινικὸ πεδίο δὲν συντελεῖται µηνο αρὺὸς τὰ πάνω --- διαστη µικὴ ἔρευνα κ.λ.α, -- ἁ. λὰ καὶ πρὸς τὰ κάτω, Ἔχσι δάλανε μαροστὰ οἱ. Ῥάνσοι καὶ αλάθοντας στὴ γερσύνησο Κόκα πῆ- ραν τη ρεθάνς. Τὸ Ὕνω τρύπανόὀ τους ἔπιασε τὰ 10.180 µέτρα. μιά ἐπιδο ση ποὺ χαραντηρίστηχε στὰ ἐλσφρὰ «ἡ θαθύτε- οη τούτα ποὺ ἄνοιξε πὺ- τὲ ὁ ἄνθρωπος στη γῆν, Τὰ αρῶτα ἀποτελέσια τα. ποὺ ἔφερε τὸ «θαθὺ σκάψμο, προκάχεσαν χα τάπλξη στοὺς γεωλό- νους. Διαπιστώθηκε ὅτι οἱ θερµολχρασίες νάτω ὧπ᾽ τὶς 3.000 µέτρα ἀνε θᾳαΐνουν πολὺ γοπνορύτε- ρα ἀπ᾽ ὅ,τι πιστευόταν ὡς τώρα:. 180 θαμοὶ Ίἵκελ. σίου. μετρήθηκαν σὲ δά- βος 10.000. µέτρων, ἑνῶ οἱ ἐπιαττκονικὲς ἐκτωή» σεις ὑπο]όγιζαν ὣς αρα τὴ θερμογρασία σὲ 1104 θαθμούς. Ἐκπειδὴ τὰ πετρώματα ποὺ συλλέγονται σ᾿ ὐτὸ τὸ θάθυος ὑπτόκεινται σὲ ὑφηλὴ. ἐσωτερικὴ πίεση, θρυμματίζονται μόλις ατά σουν στὴν ἐπιφάγεια τῆς γῆς. Έτσι, οἱ Ῥῶσοι . ὠλόγοι χρειάστηκε νὰ ἀναπτύήξουν μιὰ μέθοδο ποὺ. ἐπιτρέπει τὴν εξΐτα . ση τῶν πετρωμάτων στὸ σημεῖο ὤπου θρίσκονται, Ἑπόμενος στόχος τῶν φιλόδοξων Ρώσων ἔπιστη µόγων εἶναι ἡ γεώτοηση σὲ θάθος 15.000 µέτρων. ἂν θέδαια δὺν τοὺς π0ο- οἱ. ᾽Αμερικανοί, κάνοντας στὸ μεταξὺ μιά παλῦ θα0ύτερη τούτα. ΖΩΝΤΑΝΗ” ΛΗΣΤΕΙΑ ο. Ἱςέρυ Αόμακ. πα- ρουσιαστῆς τπηλεοαπτικοῦ προγράµµατος σ᾿ ἔναν µι κο ἴδιωτικὸ σταθμὸ τής Πολιτείας ίτσιγκαν (Π. Η.Α.} ἧταν τόσο ἐργατι Χὸςι ποὺ πολλὲς {οθὲς ἀντικαθιστοῖσε ὁνὸ καὶ τρείς συναδέλφους τοῦ, δουλεύοντας ὣς ἀσγά τὶ νύχτα, Ἀτοὺς µικουυ» σταθμοὺς. ππὺ ἐκπέμπουΥ προσφερομενα διαφρτµιστ χά προγράµµατα, σινηθί- ζοντία αὐτοὶ οἱ ἠρωϊσαοί, Κι ὁ ἥρωάς µας ὑρέ- θτχε τῆν περασµένγ, Πία- ῥάσκενὴ μόνος του. σιὸ στούντιο, ἀφοῦ πῦρε τὴ θἐση μιᾶς συναδέλσον 8 τον. ᾱ Ὁ ἀρρώστησε ζὰ- ἓ ανικα. Ἐνῶ λοιπὸν. παρουσία- τε τὸ πρόγραµµα, ὐρῷ στὰ µεσάννντα ἄκουσε χάτι περίεργους θόρυδους Εξω, ἀπὸ τὸ στούντιο. Α- πέσως ἔποστείθηκε ὅτι κάτι κακὸ πρέπει νὰ τοὰ θαΐνειν Χωθὶς νὰ γάσι τὴν ον χοαιμία του, σννδέ θηκε ὁ ἴδιος μὲ τὸ αὐστη μα μετάδοσης, διακόπτ αν” τας τὸ πρὀσφερόμεγο πρό ραμμα, ἀπὸ εναν ἂν ὼ- να λεμθοδραμιῶν. ἵαὶ ποοσποιρύενος ὅτι ολ”. τάει ἕνα φάχγελο,. ἔσχνε στὴ Ἅδαφεῖα του, ᾿Απεσως, μετὰ μπίαν δνὸ νεαροὶ. στὸ ατούνῖῦ Ἀρατώντας πεοίστροφα. ΔΙ Έβεροντας ὧτι τοὺς 01 ἐπανν. μερικές χιλ ἀδὲς Πλ εθεατὲς, ἀκινητοπ) σαν τὸν παρονσιαστὴ αἱ τοῦ πΤοαν τὸ. παρτοΓοχι καὶ απὰ ώτονραψφινὴ. 11 χΝΗ πηῖ εἶχε οιὸ γοα- εσία ἵοῦ, Εταν ὅμως σ- τονοι, ΄Ἓνας ἀπ τοὺς τη λεβγατές, ϱᾳινατικὸς 4: 91 ς }αδοδοοιμιον τιν ναὶ σερί ης τῆς ον 5, Νιά ὥρα ἀθγότε ος οἳ γεαροὶ. ληστὲς σν- νε αθησαν, Καὶ ὁ Τ{ὲ- ῥ λόπαν δραθεύτηχε Ὁια τῶν ῥτοαότητά του ἀπ τον τοπική ὀρυάνωση τ1- ἐπορονσιαστῶν. τῶν ο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 198] ω Π γνώµη μας ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΗ καὶ ἀντιδιπλωματικῇ ἦταν ἡ δήλωση Ἀυπριανοῦ γιὰ τῇ δολοφονία τοῦ Προέδρου 2ανζατ. Οὔτε ἕνα λόγο συµπαθείας πριος Πρόεδρος νὰ ἐκφράσει γιὰ τὸ δὲν βρῆκε ὁ Κύὐ- ἵ : χαμὸ ἑνὸς ἡγέτη μιᾶς «φίλης χώρας, ποὺ μᾶς εἰχε συμπαρασταθεῖ σὲ ὅλες τὶς ὁύσκολες στιγμὲς, ἀκάμα καὶ μετὰ τὰ θλιδε- ρὰ γεγονότα τοῦ ἀεροδρομιου τῆς Λάρνακας. Καὶ ἂν ἀχόμα ὁ Ἡροεδρος «Σαντατ εἶχεν ἀποκαλέσει σὲ στι- γμες ὀογῆς πολιτικὸ νάνο» τὸν κ. Κυπριανοῦ, ὁ Κύ- πριος Πρόεδρος θάπρεπε να τὸν συγχωρήσει, διότι κα- τὰ τὸ ρητὸ «ὃ ἀποθανὼν δεδικαίωταί». Δυστυχῶς ὁἆ Πρόεδρο Κυποιανοῦ ὄχι µόνο δὲν ἐξέφρασε συµπάδεια γιὰ τὸ θάνατο τοῦ δαντᾶτ, ἀλλὰ καὶ οὔτε καταδίκασε τὴν ἐνέργεια τῆς δολοφονίας. 1Πι- Οιοριστηκε µόνο νὰ πεῖ ὅτι «ὃὁ θάνατος εἶναι πάντοτε λυπηρὸ γεγονὸς καὶ μάλιστα ὅταν πρόκειται γιὰ δολο- Φογία». Ἡήπως ὅμως εἶπε κανένας καμιὰ φορἀ ὅτι ἕ θάνατος εἶναι χαρμόσυνο γεγονός Καὶ μάλιστα ὅταν προέρχεται ἀπὸ δολοφονία Απ’ ὅτι ξέρουμε κανένας δὲν εἶπε κάτι τέτοιο καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση. ᾿Εκεῖνο ποὺ γίνεται σιάντοτε ἂἀπ' ὅλους σὲ τέτοιες περιπτώσεις εἶναι ἡ ἔκφοαση συλλυπητηρίων καὶ συμπάθειας καὶ ἢ καταδίκη τῆς δολοφονικῆς ἐνέργειας. Δυστυχῶς, ὅ- ως, ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ δὲν ἔκαμε οὔτε τὸ ἕνα, οὔτε τὸ ἄλλο. Καὶ μὲ τὴν ἀτυχέστατη καὶ ἀντιδιπλω- ματικὴ αὐτὴ ἐνέογεια του ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔχει ἐκτεθεῖ, ἔχασε καὶ μιὰ χρυσή εὐκαιρία νὰ ἀναθερμάνει τὶς σχέ- σεις µας μὲ τὴν Αἴγυπτο. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤτιΑ «42ΡΟΛΟΓΙΑΚΗ θόμδα» καὶ «νάρκη» γιὰ τὴν τῆς περιοχῆς χαρακτήρισε τὸ πρόθλημα τοῦ Αἰγαίου ὃὁ ὑπεύθυνος τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τού ἀγγλιμοῦ περιοδικοῦ «Ομπσέοθερ», κ. Α. Οὐϊλσον, ἓξ αἰτίας δῆθεν τοῦ γεγονὸτος ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρ κία θοίσκονται τῶρα ἐνώπιον κρισίµων ἐσωτερικῶν καὶ εἰρήνη οἰπονομικῶν προθληµάτων, ποὺ θὰ ποὲπει νὰ ἀἄπορρο- φήσουν τὶς φοοντίδες τῶν κυθερνήσεων τους. Συμφωνοῦμε μὲ τὸν κ. Οὐὗϊλσον, ὅτι τὸ Αἰγαῖο ἀποτελεῖ «ὠρολογιακή ἑόμέα» καὶ «νάρκη» γιὰ τὴν εἰ- ρήνη τῆς περιοχῆς. Διαφωνοῦμεν ὅμως ὥς πρὸς τὴν ποαγματικὴν αὐτία ποὺ ἔχει γίνει τὸ Αἰγαῖο «ὥρολογι- ακἡ θόμθα» καὶ “νάρκη”. Δέν εἶναι δηλαδη τὰ κρίσιμα ἐσωτεοικὰ καὺ οἰπονομικὰ προθλήματα ποὺ ἀντιμετω- πίζουν ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία ἡ πραγματικὴ αἰτία. ᾿Αλλὰ ἡ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας σὲ θάρος τῆς Ἑλλάδος. Μιὰ πολιτικὴ ποὺ δυστυχῶς ἐνθαρρύνο- ται ἀπὸ τὸν Δυτικὸ παράγοντα καὶ πολλὲς φορὲς υἱοθε- τεῖται, ὅπως ἀμοιθῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὸ Ἐυπριακό. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ εὐτυχῶς γοάφοι στὴν Αμερική. “Ὑπάρχουν ἄνθρωποι στὶς Ἡ- νωµένες Πολιτεῖες ποὺ ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη νὰ παρουσιάζονν» γυμνὴ τὴν ἀλήθεια, ὅσο πικρὴ κι ἂν εἶναι γιὰ τὴ χώρα τους ἢ τοὺς συμμάχους της. Κι ἕ- νας τέτοιος τίμιος καὶ θαρραλέος ἄνθρωπος εἶναι ὅ δημοσιογράφος Κο. Χίεσεν ὃ ὁποῖος χωρὶς περιστρο- φὲς ὑποστήριξε σὲ πρόσφατη συξήτηση στρογγύλης τράπεξας στὸ Παρίσι, ὅτι «ἡ Τουρκικὴ εἰσθολὴ καὶ ἢ αγτέ φάµτο» διχοτόμηση τῆς Κύπρου ὑπῆρξεν ἄποτε: Ίεσμα συνωμοσίας ἄλλων ξέρω. Αικάψεων στὴμ. ὀπφία ᾿πεονγένοχη εἶναι καὶ ἡ Βρεττανία» να Άρη μη ν Γιὰ τὴν πικρὴν αὐτὴ «αλ ο νδὲν ὑπιάδάει κάνή μιὰ ἀμφιέολία. Διότι ἂν ἡ Βρεττανία δὲν ἦταν συνέ- φοχη τῆς Τουρκικῆς εἰσθολῆς, δὲν θὰ τὴν ἐπέτρεπε, σὰν ἐγγυήπρια δύναμή, οὔτε καὶ θὰ τὴν ἀνεχάταν γιὰ ἀρκετοὶ τίµιοι δημοσιο” ἑφτὰ τώρα χοόνια. ππαπωποππονσπααπωκωώκακ ΒΛ ο Πραγματοποιήθηκε προχθὲς συνάντηση ἐπροσώσων τοῦ Συνδέσμου Ἀ τηματομεσιτικῶν Ἐπιχειρήσεων Κύπρου μὲ τὸν ᾿ Αναπληρωτὴ Διευθυντὴ τοῦ Ἀτηματολογικοῦ καὶ Χωρομετοικοῦ Τµήµατος κ. Α. Χριστόφη. διάφορα θέµατα, Κατὰ τὴν συνάντηση ἐξετάσθησαν ες ϊ : κ. . ποοξλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν τάξη τῶν ἐπαγγελματιῶν . , ἃ ὃ ξ Ἀτηματομεσιτῶν καὶ ἀντηλλάγησαν ἐποικοδομητικὲς ἀπό- ψεις. ϱ Μέ τὴν εὐκαιρία τῆς Έης μεγάλης ἰσλαμικῆς. γιορ- τῆς τοῦ Κουομπὰν ΠΜπαῦράμ ἔγινε χθὲς τὸ πβιάῦ πάφ Τεχκὲ τῆς «άρνακας ἡ καθιερωμένη προσευχὴ στὴν ἄποία πῆραν µέρος Τουοκοκύπριοι ποὺ διαβιοῦν στὶς περιοχὲς ποὺ ἐλέγχει τὸ κράτος καὶ ἄλλοι μουσουλμάνοι ποὺ βρίσκον- ται στὴν Κύπρο. ΠΜετὰ τὴν προσευχἠ µοιράσθηκαν γλυκίσματα ἀπὸ τους διοογανωτὲς καὶ ἀπὸ τὶς Δαἴονὲς Δάρνακας. ᾿Ἐπί- σης ἔγινε ἡ καθιερωμένη θυσία τοῦ ἀμνοῦ. 9ϱ 'Ο Ύπατος '᾿Αομοστὴς τῆς Κύπρου στὶς Ινδίες κ. 4. Νικολαΐδης τὴν περασμένη Παρασκευὴ στὸ . , : . ὃς τὸν Ἡασιλέα Πι Ἡ ατμαντοὺ τὰ διαπιστευτήρια του προς ο πρωο | ὡς πρὠτου Πρεσθευτὴ τῆς Κύπρο ἐπέδωσε ρέντρα τῆς Νεπάλης στὸ Βασίλειο τῆς Νεπάλης. τὰ διαπιστευτήρια τοῦ α. Νικολαΐδη, ὁ ν ή Ἰ- - λαξε τὴν ὑποστήριξη τῆς χὠθας ᾿ 5 να. τὴν κυριαρχία, τὴν ἐδαφικη α ς ῆς διαθεθαί- εραιότητα καὶ τὸ ἀδέσμευτο τῆς Κύπρου ' ὦ τοι Νικολαΐδη για τῇ συνεχή ὑποστήριξη τῆς χ : ς τῆς έχοις ὑπὲο τῆς δίκαιης ὑποθέσεως τῆς Κύπρου μέχρις του ὕσεο σ ς λυθεῖ μὲ ἀπευθείας συνομιλίες μεταξυ Τουρκοκυσπριωγ. Δεχόμενος : 5 Ἡασιλέας Πιρέντρα ἔπανε για ν ἀνεξαοτῆσια, του για τῇ ξαοτη ον ὧσε τὸν κ. ρας 3 ὕτου τὸ ποόθλημα . τῶν Ελληνοκυπρίων μαι των Ἀ ύπρο τετθαμελὲς κλιμάκιο »Οογανισμοῦ ΠΜικρομµεσαι : “Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κλι- . ον ἐπιχειρησέων : ' 7 ] Ὃὼ μα τὸ ὁποῖο Δὰ παραμείνει στήν Κ ύποο γιὰ µ τῆς συνεργασιας μεταξὺ Εμπορίου 9 Εφθασε προχβὲς στην , ο κ ἐμπειρογνωμόνῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ μαὶ χειροτεχνιας. µακίου, εν μίνεται µέσα στα πλαισια Χειοοτεχνίας τοῦ Σπουογεῖου τοῦ Ελληνικοῦ ᾿Οογανισμοῦ. µαδα, 'ὙὝπηρεσιας τῆς Ἐιου]χαγιας και και η : τικῶν Σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως εἶναι μελέτη πρακτικῶ» ) τος ὁποίους ὁ ᾿Οργανισμος θα μποροῦσε γά μμων µε ἴους ο) ο ϱ τος . . βοήθεια ἀναφορικα µε . : , ᾿ 7 ἰ νομιὴ προσφέρει τεχνικῆ καὶ οικονγο 7 ' : ῆς µυπριακῆς πφογοάµµατα στον τοµέα τῆς ριακῆς τα ἀναπτυξιακα : ας ἐ) ας. Χειροτεχνίας --- Οἰκοτεχνιας κο. : , ἐ ῇ ρεσὶα Χει Χβὲς τὸ κλιμάκιο ἐπισκέφθῆκε την Υπηρ ροτεχνίας ----- Οἰκοτεχνιας τὰ καταστή: ͵ ο ὔ ἆ ει ὅτι ν Ἴ -ο- Λεμεσοῦ ἄναποινων 9 'Ο ἜΈπαοχος ᾿ ὁ παλ α δοια Λεμεσοῦ µπορου : { μ.μ. ὥς τὶς 6 μ.μ. το Σ άξέα- εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψέως περι µατα µεσα στὰ Δημοτικ μείνουν ἀνοικτα ἅπο τὴ το 10.10.51. τὴν γητῶν στὴ «4εμεσό. μὲ | | Ὁμιλία τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΛΔΗΣΥ. κ. Παπαδόπουλου στἠ Βουλή. ππιαπασεις πωαζπααμαες σι παπα ώς σπορ ΗΝΠΠΟΤΟ ΤΗΣ ΗΣΤΥΦΙΠΙΙΣ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΗΚΕΣΒΙΟΜΗΧΠΝΙΕΣ Ἡ Κυβέρνηση νἁ πάρει ἀμέσως ὁραστικἁ µέτρα Ὅ θουλευτὴς Πάφου τοῦ ΔΗΣΥ κ. Γεώργιος Πατιαδόπουλος εἰσπγεῖται ὅπως ἐνθαρρυνθοῦν περιφερειακὲς θιοµπχανίες μὲ φορολογικά κί- νητρα γιὰ νὰ μπορέσουν ν᾿ ἀπορροφήσουν ἑρ- Υατικὸ προσωπικὸ ἁτὸ τὴν ὕπαιθρο, Μιλώντας κατὰ τὰ συζήτπσπ τοῦ θέµατος γιὰ τὶς οἰκονομι κὰ καθυστερπµένες περιοχὲς τῆς Κύπρου, ὁ κ. Παπαδόπουλος τόνισε ὅτι ἡ πιὸ πάνω εἰσήνγη- ση ἀποτελεῖ ἕνα μέτρο γιὰ τὴν ἐνθάρρυνοτι τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου νὰ μείνουν στὸ χω- ριά τους. τὸ πλῆρες κείµενο Ἐπισκεπτόμενοι τὴν ῥρυεστηµένους, λελειμμένους ὁλαστάρια τῆς ὔποι- θρον συναντῶμεν ἀνθρώπους δα ἠλικιωμένους, καὶ κοτὰ τὸ πλεῖστον έγκαοτα ἀπὸ τὰ νεαρὰ οἰκογενείος τους, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐγκατέ- λειψαν τὰ σπίτια καὶ τὲς οἱ κογένειες τους γιὰ νὰ έγκατα στοθοῦν στὲς πόλεις ἢ νὰ µε τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Πα- ταναστεύσουν εἰς τὸ ἐξωτερι- κό, Καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ εὕρουν ἕνα εὐκολότερο καὶ ἀμειπτικό τερα τρόπο ζωῆς, Ἡ ἀστυφι- λία καὶ ἡ µετανώστεωσις εἶναι Φαινόμενο ποὺ παρατηρεῖται εἰς πτωχὲς ἢ ἡμιονεπτυγμένες περιοχὲς. Εἶναι φαινόμενο σχε δὸν παγκόσμιο ἐκτὸς ἀπὸ τὰ καθεστώτα ποὺ καθορίζουν κα ΓΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΄!ΙΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΕ ΥΕΕΡΝΗΣΗ: Πήνω ἀπὸ πέντε παιδιὰ ῳ Έντονη εἶναι ἡ κατακραυγἡ τῶν πολυτέκνων ὅλης τᾷς Κύπρου δίδει ἡ Κυθέρπσπ στὸν ὅρο κνος». Συγκεκριµένα ἡ Κυθέρνηση, λέει ὅτι πολύτεκνος εἶναι ἑκεῖ- νος ποὺ ἔχει πέντε παιδιὰ καὶ πάνω, ἐνῶ ἡ ᾿Ὀργάνωσω Πολυτέκνων, λέει ὅτι γιὰ νὰ λέγεται κάποιος πολύτεκνος πρέπει νὰ ἔχει τέσσερα Εναντίον τῆς ἑρμπνείας τιο παιδιὰ καὶ πάνω. ἀνακυίνώση τῆς Πο- Σ.γετικὴ Πωγκύπριας ᾿Οοργάνωσες Ἰυτέχνων ἀναφέρει: «Ἡ ΠΟΠ ὀνακοινώγει ὅτι στὶς 4 ᾿Οκτωθρίοι τὴν Μυ- ριακὴ καὶ ὥσαν 11 απ... ἕνινε ἀπὸ τὴν Ἐπαρχιωκὴ Ἔπιτρο- πὴ «Δευιωσίας περιφερειακὴ σιγλέντρωση στὸ ΔΛημωτικὺ Σγυχεῖο Δευτερᾶς στὴν ὁποία πφυσῇ/θάν υἱ πυλύτεκνοι τῶν γύρω χωφριῶν. τὴ συγχέντρω ση παρέστη καὶ ὁ απρὀεδρος τῆς ὀργαγώσεως χ. Ἰωάννης Φάκας, ὁ ὁποῖος ἐμίληῆσε γιά τὴν ἔδρυση καὶ δράση τῆς ὁρ γάγώσεως, χώωθὼς ἐπίσης γαὶ τὰ ὠφελήματα ποὺ ἔχουν χερ ὀίσει ἀπὸ τὴν Νυδθέργηση καὶ τὴν Εκκ]ησία µέχρι τώ- ρα κα ἐξήγησε στοὺς πολύτε Ἄνους τὰ διαθήματα στὰ ὁ- ποῖα θά ποοθεῖ ἡ ὀργάνωση γιὰ, τὴν ἐπίμυση τῶν ὑποῖοί- πων πρυθ)πμάτων. Ἐξεφράσθη ἀντίδφαση ἐκ μέρους τῶν πολυτέχνων ἕναν- τίο τῆς Κιυθερνήσεως ὅσον άἀ- φορά τὸν ὅρρ αολίπεχνος. Ἡ κυθέρνηση 1έει ὅτι το.ύτε Ἄνως εἶναι ἐχεῖνος ποὺ έχει ὃ παιδιὰ γαὶ πάνω, ἐνῶ εμεῖς μέμε ὅτι πολήτεχγως εἶναι ἐ- πεῖνυς ποὺ ἔχει 4 παιδιὰἁ γαὶ πάνω, Οἱ πυλύτεχνοι κάλεσαν τὴν Γραμματεία. τῆς ΠΟΠ γὰ διαμαρφτηρηθεῖι ἔντονα πρὺς τὴν Κυθέρνησι γιὰ τὸ γεγονος αὐτο, καὶ νὰ ἀργχίσει δυννὺ ἀνώνα γιὰ νὰ ανα υνοριστοῦν. πο) ύτεχνοι γαὶ ἓ- γεῖυι ποῖ ἔχουν 4 παιδιά, Αγοιυῤθως, ἐξελέγη. Τυωπι- χἡ ᾿Επιτουπὴ ἀπὸ κάθε γωφριό, Πασωκά)αὔντια οἱ πο) τελνοι γάθε χωριοῦ. ὅπως ἐφυδια- σθωῦν μὲ τὴν πο υτεχνικὴ ταντότητα, ἐπικοιγωνώντας εἳ τε μὲ τὶς τοπικὲς ἐπιτουπὲς εἶτε ατ εὐθεία μὲ τὸ ρα- φεῖα τῆς ΠΟΠ. ᾿Αοιάῦνης ορ Αενυχοισία 104 Τη). οτό1 0, ἸΑντιπούσωπυι τῶν χωριῶγ πο. εξελέγησαν: Κάτω Αιοατάμιαι Θεόδυι- λως Ἱωσὴι ΤΠμ.. 20891 1δα- άαιν Λο, 4. Πάνω Αάκατάµια: Σοφία Ἠύὐθυμίον. [οταν Δημοτικά λακατάµιας, Κάτω Αευτεράτ Φάθύας Οκεοδασίο, Μαρούλ]α ᾽Αγαθα 2}. Πάνω Λευτερά: ᾽Αδάπυν Ὀλνδρέας, Θεράπων Άν πιω Ἀυναάνβον, λεσαρης, Ἀτιωμανίδνς λιγο άκῆς, Ανάντ απα Νιλόλάος κ... Νινολάην Ῥοψάτες: Πέτρυς Κ, ἆουᾳ τε) ἀρης. εν’ Πάνω ἀπὸ Τέσσερα παιδί ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μημολόφου: Σάδόας Παπὰ Παρασκευᾶ. ᾿ Καμαὶ --- χυς Ἠσικνής. Πολιτικό Κωνσταντίνου Γεώργιος, ᾽Αποστόλου Κύ. προς, ᾿Αναστάσιος Γιαννακί- δη. Σ.ΥΩΝ. ᾿Ανθουκόλεως δο φονλῆς Κώστας, ᾿Ασσιήμης ᾿Ανδρέας, Ἀοχολάου ᾿Αγὸρέ- ας, Γιμννακοῦ Κώστας, Καμιά: ᾖἸζυριά- Ἑσέρι: Χαράλαμπος Κυ- ριάκου, Σνύνοιι. ὈΤσερίου 31Α’». ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ τὸ μεταξὺ σ᾿ ἄλλη ἀἆνα- κοἰνωσή της ἡ Παγκ. Όργά νωση Πολυτέκνων ἀναφέρει ὅτι σὲ χθεσινή της συνεδρία- ο. δα α«πολύτε- ση ἀποφάσισε καὶ ἀὀπέστειλε πρὸς τὺν προεδρεύοντα τῆς Κυπριανῆς Δημοκρατίας 3. Ῥεώργιον Λαδὰ τὸ πιὸ χάτω τηλεγράφημα: Ἠξοχύτατε., Ποὶν λίγες µέρες ἀνακοινά θηνε ὅτι τὸ Ὑπουργικὸ δὴ θούλιο ἀπὸ τὴν απροεδρίαν σας ἀποφάσισε τὴν ἐπιδότη- ση τῶν κυµίστρων τῶν προσ- φύγον μαθητῶν. Ἐλνάπιον τοῦ Ὑπουργιχοῦ Συμόθορυλίου. ἐκκρεμεῖ εἰσήγη- ση (Μπ ἀριθμὸν 14) τῆς Διὐπουργικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὑπογεννητικότηϊας γιὰ ἐπι- δότηση χαὶ τῶν πομίστρων τῶν παιδιῶν τῶν πολυτέχνωνι Παρακαλοῦμε τὸ Ὕπουργνν κὸ Συμθοήλιο γὰ ἐγκρίνει σή μερα τὴν ἐπιδότηση καὶ γιὰ τὰ παΐδιά µας», ΗΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΤΩΝ ΗΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΡΙΩΝ ΑΡΛΛΙΗΗΘΥ ΕΛΙ ΛΕΙΒΛΛΙΘΝ Τὸ Τµῆμα Αναπτύξεως Υ- δάτων σὲ συνεργασία μὲ τὰ τµήµατο Πολεοδομίας καὶ Οἱ. κήσεως καὶ Δημοσίων Ἔργων θὰ ὑποδάλει σύντομα εἰσηγή- σεις ὡς πρὸς τῆν ἀνογκαιότη τα καταωσκευῆς συµπληρωμοτι- κὠν ἢ ἄλλων ἀντιπλημμωρικῶν ἔργων γιὰ τῆν προστοσίαν τῶν κατοίκων τῶν χωριῶν Λειδαδιών καὶ ᾿Αραδίππου καὶ τῶν κατοίκων τῶν προσφυγι- κὠν συνοικισμών Λειδαδιών. Τὰ πάνω ἀναφέρονται σὲ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν σὲ ἐρώτηση τῶν θουλευτῶν τοῦ ΔΗ. ΣΥ, κ.κ. Γε ωργίου, Μοθηκολώνη καὶ Χα. τζηκοκοῦ γιὰ τὴν κατασκευη ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων σὲ πε- ριοχὲς τῆς Λάρνακας ποὺ πλή γηκαν ἀπὸ πλημμύρες τὸν πε- ροσµένο Ιούνιο καὶ γιὰ τὰ πιὸ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ Ν]εθαύριο Ἀνριανὴ Ἡ ΑΝ. ὁ ᾿Αργιεπίσχοπυος Κάπρον χ.2. Χονσόστομος θά. Λειτουογήσει στὸν Ἱεοῦ Χαο δώτήῆρας. τοῦ Συ νοινισμοῦ ᾿Ανθούποίης. κ αὐτῃ θά. γειροτογήσει σὲ Πρεσθύτερυ, τὸ λιάνονο λἱι: χω. Εηθνμίον, Θεσκόγα, καὶ προχειρισει σε Οἰκονομο, µέτρα γιὰ ἀνοκούφιση τῶν πλη γέντων. Ὁ ὑπουργὸς παρατηρεῖ πὼς γιὰ τὴν προ- στασία τῶν προσφυγικῶν συν οἰκισμῶν καὶ ἄλλων κατοικιῶν στὴν περιοχὴ Λειδαδιῶν Λάρ- νοκας, ἡ Κυθέρνηση Ἠπροέδη στην ἐκσκαφη αὐλακιοῦ ἐκροῆς κατασκευὴ ἀναχώμο- ᾿Εσωτερικῶν καὶ τὴν τος μήκους 200 µέτρων, Τε. λευτοῖα Υίνεται ἐξακρίδωση τῆς ἐπάρκειας τοῦ κατασκευα σθέντος φράγµατος, Παράταση τοῦ ἐνοικιοστασίου ζητεῖ τὸ ΑΚΕΛ Παράταση τοῦ νόµου γιὰ παγοποίηση τῶν ἐνοικίων εἰσηγήθηκε τὸ ΑΚΕΛ με πρόταση νόµου ποὺ κατόθε σε χθὲς στὴ Βουλή. Στὴν προηγούμενη συνεδρία τοῦ Σώματος ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ κ. Κ/ηρίδης τόνισε τὴν ἆ- νάγκη ὅπως ἡ ἜἘκτελεστι κ ᾿Εξουσία ἁἀποστείλει στὴ Βουλὴ τὸ ἀπὸ μακροῦ ἀνα Ἀενόμενο τροποποιητικὸ νο- µοσχέδιο γιὰ τὸ ἐνοικιοστά σιο, Διαφορετικὰ ὁ ΔΗΣΥ θὰ ἀναγκαστεῖὶ νὰ καταψηφί σει τὴν παράταση, παδόπουλοω εἶναι τὸ ἀκόλουθο: « Ἔντιμε κύριε Πρόεδρε ἔντιμοι κύριοι 6ου. λευταί, Τὸ θέµα ποὺ σήµερα συζητᾶ ἡ Βουλὴ εἶναι πολύτιλοκο καὶ πολύτιλευρο. Μία ὅμως εἶναι ἡ κα- τάλτιδπ του. Ἡ ἐγκατάλειφη τῆς ὑπαίθρου ἡ ἆ- παγύμνωσπ της ἀπὸ τὴν σφριγπλἠ ζωή τοῦ νέ- ου, ἡ ἐρήμωσπ τις μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ὑδροκεφα λία τῶν πόλεων ἡ ἡ µετανάστευσις τῆς πιὸ ἐκλς κτῆς μερίδας τοῦ λαοῦ ᾿Αναλογιζόμενιοι τὸ μέ: γεθος τοῦ προθλήµατος τούτου ὀφείλομεν ὅὃ- λοι, θουλὴ καὶ κυθέρνησπ νὰ σκεφθοῦμε σοθα- τὰ μηχανκὸ τρόπο τὴν κοτονο μὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τὸν κα ταμερισμὸ τῆς ἐργασίας ὑπο χρεωτικὰ. Ἡ. διάγνωση τῆς ποθήσεως ἐτέθη: ᾿Εγκατάλειφη κοὶ ἐρή µωση τῆς ὑπαίθρου. Θεραπεία Ἡ θεραπεία εἶναι δύσκολη για τὶ εἶναι πάθηση κοὶ ὄχι ἀσθέ νεια. Συνίσταται ἡ θεραπεὶα ἆ πὸ σειρὰ µέτρων προληπτικῶν καὶ ὑπανορθωτικῶν. Πρὺπει νὰ δημιουργηθοῦν συν θήκες, ἀνθρώπινες, µέσα στὲς ὁποῖες ὁ καθένος θὰ νοιώθει ἆ σφάλεια, σιγουριὰ γιὰ μιὰ ἆ- νετότερη καὶ ὑποφερτὴ ζωή, ποὺ νὰ συγκρίνεται μὲ μιὰ µέ ση κατώσταση τῆς διαδίωσης εἰς µία πόλη. Νὰ ἐνθαρρυνθοῦν περιφερεια κὲς διοµηχανίες μὲ Φορολογι- κἁ κίνητρα γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀπορροφήσουν ἑργατικὸ προ σωπικὸ ἀπὸ τὴν ὕπαιθρ, Νὰ θελτιωθεῖ τὸ ὁδικὸ δίκτυο ὥ- στε ἡ προσπέλαση στὴν ὕπαι Θρο νὰ εἶναι εὐχερὴς καὶ νὰ μὴν καταντᾶ μορτύριο καὶ δοά µα πολλὲς φορὲς ἡ µετάδασις ἀπὸ τὸ χωριὸ στὴν πόλη, καὶ τονάπαλιν, Όταν ἐπισκεπτό. µμεθα τὲς διάφορες κοινότητες κι ἔχοντες ὑπ' ὄψη τὸ πρόθλη μα ποὺ ἀὀπόψε ἡ δουλὴ συζητᾶ καὶ σκεπτόµεθα ταξιδεύοντας πάνω σὲ κεῖνους τοὺς δρόµους θόζοντας τὸν ἑαυτό µας στὴν θέση τῶν ἀνθράβων ποὺ πη- γαΐνοµεν νὰ ἐπισκεφθῶμεν δις ρωτώμεθα πῶς εἶναι δυνατὸ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ μένουν προα κολλημένοι στὲς περιοχὲς πους, Αν εἰσηγηθες τρόπους εἰς τὸν ἑαυτό σου γιὰ νὰ µεί- νεις ἐκεῖ, ἕνας ἀπὸ τοὺς κύρι ους παράγοντες ποὺ θὰ ζητή σεις εἶναι ἡ καλυτέρευση τοῦ δρόµου καὶ ἡ συντόμευση τῆς ἀπόστασης. Οἱ περισσότερες κοινότητες τῆς ἐπαρχίως Πάφου διοσυνδέ- ονται μὲ τὴν Πόλιν τῆς Πάφου μὲ ἀρχέγονους, δαιδαλώδεις, ἆ νἈμολους δρόμους ποὺ «ἁλί- µονο σου ἂν ἔχεις νὰ διαοστον ρωθεῖς μὲ ἄλλο ὄχηιο Οἱ λαγ κοῦδες, τὰ παγκέττα καὶ στρο φὲς ποὺ σύντομα θὰ σὲ ἀναγ κάσουν νὰ ἀλλάξεις οὐτοκίνη το γιατὶ γρήγορα θὰ γίνει ἅ χρηστο. Οἱ περισσότεροι κεν- τρικοὶ δρόµοι ποὺ ὁδηγοῦν διὰ μέσου πολλῶν κοινοτήτων εἷ- νοι ἀδιέξοδοι, δι’ αὐτὸ ἐπι- θάλλεται νὰ δημιουργηθοῦν πε ριφερειακοὶ δρόµοι ποὺ νὰ συν δέουν τὲς ἀπομακρυσμένες κοι νότητες ποὺ ἑνῶ ἀπέχουν µε ταξύ τους ἐλάχιστα μίλια, διὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν, χρειάζεται νὰ διανύουν πολλὲς δεκάδες µί λια, Δρόμοι ποὺ ἴἔχουν χαρα- ᾿χθεῖ ἢ σχεδιασθεῖ ἀπὸ πολὺ και ρὸ παρέμειναν στὰ χρονοντού- λαπα τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν, ὅπως ὁ δρόµος Αγίας Βαρδθά ρας --- ᾿Αξύλου πρὸς ᾽Αμπελί- τη, ὁ δρόμος ᾿Ανατολικοῦ --- ᾿Επισκοπῆς --- Κανναθιοῦς, ὁ δρόμος Πόλεως Χρυσοχοῦς -- Λυσοῦ πρὸς Στουρὸν Ῥώκας, ὁ δράµος Ξεροῦ πρὸς Κέδαρες ---. Προιτώρι --- Πλάτρες καὶ τόσοι ἄλλοι. Ἡ ἐπιδιόρθωση ποῦ ὁδικοῦ δικτύου ἐκτὸς τῶν εὐεργετικῶν ἀπατελεσμάτων εἰς τὸν γηγενὴ πληθυσμὸν θὰ συµ 6άλει τὰ μέγιστα καὶ εἷς τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ᾿Αγροτικοῦ του: ρισμοῦ ἑνὸς μεγάλου κινήτρου γιὰ τὴν ἀνάώπτνξη τῆς ὑπαί. θρου. Τὰ πλεῖστα χὼριὰ τῆς Ἐπαρχίας µου προσφέροντοι ὡς ἄριστα Τουριστικὰ κέντρο, Πρύπει νὰ ὑπάρξει ὑπεύθυνος προγραμματισμὸς ὥστε ἐφαρμο ζάμενος νὰ ἐμπνεύσει ἐμπιστο σύνην διὰ τὸ µέλλον τοῦ Υεωβ γοῦ. Οἱ διάφορες εἰσηγήσεις καὶ συστάσεις νὰ γίνονται ἐπὶ τῇ δάσει ἐπιστημονικοῦ καὶ ἐμ περιστατωµένου προγραµµατι σμοῦ γιὰ νὰ ἀποφεύγονῖαι οἱ κονομικὲς καταστάσεις. Καὶ ἕ χω τρανο παράδειγµα. , Τὰ τελευταία χρόνια ἡ κυ- δέρνηση σωνιστοῦσε τὴν φύτευ ση χορουπιὼν --- ἀμυγδολιῶν μὲ ἐπιχορήγηση μάλιστα. Σή µερα δὲν διατίθενται τὰ προῖ- όντα αὐτὰ ἢ οἱ τιμὲς τους εἶναι ἐξευτελιστικὲς ὥστε νὰ µην τὰ µοζεύουν οἱ παραγω γοὶ ὡς ἀσύμφορα καὶ μὲ τὴν σηµερινὴν σπάνιν τῶν ἐργατί- κὠν χειρῶν τὸ πρόθληµα νὰ γίνεται ἀκόμη πιὸ δύσκολο, Συνιστᾶται λ.χ. σήµερα ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο κυδερνητικὀ τµήμο ἡ ἀντικοτάσταση τῶν παραδο σιακῶν οἰνοποιησίμων σταφυ- λῶν μὲ νέες ποικιλίες, Καὶ προτοῦ ἀκόμη ἀποδώσουν κα. λὰ --- κολὰ δημιουργεῖται πρό ϐληµα παρολαξῆς καὶ διαθέσε ως τους. Τὶ νὰ συμπεράνω μεν Καὶ ποῦ θὰ στηρίξει τὲς ἐλιτίδες του ὁ παραγωγὸς διὸ ἕνα καλύτερο αὔριο Πῶς θὰ τὸν πείσωµεν ὅτι ἡ ζωή του θὰ καλυτερεύσει Οἱ κόποι καὶ οἳ µόχθοι τοῦ παρογωγοῦ δὲν ἔχουν ἀντίκρυ- σα. Τὰ προϊόντα του δὲν πωλοῦνται σὲ ἀμειπτικὲς τι- μὲς σύμφωνα μὲ τὸν τιμάριθ- μον ποὺ ἀκολουθοῦν ὅλοι οἱ μισθοὶ καὶ τὰ ἡμερομίσθια, Πολλὲς φορὲς οἱ ἔμποροι δη μιουργοῦν τεχνητὴν κρίσιν διὰ νὰ ρίξουν τὲς τιμὲς καὶ νὰ ἀναγκασθεῖ ὁ θασονισμένος ἆ Ὑρότης νὰ δώσει τὸ προῖόν του σὲ ἀσύμφορες τιμὲς διὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ὁλικὴν κατα στροφήν. Σ᾽ οὐτὸ συμθάλλει καὶ ἡ κυθέρνηση ποὺ ἐπιτρέπει τὴν εἰσαγωγὴν πολλὲς Φφορὲς προϊόντων ποὺ παράγοντοι ἄ- Φθονα εἰς τὸν τόπον µας. Πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ Σων ᾿δούλιον ᾿ΕἘμπορίος φρούτων καὶ τῶν ἄλλὼῶν προϊόντων ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ καταστροφικὴ πορεμθολὴ τρίτων, δι᾽ ὄφελος ποῦ ποραγωγοῦ καὶ τοῦ κατα ναλωτοῦ, ' Τὸ χρόνιο ἀμπελουργικὸ θὸ συζητηθεῖ ὡς ἄλλο θέµα εἰς τὴν Βουλήν, δι’ αὐτὸ δὲν θὰ ἆ ναφερθῷ σήµερο εἰς τοῦτο. Αλλο ποὺ εἰσηγούμαστε εἶ ναι ἡ ἀναθεώρηση καὶ ἀνοκα- πάταξη τῶν πολεοδομικῶν ζω- νῶν ὥστε νὰ ὑποθοηθηθεῖ ἡ ἆ νάπτυξη τοῦ ἀγροτικοῦ τουρι- σαοῦ, ᾽Αντιπροσωπευτικὸ πορά δειγµο φέρνω τὸν Πωμὸν καὶ τὰ πέριξ χωρία Ἐπίσης δα σικὸ ρόλο πιστεύοιεν ὅτι θὰ παίξει εἰς τὴν καταπολέμηση τῆς ἀστυφιλίας, ὁ δισχωρι. σμὸς οἰκοπέδων σὲ διάφορες κοινότητες ποὺ νὰ δοθοῦν σὲ Φτωχὲς οἰκογένειες καὶ νὰ χο ρηγηθοῦν μακροπρόθεσμα δά- νεια δι᾽ ἀνοικοδόμησιν κατοι- κιῶν καὶ προικοδότησιν φτω- χῶν κορασίδων ὥστε νὰ ἆποκα τασταθοῦν στὸν τόπο τους καὶ νὰ μὴν πέφτουν θύμοτα τῶν διαφόρων ἐμπόρων τῆς γῆς κοὶ ἄλλων ἐκμεταλλευτῶν. Ἕνα νέο πρόδληια ποὺ ἆν τιμετωπίζει ὁ ἀγροτικὸς πλη θυσμὸς εἶναι τὸ καταθλιπτικὸ δυσανάλογο ἀναλογικὸ σύστημα ποὺ ἐπεθλήθη καὶ πολλοὶ κιν- δυνεύουν νὰ φυλακισθοῦν διότι ἀδυνατοῦν νὰ καταδάλουν τὲς εἰσφορὲς τους. Πλεῖστοι ὅσοι αὐτοεργοδοτούμενοι προσπα Θοῦν νὰ ἐγγραφοῦν στοὺς κατα λόγους τῶν ἀνέργων ἢ τῶν ἆἀ ναπήρων διὰ νὰ ἁποφύγουν τὴν ἀφαίμαξη, Κύριοι συνάδελφοι, Τὰ µέτρα ποὺ πρᾶπει νὰ λη φθοῦν ἀκάμη εἶναι πολλὰ καὶ Τεχνικὸς ἑογαστήρίου ρυθμίξει τὴ θέση ἑ- μικθόφωνου σὲ πειοά- γὸς κατευθυνόμενου µατα µέσα σὲ ἀντιβορυθικὸ θάλαμο τοῦ κςα-. Διαθιβάσεων καὶ Ῥαν τικοῦ ἑογοστασὶίου τάρ τῆς Βοεττανίας. ὅτὰ πειράµατα µε. τριέται ἡ ἀντίδραση τοῦ µικρόφωνου σὲ ἡ- χο τοῦ περιβάλλοντος διαθλόμενο γύοω ἀπὸ ς ς . : . ας τὸ κεφαλι ποὸς τὸ ὁποῖο κατευθύνεται. Οἱ ν ς τὴν εὖ- μηχανικοὶ ἐἑλπίξουν ὃτι µειώγαντας τὴν εὖ- » ρὰ ἁλλὰ καὶ ἀποτελεσματικά. πῶς νὰ ἀντιμετω. πίσωµεν τὸ πρόθλτιµα, νὰ διαγνώσωµεν τὴν πό θΠπσΠπ καὶ νὰ προθοῦμεν εἰς τὴν λήψπι τῶν 6ρα χυπρόθεσµων καὶ µακροπρόθεσµων ἐκείνων µε τρων τιοὺ θὰ προλάθουν καὶ θὰ θεραπεύσουν τὸ κακό. Οἱ προηγούμενοι φίλοι ὁμιληταὶ ὄθιξαν τὰ κύρια σπµεῖα καὶ ὀλία παραμένουν διὰ νὰ εἷ- πωµεν καὶ νὰ εἰσπγυπθῶμεν. Καὶ ἐὰν παίρνωµεν τὸν λόγον εἶναι γιὰ νὰ ἐκφράσωμεν καὶ µεῖις τὴν πικρίαν καὶ ἀπογοήτευσπ µας ἐκ τῶν διαπιστώ- σεων ποὺ καθπμερινὰ συναντοῦμεν εἰς τὲς δι. άφορες μισονεκρωµένες κοινότητες, ποικίλα. “Αν ἡ κυθέρνηση ἐν- στερνισθεῖ τὴν ἄποψη ὅτι πρὲ πει νὰ κατοθάλει πάσον προ σπάθεια νὰ συµδάλει εἰς την ριζικἠν ἀντιμετώπιση τοῦ καυ τοῦ αὐτοῦ προθλήµοτος, θὰ χρειασθεῖ νὰ γίνουν μελέτες σοθαρὲς. (Καὶ ἴσως παραστεῖ ἡ ἀνάγ κη τῆς θοήθειας ἐμπειρογνω- µόνων ὥστε νὰ καταλήξει εἰς δημιουργικὲς μελέτες καὶ εἰση γήσεις, γιατὶ ὅπως ἀναφέρο- μεν πιὸ πάνω τὸ πρόθληµα δὲν εἶναι εὔκολο καὶ δὲν λύε- ται μὲ προχειρότητες καὶ σπα σμωδικὲς ἐνέργειες. Ὅπως ἀνέφερ ὁ συνάδελ- Φος κ. Πα) Ιωάννου ποὺ ἐἑνέ- γραψε τὸ θέµα, ἔχει τοῦτο συ ζητηθεῖ κι ἄλλες Φφορὲς στὴν αἴθουσα αὐτή. Ὑποδεικνύονται µέτρα καὶ ἐκφωνοῦνται λόγοι, Αὐτὰ ὅμως διὰ νὰ συµδάλουν εἰς τὴν θεροπείαν τοῦ κακοῦ πρᾶπει νὰ ὑλοποιηθοῦν καὶ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν Φιλολογίαν καὶ τὴν ὡραιολογίαν, Καὶ πρῶ τα --- πρὠτα πρᾶπει κι ἐμεῖς ν’ :ἀντιληφθῶμεν 19, Ἱτεράστιό οι, τοῦτο πρύθλημα, μὲ ὅλην του... τὴν δσδραµατίκότητα. ' Πρέπει πρῶτα ἐμεῖς ὡς φορεῖς τοῦ πό νου τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἐκπρόσω ποι του νὰ τὸ δοῦμεν, νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμεν σὲ ὅλες του τὲς διαστάσεις διὰ νὰ µπορέσω- μεν νὰ τὸ µεταδώσωμεν καὶ εἷς τοὺς ἑκτὸς τῆς αἰθούσης αὐτῆς ἁρμοδίους, Ἠκούσθη ἀπὸ τὸ δῆμα αὐτὸ ὅτι, ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζε- ται εἶναι ὑπερδολικὴ καὶ ἂν πράγματι συνέθοινε ἔτσι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν κάτοι κοι εἰς τὴν ὕπαιθρον. Δέν πρὲ πει νὰ παραθλέπωµεν, κύριοι συνάδελφοι, τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς τὰ 9)10 τῶν περιπτώσεων, οἱ κάτοικοι εἶναι ἀπὸ τὴν µά σην ἡλικίαν καὶ ἄνω, Ὑάμοι καὶ δαπτίσια σπονίως }Υίνον. ται καὶ τὰ σχολεία τὸ ἕνα μὰ τὰ τὸ ἄλλο κλείου. Ὁμοιά- ζουν μὲ σμῆνος μελισσιοῦ ποὺ κοτοστράφη ἡ δασίλισα, ἡ γέννα ἐστοίιάτησε καὶ σὲ λίγο οἱ υριὲς ἑἐργάτιδες θὰ ἐκλεί. φουν καὶ αὐτὲς. Κάνομεν διαπιστώσεις, µετα Φέρομεν τὸν πόνο καὶ τὸ δρά µα τῆς ὑποίθρου καὶ ποιούµε- θα ἐκκλήσεις, εἰσηγούμενοι μέ τρα προλήψεως καὶ θεραπείας. Αν ἀδρανήσει ἀκόμη ἡ κυδέρ νηση καὶ ἂν ἀφήσει νὰ συνε χισθεῖ ὁ ἀνεύθυνος καταστροφι κὸς προγραμματισμὸς, τότε θὰ ἔλθει ἡ ὥρα τῆς λογοδοτήι σεως καὶ ἡ ἔκφροση µμομφῆς διὰ τὴν εὐθύνη τῆς κυδερνήσε ως. ή Πιστεῦομεν ὅμως ὅτι ἡ κα τάλληλη ἀντιμετώπιση τῶν κυ ϱριοτέρωνη προθληκάτών,' ὡς δη μιοσργία” ἀνθρωπινοτέρων ὄψνθη κὠν διωδιώσεως, διὰ τῆς λύσε ως τοῦ ἀμπελουργικοῦ, τῆς δι οθέδεως τῶν προϊόντων εἰς ἁ μειπτικὰς τιμὰς, ἡ ἐπιδιόρθω σις καὶ κατασκευή συγχρόνου συγκοινώνιακοῦ δικτύου, ἡ δη μιουργία ἁρδευτικῶν συστηµά πων, ἡ προικοδότησις ἀπάρων κορασίδων θὰ σωµθάλουν εἰς µέγιστον θαθμὸν εἰς τὴν πρό, ληψιν καὶ θεραπείον τοῦ ὑπὸ συζήτησιν προθλήµατος, Εὐχδριατῶ». έ ν Αποφίσεις Ὑπουργικοῦ Κατὰ τὴ Χθεσινὴ συνεδρία του τὸ Ὑποιργικὸ Συµδού- λιο ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Προεδρεύοντος τῆς Δημοκρα- τίας κ. Τ. Λαδᾶ ἐνέκρινε τὴ δηµιουργία πολεοδομικῶν ζω γῶν κατὰ μῆκος Ὥτοῦ γέού δρόμου Λευκωσίας --- Λεμε σοῦ, μὲ σκοπὀ τὴν προστα σία τοῦ φυσικοῦ περιδάλλον τος καὶ τῶν ἀρχαιαλογικῶν χώρων τῆς περιοχῆς καὶ τὴ Ρύθμιση τῆς ιμελλοντικῆς ᾱ- γαπτύξεως καὶ τῆς προαγω- γῆς τοῦ τουρισμοῦ. Στὴν ἴδια συγεδρία τὸ ὁ- πουργικὸ : Ὑς ᾿Ἐνέκρινε τροποποιητικὸ Νομοσχέδιο τοῦ Νόμου περὶ ᾽Απονομῆς τῆς Δικαιοσύνης, μὲ τὸ ὁποῖο αὐξάνεται ὁ ἀρι θµμὸς τῶν μεῶν τοῦ Ανω τάτου Δικαστηρίου, γιὰ νὰ μπορέσει, νὰ ἁἀνταποκριθεῖ στὴ διεκπεραίωση τοῦ αὖξα νομέγου ὄγκου τῆς ἐργασίας του, - ! Ὑς ᾿Ἐνέχρινε γιὰ τὸ σχολι κὀ ἔτος |98|--82 τὴ συγέχι ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ τεχνολογίας ση τοῦ σχεδίου ἐπιδοτήσε ως τῶν διδάκτρων τῶν ἕκτο πισµέγων καὶ δυσπραγούν- των μαθητῶν, μὲ τὴ διαδικα- σία ποὺ ἴσχυσε κατὰ τὸ σχο λικὸ ἔτος 1980--8Ι στά /ἰν στιτοῦτα Ξένων ΤΓλωσσῶν, Ὑς Καθόρισε τὰ γέα δίδα χτρα καὶ ἄλλα ῥἐκπαιδευτικὰ τέλη ποὺ θὰ ἰσχύσουν γιά τὸ σχολικὀ ἔτος {|Ι98[--82 γιὰ τὰ ᾿νστιοῦτα Ξένων Τλωσισῶν καὶ τὶς Νυκτερινὲς Σχολὲς, Ὢ Ἐγέκριε τὴ δωρεὰν φοίτηση τῶν τικρλῶν τηλεφω γητῶν -αὶ τῶν ὑπὸ ἐκπαί δεύση τυφλῶν τηλεφωνη- τῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ πα ρακολουθήσουν µαθήµατα ξέ χὠν γλωσσῶν, στὰ ᾿νστιτοῦ- τα θένων Γλωσσῶν. τς Ἐνέκρινε τὴν ἔκδοση διατογµάτων γιὰ τὴν ἁπαλ- λοτρίωση καὶ ἐπίταξη ἴδιω τικῆς ἀκίνητης ἰδιοκτησίας γιὰ σκοποὺς δηµόσιας ὠφε- λείας. αισθησία σὲ ἀγεπιθύμητους Ίχους νὰ θελτι ώσουν τὰ μικρόφωνα ποὺ χρησιμοποιοῦντα! σὲ συστήµατα ἐπικοινωνίας μὲ τὸ κοινὸ καὶ συσκενὲς ἐγγοαφῆς ἤχου. ᾿Εκτὸς ἀπὸ τὶς ἔρευνες τὶς σχετικὲς μὲ τὴν ἄμυνα τὸ ἐρ. γοστάσιο συμθάλλει στὶς διοµήχανίες νέας τῆς στὴν ποιότητα καὶ ἀξιοπιστίία γέων θιοµη: χανικῶν προϊόντων. καθὼς καὶ Β ρεττανίας Σελίδα 4 Οσα. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ἑδέμ» Ελ τῆς σειρᾶς «Ανατοχικὰ τῆς (106 μ.μ.) ἕνα κορι- τσάκι, ἡ Κάθυ, Θὰ μεταδοθεῖ ἀπόψε στὶς 6.30 ἡ «Μονυσικὴ κληρονοµμ.ς στὸ πάρχο τοῦ πύργου Πίλ- Ἁητς» μέ χορωδιακά τραγο”- δια. ἄριες,. χυρευτικὰ σπάσµατα γαὶ κομμάτια ἆ ἔργα τῶν Μπετόθεν. Βιθά).- ντι, Μότσαρτ καὶ Παισέλλυ µέ τὴ Φιλαρμονινὴ ὈΟὈοσχή- στρα Δοέσδης καὶ τὸ Ἀΐπ.- λέτο Κρατικῆς Όπερας Δοέ σδης. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ τὸ ἀποφινὸ 20 ἐπεισόδιο πως στὴ Μασαχουσέτη πρρχαλὼν- τας ἀναταραχὴ στοὺς δικυύς της καὶ στὺ περιὀάλλον της. Μιὰ νύχτα ξεσπᾶ πυρκαγιά στὺ σπίτι της κι ὅλη ἡ οἶχο γένεια της χάνεται. τὸ |: ταξὺ ὁ Ανταμ ἐπιστρέφει ὁ- πὺ τὺ στρατὸ ἀλλαγμένος μιά πιὸ δυνατός. “ο Τσάρλς τὸν καλοδέχεται χα ἀναωωιῦς- χουν. μαςὶ τὴ διαχείριση τοῦ χτήµατος, τὴ σειρὰ πρωτάγων.- στοῦν οἱ Τίοθυ Μπόττομ Ττέην Σέὔμουο, Ἀπρούς ἈΙπόξ]αἵντερο χ.ᾱ. Τὸ πλίρες πρόγραµῃµα Φ.00 Έναρξη -- ατὴν ἀγγ)λινὴ Ἡ μικρη χούχ)α 6.30 Μουσικὴ ακληοσονομιᾶ λΑπολλωνία (ἔγχοωυμο) στὺ πάρκο τοῦ Γύρνου 6.50 ᾿Απὸ τὸν χόσμο Πέλγ.τς (ἔγχρωμο) τοῦ. θιδλίου τοῦ Γιὰ τὴν ὕπαιθρο β.45 Μάθηµα Γαλλικῆς τ.4δ Λεηλασία μιᾶς ζωῆς 6.00 Εϊδήσεις 8.30. Ἑλδήσεις 6.05 Εἰδήσεις καὶ ἐπίκαιρα 9,00 Θέματα χι ἀπόψεις στὴν τουρχικἠ 10.00 ᾽Ανατολιχκὰ της Ἐδέμ 6.20 Εἰδήσεις 10.50 Εϊδήσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ϱ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 198]” Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΛΛΑ Πρωϊνό ξτικίνηµα Εἰδήσεις Ἑλληνικὴ μουσικὴ καὶ τραγούδια Εἰδήσεις ᾿Απὸ τὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ παραγωγὴ ᾿Εμεῖς καὶ ὁ κόσμος µας Γιὰ τὰ μικρὰ παιδιὰ Μουσικὴ στὸ ἠλεκτρο- νικὸ ὄργανο Εἰδήσεις Γύρω ἀπὸ τὸ μικρόφωνα ... ς Μουσικὴ τῆς ςἑλληνι” κῆς ὑπαίθρου Ἑλληνικοὶ δίσκοι Ραδιοφωνικὴ ἐφημερίδα Εἰδήσεις Μηνύματα πρὸς ἐγκλω 6ισµένους ᾽Αφήγημα ᾿Απὸ τὸ ἑλληνικὸ καὶ ξένο πεντάγραμμο Βελτιῶστε τὰ Αγγλικά σας ᾿᾽Απογευματινὴ συναυλία Εἰδήσεις Γιὰ τὰ μεγάλα παιδιὰ Τὰ τραγούδια ποὺ προτιμᾶτε Ἠχὼ τῶν γεγονότων Τραγούδια τῶν Ζαχᾶ, Τουρνὰ Τζαθάρα, Πο 0600 0630 0640 0730 0740 0830 0930 0945 1000 1005 1100 1130 1200 1390 1340 1400 1415 1445 1500 1600 1600 1630 1700 1730 Νιάρ- δίσκο Ρένα λυχρονιάδη καὶ χου ἀπὸ τὸν «Μεῖνε» μὲ τὴν Πάντα Εἰδήσεις Ἡ ὅρα τοῦ ἐθνοφρουροῦ Ἐκπαιδευτικὰ Θέματα Κυπριακὰ τραγούδια Ἠχὼ τῶν γεγονότων Τὸ πορτραῖτο τῆς χώρας µου ὍὍιτι μᾶς ζητήσατε Ἑλληνικὴ ὀρχηστρικὴ μουσικὴ Εἰδήσεις Μουσικὴ .τζάζ ἝἛνηα ἡμίωρο µέ τοὺς τῤάγδυδιστές µας Εἰδήσεις Μουσικη µές στὴ νύχτα Εἰδήσεις ᾿Εθνικὸς 1800 1805 1845 1915 19350 2000 2100 2030 2200 2205 2230 2300 2305 2400 0005 Ὕμνος 8’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 1000 1005 1020 Ἡ ὥρα τῆς ὅπερας Εἰδήσεις Μουσικές µμινιατοῦρες ᾿Εκπαιδευτικὸ ραξιόφωνο Μουσικὲς μινιατοὺρες ᾿Απὸ τὴ δισκογραφία τῆς Γαλλικῆς µουσικῆς Συνθέσεις παλαιᾶς μουσικῆς 1300 Τέλος ἐκπομπῆς 1035 1100 1130 ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣΗ ᾽Αφϕοῦ οἱ σκηνοθέτες δὲν πιστεύουν στὸ ὁοαματικὸ της τα- λέντο, ἡ Παρί ἀποφάσισε νὰ τοὺς ἀποδείξει πὀσο λάβος ἔ- χουν ποὺ δὲν τὴν κάνουν πρωταγωνίστρια. Όιτι οἰκ2νομί- ες εἶχε καὶ δὲν εἶχε τὶς ἔροιξε στὴν ταινία «Δώσε µου µιὰ εὐκαιρία» τῆς ἁποίας φυσικὰ θα εἶναι ἡ πρωττγωνίστφια. Τώρα, εἶπε χαρακτηριστικά, ἀναγκαξομαι νά ἀγοράσω τὸ ρόλο µου. ᾽Αλλὰ αὔριο θὰ μοῦ τὸ πληρώσουν ἀκοιδα. ο τ]] Φωτογραφία, ἡ ζᾖ]αφίι ἐνῶ λέει τὰ παραπάνω λόγια. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΜΟΥ 198] «Ὁ. χόσμος γὰ χαλάσει ἑά ἀνεθάσω τὴν «Εθίτω» εἶπε πρόσφατα ἡ Αλίκη Βουνιοι- Σάκη. Καὶ προχωρεῖ ἀκάθε- στη ὕπως μᾶς ἀποδεικνύει μὲ τὴ φωτογραφία. Ὕστερα ἀπὸ ἀκροάσεις. συ σητῆσεις, συµμθούλια, διαδού- αυ -- -- -...- ΑΧ αΧ Χ Οἱ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΙ δὲ στεγὸ οἰκογενειανὸ κύ κλο. ἔγιναν τὴν Παρασενἡ τὸ θράδι, οἳ ἀοραθῶνες τῆς γόρης τοῦ Γρηγόρη Μπιθικιὺ- ἴση. τῆς ᾿Αννούλας, μὲ τὸ νέο ναὶ πολλὰ Ἀποσχόμενο οὖν βέτη Κώστα ἈΝικολόπλυλο. Ἔγραφε καὶ τὴ μουσικη τοῦ τελευταίου δίσκου τοῦ Τοηγό- οη Μπιθινώτση ποὺ θά γ91)ο φορῄσει σύντηια. Στὴ δικο- χεια τῆ- ἐγγραφῆς στὸ απατούν τιο, απλέχττκε καὶ τὸ εἰδύλλιο, 5 υγδυάσοντας }λοιπὸν τὰ δύο ψεγονότα τὴν ἔνδοσπ ταῦ δίσνον καὶ τὸν ἁἀοραδθώνα µατεύτηναν λίγοι στενοί συγ- γενεῖς νὰ τὸ γιορτάσουν. Μὲ μὁναδινὸ ἑντὸς οἰνογένειας τὸ δηλιοσιογοάφα Γιάννη Φ)έσ σα, πού, ὕπως μᾶς εἶπαν. ᾱ- πὸ τὴν οἴνονένεια ἐκπροσώπη σε τὸ Τοηνύρη Μπαιθινώγση... ποὺ ἀπονσιάσει μὲ τὸν Ἔαργά νο στὴν ᾽Αμερικὴ γιὰ οεσι- τὰ}, Α2λωστε μαζὶ γοάφονν τὴν αὐτοβιογοασία τοῦ «γω», Ὁ. δίσκος )έγεται «Γ]αοά- πονα τῆς Πλώσης» γαὶ τοῖς στίχους ἔγει γοάύκι ὁ Ὦ ασί- λης Νικολόπουλος. Μιλήει γιὰ τὴ ζωὴ τῶν θαᾳλασσινῶν ναὶ νανυτιγῶν ἔστω γι Πασίλης Ἀινολόπονλος εἶναι ἀξιωματιγὸς τῆτ ἀεροποσίας... «κ.α ο ΕΙ Η ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΑΙΗΛΟΡ Ἡ Ἠλίξαμπεθ Ταίη]ορ Ρὰ ἐμφανισθεῖ γιὰ ποώτη α«ονὰ σὲ σκηνὴ τοῦ Οὐέσι ντ στὸ Λονδίνο, τὸν ἑρχάιενο Μάρτιο, στὸ «γλασικό ὀφάμα τῆς Λίλιαν Χέλμαν «Οἱ Ἠ: χοὲς ᾿Αλεποῦδες», Ἡ ον κὴ “Ἵδνωση τῶν ᾿Ηθοποιῶν χθνρε νὰ ἀφήσει ὅλο τὸν ὅτε ρικάνιχο θίασό της νὰ ἐμσα- νισθεῖ µαζί της. ΤῬὺ ἔογο θά πιιχθεῖ γιὰ 1 ἔθδαμάδες στου θέατρο Ἠικτώρια άλας, Ὁ παραγωγὸς ὅμως ἀθνήθη- γε νὰ ὀποχαλίει πιά θά τ ταν Ἡ ἀμοιθὴ τῆς Αίς. ἆσγέ- π « αν ο ὔξ- σθηχε νὰ πε: «θΘὰ γονηιρ μιά σοῦπερ - στὰρ σὲ τή εὐκαινρίας,». ----- κ ο Κάθλιο Σόντι αἱ Ἡ Σοφία Δόρεν ἔχασαν τν τς: χη τοὺς στὰ ἰταλιχὰ διρκοτη υιά, ποάγµα ποὺ θά τοὺς γη: στίσει ἕγ. Ἰάδες. ση νὰ Ἡ ἀξία τῶν πινάκων μεγάλων ζωγοάφων ποὺ εἶχαν στὴν γα τογή τους καν μετὰ ἀπὸ ᾱ- πύφαση τοῦ. Ανώπατου, Άνκις ατηρίου, περιέρχονται στην να τοχκὴ τοῦ ἰταλικοῦ ὀημασιυν. άν. διαφωνίες, σανγάδες γὰπ. αλα. ἀποφωασίστηχε ποιοί ἄρλλοι θὰ παίξουν τελιχὰ στὴν ἀθηναϊνὴ παφάσταση τῆς πε- οίφταης οὐκ ὄπερας. Περόν θά ἑρμηνεύσει ὁ Δη µήτρης Ναλαθέτας, ἘἨθίτα «ν ΓΙΑ τεμ πα) -- ΑΝΑΓΚΗ Ξ ΑΜΙΟΣΗ ΔΡΑΣΗ (Γιὰ ὅλες τὶς πύλεις) ᾿Αστυνομία 199 ΠυροσέεστικΏ 1991 Πρῶτες Ώοήθειες 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αὐχογνίο Αστυκυμίας 400555 ᾿Αξιωμστικος «Υπηρεσίας 402265 ΝΟΣΟΚΟΜΠΙΑ Λευκωσία δ1111 λεμεσος 68111 ΑΔάραχα δ29056 Ηάόσφος 92004 ΠΒΛΑΡΒΕΣ απλεφώνον 191 η έλεξ β05668 Ἠλεκτρικοῦ οεύματος 620601 'Ὑδρεύσεως 99091 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΒΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 041--- 54583 αν ΠΙΝΕΙΠΙ ΑΕΥΝΟΣΙΑ: Τ. Ἀικοκάους εώς, α ταοί- νου δ0ς τη, τος Φωριιακεῖον «Κεντοικὺν.ς Αι: γενή ᾽Ακρίτα τὸ, τη, Όλθτα Φαρμαχεῖον Γεωσγιάδν ΑΕ: αρ, Φτοούό ου ΑΔ ευ: ματαριά). Στρύθολως, τη. του ΑΛΕΝΠΙΟΣΟΣ: αωνία . Φαρμαχείον «Δάσος οδῶν. Ὀσσσακονίλης πικούροῦς την, ὅσἃ Φαρμακεῖον τὸ ολαϊχονν 4 Αεωφ. Αανοσίου ῥτΏ, τη. τ1τυὰ, πι ΔΛΑΡΝΑΣΝΑ ἝΑντρηή. ουματῆς Αεος Τοὴ ν0θη Αὐζεντίν ὅδ τν Ας γήτα ο Πεουλσώ ἡμωα, την 0 ά -. ΠΑΦΟΣ: ο ἡΠετογικὸν ομακεῖον Εν εώς, Λςγ. Μακαρίου Γ΄ 11δς τη.. 95820 σικἁ ἡ ἸΑλίκὸ, ποὺ. ποζάρει μὲ κομφὸ μαῦρο φόρεμα, σὲ χεινὰ πονὰ χαὶ δαντελένιο γιανά, Μαγκάλντι ὁ Δ. Μη: τσοθολέας, Τσὲ ὁὃ ΕΒλάσης Μπονάτσος γαὶ ἐρωμένη τοῦ Ἡερὸν ἡ Κοίστη Στασινυπού 2ου, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΣΙΛΛΑ ΠΡΙΣΛΕΥ. Καινούργια ζωὴ καὶ καινούργια καριέρα γιὰ τὴν Πρίσιλλα Πρίσλεῦ, χήρα τοῦ ἀξέχα- στου έασιλιᾶ τοῦ ρὸκ Έλδις Πρίσλευ. ᾿Αποφάσιοε νὰ κάνει τὸ φωτομοντέλο καὶ μάλιστα ιὸ κάνει μὲ µεγάλη ἐπιτυχία. Ἡδη ἔχει φωτογραφηθεῖ σὲ πολλὲς σὲξυ πόξες κι ἑ- τοιµάζεται νὰ κάνει καὶ τὶς ποῶπες ἐπαγγελματικὲς της ἐμφανίσεις ἀπὸ τὴν τηλεόφα- ση, διαφηµίξοντας διάφορα προϊόντα. τ7άσ καὶ Πίτσα... Μποροῦν νὰ συνυπάρξον τὰς καὶ πίτσας Προμανῶς μαποροῦν γιατὶ τὺ πείραμα ποὺ ἄρχισε, ποὺ ἀλ.οῦ στὴν Α- μερική, πέτυχε. Καὶ συνεχίςε τα ναὶ στὴν Εὐρώπη. Καὶ τά «Πίτσα ᾿Ἰξπρὲς» αὐξάνονται καὶ πληθύνονται. ᾿Απὸ τις σι μάντικότερες απρσφατες καινοτομίες ἡ παρουσία Όετε- ράνων τῆς ττὰς στὰ «ἰίτσα Ἑξπρὲς». Τὸ πιὺ πούσφατὸ ἀπόχτιμα ὁὃ θετεράνυς τι αὐτός, πιαγίστς, συγθέτης μαὶ ἀπὸ τὶς πιὸ µεγάλες μῶ2: φὲς αὐτοῦ τοῦ εὔδυυς τῆς μουσιχῆς, Τκαίη Μάὰκ σήµερα Τὸ χοονᾶνν. άν, Γεννήθηκε στην ᾿Ὁ»αγόμα ιά ἔγινε διάσημος χαετία τοῦ 30. στὸ δίτι κι ἕνα ἀπὸ τὰ τότε πρόσωπει ἐχεῖ. τας. πιάνο. σικη τὰς καὶ τραγοιδώντεις μπλούς. Ὁ Μάκ Σὰν τὸν φωνάζουν «Χόνυτο τὸ ἐθγυκὸ ποτὸ τοῦ Κάνσας. “Ηδη περιοδεύει στὴν Εὺ- ρώπη. Αρχισε στη οΕ- Κάνσας πνθινά Τ]αι εν : συνθέτοντας μµυν- ἐγκαινιάζον- « σου απὸ τας τὸ Κεντοιχὸ Πίτσα Ἐξ- πρὲς στὸ Λονδίνο καὶ ουνοχί δει ναὶ στὴν ἡἠπόλοιπη χώ- ρα. --α - ν λ ἕναν γουθὰ γερὸ πε: ριέλουσε ἡ Νταϊάνα τὸν Ίνα- ρο10 μιά μέρα τοῦ µήνα τοῦ μέλιτος. δ υνέθη --- κατὰ π)λη θοφορίες ἐφημερίδας τῆς Αὐ στραλίας --- ὅταν ὁ Κάρθλος ἐπέστρεψε ξημερώματα σιὴ θασιλικὴ θαλαμηγὸ «Μπριτά- για» μετὰ ἀπὸ κοκταίηλ, πάρ τὸ στην ἀκρογιαλιά, 'Ἡ ἈΝτὶ ἔόαλε τὶς φωνές: «Αργη σες»ΙΚαἱ τοῦ πέταξε ένα χουδά μὲ γερύὐ ποὺ ὀρέβηνε μπροστά της στὸ κατάστρω- ἵμα. τὴν ἐφγμερίδα τοῦ Σιν τγεῦ τὴν πλησοφορία ἔδωσαν µέλη τοῦ πληρώματος. -ἒ- «ν Μὲ τοὺς 1 ερμανοὺς τά Ίθαλε Ἡ ποιγαίπυσσα Γκονίης τοῦ Μονακό. Κατηγόρσε τὸ φερμανικὸ Τύπο καὶ εἶπε ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι, μιὰ «ἁπαί- σια χώρα». Ἡ χκραίης ἔχει τοὺς λόγους της: οἳ Γερια- νο ἀσχολοῦγται πολὺ μὲ τὴν ς : ποιγκιπικὴ οἰκυγέγεια καὶ ὁ γερμανικὸς Τύπος κάνει ὅ-τι μπορεῖ γιὰ νὰ «ἐκθέτει» παιδιά της. ὃν Μετρηµένες εἶναι οἱἳ τη- ἔχει δώσει δύο ἀπὸ τὰ καλύ- τερα. θεατρικὰ ἔργα τῶν τε- τὰ ἵἩ Σέιλα δαρέθήκε νὰ κάνει τὸ φωτομοντέιρ καὶ ϐ) θ φ μ ἥ ἀλλάξει εἰδικότητα. Θὰ γίνει χε’ ρομάντισσα. Γι αὐτὸ καὶ παΐύρνει µαθήµατα ἀπὸ ἕναν χειρομάντη, ὁ ἐποῖος τῆς ἔχει ἡ- Ὁ ἐρευνητὴς δόκτωρ Μάικλ Κράµερ ἀπὸ τὸ Μόντρεςλ κσ- λεοπτικὲς ἐμφανύσεις τοῦ ἡ- ποσχεθεῖ νὰ τὴν κάνει ξεφτέρι Στὴ Φφώτογραφία, ἡ Σέι]α μετὰ ἀπὸ ἕνα µάθηµα θοποιοῦ καὶ συγγραφέα. χειροµαντείας..... «Τιώργου.. Διαλεγμέγου. Αγ . - - ασια, τὸν. τὸν καιφὸ ἑέμφκ- π ν΄ ΄ Μ νίζεται' στὴ «Μασία Πάβ- Χκ ΤΑ παιδιὰ τοῦ µπιµπε- ἡλικία τους, φλμαίγεται, :« ἀπὸ ::νέτσ εἶχς' τὶς ᾖἴδιες διβρτά. γη», ἐνῶ παλαιότερα εἶχε παί ρὸν κινδυνεύουν τέσσερις 2 ὥς 1δ χρώπων. Αλλος σεις στήξους μὲ την τΤξοίην ξεν στὴ «Γαλήνη» τοῦ Ηλία Φορὲς περισσότερο ἀπ᾿ ὅτι τὰ ἕνας λοιπὸν, λόγος γιὰ νὰ τρέ Μάνσφηλντ ) Ἠενέζη. ᾿Απὸ συγγραφικῆς παοιδιὰ ποὺ θηλάζουν νὰ γίνουν Φουμε τὰ ποιδιὰ µας μὲ τὸ -- πλευρᾶς στὸ ἐνεργητικό του παχύσορκα ὅτον µμ.γαλώσουν. γάλα ποὺ μᾶς πρόσφερ ἡ Φφύ- ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ τών ἆ- ση. Άλλο ἕναο κίνητρο γιὰ νὰ μὴν ποραθιάζουµε τοὺς νόμους νσπηρων ἀτέμων θά διατεθούν τὰ ἔσοδα 65 500 λίρες ἀπὸ τὰ Ἰευταίων χούνων. Τὸ «Χάσα- τέληξε σ᾿ αὐτὸ τὸ συµπέρα- της. εἰσιτήρια τῆς ἐκθίσεως τών µε τὴ θεία. Ἀτὸπ» καὶ τὸ σμο ἀφοῦ µίλτσε μὲ 887 µπ: ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ὅτι ἡ ὅδα- Υε)τλίων δώρων ποὺ δέχτηκαν «Μάνα, µτγτέρα, μαμά»... τέρες παιδιὼν ποὺ σή,ερο ἡ σίλισσα Μερία ᾿Αντονα ὁ Κάρολος καὶ ἡ Ἰτοάνο. 5 - α κ Ι θεάματα | ορ κατ ! οσα οφ λ ς ἡ ! 1 ΕΡΙΟΣ 21.0 -- 19.3 Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ! ρα Μω.-.- . ᾿ | ΤΑΑΛΑ ΣΙ ἁμαστωλές -ι- Ἰ ς συναντήσετε υσκολιες στά πας ΤΑ 4 πεςνςςγβ-9 10’ | γαΐνες πα Ἐπτοῦσαν τῖρ γελματικἁ σας. Μην ἀνησυχεῖτε ὅμως. ' ἡδονὴ Θὰ εἶναι ποοσωοινὲς. Τυχεοὸς σας ἁν 1 ἃξ { αι ἁ.διί-Ὦα ΜΙΜΟΖΑ: Πουλευτές καὶ ον θιθμὸς γιὰ σήµερα τὸ 6. θουλεντίνες ῃ ἨΑΥΡΟΣ 2604 --ᾱᾱὃ λ ὄν : ὰ 9, ῃ κοπαοι Οἱ ἄνθοωποι ποὺ σᾶς περιβαλλουν Ἀλ{λινὰ ὅτι Στιγμῆ μέ δὲν ἔχουν πάντα εἰλικοινὴ αἴτια γιὰ τὰ 41 ᾿ α Με ὡς σιΥμη -.. ὥσο λένε ἢ γιὰ τὰ ὅσα κάνουν γιὰ σᾶς. --- Ντο λα 41. Ἱπτάμενοι µα- ᾿Αναθεωρῆστε τὶς ἀπόψεις σας. ἡ Ἂν ” | Α. {108 οῦς ΛΛΟΣ τ. Τὸ κορίτσι ΣΣ ΑΙ Ἠλ.- 18 : | ῥόμθα ἳ Ἔχετε ἀκόμη τὰ χρονικἁ περιθώρ:α τὰ 5 - τις Τὸ ες ϕ ΜΗΙΝΕΡΒΑ: Τποῦντ - λἰπάὐ ἀντισταθεῖτε σὲ κάποιο πειρασμό. ποὺ ον .. Μπροὺς---Λῆ ξέρετε πολὺ καλὰ ὅτι θὰ ἔχει ὑυσάρο- ῤ 3 ο 1... ορ ΡΕΤΖΙΝΑ: Δαγωνικὸ δ4 στα ἐπακόλουθα. | ς καρατίων ΛΔΕΩΝ 20.7 --228 φ ο ων ος ϐ Ἡ 3. οι φαΐρω Τσάν. ᾿Εκεῖνο ποὺ πρρέχει αὐτὴ τὴν στιγμῆ ὁ νέος θασιλιὰς τοῦ κανάτε εἶμαι τῷ πιόρεεε : υκεπομένα ἅπα- το νησι -η ΑΘΗΝΑΙΟ (γε Δι ἀπ ἡβμλομ μες να ρα αμ) δ ... 1... Φονία. στὺ τραϊνυ τῶν τς Ἡν. τουλαχιστον οσον ἀφοθᾶ στα αί : ς 151ῇ’ αξ μασικά σας. φ δν [α ας ΑΘΗΧΝΑΙΟ. (θεοινὸ): Ἡ ΚΑΡΕΙΝΟΣ 22.6 -- 231 ' : μαύρη Ἐμανουέκα Χο Δέν εἶναι ἀχόμη μαιρὸς να δώσετὶ στὸν ρου Νο ΒΑΡΝΑΚΙΛΗ Στοὀδυλος: ἄνθρωπο σας νὰ κατολαθει ὅτι κατι δεν ας ἆλή.. Σουπεθμποῦ ὃ ἱπτάμενος σᾶς ἱκανοποιεῖ τελείως στὴν αχέση πεὺ Εκδικητὴς ἔχετε. Περιμένετε λίρες μέρες ΠΑΡΑΔΗΙΣΟΣ Ἁγ. Πιῖ. ΠΑΡΦΕΝΟΣ 215. 229 3 τ γ. δενο δ --- 22.9 --- --- ον η μασ. Ῥὺ σμῆνος Γιὰ ' ν -- 19.5 23: εν αν ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ὃ. Νκανδιναθικη θεότητα, Αλλο Ἑαϊμωθίι Κσρην ια να μὴν ἔχετε ὑὁνσάρεστες κὰι ἐστι: η αιᾶ να ἆνα ---- μβσ]αήτι Ἠπίρουμα στὸ ναυάγιο τοῦ Ποσειλῶ. ἈΡδνμΕΕ Ἑπιρσπαεης ύα ὀεθεπει να εἰ’ 1. Τάλ)ος στρατιωτικὺς κυλυμθητῆ (καθ.). ᾿ -. στε ἀἁπόλυτα εἰλικρινεῖς καὶ συν. πεῖς μέ φνωστὸς ἀπὸ τὴν ὑπόθεση 6, Πόλη τῆς Ῥομιαλίας ΛΕΜΕΣΟΣ τὸν ἄνβρωπο ποὺ ἀγαπᾶτε Ἀτρένφους, (τὸ νεκρὸ γραμ. (καθ, σΥτΟΣ 249.313 15 ) μα εἶναι Χ), τν Τὴν ἀγγλικὴ αὐτῃ θµσι{ ῬΡΤΑΑΛΤΟ: ἨΜεῖνε ὕπως, εἶσαι Σ κεφθῇ ποῦ ἔχατι ί αρα λα’ », Τῆς ᾽Αὐάναως Πημιζον κ ὀυγαστεία διαδέχτηκε ἠ{ ἨΟΛΟΝ: Ῥὸ ὄνομα ο εἰ. ῷ μη τε ποὺ ἔχετε κάνει σοβαρα λα ται --- λἰωοὴ ἡ ἡλιχία των. δυναστεία τῶν Φτιούαρτ. ναι θρύλο αι Αιστνηιις ζἩ το. χειρισμὸ των αἰσθηματικῶών σας ὃ, Ἑδρωπαϊνὸ κράτ Α.. Στον αἰώνα αὐτὸ ἔκησε κὺς ἀνωκριτῆς καὶ τὸ ύνιι ὑθβεάιων μια ἔτοι Ρά Ῥφινασνεπα 1. Μετοχικὴ χτόλαξη --- ὁ Μολιέρος (ἀντίστροιά) --] ΟΘΡΕΛΑΟΣ: Ὃ μοτομάχας Εγεῖτε ἀπὸ τὸ αἀδιεξαδο ποὺ ἔρίσκεστε. Ἠωσιλιὰς τὶς Ἰπδίας, ποὺ. Συνηθίοντω σὲ σιγκεντρώ- τῆς Ῥώμης | 3 ΣΠΟΡΠΙΟΣ 20.10 ---ϱ1.11 Φ Ἡ . . ΄ . π : ω) 8 ν 4 ἀπογλλήθταε Μ. Ἀώνσταντινος σεις καθαρεύουσα). , ο ΚΡΥΣΤΑΔ: λΙαῦρες καλα Φροντίστε νὰ παλύγετε τὴν ἐντύπωση τοῦ ουδδισμοῦ. 4, Πιο συχνα. τώρα. ἀναφέ αδ-, «οώ ον ποὺ ἔχετε δώσει γιά τὸ ἀτοιο σας. τὸ . ὁ , τὸ μριωρὴ καν : ἡπὸ ς Ἐ : Ίτομο Σάς. ὄ Χθρος Ύλας ΕΜΙΡΟΧΗ ερ η θέα Πρώτη ΜΕΣΗ ΡΙΟὸ: Ὁ γιὸς τῶν Ἱνδιῶνν τελευταῖο κσιρο σ:ὀν χῶσρο τήν έσαν (ψενι) σσ «ων Ἀλίλο»ν τίτιος ιν ση . ΠΟΡΑΑΜΑΛΙΗ (θεοινύλς - λελματικῶν σας ἐγδιαφεοόντων, ποιήµατος τοῦ Πορ Ώρα. 19) 1ον δυναμώνει Ἡ η. μανουέλα ἹΟςΞΟΤτΤΗΣ 2211 2112 6, 1]ροσςέρει µιὰ πουστα- ΤΙΟΡΔΑΝΜΑΙΠΙ ει). Ἔπι ρα αν ος ον ο ανν ο , ΝΥΣΤΙ : ώ νο Γιά να ἔχετε τὴν συγείδήση τος Ἰσυχ] σία. 5 ωυ γειρησή άγριες χηνες β . ) - ε ή ἳ ν ο τ,. Σιὸς τοῦ δε --- Ἀφιισι ΗΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΤΥ ΑΡΙΗΣΑ: Οἱ ὁ ὑπέροχοι ἔγ. τι ρα ὉἩ ΑΡΟΝΥΡΕΕ τμ Ταρισ' μωποιυῦνται. στοὺς. γάμους. δικοῦνται τε τις σχεσεις σας μὲ τὸν ἄνθεωσο που ν. Ἡ πληρύτηπα χάραχτι Οριζόντια ΡΙΟΑΙ Κάφωώος: Μυστι. ἀγαπᾶτε, Τυχερὸς αφιθκὸς τὸ ὃ ριστινὸ τους --- ᾿Ασιατικὴ χώ πἡ ἁποστολὴ νῆσος τῶν ΑΙΓΟΚΕΓΡΕΣΣ 29119 --191 ῥα (κάθων ο -- ἵν ΗΕΡΤΕΡΓΕΙΑ ο». Α- ἄθατων Οᾳ πρέπει να παρετε τὸ Απαιτούμενο 4, Μενάκας καλλιτέχνης ΚΟΝΤΟ 3. ΡΑΔΙΝΕΡ.Ι ΔΑΡΝΑΚΑ βαάθρος καὶ να κανετε ἐσεῖς τὸ σζτὸ τοῦ αἰωνα µας -- Όρεπτικη ΤΗΙΑ 4. ΟΤΙ -- ΡΑΡ 0.1 ΑΤΤΙΝΟ έχειμ.)ς Δίκαιο. ἑῆμα για νά ἐπανσατγδεδοῦν οἱ σνεσεις τουφῇ (καθ.). , ΞΟΑΝΑ -- ΑΣ 6. ΠΙΑΤΟ νη γιά ὄλυυς σας μὲ τὸν ἀνθρωπο ποὺ ἄναπᾶτς, πα «ρου, ΄Ἀμερικας τι, ΣΒΟΤΡΑ Α, ΜΗ -- ΡΑ.] ΑΤΤΠΚΟ. ἴδεοινόλ: Τά θη. ΥάρολοςΣ 2.1 «1 γός θεατρικὸος συγγραφέας -- ΗΛ ΣΙ4, ΟΜΜΑ --- Στο ρία τοῦ. πολλεγίωυ π η ... .. νάτοιχος Ελλ νησυῦ το, ΣΑΣ -- ΚΑΝΊΟΣ. οθμΑΛΛΟΣ: Αέρας ἸΑέ ερ.Φθουρῆστε. Όσο εἶαι ἀκόυπ κπιρης εκαθι)ι ρα ας πολυ ὀμοοφὴ σχεση ππὺ δὲν εῆς ἓ Νάθετα ΡΕΞ Ἠἶμαι μαθητῆς τοῇ χετε δώσει τὴν πρέπουσα ση μανία. καὶ ΝΑΟΕΡΤΑ ο. Μπροὺς. Αῆ καὶ ἡ γροβιά Ζαρύτητα,, Να κπχιὸς γίνεσαι αὐτὸ. 1. ΠΑΤΟΞΥΣΜΟΣ ο. Γ- μον. σκοτώνει 1 ΙΣΦΥΕΣ 19.3 -- σοι Ι, Αξιωματικὸος κι αὐπός. ΚΑΤΟ. -- ΒΗΜΑ 3, Οἱ ΜΑΝΚΡΙΑΗ: Γοανίτα ἀπὸ Ἶ ᾿Η κατάσταση που. ὁ πορφώθήκε στὸν - Ἑραγικὴ Ἡ ἔκποιπη του ΑΙΑ --ΣΤΜΑ ΙΝΙ - ΝΕΥ- 1εμόνι Δον 1 ἱ ἑπαγεγλαστίκο πας τρμια ναι αὐτὴ ἆ - Ὄρος τῆς χιµείας ΓΑ δ, ΕΤΕΡΑ -- ΡΑ ἄν] ΠΑΦΟΣ Ι κριξῶς ποὺ ἐπιρύρα τη απδν αᾶὶ ᾱ. Ἡ «Ἠέταρτη» ἐξουσας ΡΙΝΑ -- ΠΛΗΙΑ τ ΓΟΕΡΙ ΤΙΤΑΝΙΑ: Μπροὺς Αἲ ου. ἳ πε Ῥμμεράς ζώο α πα -- Γπναικεία χαϊδευτική, ΡΑΙ α. ΤΣΠΙΑΣ ο, πω οἵζω. ἀπὺ τὸ θάνατο ! - ἕεεος αοώμος παπα ο λὲν Ίγει οτή.. -- ΣΤ νὰ -- Οἱ 21ΝΑ ἰ ία ) Σων, ση ση Σ10 ν ΣΑ - Διμοιρία. κάθανια- -- -------αο-οκωοω κανα... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 198] ο ΛΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΕΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΟΑΙ, 40ἵἨΝΑΙ, ΛΙΠΗ ΙΙΙ ΗΛΙΟ ΙΙ ΠΠΙΜΙΙ Τε ΠΑΡ ΟΛΗ τῆν πρόοδο στὸν αἱμεδοτῶν καὶ στὴν ἐπ-ξεργασίο ἴκατος, ἡ ἡπατίτιδο παραμένει μιὰ ἀπὸ τὶς μεγολύτερες ἐπιπλοχὲς στὴ μοντέρνα θεραπεία τῆς αἵμοφιλίας, ἩΗἩ διάγνωσή της εἶνοι συνήθως συμπερασμιατικὴ ἀπὸ τὰ ἁἀπο:- τελέσµοτα τῶν ἡπατικῶν δοκιμασιῶν παρὰ ἀπο τὶς κλινικὲς ἐνδείξεις, Έρευνες μετοξὺ τῶν αἱμοφιλικῶν ἔδειξων τὴν ὕπαρέη άνω. μαλιώὼν σιην ἱστολογικὴ δοµὴ τοῦ ἥποτος ποὺ συμφωνεῖ μὲ προηγούµενην Ἰωση, συµπερλαμ- δανοµέιων αὐτῶν μὲ ἐπιυμένουσαν χρονίαν, καὶ δροῦσαν Χρονίον ἡπατίτιδο καὶ κόρρωση. Πργματικά, σὲ µερικὰ περιστατικά, πρόω- ρος θάνοτος ἀπὸ ἀσθέντια τοῦ ἤποτος, µπο- ρεῖ νὰ εἶναι ἡ τιµῆ ποὺ θὰ πληρώσουν οἱ εὐμοφιλικοί, ἀπὸ τὴν ποιοτικὴ δελτίωση τῆς ζωῆς τους, ποὺ εἶναι τὸ ἀποτέλσμα τῆς εὔκολης ἐξοσφάλισης τῶν συμπυκνωμάτων τοῦ παράγοντα τῆς πήξης, ποὺ τοὺς λείπει, Ἔτσι, ἐνῶ δὲν χωρᾶᾷ κομιᾶ Ὑἀμφιδολία ὅτι ὁ μόνος τρόπος θεραπείας μιᾶς οἱμορρα γίας στοὺς δαρειὰ αἱμοφιλικούς, εἶναι ἡ γρήγορη ἀντικατάστοση τοῦ σχετικο πα. ράγοντα τῆς πήξης, ἡ µείωση τῶν κινδύνων, κοτοναλίσκει πολὺ χρόνο σκίῴης, Ἡ προ- ἔλεγχο τῶν . τοῦ σοχὴ συγκεντρώνεται σὲ τρία σημεῖο τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὸ πλάσμα, ποὺ προσφέρεῖαι ἀπὸ πληρωµένους δότες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά, τὸ πιὸ καλὸ μέγεθος ἀνάμειξης πλάσματος γιὰ ἐπεξεργασίο κοὶ στὶς προσπάβιες νὰ ἀφαιρεθοῦν οἱ διάφοροι ἰοὶ τῆς ἡπατίτιδας ἀπὸ τὰ ποράγώγα τοῦ οἵμαωτος. οἵ ΚΙΝΑΥΝΟΙ Βέδαια, οἱ κίνδυνοι µόλννσης ἀπὸ ἰοὺς ὠξάνονται ἂν τὸ πλάσμα λα,θάνεται ἀπὸ πιληρωμένους δότες, μὲ πλοσμεφαίρεση, Πρα- Υµατικά, ἡ εὐαισθησίο τοῦ ἐλέγχου γιὰ ἡπα- τίτιδα Β ἔχει δελτιωθεῖ τόσο, ποὺ ἡ συχνό- τητά της, σὲ ἀρρώστους ποὺ παίρνουν πολ- λαπλὲς μετεγγίσεις εἶναι περίπου ἡ ἴδια εἴτε οἱ δότες εἶναι πληρωμένοι εἴτε εἶναι ἐδε- λονιὲς, ἀλλὰ ἡ ἠποτίτιδα Β εἶνοι μικρὸ σχετικὰ πρόδληµα. Ἡ ἡπατίτιδα Α σπάνια, ἂν ὄχι καθόλου, ᾠετοδίδετοι μὲ τὴ µετάγ. γιση, ὅμως τουλάχιστον ἄλλοι δύο ἰοὶ προσ- δάλλουν εἰδικὰ τὸ ἧπαρ, κοὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ μῆΑ --- µήΒ, παράγοντες ποὺ ὑπολογίζεται τώρα νὰ εἶνωι ἡ κύρια αἰτία γιὰ χρονίον ἡ- πατικὴ πάβηση σὲ αἱμοφιλικοὺς --- ὅπως ἆ ποδείχτηκε ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ Σιήφ πάνω στὴν ἡπατίτιδα μειὰ ἀπὸ μµἐετάγγιση, ΗΠΑ, μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ ἐλέγχου γιὰ τὸ ἀντιγόνο τῆς ἡπατίτιδος 8. Αποκλεισμός τῶν οἱμοδοτῶν ποὺ ἦταν θετικοί, .εἶχε περια ρισµένη ἀποτελεσματικότητα στὴ συχνότητα τῆς ἡπωατίιδας, Πιὸ ἐνδελεχὴς µελέτη τῆς ἀσθένειος ἀπὸ τὸ 1975 ἔδειξε μιὰ συχνότηϊῖο μεταξὺ 830 καὶ 173, μὲ ὅλες σχεδὸν τὶς πε- ριπτώσεις νὰ εἶναι ἀρνητικὲς στὸν ἐργοστη” ριακὸ ἔλεγχο καὶ Υἱὰ τῆν Α κοὶ γιὰ τὴ 8 ἡπωτίτιδο, ᾽Απὸ τὴν ἄλλη, δεδοµένα ἀπὸ μελέτες Βέτερανς ᾽Αντμινιστρέῖσιον, ὑποδεικνύ- οὖν ὅτι ὁ πιὸ σποιδαῖος, προκοθοριστικὸς παράγοντας στὴν ἀνάπτυξη ἡπατίτιδος, μετὰ ἀπὸ µμετόγγιση στοὺς αἰμοφιλικοὺς στὶς Η, Π.Α., εἶναι γὸ αἷμα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἐμπορικὲς πηγές, καὶ ἡ ἀνωλογία εἶναι 6 Φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ παίρνουν αἷμα ἀπὸ ἐθελοντὲς αἱμοδότες, Ὅταν ἕνο Νοσοκομεῖο, ποὺ πῆρε µέρος στην ῥἔρεννο, ἄλλαξε ἀπὸ Ἠπληρωμένους σὲ ἐθελοντὲς δό- τες, ἡ συχνότητα ἡπατίτιδας ἔπεσς ἀπὸ 25.710 σὲ δ.]-ο ἔτσι͵ ὅτον ἀποκλείστη- κε αἷμα ἀπὸ πληρωμένους δότες, ἡ συχνότη: τα τῆς ἡπατίτιδος μειώθηκε κοτὰ 75: Αὐ- τὰ τὰ ἀποτελίσμειτα, ἐμφαντόκὰ δείχνουν πὼς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἐφησυχασμὸς ἀπὸ φάσμα τῆς ἠπατίτιδοας, στὶς τῶν τὸ Τὸ δεύτερο στοιχεῖο στὴ χρήση τῶν µε- ταγγίσεων, ποὺ εἶναι ἀντικείμενο συζητήσεων εἶνοι τὸ μέγεθος ἀνόμέιξης τοῦ πλάσματος.. Ὅσο περισσότεροι αἱμοδότες χρησιμοποίηθοῦν γιὰ τὴν παροσκενἠ μιᾶς σνγκεκριµένης ποσό. τητος πλάσμωτος, τόσο μεγαλύτερος Φαίνε- τοι νὰ εἶναι ὁ κίνδυνος µολύνσεως ἀπὸ ἰοὺς ἢ ἄλλη πολογόνο αἰτίο. Πραγματικά, μιὰ εἰ- σήγηση ἀπομένει, ὅτι ἡ ἰζηματοποίιημένη κρυο πρωτεΐνη ἀπὸ ἕνα µόνο δότη πρέπει νὰ χρησι- µοποιεῖτοι σὲ παιδιὰ μὲ σοδορµὴ α μοφιλία, κοὶ ἡ ὑπόδειξη γιὰ συιπυκνώµατο, ποὺ πορα- σκευάζονται ἀπὸ ἀνάμειξη µέχρι 6,000 λίτρων πλάσματος, πρέπει νὰ κρωτηθοῦν γιά τὴν ἀν- τιµεχώπιση αἱμορραγιών, ποὺ ἀπειλοῦν τὴ ζωὴ τοῦ ἀρρώστου, ἢ γιὰ κάλυψη σὲ μεγάλες χειρουργικες ἐπομδάσεις. ποππκπιωπιπωσπιππωπππαπισπωπ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡ. ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ὁ ΣΤΕΡΑΙΓΤΕ Ὁ Στέλιγκ καὶ οἱ συνεργάτες του, ἔχουν ἀναφίρει πρόσφοτα, ὅτι μετὰ ἀπὸ ποροκο- λούθηση «πέντε χρόνων, οἱ ἡποτικὲς δοκιµασί. ες, Χειροτέρευσον µόνο σὲ μιὰ ὁμάδα αἷμο. Φιλικῶν ποὺ ἔπαίρνον συμπυκνώµατο τοῦ πα. Ραγόντα ὀχτὼ. Αὲν ὑπῆρχε σχέση µμετσξὺ χρήσης οξη. ατοποιηµένης κρυοπρωτεῖνης καὶ ἀνωμιολίος στὴν ἡπατικὴ λειτουργία, σ᾿ αὖ- τῇ τὴ µελέτη, κατὰ τὴν ὁποίον χρησίµοποι. ήθηκε ἀποκλειστικὰ πλάσμα ἀπὸ ἐβελοντὲς αἰμοδότες, καὶ ἔγινε ὀπεξερασίο ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάμειξη τοῦ πλάώσμωτος ὄχι ἄνω τῶν 600 οαἱμοδοιῶν, ἀπὸ τὴ Σκωτικὴ ᾿Εθνικὴ Ὑπηρεσία αἱμοδοσίας. Τὰ ἀποτελέσματα τού Στέὲρλιγκ, σὲ ἀνιίθεση μὲ προηγούµενη ἀνα- φορά, πάνω σὲ 98 αἱμοφιλικούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 68 εἶχαν ἀνωμολίες στὶς τιμὲς τῶν ἡπατικῶν δοκιμοσιῶν, καὶ στὴν ὁποία δὲν Ερέθηκε καμιὰ σχέση μετοξὺ τῶν διοχημικὠών ἀνωμαλιῶν καὶ στὴ χρήση τῶν συμµπυκνωµά- πων ἢ πῆς ἰἱζημωτοποιημένης κρυοπρωτεῖνης, Ὅπως καὶ νὰ ἔχει τὸ ζήτημα, ἑνῶ ἡ µελέτη ἀπὸ τὴ Σκωτία, ἀπέκλεις τὴν πορεισκευὴ συμπυκνωµάτων ἀπὸ τὴν ἀνάμειξη τῆς προσ- φορᾶς πολλῶν οἱμοδοτῶν, τὰ ἀποτελέσμοτα δὲν ἦταν ἀρκετὰ καβαρὰ γιὰ νὰ γίνι εἰσή- Ύηση γιὰ περιορισμὸ στὴ ποροχώρηση πορα- γώγων τοῦ οἴμοτος κοτ᾽ οἶκον θίραπεία. Τρίτον, εἶναι δυνατό, οὗτοί, ποὺ παίρ- νουν πολλοπλὲς µιετογγίσοχις͵ νὰ ἀνοπτύξουν ἀνοσία, Ἡ ὁ κίνδυνος τῆς ἡπατίτιδας νὰ ἆ- φοιρεθεῖ τελείως ἀπὸ τὸ αἷμα Ἡ ἀνοσοποίηση ἑναντίον τῆς ἡπατίτιδος Β εἶνοι ὁπωσδήποτε μιὰ δωνατότητα, ἀλλά, ἡ ἀπουσίο τῶν εἰδι- κῶν σημείων ἐπισήμανσης τῆς μὰΑ --- μὴβ ἡπατίτιδας, κάνει μιὰ πλήρη κάλυψη ἐἑνοντίον τῆς ἡποτίτιδας ἀπομακρυσμένη πιθονότητα. Μιὰ πιθανότητα, πεὺ φαίνεται νὰ ὑπάρχει εἶνοι ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξουν ποράγωγο αἵμα τος ἐλεύθρο ἀπὸ ἡπατίτιδο, Τρεῖς πρόσφα- τες ἀαφορὲς ὑποδευκνύουν πὼς ἡ μόλυνση ἆἀ- πὸ ἰοὺύς μπορεῖ νὰ ἀφαιροθε μὲ εἰδικὴ ἐπε. ξεργασία μὲ χημικὲς οὐσίιες, ὑπεριώδη ἀκτι- νοδολία ἢ μὲ ψηλὴ θορµοκροσία. Αν οὐτές, ἢ πορόµοιες μελέτες ἀποδείξουν πὼς τὰ ἐλεύθερα ἡπατίτιδας παράγωγα εἶνοι πρακτι- | κἁ ἀπὸ ἐμπορικῆς πλευρᾶς, θὰ ὑπάρξει µαε- γάλη κι εὐπρόσδεχτη πρόοδος --- ποὺ ὅμως θὰ προδάλει ἀκόμα µιά, πιθανὸ δοπανηρἡ πρόκληση γιὰ τὴν ὑποχορηγούμενη κοὶ διασπο σµένη Ὑπηρασία Αἱμοδοσίας τῆς Βρεττα- νίας, ο Μετάφραση ΧΡ. ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ αλου ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στὴν Κύπρο, ὅπου τὸ ἐθνικὸ πρόόλημο Ὑγκίας, ἡ μεσογειοκὴ ἀναιμίο͵ ἀπαιτεῖ συ. χνὲς μιεταγγίσεις αἵματος, Φαίνεται ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς, πὼς τὰ κρούσµατο ἡπατίτιδος 8, ποὺ πορουσιάζονται μετὰ ἀπὸ µετάγγίση, ἔχουν ποριοριστεῖ ασθητά, μετὰ τὴν εἰσαγω- γὴ ἐλέγχου τοῦ αἵματος, ᾿Απὸ ποφρατηρήσεις, ποὺ ἔγινων στὴν Τράπεζα Αἵματος τοῦ Γεν! κοῦ Νοσοκομείου Λεικὠσίας τὸ 1979 .-- 1980 παρουσιάστηκον µόνο ϐ κρούσματα ἡπατίτι. δας Β ὕστερα ἀπὸ µετογγίσεις 6,000 Φφνο- λῶν αἵματος. ᾿Απὸ τὰ 4 περιστοτικὰ µόνο τὸ ἕνα ἦταν παιδὶ μὲ Μεσογειακὴ ᾿Ανοιμία, ποὺ εἶχε κάµει καὶ μιὰ μετάγγίιση στὴν Ἑλ λάδο, Ένα ποσοστὸ 0.02536 δὲν εἶνοι φψηλό, µέσα στὰ Διεθνὴ δεδομένο, ὅμως καταδάλλε- ται ἕντόνη προσπάθεια νὰ περιοριστεῖ ἀκόμα περισσότερο. Τὸ µεγάλο πρόδλημα φαίνετοι νὰ εἶναι ἡ ἡποτίτιδο μὴ --- μὴΒβ, ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀκόμα µέθοξος γιὰ τὴν ἀνίχνευσή της. ό πε- ριστατικά, ποὺ δὲν ἀνιχνύτηκαν σὰν ἡπατί- τιδα Β, πορουσιάστηκαν στὴ Λευκωσίο, στὴν περίοδο 1979..-1980, δηλοδὴ ἕνα ποσοστὸ 6030 τῶν κρουσμάτων ἠπατίτιδας, ὕστιερα ἀπὸ µετάγγιση αἵματος, Κανένο ἀπὸ αὐτὰ τὰ περιστοτικἀὰ δὲν ἦτον μεταξὺ τῶν παιδιῶν μὲ Μεσογειακἡὴ ᾿Αναιμίο. Σὲ χῶρες ὅπως ἡ Αγγλία, οἱ Ἠνωμένες Πολιτεῖες κοὶ ὁ Καναδὰς, ὅπου τὸ πιὸ σοδα- ρὸ α μωτολογικὸ πρόδληµο εἶναι ἡ αἱμοφι- λία, εἶναι πολὺ φυσικὸ κάθε ἔρεννα σχττι. κἁ μὲ τὶς µεταγγίσεις οἵματος ἢ παρογώγων νὰ κοϊτοπιάνεται κα νὰ ἔχει ἀντικείμενο τοὺς αἱμοφιλικούς, Τὰ ἀποτελόσιοτα ὅμως εἶναι τὰ ἴδια μὲ ὁποιανδήποτε τάνη ἀρρώ: στων, ποὺ μεταγγίζονται͵ καὶ ἂν καταπια. στεῖ ὁ ἐρευνητής. ΧΡ, ΤΑΠΑΚΟΥΔΗΣ Ἐργαστηριακὸς Προσπάθεια Παρασιώππσης ἐπισιολῆς τῆς ΠΑΣΥΔΥ ΕΚ ΤΗΣ Ίης ΣΕΛΙΛΟΣ τας, ἀντέδρασαν οπτά τρία βίαια, τὸ ΑΚΕΑ μὲ τὸν 2. Φάντη καὶ τὸ ΔΗΚΟ μὲ ἴων Κινοθονλευτικὸ του ννπῳο” σωστο κ. αλανοι ὪὉ. ν. Ταλκανὸς εἶπε ὅτι δΝ εἶγω σωστὰ νὰ τροποποιηθεῖ τω θέμα ποὺ ἦταν ἤδη μι µένο νιὰ συζήτηση. γιατὶ δὲν εἶναι ὀρθὲ- --- ὅπως εἶπε -- οἱ χαταηπελίες κατὰ τῆς Νν- ἀπονυσίανε ὁ κ. χατάγγειύ-ε ἐπίσης τὴν ἄνδερ νηση ὅτι διώχει τὴν ἔλευθε- ρία σχέφης καὶ ἔκφραάσης. γαφέρθηνε συγκεκριµένα οτά βέμα τῦ- διαθεσιµότητας τοῦ δέρτη τῶν «Νέων», ἐν ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Τελιὰ ἡ εἰσῆγηση τοῦ ». δρος τοῦ ΔΗΣΎ -. Ἀληρί: δης, Συγκεκριµένα. ὁ κ. Τὰ. Κλη οίδης κατάγγειλε ῥὅτι θάλλεῖαι προσπάθεια περιφρό νησης καὶ φίµώση:ς τῆς 11Α- ΣΥΑΥ, ἑνῶ ἡ Βουλή θά ἔτρε πε νὰ τῆς συμπαρασταθεῖ ὅλο φύχως. Ανυσσαρίδηςι--- ᾽Α Ῥελικὰ ὁ κ. Κληρίδης ἵνέ- γραψε θέµα, γιὰ τὴν Χομαατι άρνησης. «Οὔτε ΔΗΚΟκυα- Μάτση δὲν ἔνινε δεκτὴ, κοποίηση τῆς Δημύσιας Ίπη τία ᾖπάργει, ἀλλὰ. οὔτε λα καθ) ὅτι 1ὅ : παρευρισκόμενοι ρεσίας. ρρατικοποίγση τῆς Ληαύσιας θουλευτὲς τοῦ ΑΚΕΛ καὶ το Υπηρεσίας» ἰσχνρίσθηκε. ΛΗΚΟ «φήπισαν ῥἐναντίου, ΟΧΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ὃ κ. Φάντις διάφώνηος Ὑπὲρ τῆς εἰσήγησης κήφισατ ᾿ ἑ μὲ τὴν. τροποποίτση. Εΐπε ὃ- οἳ 11 παρόντες το. ΔΗΚΟ Παρά τὴν ἐγγοαφη του θὲ- ως ὅτι μπορεῖ νὰ ἐγγθάφει Χαν οἱ δυὸ δουλευτὲς τῆς ἵατος ὁ κ. Ἑληοίδης «ἤτησε αρ ὦ ϐ: ΕΔΕΚ. ὅπως δοθεῖ πρθτεραιοτητα Ξεχωφιστὸ θέµα. ΒΗ ΕΔΕΚ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ τὴν εἰσήνηση τοῦ -. Μά αἩἨ σι ντος ὑ ΑΟ ας μας ν. ννάκης κ... Εν ες ὁ ἄν Ὅμιύ ΝΔδΕΝ, -- 11νν. τῆς ΠΑ ωεοὰ ς σὺν ἐκ μέρους τῆς Ο ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Τὴν πιὸ πάνω πρἈσπάθεια τα ΑΚΕΔ καὶ τοῦ εὰ παρασιώπιση τῶν καῖαγνε πειλε στη συνέχεια στὸ θέµα. λόγω τῆς σοὀαρό- τητάς του, Κα στήν εἰσήγιση αὐτὴ τοῦ α. Κλγοίὂη ἀντέδνιισε πάλιν ἡ σι/γωρδία τοῦ ΑΚΤΑ καὶ τοῦ ΔΗΚΟ αὲ σια τὸ θέµα νά εἶναι τώρα ΔΗΚΟ ΣΥΑΥ υματάν- ὁ Πρὸς τηση. 1αἷα.- : | | Ι | 1 | | 1 { ἰ | ! | [ ἀποτέλρ.' τελευταίο στ σειθὰ, γιὰ συ ι Ἡ ἀΕΙΛΙΝΗ’ Σελίδα ὃ υ ΑΠΟ τὶς σφαῖρες ποὺ ρἰχθτικαν οτὸ Καΐρο ἆᾱ- πὸ μιὰ ὁμάδα φανατι- σµένων οτρατιωτικῶν δὲν σκοτώθηκε µόνο ὁ πρόεδρος ᾿Αλουάρ Ελ Σαντάτ τῃς Αἰγύπτου. « Ἔπεσε» µαζί του ἕνα ὁλόκληρο οἰκοδόμπμα ἐξωτερικῆς πολιτικής. Αὐτὸ ποὺ εἶχε θεµελιω βεῖ στὶς ο6 Σεπτεµθρι- ου 1978 στὸ Κόμπ Νταί Ωδίς. Αὐτὴ εἶναι µία ἆ λήθεια, ποὺ ὑπάρχει κίωδυνος νὰ ἁγνοπθεῖ καὶ ποὺ ἀξίζει τὸν κό πο νὰ διευρενήσει κα νείς, Εἶναι δὲδαιο, πὠς ἡ πολι τικὴ τοῦ. Κάμα Νταηδιντ ἦτων ἔργο ἑνὸς ἀνθρώπου --- τοῦ προέδρυυ Σαντὰτ, ποὺ εἶχε τὸ πολιτικὸ θάρρος νά ἐπιδάλλει στοὺς συμπατρῶ- τες του παρὰ το γεγονὸς ὅτι ἥξερε πὼς δὲν ἦταν ἰδιαί τερα ἀρεστή. ᾿Απυφασίζον- τας νὰ πάει στὴν Ἱερουσα λήμ, ὁ πρόεδρος Σαντάτ ἆ πλῶς ἥλπιζε πὼς οἱ ἄλλοι Αρωδες δὲν θὰ τὸ καταδίνα ζαν. Κι ὅταν πήγαινε στὸ Κὰάμπ Νταίηδιντ καὶ ὑπέ γραφε μὲ τὸν Μπεγκὶν καὶ τὸν Κάρτερ τὸ πλαΐσιο τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ἐπίλώση τοῦ Μεσανατολικοῦ ἥξερε ἤ δη ὅτι ἦταν μόνος, Πολὺ γοή γορα κι αὐτοὶ ποὺ εἶχαν πι- πιο ου Ἀνοικτήῆ υπ ΤΙ ΙΤ Μιὰ ἱστορικὴ στιγμὴ: ὃ ποὀεδρος Σαντάτ, ὁ πρόεδρος Κάοτερ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ Μ. ἨΜπεγκὶν μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῇ ςσυνθή- κης εἰρήνης μεταξὺ Αἰγύπτου καὶ ᾿]σραήλ. στέψει σὲ δελεωσμὸ καὶ ἄλ λων μετριοπαθῶν Αρόδων, διαπύστωσαν πὼς δὲν ὑπῆρ χε τέτοια Περίπτωση. ο δρόμος τοῦ Κάμπ Νταίη- δινι ἦταν μοναχικὸς. »Απὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀκόμη καὶ οἱ ἄμεσοι συνερ γότες τοῦ προέδρου Σαντὰτ δὲν εἶναι δέδαιο πὼς θὰ ἕκα ναγ, ἂν ἦταν στὸ χέρι τους, τὴν ἴδια ἐπιλογή. Σίγουρα τὸν δοηθούσαν στὴν πορεία ἐπιστολῆ πρὺς τὸν κ. Κουομή ΑΠΟ ΤΗΝ Ἱη ΣΕΛΙΔΑ προθεῖ στὶς ἀκόλουθες ἐνέργειες. (α) Νὰ καλέσει ἐκπροσώπους τῶν κινήσεων ποὺ στεγάξονται στοὺς κόλπους τῆς ΟΕΑΜΕΚ (Αλλαγή, Ἔπαλξη, ΠΑΣΚ, ΕΔΚΑ αλ Πρόοδευτικὴ) ὄχι ὅ- µως ισὰ γνωστὰ µέλη τῆς Γραμματείας τῆς ΟΕΑΜΕΚ καὶ νὰ τοὺς ζητήσει στοιχεῖα γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸ τὶ συµδαίνει μὲ τὶς προαγωγὲς καὶ μεταθέσεις. (6) Νὰ ξητήοει ἀπὸ τοὺς '᾿Επιθεωρητὲς νὰ τοῦ ἀναφέρουν ἀνοιχτὰ κοὶ ἐλεύθερα ὅσα ξέρουν οἱ ἴδιοι καὶ ὅσα ἀκούουν ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς καὶ τοὺς καθη- γητὲς ὅταν ἐπισκέπτονται τὰ σχολεῖα. (γ) Νά ζητήσει ἀπὸ τὴν Ε.Ε.Σ. κατάλογο ἂἀν- θρώπων ποὺ προήχέηκαν τὰ δνὸ αὐτὰ χρόνια σὲ 4. καὶ Β.Δ. ὅπως καὶ κατάλογο ὅσων δὲν προήχθηκαν καὶ θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τους ἀδικημένους γιατὶ συγκέν τρωναν τὰ σχετικὰ προσόντα. Αὐτὸς ὁ κατάλογος νὰ περιλαμθάνει ἔτη ὑπῆνεσίας, τυπικὰ προσόντα, 6αθµμο: λογία καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Τµήµατος δηλ. ὅσα καθο- ρίζσνται στὸ σχετικὸ νόμο γἱὰ τὶς προαγωγὲς. Εἴνσστε Εἰδοιοι ὅτι ὕστε. ρᾳ ἀπὸ τὶς πιὸ πάνω ἐἑνέρ Ύειες ὁ κ. Ὑποιργὸς θὰ μµεί νει ἡμδρόντητος γιὰ τὸ νεέγε θος καὶ τὸ εἶδς τών δάλων ποὺ γίνονται κάτω ἆ- πὸ τὰ µάτια του ἂν δίδαιο μπορούμη νὰ πιστέψουμε ὅτι δὲν εἶναι ἐνήμερος τῆς στάσεως ἢ ἀκάμη κοὶ σ..ἑν χος ἣ πρωτογωνιστὴς σ᾿ ὃλο αὐτὸ τὸ σκανδολώξδες πα.» δι. ᾿Ἐμεῖς μιλοῦμε κοφτὰ καὶ ἀνοιχτὰ γιατὶ στηρίζουμε τὶς θέσεις ος πάνω σὲ γεγονότα ὄχι σὲ λόγιο, σὲ φῆμες ἢ δις δόσεις ἢ σὲ κομματικὸ Φφονᾶ- τισμὸ. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ πικρωµένοι κοὶ ναι πληγωμένοι ψοχικὰ ἄρχισαν νὰ ἀμφιδάλλουν γιὰ ὅσα ὁὡραῖα καὶ ὑψ-λὰ τοὺς λέγουν καὶ τοὺς ζητοῶν οἱ πρα ιστώµενοί τους, Αὐτὸ πρέπει να τὸ ξέρει ὁ κ. Ὑπουργὸς ὅπως πρέπει ἐπίσης νὰ ξέρει ὅτι κονένος ἀληθινὰ πνευµο- τικὸς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἐργαστεῖ ἀποδοτικὰ, νὰ µεισ Ρώσει καὶ νὰ πιέσει ὅταν εἷ- ναι ἁἀδικημένος καὶ κατσπιξ- οµένος ἀπὸ ἰἐκείνους ποὺ ἀνέ µενε νὰ τὸν περιδάλουν μὲ στοργὴ κοὶ κοτονόηση, σκον. Κατα. εἶνσι εἰ κοὶ μας ἀδικημένοι, Ἔχει ἐπίσης καθῆκον ὁ | Ὑπουργὸς, ὅνι µόνο σὺν Ύ. πουργὸς, ἀλλὰ σἀὰν πνευµατι- κὸς ἄνθρωπος καὶ σὰν πανς, πιστηµιοκὸς κσθηγητὴς μεταφέρει σὐιὰ ποὺ ἕξέρει στὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρω τίας, νὰ τὰ καταγγείλει ὡς ἀποράδεχτα, νὰ διοφὠνήσει καὶ νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ νά διστηρήσει ψηλὰ τὸ κύρος του καὶ τὸ κύρος τῶν πνεµιατικών ἀνθρώπων ποὺ εἶνοι φύσε' κοὶ θίσει προϊστάμενος. Ἅ᾿Ανοιέ- νουµε γιοτὶ διαφορετικὰ ἂν ἀρνηθεῖ νὰ τὸ πράξει θὰ εἶναι καὶ οὐτὸς συνένοχος μὲ πρώ” παγὠνιστικὸ ρόλο στὸ κατα. σιροφικὀ ἔργο ποὺ ἤδη γίνε τοι σιὰ σχολεία καὶ γενικότε ρᾳο στὴν Πσιδεία αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμς τοῦ στόχου «Δηκοποίησης» καὶ «ἡμετεροποίησης τῶν πόν των», Οἱ ἀδικημένοι ἔκπαιδευ τικοὶ μπορεῖ νὰ σιωποῦν ἀλλὰ δὲν συγχωροῦν. Οἱ ἀδικημένοι ἐωπαιξευτικοὶ ἔχουν ἦθος καὶ ἀξισπρέπεια ποὺ δὲν τοὺς ἐ- πιτρέπει νὰ κοτέδουν χσμηλὸ κοὶ νὰ ἐκδικηθοῦν ἣ νὰ ξεσπό σουν στοὺς μοθητὲς τους, ποὺ εἶνοι ἐντελῶς ἀθῶοι καὶ ξέ νοι μὲ αὐτὰ τὰ προθλήµυτα. νὰ Οἱ ἀδικημένοι ἐκπαιδευτικοὶ κολλιεργοῦν ἀξίκς κοὶ (ἰδονί- κἁ στοὺς μαθητὲς τους κοὶ προάγουν ἔμπρεχτα τὶς δημο κροεικὲς ἀρχὲς καὶ διαδικο- σίε.. Οἱ ἀδικημένοι ἐκποιδευ τικοὶ συγκαταλέγονίαι µετο- εν τῶν ἄριστων ὀκπειδευτι- κὠν γιοτὶ κέµνουν τὸ λάθος νὲ. πιστεύουν καὶ ται στὴν ἀποστολὴ Θὰ διερωτηθοῦν σως κι ὑἐσες κ, γιοτὶ κοτοφεύγουµε τους. στὴν ἀφοσιώνο.. μεοικοὶ, ἵ- Ὕπουργε, | αἱ { ! 1 ἳ / 1 | | | | | 1 νωνυμογραφία διὰ τοῦ Τύπου | καὶ δὲν προσφεύγουµε στην : ΟΕΛΜΕΚ γιὰ νὰ υᾱς δοηθή:, σει Ἡ ἀπόφοση γιὰ ἀνῶνυ- µογραδία εἶναι οὓς Δημοκροτίος» ἢ ὅπως βὰ ἔλεγον μερικοὶ,.. εἶνσι ἀπό- δειξη ὅτι ζοῦμε στὴν κολύτε ρῃη Δτμοκρετία ὑπὸ τὸν ἵἩ λιο, Αλλωστε πρέπει νὰ ξέ ρει ὁ κ. “Ὑπουργὸς ὅτι πάνω ἀπὸ τοὺς... μὴ δημοκρατικοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἐπικρέμμαται, ὡς Δαμόκλειος σπάθη ἡ ἐπι- γραφὴ μὲ τὸ δίστοχο «Δημό- σιο Συμµφέρο.. Όσον ἀφορὰ προσφυγὴ µας στὴν ΟΕΛΜΕΚ μᾶς εἶναι ἀχρείαστη κι ἀνώ- Φελη ἀφοῦ ἡ σημτρινὴ ἡγεσία ἀγωνίστηκε καὶ πέτυχε, Υια νὰ γίνε πιὸ δηµοκρατικὴ κοὶ λίγο πατριωτική, νὰ ἀποκλεί σει τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 1)3 τῶν ἐκποιδευτικῶν ἀπὸ τὴ Γρομματεία της. Αὐτὰ εἶναι δείγµοτο τῆς δη: µοκροτικῆς καὶ λίγο πατριὼ- τικῆς, νὰ μὴ κοκοφανίσουµε τὸ ΑΚΕΑ, Ποιδείσς ος κ. Ὑπουργὲ, Αν πράγματι θέ- λετε τὸ καλὸ τῆς παιδείας µας καὶ ἀγοπᾶτε οὐτὸν τὸν τόπο, ὅσο κι ἂν σᾶς ἀρέστι νὰ χρησιμοποιεῖτε τῇ Φρόση «ἰσεῖς οἱ Κύπριοι», ὀφείλετε νὰ ἀγωώνιστεῖτε μὲ τόσο σὰν Ὑπουργὸς ὅσο καὶ σὰν Πανεπιστημιακὸς δάσκα- λος, γιὰ νὰ γίνουν τὰ σχο- λεία κοὶ οἱ ἐκποιδευτικοὶ ζωντονοὶ καὶ δημιουργικοὶ φα ρεῖς ἀθάνατων ἀξιῶν, ὅπως εἶναι ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀξιοκρα τία, ἡ ἐλενθιρία κοὶ ἡ ὅπμο- κρατίο͵, κοὶ ὄχι δουλοπρεπεῖς καὶ ὀσφυσκάμπτες, νὰ προωθήσετε τὴν τία καὶ νὰ ἀμυνθεῖτε τῆς ἆ- ξιοπρέπειος τῶν ἐκποἕευ'- Σεῖγμα «ὠύγι- | ἥ- | συνέπεια ! μας) Οφτείλετε , ἄξιοκρα- | κὼν µας. Αν θέλετε ἔχετε τὴ | δύναμη κοὶ τὰ µέσα νὰ -ὁ -άμετε, διαφορετικό εἵμεστε ὅλοι, κ' ἐσεῖς µέσσ. ἄξιοι τῆς νοστρογίας κοὶ τῶν πράξεων μας, / ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ τον, σύγονραι ἔκαναν ὅτι μποροίισαν γιὰ νὰ διεικολύ- γουν τὸ μακρὺ -- ὅπως ἆπυ δεικνύεται --- μυναχικὸ ταξί δι. ἁλλὰ δὲν εἶνι δέδαιο πὼς θὰ τόκαναν καὶ οἱ ἴδιοι, Αν σ᾿ αὐτὴ τὴν «φνχολο γία» προσθέσει κανεὶς τὸν τρόπο ποὺ ὁ πρὀεδρο: Σαν τὰτ πλήρωσε τὴν τέλµη του, τότε δὲν θὰ πρεπει νὰ μείνει καμιὰ ἀμφιθολία πὼς ἀχύό µη κοὶ ἂν στὴν ἡγεσια της Αἰγύπτου ἀν.δη ὁ στεγότερος συνεργότης τοῦ δολοφονηθέν τος καὶ ἐπιλεγμένος ἀπὸ τὸν ἴδιο διάδοχος τοῦ, τὰ πράγματα δὲν Εὰ εἶναι τὰ ἵ- δια. Ἡ Αἴγιπτος δὲν θά εἶναι μὲ τόση πάθος, μὲ τό ση ἀφοσίωση ταγµένη στὴ μοναχική της πορεία. Εστω κι ἂν ὁ νέος ἡγέτης της εἶναι τὸ δι. ἀποφαοισμένος ὅσο κι ὁ Σαντὰτ. Γιατὶ πλέ ον εἶναι ἀπίθανο νὰ συγεχί- σει νἀ κυριαρχεῖται ἡ αἰγι- πτιακὴ πωλιτικἡ σκηνἠ ἀπὸ ἔναν ἄνδρωπο, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ δημιοωρ(εῖ ἀναπόφευκτα μιὰ καινούργια κατάσταση στὴν 2Αγατηλικὴ: Μεσόγειο: Ἡ Λιδύη δρίσκεται στὰ χέρια ἑγὸς ἡγέτη μὲ ἀνεξερεύνη τες δουλὲς ποὶ ὀναπάντε- χοως χειρισμοὺς, ὁ ὁποῖος αὐτὴ τὴν στιγµἠ περνάει ἕ- γα εἰδόλλιο μὲ τὴν Σοδιετι μὴ Ένωση. Ἡ Συρία ἔχει πρόσφατη ἆ ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΠΠΤΟ ϐ ΑΠΟ ἵη ΣΕΛΙΔΑ ἁστια, Οἳ συγκρούσεις στὴν ἸΑ- σιούτ πετοξὺ δυνόµεων ἄσφα λείας καὶ ὁμόδων μοισουλμά γων. κατοδροµέων ἄρχισαν χωρὶς τὸ πρωῖ καὶ σνεχίστη καν Μέχρις ἄρχα τὸ δρόδι. Σύμφωνα μὲ πρακτορεια- χὲς πληθοφερίες οἱ φανατι- κοὶ. Μουσουλμάνοι ἄνοιξαν πὸρ μὲ ὁπλοπολυδόλα ἐναν- τον. ἀστονομκῖῦν ποὺ πογσ πέβρσαν νὰ δισιλύσοιν δηµό- | σι Εαγσκευτικὴ συγκέντρω: ση μὲ τὴν εὐκαιρα τοῦ Κανσουμπὰν Μπαῦρέμ. Αὐτάπτες µόρτυρες δήλω- σιν σὲ ἀνταποεριτὲς ξένων εἴδτισεογοαφχῶν πρακτορεί ὧν ὅτι ἀστονομικὲς ἐνισχύ- σεις ρίφθηκαν μὲ ἀλεξίπτωτα στὴν πόλη καὶ ὅτι οἱ σωγ- κρεύσεις συνεχίζονταν ὡς ἂρ γὰ ἀπόψε. Οἱ φανατικοὶ Μουσουλμάνοι παλλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔ- | φεραν κλεμμένε ἀστυνομι- κὲς στολὲς κατόρθωσαν νά καταλόδουν τὸ τοπικὸ ἄρχη γεῖο τῶν δυνόµεων ὀσφαλεί ας κα ἕνα ἀστυνομικὸ, σταθ μοι Στόχος τῶν Μοισοιλιιό- χων. ἦτων ἡ κοτόληφη τοῦ κέντρου τῆς πόλεως. Οἱ δυ- νόµεις ἀαφαλείας κατόρξω- σαν νὰ ἐξοιδετερώσουν τὴν ἀντίσταση τῶν καταδροµέων καὶ νὰ ἐπονακαταλόδουν τὸ ᾽Αρχηγεῖο καὶ ἄλλα χτίρια μετὰ ἀπὸ σφοδρὲς συγκρού- σεις κωτὰ τὶς ὁποῖες σκοτώ- Ετκαν ἢ τβαυµατίσθγκαν πο). λοὶ ἀστυνομικοὶ κοὶ κατα- δρομεῖς. ι απ ΕΏ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑ’ ΡΟ Επίθεση ἀπὸ ὁμάδα Μοι- που λμάνων καταδροµέων ἔγι ναὶ. ἐναντίον ἁἀστυνομικοῦ σταωθμοῦ σὲ συνοικία τοῦ Καὶ ρου, Ἡ ἐπίθεση ἀπεκρούσθη μετα ἀπὸ ἀποστολὴ στὴν πε οιωχὴ ἰσχυρῶν ἐνισχύσεων. ᾿Ενισχύσεις σιάληκαν καὶ σ᾿ δίους το ἀστυνομικοὺς σταθμοὺς νὰ τὴν πρόληψη γέων ἀπ'θέσεων. κ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ττὰ μεταξὺ ᾿Οργάνωση ποὺ. αὐραποκαλεῖται Αγε- «ὕστητο Αἰγυπτιακὸ Μέτωπο ο αξ τηλεφώνπία τρ” πρὸς τὰ ξενα εἰδησεογραφικο πρακτο- ! αεία. ἀγθλάδε τὴν εὐθύγη γιὰ | Ὁ ποέεὸρος ΖΣαντάτ κατὰ τείευ- τὴν ταία ἐπίσκεψη του στὶς Ηνωμένες Πο- λιτεῖες μὲ τὸν πἹρόεδρο Ῥήγκαν. κόιη. τὴν ὑπογραφὴ τῆς συν θύκης φιλίας καὶ συνεργα- σας μὲ τὴν Σοδιετικὴ Ένω οη, Ὁ Λίδωνος εἶναι μιὰ διχα σµένη, σπαρασσόµενη χώρα, ἄδουλη καὶ δύναμη πολτι κἁ, Ἡ Ιορδανία, κάποτε στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν µε τριοπαθῶν χωρῶν, δρίσκετοι ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας τοῦ ἕΚὰμπ Νταίη διντ σὲ δύσκολη θέση ποὺ ὑπογραμμίζεταν ἀπὸ τοὺς δισταγμεὺς καὶ τὶς ἀνάδο- λὲς τῶν ταξιδιῶν τοῦ δα σιλιᾶ Χουσεῖν στὴν Μέσχα καὶ τὴν Οὐάσιγκτων. Ἡ Κύπρος καὶ ἡ Τουρχία, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους φυσικά, εἶναι ἁδιάφορες, ᾱ- νήµπορες ἢ ἀπρόξωμες ἵν ἂν πᾶμε λίγο παρακάτω, ἡ Δύση διαπιστώνει -ὼς ἀπέ γοντι σὲ μιὰ διστακτική Σα οὐδικὴ ᾿Αραδία, πιά ἀδύνα µη. Σεµαλία χι ἕνα ἀσταξὲς Σοιδόν. ἡ «ἄλλη πι ευρὀ» δ-αδέτει μιά ἀποφασισμέν ] Νότια Υεαένη καὶ 'ωὰ. όγ- κώδη, τοϊλάχιστον, Αἰδιοπ'α, Ἡ εὐαίσθητη, ἔτσι κι ἆλ- λος στή ποναχιςη πορεία τῆς ΑΙγύπιου λιῶς, ἱσορροπία στὴν ᾿Ανατο Ἰικὴ Μεσόγειο (καὶ τὴν ἕξο δο τοῦ Σουὲζ) µε τὴν πάρα µικρή ἀλλαγὴ στὴν πο τὴ τῆς Αἰγύπτυυ ἴποσι- στικἠ ἔστω χι ὄχι ποιοτική) ἀνατρέπετα,, ΜΕυσι µόνο τὸ Ισραήλ καὶ ἡ Ἑλληοα νά μὴ παλινδρομοῦν µέσα στὴν ρευστότητα τοῦ περιθάλ]ον τος τους. Ἡ διαπίστωση οαἳ- τὴ δὲν σηµαίνει θέδαια την ὕπαρξη κάποιας μορφῆς {ε- ρῆς σιωαμαχίας ὀνόμεσα στήν Ἑλλάδα καὶ τὸ ᾿Ίσρι ἡλ, (Εἶναι γνωστὲς οἱ Ελ ληνικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ Με σανατολικὀ καὶ ἡ φιλία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν ᾽Αραθικὸ κο σµο). Εχει ὅμως κάποια σηµασἰα γιὰ τὶς θεσεις στὴν παγκόσμια σκακιέρα. Μ’ αὐτὰ τὰ δεδοµένα, ἀνα θωτιέται καγεὶς, ἂν δὲν ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ 'μὰ ἐπανέναρξη ἐς µέρους τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς πολιτικῆς τοις στὴν Μέση ᾿Ανατολὴ, Η ἆ κόµη, μήπως ἡ παρέµδαση τῆς Εὐρώπης (καὶ πρὀς τὶς ΗΠΑ. καὶ πρὸς τὶς χῶρες τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς) δὲν εἷ- γαι πλέον ἐπιτακτικὴ καὶ ἐπιδεδλημένη. Ἡ ἀπὸ πολλοῦ χρόγου κι'ο φορούµενη πρωτοδοιλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος Εὰ μποροῦσε ἴσως νά ἐπιτελέ σει κώποια ὀθχὴ, Εὔχεται µύνου καγεὶς ἡ ἔξαψη ποὺ ἐπικρατεῖ αὐτὴ τὴ στιγιιῆ στὸν ᾿Αισοιδιμὸ Ἰόασμο νἀ μὴ δημιουργήσει μιὰ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ μὴ ὁδηγήσει σὲ ποά ξεις γιὰ τὶς ὁποῖες πολλοὶ ἀργότερα Εὰ µετανοήσουν. Οἱ συλληπθὲἑντες ΑΠΟ ΤΗΝ Ἱη ΣΕΛΙΔΑ ποῦντοι ἀπὸ τὴν ᾿Αστυνομία γιὰ ὑωςὂεση συνωµοσίος πρὸς διάπραξη κεκουργήµατος, διόι ρηξης ἀποθήκης τῆς ᾿ἘΕθνικῆς Φῥουρᾶς, κλοπῆς ΄'δπλων ᾿καὶ πυρομαχικῶν κοὶ κατοχῆς ὅ- πλων καὶ ΄ πυρομαχικών εἶναι οἱ ἀκόλουθοι: ϐ Ανδρέας νᾶ, ἀπὸ τὸ 2] χρόνων. Ὁ λγγελος Καρογιώργης ἀπὸ τὴν Τ.σεφάνου, Λάρνα- κας, 2ἱ χρόνων, 6 Στέλιος Μιχαήλ Περι- κλέους ἀπὸ τὸν ᾽Αρακοπὰ, 2ἱ χρόνων, ϐ Μιχςὴλ Περικλίους, πα- τέρος τοῦ προηγούµενου, 42 χρόνων. Κυριάκου ζον- Κίτι Λάρνακας, ΣΑσιούτ, Ἡ ὀργόνωση αὐτὴ τὶς χθεσινὲς ἐπιθέσεις στὴν ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ποὺ ἀγέ λαδε τὴν εὐεύνη γιὰ τὴν δο λοφονία τοῦ Προέδρου Σαν τάτ, ἀγέφερε ἐπίσης στὰ πρα κτορεῖα ὅτι κοταδρομεῖς της ἀγατίναξαν δύο ἠλεκτροπαφα- γωγοὺς σταθμοὺς στὸ προά- στιο Σιούπρα τοῦ Καΐρου. | ϐ Νίκος Μιχοὴλ Δη: ητρίου ἀπὸ τὴ Ξυλοφάγου 2] χρόνων. ϐ Λάζορος Λοζάρου ᾿Ανδρέ ου ἀπὸ τὴ Ξυλοτύμπου, 22 χρόνων. ϐ Γρηγόρης Κυριάκου Γε: ωργίον Καττῆ, ἀπὸ. τὴν ὌὈρ µήξειο 21. χρόνων. 'Ὁ ὄγδοος ὕποπτος Υιὰ τῆν ὑπόθεση ποὺ παρονσιάζσται σήµερα στὸ δικαστήριο, εἶνοι ὁ Παναγιώτης Γεωργίου Μαρ: τίδης, 2ἱ χρόνων ἀπὸ τὴ Ἐνυ- λοφάγου. Γιὰ τὴν ἴδιο ὑπόθεση συνε λήφθησαν καὶ τέσσερις ἐθνο: φρουροὶ ποὺ ὑπηρετοῦ» στὸ σιράτόπεδο καὶ κροτοῦντοι ἆ πὸ τὴ Στρατονοµία. Ὅπως γνώστηκε, οἱ ἕξη ᾱ- πὸ τοὺς ἑπτὰ πολίτες ποὺ τέ ϐηκαν ὑποκράτηση, ὑπηρετοῦ- σὉν παλαιότερο στὸ στροῖτό- πεδο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔγινε π] κλοπη, ϐ Ἡ ἁστυνομίασ διερευνᾶ τὸ ἐνδεχόμενο, νὰ ἐἑνέχονται καὶ ἄλλοι στὴν ὑπέδεση, ἑνώ ἕνα ἄτομο κατοζητεῖται ἤδη. Ὁ καταζητούµενος δρίσκετοι ἐκτὸς Κύπρου. Ὅπως ἀναφέρτηκε στὸ Δι καστήριο, θὰ Υίνει καὶ γέος ἔλεγχος στὶς ἀποθῆχες τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καὶ θὰ λη Φθοῦν πάνω ἀπὸ 400 κοταθέ: σεις. Οἱ ἑπτὰ ὕποπτοι, ὑποστή- στὸ Δικοστήριο, ὅτι ἔχουν ὁποιοδήποτε σχέση μὲ τὴ διάρρεξη καὶ τὴν κλοπή τῶν ὅπλων, Ἡ ἀστυνομία δὲ, ἀνέφερε ὅτι στὰ σπίτια τῶν ὑπόπτων ἀνευρίβησον τὰ 10 ἀπὸ τὰ 14: ὅπλα κοθὼς καὶ 1112 σφορες. 'ἡ ἀστυνομία ἀνοκοίνωσε χθὲς ὅτι, ἀπὸ τὶς μέχρι τώ-- ρα ἀνακρίσεις, δὲν Φφοίνεται νά ὑπάρχουν πολιτικὰἁ ἐλοτή ρια, ἀλλὰ μάλλον ὅτι πρόκει τοι γιὰ πράξη νεσρῶν καὶ ἆᾱ- ψεύθυνων προσώπων. ΣΥΤΗΤΗΘΕΗΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙΤΗΜΛΤΟΜΕΣΙΤΩΝ Ἐκπρόσωποι τοῦ Συνδέ- σµου Ἐτηματομεσιτικῶν ἛἘ» πιχειρήσεων Κύπρου συναν τήθηκαν προχθὲς μὲ τὸν νέυ ἀναπλησωτὴ διευθωντὴ τοῦ Κτηματολογικοῦ καὶ Χωρομε τρικοῦ Τµήµατος κ. Α. Χοι- στόφη, τὸν ὁποῖο συγεχά ϱησαν γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του. Κατὰ τὴ συνάντηση ἐξετά σθηκαν διάφορα προδλήµα- τα ποὺ ἁἀπασχολοῦν τὴν τάξη τῶν ᾿Ἐπαγγελματιῶν κτηματομεσιτῶν καὶ ἀντηλ λάγησαν ἀπόψεις. ριξον ξὲν ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΛΥΣΗΣΗΤΟΥΤΟΥΡΙΣΗ0ἵ ΕΠΙΒΛΛΙΣΙ ΤΗΝ ΣΧ0ΛΗ «Ὁ ἴδος ὁ Σύνδεσμος Ξενοιγῶν εἰσγγήδηκε τὴ λει τούργία τῆς Σχολῆς Έενα- γῶν γιὰ ἐκπαίδευση μόνο πέντε ξεναγῶν στὰ Γερµσνι κά, ὑποδειχνύεται ὅμως ὅτι δὲν ιιπορεῖ νὰ λειτουργήσει ἡ Σχολὴ γιὰ τέτοιο μικρὸ ἀρι θιὸ, Εφόσον ἔχει ἄποδει- χθεῖ ὅτι ὑπόρχει ἀνόγκη γιὰ ἐκπαίδευση ξεναγῶν καὶ σὺ γ]ῶσσες δὲν ὑπάνχει λόγος µγΥιατὶ μὲ τὴ λειτους γία τῆς Σχολῆς νὰ μὴ χατα θληθεῖ προσπάθεια νὰ καλυ ᾧθοῦν ὅλες οἱ ἀνόγκες καὶ ἑλλείψεις ποὺ ἀποδείχθηκαν ὅτι ὑπάρχουν», Τὰ πιὀ πόνω τονίζει σὲ Χθεσινὴ ἀνοκοίνωσή τον ὁ Κυπριακὸς ᾿Οργανισμὸς Του ρισμοῦ, στὴν ὁποία ἀναφέρε ται ὅτι ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ ΚΟΤ ὕστε ρα ἀπὸ ἐνδολεχὴ µελέτη λό γω τῆς ιεγέλης αὔξησης τοῦ τουριστικού µρεύμστος χατὰ τὰ τελευταία τέσσερα χρόνια. Ἡ µελέτη ἀπέδειξε ὅτι : γς Τὰ περισσύτερα τουρι- στικἁ Ὑραφεῖα θεωροῦν ἅπα ραίτητη τὴ λειτουργία. τῆς σχολῆς κατὰ τὸ τρέχουν ἔτος, -ᾱ- Ὑπάρχει ἔλλειψη ξενα νῶν στὰ ερμανικὰ, Σύνη- δικἁἀ, ᾿Αραδικὰ, Ολλανδικά, Ισπωνγικὰ, Τι: ου κοσλαδιχἁ καὶ Γαλλικό. ὦν Ὑπάρχει ἐπίσης πθό- ϐ]ημα ἐξασφαλίσεως ξενα- γῶν καὶ στὰ ΣΑΥΥλικἁ στὶς περιοχὲς Ἁγίας Νάπας, Πά φον καὶ Λάρνακας. Στὴ Σχολή, ποὺ θὰ λει τουργήσει ἀπὸ τὶς 2 Ἀοεμ βς΄ευ εὰ γίνουν δεκτοὶ ᾱ- πάφοιτοι Σχολῆς Μέσης Γον δεία- ποὺ νά Ὑγωρίζουν του λώχιστον μιὰ ξένη γλώσσα. ᾽Απὸ τὶς περιοχὲς Αγίας Νόπας, Πάφου καὶ Λάρνακας θὰ γίνει ἐπίσης δεκτὸς πε ριορισιιένος ἀριθμος ὑὕπεφη φων ποὺ γνωρίζουν ᾿ΑΥΥΛΙ γὰ. Τέλος ἀναφέρετα ὅτι ἡ Σχοιὴ Ξεναγῶν ἐπρόκειτο γὰ λειτουσγήσει τὸ φθινόπω ρο τοῦ 19580 ἀλλὰ ἀποφασι- ατηχε νὰ προηνηξεῖ ἔρεννα. νώωώώωωώωωώωώωώώωωώωώνωνώνωώ ΚΗΔΕ ΙΑ Τὴν πολυαγαπηµένη µας σύζυγο, μητέ- ρα καὶ γιαγιὰ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ. ΠΕΓΚΝΣ ΕΤΩΝ 70 ποὺ πέθανε χθὲς, κηδεύοµεν σήµερα στὶς 3 μ.μ. ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσε- λεούσης στὸν Στρὀθολο. Ὃ σύζυγος: Τὰ τέκνο Οἱ τεθλυμµένοι Γεώργιος Πέγνας Οκ. Χαράλαμπου Τσιάρτα Οἱκ. Ανδρέα Πέγκα Οἷκ. Αέανδοου Τσολόνη ο ἐνγένα κα Τὰ Θεόδωρου Ζερδ.ῦ Ἰοιποὶ. συγγενείς. λτολιό, ών Σελίδα 6 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ Ἱἱγοῦρη τῶν ὑνατῶν σὺ Κύπεήήο ἀνδρῶν Τὸ Παγκύπριο πρωτόθλη µα Κυπέλλου Πετοσφαίρας ᾽Ανδρῶν θὰ συνεχισθεῖ ἀπό- Ψε μὲ ἐνδιαφέρουσε συναν τήσεις. Στὴ Λεμεσὸ ἡ ΑΕΛ θὰ ἆ ναμετρηθεῖ μὲ τὴν ΑΝΟΡΘΩ ΣΗ Ἡ ὁμάδα τῆς ΑΝΟΡΘΩ- ΣΗΣ εἶναι καὶ τὸ φαθορὶ γιὰ τὴν νίκη, Φυσικὰ ἡ Α- ΕΛ θὰ χάνει τὸ πᾶν γιὰ γὰ πετύχει ἕνα καλὸ ἁἀποτέλε σµα (α΄ ἁγὼν 0--3). Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ -- ΕΝ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Ἡ Ν, Σαλαμίνα θὰ τεθεῖ πρύκρίση ἀντίπαλος τῆς ΑΕΛ σ' ἕνα παιγνίδι ποὺ ἀναμένεται νὰ προκαλέσει µεγάλο ἐνδιαφέ Ρο. Ἡ ὁμάδα τῆς Ν, Σαλαμί νας εἶναι καὶ τὸ φαδορὶ γιὰ τὴν νίκη (α΄ ἀγὼν 3--0). Στὴ Δερύγεια ἡ ὁμάδα τῆς ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ θὰ τεθεῖ αγ τίπαλος τῆς ὁμάδας τοῦ ΠΑΦΙΑΚΟΥ. Ἡ ᾿Αναγέννη- ση εἶναι καὶ τὸ φαδορὶ γιὰ τὴ γίκη (α΄ ἀγὼν 3--θ). Τόλος στὸ ΓΣΠ τὸ ΑΠΟ- ΕΛ θὰ παίξει μὲ τὸν ΜΑΡΑ, ΘΩΝΑ, καὶ ἀναμένεται χωρὶς δωσκολία νὰ πάρει τὴν νίκη. Η ΔΕΙΛΙΝΗ’ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο ΟκτΏβριΟύ 198] ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔξΙΛΙΝΗ’ Πόγω διαθρώσεων τῶν ἐξέδρων “ΣΥΝΕΙΣΤΗΘΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τὸ στάδιο ΓΣΠ κλείνει γιὰ ἕνα µεγάλο χρονικὸ διάστηµα, γιατὶ παρουσιάζει προθλή- µατα λόγω διαθρώσεως τῶν κερκίδων καὶ τῶν τοίχων. Σχετικἡ ἀπόφαση, ὅπως πληροφορούμεθα, ἔλαθε τοῦ ΓΣ ὅσον ἀφορᾶ: ΠΡΩΤΟ: Τὴν ἀσφάλεια ποὺ παρέχει γιὰ τὴν σωμµατικἡὴ ἀκεραιότητα τῶν φιλάθλων, καὶ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τὶ πρὲπει νὰ γίνει γιὰ νὰ 6ελ- τιωθεῖ ἡ κατάσταση. Τὸ πόρισμα τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς θὰ πρὲπει νὰ ὑποθληθεῖ τὸ συντομότερο δυνατὸ γιὰ νὰ µπο- ρέσει τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τοῦ ΓΣΠ νὰ λάθει τὰ δέοντα µέτρα ἔτσι ποὺ τὸ στάδιο νὰ διορθωθεῖ καὶ νὰ παραδοθεῖ στὶς ὁμάδες µας. Μέ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Διοικητικοῦ Συµ θὲς 6ράδυ τὸ Διοικητικὸ τὸ ὁποῖο μελέτησε μὲ κάθε προσοχὴ τὸ ὅλο πρόθληµα. Καὶ πῆρε τὴν ἀπόφαση μὲ γνώμονα τὴν ἀσφάλεια τῶν σει τὸ γήπεδο μέχρις ὅτου Εἰδικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ἆ πὸ τεχνικοὺς καὶ ἐμπειρογνώμονες μελετήσουν τὸ ὅλον θέµα καὶ ὑποθάλουν σχετικὴ ἔκθεση φιλάθλων νὰ κλεί- Συμθούλιο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΠΕΡ - Τεστ ΤΩΝ ΔΙΛΙΤΗΤΩΝ Ἠ Τεχνικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ Δι αιτησίας θὰ διεξάγει ἑξετά σεις Κοῦπερ τέσι τὴν Τρίτη καὶ Τετάρτη 13 καὶ |4 Όχτω δρίου Ι98Ι στὶς 4 μμ. στὸ Υήπεδο τῆς ᾽Αγγλικῆς Σχο λῆς στὴ Λευκωσία. Στὶς ἐξετάσεις αὐτὲς λοῦνται νὰ προσέλθουν: α) Οἱ Διεθνες Διατηκς. ϐ) Οἱ ἀποτυχόντες τοῦ προηγουμέχὸν᾽ Κοῶπερ τἐσι, Υ) ιὰ ἐ γους ος κα- στὸ προηγούμενο Κοῦπερ τέστ, ΛΕΘΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΛ Ὁ Σύνδεσμος Φιλάθλων τῆς ΑΒΑ, ἀνακοινώνει ὅτι θὰ ὑπάρχουν λεωφορεῖα διά την Πάφον, τὴν Κυριακή µε- τὰ τὶς 10 π.μ. στὸ οἴκημα τῆς ΑΕΔ Ἅἡγκαὶ στὸ Λούνας 11, γιὰ τὸν ἀγώνα πρὸς υς λό [΄ τὸν ΑΠΟΠΗ. Ἔληξε ἡ διήµερη ἀνεμέτρπση στὴν Πάτρα Ἡ ἐθνικὴ ἐνόπλων νίκησε τὴν Κύπρο . Σημειώθηκαν ἀρκοτὺα καλὲς ἐπιδόσεις . | ι ΟΞΠΑΤΡΑ, ση). -- Μὲ διαφορὰ 8 ὅα- Θμῶν ἡ ᾿Εθνικὴ Ενόπλων Ἑλ ἱλάδας νίκησε τὴν Μικτὴ Κύ πφρου. Συγκεκριµένα ἡ Ἔθνι κὴ ᾿Ἐνόπλων συγκέντρωσε Ι07ἱ δαθμοὺς ἔναντι 95, Κατἀ τὴν χθεσιγἠ 2η καὶ τελευταία µέρα τῶν ἀγώνων οἱ Κύπριοι ἀθκητὲς κατέλα ὅον τὶς ἑξῆς θέσεις: 200 ΜΕΤΡΑ Ι Χ΄’’ Νικολάου 21/8 3 Ἀρυσάνθου 22/2 800 ΜΕΤΡΑ Ι Σπύρου 1/56//4 4 Ὀνησιφόρου 2/01//2 5.000 ΜΕτρα |. Κασσιανίδης 14/37’’0 2 Βασιλείου Ι4΄49’ό6 110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ Ι.Ν, Εὐριπίδου Ι4/’0 ο δν τ Δ]θ. Ανταπόκρι '“ὀηησῆς ον ο ο 11 3.000 Μ, ΣΤΗΠΛ 3 Ξενοφῶντος 9΄’46/’4 τρΙΠΛλοΥ 2 Πισιατάρης 4 Ροδοσθένος ΔΙΣΚΟΒΟΑΙΑ | Βωσοϊΐδης 48.34 2 Ποχόνης 4Χ400 Ι ΚΥΠΡΟΣ 3’29’/0 ΥΨΟΣ 2 Θευδώροιν 1.95 3 Κολοκούδια |.55 Ἡ Αα’ ΜΕΡΑ Ἐξάλλου κατὰ τὴν ἵη µέ ῥα τῶν ἀγώνων σημειώθηκαν τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα : ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ὍὉ αῶπου Λὐζεντίου διαιητεύβι τὸν ἠγώνα ᾿Ἀνόρθωσηι-ΛΠΟΕΙ Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΜΟΝΟΙΑ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ἡ Τεχνικὴ ᾿Επιτροπὴ Δι αιτησίας τῆς ΚΟΠ Ἅὅρισε τοὺς πιὸ κάτω διαιτητὲς γιὰ τοὺς ἀγῶνες Πρωταθλημά- των. τοῇ Σαδδατοκύριακου 10--11.Ι0.8Ι, Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σά66ατο 10 ᾿Οκτωδρίου 58] ὥρα 15.00 ΓΣΠ: Ομόνοια Λευκωσίας -- Νέα Σαλαμίνα. ΕΚ, Γεωρ- γίου, Π. Ἀίμωνος, Χ. Τσιορ- δᾶς. ΓΣΖ: ΕΠΑ --- Ομόνοια Α ρµδπποι, Χ΄’΄ Στεφάνου, ΕΣ, Χρυσάνθου, Κ. Καψός. ΝΕΩΝ: |. Ξυναρής, Ὁ. Χρυ σόνθδου, ᾱ. Ῥοψφός, Κυριακἡ ῃ] ᾿Οκτωδφίου 1958 ὥρα {5.00 Ταΐρειο: ᾿Απόάλλων --- Εὖα γόρας. Χρ. Σκαπούλλης, 1. Φ.κιππίδης, Ε. Ρέϊρες, ΝΕΩΝ: Ε. Γιόλλουρος, ΕΤ. Φιλιππίδης. Ε. Ρεΐρες. ΓΣ2: ᾿Ανόρδθωση -- ΑΠΟ- ΕΑ. Σ, Αὐξεντίου, Στ. Σια- κόλας. Α, Κουνιαΐδης. ΝΕΩΝ: Α. Γεὠθργίοι, ἆτ, Σιακύλας, Α. Κουνιαΐδης, Παραλίμνι: Ε.Ν.Π. -- 'Ὁ- λυμπιακός: Θ. ᾽Ασπρῆς, δρ. Σκορδῆς, Π. Σταύρου. ΝΕΩΝ: ἂΔ, Σάόδα, δρ. Σµορδῆς, Π. Σταύρου. ΓΣΚΝ: αΑΠΟΠ -- ΑΕΛ. 8. Κωνσταντίνου, Α, Λουχᾶ, Μ. Αντωνίου, ΝΕΩΝ: ΕΤ. Δανυῖδ, Α. Λου κά, Μ. Αντωνίου. Στρόδολος: Κερουνός --- ΠΟΛ. δΔ, Χρυσοστόμου, Π. ᾿Αναστασίου, Κ. Χαραλά- µπους, ΝΕΩΝ: Λ. Λοΐζου, Π. ἸΑ- ναστασίου, ἅ, Χαραλάμπους, Β΄ ΕΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάόδδατο Ι0 ᾿Οκτωδρίου |58ἱ ὥρα 5.00 Τσίρειο: Αρης --- Χαλκά- νορας. Κ. Χαραλάμπους, Τ, Πενηνταέξ, {. Μαλτέζος ΝΕΩΝ: Ἠ. Χ΄’ Παναγῃ, Γ. Πενηνταέξ, |, Μαλτέζυς, Στρόδο).ος: Ορφέας -- ᾽Αλκή. Δ. Τσολιᾶς, Α. Σκου- φόρη:, Η. Μουροµμάτης. ΝΕΩΝ: Μ, Γεωργίου Α, Σκοιφάρης, Η, Μαυροιμάτος, Κυριακή Τ1 ᾿Οκτωδρίου |98ἱ ὦ 19.00 ὥρα ΣΣΠ: Διγενὴς ᾿Ακρίτας -- ΠΑΕΕΚ. Γ. ᾽Αντωνιάδης, Χρ, Φιλίππου, Δ. Μιχαήλ. Αχνα: Ἴαχνα --- Κ.Ν, Μα ρωνιτῶν, Γ, Χρύσάνθυι, Γ. Βραχίμης, Ι. Χ΄΄ Ιωσήφ, ΝΕΩΝ: Α. Μάσιας, Ὦ. ὃρα χίµης, |, Χ΄΄’ Ιωσήφ, ᾿Αραδίππου: Ερμὴς -- ἸΑ- πόλλων Λυμπιῶν, Γ. Γεωρ- γιάδης, Χρ. Ἀρίστου, 8. Δάρ- κου. ΝΕΩΝ: Ε. Κανάρης, Χρ. Χρίστου, Β. Λάρκου, Δάλ: Αδωνις -- 'Οθέ- λος. Β. Βασιλείου, Κ. Μαρνέ- Ρος, Δ, Δημητρίοι., ΝΕΩΝ: Κ, Κουρέας, Κ. Μαργέρος, Δ. Δημητρίου. ΓΣ0.: ΑΕΜ -- ΑΚΡΙΤΑΣ Θ. Καμένος, Α. Στυλιανοῦ, Κ. Σαπαχλαρῆς, Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σάδδατο Ι0 ᾿Οκτωδρίου |98ἱ ὥρα 5.0 ΕΝΑΔ: ᾿Ὀλυμπιὰς --- ἸΑ Ναγέννηση Δερύνειας, Ζ, Χ΄’ Ττοφῆ, Α. Μάσιας, Θ, Σωτη ρίου, Κυριακὴ ΤΙ ᾿Οντωδρίου Ι981 ὥρα 500 Στβῤόδολος: Ἡρακλῆς -- ΑΣΙΛ (10.30 π.μ). Τ. Πανα γιώτου, Π, ᾿Ολές, Ι. Ζορπᾶς. ΓΣΟ: ἨΝέος Αἰὼν -- Ασ σια (10.30 π.μ.). Α, Ἁγιώ της, Χ. Παπανικολάου, «. Γεωργιάδης, ᾿Ἀθησίνου τε ᾿Ορφέης θηαίνου --- ΕΝΑΔ, Α. Τήλλυ ρος. |. Κυπριανίδης, Στ. Κυ ριάκου. λανατάµια: ΕΝ, ΘΟἱ Κάἀά τω λακατόμιας -- ΑΕ Κυ Βρέας. Τ. Πενηνταὲξ, Α, Πε λαγίας, Α. Κυριαγίδης. ΕΝΑΔ: Δόξα -- Ποσειδώ γας. Ν, Πετρακίδης. Μ. Θεο δεύλου, Μ. Γεωργίου. Ὕψφωνας: Ὕψωνας -- Αί δονος. Α. Παφίτης, Μ. Παπα δαρνάδα, Τ, Μηχανικός. Σηµ.: Ὥρα ἐνάρξεως Νέ ων 19.ἱ5. 00 Μ. ΕΜποδια | Παπανικολάου (Ενόπλων) 5ρ’΄ό 2 Μανδέλλος (Ἐνόπλων) 55’/9 3 Γεωργίου (Κύπρος) 57’ 4 100 ΜΕΤΡΑ |. Χατζηνικολάου (Κύπρος) 10/7 2 Χρυσάνθου (Κύπρος) Ιο//9 3 Γκάτζιος (Ἐνόπλων) ... ΣΦΑΙΡΑ: | Δουμᾶς (Κύπρος, 18.08 2 Ῥωσσίδης (Ἀύπρος) Ι9,δ6 3 Σταυρουλάκης 14.90 1.900 ΜΕΤΡΑ: .. Παπαχρῆστος (Ἐνόπλων) [16 3/5 (Ἐνόπλκων) 8 3 Βασιλείου (Κύπρος) 3/57΄’/8 400 ΜΕΤΡΑ | Τοιάκιρος (Κύπρος) 485 2 Σου)λτάνης (Ἐνόπλων) 49.3 3 λουκᾶς (Ενόπλων) 50.4 ΣΦΥΡΑ | Μπαιπαγιώτης (Ἐνόπλων) 2 Κρεμαστιώτης (Ἐνόπλων) 59 08 3 Ρωσσίδης (Κύπρος) 48.44 ΜΗΚΟΣ Στάθης (Ενάπλων) τι38 2 Ροδησθένους (Κύπρος) 7.28 3 Πιπλίδης (Ενόπλων) 6.94 ΑΚΟΝΤΙΟ | Περιστέρης (Ἑνόπλων) 76.32 ΄ 2 Τεκώνης (Κύπρος) 72.20 3 Μακρυγιάννης (Ἐνόπλων) 68 00 πτ ᾿Εχτὸς 19.000 ΜΕτραΑ }. ΚΚασσιανίδης (Κύπρος) 30.10 2 Ψαθᾶς (Ἐνόπλων) 3.958 3 Αηαητρίου (Κύπρος) 32.9 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2 Ἀυττέις (Ἐνόπλων) δ5 2 Τσώνης (Ἐνόπλων) 4 80 4ΧΙ00 ΜΕΤΡΑ { Κύπρος 2 Ἐθνικὴ Ἐνόπλων ς Ενόπλων) συναγωνισμοῦ Παραρῆς (Κύπρος) 69.72. 49.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΙΟΥΝ Οἱ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΙ [μρὶί ΠίΠ κὶ ἡμί] ΠΕΠ Ασχημο ἦταν τὸ ξεκίνημα τῆς Νέας Σαλαμίνας στὸ Πρωτάθλημα. Διότι ὀχτὸς τοῦ ὅτι ἔχασε ἀπὸ τὴν ΕΠΑ μὲ ὃ---Ἱ παίζοντας στὴν νέα ἔδοα της, στὸ Δασάκι Αχνας εἶχε καὶ τὴν ἀτυχία νὰ Ἰάσει δύο θαυμάσιους ποδοσφαιοι- στές ττς, Πθόχειται γιὰ τὸ δυναμικὸ ἀρχηγὸ τῆς ὁμάδας Μωῦσὴ καὶ τὸν ἀέρινο ἐξτοιμ Νοῦρο, Δηλαδη ἡ Σαλαμίνα ἔχει πρόθληµα ..δεξιᾶς π)ευ ρᾶς ἀφοῦ χτύπησαν ὁ δεξιὸς µπάκ χι ὁ δεξιὸς ἐξτοῖμ. Ὁ προπονητής τῶν Ἔνυ- θρολεύχων κ. Γιάγκεχ ποὀθχη µατίκεται ἐν ὄψει μάλιστα τοῦ δύσνολου ἐκτὸς ἕδρας ᾱ- γώνα τῆς ὁμάδας του αρὸς τὴν ΟΜΩΝΟΤΑ. ᾽Αγαμένεται Ἀλοιπὸν νὰ γί- νουν ἀλλαγὲς στην σύνθσση τῶν ἐρυθρολεύχων τὴν Κύρια κ κατὰ τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ μιά καὶ θὰ ἀπουσιάσουν οὗ ἈΝοῦρος, Μωῦσής. Ὁ νεαρὸς κυνηγὸς τῆς Σα ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 2 ΓΙΟΥΓΚΟ- ΣΛΑΒΩΝ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΗΑΙ. ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΜΑΖΟΣ - ΔΝΤΩΝΑΚΗΣ αἰσιοδοξίας καὶ μεγάλος ἐνθουσιασμός ἐπι- κρατεῖ στὶς τάξεις τῆς ᾿Α- Νορθώσεως ἐν ὄψει τοῦ ἀγῶ- πος τῆς Κυριακῆς μὲ τὸ Α- ΠΟΕΛ στὴ Λάρνακα. Εἶναι ὁ πρῶτος ἀγώνας στὸ ΥΣ, πἠ γέα ἔδρα τῆς ὁμάδας φέ- πος, κι’ ὁ κόσμος της ἔτοι- µάζεται μὲ τὸ ἔντονο παρόν που καὶ τὴν συμπαράσιασή που νὰ δοηθήσει τὴν ὁμάδα ποὺ πηγαίνει γιὰ νίκη. Ὁπωσδήποτε πόλος ἕλξεως ιστὸ Ἀυριακάτικο παιγγίδι θὰ ἀποτελέσει καὶ ἡ παρουσία στὴν ὁμάδα τῆς ᾿Ανορθώσεως πῶχγ. δύο Γιουγχοσλάδων πο- δοσφαιριστῶν της «Αίτσιανιν καὶ ΖἈιδάγιεδις, ἀφοῦ δὲν μποροῦσαν νὰ παίξουν στὸ ποῶτο παιγγίδι. Άνεμος Ἐν τῷ µμεταξὺ ἡ ὁμόδα προετοιμάζεται ἐντατικὰ ὑπὸ τοῦ κ. Ντοτσέφσκυ στὰ γή πεδα τῆς Δεκέλειας καὶ δὲν ἀντιμετωπίζει καγένα µαρύ- ὅλημα. ᾿Αρχισαν προπογή- σεις καὶ οἱ Τουµόζος, ᾽Αντω- νάχης ποὺ ἔλειψαν στὴν πρε- μιέρα. λόγω τραυματισμοῦ, Στὴν ὑμάδα ἐπανῆλθε ὕ- στερα ἀπὸ ἐξομάλινση τῶν σχέσεών του μὲ τὴν ὁμάδα ὁ Φῶτος Χ΄΄ Δημητρίου ποὺ προετοιμάζεται ἐντατικὰ ὥ- στε. νὰ κερδίσει µιά θέση στὴν ὁμάδα, Ὅ δύυναµικὸς Κκυγηγὸς Φῶτος, ποὺ τὰ τε- Ἀευταῖα χρόνια σπούδαζε στὴ ΟΕρσσαλογίκη χρειάζεται πί- στωση χρόνου ὥστε νὰ εἶναι Ἐτοιυς, Ὁ Γιουγκοσλάδος προπο- χητῆς τῆς ὁμάδας κ. ᾿Άντο- χυ Ντοτσέφσκυ πολὺ πιθανόν νὰ ξεκινήσει τὸν ἀγώνα κατὰ ποῦ ΑΊΙΟΕΑΛ µε τοὺς Παμπό- 2999949409 494466699ος : ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοπέλα γιὰ σφαιριστήριον Τπλ. 54817 Λευκωσία, 49.4 ΑΚΛΕΙΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΟΡΙΣΜΑ θουλίου τοῦ ΓΣΠ, ὁ αὐριανὸς ἀγὼν Ὁμόνοιας -- Σαλαμίνας δὲν θὰ διεξαχθεῖ στὸ ΓΣΠ. Σχε- τικὰ μὲ τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο διεξαγωγῆς του θὰ ἀποφασίσει σήµερα ἡ ΚΟΠ. Καὶ τοῦτο διότι ἡ διεξαγωγή του αὔριο τὸ ἀπόγευμα στὸ Μακάριο συναντᾶ δυσκολίες γιατὶ ἐκεῖ εἶναι προγραμματισμµένος νὰ γίνει ὁ τελικὸς τοῦ πρω ταθλήµατος τοῦ Ερασιτεχνικοῦ. λαμίνας Μιχ. Μαντζούρας σὲ σχετικὲς δηλώσεις του μᾶς ἀνέφερε γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς ὁμάδος του: --Λλέν φθάσαμε σὲ φηλά ἐ- πίπεδα ἀποδόσεως στὸν πρῶ- το ἀγώνα κατὰ τῆς ΕΠΑ, χά σαµμε χκαλὲς εὐκαιρίες «ιά μᾶς χτύπησε καὶ ἐτραυματυσμοὶ Μωῦση, ἈΝοῦ- ρου) καὶ ἡ γπίνια (πέναλτυ τοῦ Μιχαήλωφ «στὸ δοκάρι). Τὸ Σάθόατο κατὰ τῆς ὁ- ΜΟΝΟΙΑΣ στη Λευκωσία ὅ σον χι ἂν τὰ προγνωστικἁ εἷ- γαι σὲ θάρος µας, ἔχουμε τὶς δυνατότητες γὰ σταθοῦµε μὲ ἀξιώσεις καὶ αἰσιοδοξῶ γιὰ ἕνα θετιχὸ ἀποτέλεσμα. Τελειώνοντας ποέπει νά ση µειώσουμε ὅτι ὁ μεγάλος πἹό- σµος τῆς Σαλαμίνας θὰ δώ- σει καὶ πάλι τὸ παρὸν του καὶ μὲ κάθε τρόπο θά θοτγθή- σει καὶ θά συμπαρασταθεῖ στὴ δύσνολη προσπάθεια τῶν παικτῶν τους, ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ρη, Τουµάζο (Τόπακα), Νι- κόλα, Κωνσταντίνου, Στέφα- νο στὴν ἄμυνα. Στὰ χάφ ὁ Λίτσιανιν μαζὶ μὲ τοὺς ᾿Αν- δρέου, Σῶτο (ἡ Εὐθυμόκη) κά ἐπίθεση οἱ Φοῦδος, Κ, Φώτης καὶ {χιδόγιεδις. ἝἜ- ποιµοι θἄναι καὶ οἱ Θεοφί- λου, Τσούκκας, Σπετσιώτης, Κωνσταντίνου, Κυριόκος, Αν πωγόνης, .. / Ἱ η ἄτνυχια ᾿Απ’ αὐτὰ συνεπάγεται ὅτι θὰ γίνει σπληρὸς Άνταγωνι- σιὸς γιὰ μιά θέση στὴν Ι]άδα τῆς ᾽Ανορθώσεως κά- πἁ τοῦ ΑΠΟΕΛ, ὅπου ἡ ὁ- μόδα μὲ ἀρκετὴ αὐσιοδοξία στοχεύει μιὰ µεγόλη γίκη. ΤΗ Οἳ Τάκης Κυριακίδης (ἀριστερὰ) καὶ Φαΐδοος Οἰκονομίδης (κέντρο) ποὺ ἐκπροσώπ'- σαν τὴ Κύπρο στὸ συνέδριο τοῦ ἹΠαρισιοῦ μαξζὶ μὲ τὸν κ. Κ. Χριστοδούλου τῶν Ῥόθμανς [ΠΙΠΓίῃΙ ΙΙ ΤήΝ ΠντελεΠτὴ ἤ Θερµὴ ὑποδοχὴ ἐπεφύλα ξαν Χθὲς 6ράδυ οἱ φίλοι τοῦ Ράλλυ στὸν Πρόεδρο τῆς Ορ γανωτικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς καὶ τὸν ἸΑλυτάρχη τοῦ Ρόθμανς Ράλλύ Κύπρου κκ. Φ. Οἶκο νουύδη καὶ Τ. Κυριακίδη ποὺ ἐπέσιρψω ἀπὸ τὸ Παρίσι. Ὡς γνωστὸ στὴ Γαλλικὴ πρωτεύουσα οἱ κ.κ. Οἰκονομί δης καὶ Κυριακίδης ὑπεστή- ριξαν τὴν αἴτηση µας γιὰ ἀναδόθμιση τοῦ βόθμανς Ρόλ)ο ἀπὸ τὸν συντελεστὴ 3 στὸν συντελεστὴ 4. Κάτι ποὺ ἔγινε μὲ 10 ψήφους ὁ πὲρ καὶ 2 κατά. Μιλώντας στὴ συγκέντρω- ση χθὲς 6ράδυ στὴ Λέσχη τοῦ ΟΦΑ ὁ κ Οἰκονομίδης εἶπε ὅτι δὲν εἶναι προσωπι κἡ ἐπιτοχία οὔτε δική του οὔτε τοῦ κ. Κυριακίδη ἀλλὰ ἐπιτυχία ὅλων ὅσων ἆσχο- λοῦνται μὲ τὸ Ρόθµανς Ράλ 19 καὶ κόνουν τὴν διοργά- γωση ἄφογη. Ὁ 7. Οἰκονομίδης εἶπε ἑ πίσης ὅτι τὸ Ρόλλυ Κύπρος πῆρε ἐφέτος τὸν μµεγαλύτε ϱ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΥΑΧΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ 7ΗΝΑ ΚΑΝΘΙΡ Τὸ Λιοιχητικὸ ΣΣ ιθηύιο τοῦ Σωματείου «ΟΛΥΜΙΤΙΑ- ΚΟΣΣ» Λευκωσίας ἐπιθυμεῖ νὰ, εὐχαριστήσει θερμὰ καὶ Ὀημοσίως τὴν Πριγγίπισσα Ζήνα ντὲ Τύρα γιὰ τὴν εὖὐ- Υεγωὴ εἰσφορά της ἐκ «5ρη. πρὸς τὸ Σωὠματεῖυ µας, ρᾳ δαθμὸ στὸ Πανευρωπαϊκὸ πρωτάθλημα καὶ ἡ ἀναδάθμι ση του ἦταν φισικὸ ἐἑπακό λουθο. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἔχει ση µασία κατέληξε ὁ κ. Οἴκονομί Ὀρίσθηπαν γιὰ τοὺς δης εἶναι νὰ διατηρήσουμε τὸ Ρόθµανς Ράλλυ στὸν συν τελεστὴ 4. Ἀρειάζετοι πολ)ἡ δουλειά, Γι αὐτὸ ἂς ξεκιγή σουμε τώρα προετοιμασία γιὰ τὸ 0ο Ρόθµανς Ράλλυ. οἱ ἐπύπτες ἠγῶνες ποὺ θἡ ῥιπιητεύσουν Λὐξεντίου - Πσπρὴς Ἡ Τεχνικἡὴ ᾿Επιτροπὴ Διαιτητσίας ὅρισε προχθὲς τοὺς ἐπόπτες τῶν κ.κ. Αὐξεντίου καὶ ᾽Ασπρῆ ποὺ θὰ διαιτητεύσουν ἀγῶνες στὸ ἐξω- τερικό. Ὅ κ. Αὐξεντίου θὰ διαιτητεύσει τὸν ἀγώνα τῆς προκριμµατικῆς φάσεως ᾿Ισραήλ --- Πορτογαλίας Κυπέλλου µμεταδὺ τοῦ Παγκοσμίου (Όος ὅμιλος) στὸ Τέλ ᾿Αθὶ6 στὶς 28 Ὀκτωθρί- ου. ᾿Επόπτες τοῦ κ. Αὐξεντίου θὰ εἶναι οἱ κ.κ. Ρέῦρες καὶ Λουκᾶ. ὍὉ κ. ᾿Ασπρὴς ὁρίστηκε ἀπὸ τὴν ΟΥΕΦΑ νὰ. διαιτητεύσει τὸν ἀγώνα τοῦ Β΄ γύρου τοῦ Κυπέλλου Πρωταθλητριῶν μεταξὺ ΤΣΣΚΑ Σό φιας --- Γκλεντόραν Β. ᾿Ιρλανδίας στὴ Σόφια στὶς 21 ᾿Οκτωθρίου. ᾿Ἐπόπτες του θἀ εἶναι οἱ κ.κ. Κ. Γεωργίου καὶ Γ. Χαραλάμπους. ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ἡ Κυπριωὴ Ὁμοσπονδία Ποδη)λασίως µέσα στὰ τ/ιαί- σια τοῦ. Παγκυπρίοι Ἱἔρωτα- Ελήµατος Ποδηλασίας Πω δων, απροκηρήσσει τὸν προ)- τον ἀγώνα τῆς κατηγορίας αὐτῆς διὰ τὴν Κηριακὴ 1, 10.81, ἐπὶ ἀποστάσεως 19 µι λίων, τύπου. ἀτοικῆς γρονο- μετρήσεως, Ἡ ἐκλίνησις θὰ ὅωθει ἡ ὧφρα, 3.3ή ἀπὸ τὸν σταθμὸν Ἠενζίνης ΣΤΕΛΑ παρά τς Ἱερατικὴν Σχολὴν, ὁοόμος ᾿Ανθονπόλεως, Ἀικαίσμα συμμετοχῆς ἕ- χουν, ἐκτὸς τῶν ἀθλντῶν ποὺ ἀνήκαυν. στὰ σωματεῖα μέρη τῆς κ.Ο.ΠΟ. γαὶ ἄλλοι ἀθκη τες οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν νο,ς, 8Η δὲν εἶχαν συμπληρώσει τὸ 1θων ἔτος τῆς ἠλυκίας των, Διά μὲν τοὺς ἀθλητάς ποὺ εἴνω, ἐγγεγραμμένοι σὲ σωμα τεῖα θὰ ὑπάρξει εἰδινὴ θαθμο ογία κά θὰ ἐπιδοθοῦν ὅπα θκα καὶ δια) ώμµατα, Διά τοὺς «ἀνεξαρτήτους ᾱ- Βκήτες» θά ἐπιδοθαῦν «ἰδινά ἔπαθλα καὶ διπλώματα, αλ αὔνται οἱ ἀθλητὲς νὰ εὑρίσχονται. στὸ σημεῖον ἑγνι νησεαις ὅθή πο τῆς ἐχχινή- σεως. Μέ ἐκπλήξεις ξεκίνησε ἡ Γ΄ Κατηγορία ΠΙΗΤΝΙ ΤΙ Πή Τί Γι ΙΙ ΗΛ Μὲ ἐκπλήξεις ξεχίνησε τὸ γέο Πρωτάθλημα ΙΤ’ Κατηγο ρίας ὅπυν στὴν πῳεμιέρα τέσ σερα παιχνίδια, ἔληξαν μὲ τὸ ὕδιο σκὀρ 2--0! ᾿Οπωσδήποτε πι σημν τικὴ νίκη. ποὺ ξεχωρίζει ᾖ- ταν αὐτὴ τοῦ. Διγενῆ Ὕ φωνα μὲ 2--0 ἐπὶ τοῦ ΘΟἱ µέσα στὴ λοκατάιια. λς δοῦμε ὅμως ποιά ἦταν ἡ εἰ- κόνα τῶν ἀγώνων τῆς ης ἆ γωνιστικῆς, το Ὁ Νέος Αἰώνας Τρινώ ο κέρδισε. ἐκτὸς ἔδοις τὴν ΔΕΝ. Ἀνθρέας μὲ 1-0. κι ξεκίνησε μὲ πολ]ὲς ἐλπίδες καὶ ὄνειρα τὸ νέο πρωτάθλη µα στὸ ὁποῖο στοχεύει τὸν τίτλυ, Η ἁμάδα τοῦ Κωστόκη Βακκινῆ ἦταν καλύτερη καὶ πῆρε τὴν γίκη μὲ τέρμα τοῦ Σχίζα. τς ὉΟ Διγενής Ύψωνα πέ τώχε ἀθκετὰ πολύτιμη νί κη, ἀφιῆ µέσα στὴ Ἰακατά µια. κέρδισε το ΘΟ1 μὲ 2--0, Ἕνα Θ0ἱ απιὸ ἔκανε ἄσχη µο δελίνηµια ἀφήνοντας πιλ λά ἐρωτηματικὰ στὸν κόσμο του. Τὰ τέράατα σημείωσαν οἱ Ντίνος καὶ Παμπος ᾽Αντωνίου πο Πολύτιμη ν «η πετιχε καὶ τὸ ΑΣΙΑ Αύσης ἐπὶ τῆς Δόδας ἑΚατωκοπιᾶς στὸ ΓΣΟ μὲ 2--0. τέρματα ποὺ πέτυχαν. οἱ. Αλεξόνδροιυ χαὶ Π,ατρίτης (πέναλτυ), Ἡ ὁ μόδα τοῦ Φλώρη ἔδειξε ὅτι ἔχει τὰ φόντα γιὰ κόὀτι καλό Φετυς. Ὅτ Μὲ 2--0 Μέρδισε κι ὁ ἘἜ θνικὸς Άσσιας τὸν νεοφώτι στο. Ορφέα ᾿Ἀθησίνου, Τὰ τερµατα τῆς ὁμάδας τοῦ Σω τηράκη Γεωργίου. πέτυχαν υἱ Νούλλης καὶ Σ. Φελλάς, τς Μὲ 2--0 τέ]ας κέρδισε καὶ ἡ ᾽Ολυμπιέδα τὴν ΕΝΑΔ τέρπητο ποὺ σρωρίωσιν οἱ λάτσης, ΑΛοΐζυς Ἡ ΕΝΑΔ στερεῖται φέτως τὸν θαμιιόσια νναρὸ ἄσσω της Γιάννη ωάν νου ποὺ πῆγε στὸ ΑΠΟΕΛ, Ὢς Ὁ Ποσειδώνας Λάρνε κας. ἀνογεωμεγος γέρδισε στὴν ᾿Αραδίππου τὸν Δίόα να Κορμακίτη μὲ 2-1. Προ Γγήξη ὁ Λίδανος μὲ τὸν Μπέττις ἀλλά ὁ ]]οσειδώνας πηρε τὴν νίκη μὲ δύο εὖὔ στιχα κτυπήµατη πεναλτη τῶν Νίνου Ππύριλλου, Σωτή ϱα. Πιερ. Ἱτ ᾿σόπολο τέλος ἔλπεε τὸ παιχνίδι στὴν Δερύνεια µε ταξο τῶν ὑπυψηφίων µνη στηρων τοῦ τίτλοι, Ανη- γελνησπης καὶ 'Ηρακλῦ Γες» λάκκουν Μο Άναγεννσα» προηγήθη στὸ σχὀρ μὲ τῶν Γι Δαίφη, ΑΥΤΟ το ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ᾿Αοκετὸ ἐνδιαφέρον --ᾱ- θ01σιάζε. και ἡ 9} ἡἆγωνι στικἠ τοῦ ποωτυθληακτος, Ἡ Αναγέννηση Διρύνεινις προγμιταπαιε] ἐπιίνδυνη. ἐ ξεδο. ἀντμετωπίζυντας την ᾿Ολωμπιάδα ἀλλὰ «ἰσιωδωξιῖ γιὰ τὴν νίκη, Τὴν πρώτη νίκή της σε πεύει νά Κάνει ἡ Δόξι ἹΚα τωκαπ'ᾱς παύ ἁγτημετωπίζιι τὸν Ποστιδώνις, τὸ δι παιζει δινή, στὴν .. ματόνία ωε τὴν ΔΕΝ. Κυ κ οὕταη τὴν φυρὰ, γα, στενετια ὅτι ξὰ δεῖ τον δρόμο πρὸς την νι κὴ, ο Ἡρακἲς πια ζς ΑΣΤΛ καὶ αἴσιοδοσετ Ἀγωνα ἀφοῦ ξέρει στην ὑπόδεση «ττλοςν, Στὸ ΓΕΣΟ συγκρούονται κ δια δευτὲς τῆς πρώτης ἡ πλ ιστικῷσ Νόμο Αν ΄ ωνιστικῆς έως Αιώνας Το κὠναων καὶ Ἔδννο- 3 τ α 9 . ὁτὴν ᾽Αθησαίνου ὁ ὤρφειις Οοκοπέεύει τους ξωυ πυιω τους δαθμοὺς αὲ ἠντίπολῃ τὴν ΕΝΑΔ, ἐνῶ Τελος στὸν φον, ὁ : Ψωχις ὁ τηπικ ὁ Διγενὸς ϕ ας : ος ον Ἆμι ΕΕΡΝΕ τον Άίδηνο σρακὴ τά. (δεύτερη ἐξδσδας τροὰ ὃν «ρι ΜΜΑ πεόσντης ξαδμοως, ΑΚΗΣ Αυριακου πε το γίατον άν Ἄσσιις κτο ον / 5 Νὰ φῦλπε, στους 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ο ΟΚΤΩΡΡΙΟΥ 1981 Ἡ ΔΕΙΛΙΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ἀΔΕΙΛΙΝΗ ΠΕΠΗΠΠΗΜΠΠΠΠΕΠΠΠΗΠΠΠΠΗΠΗΠ ΜΕ! ΗΛ πμ μή: Φυσιολογικά τὰ ἀποτελέσματα τῆς πρεμιέρας - Πρεμιέρα στὸ πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας καὶ εἴχαμε τὸ πρῶτο κροῦσμα διαλύσεως ὁμάδος. Ἐνῶ ἡ ᾿Ἀνόρθωσις, ὁ Ὁ- υμπιακὸς καὶ ὁ Διγενής ἐξακολουθοῦν νὰ ἀπέχουν τῶν ἐκδηλώσεων τῇς Ὁμοσπονδίας προσετέθῃ καὶ ἡ ΕΝΑΟΌ στὸν ΠΗΡΕ κατάλογο αὐτό. Ἡ ΕΝΑΙΟ λόγω οἰκονομικῶν δυσκολιῶν ἀπεσύρθη ἀπὸ τὸ φθινοπωρινὸ πρωτάθλημα. Γ ΧΛΡΙΤΟΥ 6Η ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟΝ κΕΡΛΥΝύΟ ΤΙ ΛΕΕΙ Οκ. ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΟΥ Ὅ Χαρίτου εἶναι τώρα ὁ νὲος παἰκτης ποὺ θὰ θοπθήσει τὴν ὁμα- δα τοῦ Κεραυνοῦ νὰ διακριθεῖ φέτος στὸ τιρωτάθλτιµα. Ὁ Χαρίτου ὅ- πως εἶναι γνωστὸ μµετεγράφπ στὸν Κεραυιὼ πρόσφατα, ἀφοῦ δὲν τὰ «θρΏκε καλά» μὲ τὸ ΑΠΟΕΛ, στὸ ἁὁποῖον ἀγωνίσττικε τὰ τελευταῖα ἕξι χρόνια. Ὅμως αὐτὸς ποὶ χάρηγε ἱ- διαίτερα γιὰ τὴν μεταγραφή αὐτὴ εἶναι ὁ προπονητής τοῦ ΚΕΡΑΤΝΟΥ. κ, Πωώκάδιος Νικιθάον, Ἰδοῦ. τὶ μᾶς εἶπε γιὰ τὴ µεταγραφὴη αὐτή: «Ὁ ΚΕΡΑΥΝΟΣ θὰ σγυθεῖ ἀφάνταστα µε νι: τον Καρίτου. Πρόκειται γιὰ ἕνα πολὺ ἕ- µπειρο καὶ ἱχανὸ χαλαθοσςαι ριστὴ ποὺ θὰ θοηθήσει πυλὺ φέτος τὴν προσπάθεια τοῦ ΚΒΕΡΑΥΝΟΥ νὰ διακοιθεῖ στὸ πρωτάθληµω». ΕΡ.: Γιὰ τὸ ΑΠΟΣΑ ᾱ 1. ΙΙ εἰ ἡΠΙΙειϊ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΩΟΝ ΜΑΙ ΑΝΑΡΒΑΣΕΙΣΝ ΔΙΑ ΤΗΝ Ίην ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1951)82,. Η ΦΠοΙΑ ΦΑ ΔΙΕΞΑΧΦΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΕΚΕΗΝ ἱί ΜΠή 1{ην ΟΚΤ«ΣΒΡΙΟΥ 1908ἱ 1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: ὍἝρα: 145 μμ. 1200 µέτρα (6 φέρλογσκς) 1 ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ δΙ 1 ΡΑΝΝΥΜΑΣΤΕΡ - 534 3 ΚΟΥΣΗΣ 50 (3) ΤΓ. Πέππος (1) Σ. ᾿Ιώάννου (2) ἸἨλ. ᾿Ανδρέου ΔΙΔΑΥΜΟΝ: Κατὰ Σειρὰν ᾿Ἀφίξεως λα ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 2.20 μ.μ. 1200 µέτρα (6 φέρλδυκς) ΛΕΙΤΥ ΖΩΗ -- 5211 2 ΜΠΑ΄Ι ΟΝΙΚ ΧΟΡΣ 52 8 ΜΑΥΡΟΥ 50ΟΥ 4 ΒΟΡΕΙΟΣ 494 5 ΠΕΤΙΤ ΑΝΕΜΩΝΑ 4 π ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 2.55 μ.μ. 1500 µέτρα (73 φέρλογκς) 1 ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ 6211 2 ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 58 8 ΚΙΣΜΕΤ 54 ν4 ΚΡΕΙΙΖΥ ΜΠΛΑΚ 50ἱ2 5 ΜΠΙΑΥ ΜΠΟΥ 45 459 6 ΑΓΡΑΣ {π ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. “δρα: 3.50 Μ.Μ’ 1260 µέτρα (6 φέρλογχς): 60 53 ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ ΚΟΜΗΣ - 1 2 3 ΜΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ - 5] 4 ΜΠΑ:ΙοΝικ ΓΚΕΡΑ ὁ- 5ἱ 5ς ΣΤΕΦΟΣ 4913 6 ΟΡΙΕΝΤΑΛ 4913 7 τεµπο 45 8 49 ΜΠΑΛΙ ΓΚΕΡΛ οἱ ἵππει Π τρέχουν μὲ παρωπίδας, (2) Κ. Νικολόονυν (1) Ἠλ. Ανδρέου (4) Κ. Κοπιτσὴς (3) Ἡρ. Νεοφύτου (5) Β. Εὐστοθίου (2) Π. ᾿Ονουφρίου (4) Κ. Νικολάου (1) Ρ. Χάτσινσον (5) ΔΑ. Σισκαλλης (3). Β. Εὐσταθίου (6) ᾿ἸἨΗλ. Ανδρέου (4) Γ,. Πεέππος (7) Δ. Σιοκαλλης (6) Ρ. Χάτσινσον (1) Κ. Τσελεπῆς (5). Β. Εὐσταθίου (8) Κ. Νεοφύτου (34). Σ. ᾿Ιωάννου (2) Ἠλ, ᾿Ανδρέου ΔΑΜΙΟΤΗΣ ὅ ΜΠΑ.ΓονΙς ΓΕΕΡὰ δη ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ. Ὥρα: 4.05 μ.Η. 1905 µέτρα (11. φέρλογκς) Δεν παραχωρεῖτχι χάρις ὀχρῶν 53 1 καπταιν ΜΠΙΛΛ 2 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 53 3 ΚΛΕΦΤΗΣ 53 4 ΣΑΝΤΥΑΓΟ 53 5 ΜΑΡΙΝΟΣ 53 6 ΓΑΛΑΞΙΑΣ 5014 7 ΑΝΑΣΣΑ 45 διὰ Μαθητευσμένους (5) Σ. Ιωάννου (4). Κ. Νικολόου (1) Κ. Νεοφύτου (2) Δ. Σιοκολλὴς (6) Απι. Ανδρέου (4) ᾿Αλκιδιάδης (7) Β. Εὐστοβίου 6η ΙΠΠΟΔΡΟΝΙΑ. “Ώρα: 949 1Η. 1600 µέτρα (! μίλι) 1 ΦΑΑ΄Ι:ΓΚ ΑΛΕΞ 2 ΚΑΛΥΧΟΥΚ 5ο 3 ΑΖΝΑΒΟΥΡ --- ςβΙ 4 κουαυταστικ ΜΠ. 563 5 χα. ΣΠΟΤ 54 6 ΣΤΕΑΛΑ 49 {Ε Εκαδυστερεῖϊ ε Ε-- Εκξυστερεῖ ἢ ΣΗΜ.: Τὸ ὡς Ἀτοιχήµατα γίνονται τεῦ Ἐπισήμον ΠΡΟΥΡΟµ ἱς τὴν ᾿Αφετηρίαν πχραµένει εἰ την ἄνω Πρέγραμμα υπ (5). Γ, Βόσου (3). Ηλ. ᾽Ανδοέου (1). τ, Γεωργίον (2) Ρ. Χάτσινσον (6) Ἡρ. Νεοφύτου 4). Κ. Νεοφύτου 'Αφϕετηριαν ἄλλανος, τῇ «άσει όνειτχι εἰς δεκτὰ µένεν ἔπι µατες τῆς Λέσχης, θὰ | εἶναι ἀπόῦεια ἡ μµετανοάφὴ τοῦ ἱΧαρίτου: ΑΠ.: δὲν εἶμαι ἐγώ ὁ ἆν- µόδιος πίὺ θὰ κρίνω ἂν θὰ ἐπειρεάσει Ἠ ὄχι ἡ παραχώ- ρησΏ τοῦ Καοίτου. Αὐτὸ ποὺ Ἑέρω. εἶναι πὠς Λίγους αλα θοσφαιριστὲς τῆς ἀξίας τοῦ Χαρίτου ἔχουμε στὸ ἆἕυπρια κὸ Αἰπάσκετ. Τὺν ἤξερα ὅταν ἦταν ιιαζί μου στην ΕΝΑΔ καὶ πήρανε τὸν τίτλο, Τὸν εἶχα µαπί μον στὸ ΑΙΙΤΟΕΛ Όπου πήφαιε πρωταθλήματα καὶ Κύπε]α. Τώρα πάὺι θά τὸν ἔχω µα- σὺ µου. χι αὐτὸ μὲ ἱκανύποιεϊ πάρα πολύ, η Σχετινἁ εἰδοποίησαν τὴν ΚΟΚ τὴν Τετάρτι τὸ µεσῃ- μέρι. Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ πρεμιέρα ἦταν φυσιολογικὴ μὲ τά α- ϐ οἱ ὤλύμα εἴνολα, ἄλλα δί- σχολα νὰ κερδίζουν. Αναλυτικἁ πέραν τῆς ιια- ταιῶσεως τοῦ ἀγώνα Ἔθνι- χοῦ --ΕΝΑΟ εἶχαμε τὰ ἕξῆς ἀποτελέσματα, ὢὦ Τὸ ΑΠΟΣΑΔ κέρδισε ᾱ- γετα τν Ὀλυμπιάδα 44, ἐνῶ ὁ Κεραυνὸς μὲ τὸν Καρίτου στὴ σύνθεσή του πέ τοχε καθωρὴ νίνη ἐπὶ τοῦ Ζήνωνα 99---ὖδ. ἝΑνετη ὑπῆοξε γαὶ ἡ υίκη τῆς ΒΝΑΛ ἐπὶ τῆς Ομόνοιας μὲ τ]---40 ἐνῶ ἀντίθετα ὄγινε σεληρὴ μάχη στὺν ἀγώνα ΘΑ --- ᾽Αχιλλέα μὲ ιδγιχὸ γικυτὴ τὸν δεύτερο. μὲ ὁά-- 21. Ἡ πρώτη ἀγωνστικὴ θὰ σιωιπ) υρῳθεῖ μὲ κάποια 401 στέρησε. Τὸ παιγγίδι ΑΡΑ --- ᾿Απύλλων ποὺ ἐπρόγχειτο νὰ, Ἠίνει ἀπόφε θὰ διεξαχθεῖ τεκικἁ τὴ Δευτέρα, εοτ--- Ἡ 5α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Ἡ δᾳ ἀγωνιυστικὴ τοῦ πρω- ταθλήματος κακαθοσφαύρας θὰ διεξαχθεῖ αὔριο Σάθδατο μὲ τὸ ἑξῆς πρόγοαμμα: Γήπεδο ΘΑ: Π0ΟΑ -- Α- ΠΟΑΛΛΩΝ, Διαιτητές: Πρ. Ἰωαννίδης, Α, Απλητοίου. Γραμματεία: Χ. Πελαθᾶς, Στ. Χαραλάμπους, Γυµνασίαρχος: Π. Καννκοῦ ρῇς, ἘἨφηθικόν: κ. Α. Δημητρίου. Γήπεδο: ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΣΧΙ- ᾿Αραδής, ΔΕΥΣ -- ΑΠΟΕΛ. Διαιτητὲς: Ν. Καλαποδάς, Β. Κωνσταντίνου, Γραµµατεία: Σ. Π. Μιυραλλάης. Γυμνασίαρχος: Α. του. Ἐφηδινόν: Ν. Κακσποθᾶς, Β. Κωνσταντίνα. Γεωργίν, Νεοφύ [ἱ Ἰῄιιι πί [ίΙ ἳ τὰ πι Ἡ ΤἘΠΛλ Λάρνακας ὅιοργα χώνει τὺ Σάθύατα 10 Όντο θρίου τὸν φθινοτωρινὸ χυσό της ποὺ προθλέπεται ὅτι θὰ σημειώσει µεγάλη ἐπιτυχία. «Ὁ χορὸς θὰ γίνει στὸ Έενο- δοχεῖο «αρπασιάνω σιὴ λάρνακα καὶ ὅπως μᾶς ἑήλω σε ὁ ἐν τῶν ὑπευθύνων γιά τὴ διοργάνγωσή του κ Χά- ρης Παυλάκης ἔχουν ἤδη προ πρατηθεῖ, ὅλες οἱ θέσεις αἱ ἡ ἐπιτυχία του πρέπει νὰ θεῶ- ρεῖτωι θεθαία. Φυσιχὰ πρέπει νὰ ἀναμένε- ται χι ὁ... ἀγώνας τοῦ Σα6- ῥάτου τῆς ᾿ὀμάδος πρὸς τν Ὁ Παῦήος Παυήΐδης πρώτος στὸ ότο-κροςς Ἐπιτυχίο σημείωσε ὁ ἀγῶ- νας Μότυκρυςς τῆς Κυρια- γῆς 4 ᾿Οκτωδρίου. Ἠταν καὶ ὁ πρῶτος ἀγώνας Μότο- κροςς στὴ «Αευκωσία μετὰ ᾱ- πὸ παρέλείση 4 μηνῶν. ὋὉ ἀγώνας ὁ ὁποῖος διεξήχθηκε στὰ ᾿Ανάγια, εἶχε ὀργονω- θΕί ἀπὸ τὴν ΚΝυπριακἡ Όμο: απονδία Μοτοσικλετιστῶν γαἱ αθιοθετήθη ἀπὸ τυὺς Ρόθαανς Ρόγιαλς. Νκητες στὸν ἀγώνο τοῦ πρωτ ἡµατος Μότυκροςς 198! εἶναι οἱ ἀκόλουθοι, 125 κ.ἐ. , Ι. ᾽Ανιώνης Αντωνίου 37 2. Παῦλος Ππνυλίδης 32 3. Χρίστος Τρύφωνος 19 250 ».ὲ. Ι, Κύκος Καλλιμαγου 40 2. Εὐστ, Προκοπίου 30 3. Μάριας Παναγιώτοι 29 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |. Ποῦλος Παυλίδης 20 2. Θωμάς ᾿Ιακώδου Τό ᾱ, Νέκος Καλλιμόχου 12 Ἡ δαθµολογία τῶν ἀγωνι- ζομένων ἔχει τώρα διαµορ” φωθεῖ ὡς ἑξῆς: 125 κἐ. Ι, ᾽Ανιώνης Αντωνίου. 170 2. Πανίκος Σόδδα 43 3, Παῦλος Πουλίδης δό 250 κ.ὲ. Ι. Μόριος Παναγιώτου 79 2 Κόκος Καλλμάχου 177 4. Στάθης Προκοπίου 60 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ἰ, Κόνυς Καλλιμόχου 72 2. ᾽Αντώνης Αντωνίου ό6δ «προγοαμματισθεῖ ΟΜΟΝΟΙΑ ᾿Αραδίαπου διότι ὁπωσδήποτε μιὰ υίχη, ἡ δε τθρη στὸ πρωτάθλημα, θὰ δώ σει μεγαλύτερο κέφι γιὰ νῷ έν τι καὶ διασκέδαση. Ο κ. ΧΝΒΡΑΝΕΚ Ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφόρουν ὅτι ὁ χορὺς εἶχε νὰ γίνει πρὸς τιµὴ τοῦ κ. Χαθράνε», παλαιοῦ ποοπονητοῦ τῆς ὅμά ὃος ὁ ὁποῖος εἶχε ὁδηγήσει τὴν ΕΠΑ στην Α΄’ Ἐθνιυὴ καὶ ἀγαωπήθηκε ἄπ᾽ ὅλο τὸν μας κόσµο τῆς “ὁμάδαξι 'Ὁ. Τον’ χος προπονητῆς κ. Χαθράνεκ ἀγάπησε Σι αὐτὸς τὴν ΙΑ καὶ τὸν κόσµο της, χι ἀπύδει Έη ἀποτελεῖ τὸ Ὑεγογὺς ὅτι κάθε χρόνο θοηθᾶ τὴν παλωὰ του ὁμάδα στὴν ἐξεύρεση ἱ- νανοῦ τεχγικοῦ, ὅπως καὶ φέ- τος ποὺ ὀρῆνε γιὰ τοὺς µαν- ροχιτοίνους τῆς Δάρνωκις τὸν κ. Μιχκαὴἡ. ἩΜπάρανεκ, συμπατριώτη του. Τολικὰ λόγω κάποιων χω λυμάτων ὁ κ. Χαθοάγει ἔὲν θὰ εἶναι στὸ χορό, πιληροφ:οί ες µας ὕμως ἀναφέρουν ῥὅτι φθάνει τὴν Κὐριακὴ κα θὰ παραμείνει στήν Κύπρο γιά 16 πεβίπον μέρες, ὅπου θά ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ δεῖ πα- λαιοὺς γγωστοὺς καὶ φίλους καὶ παράλληλα νὰ ἐχφράσει τὴ γνώµη του πρὸς τὺν κ. Μπάρανεκ γιὰ τὴ φετινὴ ΕΠΑ. παπμη ἤ πμ ΜΙΝΙ Γήπεδο: ΣΠ ΟΔΥΜΠΙ- ΑΣ -- ΟΜΟΝΟΙΑ Διαιτητές: Φ. Παναγίδης, Α, ᾿Αναστασιάδης, Γραµµατεία: Α. Μαρχίδου, Μ. τεργίδου, Γυµνασίαρχος: Ῥτ. Ῥλλη- νας. Ἐκφηθικὸν: Π. Γαθριήλ, ΛΑ. ᾿Ανοστωσιάδης. Γήπεδο: ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΕ- ΡΑΥΝΟΣ -- ΕΘΝΙΚΟΣ. Διαιτητές: ΑΛ. Κόναλης, Μ. Σείσου. Γραµµατεία: Χο, Άριπτο- δουλίδου. Γυµνασίαρχος: Φ. κ΄’ Πωύ λου. Ἐκφηθικόν: Μ. Σείΐσου, Ν. Θεοδότου. Γήπεδο: ΑΒΛ ΑΕΑ -- 2Η ΝκΩκ. Διαιτητές: Α. Προδούμου, Π. Μιχαηλίδης. Γραµµατεία: Στ. δούρης, Κ. Βιολόρης. Τυμγασίαρχος: Τ. δης. Ἐφηδινόν: Α. Προδρόμου, Π. Μιχαὴλ. Ὥρα ἐνάρξεως Παπα- Γεωριά- ἀγώνων »Ανδρῶν 6:46 μ.μ. καὶ ἐφή- μων ὄὅ,δ0 μ.μ. Η Σ. ΕΝΩΣΗ ΝΙΚΗΣΕ 3-0 ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Γιὰ τὴν προκριματινὴ οά- ση τοῦ Ἰαγκοσμίου Κυτέλ- λου, ἡ 5, Ένωση νίκησε ὃ--- ϱ, προχθὲς σὴ Σαύρνη, τὴν Τουρχία. Έτσι ἡ ὀαθμο- λαγία στὸν ᾷον ὕμι]ο διαµ- ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΤ φώθηκε. 5, Ἔνωση ὃ Ίδ-- 1 3 Ἠσεχοσλοθαχία ὁ 18δ-- ὃ 9 Οὐαλλία ϱΡ Ι0-- » 8 Ἰσλανδία τ ϐ--θ ὅ Τουρχία 3 Ι---ί9 0 ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 3 Μ.Μ. Παϊκὴ - Καθηγητὸς ϱΤὸν τοῦ ἐραι Μὲ τὸν τελικὸ τοῦ Κυπέλ- λου Πρωταθλητριῶν ὁιάδων τῆς Κνυπριακῆς 'Ὁμοσπονδίας ᾿Βρασιτεχγικοῦ Ποδοσφαίρον, κλείνει ἡ ποδοσφαιρικἡ χβο- νιὰ 1980---81, καὶ μπαίνουμε στὴν προαγωγιστικὴ περίδο τῆς νέας χοονιᾶς. τὉ μεγάλος τελικὸς θὰ γί- γει ἀδριο Σάδόατο στὸ δα: κάριο Στάδιο μεταξὺ τῆς Πρωταθλήτοιας Λενκωσίας, Λαϊκῆς καὶ τῆς πορωταθλή- τριας Πάφου ὁμάδας . τῶν Καθηγητῶν. Καὶ οἱ δυὸ οµά δες εἶναι ἀρκετὰ δυνατὲς αἱ ἀναμένεται νά προσφέρουν πο ὑόσφαιρο ποιότητας, Λόγω τῆς φύσης τοῦ παιγνιδιοῦ ναὶ οἱ ὃυὁὸ ὁμάδες διατηροῦν πολ ηὲς ἑἐλπίδες γιά τὴν κατάντη ση τοῦ τροπαίου, ποὺ ἀθλυθέ τησε τὸ ΠΡΟ--ΠΟ. Τὸν ἀγώνα, ποὺ θὰ ἀργί- σει στὶς 5.00 µ.μ. θὰ δια τη- τεύσει ὁ κ. Β. Ρέδρες μὲ ἑἐ- πόπτες τοὺς κ... ΑΔ. ΜιχάΠ χαὰ Ν. Σιόνα. ὍὉ τελικὸς τελεῖ αἰγίδα τοῦ ΚΟΑ. τσι οἱ φίλοι τοῦ Ἐφασι- τεγνικοῦ, ἀναμέγεται νὰ ἑῶ- σουν τὸ παρόν τοὺς στὺ µεγά λο τελικὸ μιά καὶ ἡ ποιότηῖα τοῦ θεάµατος ποὺ θὰ προσαέ- ῥρουν οἱ δυὸ ὁμάδες εἶναι ἕξα σφαλισμέντ. ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗ ὑπὸ την Τὴν ἴδια γύχα, οἱ φίλοι τεἡικὺ πεχνικοῦ τοῦ ᾿Εφασιτεχνικοῦ, θά ἔχουν τὴν εὐκαιοία νὰ γιορτάσαυν, στὸν καθιερωμένο ἐτήσιο }Υό- ϱο τῆς ΚΟΡΠ, τὴ δεκάχου- νη πἀρουσία τοῦ ᾿Ἠορασιτεχνι κ.ῦ στὴν ἀθλητικῃ ζωή τοῦ τόπου µας. “Ὁ χορὺς θὰ ἆ- γοίξει στὶς 9.00. στὸ Ἐενούο: χεῖο Χίλτον, Ὁ χορὸς τελεῖ ὑπὸ τῆν αἷ- γίδα τοῦ ΚΟΑ καὶ σ᾿ αὐτὺν ἀναμένεται νὰ παραστοῦν ἐν- τὸς ἀπὸ τοὺς φύλους τοῦ Ε- ϱασιτεχγικοῦ, καὶ ἀοχετὲς προ σωπικότητες τοῦ ᾿Αθλητιοοῦ χαθὼς καὶ οἵ ᾿Αθλητικοὶ Συν τάντες τῶν ἐφημερίδων. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χη- ροὗ. θὰ ἀπονεμηθοῦν καὶ τὰ Κύπελλα ποὺς τοὺς Πρωτα- θητὲς καὶ Κυπελλούχους τής πρριόδου 1980---Δἳ. τα ὁ- ποία ἀθλαθέτησε ἡ Ετωφσία ΚΡΟ. Τὰ ἔπαθλα θὰ ἄπονη: µει ὁ, Συνομιλητῆς κ. Τ. 19: αννίδης, Γιὰ τοὺς Πρωταθλητές τοῦ Ἀ]αθητικοῦ. καὶ τὶς ἐπαιοιῦὸ µενες ᾽Ασπίδες τῆς ΚΟΡΗ. ποὺ ἀθλοθέτησε ὁ ΚΟΑ, τὰ ἔπαθλα θὰ ἀπονῆμει ὁ πουργὸ- Προεδρίας χ. Στ. Κατσελλής. Γιὰ περισσότερες πλησ Γ0: ρίες γιὰ τὸ χορὀ, παρίκα- Ἰοῦνται οἱ ἑνδιαφερόμενοι νὰ ἀπευθύνονται στἁ υγραφεῖα τῆς Ὁμοσπονδίας, ὁδὸς Κρή της 98, Λειχωσία. ἢ στὀ τν. 051). ο8β»0. Σελίδα 7 Βεκῦὂρ μὲ τήν υέᾳ κωπηλατικὴ λέμβο ΧΝΤΟΥΙ ΣΜΠΟΥΡΓΝΗ. -- Ὁ Πέτερ Μχαε]λ Κόλμπε 5τ χρονῶνοαφὶ 'ὄμπορος θιοαηχα- γικῶν εἰδῶν ἀπὸ τὸ ᾽Αμύοῦοςμ κά εωπἐωσέη{ - γο, «πηρἔθηε φορὰ νικητὴς στοὺς γεοµιωνι- ποὺς ἀγῶνες λεµθοδουµίας, τ γίκτησε δὲ τώρα μὲ τὴ κονόὸ- κπωπηστοὺς διεθνεῖς γερμανι- κοὺς ἀγῶνες κωπηλασίας. [Πέ ρασε τὴν τελικὴ γραμμή ἐνῶ προηγεῖτο μὲ ἑνάμισυ μῆχος λέμθου ἀπὸ τὸν Τισεθοσῖαθά- κο Ἑλάντεκ Λασίνα ποὺ ἔνει ἔρθει τέταρτος στοὺς Ωλιυ- μπιακοὺς ᾽Αγῶνες, Ὁ Κὺλ- μπε κωπηβάτησε πάλι μὲ τὴν χωπηλατικὴ λέμδθο π.ὺ ---- ὄν- τίθετα μὲ τὶς συνήθεις μονὺύ- χωπες --- εἶναι στεφεωιένο τὸ κάθισμα στὴ θάρκα καὶ τἶ- γαν Ὑιντποὶ οἱ θραχίονες τιιὲ τὰ πουπιά, Μὲ τὸν «εεχνινὺ αὐτὸ νεοτερισιὸ γαὶ τὴν ἐξαι ρετιὴ σωµατιὴ εὐελιξία. πίχησε πρὶν ἀπὸ μερικὲς µάδες ὁ Πέτερ Κόλμπε λίμνη Ῥότνε τῆς στὴ Ἑκλθστιίας --- ποὺ ἀποτελεῖ παραδοσιακὀὸ χῶρο γιὰ τὶς διεθνεῖς ἀεμόυ- δρομίες --- μὲ 6.869.535 επτά καὶ πραγµατ/ποίησε ἕνα νέο ι . .”-. ρεκὺὸρ µονόκωαης στη Ἱίμνη Ρότζε. Οἱ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΙ ΑΓΟΝΣΣ ΤΟΥ. ΛΗΓΚ - ΚΑΠ τους αποογθεσινοὺς ἁγῶ- γες τοῦ ΑΛἡγκ - Κάπ τῆς Αν γκιας, σηµειώθτκων τὸ παρα χάτω ἀπυτελέσματα: Μ01α -- Γοῦός ὃ--ρ Μπ)άκμαῖρν Ὦ -- Σεφ Φιν τί, Αποάντφορντ Σ. -- Ἀ[άνσφιλντ. Ῥ. ἃ--4ᾱ Ντέυ ο... «δν ερᾶν µμπυ --- Γουὲς Κόι ο. Δὴντς --- Ιπσουῖτς 1--ί, «Δὺ θερπ. - Έξετερ οσο Ἀ[άντσεστερο ὃὉ. -- Ὢτόπιὰ δ, 5-0 Νιούκαστλ -- ᾖο- γω Ί---ὃ. Νόογουίτς -- Γσάο λτον 1---θ, Σάντερλαντ -- Γὸ δεραµ. 2--0, Τόττεναμ --- Ἆά νγτσεστερ ΕΤ. Τ--0. ΗΓΡΓΕΟΑΟώ 2 ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ τῶν ἵππων διὰ τὴν 2αν “Ἱπποδρομιακὴν Συνάντησιν τοῦ Ιππυδρυμι ἀκοῦ τους |28--82, ἡ ὁποια θὰ διεξαχθεῖ τὴν ΧΥ ΡΙΑΚΗΝ Ίδην ᾿Ὀκτωδοίου 1981, ἔχοων ὡς ἀκολοίθως : Κοξαρόαμοι ἵπποι 3 κἐ- τῶν µέιτεν καὶ νικηταὶ ἀπὸ μιᾶς μέχρι τεσσόρων ἵππυ δρομιῶν. ᾿Ισοζωγισμὸς. {200 µέτρα (6 φόρ]αγκς), Εἰς δύο Ὑποδιαιοέσεις. ΣΤΑΛΙΩ ΙΟΠΗ ΦΕΛΙΣΙΑ ΛΑΚΚΥ ΤΖΩΝ Φλας ΗΓΚΛ ΜΙΣ ΣΜΔΡΩ ΕΜΠΕΡΟΡ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΜΠΟΥ” ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΑΙΡΗ ΑΝΝ ᾿ ΤΑΚΤΑΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΝΤΟΛΑΛΥΑΝΑ ΝΤΕΑΡΥΜΑΝ Καθαρόαιμοι ἵπποι ἃτς Κ.λάσεως. ᾿Ισοζυγισ.ός, Δ. ἵππυυς 4 ἐτὺν σικητὰς ιιᾶς ἱπποδροιίας κοὶ μέῖτεν, 1503 µέτοα (7 φέρλογις). ΝΤΟ ΓΝΑ ΠΑΝΑΤΖΕΚ ΜΑΤΑ ΤΑΚΝ ΤΟΣΚΑΝΑ ΜΑΙ: ΡΕΝΑ ΜΔΡΙΑΝΝΑ Κυπρ ακοὶ ἵππηι 2ὲς Κλά σεως. ᾿Ισοζυγισωὸς. Δι ἴπ πους 6 ἐτῶν κπὶ ἄνω. 1200 µέτρα (6 φῥολογκς). ΛΑ! τ ΘΑΝΤΕΡ ΤΥΝΟΣ ΟΜΠΡΕ ΡΕΤ ΦΑΝτομΜ ΤΣΕ 1 ΚΟΥΕΒΑΡΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΙ ΧΕΡ ΜΗ ΑΑΝΣΕΡ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ Βυπριακοὶ ἵπποι 2ας Κλά σεως. ᾿Ισυζυγ:σιὸς, Δ. ἰπ- πους 4 καὶ ὃ ἐίῶν. ᾿Απόστις σις 195099 µέτρα (7 ϕφ.ρ: λυγκς). ᾿Ανώτατον δόσυς 6] ς κικά, πποι μὲ ἰσοίν(ι ομόν χόϊτω τῶν 49 κυλῶν δι καιοῦνται νά κὁόδοωον µέρος μὲ 49 χιυλὰ καὶ δὲν θὰ ἐπι δειουνθοῦν ιιὲ τὸ ἐπιπρέσθε- τον δέσος τυῦ ἰσυζυγισμςῦ ἔν λώδσων ἀπμειθυμένην δὲ σιν, 1ΑΛΛΑΝΗΙ ΝΛΡΑ δι7Α ΑΣΥΓΚΡΙΤΗΙ ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΟΝΕςΕ ἵνιν ΕΛ ΣΑΝΠΕΝ ΝΞΕΑΣ ΡΟΝΝΕΤ ΝΑΤΙΟΥΑΛΛΑ ΠΗΤ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ ΡΟΖΑΛΙνΑ 1 ΛΑΝΝΟΣ Κυπριακοὶ. ἵπποι 3ης Ἀλά σέως, ᾿ἰσυζυγισωός. Από στασις 900 µετρα (ο φιρ λονας). 1 ΟΥ Ν ΟΑΛΝΤΕΣ ΓΝΕΡΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΛΙΑΚΙΝΥ ΑΟΥ ΣΑΡΒΑΓΝΟ ΕΡΩΙ ΣΤΗΣ ΑΝΤΟΙΑΝΑ ΡΑΦΑΕΑΛΑ

Title Subject Page
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1,8p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ 8p
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤ' ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 8p
Διακομματική ζητά η ΠΑΣΥΔΥ από τους αρχηγούς Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 8p
Ο Παύλος Παυλίδης πρώτος στο Μότο-κροςς 7p
Ο ΧΑΡΙΤΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ Αθλητισμός 7p
Η ΕΝΑΟ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ Αθλητισμός 7p
Χωρίς Νούρο και Μωϋσή η Σαλαμίνα κατά Ομόνοιας 6p
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΨΩΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Αθλητισμός 6p
ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΓΣΠ Αθλητισμός 6p
Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ 5p
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5p
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Πάνω από πέντε παιδιά 3p
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΦΙΛΙΑΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 3p
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 3p
η γνώµη μας 3p
ΓΛΥΚΕ ΠΑΠΠΟΥΛΗ 2p
ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ 2p
Μεθυσμένες αγελάδες προκαλούν πανικό! 1p
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1,5p
Ανοικτή επιστολή προς τον κ. Κονομή Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 1,5p
Κοινοβουλευτική έρευνα στις Κυπριακές Αερογραμμές 1p
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 12, ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝΑΣ 1,5p