Back

ΤΑ ΝΕΑ, 1912-02-28

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δεμεσὸς τῇ 16)88 Φεβρ. 1913. Διευθυντὴς καὶ ᾽Εµδότης ΒΥδ. Σ. ΧΟΥΡΜΟΣΕΟΙΟΣ ἜἜτος Ίον --- ᾿Αρ. 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ , ( αἰω ως. μακρῶν' ἅπο τῆς ἀρχαίας ἐς το)’ Πο, καθ ..- ο Μυμπίας οἱ ἵμιετ 3 / λ]ετὰ προδοι” ν . ... ον εἰς τὰ ἵ- ερὰ πεδία της έροι ' ᾿ που} ο ου ἔστειροι' τὰς τέτοιας κέἐ- ος « εραιὰς τῶς ικητῶ)) μὲ κυτίρους. ϱδ ὁ σύ} Ύρο)ος πο.[ιτισμὺς σοεγέευ τὰς ἐθηιωκὰς ἠιῶν Ὅγα}λωγ ας. εὐια- ὰ / κω ο μιιο ρα μ τω) της ἰδοὺῦ κ η ᾽ . { . πε ης ο μ Ημω) τῶ) ΓΙ μκῆς δω σοίας. Ν 1 / λ / τε αποὶ πεπο.[ιτισμένοι καὶ ε]νίου ἡ- ο 9 / φ. ο / ος αν οὔνται ὐν στιρ: αὐτῶλ' τι, οτα ἰ- λ 9 1 Δ . .. ” ιο ἀθ.[ητιωκὸλ. τε οἱ” χατατανὐῇ εἰς τρ ἡμίθεος γωρςί τῶν ἀργαίω ο- | τοῦτο ἀπὸ τὰ / Ματέργοται αι [οει- οσο ικῶν καὶ πρὸς πέρατα τῆς Ομκοημένηε εἰς τὰς ὑπερί Ῥορείου. ο κογίστρας (οι εκ] ία, να ἐπὶ τοῦ ΕΙ τ1]Ο Ου) ἱ- / Ν ς στοῦ οι ωσωσι' ὕπεραμρα ου) τρ εατ- τῶν. σιµια(α). Λα ζὴ µ ς ἃ ἐκ. Ιεκτωὺο ἑ τοῦ κόσμου σύμπαντος τοὺο στε.)ει εἰς τοὺο η) ὥλας καὶ ἡ, ΕΙ ]ὰο τοὺς ἀθι]ης ͵ / ο / , λ η) εσίαν τοῦ τέρατος Παδόγου της καὶ [ευθέρου. [Πε κι) ωρος 1 ο ο. αν } ο. μμ Πε προς ητοῦ θά ἐκπροσωσπήσῃ ἐπὶ της ὑπὸ τὴν’ τὸ ὄρομα δούι[ου. ἡ τοῦ. {στοῦ ἡ) σα Ρο,Γευχος. τοῦ δόγμα- τος τῶν ἐθροτήτων σε δια.ἰα. Πήτρια. { δὲ ιαρτυρωκὴ ρι[ή μας, ἐν ᾧ τίζει μὲ τὺ τὰ δοδ.]α / συ χο 01) στο τίμιο) αἰμή τις αὐτῆς ἐθήέρη. ἐν ὦ εἶἷσ τῆς {ιτ ) Ἱ ποτικῆς τὰ θιπιωματικὰ κ) κ / τε ο έρειι 1 Σο άρτια μ.ἶπει τοις ο/ατιπατούµεα, ο τῷ ὀταθίω όμως τῆς Ὑτοκλό {μις η ὰ 1 σι ευα τι), µε πέρ(θυδιη (εν: αἱ ᾿Ακαδημεικός. σποοκαφεν- ΕΕ, Ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ Ἀέος λαὸς εἰσέρχεται : εἰς τὸν πολι- τισιόν.. Λλαὸς 400. καὶ πλέον ἕκατομ- μυρίων, Τὶς δὰ ἠδύνατο νὰ «αντασὺῇ ποτε ὅτι ὃ νεχρὸς ἐκεῖνος λαὺς, ὁ κά- τοικῶν τὴν ἀπέραντον χώραν. τοῦ Οὐ- ρανίου ἸΚοάους, ὁ λαὺς τῶν Κιτοίνων, ὁ κοιµώμεγος ἐπὶ αἰῶνας τώρα. τὸν ὕ- πνον τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀνυπαρξίας, οἱ Νινέςοι οἱ ζῶντες ἀποχεκλεισμένοι ἐντὸς τῶν περιωνύχιων σινικῶν τειγῶν, μαχρᾶὰν πάσης αρὸς τοὺς Ἑόνους συνα- φείας καὶ ἐναντίον παντὺς πολιτισμοῦ ἐξωτερ:κοῦ, τὶς δὰ ἠδύνατο, λέγοιιεν, νὰ. φαντασῦῇ, ὅτι ὁ νεχρὸς οὗτος λαὸς δὰ ἐξύπνα ποτὲ ἀπὸ τὸν αἰωνόβιον ὕ- πνον του διὰ γὰ πατάξῃ τὸν κτηνώδη ζυγὸν τῆς δουλείας τῆς μοιρολατρι- χῆς καὶ τὴν ὁλ. γαρχικὴν τυραννίαν : Τὸ Ὀαῦμα ὅμως συνετελέ σθη καὶ ὁ Κινεζικὺς λαὸς καταλύσας τὴν Λεσπο- τείαν ἀνεκήρυξεν ἤδη πανηγυρικώτατα τὸ Δημιοκρατικὺν πυλίτευμα, ὡς μᾶς ἀνήγγεικαν αἱ τε]ε ευταῖαι ἐξωτεριχαὶ εἰδήσεις. Τοιουτοτρύόπως 400. ἑκατομμύρια λαοῦ δούλου καὶ νεκροῦ ἐν τῇ ἆφα- γείᾳ, μὸ τὴν ὁποίαν ἕως σήμερον ἔςη, ἀπρόσιτος εἰς τὸν εὐρωπαϊκὸν χόσιιον καὶ τὴν ἐλευθέραν ἐμπορίαν, εἰσέρχε- ται ἀκατάσγχετος εἰς τὰς σφαίρας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ὁδηγούμενος δὲ ὑπὸ τοῦ νέου πνε ύματος, τὺ ὅποῖον ἐξαπλοῦται ἤδη τεραστίως καθ” ἅπα- σαν τὴν ἀ ἀπέραντον χώραν, ὡς διὰ µα- γείας, λίαν συντύµμως Ὀάποβῇ δύνα- µις μεγίστη, ἐπικίνδύυνος βεβαίως πρὸς τὰς πέριξ ἐγκαδιδρυμένας Εὐρωπαϊκὰς Δυνάμεις. Ἐν τούτοις ἀποκοούων τὴν δυσπι- στίαν ταύτην τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἰοα- τῶν πρὺς τὴν ἀναγεννωμένην Κίναν πρὸ παιοοῦ ὁ μέγας ἀρχηγὸς τοῦ κι- ιατος Σοὺν-[. ὰτ. σὲν εἶπεν ὅτι: «Οἱ Κινέτοι εἶνε λαὸς εἰρηνικός, ἐργατι- χὺς καὶ φιλόνοιος. Αν κἄποτε πο- λεμοῦν, ἀμύνονται. Ἡ Κίνα δὰ ἠπεί- λει τὴν εἰρήνην τοῦ κόσμου µόνον, ἐὰν ἐψίνετο ὄργανον τῆς φιλοδοξίας ἄλλου ἔθγους». Τοιχῦτα συμβαίνουν ἐν Μίνα πρὺς τοὺς. κατοίκους τῆς ὁποίας οὐδέποτε βεβαίως μᾶς ἐπιτρέπεται τοῦ λοιποῦ νὰ. συγκρίνωνεν λαούς, διατελοῦντας εἰσέτι ὑπὸ τὸ κράτος τῆς δουλείας καὶ ἐστεφηιιένους ποαγματικῆς ἐλευθερίας, οἷος ὁ Κυποιακὺς λαός, διότικαὶ Κι- ἄζων ἤδη εἶνε ὑποδεέστερος πολιτι- κῶς, ἀφοῦ δὲν δύναται νὰ ἔχη ἰδίαν γνώµην καὶ ἀφοῦ τοῦ ἀπαγορεύεται γὰ φοοντίζῃ διὰ τὴν τύχην του! (Ἴδς ᾿᾽Απάντησιν ᾿Αομοστοῦ εἰς τὰ αἰτήματα τῆς Ἑλληνικῆς ᾽Αντιπροσωπείας). Καὶ μήπως εἷνε ἀνάγκη νὰ σὲ ἓ- ρωτήσουν, ταλαίπωρον ζῶουν, τὸ ὁ- ποῖον ὀνομάζεσαι Κυπριακὺς λαός,ποῦ θέλεις νὰ σὺ πωλήσουν, ὅταν ἔλῦῃ ἡ στιγμὴ, ποῦ δὰ κοιῦῇῃ ἡ τύχη σου Ας ἀνακηούσσεται ἡ Ἰίνα Άημο- χοατία καὶ ἂς καταογεῖται ἡ δουλεµ- πορία εἰς τὴν Τριπολίτιδα. Ας στέφε- ται ἐν Δελχῃ ὁ κλεινός Αναξ τῆς Με- γάλης Βρεττανίας καὶ ἂς χορηγῶνται αὐτόνομα πολιτεύµατα εἰς τὰς ὑπερπον- τίους Βρεττανιμὰς κτήσεις. Οἱ Κύπριοι ἂς κάθηνται ἥσυχοι͵ καὶ ἂς μὴ οίπτουν βλέμμα βέβη), ον ἐπὶ τῆς περιφήµου Συνθήκης διὰ νὰ παρέχουν πράγματα εἰς τὴν Κυβέρνησιν, διότι ἄλλως...μπούμ!. γυρίζοµεν πάλιν... εἰς τὴν Τουρχίαν !! Ταλαίπωροι Κύπριοι! ᾿Αναφορικῶς πρὸς τὴν πολιτικὴν κρίσιν εἷς τὴν ὁποίαν εὑρισκόμεῦδα ἤδη μετὰ τὰ ἑσχάτως διαμειφθέντα μεταξὺ τῶν Ελλήνων Αντιπροσώπων ἀφ᾽ ἑνός καὶ τοῦ Μεγάλου Αρομοστοῦ ἄφ᾽ ἑτέρου καὶ τἀνάπαλιν ἡ ἔγ- κριτος Αἰγυπτιακὴ συνάδελφος «Ἔφημε- ρἱς» δημοσιεύει ὑπὸ τὸν ἄνωδι τίτλον ἓν τῷ ὑπ ἀρ. 400 φύλλῳ αὐτῆς κύριον ἄρ- Όρον δερμύτατα συνηγοροῦν ὑπὲρ τῶν δι- χάΐῑων αἰτημάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ. πληῦι- σμοῦ τῆς Ἀήσου, συμβουλεύει δὲ ὅπως μὴ βασίσωμεν τὰς ἐλπίδας τῆς ἐπιτυχίες τοῦ ἀγῶνός µας τόσον εἷς τὸ κατ ἀρχὴν δίκαιον, ὅσον εἷς τὸν προσεταιρισιὸν ἓν ταῖς ἐνεργείαις µας τῆς συνεργασίας ἄγγλων πραγ- ματικῶς φιλελευθέρων, ἓξ ἐκείνων οἳ ὁποῖοι οὐδέποτε ἔπαυσαν γεννώµεγοι παρὰ τὰς ὄχ- Όας τοῦ Ταμέσεως. ση κρρ ΤΑ ΝΕΡΑ ᾿Εφημερὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ 'Εκδιδομένη δὶς τῆς ἑβδομάδος Συνδρομὴ ᾿Ετησία : σελ. 8 Λιὰ τὰς ἄλλας πόλεις καὶ χωρία σελ. 10 Λιὰ τὴν πόλιν µας Λιὰ τὸ ᾿Εξωτερικόν » 19 ΕΓΧΟΩΡΙΗ ΔΗΠΗΛΟἘΣΙ Σ Πρὸ ἀνυπερβλήτων δυσχερειῶν εὑρεθέντες ὡς ἓκ τῆς Ελλείφεως ἔργατιχοῦ προσωπικοῦ ἀγαγκαζόμεδα νὰ ἐκδίδωμεν τὸ φύλλον μας δὶς τῆς ἑβδομάδος, ἀντὶ τρὶς, ὡς προανηγ- γείλαµεν. ᾿Ἐπειδὴ ὕμως τὸ πρῶτον φύλλον ἐκδοῦὲν ἐν τῇ βάσει τριπλῆς καθ᾽ ἐβδο- µάδα ἐκδόσεως εἶνε σχετικῶς μικρόσχηµον διὰ διπλῆν ἔχδοσιν, διὰ τοῦτο ἀπὸ τοῦ ση- μερινοῦ φὺ (λλου ηὐξήσαμεν τὸ μέγεὂος, ἔπι- λασσόμενοι νὰ τὸ αὐξήσωμεν ἀκόμη, περισ- σύτερον διδοµένης εὐκαιρίας, ἵνα καὶ περισ- σοτέραν ὕλην δυνάµεδα νὰ προσφέρώμεν εἷς τοὺς ἀναγνώστας µα-. Ἓνεκα τοῦ. μικροῦ χώρου τοῦ πρώτου φύλλου. καὶ κακοῦ ὗπο- λογισμοῦ πολλὴ Όλη ἐπίκαιρος παρελήηῬη τὴν τελευταίαν στιγμὴν διὸ καὶ «Τὰ Νέα» παρουσίασαν ἔξ ἀρχῆς ἀρνετὰς ἑλλείψεις. Ὡς συνδρομὴν. οἳ συνδρομήταέ µας δὰ πληρώνουν ἐτησίως σελλένια ὀκτὼ (έ ο. 8. Ο.) πληρωτέα μηνιαίως ἤτοι ἓξ γρόσια (1ρ. ϐ) κατὰ μῆνα. ᾿Επὶ τούτοις σπεῖδ:µεν νὰ εὐχαριστή- σωμεν δερμῶς τοὺς πολυαρίὃµους συν- δροµητές µας διὰ τὺ ἔνθερμον ἐνδιαφέρον των πρὺς «Τὰ Νέα», ὅπερ διαθεβαιοῦ- μεν, ὅτι δὰ χρησ.μεύσῃ πάντοτε εἷς ἡμᾶς ὡς ἐνίσχυσ:ς εἷς τὴν ἐκσ:λήρωσιν τοῦ κα- Νήκοντος, τὸ ὁποῖον ἔχει πᾶς δηµοσιο- γράφος ὀπέγαντι τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ τόπου ἐν γένει. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΜΗετὰ της δεούσης ἐπιῤ.[ητικότητος καὶ εὐπρεπείας ἐτε.]έσθη τὴν παρε.]- θοῦσαν οριακή ἐν τῷ ἱερῷ γαῷ Αγ. Νάπας τὸ ευγῶ): (0 ημόσογον τῶν ει) Ιστωτ' θορητῶν τῶν χο Γείω». ὑπέρ τῶν εὐερ}ετῶν' καὶ Πάντο οἶμα- θηταὺ ἁμιροτέρω»' τῶν: φύ.ζων παρέστη- σω: μετὰ τῶν οἰκείων διδασκήι ζωὴ. ἐν τέ[ει δὲ ὁ κ. ᾿Αριστόδιμος ἰ. Πιωία- ῥάκης ονευθιγτὴς τῆς ᾿Αστικῆς Ἀγο- πς ἐα)ημόνευσε πάντων τῶν ὑπερτῆς παιδείας ποικιλοτρόπως ἐρ]ασθέγτων. σὺ Δειμ)ήστου ᾿Αργι πισκόπου καὶ ἐθνομάρτυρος. πιω οῦ. τοῦ {- δρύσαμτος. τμ. πρώτη με ὴμ’ δΥο: ὢ ευκοσίᾳ τῷ 1δ19, πρ) ἑκατὸ' ἐκριῤὣς ἐτῶν, κιιθ τοῦ ἤτου μέγοι τῶν ' ας 7 1ος Αα οοώ. Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ τῶν µιτόχων τῆς ᾿Αιμοπλοϊκῆς ξ- ταιρίας Δεμεσοῦ ἡ συγκληδεῖσα διὰ τὴν παρελδοῦσαν Κυριακὴν ἀνεβλήδη διὰ τὴν σροσεχῆ Ευριακὴν ἑλλείψει ἀπαρτίας. Ἡ ΧΙΑΙΤΟΑΛΑΙΡΟΣ ἀποθάβρα κιθὰ π.]ηροφορούμεθα ἆᾱ- πεφασίσθη κατὰ τὴν }9ομένην ἐν τῷ τε ωγείῳ σόσχει)ω τῶ). ἐμπόρων εμε- σοῦ νὰ πηχγθῆ εἰς τὸ ἀρχικῶς προσ- διορισθὲν µέρος, ἠτον ἔναντν τῆς οὐ- χίας Οὐϊτφι.ί. Τοιουτοτρόπως καὶ ᾗ πα ρα.ἰιακὴ ἐκεῖ ὁδὺς ἡ εἰς οἰκτρὰν' θια- τει{οῦσα κατάστασω θὰ. ἐπισχευασθῆ τειείως. Εὶς τὴν σύσχειμ' ταύτην ὁὐ- πεθ.ηθη πρὀιασις ὅπως ἀγτὶ μιᾶς γι- ἀιοιέρου γίνουν. τρεῖς μικρότεραι εἰς διάφορα µέρη, ἀὐ.ῖ: ἀπερρίφθη, ὑπο- δειγθέντος, ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς ἄυθερ- η ἠσεως ἀ Μα περὶ κατασχευῖ]ς μιᾶς μό)ο. ἆπορ νίθρας. ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ Παράκολονδούμενος ὑπὸ ἀστυφύλακος κα- τὰ πόδας κατέφυγε προχδὲς εἷς ἐμπορικόν τι γραφεῖον πτωχὸς οἴκογενειάρχης ἔκλ μπαρῶν ῥοήθειαν, ὅπως πληθώσῃ τὸν σχολ ικὸν φό- ροΥ, ἵνα μὴ οιφῦῇ εἰς τὰς φυλακάς. Καὶ ὁ μὲν φιλάνθρωπος ἔμπορος διευκόλυνε λίαν προῦύμως τὴν δέσιν τοῦ. ατωχοῦ οἴκογεγει- άρχου, ἀλλὰ πότε ἐπὶ τέλους θὰ διορθωῦθῇ ἡ κατάστασις αὐτή Δὲν ἀρκεῖ ἡ πενία, Ἡ ὁποία µαστίτει τὸ πλεῖστον µέρος τοῦ ἐργατικοῦ χόσµου καὶ πρέ- πει νὰ τὸν ρίπτώωμεν καὶ εἷς τὰς «υλακάς ΕΞ ΟΣΩΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩ ἤμην' εἰς τὴν Εκκ.ησίαν τὴν Λυ- ορια κε ὴ' τῆς Ορθοδοξίας. ο ρου πει) μακρυὰ ἀπὸ τὸ μέρος, ὅπου ἐστεκόμη, ἔτυγε κατὰ µοιραίαν οὐμπτωσι» γὰ εὖ- ρσχωγται δύο κωρίαν. δι ης περιω- πῆς ἡ κατὶ τινα φί{ον µου, περικο- πῆς---ὕπωςθς.Ίετε---πἱ ὁποῖαι καθ΄ ὅ 1ου τὺ ἀμίστηµα τῆς Ζειτουργίας, δὲν ἐ- παυσαν αι Ίουσαι περὶ τῆς δεῖνος ἡἡ τῆς τάδε, ὅτι δι.1. ἐν φόονται σκαγδα- ωδῶς, ὅτι τὺ καπε.].ῖο τίς δεῖγος στοι- Χίζευ 9 Ηέρας, ἐνῷ δὲν ἔγει γὰ φάγῃ, ὅτι, ὅτι, ὅτι κ.τ..]. Τομ στιγ: ἐκεί- 1Η ἠιίθεν εἰς τὸν γοῦγ µου ὁ μῦθος τοῦ. σκω.1ηκιοῦ καὶ τῆς ἀ.ἰώπεκος :εαἱ ἠησμονήσας πρὺς στι}: ὅτι εὑρίσκο- [αι εἰς γαόν, ἐγέίασα μὲ τὰς κυρίας αὐτάς, αἱ ὁποῖαι μετὰ φ.ζυαρία ὡρῶτ, κατα. η ἕασω: εἰς τὸ ὅτι ὁ ος Σταυρωοί- δις ἔγει φασό.ἰες καὶ]όι΄ητες, ἐπ.τησί- ασα πρὸς. τὸ εἰκογοστισιον, ἐβα.ζαγ χαμμιὰν' σαραταριὰ) φορὲς τὸν σταυ- ρόν ἐσήκωσα». ὀίγον τὸν αἴιόν' των, }εμᾶτοι: ἀπὺ πτερ:, διὰ τὺ ὁποῖον φαίνεται καὶ ἀεροβατοδσαν, καὶ πρου- χυγι/σασαι ἀπεσύρθησαν. 4ὐτὸ «Ιέγεται προσι]ωσις εἰς τωτ, τὰ θεῖα. Καϊάφας ο ΜΕΩΤΑΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ἐπεσκέφθη τὶμ' παρε.Ἰθοῦσαν ἑβδομάδα τὴν άργακα. δεχθεὶς εἰς ἀπχρόασυ: τὸ Δημοτικὸν δομβούιζιου τῆς πό εως, τὸν Πα γνερώτατου: Πτρο πο. ίτιρ' Μιτίου κ. Μετ δήμην καὶ τὺν βου.ζευτίῃ 2.. Εο- άγγε]ο Χατζηϊωάνγου. ο κ. 4ήμαρχος ἐπωφεήθη τῆς πε- ριστάσεως γὰ ὑποθά.ῖῃ διάφορα αἰ- τήµατα τῆς πό.Ίεως, μεταξὺ τῶν ὁποίωγ καὶ τὴ σύνταξυ’ ὁμοιομόρφου αΝΟΥι- σμοῦ ὃν ους τοὺς δήμους τῆς Νήσου, ὑπεσχέθη οὲ ὁ Ἠέγας “Λρμοστὴς νὰ φροντίσῃ διὰ τοῦτο, ἀπορρίνας σχεδὺν πάντα τὰ ἄ.]ιἷα αἰτήματα. είς τὸ: Παγιερώτατογ' Μητροπο. τέτηην Κιτίου προσφωγήσαντα λίαν εὐστόχως χαὶ πατριωτικῶς, ὁ ἀνώτατος ρχων ὑπεσχέθη γαὐξήση κατὰ τὸ προσεγὲς ἐ- τος τὸ κογδύ,]ιον τῆς παιδείας κατὰ ὃ-ᾱ χι]. νέρας. Ἴδωμε». ΜΙΚΡΑ- ΜΙΚΡΑ --- Πληροφορούμεδα ὅτι ἡ Κυβέρνησις διαπραγματεύεται μετὰ τοῦ Διευδυντοῦ τῆς Ἓνατ. Τηλεγρ. Ἑταιρίας, ὅπως ἵδρυδῃ τη- λεγραφικὸς σταὺμὸς ἓν Ζυγίῳ. ἨΗρὸς τοῦτο, ἐπειδὴ ἀπαιτοῦνται ἔξοδα ἐγκαταστάσεως το περίπου λιρῶν, τὰ ὁποῖα ἡ Τηλεγραφικ] Ἓ- ταιρία δὲν ἄναλαμβάνει, ἑξητήδη ὑπὸ τῆς Λιοικήσεως Λάρναχος ἔρανος παρὰ τῶν ἔν- διαφεροµένων ἐμπόρων πρὸς κάλυψιν. τῆς δαπάνης. Τὴν αἴτησιν ταύτην ὑπέβαλεν ἣ ἡ Ἔ- πιτροπὴ τοῦ Ζυγίου, ἥτις καὶ δάναλάρβῃ τὸ πλεῖστον µέρος τῆς δαπάνης, µανθάνοµεν δ᾽ ὅτι καὶ ὅλοι οἳ ἐνδιαφερόμενοι ἔμποροι συν- εισφέρουν διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ τηλεγραφικοῦ σταθμοῦ, ὕστις εἶνε ἀναγκαιότατος, δὲν γνω- ρίζοµεν ὅμως τὶ θὰ συνε'σφέρῃ καὶ ἤ πτωχή µας Ἰζυβέρνησις. τε. ᾖὲν μᾶς φαίνεται ἄδικος ἡ ἀξίωσις τοῦ Μακαριωτάτου ᾽Αρχιεπισκόπου, ὅπως οἳ χάριν τῶν συνοδικῶν ἐργασιῶν ἑκάστοτε ἓν τῇ ᾿Αρχιεπισκοπῇ Εενιζόμενοι Σεβασµμ. Μη- τροπολῖ ἴται πληρώνουν τὰ τῆς διατροφῆς των, ἀφοῦ καὶ ἀλλοῦ διαµένοντες δὰ ἐπλήρωνον, ἀλλ’ οὐδὲ ὑεωροῦμεν σύμφώνον πρὸς τὴν τάξιν καὶ τὰ ἀρχαῖα ἔθιμα τὴν ἐκτὸς τῆς ᾿Αρ- χιεπισκοπῆς διαμονὴν τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν. ᾿Επῆγαν εἰς µάτην αἳ προσκλήσεις τῶν Ἐνοριωιῶν Ἐπιτροπειῶν, ὅπως λογοδοτή- σουν, διότι δὲν προσῆλθε σχεδὸν κανείς. - Αφίκετο καὶ ἀρχίδει συντόμως τὰς παραστάσεις του μέγας καὶ τέλειος κινηµατο γράφος εἷς τὸ καφεγεῖον «᾿Ακταῖον». ---. Διατρίβει παρ ἡμῖν ὁ ἓκ Λεύκας ἔμ- πορος φίλπατος κ. Ἀθαν. Κ. Χατζηϊωάννου χάριν ἐμπορικῶν ἐργασιῶν του, στ Ἐπετράσιη εἷς τὸν πρόεδρον τοῦ. δι- καστηρίου μας κ. Σοῦαρτ νὰ παρατείνῃ ἐπὶ ἕνα ἁκόμη μῆνα τὴν ἐπ᾽ ἀδείᾳ ἀπονσίαν του, ἥτις ἔληξε τῇ 26η Φεβο. ἑ. ἔ. ΙΟΥΔΙΟΥ ΚΛΑΡΕΤΥ τ0 ΠΡΑΣΙΝ0 ΠΘΥΝ (Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγουμένου) Ἐανθή, ἔλαφρά, λεπτή, εὔδυμος ἡ Ελη- μοτὶς ἔτρεχεν εἷς τοὺς κήπους τοῦ ᾿Ἀνωπό- ρου ἐνδιαφερομένη ὃν' ὅλα, διὰ τοὺς ἄνθρά- πους, τὰ ζῶα, τοὺς διαβάτας, τοὺς ατῶ- χούς, τοὺς ἔπαίτας, τοὺς πληγωμµένους κύ- γας, πρὸς πᾶν ὅτι ἐφαίνετο πάσχον. Οἵ Καλοὶ ἄνθρωποι ὠνόμαζον ἤδη τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως των «καλὴν μικρᾶν πριγκήπισσαν», ἀνταξίαν διάδοχον τοῦ Όρό- γου τῆς ᾿Αγαθότητος, ὕταν ὅμως ἐξαίφνης µίαν ἡμέραν εἷς απτωχὸς ἄνθρωπος διαβαί- γων πρὸ τοῦ ἀνακτόρου καὶ ψάλλων Όλι- βερὸ τραγοῦδι ἐζήτει ἐλεημοσύνην, ἐξεπλά- γήσαν βλέποντες τὴν πριγκήπισσαν ΊΚλη- µατίδα μὲ τὰ ὡραῖά της γαλανὰ μάτια νὰ τὸν παρατηρῇ χωρὶς νὰ φαίνεται συγκεκινη- µένη καὶ νὰ ἀφήσῃ νὰ φύγῃ ὁ ρακένδυτος ἑ- κεῖγος χωρὶς νὰ τὸν ἐλεήσῃ. --- Ἔ ! τί ἔχει λοιπὸν σήμερον, ἔλεγον ᾱ- ναμεταξύ των ἡ πριγκήπισσα ὍὉ βασιλεὺς καὶ ἡ βασίλισσα ἐθεώρησαν ὡς ἰδιοτροπίαν τὴν ὀλίγην εὐσπλαγχνίαν τὴν ὁποίαν ἔδειξε πρὸς ἕνα δυστυχῆ ἡ νεαρωτάτη όρη, ἡ πάντοτε φιλεύσπλαγχνος καὶ ὁ ἄγα- δὺς Μοντονὲ ἐνθυμεῖτο τὴν πρόσφατον ᾱ- κόμη ἐποχὴν καθ’ ἣν ἡ Κληματὶς ἐμοίραζε τὸν ἄρτον τῆς εἷς τὰ στρουθία τοῦ κήπου ἢ εἷς τοὺς κυπρίνους τῆς δεξαμενῆς καὶ ἔφερε πάντοτε μεῦ᾽ ἑαυτῆς εἲς τὰ δυλάκιά της γλυκίσµατα, ζακχαρωτὰ γιὰ τὰ ατωχὰ παιδιά. --- Ἑΐνε ἁκατανόητον, ἐπανελάμβανεν ἡ βασίλισσα Ἐὔδυμος, πῶς ἡ δυγάτηρ µας ἕ- δειξε τοιαύτην σκληρότητα. 95 3 5 - ΔΝ υς: - ΄ 5 Αλλ’ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον περισσότερον ἕ- Εέπληξεν τοὺς δύο Ανακτας ἦτο ὅταν τὸ ἐπεισόδιον ἐκεῖνο τοῦ ρακενδύτου ἔπανε- λήφδη πολλάκις καὶ ἡ Κληματὶς ἐφαίνετο ὅ- λοτελῶς ἀἁναίσθητος εἷς τοὺς πτωχοὺς ἄν- ὑρώπους. Αἱ τεταµένοι χεῖρες δὲν ἐφαίνοντο νὰ τὴν συγχκινοῦν ὅπως οὔτε τὰ παρακλητικἁ βλέμματα. Καὶ ὕταν ἡ ἀρχιθαλαμηπόλος τής τῆς ὤὠμίλει κἄποτε περὶ τῆς δυστυχίας τῶν δουλοπαροίκῶων, ποῦ ἔχειντιο ἐκεῖ εἰς τὸ ὕπαιθρογ. --- Μπᾶὶ ἀπήντα ἡ ὡραία πριγκήπισσα, ὁ καδαρὸς ἀὴρ εἶνε ὑγιειγός, μὸ διεβεβαίώ- σεν ὁ καθηγητὴς Παγκράτιος καὶ ἡ ἐξοχότης του, ὁ Ἐφάρβιος, ὁ ὁποῖος εἶνε φιλόσοφος εἰς τὸ ὑπουργεῖον, ἀφοῦ διδάσκει ἀπὸ τῆς ἕ- ὃρας του τὴν φιλοσοφίαν μοῦ εἶπεν ὅτι ἡ ἔρ- γασία εἶνε νόμος τῆς φύσεως | --- Ναί, πριγκήπισσα, ἔφ᾽ ὅσον ἡ ἔργα- σία δὲν φονεύει, ἀπήντησεν ἡ κυρία Ἑρμόζα ὀνομαζομένη οὕτω, ἂν καὶ ἦτο ἄσχημος, λι- πόσαρχος, ὢχρό. Ψνχρότατα ἀπήντησεν ἡ Κληματίς' -- Τί σηµαίνει, ἀφοῦ ὅλος ὅ κόσμος πρέ- « : πει νὰ ἄποθάνῃ Ἡ καῦὔμένη ἣ βασίλισσα Ῥὔδυμος πολὺ ἓ- λυπήθη ἓν τῃ εὐθυμίᾳ της καὶ παρ ὀλίγον νὰ χάσῃ τὸ ὄνομά της ὅταν ἡ Ἐρμόζα, ἡ ὃα- λαμηπόλος τῆς ἀνεκοίνωσε τὰ λεχθέντα, ὁ δὲ βασιλεὺς Μουτονὲ ἀνέκραξεν. ΤΑ ΝΕΑ . φ .---- ως Αϕεύμτως κάποιος μάγος δὰ ἔκαμε µάγια τῆς κόρης µου. Λλλὰ συνέβη καὶ κἄτι πολὺ Ἰειρότερον / 9 λ µίαν πρωΐαν ὅταν εἷς ἐργάτης ἔπεσεν ἀπὸ τὴν ὀροφὴν ὅπου εὑρίσκετο διὰ νὰ τεπ}- , ος ς ς Ὀετήσῃ μερικὰ κεραμίδια. ποῦ παρεσυρεν Ἡ . Βροχή. Τότε ἐνῷ ὁλόκληρος κος ἦτο συγκεκινηµένος - ὁ » . τοῦ ατωχοῦ ἀνθρώπου, ἐκείνη ἔμεινεν -ᾱ- Ν ΄ ΄ κ. » Ν Γᾱ παθὴς ἀκόμη ὅταν τὸ στάζον ἀπὸ αἷμα : ο αν φορεῖον ἔφερε τὸν δυστυγῆ εἲς το γοσο- κομεῖον. ὁ βασι υκὸς οἵ- καὶ ἔσπευδε γύρω ον Πῶς δὲν πληροφορεῖσδε ἂν ἀπέθα- γεν ὅ ἐργάτης ἠρώτησεν ἡ ᾿Ἑρμόξα, κατά- πληχτος. Καὶ ἡ μικρὰ πριγκήπισσα, ἡ ὡραία ξανδὴ καὶ ραδινὴ ἀπήντησε᾽ --- Κυρία Ἡρμόζα, αὐτὴ δὲν εἴνε δου- }ειὰ τῶν πριγκηπισσῶν εἶνε δουλειὰ τῶν ἵ- ατρῶν | Ἡ Κληματὶς ὅταν ἠγάπα τὰ ἵφα εἶχε προμηθευθῆ ἕνα κολειὸν τοῦ ὁποίου ἐλά- τρευε τὸ ὡραῖον ατέρωµα καὶ τὰ πυανᾷ του μιχρὰ πτερά. το ὅ σύντροφός της αὐτὸς ὁ κολοιός, ὁ ὁποῖος ἔτρεχεν ἅμα ὡς ἔβλεπε τὴν κυρίαν του, τὴν ἠκολούδει πηδῶν καὶ ἐφαίνετο ὅτι ἔκαμε συστροφὰς διὰ νὰ τὴν παρατηρῇ εἲς τοὺς µε- γάλους της ρεμβώδεις ὀφθαλμοίς. Ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ βραχίογός τῆς ὣς ἱέραξ εἲς τὸν γρόνθον ἀρακοτρόφου. Ἑπροτίμα ἀντὶ τῶν κόκκων τοῦ σίτου εἲς τὸν χουσόν του κλωβὸν τὰ κεράσια ποῦ τοῦ προσέφερεν ἡ πριγκήπισσα εἲς τὸ κοῖλον τῆς χειρὸς ὡς εἲς ἐρυθρὸν κογχύλιον. Καὶ ὅ κολοιὸς αὐτὸς ἦτο ὡς καὶ ὅλοι οἳ κάτοικοι τοῦ βασι)είου τῆς ᾿Αγαδότητος, εἲς τὸ εἶδός του. εὐτυχέστε- ρος πολίτης τοῦ κόσμου. (Ἀκολουθεῖ). ποσο Ένα Ἱώσαο σττοετκτ ΠΟΙΚΙΛΑ Ἡ ἀὐπνία Ἡ ἀὐπνία, εἶνε μεταξὺ τῶν ἄσθενειῶν τὰς ὁποίας ἡ ἱατρικὴ ἐπιστήμη παιώρθωςσε νὰ καταστήσῃ ἀνιάτους. Λέγομεν κατώρθωσε διότι τῷ ὄντι ἐνῷ ἡ ἀθπνία, ἥτις εἶνε κατά- σ-ασις ἔξω τοῦ φυσιολογικοῦ, θὰ ἦτο δυνα- τὸν ἀφ᾽ ἑαυτῆς νὰ δεραπευῦῇ διὰ µόνης τῆς φυσικῆς ἀντιδράσεως τοῦ ὀργανισμοῦ, οἳ ἴα- τροὶ κατορθώνουν διὰ φαρμάκων καὶ ἄλλων μεθόδων νὰ τὴν καθιστοῦν σχεδὸν ἄθερά- πευτον. Πρῶτον μὲν διότι τὰ φάρμακα ὀξύ- γουν ἔτι μᾶλλον τὴν ἀνωμαλίαν, εἴτε νευοι- κὴν εἴτε ψυχικήν, ἥτις σπροκαλει τὴν ἁϊ- πνίαν καὶ δεύτερον διότι µόνον ἡ ἔνδει- ξις φαρμάκων ἀρχεῖ νὰ ὑποβάλλῃ εἷς τὸν ἄὔπνον ὅτι ὄντως εἶνε πάσχων καὶ τοῦτο ἐπιδεινώνει τὴν κατάστασιν. Πράγματι ὅμως ἡ ἀὐπνία δὲν εἶνε νό- σος ἔκ τῶν κυρίως χαρακτηριζοµένων νό- σων παρὰ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Εΐνε ἐκδήλωσις ἐλαττωματικῆς καταστάσεως, εἴτε εἲς τὸ νευρικὸν σύστημα εἴτε εἷς τὴν φυ- χικὴν διάδεσιν, καὶ θὰ παρέλθῃ ὄχι µόνον ἂν ἐκλίπουν τὰ προταλοὔντα αὐτὴν αἴτια, ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν ἐκλίπουν ἀκόμη, Υπάρχει παράδειγµα ἀνθρώπων ἰσοβίως ἀύὔπνων Βε- βαίως ὄχι. Τὸ ἀποτελεσματικώτερον φάρµακον εἶνε ἡ κούρασις, ὄχι ἡ τεχνητῶς προχαλουµένη, ἀλλ “αι ῶυ σα ἐκείνη ἥτις ἐπέρχεται φυσικῶς ἕνεκα τῆ πνίας. Ἐὰν δὲν δύνασῦθε νὰ κοιμηθῆτε μὴ ἆγο- γίζεσθε, κυλιόµενοι ἔπὶ τῆς Ἠλίνης σας νὰ ποιμηθῆτε ἀντὶ πάσης θυσίας. Αὐτὸ ὀξύνει ἔτι μᾶλλον τὴν πάθήσιν. Εάν δὲν δύνασθε νὰ κοιμηθῆτε ἐγέρθητε τῆς κλί- γῆς καὶ ἐπιδοθῆτε εἷς τὰ ἔργα σας. Ἄναγ- χαίΐως θὰ κουρασθῆτε καὶ ἑκόντες ἄκοντες δὰ νοιμηθῆτε κατόπιν, διότι καὶ ἂν δὰ δέλετε γὰ ἀποδιώξετε τὸν ὕπνον δὲν δὰ τὸ χατορ- Βώσετε. Ίσως ἤ κούράσις αὕτη δὲν δὰ ἐ- πέλθῃ τὴν πρώτην ἢ τὴν δευτέραν ἡμέρων. Ἰλλὰ ἀναγκαίως δὰ ἐπέλθῃ ἑντὸς ἑβδομά. δος καὶ τότε ἡ συστηματοποίησις θὰ πρα ματοποιηῦῇ ἀφ᾽ ἑαυτῆς. Ἑνδέχεται μετὰ απροσωρινὴν συστήµατο- ποίησιν νὰ ἐπαναρχίσῃ ἡ ἀθπνία. Δὲν ἔχετε εἰμὴ νὰ ἐξακολουδήσετε τὴν αὐτὴν μέῦοδον χαὶ ἀσφαλῶς δὰ ἐπέλθῃ ἡ ὁὀθιστυκὴ συστη- ματρύησις, - . -. ) Συντελεστικὸν ἐπίσης εἶνε νὰ ἀπομακρί- γετε ἀπὸ τὴν σκέψιν σας τὴν ἰδέαν ὅτι δὲν ἠμπορεῖτε νὰ κοιµηθῆτε, ὅτι πάσχετε ἓξ 4ῦ- πνίας. Αὐτὴ ἡ αὐθυποβολὴ βλάπτει πολὺ καὶ εἶνε ἵκανὴ νὰ προκαλέσῃ τὴν ἀθανίαν γαὶ ἂν ἀκόμη ὅ ὀργανισμὸς δὲν ἔχῃ διάδεσιν εἰς τοῦτο. Ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ γνωσὺῇῃ ὅτι ἡ ὃε- ραπεία τῆς ἀθπνίας δὲν εἶνε ζήτημα φαρμά- χων. Εἶνε ζήτημα αὐτομάτου φυσικῆς λει- τουργίας, καὶ ἀναπτύξεως Δελήσεως, ἔάν τις δύναται νὰ ἐπιτύχῃ καὶ τοῦτο. Η ἱστορία τῶν πολέμων εἶνε πολλάκις περίεργος. Ἱάἄποτε πόλ- µος μεταξὺ Τουρκίας καὶ Εεγετίας προε- ζ α ο παν τν ον ῷ κλήθη ἐκ τοῦ ἐθίμου τὸ ὁποῖον οἵ Έενε- τοὶ εἶχον νὰ ξυρίζωνται. Ὁ μέγας βεξύρης ἐζήτησε παρὰ τοῦ. πφεσβευτοῦ τῆς Δήμο- κρατίας νὰ ὀρκισῦῇ διὰ τὴν τήρησιν συνδή- χῆς τινός, σύµφωνα μὲ τὸ. μουσουλμανικὸν ἔθιμον, ἐπὶ τῆς γεγειάδος του καὶ τῆς γε- νειάδος τοῦ Προφήτου. “Ὁ πρεσβευτὴς ἄπε- κρίθη ὅτι εἲς τὴν Βενετίαν δὲν ἔφερε κανεὶς γενειάδα. «Εἶσθε λοιπὸν λαὸς πιθήκων,» ἠρώτησεν ὁ µέγας βεζύρης ἐν Ὀυμῷ. Κατόπιν παρο: µοίας ὕβρεως, ὁ απρεσβευτὴς διέκοψε τὰς διαπραγματεύσεις, Ἡ συνέπεια δὲ ὑπῆρξε αἷ- µατηρότατος πόλεμος εἲς τὸν ὁποῖον ἓ χάδησαν 50.000 χφιστιανῶν. καὶ 130.000 τούρκων. Ο απύλεμος μεταξὺ Σουηδίας καὶ Πολω: γίας, κηουχθεὶς τῷ 1651, εἶχε ἆὀφαρμῆν τὸ ὅτι ὁ βασιλεὺς τῆς Σουηδίας παρετήρη: σεν ὅτι εἰς ἐπιστολὴν τῆς πολωνικῆς αὐλῆς τὸ ὄνομά του καὶ οἳ τίτλοι του. ἠκολοι- Βοῦντο ὑπὸ δύο µόνον «Χ. τι λ.», ἔνῷ τοὺς τίτλους τοῦ. βασιλέως τῆς Πολωνίας ἠκολοί Όουν τρία. Ἡ ὕβρις δὲν δὰ ἠδύνατο νὰ ἐξαλειφθῇ εἰμὴ διὰ πολέμου. ᾿Αποτελέσματα κπαταστρε: ατικώτερα ἀκόμη εἶχε ἡ ἄφοων αρᾶξις ἑνὸς παιδιοῦ οὐγγενότων τὸ ὁποῖον ἐλιδοβόλησε τὸν δοῦκα Γκΐς. Ἡ πρᾶξις αὕτη προεκάλεσε τὴν ἄμεσον σᾳαγὴν τοῦ Βασὺ καὶ τὸν τρια- πονταετῆ πύλεμον, ὅστις ἀπ᾿ ἄκρου εἲς ἄκρον αἱματοκύλισε τὴν ΤΓαλλίαν.. Τέλος. περιττὸν εἶνε νὰ ἀφηνηθῶμεν τὸν πύλεμον. μεταξὺ Μοδένης καὶ Βολωνίας, τὸν ὁποῖον ἄπεδα- γάτισε ὁ Γασόη μὲ τὸ ποίημά του. «Ὁ ἆρ- παγεὶς κάδος». τυποιΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΗΠΗΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΔΟΥ Παρ’ ὅλας τὰς διαβεβαιώσεις τοῦ γερμαγοῦ πρεσβευτοῦ πρὸς τὴν Ὕψη- λὴν Πύλην, πρὸ ὀλίγων ἀκόμη ἡμερῶγ. ὅτι ὃ ᾿[ταλικὸς στόλος θὰ ἀπύσχῃ πά- σής δράσεως ἐν τῷ Αἰγαίῳ καὶ ἐν γέ- γει ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ, ἰδοὺ ὅτι αὗται δι- αψεύδονται τόσον ταχέως καὶ ἡ ὃρᾶσις τοῦ ἰταλιχοῦ στόλου, ἡ τοσάκις προ- αγγελθεῖσα. ἀλλὰ καὶ πάλιν ἀναχαιτι- σῦεῖσα, ἰδού, λέγοµεν, ὅτι πραγματοῦ- ται καὶ τὰ πολιτικὰ πράγματα Ὁο- )οὔ,ται ἐπικινὸδύνως. Τὰ τελευταῖα τηλεγραφήματα τοῦ Ῥέουτερ ἀγγέλλουν, ὕτι ὁ ναύαρχος τοῦ ἰταλικοῦ στόλου Φαραβέλλι κα- τέλαβεν ἐξ ἀπροόπτου ἐν τῷ λιµένι τῆς Ῥηουτοῦ δύο τουρκικὰ πολεμικά, τὰ ῥὁποῖα ἐβομβάρδισε χαὶ κατεβύδισεν, ἀρνηθέντα νὰ παραδοθοῦν. Πολλοὶ ἄγδρες ἐκ τῶν τουρχικῶν πληρωμάτων ἐφονεύδησαν καὶ ἐτοαυματίσθησαν, πα- γικὸς δὲ κατέλαβε τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως καὶ ἐπηκολούθησαν στάσεις ουγεπείᾳ τῶν ὁποίων προεκηρύχῦὃη ὁ στρατιωτικὸς γόµος. ᾽Απαθεῖς βεβαίως πρὸς τὰς ἐπιγειρή- σεις ταύτας τοῦ ἰταλικοῦ στόλου δὲν πρόκειται νὰ μείνουν αἱ ἄλλαι Δυνά- μεις, ἤδη δὲ ἀγγλικὰ καὶ γαλλικὰ σκά- φη διετάχΌησαν νὰ πλεύσουν εἰς τὰ Συριακὰ παράλια πρὸς προστασίαν βε- βαίως τῶν οἰκείων ὑπηκόων, ἄδηλον ὕμως, τί τέξεται ἡ ἐπιοῖσα. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ὑψ. Πύλη ἂς δια- µαρτύρεται πρὸς τὰς Δυνάμεις διὰ τὴν χαταπάτησιν τοῦ διεὈνοῦς δικαίου ὑπὸ τῆς Ἱταλία- καὶ ἂς περιµένῃ νὰ ἆνα- κτήσῃ τὴν Τριπολίτιδα διὰ τῆς παρα- τάσεως τοῦ πολέμου. --ππ----ααασορς ωβρς ο-σττ------- Τα ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ -- Ὁ Τῶφνελ ἀναχωρεῖ τὴν προσεχῆ Κυ- ριακὴν ἐπὶ µηνιαίᾳ ἀδείᾳ εἷς Κάννας. τ--- Ἔφθασεν ὃ ἄγγλος ὑποπλοίαρχος τορ- πιλλητὴς ΓΓουέριν, ὁ ὑποδειχθεὶς ὑπὸ τῆς ἅγ- γλικῆς κυβερνήσεως ὡς ἀντικαταστάτης τοῦ ἀνακληδέντος κ. Χάρρεῦ. --- ΤίΦεται εἰἷς ἀποστρατείαν ὅ ὕποστρά- τηγος κ. 1. Κωνσταντινίδης καὶ προβιβάςε- ται εἷς ἀντιστράτηγον. -. Ὁ ἀνακριτῆς ἐκάλεσε, Χατόπιν ἀἄδείας τοῦ ὑπ. τῶν στρατιωτικῶν, τηλενραφικῶς ἓκ Κερκύρας τὺν συύντανματάρχην Δαπαθιώτην ὕπως ἀνακριθῃ σχετικῶς μὲ τὸ γίνηµα τῆς γυχτὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου. τι λθῆναι 25. Ὁ Δήμαρχος Ἀθηνῶν κ. ΤΑ ΝΕΑ . ͵ : σοι μας Μερχκούρης χινδυνγεύει ἁητόπιν ἀνεπιτυχοὺς ἐγχειρήσεως. τα ΕΝ κΡΗΤή Η ΚΡΗΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΙΑΣ ᾿Αθῆναι, 34.--Τηλεγραφοῦν ἐκ Κων- σταντιγευσόλεως πρὸς τὴν «Πατρίδα» τὴν ἑξῆς ἐνδιαφέρουσαν εἴδησιν : ἛἩ Γαλλικὴ Ἰζυβέενησις ὑπέβαλε πρὸς τὰς Προστέτ:δας τῆς Κεήτης Δύνάμεις πρό- τασιν περὶ δημιουργίας ἐντελῶς ἄγεξαρ- τήτου Ἐεητικοῦ κράτουο. Τὸ σχέδιον παρεπέµςᾳ η πρὸς τοὺς ὂν Κωνγπέλει πεεσβευτὰς οἵτινες μελετοῦν αὐτό. Χαγνία 37. Αἱ Δυνάμεις ἐπέδωπαν ὄνα- κοίνωσιν σιρὺς τὴν Κρητικὴν Κυβέρνησιν δι᾽ ἧς δηΛ: ὅσιν ὅτι ἔχευσιν ὀπόφασ:ν νὰ διατγςήσωσι τὸ καθεστὼς καὶ νά λάβωσιν οἷα µέτρα ᾖδελον Φεαρήσει ἀνακαῖα, ἐὰν οἳ Κρέτες ἐπιμένωσιν εἷς τὸ νὰ πέμ- Ψωσι βευλευτὰς εἷς τὴν “Ελληνικὴν Έου- Λήν, ἢ ἐὰν ἐξακολουὺῶσι νὰ ἀποξάλλωσι τοὺς τούρκους ὑπαλλήλους, ἢ νὰ κακοµε- ταχειρέζονται τοὺς μουσουλμάνους ἩΗ διακοίνῶσις λέγει ἐν τέλει ὅτι, ἐὰν οἳ Κρῆτες δὲν δύνανται νὰ δ.οικήσῶωσιν ἕ- «αὐτοὺς χωρὶς νὰ ἐκθέτωσιν εἷς Μάϊ δυνγον τὴν εὐρωπαϊκὴν εἰρήνην, αἱ Δυνάμεις δὰ ἀναγκασδῶσι νὰ ἐνεργήσωσιν ἐγτιδέτως πρὸς τοὺς πόδους τῶν Ἰρητῶν. τα ΕΝ Τογβκβ κ. Αθῆναι 94. Κατ εἰδήσεις ἐκ Κων- σταντινουπόλεως, ἡ Ὀδωμανικὴ Τοάπεζα δι ἐμπιστευτικῆς ἐγκυμλίου πρὸς τὰ ἔποκατα- στήµατα αὐτῆς ουνιστᾷ νὰ ἀποφεύγωσι σο- βαρὰς ἐπιχειρήσεις, διότι ἐπίκεινται σοβαρὰ γεγονότα τὴν ἄνοιξιν. κ. Κωνπολις 94 ᾿Αξιωματικὸς «ὗστρια- κὺς μετὰ στρατιωτῶν. χατέλαβε τουρμικὸν σταῦμόν ἓν Νόβι-Πώάρ, απροσνληθεὶς δὲ ὅ- πος ἐ/καταλείψῃ τὸν σταῦμὸν ἠρνήθη. κ. Τὰ τελευταῖα εὐρωπαϊκὰ φύλλα περιέ- χουν λεατοµερείας τῶν τελευταίων ἧττῶν τὰς ὁποίας ὑπέστησαν οἱ Τοῦρκοι ἓν Ὑεμένῃ. Ὁ διοικητὴς Μεχμὲτ ᾽Αλῆς, ἐξελθὼν. μεθ᾽ ὕλου τοῦ. στρατοῦ του ἐναντίον τῶν ἔπεν-- στατῶν, ἔκαμε τὴν ἀνοησίαν νὰ διαιρέσῃ τᾶς δυνάµεις του, ἕν δὲτῶν συνταγμάτων τού- των ἔπεσεν εἷς ἐνέδραν γαταστοαφὲν τελείως. Τότε οἳ ἄραβες ὥρμησαν ἐναντίον τοῦ. ὕπο- λοίπου στοατοῦ, ἐπέφεραν ὃ᾽ εἲς αὐτὸν τό- σας ζημίας ὥστε ὁ στρατηγὸς ἠναγκάσθη νὰ καταφύγηῃ εἰς τὰ ὀχυρώματά του, ἐγκαταλεί- ψας πολλὰ πολεµεφόδια, ἔπίσης δὲ τοὺς τραυματίας του καὶ ὅσους αἰχμαλώτους εἶχε συλλάβῃ καθ” ὁδόν. ᾽Αθῆναι 25. Κατ) εἰδήσεις ἐξ Αλβανίας, πολύνεχροι σὐμπλοκαὶ συνεκροτήθησαν µε- ταξὺ Μαλισαόρων χαὶ τουρκικοῦ στρατοῦ. Οἱ φύλαρχοι ἀπηύθυναν τελεσίγραφον εἲς τὴν Πύλην, διαμαρτυρόμενοι διὰ τὴν μὴ πραγ- , ο : ἱ µατοποίήησιν τῶν ὑπεσχημένων παραχωρή- σεων. Θεωρεῖται ἐπιχειμένη γενικὴ ἑπανάστασις ἓν ᾽Αλβανίᾳ. Κωνπολις 2. ὍὉ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ἐδήλωσεν ὅτι θὰ παραιτηθῇ μετὰ τὸ Πάσχα, ἕγεκα τῆς ἀναμίξεως τῶν λαϊχνῶν εἲς τὰς ἵ- ποθέσεις τῆς ᾿Εχκλησίας, Κωώνπολις 22. Αὐστριωκαὶ ἑταιρίαι ἀἁνέ- λαβον τὴν γαιπήγησιν εἴκοςσιν ἕπτὰ μονάδων διὰ τὸν τουρχικὸν στόλον, παθαδοτέων ἐντὸς ἑξαετία-. Ἡ δαπάνη δὰ χώυςῦῃ διὰ δα γείων συνομολογουµένων ἐν Αγγλία. ᾽Αθῆναι 90. Σοβαρώταται εἰδήστις η. ταφβάνουν ἐξ Αλβανίας. Χθὲς ἑρρίςθη βόμβα ἓν αὐτῷ τῷ. Διοικητηρίω τῆς Σχό- δοας, ἐονεύθησαν δὲ κ΄ ἐτραυματίσθησιν ἔννέα. Ἠξ ἄλλου ἄνγέλλεται ὅτι ἰσγυρὸν σῶμα Μωλισσόρων συνεπλάκη ποὺς τάγµια στρατοῦ ἠποστὰν σπουδαιοτάτας ἀπωλείας. Τὸ τάνµα ὑπεγώρησεν ἓν ἀταξίᾳ ἀφῆσαν 320 νεκροῦς γαϊτραυματίας ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς µάχης. ΕΛΛΗΝΟΦΟΥΛΙΓΝΒΡΙΚΗ Τὸ Γον. 11 αρικὺν' Τελ ρι 1 Π]ση- δν ᾽ / 1 ὅων 2 .. κτορεῖον' ἀγεκοίγωσε τὰ ἐξδῆς ὅσον ᾖ- μες ᾿ , -. ὔ φορᾶ. τομ μη ώμΗμ. τῶν) ΠΠατριργείωι 3 Δ ο. 5) ο. / ἐπὶ της ἄρσιωςτοῦ σχίσματος: «Οἱ ο ων /ποει ὁ η) ιλ οἱ Αλ] ού Ροδ... ὄτετὸ αγ ίσα θύραται υὰ ἀρβῇ (ιό): θὰ κ λοικὴης ὁδωδ. Γπομεως ὁ Γξαργος πρέπει να ἑλκατη, [ει τη ο Αν ὺ ’ : 4 ων πο”. Τὸ Πατριιργεῖω) οχέπτεται, ὄτισρς τὸ παρ θ πρέπει νὰ θήσετας τὸ ασ χιθῶδες τοῦτο ζητημα. εν] ἐὰλ' γε η εγνεις ο ὰ αυ ἣν τότε η 1] χαταστρατι)θυδι. οἱ ἐκοο [μια στικοὶ κιῤγεςι πρέπει }ὰ µετατεβῇ ἡ [λαι- χα εἰς Πρέσα). ον , γη. πο σαι ές κα φεή να ο ἐν εως 4 θὰ {- δρνθῇ Βου αρ Πατριαργεἴοῦι ὡς εὖε τὸ το ο ιἰεξανδρείας κά ο ὐτιο γείας. Ὅσοι ἀφρορᾷ τὸ ζήτημα τῶν ἡΠτου- πό [εων.ὢ' Ἠακεδονίαν τὸ Πατριαργ το θέγεται ὅσα ἑθιωπο.. ὁ Εέαργος τὸ παρει[θὸ) ἔτος. ” ψ . ΔΝ τ ’ στ «να ώσκομ. εἷς τὰς ««1θη γαάο»ς ]ωεκύκ.οῦ προσώπω τὰ ὁποῖα ο Σο { . πρ ρν τς σνμμε .. νο --- α ἰσχονται ἐγὺς προς τεμ οὐ ρησος ν ως τις οὐχ πε ζω] ή ο λος δι ἐς ἡ φμώῃ. ο . Ιτυπωῦως περι, ες εὐρυτέραν οτι τι) προσεγἩ ἄνοιδιν ἔπι- τκεπτ-ται ὠρισμέως τὰς θρας ὁ ὁϊ- Μδογος τῆς Που αρίας βύμις καὶ ὅτι ᾽ Ἡ ο ο] ο ’ ο Δ ΄ - . ἐπίσκτιο α ὔτη ει νὰ ὃυση επισης μοποίισω εἰς εδρρόσοο δι εἰ (ἱεροτέ- ας τὰς δ[ὰς οὐκ) ε ει όλ }Ε}τ ς ΄ ασ β ΄ ᾽ ᾽ Ῥοςν 1 ερ εὖτε στι τοτε θή ολη ε]τ ϱῇ ἡ μηστεί τοῦ πρύπος βοριθυς Ν ο. 3 ” ς θὰ ξ ο (ιετὰ τῆς μασ οπαιδος [ές τοῦ -ἰι- αθόγου. Αοιζοότι ἡ οι θοσις. ἔγει εώλῳ της ο ιν ν , πι ἠς αὐτῆς. οἷα τὰ «ρα ώμε τοῦ ἀκριβοῦς. θὰ ο ο ρυμε τύτημη εἰ (ωἱ ὑπὸ ἀπό Γὐτοι ἐπιρήι[αδιο. ΤΑ ΕΚΠΑΙΛΡΥΤΗΡΙΑ ΡΗΡΥ ΤΟΥ “Ο διευδυντὴς τοῦ ἐν Βηρυτῷ ᾿Αμερι- κανικοῦ Κολλεγίου τηλεγραφεῖ, ὅτι ὅλα τὰ ἐκπαιδευτήρια διατελοῦν ἓν ἀπολύτῳ ἀσφαλείᾳ. Οἱ γονεῖς τῶν αὐτόθδι σπουδα: ἑόντων ἂς εἶνε ἐντελῶς ἤσυχο..

Title Subject Page
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1p
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 1p
ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1p
ΕΓΧΩΡΙΑ 3p
ΜΙΚΡΑ- ΜΙΚΡΑ 3p
ΠΟΙΚΙΛΑ 4p